The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saptahik Amber, 2019-12-22 12:46:23

Saptahik Ambar 15th December 2019

Saptahik Ambar 15th December 2019

_mdiMm ZdrZ a{O. Z§. 66399/93

www.weeklyamber.com {dZm{VH$sQ> nmoñQ> nadmZm : WPP-108

ViJo md Xm^mS>o df© 30 (AH§ $ 51) a{ddma, {X. 15/12/2019 gm¡a df© : 24 AJ«hm`U eHo$ 1941 nmoñQ> nadmZm PML/125/2018-20 n¥îR>o 16 _ëy ` 2 é.

WmoS>Š`mV... _w»`_§Ìr CÕd R>mH$ao§Mr _mdi ^oQ>
~~Z nmVo Xma `mM§ o

e{Zdmar H$Wm-H$WZ bmoUmdim, {X. 12 : _hmamï´>mMo _w»`_§Ìr CÕd R>mH$ao `m§Mm gËH$ma H$aVmZm _mOr Am_Xma AZ§V Vao, ImgXma lra§J ~maUo, Am_Xma gwZrb eoiHo$,
_w»`_§Ìr d {edgoZm H$m`©à_wI CÕd
VioJmd Xm^mS>o, {X. 12 : à{gÕ R>mH$ao `m§Zr ghHw$Qw>§~ EH$dram XodrMo Xe©Z Am_Xma Am{XË` R>mH$ao d BVa
J«m_rU H$WmboIH$ ~~Z nmoVXma `m§À`m KoD$Z Amerdm©X KoVbo. `m doir nËZr
H$Wm-H$WZmMm H$m`©H«$_ e{Zdma, 21 aí_r R>mH$ao, `wdmgoZm à_wI Am. Am{XË`
{S>g|~abm gH$mir 11 dmOVm B§Ðm`Ur R>mH$ao Ë`m§À`m g_doV hmoVo. XodrMr
_hm{dÚmb`mÀ`m g^mJ¥hmV hmoUma Amho. IUmZmaimZo AmoQ>r ^ê$Z nyOm H$aÊ`mV
gm{hË`-H$bm-g§ñH¥$Vr _§S>i Am`mo{OV `m Ambr. EH$dram Xodr R>mH$ao Hw$Qw>§~r`m§Mr
H$m`©H«$_mÀ`m AÜ`jñWmZr A°S>. ghXod Hw$bñdm{_Zr Amho. dfm©VyZ XmoZ doim,
_Im_bo AgVrb. {dÚmÏ`mªZr d lmoË`m§Zr VgoM bmoH$g^m, {dYmZg^m VgoM BVa
Adí` bm^ KoÊ`mMo AmdmhZ àmMm`© _hÎdnyU© {ZdS>UwH$m§Z§Va Zd{Zdm©{MV
g§^mOr _bKo d lrH$m§V n|S>go `m§Zr Ho$bo bmoH$à{V{ZYtZm KoD$Z Vo EH$dram XodrÀ`m
Amho. Xe©ZmH$[aVm `oV AgVmV. _w»`_§Ìr
Pmë`mda R>mH$ao àW_M EH$dram Xodrbm
Ambo hmoVo. `m doir JS>mda _moR>m nmobrg
~§Xmo~ñV R>odÊ`mV Ambm hmoVm. H$moëhmnya
n[ajoÌmMo {deof nmobrg _hm{ZarjH$
gwhmg dmaHo$ `m§À`m CnpñWVrV ~§Xmo~ñV
R>odÊ`mV Ambm hmoVm. `m doir R>mH$ao

`m§Zm H$mbm© \$mQ>m `oWo CÈ>mUnwb

A{YH$ WH$~mH$s Agbëo `m _mb_ÎmmYmaH$md§ a C^maUrH$aVm _mdi VmbwH$m {edgoZm d EH$dram JS>mda R>mH$ao `m§À`mH$Sy>Z H$moUVohr amOH$s` ^mî` Zmhr.

H$m`Xeo ra H$madmB© H$aUma - XrnH$ qPOmS> H$mbm© J«m_ñWm§À`m dVrZo {ZdoXZ XoÊ`mV Xe©Z hmoB©n`ªV Xodr ^º$m§Zm JS>mda OmÊ`mg _‚mmd H$aÊ`mV Ambm hmoVm.

Ambo. VgoM EH$dram XodñWmZ Q´>ñQ>À`m gwajoMm Cnm` åhUyZ JS>mdarb XþH$mZo H$mhr H$mi ~§X.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 13 : 13 hOma 487 én`o EHy$U dVrZo R>mH$ao `m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV

`oWrb ZJan[afXoÀ`m _mb_Îmm H$amMr _mb_Îmm H$amMr dgwbr H$amd`mMr Ambm. EH$dram Xodr H$ig Mmoar àH$aUr R>mH$ao `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Ambm. CnZoVo adtÐ {_b}H$a, {_qbX Zmd}H$a,
Am{U nmUrnÅ>r H$amMr dgwbr `m Amho. Ë`mV 6 H$moQ>r 89 bmI 70
`eñdr Vnmg H$ê$Z MmoaQ>çm§Mm emoY `m doir _mdiMo ImgXma lra§J CnZoVo, _mOr Am_Xma AZ§V Vao, {edgoZm

Am{W©H$ dfm©V 90 Q>¸o$ H$aUma hOma én`m§Mr _mJrb WH$~mH$s Amho. bmdUmè`m Eg.gr.~r. {Q>_Mm gÝ_mZ ~maUo, Am_Xma gwZrb eoiHo$, {edgoZm nwUo {Oëhm à_wI JOmZZ qMMdS>o, _mOr

AgyZ _moR>r a¸$_ WH$~mH$s Va Mmby dfm©Mo 16 H$moQ>r 35 bmI {Oëhmà_wI _qÀN>Ð IamS>o, g§nH©$ à_wI

Agboë`m _mb_ÎmmYmaH$m§da 42 hOma én`o dgyb H$aUo Amho. H$bH$Î`mÀ`m OmJ{VH$ n[afXoV ~mim H$X_, dmhVwH$goZm {Oëhmà_wI
_hoe Ho$Xmar, gwb^m C~mio, _mdi
H$m`Xoera H$S>H$ H$madmB© H$aUma AmÎmmn`ªV bmoH$g^m, {dYmZg^m

Amho, Aer _m{hVr _w»`m{YH$mar {ZdS>UwH$sÀ`m AmMmag§{hVm S>m°. _w~maH$ ImZ `m§Mo ì`m»`mZ VmbwH$m à_wI amOw gm§S>^moa, am`JS>

XrnH$ qPOmS> `m§Zr nÌH$mam§Zm Agë`m_iw o A{Ve` Aën dgbw r {Oëhmà_wI ~~Z nmQ>rb, ^maV R>mHw$a,
eaX hþbmdio, XrnH$ hþbmdio, {edXmg
gm§{JVbr. Pmbr Agë`mMo _w»`m{YH$mar qPOmS> VioJmd Xm^mS>o, {X. 12 : H$bH$Îmm S>m°ŠQ>am§Zm `m ZdrZ àH$maÀ`m eó{H«$`oMo {n„o, _m{UH$ _amR>o `m§À`mgh {edgoZm
`oWo ^aboë`m H$mZm§À`m eó{H«$`m à{ejUhr {Xbo. `m `em~Ôb S>m°. nXm{YH$mar d H$m`©H$V} CnpñWV hmoVo.
ZJa n[afXoH$Sy>Z gZ 19-20 `m§Zr gm§{JVbo. VÁkm§À`m OmJ{VH$ n[afXoV `oWrb gwlwV _w~maH$ ImZ `m§À`mda A{^Z§XZmMm
hm°pñnQ>bMo S>m°. _w~maH$ ImZ `m§Zr dfm©d hmoV Amho.
`m gmbmVrb 23 H$moQ>r 25 bmI Cd©[aV d¥Îm nmZ 3 da...

"{ÛhñV Xþ~uUrVyZ eó{H«$`m' `m

{df`mda ì`m»`mZ {Xbo. hr n[afX

AË`§V à{Vð>oMr _mZbr OmVo d nwÊ`mVyZ

{Z_§{ÌV Ho$bobo Vo EH$_od VÁk hmoVo.

2019 gmbmgmR>rMr hr n[afX

_wHw§$Xnya `oWrb EE_AmaAm` BpñnVimV

8 d 9 {S>g|~abm nma nS>br. gyú_

Xþ~uUrVyZ Q>mH$m {da{hV H$U© eó{H«$`m

`m {df`mda Ë`m§Zr à~§Yhr gmXa Ho$bm.

12 eó{H«$`m Ho$ë`m. CnpñWV 150gmám{hH$ VioJmd d¥Îm 3

A§~a 15 {S>g~| a 2019

H¡$. gê$~mB© km. H$mimoIo ñ_aUmW© AemoH$ km. H$mimoIo `m§À`mH$Sy>Z g_{n©V

WmoS>Š`mV... ~mb{dH$mg {dÚmb`mV dm{f©H$ H«$sS>m{XZ ~jrg g_ma§^ g§nÞ

n¡bVra g_mdoe hmoVm. à_wI nmhþÊ`m§À`m hñVo
~jrg dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. M°pån`Z{en
{\$ao dmè`mda OZVm Q´>m°\$s _mÜ`{_H$ {d^mJ - ãby hmD$g Va Á`w.
Amåhmg H$m` Ë`mMo H$m°boO gr. ìhr. a_U hmD$g `m§Zm {_imbr.
H$_mdZy ~gbmo Amåhr
Am{YM gmV {nT>çmM§ !o S>m°. {earf nmR>H$ `m§Zr {dÚmÏ`mªMo
ZH$mo AmoaSy> JS>çmZ§ mo H$m¡VwH$ H$ê$Z ì`m`m_mMo _hÎd `mda
{ZdS>yZ Ambmo Amåhr _mJ©Xe©Z Ho$bo. gm§JVm H$m`©H«$_mÀ`m doir
Zgw VMo Ambmo Zmhr g§ñWoMo AÜ`j M§ÐH$m§V eoQ>o, CnmÜ`j
_Vho r {XbrV Våw hr gwZrb H$S>mobH$a, {H$emoa amOg, S>m°.
Zgw VrM ZmhrV _Vo T>mHo$\$iH$a VgoM gd© {d^mJ n`©dojH$,
KVo brV {Mar{_ar {ejH$ d H$_©Mmar `m§À`mgh nmbH$
Am_MrM Zmd AmVm CnpñWV hmoVo.
ZDo $ Amåhr nb¡ Vrar {deof nm[aVmo{fHo$ :
AgË` amOH$maUmMm
gË`mV ~mbo ~mbm àmW{_H$ {d^mJ - CËH¥$ï> H«$sS>mnQy> -
X~þ ù`m bmHo $emhrbm Hw$. ew^lr àXrn bmohma, Hw$. gm{hb g{MZ
H$aUma H$m` ~mbo m H$m§~io.

lrH¥$îU nwa§Xao _mÜ`{_H$ {d^mJ - CËH¥$ï> H«$sS>mnQy> -
VioJmd ñQ>oeZ 5dr Vo 7dr JQ> - Hw$. [aVoe Om§^yiH$a, Hw$.
d¡XmZr d¡amJS>o.

8dr Vo 10dr JQ> - Hw$. KZem_ h|Ðo,

Hw$. gnZm _mbnmoQ>o

A{YH$ WH$~mH$s Agboë`m _mb_ÎmmYmaH$m§da VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : `oWrb A{VWr hmoVo. {dÚmb`mVrb gd© JQ>mVyZ Á`w. H$m°boO - Hw$. gw{_V qeXo, Hw$.

nmZ 1 dê$Z... H$m`Xoera H$madmB© H$aUma ~mb{dH$mg {dÚmb`mV dm{f©H$ H«$sS>m{XZ _{hZm^a {d{dY gm§{KH$ d d¡`{º$H$ Aem Xjb hbþ mdio
gmohim CËgmhmV nma nS>bm. 4 {S>g|~a amoOr EHy$U 16 Ioim§À`m ñnYm© KoÊ`mV Amë`m. H«$sS>m {ejH$ ìhr. Or. eoQ>o, gwZrb
ZJa n[afXoÀ`m nmUrnwadR>m {d^mJmMr ZJa n[afXoH$Sy>Z {_iH$V H$amMr d gH$mir 7.30 dmOVm H$m`©H«$_mg gwédmV ñnY}Mo CX²KmQ>Z g§ñWoMo AÜ`j M§ÐH$m§V
nmUrnÅ>r gw_mao 6 H$moQ>r én`o dgyb nmUrnÅ>rMr {~bo AÚmnhr H$mhr {_iH$V- Pmbr. S>m°. {earf nmR>H$ à_wI nmhþUo åhUyZ eoQ>o, _w»`mÜ`m{nH$m hobZ A±WZr `m§À`m CH$mio, _hmXod IQ>a_b, gm¡. Xrnmbr dmao,
H$amd`mMr AgyZ Ë`m_Ü`o gw_mao 3 H$moQ>r hr YmaH$m§Zm nmohMbr Zgë`mZo Ë`m§MoH$Sy>Z H$a CnpñWV hmoVo. {dÚmb`mMo _mOr {dÚmWu hñVo Pmbo. gm§JVm g_mamonmV boPr_, gm¡. gw_Vr bmoI§S>o `m§Zr Am`moOZ Ho$bo. gm¡.
_mJrb WH$~mH$s Amho, Ago nmUrnwadR>m ^aÊ`mg {db§~ hmoV Amho. gÜ`m {damO eoQ>o, A_o` ^m§~wao, {gÕoe qeXo ho {na°{_S>, {S´>b, _mM© naoS>, añgrIoM `m§Mm {à`m§H$m Vw_H$a `m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo Va
{d^mJà_wI pñ_Vm JmS>o `m§Zr gm§{JVbo. _w»`m{YH$mar qPOmS> `m§Zr dgwbr gm¡. H$m§MZ H$Sy> `m§Zr Am^ma _mZbo.

nmUrnwadR>m {d^mJmV ehamV 15651 {d^mJmVrb gd© A{YH$mar Am{U H$_©Mmar

_°{OH$ ~gV\}$ H«$sS>m ñnY©H$m§Zm ~{jgoZiOmoS> AmhoV. Ë`mVrb 5853 J«mhH$m§Zm `m§Mr AmT>mdm ~¡R>H$ KoD$Z dgwbr~m~VÀ`m

nmUr _rQ>a ~gdbo AmhoV. Ë`m§Zm AS>MUr g_OyZ KoVë`m. H$m_mV

B§Xmoar, {X. 9 : gañdVr {dÚm _§{Xa,

gßQ>|~aAIoan`ªVMr _rQ>aà_mUo {~bo MmbT>H$b H$aUmè`m§da H$madmB© Ho$br

B§Xmoar `m emioV ~mb{XZm{Z{_Îm H«$sS>m

XoÊ`mV Ambr AmhoV. OmB©b, Agm Bemam {Xbm Amho.

ñnY}Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo.

a§JVXma H${dVmdmMZ CX²KmQ>Z _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. ZrVm X{hVwbo
`m§Zr Xrn àÁdbZmZo Ho$bo.

VioJmd Xm^mS>o, {X. 9 : eoOma Á`oð> CnhmgmË_H$ AmaVr gmXa H$ê$Z Mm§JboM gd© àH$maÀ`m ñnY}V àW_ d {ÛVr`

ZmJ[aH$ g§K, VioJmd ñQ>oeZ `oWo H${dVm _Zmoa§OZ Ho$bo. O`d§V ndma `m§Zr "OmVmZm `oUmè`m {dÚmÏ`mªZm _°{OH$ ~gMo dm`. E_.

dmMZmMm H$m`©H«$_ ZwH$VmM g§nÞ Pmbm. _wbmIVrbm', "^m§S>U', "ZoVm _r' øm H${dVm F$VwOm H$Mdo Am{U AO` ~Ymbo `m§Zr

Ë`mV H$dtZr Amnë`m H${dVm gmXa H$ê$Z gmXa Ho$ë`m. àmoËgmhZna ~{jgo XoD$Z ImD$dmQ>n Ho$bo.

a{gH$m§Mo _Zmoa§OZ Ho$bo. H$m`©H«$_mMo àmñVm{dH$ _YwH$a R>H$ma dm`. E_.À`m H$m`©H$Ë`mªMo ZdZmW

gVre gmR>o `m§Zr "^maVr` nwT>mar', `m§Zr Ho$bo. lrH¥$îU _wio `m§Zr _ZmoJV ì`º$ JmT>do `m§Zr Am^ma _mZbo. `m H$m`©H«$_mV

"H$maImZm', "AdgoÀ`m amÌr' d "AgZ H$g§ Ho$bo. AÜ`j C_mH$m§V Hw$bH$Uu d {dbmg gd© {ejH$ d H$_©Mmar `m§Zr g{H«$` gh^mJ

ZJa' hr OmoS>mja{da{hV H${dVm gmXa amZS>o `m§Zr H$dtMm gËH$ma Ho$bm. KoVbm.

Ho$br. gwaoe AÌo `m§Zr "gm§O `oB© A§Ymê$Zr'

hr {Zd¥{Îmna, "XodmenW Ia§ gm§JVo' hr H$dr eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K AmOr-AmOmo~m§gmR>r
nËZrMr ì`Wm _m§S>Umar d eoVH$ar ~m§YdmMr
ì`Wm gm§JUmar H${dVm gmXa Ho$br. nmH$H$bm ñnYm© - H$m¡Qw>§{~H$ nmVirdaMr ^md{ZH$ ZmVr/~m§{YcH$s OnÊ`mgmR>r
"nmbH$' dmnê$Z nXmW© ~Z{dUo dmZàñWml_mVrc AmOr-AmOm~o mZ§ m Amnco åhUm! V_w À`m EImÚm {à`
AaqdX gmodZr `m§Zr "g_n©U', "h„r ì`º$sMm dmT>{Xdg qH$dm nwÊ`{VWr qH$dm EImXm {d{eï> gU `m {Xder
ZH$mo dmQ>Vo Zì`m AmoiIr hmoVmZm', "AOyZ g§KmMo g^mgX AmOr-AmOm~o m§Zm Úm {_ï>mÞmMo ^moOZ.
_Obm hgVm `oVo' `m H${dVm gmXa H$ê$Z
a{gH$m§Zm hg{dbo. Va "Vr _mi _r hmVr ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa EH$XmM é. 21,000/- ^ê$Z Ë`mÀ`m ì`mOmVZy dfmV© yZ EH$Xm H$am AÞXmZmMm
H$YrM Yabr Zmhr' `m H${dVoZo A§V_w©I ~wYdma, {X. 18 {S>g|~a 2019 amoOr gm`§H$mir 5 dmOVm. H$m`©H«$_ gmOam! `m XoUJrcm/R>odrcm 80Or A§VJ©V gyQ> Amho.
Ho$bo. lrH¥$îU nwa§Xao `m§Zr amOH$s`
A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H$am :

_mo~mBb : 9921525509, 9960253835, 9822081943

gmám{hH$ g§nmXH$s` 4

A§~a 15 {S>g~| a 2019

df© 30 do AH§ $ 51 24 AJ«hm`U eHo$ 1941 {X. 15 {S>g|~a 2019 Z _mVw: na_² X¡dV_²
_mV¥MaUmMr godm åhUOoM OrdZmMr YÝ`Vm!
^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r &
ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm && H$¡ . _mVmlo r hO§ m~mB© AXmOr ~m\$Zm ñ_aUmW©

g§nmXH$s` "XodamB©'Mo AÜ`j gwH$ZeoR> AXmOr ~m\$Zm `m§MoH$Sy>Z g_{n©V...

Ý`m` H$s AÝ`m`? XmZ (^mJ-3)

Xeo ^amV KS>Umè`m ~cmËH$ma d IZy KQ>Zm _m{cH$m Mmcy AgVmZmM EH$ 1) Z ^y àXmZ - nydu ^yXmZ {ZgJ© {Z`_mZwgma Oa Vr Jm` åhmVmar H$ënZmM Z Ho$bobr ~ar. g_Om H$moUr
gZgZmQ>r ~mV_r EHo $m`cm {_imcr. hX¡ am~mX_Ü`o KS>cëo `m AemM EH$m _Z H$am`Mo. {dZmo~m§Zr Va ^yXmZ Midi Pmbr. ^mH$S> Pmbr Va VrM Jm` gmoZ§ XmZ Ho$b§ Va AmnU AmhmoV
hocmdyZ gmoS>Umè`m KQ>ZoVrc Mmahr AmamontZm nmo{cgm§Zr Jmoù`m KmcyZ R>ma am~dbr Oa H$moUr O_rZ XmZ {Xbr Va H$gm`mbm {dH$m`bm H$_r H$aUma Zmhr. Vmon`ªV R>rH$. AmnU Jobmo ho
_maco. `m Ë`m§À`m H¥$Vr_wio Xoe^amVyZ O„mof Pmcm. nU Ë`mVyZ AZoH$ àý AmnU AmhmoV Vmon`ªV R>rH$ Amho. H$m` Ë`m JmoXmZmMm Cn`moJ. H$ië`m~amo~a gmoZ H$mTy>Z KoVmV _J
CnpñWV H$aÊ`mndy u gÜ`mÀ`m dmñVdmMr XIc KVo cr nm{hO.o ~cmËH$ma d IZy AmnU Joë`mZ§Va _mÌ Ë`mM aS>m`bm gwédmV. AmnU EdT>çm
`m{df`r g_mO_ZmV amJ Amh.o {edm` JÝw ømMm Vnmg, Ë`mdarc Amamno {gÕ O{_ZrgmR>r _mÂ`m _wbm§_Ü`o ^m§S>U, 3) gwdU© XmZm~Ôb Va {dMmaM A§V`mÌm nm{hë`m. EH$m Var àoVmÀ`m
hmoUo, ImcÀ`m H$moQ>m©VyZ gw{à_ H$moQ>m©V Ho$g OmUo, eodQ>r amï´>nVtH$S>o X`oMm AO© H$moQ>© H$Moè`m EdT>o Zmhr Va EH$_oH$mMo H$adV Zmhr. _mÂ`m _ZmV Zoh_r `oVo hmVmV A§JR>r hmoVr. ~mB©À`m hmVmV
H$aÊ`mMrhr H$m`ÚmV VaVyX Amho. hr gJir doiH$mTy> YmoaUo AZoH$m§Zm ng§V OrdgwÕm KoVrb. H$m` Ë`m ^yXmZmMm JmoR>-nmQ>ë`m hmoË`m. åhUOo Ë`m
ZmhrV, Á`m Vwé§JmV Ago Amamonr AgVmV Ë`m A{YH$mè`m§dahr _moR>r O~m~Xmar Cn`moJ. {dbmg Zaha ì`mg gmoÝ`mgmR>r ^m§S>UoM. åhUyZ gwdU©XmZ
`oVo. Aem IQ>ë`mVrc H$mhr Amamonr Ooc_Ü`o _¥Ë`w_wIr nS>ë`mMr CXmhaUo ZH$mo.
AmhoV. g_mOmcm ho gmao AmdS>V Zmhr. Aem Ho$g_Ü`o \$mñQ>Q´>°H$ Ý`m`mc` 2) Z Jmo àXmZ - JmoXmZ ho EH$ Hw$_ma H$mo. Am°. hm¡. gmogm`Q>r
Agm`cm hdo. daÀ`m H$moQ>m©V Ho$g Joë`mg, ImcÀ`m H$moQ>m©Mm {ZU©` H$m`_ CÎm_ XmZ _mZbo Jobo Amho. h„r ho âb°Q> Z§. 9, qhJUo IwX©, 4) Z VWmÞ XmZ - ~aoM bmoH$
R>odyZ Ëd[aV {ZH$mc Úmdm, Aer gm_mÝ` cmoH$m§Mr Anojm Amho. Aem AmamontZm XmZ nhm`bm {_iV Zmhr. AmVm gÜ`m qghJS> amoS>, nwUo 411051 AÞXmZ H$aVmV. nU Vo Ia§ Zmhr hmo
Om_rZ {Xë`mg H$m` KS>Vo `mMohr nS>gmX C_Q>co AmhoV. O{_Zmda gwQ>coë`m JmB©À`m XmZmEodOr X{jUm KoD$Z _m~o mBb : 9890898188 gH$mir Oodm`bm ~mobdVmV. nmoQ>^a
Amamno tZm CÞmd `oWrc nr{S>Vco m Vr Ý`m`mc`mV Om~ XÊo `mg OmV AgVmZm g§H$ën gmoS>VmV. X^m©Mr Jm` XmZ OodU XoVmV. nU g§Ü`mH$miM§ H$m`?
dmQ>oV ^mogH$co Am{U noQ>dyZ {Xco. Ë`mV Vr 90 Q>¸o$ ^mOcr. e{Zdmar {VMm H$aVmV. nU Iar J` Oa XmZ Ho$br H$s amdUmMr b§H$m gmoÝ`mMr hmoVr. nwÝhm ^yH$ bmJVoM. _J Ë`m AÞXmZmMm
_¥Ë`y Pmcm. _wimVM EdT>o IVaZmH$ Amamonr Om{_Zrda ~mhoa H$go Amco Agm Va, XmZ KoUmam gm§^miob. {VÀ`m JmonmbH¥$îUmMr ÛmaH$m gmoÝ`mMr hmoVr. Cn`moJ H$m`?
àý nS>Vmo. EH$m ~mOycm EÝH$mD§$Q>a Va XþgarH$S>o CÞmd_Yrc nr{S>Vocm g§ajU XþYmMm Cn^moJ KoB©b n¡gm H$_mdob nU `m XmoÝhr ZJar AmO IamoIa gmoÝ`mÀ`m
Z nwa{dUo Aem nmocrg ImË`mVrc nañna{damoYr ^y{_H$m Xoedm{g`m§Zr nm{hë`m AgË`m Va H$m` KS>bo AgVo?
AmhVo . Ë`m_iw Mo \$merMr {ejm hmDo $Zhr dio rM Ë`mMr A_§ c~OmdUr Z
Pmë`mZo AmamontMr {ejm _m\$ Pmcr Aerhr CXmhaUo AmhoV. åhUyZ AmamontZm dmMH$mM§ o {dMma
R>ma _maUmè`m nmo{cgm§da h¡Xam~mXoVrc OZVm nwînd¥ï>r H$aVo, \$Q>mHo$ \w$Q>VmV,
_{hcm {_R>mB© dmQ>VmV. Voìhm `m EH$m KQ>ZonwaVm {dMma H$ê$Z MmcV Zmhr. añVo IÈ>çmV bmImo _§Ìr {ZVrZ JS>H$ar d _hmamï´>mMo _§Ìr bmdm`Mo, hmM `m§Mm Y§Xm Amho. {ZH¥$ï>
Amnë`m ì`dñWoVrc {defo V: JÝw hJo mar Vnmg d Ý`m`XmZ à{H«$`oVrc ÌwQ>tH$S>o M§ÐH$m§V XmXm nmQ>rb `m§Zr g§`wº$arË`m {dMmagaUrMr _mUgo IwÀ`mªda ~gUo /
AË`§V Jm§^r`m©Zo nmhÿZ Ë`mV gwYmaUm§Mr {ZH$S> {H$Vr Vrd« Amho ho `m KQ>Zm§dê$Z OUm§Mm _¥Ë`y KoVboë`m nÌH$ma n[afXoV amÁ`mV VrZ ~gdUo ho Am_Mo XþX£d Amho. `m hÅ>mZo Vr
cjmV `oVo. ~cmËH$ma H$ê$Z g§~§{YV nr{S>VoMm IyZ H$aÊ`mMo JwÝho g_mOmgmR>r dfm©V 2 bmI H$moQ>r én`o IM© H$ê$Z ñdV:Mm {Zb©‚mnUm {gÕ H$aVmhoV!
KmVH$ R>aV AmhoV. Aem JwÝøm§Zm Amim KmcyZ nr{S>Vm§Zm Ý`m` {_idyZ XoÊ`mMo _w§~B©-Jmodm hm`do _mJm©À`m añË`mMo añVo ~m§YÊ`mV `oVrb Ago XmoZ dfmªnydu
\$ma _moR>o AmìhmZ g_moa C^o Amho. H$m_ Jobr AZoH$ df} H$mgdmÀ`m JVrZo Amídm[gV Ho$bo hmoVo. nU AmOVar lrH¥$îU nwa§Xao
g§WnUo gwê$ Amho. Ë`m_wio AZoH$ àmUhaU H$aUmè`m `_XÿVm§Mr OmJm VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ)
XoemV _{hcm§da AË`mMma H$ê$Z Á`m§Zr Ë`m§Mo IyZ Ho$co AmhoV, Ë`m JmS>çm§Mo AnKmV Am{U IÈ>çmV nSy>Z añË`mdarb IÈ>çmZo KoVbr Amho Ago
AmamontZm R>ma H$ê$Z IamoIaM Ago JwÝho Wm§~Vrc H$m` `mMm ZrQ> {dMma H$amdm bmoH$m§Mo ZmhH$ ~ir OmV AmhoV. Joë`m 5 åhQ>ë`mg dmdJo R>ê$ Z`o! VioJmd-XmXa d
cmJco . Ë`m dio rMm gV§ mn, g_mOmcm Iey H$aÊ`mMr j{UH$ ~m~ dmad§ ma dfm©V añVo AnKmVmV XoemV 1 bmI 50
KS>Uma Agco Va Ë`mM§ rM Vir CMcZy YaUo g_mO d Xeo mMo An`ehr R>aV.o hOma XþMmH$s dmhZMmbH$m§Mm _¥Ë`y Pmbm. amO|Ð bHo$lr VioJmd-~moardbr
`mnydu _w§~B©Vrc EH$m JwÝøm_Ü`o AmamontMo EÝH$mC§Q>a Pmco Amho. Ë`mMr `mVrb gJù`mV OmñV 46 hOmamda H$m_mR>rnwam, _w§~B©
nwZamd¥Îmr Q>mim`cm hdr. h¡Xam~mX `oWrc àH$ma A_mZwfM hmoVm. `m àH$aUr bmoH$ gZ 2015 _Ü`o _aU nmdbo. ~gog nwÝhm Mmby H$am
E\$Am`Ama d hÔrÀ`m dmXmdê$Z nmo{cgm§da Q>rHo$Mm ^{S>_ma Pmcm hmoVm. _`VmVrb 31 hOma ì`º$s Va Ad¿`m ImË`m§Mm hÅ>
EdT>çm gH$mir AmamontZm KQ>ZmñWir ZoD$Z a§JrV Vmcr_ KoÊ`mÀ`m H¥$Vr~Ôc 20 Vo 34 dfmªMo VéU hmoVo, ho EoHy$Z Va VioJmd ~g ñQ>±S>dê$Z gH$mir
g§e` ì`º$ H$o cm OmV Amh.o Va, {XdgmT>dù`m Ë`mZ§ m Zco o AgVo Va YmŠo `mMo H$miOmMm R>moH$mM MwH$bm! {deof åhUOo H$emgmR>r? gwQ>Umè`m VioJmd-XmXa d VioJmd-
hmoVo, Agm nmo{cg ~Mmd H$arV AmhoV. VgoM nmo{cgm§Mr eóo AmamontZr Ë`mVrb 17 hOma bmoH$m§Mm _¥Ë`y hm ~moardbr `m XmoÝhr JmS>çm ~§X Ho$ë`m
{hgH$mdyZ KoVcr. Ë`m_wio MH$_H$sV Amamonr _maco Joco Ago nmocrg åhUVmV. _hmamï´>, Vm{_iZmSy>, CÎma àXoe, gm§àV _hmamï´>mMo gaH$ma ho gmo{eH$ AmhoV. Ë`m_wio _w§~B©bm OmUo Á`oð>m§Zm
amOH$s` cmoH$ d {gZoA{^ZoVo `m§Zrhr nmo{cgr Ý`m`mMo g_W©Z Ho$co Amho. amOñWmZ, _Ü` àXoe Am{U H$Zm©Q>H$ OZVobm _yI© ~ZdV Amho. `mMm n[aUm_ \$ma H$R>rU Pmbo Amho.
AË`mMmamMo H$YrM g_W©Z hmoVm H$m_m Z`o, hr ~m~ Iar Agcr Var Amamon `mVrb Amho. _w§~B©gh _hmamï´>mVrb ehao åhUyZ BWyZ nwT>À`m {ZdS>UwH$mV {edgoZobm
{gÕ hmoUo, Ý`m`mc`mZo {ejm XoUo Ago Amnco g§{dYmZ gm§JVo. e§^a Amamonr d IoS>çmnmS>çmV XoIrb añË`mV IÈ>m Am{U {VÀ`m gmWrXma njmbm eyÝ` Q>¸o$, dmñV{dH$ nmhVm darb XmoÝhr JmS>çm
gwQ>co Var Mmcoc, nU {ZanamÜ`mcm {ejm hmoVm H$m_m Z`o Agm H$m`Xm Amho. {H$ IÈ>çmV añVm AgoM emoYmdo bmJVo. Va ^maVr` OZVm njmbmgÕw m Aën \w$„ OmV hmoË`m d Imonmobrbm OmUmao
Amncr Ý`m`ì`dñWm nr{S>V _{hcmZ§ m OcXJVrZo Ý`m` XDo $ eH$V Zgco Va `m~m~V hm`H$moQ>m©À`m _w»` Ý`m`_yVvZr à_mUmV _VXmZ hmoB©b. H$maU OZVoZo AmVm àdmgr `m ~g_Ü`o àdmg H$arV AgV.
AmamontZm WoQ> Jmoù`m KmcUo `mo½` Agm g§Xoe g_mOmV ngaoc. AmamontZm H$R>moa Aem IÈ>çmV AmUIr AnmU {H$Vr gdmªMrM bm`H$s AmoiIbr Amho. MrS> na§Vw Ago AgVmZmXoIrb `m JmS>çm ~§X
{ejm ìhm`cmM hdr `mV X_þ V Zmhr; nU Vr Ý`m`ì`dñWÀo `m MmH$mao rVZy OUm§Mm _¥Ë`y AmoT>dyZ KoUma AmhmoV? AmUUmao g§VmnOZH$ àH$ma hr gÎmoMr Ho$ë`m `mMo Amü`© Amho.
OmD$Z JwÝhm {gÕ Pmë`mdaM. añË`mda Ý`m` hmoV Agoc Va {ZanamY ^aS>co Aem eãXmV gaH$maMr H$mZCKS>Ur "Oidm' bmJbobr _§S>ir H$aV AmhoV.
OmUma ZmhrV `m§Mr h_r H$m`? H$m`Xm d gwì`dñWm hr Ho$di ^mdZm§À`m Ho$br. Va {gZo H$bmd§Vm§gh _mÝ`dam§Zr n[adhZ _§S>i Á`oð>m§Zm Amdí`H$
AmYmamda Mmc{dVm `Vo Zmhr `mMo ^mZ Agm`cm hd.o `m~m~V Zmng§Vr ì`º$ Ho$br. nU hm OZVoMr godm H$am`Mr hoM {ZdSy>Z AgUmè`m godm H$m ~§X H$aVo ho g_OV
{df` g§doXZerbVoVyZ _Zmda KoVrb Va `oÊ`mMo Ü`o` Amho Va _J emgZ ñWmnZ Zmhr. Var H¥$n`m `mV bj Úmdo d darb
Vo _§Ìr d gaH$ma H$gbo? H$maU H|$Ðr` Pmë`mda H$moUË`mhr ImË`m_m\©$V JmS>çm nwÝhm Mmby H$amì`mV hr {dZ§Vr
OZgodm H$aVm `oVo. {d{eï> ImVo KoD$Z
Amnbo JwÝho XS>dm`Mo, n¡go nidm`Mo XrnH$ _. O`dV§
qH$dm g§~§{YV ZmVbJm§Zm H$m_mbm VioJmd Xm^mS>o

ho dÎ¥ mnÌ gew rc gaw eo gmIdiH$a, gn§ mXH$, _mbH$, _Ðw H$, àH$meH$ `mZ§ r aUo Hw $m AS° >ìhQ>m`© qPJ Am{U qàqQ>J, nUw o `Wo o N>mnZy ViJo md ñQ>eo Z `Wo o à{gÕ H$o b.o Xay ÜdZr : (02114) 223103, 226199
gñ§ WmnH$-gn§ mXH$ : gaw eo H$¥ îUmOr gmIdiH$a, _mZX gn§ mXH$ : ~r. E_. ^g,o àm. O`V§ Omdo H} $a, gmám{hH$ A~§ a H$m`mb© ` "ñdamJ§ U', 30, ^mbao md H$mb° Zr, ViJo md§ ñQ>eo Z 410507 E-mail : [email protected]

gmám{hH$ {d{dY d¥Îm 11

A§~a 15 {S>g~| a 2019

{ZgJm©À`m gm{ÞÜ`mV AmH$mambm Ambobr n§MVmam§{H$V AH$mX_r

bîH$ar g§H$ënZoda AmYm[aV S>obm A°S>ìh|Ma Q´>oqZJ AH$mXm_r V\}$ n`©Q>H$m§Zm ñdg§ajUmMo YS>o

AmOH$mb XheVdmXr h„o H$Yr bîH$amVrb {Zd¥Îm A{YH$mè`m§Mr ^¸$_ XmoZ {Xdg H$mbmdYrMo {d{dY H$m`©H«$_ hiyhiy bmoH${à` hmoD$ bmJbr AgyZ XheVdmXmMm ~Xbm
Am{U Hw$R>o hmoVrb `mMm H$mhr Zo_ Zmhr. \$ir. bîH$amÀ`m gXZ© H$_m§S>Mo _mOr `oWo am~{dÊ`mV `oVmV. Ë`mV XheVdmXr S>obm [agm°Q>©bm `oUmao AZoH$ n`©Q>H$ "S>obm'Mr ñdßZmV Agbobr _mPr
Ë`m_wio H$m`_ gVH©$ amhUo hr H$mimMrM à_wI {Zd¥Îm boâQ>Z§Q> OZab ao_§S> ZèhmoZm hëë`mnmgyZ ~MmdmMo à{ejU, S>oQ>mbmhr ^oQ> XoV AmhoV. S>oQ>mÀ`m
JaO Amho. Ho$di Ago h„oM Zìho Va `m§À`m ZoV¥ËdmImbr OdmZm§Mr VéU AmnËH$m{bZ n[apñWVrVyZ ñdV:Mm Am{U à{ejU H$m`©H«$_mV bhmZ _wbo, Hw$Qw>§~ g§H$ënZm àË`jmV Ambr `mMm _bm
AZoH$Xm Z¡g{J©H$ nya, AmJrÀ`m KQ>Zm VwH$S>r `oWo à{ejU XoVo. àË`j Am{U doJdoJù`m H§$nÝ`m§_Yrb A{YH$mar {deof AmZ§X Amho. H$moUË`mhr à{VHy$b
Aem AmH$pñ_H$ g§H$Q>mer gm_Zm XheVdmÚm§Mm ImË_m H$aUmao ãb°H$ H°$Q> A{_Veo ~Z° Ou dJm©gmR>r ñdV§Ì Aä`mgH«$_m V`ma n[apñWVrV Ë`m àg§Jmbm YramZo Vm|S>
H$aÊ`mMrhr doi `oVo. Aem àg§Jr H$_m§S>moXoIrb `m VwH$S>rV AmhoV. H$aÊ`mV Ambo AmhoV. `wÕ^y_rda XoÊ`mgmR>r d Ë`mVyZ Amnbm d BVam§Mm
Km~ê$Z Z OmVm ñdV:Mm Am{U BVam§Mm hoS>, {~PZog S>oìhbn_|Q> d bT>mB©gR>r H$amì`m bmJUmè`m {Z`moOZmVyZ ~Mmd H$aÊ`mgmR>r àË`oH$ nwéf, _{hbm
~Mmd H$gm H$am`Mm `mMo emóewÕ XheVdmXr hëë`mÀ`m àg§Jr dm H$m°nm}aoQ> H$å`w{ZHo$eZ AH$mX_r H$mnm}aoQ> OJmbmhr H$mhr YS>o KoVm `oVmV Am{U _wbm§Zm à{e{jV H$aUo ho Am_Mo
à{ejU àË`oH$mbmM {_im`bm hdo, hrM AÝ` H$mhr H$maUmZo CX²^dUmè`m _m~o mBb : 8291137410 Ë`m_wio H$mnm}aoQ> OJVmbm S>obmVrb C{Ôï> Amho. Ë`mgmR>r ^maVr` goZm
JaO AmoiIyZ S>obm g_yhmMo à_wI {O_r AmnËH$mbrZ n[apñWVrV g§H$Q>mbm à{ejUmMo {deof AmH$f©U Amho. XbmVrb XheVdmXr {damoYr bT>çmV
{_ór `m§Zr amO_mMr {H$ëë`mOdi Km~ê$Z Z OmVm Ë`mVyZ Amnbm ~Mmd BVam§Mm ~Mmd H$aUo VgoM à{VHy$b JwJbgma»`m AZoH$ _moR>çm H§$nZrVrb {OdmMr ~mOr bmdUmao OdmZ, A{YH$mar
CXodmS>r `oWo {eamoVm YaUmÀ`m H$mR>mda H$gm H$am`Mm `mMo V§Ì `oWo {eH${dbo n[apñWVrV O§JbmVhr Amnbm {Z^md A{YH$mè`m§Zr ZwH$VoM `oWo à{ejU KoVbo Am{U ãb°H$ H°$Q> H$_m§S>mo `m§Zm `oWo
VrZ EH$amÀ`m n[agamV S>obmÀ`m ê$nmZo OmVo. Vmob gm§^miV nmB©ndê$Z MmbUo, H$gm bmJob `m Ñï>rZo g‚m H$aUo Aem Amho. {ZgJm©À`m gm{ÞÜ`mV à{ejH$ åhUyZ {Z`wº$ Ho$bo Amho. Á`m
`m à{ejUmMr gw{dYm CnbãY H$ê$Z q^V Amobm§S>Uo, H«$m°qbJ H$aV nwT>o gaH$Uo, H$m`©H«$_m§Mm g_mdoe Amho. Ë`mgmR>r `oWo {dlm§Vr~amo~aM bîH$ar OrdZ {ZanamYm§Zm Amnbm Ord XheVdmXr
{Xbr Amho. Aem àH$maMo à{ejU XoUmam Xmoarda MT>Uo, XmoarÀ`m ghmæ`mZo V`ma amÌrÀ`m doir O§JbmVyZ ^«_§Vr H$aÊ`mMm AZw^dÊ`mÀ`m `m g§YrMm bm^ àË`oH$mZo hëë`mV J_dmdm bmJbm, Ë`m àË`oH$mbm
XoemVrb hm n{hbmM CÚmoJ Amho. Ho$bobm nyb Amobm§S>Uo, AmJrVyZ MmbUo AZw^d n`©Q>H$m§Zm {Xbm OmVmo. AmdOy©Z ¿`m`bm hdm. S>obm _r g_{n©V H$arV Amho. S>obmÀ`m
n§MmVmam§{H$V [agm°Q>©À`m dmVmdaUmV Ago 19 àH$maMo AS>Wio nma H$aÊ`mMo {Z{_ÎmmZo Amåhr bîH$ar g§H$ënZoda
Ë`mMr gm§JS> KmVë`mZo n`©Q>H$m§gmR>r hr à{ejU `oWo {Xbo OmVo. Ë`mMà_mUo àË`oH$ ì`º$s_Ü`o EH$ Xoe^º$ `m A°H°$S>_rbm AZoH$ Zm_d§Vm§Zr ^oQ> AmYm[aV n`©Q>ZmMm Zdm nm`§S>m {Z_m©U
AmJir-doJir g§Yr Amho. [agm°Q>©, A{VaoŠ`m§H$Sy>Z AMmZH$ Jmoir~ma g¡{ZH$ XS>bobm AgVmo, hr ^mdZm OmJr XoD$Z {VMr _wº$ H§$R>mZo àe§gm Ho$br Ho$bm Amho.''
pìhbmO Am{U A°S>ìh|Ma nmH©$À`m Pmë`mg J^©J{iV Z hmoVm ñdV:Mm ìhmdr åhUyZ `oWo AmdOy©Z àË`oH$mbm Amho. Ë`mV àm_w»`mZo gwZrb JmdñH$a, {O_r {_ór
joÌm_Ü`o Amnbo nm` KÅ> amodboë`m `m ~Mmd H$gm H$amdm `mMo V§Ìhr `oWo bîH$ar JUdoe {Xbm OmVmo. Ë`m_wio {Xbrn d|JgH$a, _mYwar Xr{jV, Am{XË` gñ§ WmnH$, AÜ`j Am{U
CÚmoJmZo hr A°H°$S>_r ñWmnZ H$ê$Z {eH${dÊ`mV `oVo. OdmZmÀ`m IS>Va Am`wî`mMr H$ënZm R>mH$ao, {dœmg Zm§Jao nmQ>rb AmXtMm ì`dñWmnH$s` g§MmbH$,
amï´>ào_mMo EH$ AmXe© CXmhaU KmbyZ `oVo. g_mdeo Amh.o S>obm A°S>ìh|Ma A±S> [agm°Q>©g àm. {b.
{Xbo Amho. `m gdmªMo à{ejU XoÊ`mgmR>r EH$ Vo
{O_r {_ór `m§Mr hr H$ënZm AmVm
26/11 bm _w§~B©Vrb XheVdmXr
hëë`mV eoH$S>mo {ZanamY bmoH$ ehrX
Pmbo. Ë`m_wio ì`{WV Pmbobo {O_r {_ór
`m§Zr `m KQ>ZoMm gyS> åhUyZ Aer gw{dYm
{Z_m©U H$aÊ`mMo ñdßZ àË`jmV AmUbo.
hm VéU CÚmoOH$ ñdV: àIa amï´>^º$
AgyZ àË`oH$m_Ü`o amï´>r`ËdmMr ^mdZm
OmJr H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo hm CnH«$_ Ë`m§Zr
hmVr KoVbm Amho.

`oWrb à{ejU A{YH$
n[aUm_H$maH$ Am{U emóewÕ hmoÊ`mMo
_w»` H$maU åhUOo BWo C^r Ho$bobr

H$m§Xm OrdZmdí`H$ Zmhr?

A{Ve` _hÎdmMm {df` Amho. ZdrZ ~mOmanoR> {_iob. ^maVr` ehar H$m§Xm VrZ doim _mVrV JmS>mdm H$_r ^md Ë`mbm KmD$H$ ~mOmamV gmo`rñH$a Xþb©j H$aVmV. åhUOo _mPr
gd©M OU ~mobVmV nU Ë`mda Iam bmoH$ b~mS> d ñdmWu AmhoV. Ë`m§À`m bmJVmo d Ë`mgmR>r VrZ doim eoVrMr {_iVmo, Voìhm Ë`mÀ`m l_mMr qH$_V eoVH$è`m§Zm, Ë`m§À`m nwT>mè`m§Zm,
Cnm` H$am`bm amOH$maUr {^VmV. O¡Z, {O^oMo MmoMbo \$º$ H$m§ÚmÀ`m ~m~VrV. Vwåhr Ë`mbm XoV Zmhr. åhUOoM amÁ`H$ma^ma nmhUmè`m§Zm, ehadm{g`m§Zm
JwOamWr Am{U ~aoM bmoH$ H$m§Xm ImV \$º$ n§Yamdrg ê$n`o {H$bmoZoM ¿`mdoV AmZ§X Jwbm~amd R>mHy$a eoVH$è`m§Zr Ho$boë`m H$ï>mMr qH$_V EH$M {dZ_« {dZ§Vr - "H$m§Xm A{Z`§{ÌV
ZmhrV, Varhr Ë`m§Zm H$mhrhr Ìmg hmoV Aer _Zmod¥Îmr Pmbobr Amho. Vo eoH$S>mo XoÊ`mMr Vw_Mr _Zmod¥Îmr Zmhr. _wimV {Z`m©V YmoaU am~dm.' AmnmoAmnM H$m§Xm
Zmhr åhUyZ Ë`m§Mo Ë`mdmMyZ AS>V Zmhr. én`o AmBñH«$s_, {nÂPm, ~J©a, nmd- gmoi,y Vm. IoS>, {O. nwUo 412105 Vw_Mr _Zmod¥ÎmrM \$º$ eoVH$è`m§À`m CËnmXZ H$aUmè`m eoVH$è`m§Zm `mo½` ^md
`mMmM AW© "H$m§Xm OrdZmdí`H$ Zmhr.' ^mOr, ~Q>a, {MO ImÊ`mV IM© H$aVrb. _m~o mBb : 9604131610 ~m~VrV {dH¥$V Agë`mZoM Vwåhr \$º$ {_iob. OodT>r {Z`m©V dmT>ob VodT>o
~ñg EdT>oM Omhra H$am. H$m§Xm _Zmoa§OZmda hOmamo én`o IM© H$aVrb. Am{U \$º$ H$m§ÚmMoM ^md dmhbo H$s CËnmXZ d XOm© dmT>ob. eoVH$ar OmñV
OrdZmdí`H$ Zmhr åhUyZ Ë`mMr {Z`m©V nU H$m§ÚmMm ^md WmoS>m Oar dmT>bm Var _emJV H$amdr bmJVo. XmoZ df} Ë`m AmoaS>m`bm bmJVm. eoVH$è`m§Mo H¡$dmar, H$ï> H$ê$Z S>m|Jamda H$m§Xm bmdyZ _mJUr
H$moUË`mhr gaH$mabm H$moUË`mhr ~m|~m~m|~ H$aVmV. _VXmZmMo {^H$mar H$m§ÚmÀ`m {nH$mgmR>r eoVH$è`m§Zm eoVH$è`m§MoM Am_Xma-ImgXma åhUdyZ nyU© H$aVrb. eoVr nadS>V Zmhr åhUyZ
n[apñWVrV "~§X' H$aVm `oUma Zmhr. amOH$maUr bJoMM {Z`m©V ~§Xr KmbVmV CÝhmVmÝhmV am~mdo bmJVo d ~XbVo KoUmaoXoIrb dfm©Zwdf} Ë`mÀ`mH$S>o Jmd gmoSy>Z ehamVrb PmonS>çm§V amhÿZ
OodT>m H$m§Xm {Z`m©V hmoB©b, VodT>o Ë`mMo d naXoemVyZ H$m§Xm Am`mV H$aVmV. hdm_mZ d amoJamB©nmgyZ Ë`m {nH$mMo nS>ob Vo H$m_ H$aUmam eoVH$ar Jmdmbm
CËnmXZ dmT>ob. OodT>o CËnmXZ dmT>ob g§ajU H$amdo bmJVo. am̧{Xdg _ohZV OmD$Z eoVr H$arb. ehamVrb PmonS>nÅ>çm
VodT>r Ë`mÀ`m JwUdÎmoV gwYmaUm hmoB©b `m_wioM Am§Vaamï´>r` ~mOmamV IVnmUr H$ê$Z OmonmgZm H$ê$Z Vmo H$mhr à_mUmV H$_r hmoVrb. \$º$
VodT>o Ë`mÀ`mda g§emoYZ d gmR>dUyH$ Amnë`m H$m§Xm ì`mnmè`m§Zm emídV ~mOmamV AmUmdm bmJVmo. Ë`mgmR>r "A{Z`§{ÌV H$m§Xm {Z`m©V YmoaU am~dm.'
H$aÊ`mgmR>r H$miOr KoVbr OmB©b. {Z`m©V ì`mnmar åhQ>bo OmV Zmhr. ehadmgr`m§Zmo Ë`mÀ`m H$ï>mghrV CËnmXZ IM© H$mT>bm "O` OdmZ O` {H$gmZ O` CÚmoOH$!'
Ho$ë`mZ§VaM dmT>rd CËnm{XV H$m§Úmbm àW_ H$m§Xm H$gm CËnm{XV Ho$bm OmVmo. Vo Va Vmo gamgar drg én`o àVr {H$bmo
g_OZy ¿`m. nS>Vmo. åhUOoM Ooìhm drg én`m§nojm

gmám{hH$ 12

A§~a 15 {S>g~| a 2019

Jmodm åhQ>b§ H$s S>moù`mg_moa JX© AmhoV. {ZgJ©gm¢X`© ~KÊ`mgmR>r EH$XmVar Am_Mm Jmodm 9
{hadr PmS>r, Zmai, gwnmarMr PmS>o, _mUgmZo Jmoì`mbm OmD$Z Amb§M nm{hOo.
eoVrMr {hadrJma nmZo `oD$Z S>moù`m§Zm Amho. Jmoì`mVrb à_wI A{^`m§{ÌH$s VrñH$ BWo Amho. Am`moOZ hmoVo. Á`mÀ`mV doJù`m-doJù`m
W§S>mdm XoVmV, VgoM PmS>m§_YyZ Jmodm ho ^maVmVbo joÌ\$imÀ`m Ñï>rZo _hm{dÚmb` Jmodm B§{O{ZAatJ H$m°boO ho \$mo§S>mOdi _w»` n`©Q>Z ñWio {OëømVyZ gm_mZ AmUyZ EH$m H|$Ðr`
S>moH$mdUmar H$m¡bmê$ Kao, XodimMo _moR>o gdm©V N>moQ>o d bmoH$g§»`oÀ`m Ñï>rZo Mm¡Wo \$m|S>çmOdi \$m_m©JwT>r `oWo Amho. EH$ ñWmZmda AmUbo OmV hmoVo, AemàH$mao
_moR>o gmoZoar H$ig, {~Mog ~KUmè`m§Mo N>moQ>o amÁ` Amho. Vo ^maVmÀ`m n{ü_ bmImnojm OmñV bmoH$g§»`m Agbobo åhUOo ~m|S>bm d _hmdra A^`maÊ` àmMrZ H$mimnmgyZ åhmngm EH$ à_wI
bj doYyZ KoVmV. ZmJ_moS>r diUo, {H$ZmanÅ>rda AgyZ, Ë`mÀ`m CÎmaobm gJù`mV Odi Agbobo ~oiJmd ho eha Amho. \$m|S>mOdi H$dio, _§Joer, H«$`-{dH«$` H|$Ð am{hbo Amho.
bmb_mVr ho n{hbo Jmoì`mMo ê$n hmoVo. _hmamï´>, nyd©-X{jUobm H$Zm©Q>H$ ho amÁ`, 132 {H$._r. A§Vamda Amho. OdiM _maXmoi, am_ZmWr, ZmJoer, _hmbú_r hr åhmnem_Yrb C„Io Zr` _mUgmV
AmVmnU VgoM Amho. nU Iyn gwYmaUm Va n{ü_obm Aa~r g_wÐ Amho. _mM© XodñWmZo AmhoV d EH$ _wñbr_ g\$m _Zmoha nauH$a Jmoì`mMo ^yVnyd© _w»`_§Ìr
Pmë`m AmhoV. {OH$S>o-{VH$S>o _moR>-_moR>o 1993 gmbr Jmoì`mbm ñdV§Ì amÁ`mMm gm¡. ew^m§Jr ZodaoH$a _ñOrX Amh.o Am{U ^maVmMo ^yVnyd© g§ajU_§Ìr Am{U
_m°b, VèhoVèhoMr XþH$mZo. nydu Jmoì`mV XOm© {_imbm. (5) åhmngm X`mZ§X ~m§XmoS>H$a Jmoì`mMo n{hbo
\$º$ {VH$S>À`mM dñVy {_im`À`m, gX²Jwê$ H$m°bZr, _w»`_§Ìr Á`m§Mm OÝ_ Am{U {ejU
AmVm OJ^amVë`m dñVy {_iVmV. H$moH$Ur d _amR>r øm `oWrb à_wI VioJmd ñQ>oeZ åhmngm ho CÎma Jmoì`mVb§ EH$ eha åhmngm_Ü`o Pmbo. åhmnem_Ü`o
gJù`m VèhoMo, gJù`m àm§VmVbo bmoH$ ^mfm AmhoV. VgoM eoVr d _mgo_mar ho 7875444752 Amho. Vo nUOrnmgyZ 13 {H$._r. Amho. ho "{_bmJ«rg' gmho~rU (_oar) Or Zdgmbm
AmVm Jmoì`mV {XgVmV. H$mhr bmoH$ Va Jmoì`mVrb à_wI CÚmoJ AmhoV. BWo eha ~maXoe VmbwŠ`mMo _w»`mb` Amho. nmdVo. {VMo MM© Amho. qhXÿ bmoH$nU
Jmoì`mV ñWm{`H$ Pmbo AmhoV. Ho$ai, àm_w»`mZo Vm§Xÿi d H$S>YmÝ`mMo nrH$ aoëdoñQ>oeZ 16 {H$._r. A§Vamda _S>Jmd _w§~B© Am{U H$moMr øm _w»` añË`mda ^OVmV. {VH$S>o _moR>-_moR>r hm°pñnQ>b,
n§Om~, _w§~B©Mo. Ë`mH$maUmZo Jmodm KoVbo OmVo. Jmoì`mMr gmjaVm 87.04 BWo Amho. \$m|S>m nmoVw©JrOm§À`m Vmã`mV Amho. Jmoì`mÀ`m gm_wXm{`H$ eoVr H$m°boO, {gZo_m {WEQ>g©, N>moQ>r-_moR>r
H$ba\w$b Pmbm Amho. gJù`m VèhoMo Q>¸o$ EdT>r Amho. Jmoì`mV _±Jo{ZP, bmoh Ë`m_mZmZo Ceram Ambob§ Jmd Amho. ì`dñWm Á`mbm JwUH$mar åhQ>bo OmVo, Xodio, hm°Q>ob, XþH$mZo AmhoV. Ag§ ho
gUdma BH$S>o hmoVmV. Jmoì`mVboM Zmhr d ~m°ŠgmBQ> hr I{ZOo AmT>iVmV. 16ì`m eVH$mn`ªV \$m|S>m nmoVw©JrOm§À`m Ë`mÀ`m A§VJ©V doJdoJir Jm§d EH$ g§J åhmngm gd© Ñï>rZo g§nÞ Amho.
Va doJdoJù`m àm§VmVbo. Jmoì`mMm _w»` Jmoì`mV gJir _mUgo ào_mZo amhVmV. Vmã`mV ZìhVo. Ë`m_wio OmMmbm H§$Q>miyZ {Z{_©Vr H$ê$Z gm_wXm{`H$ O{_Zrda eoVr
CÚmoJ hmoVm _m`qZJ, nU AmVm Vo ~§X Jmoì`mVrb à_wI ehao : ñWbm§Va H$aUmè`m qhXÿ§Zm hm ^mJ gwa{jV H$ê$Z hmoUmam Z\$m AmngmV dmQy>Z KoVmV.
Agë`mZo AmVm Qw>arP_da gJio Amho. dmQ>m`Mm. Ë`mZ§Va N>ÌnVr {edmOr åhmnemV ~mOma {Xdg EH$ à_wI
Jmoì`mÀ`m bmoH$m§Mo OodU, _mgo d ^mV. (1) nUOr, (2) _S>Jmd, (3) _hmamOm§Zr hm ^mJ H$m~rO Ho$bm. B.g.
_mgo OodUmV Agë`m{edm` Ë`m§Zm OodU dmñH$mo, (4) \$m|S>m, (5) åhmngm, (5) 1764 gmbmn`ªV hm ^mJ _amR>çm§À`m
Oodë`mgmaIo dmQ>V Zmhr. AmVm Jmoì`mV _waJmd / _ma_m Jmodm Vmã`mV am{hbm. `oWrb XmQ> PmS>r_wio BWo
gJù`m àH$maMr OodUmMr gmo` (4) \$m|S>m qhXÿ XodVm§Mo ñWbm§Va gmono Pmbo.
hm°Q>ob_Ü`o Amho. Jmoì`mÀ`m bmoH$m§Mm nmoVw©JrOm§Zr hm ^mJ B.g. 1791 _Ü`o
AmXagËH$mamH$[aVm n{hbm Z§~a bmJVmo. ho Jmoì`mÀ`m CÎma Jmodm {OëømVrb KoVbm. AOyZhr BWo qhXÿMo àm~ë` {XgyZ
Jmoì`mMr ñWm{ZH$ ^mfm H$moH$Ur Amho. \$m|S>m VmbwŠ`mVrb 5.2 Mm¡. {H$._r. `oVo. \$m|S>m ehamV ~aoM AZmW d
Jmoì`mMo bmoH$ H$moH$Ur ^mfm ~mobVmV. joÌmMo eha Amho. ho eha Jmoì`mÀ`m d¥Õml_ AmhoV. `oWo nUOr, _S>Jmd d
Jmoì`mMo dU©Z H$amdo VodT>o H$_rM Amho. _Ü`dVu ^mJmV dgbobo Amho. \$m|S>m ho BVa eham§gmR>r H$X§~ _hm_§S>imMr
Jmoì`mMr _mUgo _m`miy d {XbXma nUOrnmgyZ 29 {H$._r.da Va _S>Jmd {Z`{_V ~ggodm Amho. H$Zm©Q>H$ ñQ>oQ>
nmgyZ 18 {H$._r.da Amho. \$m|S>m eha ho Q´>mÝgnmoQ>©À`m ~gog hþ~ir, YmadmS> d
Jmoì`mMo Am¡Úmo{JH$ H|$Ð d Jmoì`mMr ~oiJmdgmR>r YmdVmV. \$m|S>çmÀ`m _w»`
gm§ñH¥${VH$ amOYmZr åhUyZ AmoiIbo Am¡Úmo{JH$ dgmhVr Hw$S>B©, ~oVmoS>m d
OmVo. ho Jmoì`mVrb doJmZo dmT>Umao eha

~m|S>bm A^`maÊ`, \$m|S>m "{_bmJ«rg' gmho~rU (_oar) MM©, åhmngm

"JmoS>' hm eãX CƒmaVmM Amnë`m {_iob. Xþgè`m_wio Amnë`mbm AmZ§X AmZ§X d`mMo 1000 nojm OmñV bmoH$ {_iVmV. Ë`mbm Xþ:ImMo jU ñne©hr
_Zmbm EH$ doJirM AZw^yVr hmoVo Am{U {_iobhr, nU Amnë`m_wio AmZ§Xr AmZ§XmZo OrdZ OJV AmhoV. EH$Xm H$ê$ eH$V ZmhrV.
{Za{Zaù`m JmoS> nXmWmªÀ`m Mdr Pmboë`m ì`º$s¨Zm nmhÿZ Amnë`mbm Oo AmZ§XmMm H$Yrhr Z AmQ>Umam Pam Amho. Ë`m§À`mVrb gdm©V VéU (115 df})
ñ_¥{VnQ>bmda Vaiy bmJVmV, AJXr g_mYmZ, Omo AmZ§X {_iVmo, Ë`mbm Ë`m_wio àË`oH$mZo {dZmoX~wÕr Omonmgbr ì`º$sbm Ë`m§À`m {Zam_` Aem n[apñWVr H$erhr Agmo, Vr
Ë`mMà_mUo "AmZ§X' hm eãX H$emMrhr ga `oUma Zmhr. XrKm©`wî`mÀ`m ahñ`m~Ôb {dMmabo ì`dpñWVnUo hmVmiÊ`mMr j_Vm Á`mZo
Cƒmaë`mdahr _Zmbm EH$àH$maMm gwHy$Z AZ§V Xoenm§S>o AgVm Ë`m§Zr (AWm©VM) hgyZ CÎma àmá Ho$br, Ë`mMo OrdZ gmW© Pmbo
{_iVmo. ^yVH$miVrb AmZ§XmMo jU _w»` åhUOo Xþgè`m§Zm AmZ§X {Xbo, ""_mÂ`m _ZmV gVV hmñ`mMm- Ago g_Omdo. AmZ§Xr ì`º$snojm lr_§V
AmnU nwÝhm AZw^dy bmJVmo. VWm{n XoÊ`mnmgyZ Amnë`mbm H$moUrhr amoIy âb°Q> Z§. 13, lrZJar em°qnJ g|Q>a AmZ§XmMm Pam dmhmV AgVmo.'' Agm H$moUrhr `m OJmV gmnS>Uma
ì`{º$naËdo AmZ§XmMr ì`m»`m doJdoJir eH$V Zmhr, Am{U H$moUrhr "_bm AmZ§X Im§S>Jo noQ´>mobn§nmg_moa, Zmhr. qhXr ^mfoVrb EH$ gw{dMma
AgVo. ZH$mo' Ago åhUUma Zmhr. åhUOo VioJmd Xm^mS>o Or ì`º$s Amnë`m _Zmda A§Hw$e AmR>dbm, Ë`mMm `oWo C„oI H$aUo
Amnë`mbm {_iUmè`m AmZX§ mMr 100 R>ody eH$Vo, _Zmbm àgÞ R>ody eH$Vo, Ë`m àmg§{JH$ R>aob -
_wimV AmZ§X hr KoÊ`mMr Jmoï> Zmhr, Q>¸o$ J°a§Q>r! Amho H$s Zmhr J§_V? Xþgar _m~o mBb : 9766314462 ì`º$sÀ`m OrdZmV H$Yrhr AmZ§Xmbm
Vr XoÊ`mMr Jmoï> Amho. {OVH$m OmñV _hÎdmMr Jmoï> åhUOo AmZ§X hm VmoQ>m ZgVmo. àgÞ{MÎm ì`º$s~amo~a ""gmar qOXJr AmZ§XH$s, Iwer H$s
AmZ§X AmnU Xþgè`mbm XoD$ Ë`mnojm _mZÊ`mda Amho. hr _ZmMr ewÕ, nm{hOo. bmoH$ _¡Ìr H$ê$ nmhVmV. Á`mbm Ë`mÀ`m Vbme_| JwOa J`r, OrdZHo$ A§{V_
OmñV AmZ§X Amnë`mbm AmnmoAmn naV gmpÎdH$ pñWVr Amho. "hmñ`{dZmoX' hm OnmZ Xeo mV 100 dfm©darb ñd^mdmer OwiUmè`m ñd^mdmMo {_Ì {XZm|_o nVm Mbm H$s, AmZ§Xr Am¡a Iwe
Vmo dmo bmoJ Wo, Omo AmZ§X Am¡a Iw{e`m±
Xþgam|H$mo ~m±Q> aho Wo$&''

gmám{hH$ 13

A§~a 15 {S>g~| a 2019

Vmo _mÂ`mg_moa C^m hmoVm. Ë`mMo Ë`mMm W§S> AmdmO. _mÂ`mH$S>o Z ~KVm __©~§Y qhXþñWmZMm B{Vhmg 8
S>moio Aly§Zr S>~S>~bo hmoVo. hþ§XŠ`m§Zr Ë`mZ§ Ë`mM W§S> AmdmOmV _mÂ`m àýmbm
eara WaWaV hmoVo. g_ra hm _mPm {_Ì {Xbob§ CÎma. Ë`mMr {Z{d©H$ma ZOa. _bm àm. O`V§ Omdo H} $a qhXþñWmZmÀ`m B{Vhmgmdarb {Q>nUo
{edmZ§X A{haoMm _wbJm! H$mbM YmoH$m g_Obm.
{edmZ§XmMm \$moZ Ambm hmoVm. "EH$Xm Kar ñdpñVlr, amd H$mc° Zr, ViJo md Xm^mS>o (664-1858)
`oD$Z Om. eŠ`Vmo bdH$a. Aao, g_raZo "H$m` ao, H$m°boObm Z OmÊ`mM§ H$maU? _m~o mBc : 9890447455
AmR>dS>çmnmgyZ H$m°boOda OmU§ ~§X Kar Aä`mg hmoB©b H$m? Am{U {eH$md§g§ qhXþñWmZda _wgb_mZm§Mm H$~Om
Ho$b§`... _r H$m°boObm OmUmaM Zmhr dmQ>V Zmhr åhUOo H$m`? Aao ~mamdrV g_ra AmoŠgm~moŠer aS>m`bm bmJbm.
åhUVmo`. H$m` ^mZJS> Amho H$mhr H$iV {eH$Vmo` Vy. AmVm H$[aAaMr df} gwê$ _mÂ`m bjmV Jm§^r`© Amb§. B.g. 664 _Ü`o qhXþñWmZmV Aa~m§Mm àW_ àdoe. (hOaV gZ
Zmhr. Amåhr XmoKm§Zr Iyn ImoXÿZ ImoXÿZ hmoVrb. _ñV H$m°boOmV Om`M§, Iyn
{dMmab§ Var Vmo H$mhrM gm§Jm`bm V`ma {eH$m`M§ Am{U@@@' "~m~m§er ~mobbmg?'.... _r {dMmab§ 44 df}) _whm{b~Mm _wbVmZ_Ü`o {eaH$md.
Zmhr. Iyn em§V Am{U CXmg Pmbm Amho. "Zmhr. AmB©~m~m§Zm H$mhr gm§{JVb§ Zmhr.
{IS>H$sVyZ ~mhoa EH$Q>H$ nmhmV AgVmo. g_ra VQ>H$Z CR>bm. _r Ë`mMm hmV Vo amJmdyZ emioV OmVrb. {àpÝgnm°b gam§er 1295-1317 A„mCÔrZ {IbOr (AË`§V H«y$a d aº${nnmgy) MwbË`mÀ`m _¥Ë`yZ§Va
ho d` {d{MÌ! _bm ^rVr dmQ>Vo. _r nH$S>bm. ~mobVrb. _J {àpÝgnm°b ga Ë`m gam§Zm
Am{U AZKm XmoK§hr ZmoH$ar{Z{_ÎmmZo AmoaS>Vrb. Vo ga, _mÂ`mda Sy>I YaVrb. Ë`mZo Ë`mÀ`m _wbmg d {dYdog R>ma Ho$bo. Ë`m_wio ~§S> Pmbo AgVmZm
~mhoaM AgVmo {Xdg^a! AmVm g_ra Oa "Wm§~, CRy>Z OmD$ ZH$mog. Vy OÝ_mbm B§Q>Z©bMo _mŠg© Ë`m§À`m hmVmV AgVmV Zm.'
H$m°boObm OmUmaM Zmhr åhUVmo`, åhUOo Ambm` VoìhmnmgyZ nmh`b§` Vwbm. Vwbm Vmo aS>dbobm Pmbm. Ë`mZo gd©Ì ~§S>Imoam§Mr d Ë`mÀ`m ~m`m~mnS>çm§Mr, _wbm§~mim§Mr gam©g
Vmo EH$Q>m KamV amhUma! gVV H$mhr Var H$S>oda KoD$Z AZoH$ doim ~mhoa {\$adyZ "~a§, _r nmhVmo. Vy H$miOr H$ê$
{dMmamV AgVmo. ^rVr dmQ>Vo. H$mhr AmUb§`. _r naH$m Zmhr. _bm Ia§ H$m` ZH$mog', _r Ë`mbm WmonQ>V åhUmbmo. _ZmV H$Îmb Ho$br.
~a§dmB©Q> hmoD$ Z`o åhUOo {_idbo. Vy Vo gm§J? ~g Imbr.' _r Ë`mbm naV {dMmam§Mr dmdQ>i CR>br. Ago H$go H$m`
{OVŠ`m bdH$amV bdH$a `oerb {VVH§$ Imbr ~gdb.§ Vmo ÌmUhrU AdñWVo ~moby eH$VmV {ejH$? "Á`m§À`m {Odmda 1297 Ë`mZo JwOamW qOH$bm. WmoS>çmM {XdgmV _moJbm§Mr ñdmar (Pmbr)
~a§.' gmâo `mV ~gbm. nmhVm nmhVm Am^mi AmnU OJVmo Ë`m§ZmM BVH§$ \$Q>H$mam`M§?
^ê$Z Amb§ Ë`mÀ`m S>moù`mV. AmVm Am{U Vohr Aem ^mfoV. ñdV:bm {eH$dVm A„mCÔrZZo Ë`m§Zm naVdyZ bmdbo.
{edmZ§XmÀ`m åhUÊ`mVyZ _bm XmQ>bobo hþ§XHo$ WaWaË`m earambm H§$n XoV `oV Zmhr Va Aä`mg H$amdm Zm. ì`dpñWV
g_ñ`oMr Vrd«Vm OmUdbr. Jobr 50 df} hmoVo. {eH$dmd§. {ejH$ hm AmOÝ_ {dÚmWuM 1298 EH$Xm {eH$marg Jobm AgVmZm A„mCÔrZ Amnbm nwVÊ`m amOnwÌ
{ejUjoÌmV H$mT>bobr Agë`mZo _bm AgVmo. Ë`mZ§ gVV {eH$V am{hb§ nm{hOo.
{dÚmWu-{dÚm{W©ZtMr _Z§ dmMVm `oVmV. _r OmJodê$Z CR>bmo. Ë`mbm Odi ZwgË`m boŠMg©À`m nmQ>çm Q>mH$U§ MyH$. gwbo_mZ `m§À`m hmVyZ OI_r Pmbm. Vmo _¥V Pmbm Ago g_OyZ Ë`mg
_mUg§ n[a{MV AgÊ`mnojm Vr dmMVm KoVb§. Vmo _bm {~bJbm. {edm` nJmahr ì`dpñWV AmhoV, _J
`m`bm nm{hOoV Ag§ Iyn bhmZnUr àm°ãbo_ Amho H$m`? Pmb§` H$m` `m _mJo R>odyZ gwbo_mZ {X„rg Jobm d {X„rÀ`m V»Vmda h¸$ gm§Jy
åhUOo {dÚm{W©XeoV AgVmZmM "H$m` Pmb§ ~mim.' _r _m`oZ§ {dMmabo. {ejH$m§Zm? àmoOoŠQ>Mr dhr \$mSy>Z Q>mH$m`Mr
{eH$ë`m_wio _bm _wbm-_wbtMo qñdJ jUmV hþ§XŠ`mVyZ eãX ~mhoa nS>V hmoVo. åhUOo AVrM hmoV§`. _wbm§da ào_ H$m§ H$aVm bmJbm. na§Vw A„mCÔrZ ~am hmoD$Z Amnë`m g¡Ý`mg_moa `oVmM g¡Ý`
hmoUmao _yS>g² bJoMM H$iVmV. "_r "H$m°boO_Ü`o ZrQ> {eH$dV ZmhrV. `oV Zmhr øm AmOH$mbÀ`m {ejH$m§Zm.
a{ddmar `oVmo' Ag§ {edmZ§Xbm gm§JyZ _r A§Jmda AmoaS>VmV. Vw_Mo AmB©dS>rb Am{U H$m°boOÀ`m ì`dñWmnZmZ§ {ga{`gbr _moR>çm g§»`oZo§ Ë`mÀ`m ^modVr Jmoim Pmbo. gwbo_mZ d BVa XmoKm§
\$moZ R>odbm. {~ZS>moH$ Agbo nm{hOoV, åhUyZ Vwåhr Amnë`m H$m°boO_Ü`o H$m` KS>V§` ho
Ago {ZnObmV. Aao _aV H$m Zmhr Vwåhr, nhm`bm hd§ Zm. _bm AmR>dV§`, _r nwVÊ`m§Mm {eaÀN>oX H$aÊ`mV Ambm. Ë`m_wio bmoH$ IdiyZ CR>bo AgVm
a{ddmar gH$mir Xhm dmOVm Ag§ AmoaS>VmV. dJm©V BZgëQ> hmoVmo. Vo H$m°boObm gwédmVrbm àmÜ`mnH$ åhUyZ
{edmZ§XH$S>o nmohMbmo. _r `oUma Amho `mMr MwH$sM§M {eH$dVmV. Am_À`m ŠbmgMo bmJbmo Ë`m doir {b_`o ga àmMm`© hmoVo. AË`§V H«y$aVoZo Vmo CR>md XS>nyZ Q>mH$Ê`mV Ambm.
H$ënZm g_rabm A{O~mV XoD$ ZH$mo, Ag§ ga Iyn AZw^dr AmhoV. Ë`m§Zr Oo Ë`m§Mo amD§$S> Agm`Mo. {deofV: ZdrZ
_r {edmZ§Xbm ~Omdb§ hmoV§. {edmZ§XH$S>o {eH$db§ VoM MwH$sM§ Amho Ag§ àmÜ`mnH$ Vmgmda Jobo AgVrb Va Vo hiyM 1303 qhXþñWmZmVrb \$ma à{gÕ Aem S>m|Jar {H$ëë`m§n¡H$s _odmS>_Yrb
nmohMë`mda Mhm Pmbm. AZKm Hw$R>ë`m Var H$m°boO_Ybo ga åhUVmV. Vwåhr AQ>|S> dJm©À`m ~mhoa Wm§~m`Mo. àmÜ`mnH$ H$go
\§$ŠeZbm Jobr hmoVr. g_ra Q>r.ìhr ~KV am{hbm ZmhrV Va Vwåhmbm ~mamdrÀ`m {eH$dVmV ho nhm`Mo. ga ñdV: H$m°_g©Mo {MVmoS>Mm {H$„m A„mCÔrZZo ~§S>Imoa amOnwVm§H$Sy>Z qOH$bm. nyd©dV
~gbm hmoVm. Ë`mMm Moham {Z{d©H$ma hmoVm. narjobm ~gy XoUma Zmhr, Ago åhUVmV. Agë`mZo Amåhmbm gVV gOJ Am{U
ZOa ^mdhrZ hmoVr. {edmZ§X åhUmbm, "Vy EH$Va Ë`m§Zm kmZ Zmhr, {df` _mhrV AnS>oQ> amhmd§ bmJm`M§. AYwZ_YyZ _mJo b h„m (Pmbm).
Wm§~Vmo`g Zm Oam doi. _r _mP§ EH$ N>moQ>§g§ Zmhr. gJi§ MwH$sM§ {eH$dVmV. Ë`mVyZ {dÚmÏ`mªÀ`m {_qQ>½O ¿`m`Mo. Vwåhmbm
H$m_ H$ê$Z `oVmo Xhm {_{ZQ>mV.' _r _mZ Amåhr H$mhr gm§Jm`bm Job§ Va dñgH$Z² {eH${dUmè`m {ejH$m§~Ôb Vwåhmbm Oo 1304 qhXþñWmZmV [aKmd H$aÊ`mgmR>r _moJbm§Zr VrZ doim doJdoJio à`ËZ
S>mobdbr. _bm g_raer _moH$ionUmZ§ AmoaS>VmV. Ë`m§Zm {S>{\$H$ëQ>rO {dMmaë`m H$mhr dmQ>V§ Vo _moH$ionUmZ§ gm§Jm Ag§
~mobVm `md§ `mgmR>r Ë`mZ§ `wº$s emoYyZ Va åhUVmV, "Om H$s, Vw_À`m ŠbmgÀ`m åhUm`Mo. àmMm`m©H$S>o H$moUVmhr {dÚmWu Ho$bo. na§Vw àË`oH$ doim _mJo hQ>{dÊ`mV Ambo. \$[añVmÀ`m dU©Zmà_mUo,
H$mT>br hmoVr. _r _mZ S>mobdbr. {edmZ§X _mñVabm {dMmam. _bm H$m§ {dMmaVm. OmD$ eH$Vmo, VH«$ma H$ê$ eH$Vmo, ho
~mhoa OmVm OmVm åhUmbm, "g_ra, _r `oVmo` Amåhr Šbmgbm OmVmo `mMr EdT>r IwÞg àmÜ`mnH$m§Zm _mhrV Agë`mZo, Vo Ë`mdoir nH$Sy>Z N>mdUrV ZoÊ`mV Amboë`m gmè`m _moJb H¡$Úm§Mr
Xhm {_{ZQ>mV EH$ H$m_ H$ê$Z. Vmon`ªV H$m Amho øm§Zm? nadm _r _mP§ EH$ ì`dpñWV {eH$dm`Mo. AmOH$mb
O`§VH$mH$m§er Jßnm _marV ~g. Q>rìhr ~Ky àmoOoŠQ> Úm`bm Jobmo. Ë`m§Zr àmoOoŠQ>Mr {ejH$m§da ì`dñWmnZmMohr bj Zmhr {ZX©`nUo H$Îmb H$aÊ`mV Ambr.
ZH$mog.' {edmZ§XÀ`m ~mobÊ`mda g_raZ§ dhr hmVmV KoVbr Am{U \$mSy>Z Q>mH$br. Am{U {ejH$ Ho$di nmÌVmYmaH$ Amho, ho
Ë`mM {Z{d©H$manUo EH$Xm {edmZ§XH$S>o "`ygbog - amñH$b' Aem {eì`mhr EdT>§M ~Km`Mo, nU nmÌVmYmaH$mbm 1306 Xod{JarÀ`m amOmZo ObmbwÔrZZo Ë`mÀ`mda bmXbobr I§S>Ur XoÊ`mMo
Am{U EH$Xm _mÂ`mH$S>o nm{hb§. [a_moQ> {Xë`m. _mÂ`mgmaImM AZw^d BVam§Zmhr {eH$dVm `oV Zmhr ho nm{hb§M OmV Zmhr.
CMbyZ Q>rìhr ~§X Ho$bm. {edmZ§X ~mhoa `oVmo. ŠbmgÀ`m ~mhoa OmD$Z gmaIo g_rabm Pmon bmJbr. _r _mÌ Ë`mbm ZmH$mabo åhUyZ A„mCÔrZZo Amnbm Znw§gH$ d nydu Jwbm_ Agboë`m
{ZKyZ Jobm. hm°b_Ü`o _r Am{U g_ra _mo~mBbda H$moUmer Var ~mobV AgVmV. WmonQ>V OmJmM hmoVmo.
g_moamg_moa ~gbmo hmoVmo. "Vw_À`mgmaIr Q>dmiImoa, Zmbm`H$ _{bH$ H$m\y$a `mg _moR>çm g¡Ý`mgH$Q> Ë`mÀ`mda nmR>dbo. amOmMm
_wb§ ZgVrb Hw$R>o? Ag§ åhUVmV. H$mH$m,
"h§ H$m` g_ra? H$m` åhUV§` H$m°boO? Amåhr Q>dmiImoa Zmhr. Amåhr Zmbm`H$ nam^d H$ê$Z Ë`mbm {X„rbm ZoÊ`mV Ambo. eodQ>À`m jUmn`ªV Vmo
H$m` åhUVmo` Aä`mg?' _r em§VVobm N>oX H$go? H$m°boObm amoO OmVmo. Vmgmbm ~gVmo.
XoUmam àý {dMmabm. Ë`m§Zm H$Yr CÕQ>nUo ~mobV Zmhr. Ë`m§ZmM VoWoM hmoVm.
{eH$dVm `oV Zmhr hm H$m` Am_Mm Xmof?
"_r H$m°boObm OmV Zmhr. OmUmahr "Am{U Ë`m§Zr _mPr àmoOoŠQ>Mr dhrM 1309 _{bH$ H$m\y$abm naV X{jUobm nmR>dÊ`mV Ambo. `mdoir Vob§JUmV Vmo
Zmhr. KarM O_ob VodT>m Aä`mg H$arZ. \$mS>br. AmVm naV _r H$gm àmoOoŠQ> H$ê$.
_bm Va AmVm {eH$m`MmM H§$Q>mim ~mamdrMr narjm 18 \o$~«wdmarnmgyZ gwê$ {dO`r Pmbm. Ë`mZo Ë`mdoir da§JiMm {H$„m ga Ho$bm.
Ambm`.' Amho. Aä`mgmH$S>o H$g§ bj XoD$? _r H$m`
H$ê$ H$mH$m?' 1310 H$Zm©Q>H$ d WoQ> Ho$n H$m_mo[aZ n`ªVMm g§nyU© nyd© {H$Zmam qOHy$Z d ^anya

I{OZm KoD$Z _{bH$ H$m\y$a {X„rg naVbm. Amnë`m {dO`{dñVmamMo

ñ_maH$ åhUyZ Ë`mZo H$mamo_m§S>ob `oWo _{eX ~m§Ybr. hrM Vm_ri ^ydarb

gd©àW_ _wgb_mZr ñdmar hmo`. A„mCÔrZZo {X„rbm amhUmè`m gd©

15,000 _moJbm§Mr H$Îmb Ho$br. JmXr {_i{dÊ`mgmR>r _{bH$ H$m\y$a

H$mañWmZ aMy bmJbm. A„mCÔrZÀ`m H«$m¡`m©_wio d Owbw_m§_wio OZVm

Ii~iZy CR>br.

1316 amJm_wio Amboë`m AmOmamÀ`m PQ>Š`mV `m Owbw_ehmMm A§V

Pmë`mZ§Va _{bH$ H$m\y$aZo JmXr ~iH$mdÊ`mMm à`ËZ Ho$bm, na§Vw

Ë`mbm R>ma H$aÊ`mV Ambo d JmXrda A„mCÔrZMm _wbJm Ambm.

1317-1320 _w~maH$ {IbOr; Amnë`m VrZ Z§~aÀ`m ^mdmMo S>moio \$moSy>Z d Á`m§Zr

Ë`mbm JmXrda `oÊ`mg _XV Ho$br hmoVr Ë`m XmoKm§ goZmnVtZm R>ma H$ê$Z

Ë`mZo Amnë`m H$ma^mamg gwédmV Ho$br; Z§Va Ë`mZo Amnë`m gd©

g¡Ý`mbm godm{Zd¥Îm hmoÊ`mg ^mJ nmS>bo d Amnbm Jwbm_ IwlwImZ `mg

dPra Zo_bo d ñdV: {dbmg_¾VoÀ`m hrZ AdñWoV ~wSy>Z Jobm.

1319 _b~ma qOHy$Z Iwlw -

1320 {X„rg naVbm. Ë`mZo amOm _w~maH$Mm IyZ Ho$bm d {IbOr KamÊ`mVrb

gmè`m d§eOm§g IV_ H$ê$Z {IbOr KamÊ`mÀ`m hmVyZ Xoe gmoS>{dbm.

Z§Va AmnU JmXr ~iH$m{dbr. nU...

1321 n§Om~Mm gw^oXma {J`mgwÔrZ VwKbH$ `mM| \$ma _moR>o g¡Ý` {X„rV `oD$Z

XmIb Pmbo. Ë`mZo {X„r bwQ>br, Iwlybm IV_ Ho$bo. d Á`m KamÊ`mZo

{X„rda 100hÿZ OmñV df} amÁ` Ho$bo Ë`m VwKbH$ KamÊ`mMm Vmo _mOr

gw^oXma g§ñWmnH$ d amOm ~Zbm. {J`mgwÔrZ VwKbH$ hm Zm{PéÔrZ

_h_yXMm dPra d CÎmam{YH$mar {J`mgwÔrZ ~ë~Z `mÀ`m Jwbm_mMm

_wbJm.

gmám{hH$ 14

A§~a 15 {S>g~| a 2019

AmMm`© MmUŠ` - 4 43 ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO

àmMrZ F$ftà_mUo ^maVr` AmMm`mªMr na§namhr Iyn _moR>r Amho. gd© AmMm`© F${fVwë` OrdZ OJbo AZÝ`VoVM ^º$s OÝ_ nmdVo
AmhoV. kmZ, Ë`mJ, g_n©U, g_mO{hV, amï´>{hV Ago gd© JwU F$fr Am{U AmMm`© XmoKm§_Ü`o g_mZ
AmhVo . AmMm`© åhUOo àË`Ho $ emómVrb VÁk, H$mUo Ë`mhr emIMo m à_Iw Ago åhQ>bo OmV.o Aem ^Jd§VmdmMyZ ^º$s hmoV Zmhr.
{d{dY emómVrb VÁk AmMm`mªMr AmoiI `m gXamVyZ AmnU H$ê$Z KoUma AmhmoV. Á`mà_mUo gm¡^m½`dVr åhQ>br H$s {Vbm
Zdam Agm`MmM, Ë`mMà_mUo ^º$s
AmMm`© MmUŠ`m§Mr hr amOì`dñWm MmUŠ`m§À`m _Vo amOmMo àOmgwIo gwI§ amk: àOmZm§M {hVo åhQ>br H$s {VWo ^Jd§V AgbmM nm{hOo. Vmo H$mb ~«÷Mmar hmoVm Am{U AmO
AmYw{ZH$ H$mimVrb {dMad§Vm§Zmhr AmÚH$V©ì` Y_©nmbZ Amho. Omo amOm {hV_² & ^Jd§V hm ^º$sMm àmU Amho. ^º$s J¥hñWml_r Pmbm; Var Ë`mÀ`m OrdZm§Vbo
AmXe©^yV dmQ>Vo. `wamonmVrb Am{U _m`m XmoKr ^Jd§VmÀ`mM {ó`m BVa ì`dgm` MmbyM amhVmV.
{dÛmZXoIrb `mMo gImob AÜ``Z b{bVm ìhr. Omeo r ZmË_{à`§ {hV§ amk: àOmZm§ Vw {à`§ AmhoV. nU, åhUyZ Ë`m gdVr AmhoV. Ë`mMà_mUo, AmnU ^Jd§VmMo Pmbmo Var
H$aVmV. H$er Amho amOnÕVr? {hV_² && XmoZ gdVr EHo$ {R>H$mUr gwImZo Zm§XV Amnbo àn§MmMo gd© ì`dhma nyd©dV
_mZgZJar, {edmOr Mm¡H$, ZmhrV hm OJmMm AZw^d Amho. _m`obm gwairV MmbVmV. Or Or Jmoï> KS>ob Vr
`mV amOnwÌm§Mo {ejU d g§JmonZ `ed§VZJa, åhUOo àOoÀ`m gwImV amOmMo gwI ~mOybm H$am`Mr Pmë`mg AmnU Vr AmnU ^Jd§Vmbm gm§Jmdr. ^Jd§VmÀ`m
`mMr MMm© Amho. amOà{V{ZYtMr {ZdS>, AgVo Am{U àOoÀ`m {hVmV amOmMo {hV ^º$sMr H$mg Yamdr. åhUOo Vr _m`og ApñVËdmMr OmUrd R>odÊ`mgmR>r,
hoam§Mm Cn`moJ, amOmMr gwa{jVVm, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) AgVo. amOmMo {hV ñdmW©gmYZmV ZgVo AmnmoAmn hþgH$mdyZ bmdVo. _m`oMo ^Jd§Vmbm gm§JyZ àË`oH$ H$m_ H$amdo.
H$m`Xm d em§VVm, nmo{bgm§Mr H$m_o, _m.o 9823253990 Va Vo àOobm g§Vwï> R>odÊ`mV AgVo. dM©ñd Zmhrgo Pmbo H$s Amnbo H$m_ ^º$sZo ^Jd§V gmYVmo Am{U \$bmem
gYZm§À`m YZmMm AmoK Y_©Xm`mV hmoD$Z OmVo. AmnmoAmn H$_r hmoVmV. åhUyZ AmnU
H$aUo, `wÕZrVr, CnmÜ`m` d Á`mo{Vfr gÎmoMm Cn`moJ X_ZmgmR>r d Aer hr amÁ`ì`dñWm åhUOo CnmgZm qH$dm ^º$s dmT>dmdr. "_r Xohr
`m§Mr H$V©ì`o, eÌy§Mm Zme H$aÊ`mg AÝ`m`mgmR>r H$aob Vmo X§S>mh© Amho. MmUŠ`m§À`m ~w{Õ_ÎmoMm Am{U Vmb_rV OmUmam Am{U Vmb_rV Z Amho,' Ago åhUVm åhUVm AmnU `m
Cn`wº$ Aer Hy$Q>ZrVr, _Zwî` d BVa amOmMo n{dÌ H$V©ì` åhUOo gVV àOmdmËgë`mMm n[anmH$ Amho. OmUmam `m§À`m_Ü`o WmoS>mVar \$aH$ XohmMo Pmbmo; Ë`mMà_mUo _r XodmMm Amho
àmÊ`mg {ZÐm AmUUmar gmYZo `m gd© àOoÀ`m H$ë`mUmMr qMVm dmhUo. M§ÐJwámÀ`m Cn`moJmgmR>r MmUŠ`m§Zr {Xgm`bm nm{hOo; Vmb_rV OmUmè`mÀ`m Ago åhUV Joë`mZo AmnU Xodê$n hmoD$Z
{df`m§Mr MMm© amÁ`nÕVrV Amho. amOmMr d¥Îmr H$er Agmdr ho gm§JVmZm AW©emó hm amOZr{V{df`H$ EH$ J«§W earamda WmoS>mVar nri {Xgm`bm hdm Zm! OmD$. nU ho hmoÊ`mgmR>r gJwUmonmgZoMr
MmUŠ` åhUVmV, {b{hbm. VgoM, Omo ^º$s H$aVmo Ë`mÀ`m d¥Îmr_Ü`o Oê$ar Amho. añVm MmbyZ Joë`m{edm`
WmoS>m Var \$aH$ nS>bm nm{hOo. Ogo Amnbo Ka JmR>Vm `oV Zmhr,
hm J«§W ^maVr` amOZrVrMm AmXe© Amnë`mbm Oa {dÚm nm{hOo Agob Va Ë`mà_mUo gJwUmonmgZo{edm` Amnë`mbm
Va AmhoM, VgmM OJmVrb àmMrZ AmnU {dÛmZm§Mr g§JV Yabr nm{hOo, Cnm{Ya{hV hmoVm `oV Zmhr. am_ H$Vm© Amho
amOZ¡{VH$ gm{hË`mV EH$ A{ÛVr` J«§W Ë`mMà_mUo Amnë`mbm ^º$s Am{U hr ^mdZm åhUOoM gJwUmonmgZm, Am{U
Amho. g§J{R>V Am{U g§nyU© EH$g§Y AmZ§X nm{hOo Agob Va ^Jd§VmMr g§JV hoM Iè`m ^º$sMo ñdê$n Amho. "Vy Oo
Am`m©dV© ho Ë`m§Mo ñdßZ Ë`m§Zr Yabr nm{hOo. gd© g¥ï>r am_ê$n {XgUo Xoerb Vo _bm AmdS>ob', Ago AmnU
~wÕrÀ`m Omoamda EH$Q>çmZo nyU© Ho$bo. hoM ^º$sMo \$i Amho. `mH$[aVm ^Jd§Vmbm gm§Jmdo, Am{U "_mÂ`m Xodmbm
"~w{Õ`©ñ` ~b§ Vñ`' ho Ë`m§À`m AZÝ`VoMr AË`§V Oê$ar Amho. ho AmdS>ob H$m?' Aem ^mdZoZo OJmV
OrdZmMo gma Amho. ~w{Õ d nwéfmW© ho AZÝ`VoVM ^º$s OÝ_ nmdVo. Ðm¡nXrMr dmJmdo.
Ë`m§Mo _yb_§Ì hmoVo. AZÝ`Vm Iar. ^Jd§Vm{edm` _bm Xþgam
H$moUVmM AmYma Zmhr `mMr ImÌr nQ>Uo,
AmOMo emgZ amOàYmZ Zgbo Var hoM AZÝ`VoMo ñdê$n. _mPr àmár H$amoZ
XoemMm ZoVm H$gm Agmdm `mMo ¿`m`Mr Agob Va ^º$s hoM gmYZ Amho
_mJ©Xe©Z AmOhr `WmVÏ` Amho Am{U Ago ñdV: na_mËå`mZoM gm§{JVbo Amho.
ho ñnï>nUo gm§JUmao, amï´>m{^_mZr, Ogo Zm_ñ_aU {dñ_aUmZo H$aVm `oV
Mm[aÍ`dmZ VrúU ~wÕrMo R>m_{Z{ü`r, Zmhr, Ë`mMà_mUo ^º$s A{^_mZmZo H$aVm
`wJÐï>o Am{U `wJòï>m Ago MmUŠ` `oV Zmhr.
Ë`m§À`m gm{hË`mVyZ AmOhr ^maVmbm
CÞV H$aVrb nU Vgo Aä`mgy amOZoVo g_Om, EImÚm _mUgmMo b¾ Pmb.o
hdoV.

g§Vloð> AmZ§X_yVu ~«÷ZmiH$a 1 gwOZ M[aÌo Zmhr. Ë`m§À`m M[aÌmMm WmoS>m gmjonr, g_mOmV, {deofV: VéUm§_Ü`o, OmÁdë`
gImob Aä`mg Ho$ë`mg, `m AmjonmV amï´>m{^_mZ d àIa Pw§O XoÊ`mMr àoaUm
"AmZ§Xg§àXm`m'Mo gmoimì`m n{hbr ^oQ>, Ë`m§À`m VrW©`mÌoV {Za{Zamù`m gm§Jbr {ejU g§ñWoÀ`m Eg. nr. VÏ` Zgë`mMo AmT>iyZ `oB©b. Ë`m {H$Vr à^mdrnUo {Z_m©U Ho$br hmoVr, ho
{R>H$mUr Pmbr. g_W© _hmamï´>mV H$m`_Mo Eg. H$m°boO Am°\$ EÁ`wHo$eZ `m doiÀ`m ~hþVoH$ g§Vm§à_mUo lrAmZ§X_yVu amÁ`H$Ë`mªÀ`m dada nm¡am{UH$ dmQ>Umè`m
eVH$mVrb n.ny. loð> g§V AmZ§X_yVu ho g_W© amhm`bm `oD$Z, Amnbo Eo{Vhm{gH$ H$m`© {ejU _hm{dÚmb`mMo _mOr àmMm`© CÎm_ H$sV©ZH$ma hmoVo. am_m`U, _hm^maV Ë`m ZmQ>H$mdarb amofmdê$Z d EHy$U
gwê$ H$aÊ`mnyduMr hr Jmoï> Amho. d lr _m_m_hmamO Ho$iH$a `m§Moda BË`mXtMm Ë`m§Mm ì`mg§J JmT>m hmoVm. à{V{H«$`odê$Z ñnï> hmoVo. àË`j
am_Xmgm§À`m "_hmamï´> Y_© àdV©Z' H$m`m©Vrb Ë`mdoionmgyZM Ë`m§À`m_Ü`o OdirH$ AmË`§{VH$ {Zð>m Agbobo àm. H$. lr. ñdamÁ` ñWmnZoÀ`m {edam`m§À`m H$m`m©V amOH$maUmV ^mJ Z KoVm, Ë`mbm nmofH$ d
{Z_m©U Pmbr hmoVr. g_WmªÀ`m H$m`m©Mo H$mio `m§Zr "gwOZM[aÌo' `m gh^mJr hmoÊ`mg àoaH$ d ñ\y$Vu XoUmar CnH$maH$ _mZ{gH$Vm d ^y{_H$m
{ZH$Q>dVu Mma ghH$mè`m§n¡H$s EH$ hmoVo. _hÎd Ë`m§Zm nQ>bo hmoVo. Ë`m§Mm Ord Ë`mV erf©H$mImbr H$mhr _hZr` ì`º$s¨Mr H$WmZHo$ {ZdSy>Z {deofV: VéUm§_Ü`o, g_mO_ZmV MoV{dÊ`mMo, AmZ§X_yVu AmXr
OS>bm hmoVm. ""lram_Xmg O`am_ a§JZmW & WmoS>Š`mV M[aÌo {b{hbr AmhoV. gd© g_mOmV OmJ¥Vr {Z_m©U H$aÊ`mMo, "Xmgn§Mm`VZm'Vrb g§Vm§Mo H$m_, H$_r
"_amR>m {VVwH$m _oidmdm & AdKm AmZ§X_yVu Ho$edZmW & Eogo ho n§Mm`VZ Ë`m§g ñ\y$Vr© XoD$Z `mo½` _mZ{gH$Vm V`ma àVrMo JUVm `oUma Zmhr. "gm_Ï`© Amho
g_W© & am_Xmg ñdm_tMo && Vo {XgVmVr àm. H$. lr. H$mio H$aÊ`mMo, drad¥Îmr, AmË_{dœmg, XoeY_© MidirM| & Oo Omo H$arb V`mMo & na§Vw
h„H$„moi H$amdm & _hmamï´>Y_© dmT>dmdm doJimbo & nar Vo ñdê$nr {_imbo & AdKo `m§{df`tMo ào_ d A{^_mZ ho JwU VoWo ^Jd§VmMo & A{Yð>mZ nm{hOo' && `m
{_imo{Z EH${M Ombo & {Z{d©H$madñVy &'' gm§Jbr Ë`m§À`m_Ü`o éO{dÊ`mMo ~hþ_mob H$m`©, g_Wm}{º$Zwgma OZVoÀ`m namH«$_mbm
& ^y_§S>ir &&' `m AmodrV g_WmªZr Amnbr "Xmgn§Mm`VZ' Vo hoM hmo`. AmZ§X_yVvZr Amnë`m H$sV©Zm§Ûmao Ho$bo Y_m©Mr, erb, Mm[aÍ`mMr OmoS> XoÊ`mMo
AmT>iV Zmhr. nU VodT>çmdê$Z hmoVo. {edam`m§À`m _ZmV Ë`m§À`m{df`r H$m`©, Amnë`m {eH$dUwH$sVyZ, AmZ§X_yVu
"_hmamï´>Y_m©'Mr g§H$ënZm _m§S>br Amho. "Xmgn§Mm`VZm'Vrb g_Wm©IoarO, amOH$maUm~m~V Vo CXmgrZ hmoVo, Agbobr ^mdZm `mMr ½dmhr XoVmV. dJ¡aoZr Ho$bo. g_WmªÀ`m "amOH$maUm'_Ü`o
BVa {VKm§à_mUoM, AmZ§X_yVvÀ`mhr amOH$maUmg§~§Yr CnXoe H$arV ZìhVo, AbrH$S>À`m H$mimV (H¡$.) H$mH$mgmho~ AàË`jnUo Vo H$er gmW XoV hmoVo, `mMr
`oWo "_amR>m' hm eãX, "_hmamï´> hr _mV¥^y_r CnbãY {bImUmV, amOH$maUmMm C„oI Agm {ZîH$f© H$mT>Uo VH©$g§JV hmoUma Im{S>bH$am§À`m "H$sMH$dY' ZmQ>H$mZo H$ënZm `mdê$Z H$aVm `oVo.

AgUmam, {Vbm Amnbo na_X¡dV _mZUmam,

àg§Jr {VÀ`m à{Vð>ogmR>r àmUhr An©U

H$am`bm {gÕ AgUmam H$moUrhr ZmJ[aH$'

`m AWm©Zo Ambm Amho.

AmZ§X_y{V© ~«÷ZmiH$a, a§JZmWñdm_r

{ZJS>rH$a, Ho$edñdm_r ^mJmZJaH$a Am{U

O`am_ñdm_r dS>Jm§dH$a `m§Mr g_Wmªer
Click to View FlipBook Version