The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019 இலக்கும் பரிந்துரையும்

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sargunan.jpnperak, 2018-12-19 02:27:24

SJKT PERAK_Cadangan 2019

2019 இலக்கும் பரிந்துரையும்

Keywords: SJKT Perak

ேபரா மாநில தமி ப ள கள

2019 க வ யா

இல ப ைரக

1

ேபரா மாநில தமி ப ள கள

2019 க வ யா இல ப ைரக

ேபரா மாநில தமி ப ள கள மதி மி தைலைமயாசி ய க

அைனவ வண க . வா க ! தமி நல க!

2018 க வ யா ந ேபரா மாநில தமி ப ள க சிற பான ஆ டாக

தி கிற . க வ , இைண பாட , வ ைளயா , ற நடவ ைகக ,

ேபா க என ப ேவ நிைலகள பாரா ட த க வள சிைய

ேன ற ைத ந தமி ப ள க 2018இ அைட ளன. அத காக

பாடா றிய எ லா தர ப ன ந றிகல த பாரா க .

2019 க வ யா ைட ெத சிேயா ெதாட கி க வ பண கைள சீராக

சிற பாக ேம ெகா நட வத தைலைமயாசி ய ெப ம க

அைனவ என ந வா கைள ெத வ ெகா கிேற .

2019 க வ யா ேபரா மாநில தி ெசய ப 134 தமி ப ள க
ெசய பட உ திெகா ேவா
ஒ மி த எ ண ேதா தி டமி ட இல ேகா .
ைவ க வ ைழகிேற .
அத தவ யாக, இத வழி சில ப ைரகைள

இத ப ைரக எ திய அ ல. கட த 2018இ நம மாநில தி
உ ள பல
அ லா க ப ள கள இைவ அ லா க தி வ வ டன. அ வா
2019இ அ
ெச வ ட ப ள க ந றி. இ ெதாட காத ப ள க

லாக ெச வைத ப றி சி தி கலா ; ெசய படலா .

ேபரா எ நம ெவ ள மாநில , அைன நிைலய ெவ றி மாநிலமாக

இ உ திபட ேனற ேவ எ பேத நம அவா; நம இல .

ஆகேவ, தமி ப ள கள ேம பா உ ைணயாக இ எற

ந ப ைகேயா ப வ 10 ப ைரகைள பகி ெகா கிேற .

ப ைர 1 : அ / மகி சி / ம யாைத

மேலசிய க வ அைம ச றி ப ள அ , மகி சி, ம யாைத [Love,

Happiness, Mutual Respect] எ ப க தமி ப ள கள ப பாடாக உ வ வைத

உ திெச ய ேவ .இ பக சிற பாக இ ப ளக

க டாய ந ல ேம பா கா . ப ள நி வாகிக , ஆசி ய க , பண யாள க ,

ெப ேறா க என ெப ேயா க இ ப கைள உளமாற

ப ப றினா , மிக வ ைரவ மாணவ கள ைடேய இைவ எதிெராலி .

ப ைர 2 : ‘ஈ’ைய இ லாைம ஆ ேவா

கட த 2018 .ப .எ .ஆ ேத வ எ லா பாட கள ‘ஈ’ த திெப ற

மாணவ கள எ ண ைக கண சமாக ைற வ ட . தமி ப ள க

இ ெவா ந ல வள சியா . வ பைறய எ லா மாணவ க சம சீராக

2

கவன க ப ளன எ ப இதிலி லனாகிற . இேத அ பைடய ,

2019இ நா ெசய பட ேவ . அைன பாட க ம ம லா

தன தன பாட கள ‘ஈ’ எ மாணவ கைள அ கமாக கவன க

ேவ . எ லா பாட கள எ லா மாணவ அ பைட ேத சி

(Menguasai) நிைலைய அைடய ேவ . வ பைறய நைடெப கற

எள ைமயா க நடவ ைகக வ ைளபய மி கதாக இ க ேவ . 21ஆ

றா கற திற க உய நிைல சி தைன திற க

கிய வ வழ க பட ேவ .

ப ைர 3 : ப ள க டட / ேதா ற
ளாக , வ பைறக
ப ள க டட , ச ெச ய ப சீரைம க ப , சாய சப ,
பைத உ திெச ய ேவ ந ல ெபாழிேவா க கவ
பக அைன
.
ேதா ற ேதா இ

ப ைர 4 : தமி ெமாழிய ப ள ெபய பலைக / வ

ப ளய ைழவாய லி ெபய பலைக அ ல வ பள ெபய
சி ன
தமி ெமாழிய ெபாறி க ப பைத உ திப த ேவ .ப ள
ெபய
இட ெப றி பைத உ திப த ேவ . தமி ப ள ய

தமி ெமாழிய இ க ேவ ய அவசிய .

ப ைர 5: மாணவ க சீ ைட

ப ளய தைலைம மாணவ க பள ேபரண ய ெபா ேமல கி

அண வைத அறி க ப தலா . அைன மாணவ க க ப ைட

அண வைத அறி க ப தலா . மாணவ கள ெபய ப ைடய தமி ெமாழி

இட ெப வைத உ திப தலா . மாணவ க அைனவ தைல ைய

க வத ஒேர வ ண தி நாடா (Ribbon) பய ப வைத வழ க ப தலா .

ப ைர 6 : மாணவ ேபரண

மாணவ ேபரண ய மாணவ க தமி , மலா , ஆ கில ஆகிய

ெமாழிகள (ஒ வார ஒ ெமாழி) அறிவ க ெச வைத அேதேபால,

கடைம ஆசி ய க தைலைமயாசி ய வார தி ஒ ெமாழியாக

உைரயா வைத வழ க ப தலா . மாணவ கள ப ெமாழி ஆ ற

ஆ ைம வளர இ ைணயாக அைம .

ப ைர 7 : இைற ேவ ைக / ப ள பாட / தமி வா

ப ள ேபரண , சிற நிக சிக நைடெப சமய கள இைற ேவ ைக

(ப ரா தைன), இைறவா , ேதசிய ப , ப ள பாட , தமி வா ஆகியன

க பாக இட ெப வைத உ திப த ேவ . பாட க அைன

இைசவ வ ஒலிேயற மாணவ க இைண பாடலா . நம ப பா

ெநறிகைள மாணவ க க ெகா வத இ வழிவ . கட த ஆ

பல ப ள க இைற ேவ ைகைய அறி க ப தியத ந றி.

றி : -இைற ேவ ைக (மாதி இைண க ப ள)
-இைற வா (ெபா ைம நிைலய இ ேதவார பாட க )
-தமி வா (கா ப யைன ஈ றவேள)
3

ப ைர 8 : ப ள பாட

ஒ ெவா ப ள தம ெகன ப ள பாடைல ெகா க ேவ . கட த

ஆ ப ள பாடைல உ வா கிய ப ள க ந றி. ப ள பாட

இ லாத ப ள க த காைர ைவ ப ள பாடைல உ வா கலா . ப ள

ேபரண ய ப ள பாட இட ெபற ேவ . ேம , ப ள பாடைல

பதாைகயாக ெச ப ள வளாக தி கா சி ைவ கலா .

ப ைர 9 : ப ள ய அைற ெபய க

ப ளய உ ள வ பைறக ஏைனய அைறக , ப திக

ெபய பலைக ைவ க ேவ . அ வா ெபய பலைக ைவ ெபா

மலா , தமி ஆகிய இ ெமாழிகள இ பைத உ திப த . சில

அைறக தைலவ க , மாமன த க , தமிழறிஞ கள ெபய கைள டலா .

இத வழி, சிற த மாமன த கைள மாணவ க அறி க ப த .

எ.கா: அ ர மா ச க , அ கலா அறிவ ய அைற,

வ வாசி , க ப க வள ந வ , ச ப த ம டப

ப ைர 10 : ப ள ைகேய க / நிரலிைக / நிக சி நிர / பதாைக

ப ள ய தயா க ப ைகேய க (Brosur), நிரலிைக (Buku Program), நிக சி நிர

(Aturcara), பதாைக (Banner) ஆகிய அைன தி தமி ெமாழி இட ெப வைத

உ திப த ேவ . சில தமி ப ள கள தமி இடமி லாம ேபாவ

மிக வ தமான ஒ . ேம , இ ெசய ச தாய தி ப ேவ ேகலி

க டன தி வழிவ வ கி ற . எனேவ, தமி ப ள கள தமி ெமாழி

தலிட ெப வைத நா உ திப த ேவ .

 ைர ைக

ேம க ட ப ைரக அைன நைட ைற ஏ றைவ ம ம ல

எள ைமயானைவ ட. இய றவைர இவ ைற ெசய ப த

தைலைமயாசி ய ெப ம க த க ப ள ஆசி ய க , ெப.ஆ.ச க ப ள ,

ேமலாள வா ய ஆகிய தர ப னேரா இைண தத ைறய

நடவ ைககைள ேம ெகா ள ேவ ெமன பண வ ட ேவ கிேற .

தமி ப ள கைள தரமான க வ நிைலய களாக உ மா ேவா .. வா ..!!

“ெவ ள மாநில ; ெவ றி மாநில ”
SJKT PERAK EXCELLENT

இக ; பண ய உ க ட,
தமி க வ தமி ப ள கள அைம பாள

ப.ச ண
ேபரா மாநில

4

ப ன ைண

தமி ப ளக கான இைற ேவ ைக

(ப ரா தைன)

உலெகலா உண த; ஓத க ய; எ நிைற த; இய ைக பர ெபா ளா எ லா
வ ல இைறவா..

நா க க வ ேக வ ய ேத சி ெபற ; ஒ க தி உய வள க ;

இைண பாட உட க வ திற ஆகியவ றி சிற வ ள க ; தமி ப ள

மாணவ க எ ற ெப ைமேயா சிற வ ள க ; வா வ ெவ றிக க

வா வா வாழ ; எ கேளா இ அ ெச ய உ ெபா னா தி வ ைய

ேபா றிேய வண கிேறா .

* றி :- ேவ ைகைய ெசா ல ம ற மாணவ க ப ெதாட
தைலைம மாணவ
ெசா லலா . இஃ ஒ ெபா ைமயான இைற ேவ ைக.

5


Click to View FlipBook Version