The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KM Digital Marketing (กลุ่มแผนงานและวิชาการ)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cnlsb11, 2022-01-04 03:58:20

E-Book : Digital MKTNG

KM Digital Marketing (กลุ่มแผนงานและวิชาการ)

คู่มือการทำการตลาดออนไลน์

Digital

Marketing

: Social Media

โดย

กลุ่มแผนงานและวิชาการ

ภาพประกอบ

www.Unsplash.com

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า ร พั ฒ น า ส ต รี แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ฯ จ . ลำ พู น

CONTENTS

บ ท ที่ 1 1

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

บ ท ที่ 2 9

LINE OFFIAL ACCOUNT (LINE OA)

บ ท ที่ 3 22
30
FACEBOOK

บ ท ที่ 4

INSTAGRAM

บ ร ร ณ า นุ ก ร ม 36

Digital Marketing : Social Media

การตลาด
คื อ อ ะ ไ ร

Philip Kotler ส รุ ป
(ฟิลลิป คอตเลอร์)
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั น แ ล ะ
" ก า ร ทำ กิ จ ก ร ร ม กั บ ต ล า ด เ พื่ อ ใ ห้เ กิ ด ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม จำ เ ป็ น ข อ ง
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น โ ด ย มีวัต ถุป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ บำ บัด ม นุ ษ ย์ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พึ ง

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม จำ เ ป็ น พ อ ใ จ แ ล ะ บ ร ร ลุ
ข อ ง ม นุ ษ ย์ทำ ใ ห้เ กิ ด ค ว า ม พึง พ อ ใ จ " วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ต น เ อ ง
โ ด ย อ า ศั ย ก า ร กำ ห น ด ร า ค า
Peter Drucker
(ปีเตอร์ ดรักเกอร์) ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด
ก า ร จั ด จำ ห น่ า ย สิ น ค้ า /
" ค ว า ม พ ย า ย า ม ทำ ใ ห้ก า ร ข า ย ข ย า ย ก ว้า ง
อ อ ก ไ ป แ ล ะ ด้ ว ย ค ว า ม ร ว ด เ ร็ว ที่ สุด " บ ริ ก า ร
The American Marketing
Association : AMA
( ส ม า ค ม ก า ร ต ล า ด แ ห่ ง
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า )

" ก ร ะ บ ว น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ บ ริห า ร
ในด้านแนวความคิด การกำหนดราคา

ก า ร ส่ ง เ ส ริม ก า ร ต ล า ด
ก า ร จัด จำ ห น่ า ย สิน ค้ า / บ ริก า ร
เพื่ อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ

ซึ่ ง ทำ ใ ห้ ผู้ บ ริโ ภ ค
ไ ด้ รับ ค ว า ม สุ ข ค ว า ม พ อ ใ จ
แ ล ะ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร "

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

2

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ก า ร ต ล า ด

1 . ค ว า ม สำ คั ญ ต่ อ บุ ค ค ล
ส ร้ า ง อ า ชี พ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ค ล

ทำให้เกิดอาชีพ เช่น นักการตลาด ผู้ขาย
และผู้ผลิตโฆษณา เป็นต้น

ช่ ว ย อำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น ต่ า ง ๆ
เพื่ อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และเพื่ อให้ผู้บริโภคเกิดความพึ งพอใจ

2 . ค ว า ม สำ คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ
สร้างรายได้และกำไรให้ธุรกิจ ทำให้เกิด

องค์กรธุรกิจเพิ่ มขึ้น ก่อให้เกิดการขยาย
ตั ว ข อ ง ต ล า ด

3 . ค ว า ม สำ คั ญ ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
ทำ ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ มี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ เ ติ บ โ ต ม า ก ขึ้ น

เพิ่ มอำนาจในการซื้อของ ส่งผลให้ประชาชน
ใ น สั ง ค ม มี ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ชี วิ ต ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี ขึ้ น

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

3

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

สิ่ ง ที่ ค ว ร รู้ ใ น ก า ร ทำ ก า ร ต ล า ด

ทำ ก า ร ต ล า ด แ ล้ ว ไ ด้ ผ ล มั้ ย ?

6 KPI
( ที่ นั ก ก า ร ต ล า ด ค ว ร ใ ช้ วั ด ใ น ก า ร

ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น )

1. COST PER LEAD

ก า ร วั ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ อ หั ว ใ น ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ลู ก ค้ า ม า ห นึ่ ง ค น
ไ ม่ ว่ า คุ ณ จ ะ ทำ ก า ร ต ล า ด แ บ บ

I N B O U N D M A R K E T I N G โ ด ย ก า ร ใ ช้ C O N T E N T ห รือ
O U T B O U N D M A R K E T I N G โ ด ย ก า ร ใ ช้ A D S ก็ ต า ม
ก า ร คำ น ว น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ อ หั ว ใ น แ ต่ ล ะ ท า ง ที่ ไ ด้ ลู ก ค้ า ขึ้ น ม า
เ พื่ อ เ ป รีย บ เ ที ย บ กั น ว่ า วิ ธี ก า ร ไ ห น ที่ ไ ด้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด

ห รือ สิ่ ง ที่ ทำ ไ ป นั้น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ อ หั ว สู ง เ กิ น ไ ป ก ว่ า ที่ เ ค ย ทำ ห รือ
ไ ม่ ซึ่ ง เ มื่ อ มี ข้ อ มู ล เ ห ล่ า นี้ ขึ้ น ม า นั ก ก า ร ต ล า ด ส า ม า ร ถ ใ ช้
ข้ อ มู ล เ ห ล่ า นี้ ม า เ ป รีย บ เ ที ย บ แ ล ะ ทำ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ว่ า จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ต่ อ ห รือ ไ ม่ ทำ อ ะ ไ ร ต่ อ

2. ยอดขาย

ก า ร เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง ย อ ด ข า ย นั้น ก็ เ ป็ น ตั ว วั ด ที่ ดี ใ น ก า ร ทำ ก า ร ต ล า ด เ ล ย
ว่า สิ่งที่ทำไปนั้นให้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่าหรือไม่

ในแง่ของรายได้บริษัทที่เข้ามา ด้วยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ของยอดขายในแต่ละครั้งของการทำแคมเปญทางการตลาด
หรือโฆษณา จะทำให้พบว่าวิธีการแบบไหนที่ทำให้เกิดยอดขายขึ้น

มาสูงสุด หรือต้องใช้การสื่ อสารผสมผสานสื่ อแบบไหนกัน
ที่จะทำให้เกิดยอดขายที่โตมากขึ้นมา ด้วยวิธีการวัดนี้จะทำให้คุณ

ส า ม า ร ถ ทำ ก า ร ต ล า ด ไ ด้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น แ ล ะ เ ข้ า ใ จ
ด้วยว่าเงินที่ลงทุนไปควรจะไปอยู่ตรงไหน หรือควรจะโฟกัสที่อะไร

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

4

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

3. CUSTOMER VALUE

CUSTOMER VALUE คือการที่จะทำให้นักการตลาด
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ลู ก ค้ า ตั ว เ อ ง

ได้คุยกับลูกค้าที่เกิดขึ้ นมา และทำการดูแลลูกค้าจนกลาย
เป็นลูกค้าชั้นดีขึ้ นมาได้ หรือเกิดเป็น CUSTOMERS
LIFETIME VALUE ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีกระบวนการ
ที่เรียกว่า LEAD NURTURING ขึ้ นมา ด้วยการทำให้
สมาชิกหรือคนที่ซื้ อสินค้านั้นเกิดความพอใจจนซื้ อซ้ำ
หรือชวนเพื่ อนมาซื้ อต่อขึ้ นมา

4. ROI

RETURN OF INVESTMENT เป็นกระบวนการ
ที่ วั ด ค่ า ไ ด้ ว่ า สิ่ ง ที่ ทำ ไ ป นั้ น คุ้ ม ค่ า ต่ อ ก า ร ล ง ทุ น ห รือ ไ ม่
ห รือ ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด้ รับ ก ลั บ ม า นั้ น มี ค่ า เ ป็ น เ ท่ า ไ ห ร่ต่ อ ก า ร
ทำงานที่ลงมือไปนั้นเอง ด้วยการวัดค่านี้จะทำให้คุณรู้
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ตั ว เ อ ง ขึ้ น ม า ว่ า สิ่ ง ที่ ทำ ไ ป นั้น
คุ้ ม ค่ า ห รือ ไ ม่ ห รือ ดี ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ คุ้ ม ค่ า ใ น ภ า พ ร ว ม

ห รือ ไ ม่ ขึ้ น ม า
ซึ่งการตั้ง ROI ตั้งแต่เริ่มงานนั้นมีความสำคัญอย่างมาก
พอๆ กับการวางกลยุทธ์หรือการวางแผนเงินงบประมาณ

ในการทำงานเลยทีเดียว หลายๆ ครั้งการวัด ROI
นั้ น ย า ก อ ย่ า ง ม า ก ด้ ว ย ก า ร วั ด โ ด ย ต ร ง

แ ต่ อ า จ จ ะ วั ด ท า ง อ้ อ ม แ ท น ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ ย อ ด ข า ย
ม า เ ป รีย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร ล ง ทุ น ที่ ไ ด้ ล ง ทุ น ไ ป ว่ า เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

5

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

5. UIP

คื อ ก า ร ดู ว่ า สิ่ ง ที่ ทำ นั้ น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส น ใ จ ม า ก แ ค่ ไ ห น
ซึ่งสามารถวัดได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า UNIQUE-IP หรือ UNIQUE
VISITORS ว่าเมื่ อทำการตลาดไปแล้ว มียอดตัวเลขคนที่เข้าชมเว็บไซต์

แบบไม่ซ้ำกันเลยนั้นกี่คน ซึ่งทำให้เห็นว่าการตลาดนั้นได้ผล
มากน้อยแค่ไหน เมื่ อทำออกไปแล้วย่อมจะต้องได้เห็นตัวเลข UIP
นี้เพิ่มขึ้ นมาอย่างทันทีซึ่งยิ่งสามารถพบว่า UIP เหล่านี้เข้ามาบ่อย
แค่ไหนหรืออยู่นานแค่ไหน ก็สามารถทำวิธีการที่จะเปลี่ยนคนเหล่านี้

ให้เป็น LEAD ได้ในอนาคตอีกด้วย

6. TRAFFIC

นอกจากการวัดด้วย UIP แล้ว อีก KPI ที่ใช้วัดได้อย่างง่ายๆ
โดยไม่เกี่ยวกับรายได้หรือยอดขายก็คือ TRAFFIC ในด้านต่างๆ
ที่เพิ่มขึ้ นมา ไม่ว่าจะเป็น VOICE, SOCIAL MEDIA หรือ WEBSITE
ด้วยการทำเช่นนี้ถ้าสิ่งที่ทำไปนั้นได้ผลจริง ก็จะสามารถเห็นได้จากยอด
ตัวเลข TRAFFIC ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้ นอย่างมากที่สอดคล้องกับการทำงานนั้น
ด้วย และด้วยตัวเลข TRAFFIC นี้ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งที่ทำนั้น
ได้ผลอย่างไร ที่หน้าไหน หรือคำว่าอะไร นอกจากนี้ยังรู้ถึงด้วยว่าคนเข้ามา
ที่เว็บไซต์หรือ SOCIAL MEDIA ต่าง ๆ และไปไหนต่อ หรือเข้าใจได้ว่า
เมื่ อคนพู ดถึงแบรนด์ของนักการตลาดแล้วคิดอย่างไร ภาพลักษณ์
ห รือ สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริโ ภ ค คิ ด ต ร ง กั บ สิ่ ง ที่ แ บ ร น ด์ ตั้ ง ใ จ ไ ว้ ห รือ ไ ม่ อี ก ด้ ว ย

ที่ ม า : W W W . M A R K E T I N G O O P S . C O M

"CONTENT IS KING" ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA

6

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

ส่ ว น ผ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด

MARKETING MIX (4P)

เ ป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ น ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ดำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ต ล า ด

ซึ่ ง เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ว า ง แ ผ น ก า ร ต ล า ด อ ย่ า ง ง่ า ย ที่ ไ ด้ รับ ค ว า ม นิ ย ม สู ง
เ ป็ น ท ฤ ษ ฎี ห นึ่ ง ที่ นิ ย ม ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ต ล า ด

สิ น ค้ า / บ ริ ก า ร ( P R O D U C T ) ราคา (PRICE)

สินค้าและบริการที่ถูกสร้างขึ้นมา ราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่าย
เพื่อตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการ
ผู้บริโภค เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ควรตั้งราคาให้เหมาะสม
เพื่อแก้ปัญหา อำนวยความสะดวก กับสินค้า ลูกค้า และดูคู่แข่ง
ฯลฯ ซึ่งผู้ผลิตจะต้องเข้าใจ ว่าตั้งราคาเท่าไร
และวางแผนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ออกมา

ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จำ ห น่ า ย กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ต ล า ด
(PLACE) (PROMOTION)

สถานที่ สถานประกอบการที่รองรับ Promotion เราอาจจะคุ้นเคย
การผลิตสินค้านั้น ๆ หรือสถานที่ กันอยู่แล้วกับการ ลด แลก แจก
บริการรองรับผู้บริโภค แถม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริม
และยังรวมไปถึง ช่องทางการจัด การขายเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภค
จำหน่าย โลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า ให้ซื้อสินค้า และปัจจัยสำคัญ
ในการเสริมการขายให้กับสินค้า
และบริการนั่นก็คือการโฆษณา

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

7

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

Online vs Offline
แบบไหนดีกว่ากัน ?

ONLINE MARKETING

ร้านเปิด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลาปิด
ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า เ ช่ า ร้า น / ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ภ า ย ใ น ร้า น
ไ ม่ ต้ อ ง อ บ ร ม พ นั ก ง า น
ไ ม่ ส า ม า ร ถ นำ เ ส น อ สิ น ค้ า บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ใ ห้ ลู ก ค้ า เ ข้ า ใ จ / ปิ ด ก า ร ข า ย ไ ด้
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส่ ง ม อ บ สิ น ค้ า ใ ห้ ลู ก ค้ า ไ ด้ ทั น ที
เ ข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ไ ด้ จำ น ว น ม า ก
ลูกค้ากังวลไม่กล้าซื้ อสินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือสินค้าที่มีความเสี่ยงที่จะแตกหัก หรือ
เ สี ย ห า ย
ต้องอาศัยระยะเวลาที่จะทำให้ร้านได้รับความน่าเชื่ อถือจากลูกค้า

OFFLINE MARKETING

มีเ ว ล า เ ปิ ด - ปิ ด ร้า น
ต้ อ ง มีห น้ า ร้า น / ช่อ ง ท า ง ใ น ก า ร จำ ห น่ า ย ค่ า ใ ช้จ่า ย ภ า ย ใ น ร้า น เ ช่น ค่ า แ ร ง ค่ า น้ำ -
ไ ฟ ค่ า เ ช่า เ ป็ น ต้ น
เ สีย เ ว ล า - เ งิ น ใ น ก า ร อ บ ร ม พ นั ก ง า น
ลูก ค้ า ส า ม า ร ถ จับ ต้ อ ง ท ด ล อ ง สัม ผั ส สิน ค้ า ไ ด้
ไ ด้ สิน ค้ า ทั น ที เ มื่ อ ตั ด สิน ใ จ ซื้ อ
เ ข้า ถึ ง ลูก ค้ า ไ ด้ น้ อ ย ก ว่า
ลูก ค้ า มั่น ใ จ ใ น ก า ร รับ ป ร ะ กั น ก า ร ซ่อ ม ก า ร เ ป ลี่ ย น คื น สิน ค้ า ก ร ณี สิน ค้ า มีปั ญ ห า
ผู้ บ ริโ ภ ค มีค ว า ม เ ชื่ อ มั่น ใ น ร้า น ค้ า / สิน ค้ า / แ บ ร น ด์ ม า ก ก ว่า ก า ร ทำ ก า ร ต ล า ด
อ อ น ไ ล น์

ไ ม่ มี สิ่ ง ไ ห น ที่ ดี ก ว่ า กั น
ตั ว เ ลื อ ก ทุ ก อ ย่ า ง ย่ อ ม มี ข้ อ ดี ข้ อ เ สี ย
เ ลื อ ก ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง คุ ณ

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

8

ก า ร ต ล า ด เ บื้ อ ง ต้ น

Online vs Offline
จะดีกว่ามั้ย ถ้าทำทั้งคู่

" ใ ช้ สื่ อ อ อ น ไ ล น์ นำ เ ส น อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค
ข่ า ว ส า ร พู ด คุ ย รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ไ ด้ ผ ล ม า ก ก ว่ า ก า ร


โ ฆ ษ ณ า ห รื อ ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้
สื่ อ ส า ร ท า ง เ ดี ย ว " ธุ ร กิ จ ใ น ปั จ จุ บั น ต้ อ ง ป รับ ตั ว ใ น
( ก า ร ทำ ก า ร ต ล า ด แ บ บ เ ก่ า )
ก า ร ส ร้า ง ย อ ด ข า ย
" ตั้ ง ร า ค า สิ น ค้ า ใ ห้ ต่ำ ก ว่ า ปัจจุบัน พบว่าคนใช้เวลากับ
เ ดิ ม เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย
ห น้ า จ อ โ ท ร ศั พ ท์
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร 43.6% / วัน
จั ด ก า ร ห น้ า ร้ า น "ทำ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ห ล า ย แ บ ร น ด์ หั น ม า
ส น ใ จ ทำ ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์ แ ล ะ
ส ร้า ง ก า ร รับ รู้ใ น ตั ว สิ น ค้ า ข อ ง

ตนเองมากขึ้ น

แ ต่ ทำ ไ ม จึ ง ยั ง ต้ อ ง ทำ ก า ร ต ล า ด
ใ น ช่อ ง ท า ง เ ก่ า ( O F F L I N E )

ค ว บ คู่ ไ ป ด้ ว ย ?

เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เ ก่ า
ซึ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม ค น ที่ มี กำ ลั ง ซื้ อ
แต่..มีพฤติกรรม มักชอบสัมผัส
ช อ บ ล อ ง สิ น ค้ า จ ริ ง ก่ อ น ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

9

LINE OA

Line OA
คื อ อ ะ ไ ร

โ ป ร ไ ฟ ล์ ธุ ร กิ จ เ ที ย บ แ ล้ ว เ ป็ น ร้ า น ค้ า ร้ า น ห นึ่ ง ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น
ซึ่ ง ห ลั ก ก า ร ใ ช้ ง า น ก็ ง่ า ย เ ห มื อ น กั บ L I N E ส่ ว น ตั ว แ ต่ ไ ด้ รั บ ก า ร
อ อ ก แ บ บ ม า เ พื่ อ ธุ ร กิ จ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ซึ่ ง ทำ ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร ดู แ ล ค ว า ม
สั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ทั้ ง ส า ม า ร ถ พู ด คุ ย ต อ บ โ ต้ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

10

LINE OA

ประเภทของ Line OA

หลังจากสร้างบัญชี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้ว ทุกบัญชีจะถูกจัดเป็นบัญชี
ประเภทบัญชีทั่วไป (UNVERIFIED ACCOUNT) หากบัญชีใดต้องการเปลี่ยนเป็น

บัญชีที่ได้รับการรับรอง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน LINE
OFFICIAL ACCOUNT

ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร เ ป็ น บั ญ ชี รั บ ร อ ง

· ลู ก ค้ า มั่น ใ จ ว่ า ซื้ อ กั บ ร้า น ตั ว จ ริง
· ห า เ จ อ ไ ด้ ง่ า ย ก ว่ า

· มี สิ ท ธิ์ โ ป ร โ ม ท ฟ รีบ น ห น้ า W A L L E T
· ส ร้า ง โ ป ส เ ต อ ร์ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ท้ จ า ก L I N E F R I E N D S

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

11

LINE OA

วิธีการสร้าง Line OA

1 ด า ว น์ โ ห ล ด แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่น

พิ ม พ์ คำ ว่ า L I N E O F F I C I A L A C C O U N T ใ น
APP STORE (IPHONE)

PLAY STORE (ANDROID)

IPHONE ANDROID

กด LOG IN WITH APP ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร
เพื่ อเข้าไปกรอกข้อมู ล
ใ น บั ญ ชี ข อ ง ต น เ อ ง

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA

12

LINE OA

วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง L I N E O A

2 ก ร อ ก ข้ อ มู ล บั ญ ชี

กรอกข้อมูลเพื่ อสร้างบัญชี LINE OFFICIAL
ACCOUNT โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุ
ได้แก่ ชื่ อบัญชี (DISPLAY NAME)
ประเภทธุรกิจ และอีเมล์

TRICK : การตั้งชื่อแอคเคาท์

ชื่อสามารถ เปลี่ยนได้ตลอด
แต่ควรใช้ชื่อที่เป็นชื่อ
ธุรกิจ/แบรนด์

และไม่ควรเปลี่ยนชื่อบ่อยๆ
เพราะลูกค้าจะจำร้านเราไม่ได้

** ชื่อแอคเคาท์ ไม่ใช่ ID LINE
ID LINE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากอยากเปลี่ยนแปลง ID ตามต้องการ

ต้องสมัครเป็น PREMIUM ID

เมื่ อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร
จากนั้นกด “ตกลง”

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA

13

LINE OA

วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง L I N E O A

3 ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล 4 ก ด “ ย อ ม รั บ ” เ พื่ อ ย อ ม รั บ
ข้ อ ต ก ล ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
แ ล ะ ก ด “ ส ร้ า ง แ อ ค เ ค า ท์ ”

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

14

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ผ่ า น
LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ข้ อ ค ว า ม ทั ก ท า ย ลู ก ค้ า ข้อความนี้จะเด้งไปหาลูกค้าโดยทันที เมื่ อลูกค้าแอด
(GREETING MESSAGE) เข้ามา ลูกค้าจะได้ข้อความนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

โ ด ย ร้า น ค้ า อ า จ ตั้ ง เ ป็ น คำ ถ า ม ที่ มั ก ถ า ม กั น บ่ อ ย ๆ
แล้วเชื่ อมต่อไว้กับระบบตอบกลับอัตโนมัติแบบ

คี ย์ เ วิ ร์ด

1

ต้ อง LOGIN เข้าสู่ระบบที่
MANAGER.LINE.BIZ

(สามารถ SEARCH
ใน GOOGLE ได้เลย)

2

คลิกที่ ‘ข้อความอัตโนมัติ ’
(AUTOMATED MESSAGES)

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

15

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ผ่ า น
LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ข้ อ ค ว า ม ทั ก ท า ย ลู ก ค้ า
(GREETING MESSAGE)

สามารถใส่ “ชื่อผู้ใช้” เพื่อสร้าง PERSONALIZE

3 สามารถสร้างข้อความต้อนรับเพื่อนใหม่พร้อมดูตัวอย่างได้ที่ด้านขวา
ในแถบ PREVIEW สามารถเลือกข้อความต้อนรับ
ให้เป็นข้อความ รูปภาพ
สติกเกอร์ คูปอง ข้อความเสียง
หรือเลือก ‘USER’S DISPLAY NAME’ เพื่อแสดงเป็นชื่อ LINE ของผู้ติดตามได้

เมื่ อสร้างเสร็จแล้ว
คลิกที่ ‘บันทึ กการเปลี่ยนแปลง’ (SAVE CHANGES)

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

16

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ผ่ า น
LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง บั ต ร ส ะ ส ม แ ต้ ม
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ลู ก ค้ า ก ลั บ ม า ซื้ อ ซ้ำ

1

2
3

1 2 กดสร้าง "บัตรสะสมแต้ม" 3 กรอกรายละเอียด
- เลื อกดีไซน์บัตร 1
เข้าไปที่หน้าหลั ก - เลื อกแต้มที่ต้องการสะสม2
กดที่ "บัตรสะสมแต้ม"
ว่ า ต้ อ ง ใ ช้ กี่ แ ต้ ม
- สร้างรางวัล หากลูกค้า 3
ส ะ ส ม แ ต้ ม ค ร บ ต า ม ที่ กำ ห น ด

เมื่ อสร้างเสร็จแล้ว / แก้ ไขตามที่ ต้ องการแล้ว
คลิกที่ ‘บันทึ กและเผยแพร่’ (SAVE AND PUBLISH CARD)

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

17

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ผ่ า น
LINE OA

ก า ร นำ บั ต ร ส ะ ส ม แ ต้ ม ไ ป ใ ช้
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ลู ก ค้ า ก ลั บ ม า ซื้ อ ซ้ำ

( ต่ อ )

4

ตัวอย่าง บัตรรางวัลที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่ อลูกค้าทำตามเงื่ อนไข แสดงหน้า QR CODE
เมื่ อสะสมแต้มครบตามที่ทางร้านได้ เ ร า จ ะ ใ ช้ ก า ร ส แ ก น บ น ส ม า ร์ท โ ฟ น
QR CODE
กำหนด เมื่ อลูกค้าทำตามเงื่ อนไข
ในตัวอย่างรางวัล ให้เลื อก แสดง QR CODE 4 ส า ม า ร ถ ใ ห้ ลู ก ค้ า ส แ ก น
"ปริ้นรูป 3X4 นิ้ว จำนวน 5 ใบ ฟรี" เพื่ อสะสมแต้มแลกของ
คูปองหมดอายุ 7/8/2565
ร า ง วั ล ข อ ง ตั ว เ อ ง

บัตรสะสมแต้ ม เป็นอี ก 1 ฟีเจอร์ที่ น่าสนใจของ LINE OA

เพื่ อกระตุ้ นให้ ลูกค้ ากลับมาซื้ อของ/ใช้บริการซ้ำกั บทางร้าน

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

18

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ท า ง ลั ด ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
LINE OA

R I C H M E N U คื อ อ ะ ไ ร

RICH MENU
แถบเมนูลัดที่จะแสดงอยู่หน้าแชทเวลาลูกค้าเข้ามาที่ LINE OA ของแบรนด์
ความพิเศษของ ริชเมนู คือคุณสามารถใส่ ACTION ต่างๆ ได้สูงสุดถึง 6 ACTION

ACTION = การใส่ ลิงก์เว็บไซต์ ใส่คูปอง บัตรสะสมแต้ม เป็นต้น

ขนาดของ RICH MENU ในเทมเพลทต่างๆ

TRICK : สามารถนำขนาดที่เราต้องการไปตั้งค่าในการสร้าง RICHMENU ได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นในโปรแกรม PHOTOSHOP หรือCANVA เพื่ อสร้าง RICH MENU

ให้สวยงามและเข้ากับประเภทของร้านค้าตามที่ต้องการได้เลย !!

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

19

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ท า ง ลั ด ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง R I C H M E N U "มีทั้งแบบใหญ่ = หากมีข้อมูล/ทางลัดเยอะ
มีทั้งแบบกระทัดรัด = ไซส์กำลังดี"
1 เข้าแอพฯ LINE OA
>ไ>ปทีไ่ปสัทญี่ RลักICษHณ์รMูปEบ้NานU12

22 กดเลือก เทมเพลตที่ต้องการ 3 เลือกได้แล้ว กด "เลือก"

1

4 5
เลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้
หากต้องการเปลี่ยนเทมเพลต 1 อัพโหลด1ขึ้ นเพื่ อใช้งาน
ใหม่ให้กด เลือกเทมเพลต
2 LหINากEไมO่มีAรูปมีภใหา้พแบสบาสมำาเรร็ถจ2ใช้ไรดู้ปเลที่ย
DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA 3

เลือกเสร็จแล้ว กด "ต่อไป" 3

ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

20

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ท า ง ลั ด ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง R I C H M E N U ( ต่ อ ) 1 คำอธิบายในแต่ละแอคชั่น
2
6 LINK1= สามารถคัดลอก
3
กดเลือก 4 ลิ้งค์ที่ต้องการมาวางได้เลย
แอคชั่นที่ต้องการ เช่น ลิ้งค์เว็บไซต์ของร้าน
5
ในแต่ละช่อง ลิ้งค์เพจร้าน

COUPON2= สามารถเชื่อม

ต่อไปยังคูปองที่สร้างไว้ได้

TEXT 3= ข้อความที่เรา

สามารถสร้างขึ้นมาได้เอง

REWARD CARDS4=

เชื่ อมต่อไปยังบัตรสะสม
แต้มที่สร้างไว้

NO ACTION5= กดเข้าไปก็

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

7 9 การแสดงริชเมนูให้ขึ้นมาตลอด

เมื่อเลือกแอคชั่น ทุกอย่างแล้ว (เข้ามาหน้าสนทนาก็จะแสดงให้เห็นตลอดเวลา)
ให้เลือก ช่วงวันที่ที่จะเลือกใช้/แสดง หรือจะซ่อนไว้จนกว่าจะกดปุ่มให้แสดงถึงจะแสดง

ตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร
ที่จะแสดง

8

ข้อความบนเมนูบาร์
สามารถตั้งข้อความที่จะแสดงบนเมนูบาร์

ได้เองตามที่ต้องการได้

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA

21

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ท า ง ลั ด ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง R I C H M E N U ( ต่ อ )

1 0 กดห"าบกันตัท้งึกค่"า1ทุเกพื่ออยใ่หา้รงิชเรเีมยบนูรท้อำงยาแนล้ทวันที

กด หรือ 2 จะมีการยืนยันอีก
"ไปที่รายชื่อริชเมนูพร้อมใช้งาน"

หากคุณจะเตรียมริชเมนูนี้ไว้ใช้งานล่วง 1 ครั้งว่า หากคุณ

หน้า (พูดง่ายๆ คือยังไม่ใช้งานริชเมนูนี้ 1 บันทึก ริชเมนูนี้
จะไปใยหั้งกแดท็"บบัน"ตทั้ึงกเ"ว1ลา"
แค่เตรียมไว้ใช้ล่วงหน้า นั่นเอง)

1 อีก 1 ครั้ง

2

อย่างงนะ !! 1 2

ริชเมนูที่ 3
ตั้งเวลา VS พร้อมใช้งาน

ริชเมนูที่ตั้งเวลา1= เมนูที่สามารถแสดง
/ใช้ได้ทันที ในปัจจุบัน

ริชเมนูพร้อมใช้งาน2 = เมนูที่สามารถ
เลือกมาใช้ตามเวลาที่กำหนด
(พูดง่ายๆคือ เมนูที่เราเก็บไว้

และยังสไถม่าแนสะดริชงเทมันนูททีีจ่ตัน้งกเวว่ลาจา3ะเ)ปลี่ยน
ถึงจะแสดง/ใช้งานได้

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

22

LINE OA

ก า ร ส ร้ า ง ท า ง ลั ด ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
LINE OA

การสร้าง RICH MENU (จบ)

สามารถนำไปใช้ประโยชน์
กับร้านค้าของเราได้เลย !!!!!
จะแปะลิ้งค์เว็บ หรือเพจ
จะสะสมแต้ม หรือจะพูดคุยกับลูกค้า

ก็สามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงเรา

ได้ง่ายมากๆเลย

สำเร็จแล้ว ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร
RICH MENU !!

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA

23

FACEBOOK PAGE

Facebook Fanpage
คืออะไร ?

FACEBOOK FANPAGE คื อ

PAGE คื อ ฟังก์ ชั่นหนึ่งของ FACEBOOK ที่ สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้าหมายได้ ง่ าย
และมีฟังก์ ชั่นการใช้งานที่ เหมาะกั บการทำธุ รกิ จ

ทำ ไ ม F A C E B O O K P A G E
ถึ ง ต อ บ โ จ ท ย์ ใ น ก า ร ทำ ธุ ร กิ จ
ม า ก ก ว่ า F A C E B O O K ส่ ว น ตั ว

FACEBOOK ส่วนตั ว FACEBOOK PAGE

เพิ่มเพื่ อนได้สูงสุดแค่ 5,000 คน คนติ ดตามโดยการกด LIKE ได้ ไม่จำกัด

ไ ม่ มี ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ ง า น แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ จำ น ว น

ไ ม่ ส า ม า ร ถ นำ ข้ อ มู ล ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ด้ มีส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ง า น แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ อ ย่ า ง

ไม่สามารถลงโฆษณากับ FACEBOOK ล ะ เ อี ย ด วิเ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

โ ด ย ร ว ม คื อ ไ ม่ ค่ อ ย เ ห ม า ะ ลูก ค้ า ไ ด้

กับการทำธุ รกิจ/ขายของ ส า ม า ร ถ ล ง โ ฆ ษ ณ า กั บ F A C E B O O K

ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม " ส่ ว น ร้า น ค้ า " ไ ด้

เ ห ม า ะ กั บ ก า ร ทำ ธุ ร กิ จ / ข า ย ข อ ง

TRICK :

ก า ร ใ ช้ F A C E B O O K
P A G E ไ ด้ ผ ล ลั พ ธ์ ดี
ก ว่ า ใ ช้ F A C E B O O K

ส่ ว น ตั ว แ น่ น อ น ! !

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

24

FACEBOOK PAGE

วิธีการสร้าง Facebook Page

1 ด า ว น์ โ ห ล ด แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่น

พิ ม พ์ คำ ว่ า F A C E B O O K ใ น
APP STORE (IPHONE)

PLAY STORE (ANDROID)

IPHONE ANDROID

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

25

FACEBOOK PAGE

วิธีการสร้าง Facebook Page

2

LOGIN FACEBOOK ส่วนตัว ให้เรียบร้อย
โดย EMAIL/เบอร์โทรศัพท์ ที่สมัครใช้งานไว้

IPHONE 1

3

แ ต ะ 3 ขี ด / เ ม นู คำ สั่ง1
จ า ก นั้น แ ต ะ ที่ I C O N P A G E 2

2
2

1

ANDROID

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

26

FACEBOOK PAGE

วิธีการสร้าง Facebook Page

4

ก ด ปุ่ ม " + ส ร้า ง "

5

ก ด ปุ่ ม " เ ริ่ม ต้ น ใ ช้ ง า น "
เ พื่ อ ส ร้า ง เ พ จ

6

เ ลื อ ก ห ม ว ด ห มู่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ พ จ
ข อ ง ต น เ อ ง ส า ม า ร ถ พิ ม พ์ ข้ อ ค ว า ม

ค้ น ห า ห ม ว ด ห มู่ ที่ ต้ อ ง ก า ร ไ ด้
แ ล ะ เ ลื อ ก ไ ด้ สู ง สุ ด 3 ห ม ว ด ห มู่

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

27

FACEBOOK PAGE

วิธีการสร้าง Facebook Page

7

ตั้งชื่อ เพจของตนเอง

TRICK การตั้งชื่อเพจ

ชื่อแบรนด์ + คีย์เวิร์ด ชื่ อเพจ

ชื่อแบรนด์ CC
คีย์เวิร์ด เช่น กระเป๋าหนังลูกค้าสามารถหาร้านเจอ

ได้จาก คำว่า "กระเป๋าหนัง"
ชื่อเพจ = CC กระเป๋าหนัง

8

ใ ส่ ข้ อ มู ล เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ต น เ อ ง ( ถ้ า มี )
เพื่ อเพิ่มช่องทางการติดต่ออื่ นๆให้ลูกค้า/

กลุ่ มเป้าหมาย

ห า ก ไ ม่ มี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ห้ก ด ต ร ง นี้
เสร็จแล้ว ให้กด "ถัดไป"

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

28

FACEBOOK PAGE

วิธีการสร้าง Facebook Page

9

เพิ่มรูปโปรไฟล์1และภาพหน้าปก2
ที่เกี่ยวข้องกับเพจของตนเอง
เพื่ อเพิ่มความหน้าสนใจและเป็นที่ รู้จัก

ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

2

TRICK : ภาพหน้าปก 1

ต้ องสื่ อถึ งธุ รกิ จ/ร้านค้ าของเรา

ภาพ COVER อาจนำเสนอเป็นภาพสินค้า/ชื่อแบรนด์/
ข้อมูลการติดต่อ แต่ต้องจัดวางให้น่าสนใจ
ไม่จำเป็นต้องบอกรายละเอียดทั้งหมด
ควรเลือกใส่เฉพาะข้อมูลสำคัญก็พอ

TRICK การใช้รูปภาพโปรไฟล์

ควรใช้โลโก้เป็นภาพโปรไฟล์

เพราะจะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์
ไม่ว่าเราจะโพสต์ คอมเม้น ตอบข้อความ

กลุ่มเป้าหมายจะเห็นโลโก้ตลอด
และจะจดจำแบรนด์ของเราได้ง่ายขึ้น

เสร็จแล้ว ให้กด "เรียบร้อย" ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA

29

FACEBOOK PAGE

เ ค ล็ ด ลั บ ก า ร ส ร้ า ง เ พ จ เ ฟ ส บุ๊ ค

ส ร้ า ง เ พ จ ยั ง ไ ง ใ ห้ ปั ง

1. มีการระบุข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
เช่น คำบรรยายเกี่ยวกับการทำธุรกิจ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, เว็บไซต์, ที่อยู่สำหรับ
ติดต่อ รวมถึงช่วงเวลาในการทำงาน
------------------------------------------------------------------------------------

2. เลือกภาพโปรไฟล์ (PROFILE PICTURE) ที่มีความโดดเด่นสะดุดตา
เ พื่ อ เ พิ่ม ก า ร จ ด จำ แ บ ร น ด์ ข อ ง ผู้ พ บ เ ห็ น ไ ด้ ดี ยิ่ง ขึ้น
------------------------------------------------------------------------------------

3. เลือกภาพ COVER ให้มีความเหมาะสม ซึ่งภาพที่ใช้ควรมีสีสันสดใส
และหากเป็นภาพที่มีใบหน้าคนอยู่ในภาพจะยิ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น
มากขึ้น และสิ่งสำคัญก็คือภาพ COVER จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
------------------------------------------------------------------------------------

4. หมั่นพูดคุยและตอบคำถามกับแฟนเพจรวมถึงผู้ติดตาม (FOLLOW) ผ่านการ
คอมเมนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์และสร้างทัศนคติด้านบวกของแฟนเพจ
ที่มีต่อแบรนด์
------------------------------------------------------------------------------------

5. โพสต์ข้อความและเนื้ อหาให้มีความสั้น, กระชับ, ชัดเจนและถูกต้อง หลีกเลี่ยง
การโพสต์ที่มีความยาวมากเกินไป หรือมีแต่น้ำไม่มีเนื้ อนั่นเอง
------------------------------------------------------------------------------------

6. มีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลนำเสนอต้องมี
ความสัมพันธ์กับแบรนด์และต้องเป็นข้อมูลผู้ชมต้องการติดตาม

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

30

INSTAGRAM

วิธีการสร้าง Instagram

1 ด า ว น์ โ ห ล ด แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่น

พิ ม พ์ คำ ว่ า I N S T A G R A M ใ น
APP STORE (IPHONE)
PLAY STORE (ANDROID)

IPHONE ANDROID

INSTAGRAM หรือเรียกย่อๆว่า IG เป็นสื่ อสังคมออนไลน์อีก
หนึ่ งแอพพลิเคชั่นที่กำลังมาแรง

เป็นเครื่ องมือที่สามารถโพสต์ภาพ/วีดีโอสั้นๆ เพื่ อแสดงมุม
มองของตนเอง จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายทำให้ร้านค้า/แบรนด์

ต่างๆหันมาสนใจใน INSTAGRAM มากขึ้ นตามไปด้วย

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

31

INSTAGRAM

วิธีการสร้าง Instagram

2

สำ ห รั บ ผู้ ใ ช้ใ ห ม่ ที่ ยั ง ไ ม่ เ ค ย มี บั ญ ชี
ให้สมัครINSTAGRAM

12

ส า ม า ร ถ ใ ช้เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ อี เ ม ล
ในการสมัครก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้งาน

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

32

INSTAGRAM

วิธีการสมัครบัญชี Instagram

3

1 ส่วนคนที่มีบัญชีแล้วให้
เข้าสู่ระบบ1 INSTAGRAM ให้เรียบร้อย
โดย EMAIL/เบอร์โทรศัพท์/เชื่อมกับ
FACEBOOK ที่สมัครใช้งานไว้


*ผู้ใช้ใหม่ ที่มี FACEBOOK2สามารถ
เชื่อมบัญชีใหม่กับ INSTAGRAM ได้เลย
โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ส ร้ า ง บั ญ ชีใ ห ม่
( เ ป็ น อี ก วิธี ก า ร เ ข้ า ใ ช้ที่ ส ะ ด ว ก / ร ว ด เ ร็ ว )

2

**การเข้าสู่ระบบโดย FACEBOOK
จะต้องมีการเข้าสู่ระบบ FACEBOOK ไว้อยู่
แ ล้ ว ใ น โ ท ร ศั พ ท์ มือ ถื อ

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

33

INSTAGRAM BUSINESS

วิธีการสร้าง Instagram ธุรกิจ

12

3
4

4 5 6 7

กดที่สัญลักษณ์1 กดที่การตั้งค่า (SETTING)2 กดที่บัญชี 3 เปลี่ยนประเภทบัญชี 4

1

?ทำไมต้องใช้ IG BUSINESS

ยืดหยุ่น/เหมาะกับการค้ามากกว่าบัญชีส่วนตัว

1. สามารถเชื่อมบัญชี IG เข้ากับเพจเฟสบุ๊คได้
2. สามารถดูข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดตาม ตรวจสอบ

5 ประสิทธิภาพการทำงานโพส
3. ทำการโปรโมทเพื่อหาลูกค้า
6 4. เพิ่มช่องทางการติดต่อบนโปรไฟล์ได้

8 9

กดเปลมีื่ยอนอไาปชีใพช้5บัญชี กดดำเนินการต่อ6
จนสิ้นสุด

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

34

INSTAGRAM BUSINESS

วิธีการสร้าง Instagram ธุรกิจ (ต่อ)

7
9 11

12

10
8

1 0 1 1เลือกหมวดหมู่ธุรกิจให้ตรงกับ 12

ประเภทธุรกิจของตัวเอง7และกด เสร็จ8 สามารถเชื่ อมกับเพจเฟสบุ๊ค1 1
ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ9
(อีเมล เบอร์โทรฯ แที่ลอะยูก่ ดถัดไป10 ได้เลย (หากมี)
;จะแสดงบนหน้าโปรไฟล์)
กด "ถัดไป"12
1

13

13 ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

กรอกข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบ13; สามารถเชิญเพื่อนที่รู้จักมาติดตาม

และเริ่มการโพสต์ภาพได้ทันที (หรือหากยังไม่ทำ ให้กดเครื่องหมาย X)
DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA

35

INSTAGRAM BUSINESS

เทคนิคการขาย

INSTAGRAM BUSINESS

1.ตั้งชื่อผู้ใช้ ให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย = สื่อถึงสินค้าที่ขายได้ จะดีมาก เช่น
CHAPFASHION_CNX

2. ใช้ HASHTAG

กิมมิค ช่วยโปรโมท ร้าน + โพสต์

เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงร้าน และเป็นการโฆษณาสินค้าไปในตัว
เช่น #กล้องฟิล์ม #กล้องฟิล์มเชียงใหม่ #ถ่ายภาพเชียงใหม่ เป็นต้น
โดยใน 1 โพสต์ สามารถใช้ # ได้สูงสุดถึง 30 โพสต์ แต่.. อย่าใช้มากเกินไป
เพราะการใส่ # แค่ 1 อัน ก็สามารถเพิ่ม ENGAGEMENT ได้มากกว่าเดิม 12.6 %
(ข้อมูลจาก THEDIGITALTIPS.COM)

3. ตั้งแคปชั่นใต้ภาพให้ชัดเจน - ครบถ้วน ราคา คุณสมบัติ ขนาด
ค่าจัดส่ง (ุถ้ามี) และช่องทางการติดต่อหากลูกค้าต้องการจะซื้อ

4. รูปภาพที่ถายควรมีหลากหลายมุมมอง ถ้ามีวีดีโอ
สั้นๆ ประกอบยิ่งชัดเจน เพราะจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้
ง่ายขึ้น

5. โพสต์ภาพอย่างสม่ำเสมอ
เพื่ อให้มีความเคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลา
(อย่าปล่อยให้ร้านเงียบ)

DIGITAL MARKETING : SOCIAL MEDIA ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ วิ ช า ก า ร

คู่ มื อ ก า ร ทำ ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์

บรรณานุกรม

หนังสือสูตรลับขายดี ใน FACEBOOK+ SOCIAL
HTTP://DIGITALCONTENT.TOP/KNOWLEDGE/HOW-TO-
CREATE-REWARD-CARD-GIFT-VOUCHER/

HTTPS://GOONLINETHAILAND.COM/BLOG/SOCIAL-
MEDIA/LINE/HOW-TO-CREATE-ACCOUNT-LINE-OA/

HTTPS://DIGITORYSTYLE.COM/ARTICLE/HOW-TO-CREATE-
LINE-OFFICIAL-ACCOUNT/

HTTPS://LINEFORBUSINESS.COM/TH/SERVICE/LINE-OA-
FEATURES

HTTPS://BLOG.SELLSUKI.CO.TH/4P-FOR-ONLINESHOP/

HTTPS://WWW.MARKETINGOOPS.COM/EXCLUSIVE/HOW-
TO/6-KPI-TO-BE-MEASURE-FROM-MARKETING/?
UTM_SOURCE=LINE%20TODAY&UTM_MEDIUM=SOURCEUR
L&UTM_CAMPAIGN=LINE%20TODAY

หนังสือหลักการตลาดเบื้องต้น : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HTTPS://WWW.PAGE365.NET/ALL-ARTICLES/365TOWN-
HOWTOCREATEFBPAGE

HTTPS://WWW.PAGE365.NET/ALL-ARTICLES/SELLING-ON-
INSTAGRAM

HTTPS://PACYMEDIA.COM/2020/10/03/START-SELLING-
ON-INSTAGRAM/

HTTPS://WWW.GOODTIPIT.COM/CREATE-PAGE-
FACEBOOK-MOBILE/


Click to View FlipBook Version