The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ISLAM DAN CABARAN SEMASA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wnnorina, 2021-06-02 02:23:16

BAB 4

ISLAM DAN CABARAN SEMASA

Gejala Keruntuhan Akhlak

Rogol Budaya
Berpasangan

Dadah. GEJALA SOSIAL
DALAM
Vandalisme
KALANGAN
REMAJA

Jom bincang…..

Arak

Punca Berlaku Masalah Keruntuhan
Akhlak

1 234 56

Ibubapa Antara faktor Rakan sebaya Penyebaran Sikap ingin tahu Sikap ingin tahu
menentukan video,gambar, yang tinggi, yang tinggi,
pola tingkah laku perceraian, yang negatif,
web lucah, kurang panduan kurang panduan
remaja. pertengkaran mudah Penggunaan ICT untuk melakukan untuk melakukan

ibubapa, tidak dipengaruhi. tanpa sesuatu. sesuatu.
pemantauan
bertanggungjawab
ibubapa.

Cara Mengatasi Gejala Keruntuhan Moral

PERANAN IBUBAPA KESEDARAN DIRI SENDIRI

Memberi perhatian, Remaja perlu memikirkan baik
bimbingan serta kasih atau buruk serta akibat sebelum
sayang kepada anak- melakukan sesuatu perbuatan
dengan mendapatkan pandangan
anak lebih-lebih lagi daripada ibu bapa dan guru
perigkat remaja.

PERANAN RIWAYAT MUSLIM
INSTITUSI PENDIDIKAN
“Tidaklah seorang bayi yang
Kementerian: bertanggungjawab mengenal dilahirkan melainkan dalam
pasti, merancang dan melaksanakan segala keadaan fitrah, maka kedua
program. orang tuanyalah yang
IPT: mewujudkan pemikiran generasi muda menjadikannya sama ada
supaya menjauhi gejala sosial, menyediakan yahudi, nasrani atau musyrik.”
alternatif bermanfaat

Pembangunan dan Alam Sekitar

Fokus Utama Pembangunan Islam

01 02

Tahap pembangunan Tahap pembangunan
kerohanian fizikal

• Merupakan tahap • Pembangunan fizikal boleh
pembangunan yang paling dipelbagaikan mengikut tiga
asas dalam Islam. Aspek akal bentuk keperluan,
dan jiwa manusia perlu
dibangunkan terlebih dahulu 1. Al-daruiyyat 2. Al-hajiyyat 3. Al-
sebagai paksi kepada (keperluan (kepentingan tahsiniyyat
pembangunan fizikal. manusia) (keselesaan
manusia) manusia).
• Kerohanian yang sempurna
menjadi nadi penting
terhadap penghayatan dan
kepatuhan terhadap acuan
sesebuah pembangunan
Islamik.

Matlamat Pembangunan dalam Islam

Pembangunan Mengintegrasikan Semua matlamat tersebut
mempunyai beberapa akan membawa manusia ke
matlamat penting jika pembangunan moral,
arah satu tamadun yang
dikaji dengan kerohanian dan lengkap, aman dan damai,
terperinci. manifestasi daripada ajaran
agama dengan
Islam itu sendiri.
Mengurangkan pembangunan Pembangunan
pergantungan kebendaan peribadi &
dengan negara
luar Keupayaan
01 Manusia

Membangunkan Matlamat Menghasilkan
teknologi yang Pembangunan keluaran yang
sesuai bermanfaat
dalam Islam

Mencapai Meningkatkan
pembangunan kualiti
yang seimbang kehidupan

Konsep Alam Sekitar

Alam Persekitaran Semula Jadi Alam Persekitaran Buatan

Unsur yang diciptakan Hasil ciptaan dan inovasi

oleh Allah SWT wujud di manusia berdasarkan

permukaan bumi yang tindak balas mereka

terdiri daripada benda terhadap alam

hidup (biotik) seperti persekitaran semula jadi

tumbuhan dan haiwan, seperti pembinaan kilang,

serta benda mati (abiotik) kenderaan, kawasan

seperti gunung, sungai dan kediaman serta binaan

sebagainya moden yang lain

Penjagaan Alam Sekitar Menurut Islam Penjagaan akal juga
merupakan jalan berfikir
Sebagai pemegang amanah yang untuk mengenal Allah
dipertanggungjawabkan terhadap SWT dalam usaha
memantapkan keimanan
bumi ini, pengurusan alam yang kepada-Nya. Kewujudan
baik merupakan manifestasi dan kekuasaan Allah
dibuktikan melalui
keimanan dan kepatuhan individu penjelasan al-Quran dan
Islam terhadap perintah Allah kejadian alam semesta.
Surah al-Qasas:77
Mencemarkan dan
Pencemaran dan kerosakan yang dilakukan Menjaga PENYEMPURNAAN mengorbankan alam semula
Nyawa MATLAMAT jadi bukan sahaja berpotensi
oleh sebahagian manusia mendedahkan SYARIAH mengundang implikasi
negatif kepada mereka,
manusia yang lain kepada malapetaka dan bahkan turut mengganggu
kestabilan ekosistem
bencana alam seperti tanah runtuh, banjir hidupan yang lain.
Rujuk Surah al-Rum 30:41
kilat dan seumpamanya yang boleh
mengorbankan nyawa manusia.
Rujuk: Surah al-Maidah 5:32

Alam perlu dipelihara dengan sebaik
mungkin bagi memastikan bumi yang
akan kita wariskan kepada keturunan kita
kelak berada dalam keadaan yang stabil

dan berkualiti.

Rujuk Surah al-Baqarah 2:205

Kelemahan penguatkuasaan. Faktor-faktor yang Menyebabkan
Kurang Penguatkuasaan terhadap
Pegawai-pegawai yang terlibat kurang Pencemaran Alam Sekitar
bekerjasama menyebabkan kurang
penguatkuasaan terhadap isu alam Kesedaran masyarakat
sekitar ini. Masyarakat sepatutnya sedar bahawa
menjaga alam sekitar merupakan
Pertindihan kuasa. tanggungjawab bersama. Bukannya
mengharapkan sebelah pihak untuk
Isu pertindihan kuasa antara Kerajaan menjaga alam ini.
Pusat dengan Kerajaan Negeri.
Sebahagian besar sumber alam Kerjasama pihak swasta dengan
sekitar adalah di bawah bidang kuasa kerajaan
Kerajaan Negeri seperti tenaga, air Kerjasama dan peranan daripada
dan hutan. pihak swasta s angat diperlukan
bagi membantu serta melancarkan
perjalanan pihak kerajaan untuk
membuat kawalan secara
menyeluruh ke atas alam sekitar

Sains, Teknologi serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Definisi Sains, Teknologi dan TMK Merujuk cara TEKNOLOGI
Menurut Islam penyelesaian

kepada masalah sebenar

manusia melalui kemajuan dan

SAINS penggunaan peralatan, bahan,
ilmu sains bukan sahaja jentera, maklumat,
bermaksud satu disiplin pemprosesan dan sebagainya

ilmu yang berkaitan

dengan fenomena alam A
fizikal, tetapi juga merujuk

kaedah memperoleh ilmu

melalui eksperimen dan

pembuktian empirikal B

C

TMK merujuk penggunaan teknologi
dalam menguruskan, menggunakan dan

memproses maklumat

Kepentingan Sains, Teknologi dan TMK

Tauhid atau akidah Islam Dalam dunia hari ini
mewajibkan setiap umatnya
memerhati, mengkaji, merenung mesti memastikan: Negara
fenomena alam, kejadian manusia, umat Islam menjadi negara
penurunan hujan, tumbuhan, yang paling kuat dan
cakerawala dan sebagainya berpengaruh.
mengikut keupayaan intelek - Berusaha: menyebarkan
individu Islam untuk mengetahui dakwah islamiah bagi
keesaan dan kekuasaan Pencipta. memuliakan kalimah Allah
dapat dilakukan dengan lebih
Dalam akhlak, terdapat desakan berkesan.
kemahiran untuk berfikir secara

rasional untuk menyelesaikan
persoalan sosial seperti

penyelesaian isu kejiranan,
permasalahan sosial dan
sebagainya

Isu dan Cabaran daripada Penggunaan

Sains, TMK 04 06

02 Perubahan gaya Penipuan internet.
hidup dan
Penyebaran Fitnah pencemaran
bahasa
dan gosip

01 03 05

Kesahihan Laman Pornografi. Hubungan bebas
Maklumat.

GLOBALISASI

DEFINISI GLOBALISASI Agenda Barat -
menguasai ekonomi
Menjadikan sesuatu dan politik dunia
berskala antarabangsa, dengan mendesak
iaitu memindahkan negara membangun
sesuatu yang terbatas agar bersikap terbuka
kepada menjadikan dari sudut pergerakan
sesuatu supaya tidak pelaburan dan
terbatas. perdagangan.

CIRI-CIRI GLOBALISASI

Bersifat tanpa batasan

Menyebabkan sempadan Wujud Elemen Dominasi
negara termasuk negara umat
Islam semakin runtuh dan Pemikiran Barat ialah pusat
seluruh alam ini semakin dan paksi dunia.
berubah menjadi suatu unit. Termasuk melibatkan
aspek tamadun, malahan
aspek budaya, politik,
ekonomi dan sebagainya

Wujud unsur Sains Teknologi

Menyebabkan masyarakat di planet bumi ini terdedah secara berterusan
kepada terobosan apa-apa juga bentuk penyiaran asing tanpa boleh dibuat
apa-apa tapisan secara berkesan.

CABARAN GLOBALISASI Intelektual

Ekonomi
.

Kebudayaan.

Teknologi Sains Pemikiran
Komunikasi (TMK).

PERANAN UMAT ISLAM MENANGANI CABARAN
GLOBALISASI

Membangkit Menguasai Ilmu Saling bekerja sama
Kesedaran Pengetahuan menghindarkan
aspek negatif

Memantapkan Menguasai Aspek Menggunakan
Akidah Ekonomi. sepenuhnya

kemudahan dan
kemajuan teknologi.

SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM

Fahaman Fahaman Islamofobia Islam agama
Liberal Ekstrem yang kolot dan

ketinggalan

Islam Salah Faham
Itu indah
Islam is terhadap Islam
Our Life
Ringkasan
Perkukuhkan
Perpaduan, usaha dakwah Muhammad Qutb dalam kitabnya, Salah Faham terhadap Islam
menerangkan konsep salah faham terhadap Islam merujuk kefahaman
bahawa agama merupakan suatu kenyataan hidup pada masa lampau
dan tidak sesuai diamalkan pada zaman moden yang bersandarkan
sains dan teknologi. Fahaman ini juga menganggap bahawa agama
hanya bertujuan mendidik jiwa dan mengasuh manusia dengan
prinsip etika dan moral tertentu. Hal ini cenderung mengajak manusia
untuk mengasingkan antara agama dengan urusan keduniaan dan
meletakkan agama bukan pada tempatnya. Antara isu yang sering
menjadi kontroversi terhadap Islam ialah isu fahaman liberal, fahaman
ekstrem dan islamofobia

Ciri-ciri Pemikiran Islam Liberal

Menolak perundangan Islam Bersifat sekularisme

Pandangan mereka perlaksanaan Pemikiran ini menggagas bahawa
hukum Islam pada masa kini hanya agama Islam hanyalah sebagai
memberikan kesan negatif dan sangat tuntutan ibadah, bukannya untuk
bertentangan dengan hak asasi menguruskan dan mentadbir dunia ini.
manusia dan tidak sesuai dengan
perkembangan zaman Berkaitan dengan gerakan
modenisasi
Menolak autoriti keagamaan
Idea membebaskan masyarakat
Menolak autoriti agama dan menganut daripada kongkongan adat resam dan
fahaman kebebasan untuk berijtihad tradisi yang dianggap menjadi
oleh mana-mana individu tentang penghalang kepada budaya kemajuan
apaapa jua bentuk permasalahan dan kebebasan
agama.
Mendukung gerakan
Kebebasan mentafsir teks al-Quran emansipasi

Mendesak agar al-Quran ditafsirkan semula Gerakan feminisme Barat yang
tanpa terikat dengan tafsiran ulama menuntut persamaan antara lelaki
terdahulu yang menurut pandangan mereka dengan perempuan turut
telah ketinggalan dan tidak sesuai mempengaruhi pemikiran Islam
diaplikasikan pada masa kini liberal.

Radikalisme dan Ekstremisme
dalam Beragama

Pengertian Radikalisme Wikipedia : Suatu Pengertian Ekstremisme
kefahaman yang dibuat oleh
Secara umum : Gerakan yang sekelompok orang yang Kefahaman atau keyakinan yang sangat
berpandangan kolot dan sering menginginkan kuat terhadap suatu pandangan yang
menggunakan kekerasan dalam perubahan atau pembaharuan sosial
mengajarkan keyakinan mereka. dan politik secara drastik dengan cara melampaui batas kewajaran dan
kekerasan. bertentangan dengan hukum yang

berlaku..

Faktor Kemunculan Ekstremisme dan Radikalisme dalam Beragama

Anti Barat Pengaruh Luar

Mereka memperjuangkan semangat fahaman anti- S Kemunculan para ekstremisme dan radikalisme
banyak datangnya dari luar negara Malaysia dan
Barat kerana mereka menganggap ideologi Barat diserap masuk ke dalam negara.
Sebagai contoh, Pelajar Daesh Malaysia yang terlibat
menyalahi syariat Islam sehingga simbol Barat harus dalam perang melawan kuasa Soviet di Afghanistan,
yang sememangnya terpengaruh dengan ideologi
dihancurkan. Mereka juga memperjuangkan gerakan dan tabiat budaya ekstrem, malah budaya ekstrem
ini cuba dibawa masuk ke Asia Tenggara
anti-Barat dengan alasan keyakinan atas nama

keagamaan tetapi mereka menggunakan kaedah

yang salah, iaitu kekerasan. T

W

Sikap Taksub Beragama O Suasana Politik

Seseorang yang fanatik atau kumpulan yang menyokong Mereka yang ekstrem dan radikal ini mempunyai
ekstrem dan beragama sudah pasti akan melakukan apa- agenda tersendiri, sama ada kekal untuk menjadi
apa sahaja sekiranya mereka mendapati perkara yang pemimpin ataupun untuk menumbangkan
dilakukan itu terkandung dalam perintah Tuhan dan pemerintahan yang tidak sealiran dengan mereka
agama. demi mendapat kepentingan dalam agama


Click to View FlipBook Version