The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ใบความรู้เรื่อง-การตั้งคำถาม-5W-1H

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by จิรศักดิ์ ยอดชะลูด, 2021-03-17 22:44:05

ใบความรู้เรื่อง-การตั้งคำถาม-5W-1H

ใบความรู้เรื่อง-การตั้งคำถาม-5W-1H

ใบความรู้ เร่อื งการตัง้ คาถาม 5W1H

5W1H เป็นเครือ่ งมือสำหรบั กำรวิเครำะห์รูปแบบหน่ึงด้วยกำรตง้ั คำถำม เพื่อให้ไดอ้ งค์ประกอบต่ำง ๆ
ท่ีเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีต้องกำรวิเครำะห์ได้อย่ำงชัดเจนซึ่งอำจเป็นวัตถุ ส่ิงของ เหตุกำรณ์ หรือปัญหำ สำมำรถ
นำไปใช้เป็นข้อมูลหรือสำรสนเทศเพ่ือกำรแก้ปัญหำได้ตรงกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด กำรวิเครำะห์โดยใช้
5W1H จำเปน็ ตอ้ งใชท้ ักษะในกำรตง้ั คำถำม ซึ่งมรี ำยละเอยี ดดังต่อไปนี้

Who ปัญหำหรอื ควำมตอ้ งกำรเกดิ ขน้ึ กับใคร เปน็ กำรระบุตวั บคุ คลที่เก่ียวข้องกับปัญหำหรือ
ควำมต้องกำร เช่น ผสู้ รำ้ งหรอื ผู้ผลิต ผ้ขู นสง่ ผู้ขำย ผใู้ ชง้ ำน ท้งั นค้ี วรระบุรำยละเอียดของผู้ท่ีเกี่ยวข้องน้ันด้วย
เช่น อำยุ เพศ อำชีพ พฤติกรรม

Where ปัญหำหรือควำมต้องกำรเกิดขึ้นที่ไหน เป็นกำรบอกสถำนท่ี สภำพแวดล้อม หรือ
ตำแหน่งที่เกิดปญั หำหรอื ควำมต้องกำร

When ปัญหำหรือควำมต้องกำรเกิดข้ึนเมื่อใด เป็นกำรบอกช่วงเวลำหรือสถำนกำรณ์ที่เกิด
ปญั หำหรอื ควำมต้องกำร

What ปัญหำหรือควำมต้องกำรคืออะไร เป็นกำรบอกลักษณะของปัญหำหรือควำมต้องกำร
ว่ำคืออะไร

Why ทำไมจึงเกดิ ปัญหำหรือควำมตอ้ งกำร เป็นกำรบอกสำเหตุของปญั หำหรอื ควำมต้องกำร
How ปญั หำหรือควำมต้องกำรมลี กั ษณะอย่ำงไร เป็นกำรบอกควำมตอ้ งกำรทเี่ กดิ จำกผลของ
ปัญหำมีลักษณะอย่ำงไร และแนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำรควรทำอย่ำงไร

ตัวอยา่ งสถานการณ์และการวเิ คราะหโ์ ดยใช้ 5W 1H
กำรกลับเข้ำท่ีพักในเวลำกลำงคืน ซ่ึงบริเวณโดยรอบมืดมำกและไม่สำมำรถเปิดไฟบริเวณประตูรั้วได้

เนื่องจำกสวิตช์อยู่ภำยในบ้ำน ผู้พักอำศัยเกิดควำมไม่สะดวกในกำรไขกุญแจประตูรั้วเพรำะมองไม่เห็นกุญแจ
รวมทั้งอำจได้รับอันตรำยจำกสัตว์ต่ำง ๆ หรือไม่ปลอดภัยจำกผู้ไม่ประสงค์ดีท่ีอำจหลบซ่อนอยู่ในบริเวณ
ดังกล่ำว หำกเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนออกจำกบ้ำนก็จะทำให้ส้ินเปลืองพลังงำนโดยไม่จำเป็น ผู้พักอำศัยควรจะ
แกป้ ัญหำไดอ้ ย่ำงไร

สภำพแวดล้อมบรเิ วณหนำ้ บ้ำนท่มี คี วำมมดื

เมอ่ื นำตัวอยำ่ งสถำนกำรณ์ดังกลำ่ ว มำวิเครำะห์ดว้ ยกำรตัง้ คำถำม 5W1H อำจไดแ้ นวคำตอบดัง

ตำรำง

คาถาม 5W1H ตวั อย่างคาตอบ

Who ปัญหำหรอื ควำมตอ้ งกำรเกิดขนึ้ กับใคร ผู้พักอำศยั และผู้ท่จี ำเปน็ ต้องกลบั เข้ำที่พักตอน

กลำงคนื

Where ปญั หำหรอื ควำมต้องกำรเกดิ ขึ้นท่ีไหน บริเวณประตรู ัว้ บำ้ นท่ีพักอำศัย

When ปัญหำหรอื ควำมต้องกำรเกดิ ขึน้ เม่ือใด เมอ่ื เดินทำงกลับเข้ำท่ีพกั ในเวลำกลำงคืน

Why ทำไมจึงเกดิ ปัญหำหรอื ควำมตอ้ งกำร เวลำกลำงคืนบริเวณบำ้ นไม่มีแสงสวำ่ ง บริเวณประตู
ร้วั จะมดื มำก และสวิตชไ์ ฟรว้ั อยู่ในบ้ำน

What ปัญหำหรอื ควำมต้องกำรคอื อะไร บริเวณประตูรว้ั บ้ำนมืดมำก และไมส่ ำมำรถเปิดสวิตช์
ไฟซ่ึงอยใู่ นบ้ำนได้ เม่อื ผพู้ ักอำศัยเดินทำงกลับมำอำจ
ไดร้ ับควำมไม่สะดวกสบำย หรืออำจไดร้ บั อันตรำย ไม่
ปลอดภัยจำกสัตวต์ ่ำง ๆ หรอื ผู้ไม่ประสงคด์ ีที่อำจ
หลบซอ่ นอยู่ในบริเวณดงั กลำ่ ว

How ปญั หำหรือควำมต้องกำรมลี กั ษณะอย่ำงไร ต้องกำรแสงสว่ำงที่บริเวณประตรู ้ัวบ้ำนเม่ือผูพ้ ักอำศัย
เดนิ ทำงกลบั ถงึ ที่พกั ในเวลำกลำงคนื

จำกวิเครำะห์ด้วยกำรต้ังคำถำม 5W 1H จึงกำหนดเป็นกรอบของปัญหำหรอื ควำมตอ้ งกำร คอื
“ตอ้ งกำรแสงสว่ำงทบ่ี รเิ วณประตรู ้วั บ้ำนเมอื่ ผู้พักอำศัยเดินทำงกลบั ถึงที่พกั ในเวลำกลำงคนื ” เพื่อนำไปส่กู ำร
แกป้ ัญหำหรือสนองควำมตอ้ งกำรต่อไป


Click to View FlipBook Version