The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Waratchaya Supamee, 2022-07-07 03:39:53

เสาร์คำ แก้วปลูก

รอง_compressed (1)

@p5 เพลินพศิ คุณพี่ครับ น้ำพริกปลาร้าปรงุ สุก มายามบา่ ยแกๆ่ อยา่ งนีทรมานคนหวิ นะครบั พี่ ผมชอบมากครบั เวลาไป
ตาคลีมกั จะเลยไปซ้อื เสมอๆครบั การบ้านขอ้ ที่ 1 การคน้ หาเสน่ห์ของสินค้า พีส่ ้นั กระชับมากครับ "เป็นสินคา้ เพอ่ื สขุ ภาพ"
แค่น้ี สนั่ เกน้ (เนน้ คำเสยี งสูงๆนะครบั 555...เก้นนนนน...) ผมคิดวา่ เสนห่ ์ของปรารา้ ปรงุ รสของพตี่ อ้ งมอี ะไรทเ่ี ปน็ ความ
พิเศษแนๆ่ เชน่ เป็นปลาจากแหลง่ น้ำธรรมชาติ ไมใ่ ช่ปลาเลี้ยง คดั ปลาทีด่ ี สด ใหม่ มีข้ันตอนในการปรงุ ดว้ ยหลักภมู ิ
ปญั ญาที่ถา่ ยทอดมาจากรุ่นสู่รุน่ มกี ารบรรจภุ นั ณฑ์ทีส่ ะอาดถูกหลัดอนามัย มกี ารบรกิ ารหลังขายที่ประทบั ใจเป็นมอื
อาชีพ อะไรประมาณนค้ี รับ ผมคดิ วา่ พท่ี ำอยู่แนๆ่ ใชม่ ้ัยครับ หรอื ทำอมากกว่านแ้ี นๆ่ ครับี นนั่ คอื เสนห่ ์ของสินค้าครับ "โดด
เดน่ " "แตกตา่ ง" และ"โดนใจ" ความเป็นสาวเปยี้ ว สาวหวานพ่ีลองอ่านและพจิ ารณาเขยี นเพม่ิ เขยี นใหห้ มดครับพี่ ผมเชื่อ
สินคา้ พีด่ ีมคี ณุ ภาพครบั แตเ่ ขียนนอ้ ยเกนิ ไปครบั เพ่ิมครับพี่ เพม่ิ ขอ้ 1.1 และ1.2 ของพีจ่ ะตามากครบั รออ่านนะครบั พ่ี

ชวนคดิ ชวนคุย (3)
"จดุ ขาย ในสายตาผู้ซอ้ื มักจะตา่ งจาก จุดขายทผี่ ู้ขายส่วนใหญ่ มกั จนิ ตนาการเอาเองว่า ของเราดอี ยา่ งนั้น ดอี ย่างน้ี แต่
ขายไม่ออก"

......

เวลาให้บอกถงึ เสน่ห์หรอื จุดขายของสินค้า ผู้ขายมกั จะธบิ ายในสงิ่ ที่ "เรารูอ้ ย่คู นเดียว" หรือ "เราวา่ ของเราด"ี
ในโลกแห่งความเปน็ จรงิ
เรา เป็นผู้ เสนอขายสินคา้ และบรกิ าร แต่ผู้ตัดสินใจจา่ ยตังคซ์ อ้ื คอื ลกู คา้ แน่นอน เราอยากขาย
แต่ถ้าผซู้ ือ้ ไมร่ ู้สึกวา่ "โดนใจ" เขาก็ไม่ซ้ือดงั น้นั
"การคดิ เอง เออเอง" นา่ จะ ไม่รงุ่ การค้นหาเสน่ห์ของสินคา้ และบรกิ าร จึงควรมองจากมุมผ้ซู อ้ื เป็นสำคญั
คอื มองว่า สินคา้ แบบน้ี
1.ควรโดนใจคนกลุม่ ไหน?
2.คนกลมุ่ นี้ มีรสนิยมอย่างไร
3.และมีอะไรทแ่ี ตกต่างจากสินคา้ ประเภทเดยี วกันบ้างทจี่ ะทำใหว้ ินค้าของเราโดนใจกว่
เอางา่ ยๆ
เวลาเราจะจา่ ยตงั คซ์ ื้อของ เรารสู้ กึ แบบน้ไี หม?
1.อยากได้ อยากกิน สนิ ค้าและบรกิ าร ตัวนจี้ ากแม่คา้ เจา้ นี้ คือ รสู้ กึ "โดน"
2. ราคาคมุ้ คา่ คือไม่จำเปน็ ตอ้ งราคาถกู packaging เรดิ คือซ้อื แล้วจ่ายตงั คแ์ ล้วมคี วามสขุ สบายใจ ใชด้ ี อยากมาซอื้
อีก จนบางทีอยากบอกใหเ้ พอ่ื นๆมาซื้อเจา้ น้ีถา้ ใช!่
และกลบั ไปมองเสนห่ ์สินคา้ ตวั เอกทีเ่ ราเขียนพรรณามาอยา่ งเรดิ มนั โดนใจคนรสนิยมแบบไหน มอี ะไรทแี่ ตกตา่ งกวา่ เจา้
อืน่ จน ผู้ซ้อื ตอ้ งเลือกซอ้ื จากเรา และอาจจะเป็น แฟนคลับ หรือลูกคา้ ประจำที่ ทง้ั ตดิ ใจ กลบั มาซอื้ ซ้ำ และอาจบอกต่อให้
คนอน่ื มาซื้อด้วย อันตราย ไมค่ วรมองจากผู้ผลิตหรอื ผูข้ ายเปน็ สำคัญ เพราอาจจะทำให้"ฝนั ค้าง"
"เราว่าของของเราดด้ี ี แลว้ ทำไมคนไมซ่ ื้อ"

ชวนคดิ ชวนคุย (2)
ทำไมต้องมีแผนทำมาหากิน ทำมาคา้ ขายแบบลดรายจา่ ย เพ่มิ รายได้ ขยายกจิ การ
หรอื ทำไมตอ้ งมีแผนธรุ กิจเฉพาะสำหรับชาวบา้ น?

...........

(รัก)ธรุ กจิ ชุมชนตา่ งกับธรุ กจิ เอกชน อย่างไร?
ธรุ กจิ ชมุ ชนที่มีแผน 9 ขอ้ 5 ชอ่ ง คอื การทำมาหากินทำมาคา้ ขายแบบเกง่ การใช้ภูมิปญั ญา รจู้ ักนำปญั ญาสากล
โดยเฉพาะ 4G 5G มาเป็นเครอ่ื งมอื เกง่ ลงมอื ทำ เก่งรว่ มมอื เปน็ เครือข่าย มี (heart)หวั ใจอยู่ทีร่ จู้ กั ใชจ้ ดุ แขง็ ของบา้ นนอก
เป็นฐาน สำคัญในการดำเนนิ การ

ธรุ กิจเพอื่ ชุมชนมเี ปา้ หมาย เพอื่ ความผาสกุ รว่ มกันทง้ั ครอบครวั ชมุ ชน โลก ท่คี ำนงึ ถงึ ความผาสุกรว่ มกนั จนถงึ รนุ่ ลกู
ร่นุ หลาน(คำนงึ ถงึ ความย่ังยืน)
โดยจำเปน็ ต้องลดรายจา่ ย เพมิ่ รายได้ ขยายกจิ การ จงึ จะลมื ตาอา้ ปากได้

ธุรกจิ เอกชน มงุ่ กำไรสูงสดุ ใช้เงินต่อเงนิ
มกี ารประกอบการอยา่ งเป็นระบบ
มปี ระสิทธภิ าพ
ใช้เงินเปน็ ตวั ตงั้
ต้องใช้เงนิ ซอ้ื ปจั จัยทางการผลติ 4 M คอื ซอ้ื วัตถดุ ิบ เครอ่ื งจกั รเทคโนโลยี
จา้ งแรงงาน
จ้างมืออาชพี มา บริหารจดั การ
กู้เงินมาลงทนุ
มเี ครือ่ งมอื
บรหิ ารทส่ี ำคัญทีม่ ปี ระสทิ ธิภาพสงู เรียกวา่ Business Model Canvas เรียกยอ่ ๆวา่ BMC เป็นอาวุธเรียกไดว้ ่า
ภาคเอกชนมี BMC เปน็ อาวธุ หรอื กระบองของยกั ษก์ ไ็ ด้
BMC ถา้ ไมม่ เี งนิ ทำไม่ได้แตภ่ าคเอกชน ตอ้ งพ่งึ พา การซ้ือวตั ถดุ บิ ราคาถูก จา้ งแรงงานราคาถกู จากบา้ นนอก ไปเขา้
กระบวนการประกอบการ แล้วเปล่ียนเปน็ สนิ คา้ ราคาแพงออกมาขาย

ซึ่งบา้ นนอกเราก็ต้องซอื้ สินคา้ ราคาแพงเท่าคนเมอื ง

กลายเป็นซื้อของถูกจากบา้ นนอก แลว้ กน็ ำกลบั มาขายให้บ้านนอกในราคาทีแ่ พงเปน็ การดดู เอามูลค่าสว่ นเกนิ จากบา้ น
นอก ไปเลยี้ งดคู วามมงั่ ค่งั ให้คนเมอื งจะเหน็ วา่

ถ้าชาวบา้ นจะทำธุรกจิ แบบเดียวกบั ภาคเอกชน คอื ใช้เงินลงทนุ ทุกอย่าง แล้วผลติ แบบมากๆ ขายปริมาณมากๆ (mass

market)

เราไม่มที างสเู้ ขาได้

(ลกู ศร)การทีช่ าวบา้ นจะเอากระบองยกั ษ์ไปสกู้ ับยกั ษ์ แค่เราแบกกระบองกย็ งั แบกไมไ่ หวแลว้ ก็มแี ตแ่ พ้กับแพ้ ดงั นั้นเรา
หนั มาดวู ่าเรามอี ะไรจะสู้กบั ยกั ษไ์ ด้

(ดาว)ในชนบทมจี ดุ แขง็ คือ

(ลูกศร)มธี รรมชาตทิ ม่ี าคกู่ ับ ภูมปิ ญั ญาเฉพาะถ่นิ คือคนเกิดริมคลองกม็ ภี มู ิปัญญาแบบชาวคลอง เช่น วา่ ยนำ้ พายเรอื
เก่ง คนเกดิ ในป่าก็มภี ูมิปัญญาในเร่ืองการใชช้ ีวติ อยูก่ บั ปา่ ฯลฯ ธรรมชาตจิ ะฝกึ ให้เราเกง่ ในการดำรงชพี ในบรบิ ทน้นั ๆ
เรียกว่าเก่งในการทำมาหากินทำมาคา้ ขายต ามบริบทพ้นื ท่ี ความเก่งนีน้ ี่แหละ เรยี กวา่ ภมู ิปัญญาเฉพาะถิ่น

ภมู ปิ ญั ญาเฉพาะถน่ิ ทำใหเ้ กดิ อัตลกั ษณแ์ ละเป็นทีม่ าของอตั ลักษณ์สินคา้ และบรกิ ารเฉพาะถิน่ ทโ่ี ดดเด่น แตกตา่ งกันไป

ภาษาการตลาดเรยี กว่า จดุ ขาย

ภาษา cbmc เรียกว่า เสน่ห์

(ลูกศร)มมี ือถือให้นำปญั ญา 5 G มาใช้

(ลกู ศร)มีโครงการของรฐั มากมายมาสนับสนุน

(ลกู ศร)ท่สี ำคัญมวี ถิ คี วามรว่ มคดิ ร่วมทำของชาวบา้ น

......

เราคงผลติ สินคา้ แบบภาคธรุ กจิ เอกชนหรือเหน็ ชา้ งข้ี ขตี้ ามชา้ งคงไม่ได้ถา้ เราผลิตมากก็ตอ้ งขายผา่ นพอ่ ค้าคนกลาง
เทา่ กบั ผลิตมากกำไรน้อย ก็จนเหมอื นเดมิ ดังนน้ั เราจงึ ต้อง

1.ใชจ้ ดุ แขง็ ของบา้ นนอกมาทดแทนเงนิ เพอื่ ลดต้นทุน

2. ผลติ น้อยกำไรมาก ทเ่ี รียกว่า "ตลาดลกู คา้ รสนยิ มเฉพาะ" (niche market -สรา้ งแฟนคลบั ) เปน็ การเพมิ่ รายได้ ขยาย
กิจการ

3.ดดั แปลง กระบองของยกั ษ์ คอื BMC มาเปน็ อาวธุ ที่เหมาะมือชาวบา้ นนอกจงึ เกิดข้ึนเรยี กว่า CBMC ยอ่ มาจาก
Community Business Model Canvas หรอื แผนธรุ กจิ เพอ่ื ชมุ ชนโดยทมี ครพู เี่ ล้ียงของท่านทมี น้แี หละเปน็ ผรู้ ว่ มกัน

พฒั นา cbmcขนึ้ เมอ่ื 5 ปที แี่ ล้ว เราต้งั ช่ือพวกเราวา่ "กลุ่มหนง่ึ สมองสองมอื " โดยพัฒนามาตง้ั แต่ 2560 จนมาสอนทาง
online 6 วันนี้แผน 9 ข้อ 5 ชอ่ ง ก็คอื แผนการเพ่ิมลูกคา้ ประจำการท่เี ราสามารถลดการใชเ้ งินหรอื

"ลงเงนิ ต่ำ" แตผ่ ลิตสินคา้ คุณภาพดี เป็นอกี หวั ใจ(รกั ) ทีท่ ำให้เราขายสินคา้ คุณภาพดีในราคาทแี่ ขง่ ขนั ได้

ของดี ราคาหมาะสมมเี อกลกั ษณ์เฉพาะถิ่น บริการดมี ีนำ้ ใจ เป็นจุดขายทท่ี ำให้ใครๆก็อยากซอ้ื อยากมาเป็นลกู ค้าประจำ
ของเราแผน 9 ข้อ 5 ช่องก็จึงเปน็ ท้งั แผนลดรายจา่ ย และแผนเพมิ่ รายได้ ขยายกิจการ ในแผนเดยี วกนั .....

งน้ั มาทำความรูจ้ กั แผน 9 ข้อ กบั 5 ช่องกนั ดีกวา่ วา่ มันเป็นอยา่ งไร

9 ขอ้ คือ แนวการลดรายจ่าย เพม่ิ รายไดข้ ยายกิจการ โดยมงุ่ ลกู คา้ ประจำ มีอยู่ 9 เร่ือง เรยี กสนั้ ๆวา่ 9 ข้อ

แบง่ ออกเปน็ 2 ชุด

5 ขอ้ แรก เรยี กวา่ แนวทางการตลาด บนั ได4ข้ัน (cbmc ขอ้ ที่ 1-4 ) และแนวทางการเพมิ่ รายได้ ขยายกจการ (cbmc ข้อ
ท่ี 5)

4 ขอ้ หลงั เรียกว่า แนวทางการจดั ทำแผนดำเนินงาน 6 เดือน/1ป/ี 3ปปี ระกอบดว้ ย cbmc

ข้อท่ี 6 คอื กจิ กรรมหมวดสำคัญๆท่ีตอ้ งทำให้เกดิ รายได้ ขยายกจิ การ และกิจกรรมย่อย เพ่ือจัดทำแผน 5 ช่อง(แผน 3
เดอื น 6 เดอื น.....)cbmc ขอ้ ท่ี 7-9 คือ กิจกรรมการบริหารทุนใหใ้ ชเ้ งินน้อยทีส่ ดุ เพ่ือลดรายจา่ ยอยา่ งไดค้ ุณภาพ

.....คำว่า "5 ช่อง" คอื ตารางท่ีบอกวา่ ตอ้ งทำอะไร ใครรบั ผดิ ชอบ เสร็จเมื่อไร บรหิ ารทุนอยา่ งไร เรียกเปน็ ภาษาธรุ กจิ วา่
แผนดำเนินงาน

.........ถ้าชุมชนใช้ แผน 9 ข้อ 5 ชอ่ งไดเ้ กง่ นำจดุ แขง็ ของชมุ ชนมาใชเ้ ปน็ กส็ ามารถพลิกฟน้ื เศรษฐกจิ ครัวเรอื น เศรษฐกิจ
ชุมชน ใหเ้ ป็นฐานคำ้ ยนั เศรษฐกจิ ประเทศให้ม่ันคงยง่ั ยืนได้ ก็จะเกดิ ความผาสกุ ร่วมกนั ถงึ ร่นุ ลกู ร่นุ หลาน หรือการพฒั นาท่ี
มเี ป้าหมายสคู่ วามยง่ั ยนื ท่ีองค์การสหประชาชาตเิ รียกวา่ Sustainable Development Goals;SDGsนั่นเอง

ข้อคิดชวนคยุ (1)

"เรามขี องดี ทีท่ ำใหค้ นอ่นื รวย"

สินค้าและบริการท่มี จี ำหนา่ ยในโลกนี้ ลว้ นแตม่ จี ดุ ตง้ั ต้นมาจากดนิ น้ำ ฟา้ อากาศ ทั้งส้นิ หรอื จะกลา่ ววา่ ธรรมชาตเิ ปน็
แหล่งกำเนดิ ของกนิ ของใช้ สินคา้ และบริการทง้ั มวลกน็ า่ จะกล่าวได้ใครท่ีสามารถนำไปดดั แปลงใชไ้ ดม้ ากกวา่ มี
ประสทิ ธิภาพกวา่ กไ็ ด้ประโยชนม์ ากกวา่ บา้ นนอกคอื ท่ที ม่ี แี หล่งกำเนดิ ของของกินของใช้สนิ คา้ และบรกิ ารมากท่สี ุดของ
ประเทศ กค็ อื คนบา้ นนอกมแี หลง่ กำเนดิ สนิ คา้ และบรกิ าร หรือธรรมชาติ มหาศาลอยใู่ นมือ ส่วนนกั ธุรกจิ มแี หลง่ กำเนดิ
ของกินของใชน้ อ้ ยกวา่ คนบา้ นนอกมาก แตม่ คี วามสามารถในการดงึ ดดู และดัดแปลงแหล่งกำเนิดของกินของใชไ้ ปเปน็
สินคา้ และบรกิ ารไดเ้ กง่ กวา่ จึงรำ่ จึงรวยกว่า ดว้ ยการรู้จกั ใช้ แหล่งกำเนดิ ของกนิ ของใชท้ ีค่ นบา้ นนอกมีนี้ไปหาประโยชน์

"เรามี เขาใชเ้ ป็น เขาไดป้ ระโยชน์ เราจึงจนลงทุกวนั "........

วงจร

เราเกดิ มาพรอ้ มธรรมชาติรอบตัว เราจงึ ได้เรยี นรใู้ นการอยกู่ บั ธรรมชาติและชาวบา้ นด้วยกัน นน่ั คอื เรามีภมู ิปญั ญา
เฉพาะถน่ิ ตดิ ตวั มาตง้ั แต่เกดิ

เรามขี องกินของใชจ้ ากการดดั แปลงธรรมชาติมาใช้อยา่ งพอเพยี ง และถา้ มมี ากเราก็ขายตามเทา่ ทท่ี ำได้

เราเก่งในการใชช้ ีวติ อยู่กับธรรมชาติ ดว้ ยภมู ปิ ัญญาเฉพาะถนิ่

ผู้ประกอบการในเมืองและนอกประเทศ ดึงดดู ธรรมชาตอิ อกไปจากเรา นำไปดัดแปลงเป็นสินคา้ และบรกิ ารด้วยปัญญา
สมยั ใหม่ แล้วสง่ กลบั มาขายเราในรูปสินคา้ และบรกิ ารที่ทนั สมัยในราคาท่ี สูงกวา่

เทา่ กบั ความสามารถในการดดั แปลงดว้ ยปัญญาสมยั ใหม่ มีราคาคา่ งวดสูงกวา่ ราคาของแหลง่ กำเนดิ สนิ คา้ ทถ่ี กู
ดดั แปลงเบอื้ งตน้ ด้วยปญั ญาเฉพาะถิ่นของชาวบา้ นหลายเทา่

เรา ธรรมชาติ+ปญั ญาเฉพาะถน่ิ +แรงกาย =>วตั ถุดิบ

ธรุ กิจเอกชน วัตถุดบิ =>สินคา้ และบริการ

เทา่ กบั

เราเปน็ ผู้ซอ้ื ของกินของใช้ท่เี ราเปน็ ผ้ทู ำวตั ถดุ ิบ มาใชใ้ นรูปของสินคา้ และบริการในราคาท่ีสูงสว่ นตา่ ง ราคาสินคา้

ลยดว้ ย ธรรมชาติ+ภูมิปญั ญา+แรงงานเรา

เท่ากบั กำไรของผ้ปู ระกอบการภายนอกกลับกัน

ถา้ วันน้ี เรามีแผนธรุ กจิ ทีม่ ีประสทิ ธภิ าพ 9 ข้อ 5 ชอ่ ง ทีส่ ามารถใชท้ ้ัง ภมู ิปญั ญาเฉพาะถ่นิ ดัดแปลงแหลง่ กำเนิดสนิ คา้ และ
บรกิ ารท่อี ยขู่ า้ งตวั เราอยา่ งมีปัญญาสากล ผ่านมือถอื และภาค(ี ทนุ ข้อที่ 8 ) มาเปน็ เครือ่ งมอื เราน่าจะพลกิ ฟ้นื คนื ชวี ิตที่
ผาสกุ ให้ครอบครวั และชมุ ชนเราได้ดขี ึ้นไหม?เป็นคำถามที่ทา้ ทายลองติดตามอา่ น ชวนคดิ ชวนคยุ ชดุ ต่อไปอาจชว่ ยใหม้ ี
คำตอบ บรรยาย (two)

(R mark)แนวทางการเพิ่มรายไดข้ ยายกจิ การ

กิจการเลก็ ๆ แบบชาวบา้ นมีลกั ษณะเฉพาะถ่นิ ทำให้สนิ คา้ มีความโดดเดน่ แตกตา่ งตามไปด้วยบา้ นนอกมีอัธยาศัยไมตรี
ทำให้ เด่นเรอ่ื งการบรกิ ารเมอ่ื นำภมู ปิ ญั ญาพน้ื ถน่ิ ซง่ึ แน่นอนวา่ ตา่ งจากถิน่ อน่ื มาใช้ ก็สามารถสร้างความแตกต่าง
เฉพาะลงไปไดอ้ กี มโี ทรศพั ทม์ อื ถอื นำความรู้สากลมาเพิ่มเสน่ห์ สนิ ค้าพื้นถิ่นได้ มีหนว่ ยงานมากมายมาส่งเสริมด้าน
เทคนิควิทยาการทีห่ ลากหลายเหล่าน้ี คือจุดแขง็ ของบา้ นนอก

(disco ball)ตลาดเฉพาะกลุม่ จงึ เปน็ ช่องทางชนะของธุรกจิ เพ่อื ชมุ ชน Cbmc จงึ เนน้

(darts)ผลติ สนิ คา้ ทเี่ ราถนดั ขายใหก้ ับกล่มุ ลกู คา้ ขาประจำเป็นสำคัญ(cupid's arrow)

(pin)โดยเน้นเสนห่ ์ท่ี ตอบโจทย์ ตอบใจรสนิยมเฉพาะ ของกลุม่ ลกู ค้าเปา้ หมาย ทัง้ ลกู ค้าปจั จบุ ัน และ ลกู ค้าที่จะเพิม่ เติม
มาในอนาคต

"เพิ่มรายได้ ขยายกจิ การ ดว้ ยการ

(top arrow) เพมิ่ ลูกคา้ ประจำใหม้ ากขึ้นๆ

(minus sign)และลดรายจา่ ยดว้ ยการใชจ้ ดุ แขง็ ของบา้ นนอกอยา่ งประสทิ ธภิ าพ" นค่ี ือ (cupid hearts)หัวใจของ cbmc
และ (red arrow up)การมลี ูกค้าประจำเพม่ิ ขน้ึ เรอ่ื ยๆ(red check mark)เป็น (heart with border)หวั ใจของการเพมิ่
รายได้ขยายกจิ การ การทำบันได 4 ขัน้ การตลาด เปน็ การใช้เสนห่ ข์ องสินค้าตัวเอก เพ่ือดงึ ดดู ลกู คา้ เปา้ หมายให้มาตดิ ใจ
ซอื้ ซำ้ บอกตอ่ เพอื่ เพิม่ ลูกคา้ ประจำข้นึ เรอ่ื ยๆ รายไดก้ จ็ ะเพม่ิ ขน้ึ เรื่อยๆเป็นเงาตามตัว

(-)(-)(-)(-)(-)

(coin)การจะมรี ายไดเ้ พ่มิ ขนึ้ เรือ่ ย ๆ.(currency exchange)

(clipboard)คำถาม และคำตอบตอ่ ไปนส้ี ำคัญ(lock and key)

(one)."สินคา้ เราโดดเดน่ แตกตา่ ง โดนใจดีพอหรอื ยงั ? คู่แขง่ ของเรา เขาจะสรา้ งความแตกตา่ ง หนีเราไปอีก เราจะทำ
อย่างไร!"คำตอบ

คอื ตอ้ งพัฒนาสินคา้ ตวั เอกของเรา ให้ยิ่งโดดเดน่ แตกตา่ ง โดนใจกลมุ่ ลกู ค้าเปา้ หมายยิง่ ข้ึน เพ่ือนำหน้าคแู่ ขง่ คำถาม
ต่อมา(two)."คนติดใจ สนิ ค้าของเรา ซอ้ื ซ้ำ บอกตอ่ คกึ คกั แลว้ เราควรทำอะไรตอ่ ดี?"

คำตอบ

2.1พัฒนาสินคา้ ตัวอ่นื ๆทเี่ รามอี ยู่มาขายลูกค้ากลุ่มน้ี
2.2 ถา้ ไมม่ สี นิ ค้า แตร่ วู้ ่าลกู คา้ อยากซ้อื อะไร และเราผลิตได้ เรากผ็ ลิตสนิ ค้าตวั ใหม่ข้ึนมาตอบโจทยต์ อบใจกลมุ่ ลูกค้า
เปา้ หมายกลมุ่ น้ี
2.3 หรอื ถา้ เราผลติ ไมไ่ ด้ เราก็สามารถหาสนิ คา้ ของเพ่อื นๆทเ่ี รามนั่ ใจวา่ เรานำมาชว่ ยขายแลว้ เราจะไมเ่ สยี ลกู คา้ มาขาย
คำถามต่อมา(three)."ทำอย่างไร ถ้าการตลาดดี แตไ่ ม่มขี องขาย หรอื สง่ ของไมท่ ัน"
คำตอบ คอื จดั ระบบหลงั รา้ นใหด้ ี ด้วยแผน 5 ช่อง เรยี กวา่ แผนดำเนนิ งาน

(-)(-)(-)(-)(-)

จะพบวา่
(soon arrow)ถา้ เราทำขอ้ 1 ไดด้ ี รายได้กเ็ พิม่ ขึน้
(soon arrow)ถ้าเราทำขอ้ 2 รายได้กเ็ พิ่มขน้ึ อีก
(soon arrow)ถ้าเราทำข้อ 3 รายได้กย็ งิ่ เพม่ิ
(soon arrow)ถา้ เราทำขอ้ 4 รายไดก้ ็ยงิ่ เพมิ่
(on arrow)พร้อมจะเพิ่มรายไดข้ ยายกจิ การหรือยงั ครับ?(signal display)

ข้อคดิ ชวนคุย (4)

คำวา่
"แผน" (plan)
"ภาพลกั ษณ์" (brand) "ตราผลติ ภณั ฑ์" (logo) และ การรบั รองมาตรฐาน"

(...)(...)(...)

ทางรอดทางรงุ่ ของธรุ กิจเพอ่ื ชุมชน คอื การสรา้ ง และขยายลูกค้าประจำ (แฟนคลบั ) ทงั้ ในพืน้ ท่ีออกไปจนถึงระดบั โลก
ตามแต่ความสามารถ
หรือ เรยี กวา่ ตลาดลกู คา้ รสนิยมเฉพาะกลุ่ม (niche market )
ด้วยว่า สินคา้ ชุมชน มอี ัตลักษณเ์ ฉพาะตวั เฉพาะถนิ่ จงึ มเี สน่หเ์ ฉพาะตวั โดนใจลูกคา้ เฉพาะกลมุ่
การใช้ภูมิปัญญาซงึ่ มตี ดิ ตวั คนในพ้นื ท่อี ยู่แลว้ อันมคี วามละเอยี ดออ่ นละเมียดละไม ดว้ ยหนงึ่ สมองสองมือ หรือ มกั ใชค้ ำ
วา่ handmade มาผสานเขา้ กบั ปญั ญาสากลผ่านยคุ มอื ถอื เฟอื่ งฟู ย่อมสรา้ งเสน้ ทางเชื่อม ระหว่างคนทชี่ อบแบบนท้ี ม่ี ี
ในโลกกับอัตลักษณข์ องสนิ คา้ และ บริการได้เป็น
"ครงั้ แรกดว้ ยมือของหมู่ชาวบา้ นเอง"
เส้นทางเดินนี้ (>)จำเป็นต้องมแี ผนมารองรับจงึ จะไปถงึ ฝนั แบบ (>)"ตามองดาวเทา้ ตดิ ดิน"(<)ได้
แผน จึงหมายถึง การมองไปขา้ งหน้าอย่างมเี ป้าหมาย และ ขัน้ มตี อนในการเดินไปสเู่ ปา้ หมาย
เรามาเรยี น 6 วนั น้ี เพ่อื จดั ทำ (>)"เส้นทางนำสินคา้ และ บรกิ ารของเราทม่ี ีเสนห่ เ์ ฉพาะตัว เฉพาะถน่ิ ตามภมู ปิ ญั ญา
เดนิ ทางสู่กลุ่มคนเปา้ หมายทม่ี ีรสนิยมชมชอบเสนห่ ์แบบเราอยา่ งมขี ั้นมตี อน" กค็ อื 9 ขอ้ 5 ชอ่ ง
การจะมแี ฟนคลบั กต็ ้องใชบ้ นั ได 4 ข้นั การตลาดใหเ้ กดิ ลกู คา้ ทต่ี ิดใจซ้ือซำ้ บอกต่อ ดว้ ยสนิ คา้ ตวั เอกของเรา
ดังน้ันสินค้าตัวเอกท่สี ามารถดงึ ดดู ให้เกดิ กลุ่มลกู คา้ ทต่ี ิดใจซ้อื ซ้ำบอกต่อได้ จงึ เปน็ ตวั สรา้ งภาพลกั ษณ์ หรือสร้าง brand
นัน่ เอง
การทำ บันได 4 ข้ันการตลาดทเี่ พ่ือนๆได้เขยี นตอบกนั เมือ่ วาน กค็ ือ การสรา้ ง brand ของสินค้าของเพอ่ื นสำหรับ
niche market นน่ั เอง

(...)(...)(...)

Brand จงึ เปน็ จดุ เริม่ ตน้ ท่สี ำคญั ของการทำแผนธุรกจิ ชมุ ชน

อยา่ งไร (?)
เอาละ (!)วันน้ี เราจะได้ทำการบา้ นวันท่ี 2 น้ี
ซงึ่ จะเรม่ิ ท่ี
▶️ขอ้ ที่ 1 จะเพมิ่ เสนห่ ส์ ินคา้ ตวั เอกอยา่ งไรใหแ้ ฟนคลับหลงไหลซอื้ ซำ้ บอกต่อตลอดไป

▶️ข้อท่ี 2 ความหลงไหลของแฟนคลบั ทำให้เราขายสินคา้ ตัวอน่ื ทเี่ รามอี ยู่

▶️ข้อท่ี 3 เรารวู้ า่ แฟนคลับชอบอะไรในstlyeแบบเรา เราก็ผลิตสนิ คา้ ตวั ใหม่เพ่มิ ความหลงไหลเขา้ ไปอีก

▶️ข้อท่ี 4 ถา้ เราทำไมไ่ หวกเ็ อาของดดี ขี องเพ่ือนมาขายจะเห็นว่า
เราตอกยำ้ ให้แฟนคลับตดิ ใจไมห่ นไี ปไหน และชว่ ยขยายวงเพ่มิ แฟนคลับออกไปจากการบอกตอ่ ดว้ ยการ เพิม่ สินคา้ และ
บรกิ ารตามทลี่ ูกคา้ ต้องการทเี่ ปน็ stlye ของเรา หรือ brand ของเรานั่นเอง
ทีน้ี แฟนคลับเยอะขน้ึ ขยายวงอกี ไปมากข้ึน การมสี ัญลักษณ์ หรอื ®️ตราสนิ ค้า (logo) เพ่อื งา่ ยต่อการจดจำและ
สือ่ สารแทนภาพลักษณ์ (brand) ก็อาจจะจำเปน็

(...)(...)(...)

ตราผลิตภณั ฑ์ เรยี กว่า โลโก้ (logo)

️ภาพลักษณ์ผลติ ภณั ฑ์ เรียกวา่ แบรนด์ (Brand)
️ภาพลกั ษณ์ผลิตภัณฑ์ (>)เกิดจาก ความรสู้ ึกของผบู้ ริโภคที่มตี อ่ ตัวสนิ ค้า หรอื บริการของกิจการน้นั ๆวา่ ตอบโจทย์
โดนใจ ใช่เลยไหม
ติดใจ ซอื้ ซำ้ บอกต่อดีไหม
หรอื (>) เฉยๆ
หรือ (>)ตดิ ลบ
เม่อื ผบู้ รโิ ภครสู้ ึกตอ่ ภาพลักษณอ์ ยา่ งไร กจ็ ะแสดงออกไปในทศิ ทางน้นั ๆ
ถ้าสินคา้ หรือ กจิ การมีชอื่ รา้ น หรือ ตราสัญญลักษณ์ (logo) กจ็ ะแสดงออกตอ่ logo แบบ ชอบ เฉย หรือชัง
ดงั นัน้ (ลกู ศร)logo จะมหี รือไมม่ กี ็ได้ แลว้ แตว่ า่ ถงึ เวลาต้องใช้หรอื ไม่

(ลกู ศร)*️⃣แต่ภาพลกั ษณ์สินคา้ และ กจิ การควรจะต้องบริหารใหไ้ ดใ้ จ ลูกคา้ ยง่ิ ขึน้ เสมอ

คำวา่ ตดิ ใจซ้อื ซำ้ บอกตอ่ กค็ อื คำทีแ่ ทนใจลูกคา้ ประจำ หรอื fanclub ทมี่ ี ตอ่ ภาพลักษณท์ างบวก หรือ brand ของ
สนิ ค้าและกจิ การน่ันเอง (!)

(...) (...) (...)

สำหรับการขายสินค้าตามรสนิยม หรอื แฟนคลบั (niche market) จะเน้นที่ความไวเ้ นอื้ เชอื่ ใจกนั ระหวา่ ง ผู้ซ้ือ กับผขู้ าย
หรอื brand แทนมาตรฐานจากภายนอก

สว่ นสินค้า แบบ mass market ตอ้ งการมาตรฐาน มาเป็นตัวกลาง ระหวา่ งผซู้ ้อื และ ผ้ขู าย เช่น ส่งขาย moderntrade
ส่งออก ฯลฯ ซ่ึงการรบั รองมาตรฐานทุกรปู แบบ ทัง้ PGS และอนื่ ๆ มกั จะมคี ่าใชจ้ ่ายในการดำเนินการใหต้ อ้ งเพิม่ เงินใน
การนำมาลงทนุ

สำหรับกิจการขนาดเลก็ แบบ cbmc ️ภาพลักษณ์ ( brand) และ ความภกั ดตี อ่ brand (brand royalty) เปน็
สินทรัพยท์ ม่ี คี า่ ที่สุด

ชวนคิดชวนคยุ (5)

กลยทุ ธก์ ารตลาดสำหรับปลาเลก็

(-)(-)(-)(-)(-)

เราลงมือเขียนแนวทางการตลาด 4 ขั้น
และวนั นี้
เรากำลังทำแนวทางการเพิม่ รายได้ ขยายกจิ การ
แอบมคี ำถามในใจ เล็กๆ ซอ่ นอยไู่ หมครบั
"จะขายได้อยา่ งดีตามที่คดิ และเขียนไวไ้ หมหนอ?"
เราลองมาทบทวนชีวติ จรงิ ของเราดกู นั ไหม (!)
ว่า ทำไมเราขายอะไรมนั กไ็ ม่รงุ่
พอหน่วยงานมาสนบั สนนุ กพ็ อขายได้
พอเขาถอนตวั เราก็ 'ร่วง'
หนึง่ ในความไม่รุง่ ของพวกเรา คอื คำวา่ "ตลาดหรอื เปลา่ ?"
เราคงคุ้นกับเสียงบน่
" ไม่มีตลาด! ไมม่ ตี ลาด! "
หนว่ ยงานก็ออกเงนิ ออกทอง ใหเ้ รา ขนของไปขายทีโ่ นน่ ทนี่ ี่
พอกลบั มาบ้านกไ็ ดย้ ินเสยี งเดิม
ไมม่ ตี ลาด! ไม่มีตลาด! ไมม่ ีตลาด!
ของกก็ องอยเู่ ตม็ บา้ น
หรอื แทจ้ รงิ ตลาดมนั มี (red arrow right)แต่ไมใ่ ช่ตลาดของธรุ กจิ เพ่อื ชมุ ชน
อย่างเราเรา?
เอาละ! ลองมาอา่ นต่อดคู รบั
อาจมคี ำตอบ!

(-)(-)(-)(-)(-)

(red arrow right)ตลาดมี (peace sign) แบบ

(one). ตลาดขายใหก้ บั คนทั่วไป เอาปรมิ าณมากๆ ไว้กอ่ น เรยี กวา่ mass market หรือ กลุ่มลกู คา้ ทวั่ ไป (>)การตลาด
แบบน้ี ธุรกิจเอกชนทว่ั ไปเกง่

ชาวบา้ นอยา่ งพวกเรากค็ ุ้นชนิ ถา้ นึกถงึ คำวา่ 'ตลาด' เรากจ็ ะนกึ วา่ ตลาดมแี บบน้ีแบบเดียว และ ที่สำคญั เรากถ็ กู สอนให้
ทำตลาดแบบนม้ี าตลอด (questioning)Mass market

ภาคเอกชนใหญ่ เขาจะรวู้ า่ คนส่วนใหญ่ต้องการอะไร ก็ผลิตทีละมากๆ มาขาย ตน้ ทุนเขากถ็ ูก ราคากจ็ งู ใจกว่า

พวกเราชาวบา้ นเบี้ยน้อยหอยนอ้ ย แต่อยากรวยกท็ ำตามผลติ ตาม ขายตาม

"เห็นชา้ งขี้ กข็ ต้ี ามชา้ ง" อะไรทำนองน้ัน

ก็แพแ้ น่นอน และ แพ้ พัง มาตลอด เช่น ทำยาสระผม สบู่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

(-)(-)(-)(-)(-)

มารูจ้ กั ตลาดอกี แบบกันครบั

(two) ตลาดอีกแบบ เรียกว่า "ตลาดเฉพาะกล่มุ " เรียกวา่ Niche Market กน็ ่าจะได้

'ตลาดลกู คา้ เฉพาะกลุ่มตามรสนยิ ม' คอื รูว้ า่ ลูกคา้ กลมุ่ นม้ี รี สนิยมแบบไหน ชอบอะไร

เราก็ผลิตสินคา้ ที่มเี สน่หต์ รงกบั ความตอ้ งการตามรสนยิ มของกลมุ่ ลูกค้าเป้าหมายดงั กลา่ วน้ีเรียกง่ายๆวา่ ตลาดแบบ แฟน
คลบั ทำไมcbmc ถงึ เรียกวา่ ตลาดแบบแฟนคลบั ขอยกตวั อยา่ ง

คนชอบเพลงลกู ทงุ่ กจ็ ะเปน็ แฟนคลบั ของนกั รอ้ งลูกทงุ่ ทต่ี นชอบ บางคนถึงกบั หลงไหล (ติดใจ) นกั รอ้ งคนนี้ทำอะไรท่ีไหน
อย่างไรรู้หมด(ซ้อื ซำ้ ) แถมยังไปบอกไปเลา่ ไปชวนให้มาเป็นแฟนคลบั เพ่มิ อีก(บอกต่อ)

แบบนี้ ภาษาตลาดเรยี กไดว้ า่ ลูกค้าคนน้ี "ภักดตี อ่ แบรนด์ (brand royalty)" สังเกตดดี ี นกั ร้องเหลา่ น้ี จะ"ดัง"มาจาก
เพลงเดยี วก่อน (เหมือนสนิ ค้าตัวเอกทเี่ รานำมาเรยี น)

เมือ่ แฟนเพลงตดิ ใจเพลงน้นั ก็จะอยากฟงั เพลงอ่ืน ๆ ของนักรอ้ งคนนี้ (สนิ คา้ ตวั รอง) แล ะเมอื่ รวู้ า่ แฟนเพลงกล่มุ นีช้ อบ
เพลง style ไหนก็จะผลติ เพลงใหม่ท่โี ดนใจออกมาขายเรา(ทำสนิ คา้ ใหม)่ และ นำผลงานของนกั รอ้ งในเครอื มาขา่ ยควบ
ไดด้ ้วย (เอาของเพอื่ นมาชว่ ยขาย) (index finger raised)ขา้ งต้นคือ การบา้ นที่เรากำลังทำวันน้ี กจิ การของชาวบา้ นมี
ขนาดเลก็ จึงควรคดิ วา่ ผลติ นอ้ ย ขายไดร้ าคาดี จะต้องทำอยา่ งไร? ไม่ตอ้ งผลิตจำนวน มาก ๆ

ไม่ตอ้ งยงิ ปนื ทำตลาดแบบสะเปะสะปะ

คือ (poke)ยงิ นดั เดยี วเขา้ เปา้ เลย (darts) กจิ การเลก็ ๆ แบบชาวบ้าน มลี ักษณะเฉพาะถ่ิน (heart)ทำให้สินคา้ มี
ความโดดเด่นแตกตา่ งตามไปดว้ ย

(heart)บา้ นนอกมีอธั ยาศัยไมตรี ทำให้ เดน่ เรอ่ื งการบรกิ าร

(heart)เมอื่ นำภูมปิ ัญญาพนื้ ถน่ิ ซง่ึ แน่นอนวา่ ตา่ งจากถ่ินอ่นื มาใช้ กส็ ามารถสร้างความแตกตา่ ง เฉพาะลงไปได้อีก

(heart)มี ใช่ โทรศัพทม์ ือถือ นำความร้สู ากลมาเพม่ิ เสนห่ ์ สนิ คา้ พนื้ ถิ่นได้

(heart)มีหนว่ ยงานมากมายมาให้ความรู้ ส่งเสรมิ ดา้ นเทคนิควทิ ยาการท่ีหลากหลาย เหล่าน้ี คอื จุดแขง็ ของบา้ นนอก

(stars)ตลาดเฉพาะกลุ่มจงึ เปน็ ช่องทางชนะของธุรกจิ เพ่ือชุมชน (telescope)Cbmc จงึ เนน้ ผลิตสนิ ค้าที่ เราถนัด
(family dinner) ขายให้กบั กลมุ่ ลูกค้าขาประจำเป็นสำคญั

โดยเนน้ เสน่หท์ ่ีตอบโจทยต์ อบใจรสนยิ มเฉพาะของกลมุ่ ลกู คา้ เปา้ หมาย ท้ังลกู คา้ ปัจจบุ ัน และลกู คา้ ท่ีจะเพมิ่ เติมมาใน
อนาคต นใ่ี ช่ทางรอด ทางรวยของบ้านนอกใชห่ รอื เปลา่ (!) (top arrow)ข้างต้น จะเห็นวา่

1.ในตลาดแบบ mass market เราไม่มีทางสู้ได้

2. เราต้องสรา้ งตลาดของเราเอง อย่างไร?

2.1 ทำตามการบา้ นข้อที่ 1.3 ของการเรียนวนั แรก

2.2 ตลาดเครือขา่ ย เชน่ การเรยี นครง้ั นี้ มผี ู้เรยี นและพเ่ี ล้ยี งรวมๆประมาณ 150 คน ถา้ มาเป็นแฟนคลับสนิ ค้าเราสัก 5
คน ก็จะเกิด ตดิ ใจซ้ือซำ้ บอกตอ่ กันใน (double arrow right) 9 หอ้ งเรยี น (double arrow right)ญาติ เพ่ือน
เครอื ข่าย ของแต่ละคนใน 5 คน

2.3 ทำแบบการบา้ นข้อ 2.4 ของการเรยี นวันนคี้ ือ นำสินคา้ ดดี ีของเพอื่ นมาขาย

2.5 ใช้การทอ่ งเทย่ี วเป็นตัวพาลกู คา้ มาใหเ้ ราจีบ ทง้ั หมดนถี้ ้าเรามีแผนบรหิ ารจดั การทดี่ ี เรากจ็ ะมี แฟนคลบั ขยายไปเปน็
เครือข่ายใยแมงมุม

ขอ้ คดิ ชวนคยุ (6)

เรยี นแบบไหนไดก้ ำไร
เรียนแบบไหนขาดทนุ

(...) (...) (...)

6 วนั นี้ เปรยี บเหมือนทา่ นได้รบั ตว๋ั เขา้ ดหู นัง คนละใบ ถ้าทา่ นเขา้ โรงหนังชา้ หนังฉายไปแลว้
เขา้ ไปก็นอนหลบั
เขา้ ไปกม็ วั แตค่ ุยเล่นกนั
เข้าไปแล้วไม่สนใจดู

หนังจบ

ท่านยอ่ มไดป้ ระโยชน์นอ้ ยกว่า คนท่ตี ้ังใจดู
การเรยี น 6 วัน ด้วยกระบวนการ

กระจก 4 บาน

กเ็ หมือนหนงั รอบน้ที ่ที า่ นได้ตว๋ั ฟรีน้ีมา
(*)ถา้ ท่าน
เข้าห้องเรยี น
❎ ไมอ่ า่ นบรรยาย
❎ไมอ่ า่ นขอ้ คิดชวนคุย
❎ ไมส่ ่งการบ้าน
❎ ไมอ่ ่านของเพ่ือน

ลองเทียบดกู ับคนท่ี

1. อา่ นบรรยายทกุ เช้า และ ทำความเขา้ ใจโจทยก์ ารบ้านอยา่ งดี (เป็นการสอ่ งกระจกบานท่ี 4)
2. ลงมอื เขียน (กระจกบานท่ี 1คอื ส่องความคดิ ตามความเขา้ ใจเบือ้ งตน้ ของเรา)
3. อ่านคำตอบทเ่ี พื่อนๆ เขยี นเพอ่ื หาเก็บ idea ดๆี จากเพอ่ื นๆ (เปน็ การส่องกระจกบานท่ี 2)
มาปรับแกข้ องเราใหม่ (ได้กระจกบานที่ 1 ที่รอบคอบขึน้ )
ส่งใหค้ รูพเี่ ลี้ยงใหข้ อ้ คดิ เห็น (ส่องกระจกบานที่ 3) ปรบั แก้ (ไดก้ ระจกบานท่ี 1 ทย่ี งิ่ รอบคอบรอบดา้ นขึ้นอกี )
4. อา่ นขอ้ คิดชวนคยุ จากห้องกลาง (ส่องกระจกบานท่ี4) นำมาเขยี นปรับใหม่ ใหด้ ีท่สี ุด (เรากจ็ ะไดก้ ระจกบานที่ 1 ที่
รอบคอบรอบด้านในทส่ี ุด)
5. คำ่ ๆ ในวง พดู คยุ ของกลมุ่ เราก็พรอ้ มจะแลกเปลี่ยน ความรสู้ ึกจากใจทเี่ กดิ ขึน้ อยา่ งตรงไปตรงมา ไม่มผี ิด ไม่มถี ูก
เพ่อื ใหเ้ รามน่ั ใจยงิ่ ขึน้ วา่ เรามาถกู ทางแลว้

หนังจบ

ใครจะทำแผนธุรกิจเพอ่ื ลดรายจา่ ย เพ่มิ รายได้ ขยายกิจการไดด้ กี วา่ กัน
180 กวา่ คน ได้ตว๋ั คนละใบเทา่ กนั
เวลา 6 วนั เทา่ กนั
ทมี ครู พีเ่ ลย้ี ง 100 กวา่ คนชดุ เดยี วกนั
(รกั )ครพู เี่ ลย้ี งระดมมาจากภาคใต้ อีสาน กลาง เหนอื
อาสามาร่วมดว้ ยชว่ ยกนั แบบไมม่ ีค่าตอบแทน (รกั )
(vip)ตวั๋ ใบนใ้ี นมอื ท่าน เรยี กว่า ต๋ัว VIP
จะเรยี น แบบขาดทุน หรอื กำไร
จึง อยู่ที่ความมงุ่ ม่ันตงั้ ใจของทา่ นแตล่ ะคน

ใครจะทำได้ ใชเ้ ปน็ เห็นผลใน 3 เดอื น 6 เดือน
ใครจะเกง่ คดิ เกง่ เครือ่ งมอื เกง่ ทำ เกง่ เพ่ือน
อยู่ทีท่ า่ นใชต้ วั๋ (vip) VIP ใบน้ไี ดค้ มุ้ คา่ แคไ่ หน!

ถอยหลังหน่งึ ก้าวเพ่อื กา้ วต่อไปท่ี มนั่ คง

(1) เรายอ้ นไปอา่ น
บรรยาย 1.1 และ 1.2 อกี รอบ

(2)ใหเ้ ราย้อน ไป
อา่ นขอ้ คิดชวนคยุ อกี รอบ

(สอ่ งกระจกบานที่ 4)
อา่ น คำตอบการบา้ นของเพอื่ นๆ ในหอ้ ง

(สอ่ งกระจกบานท่ี 2)
ลองนำข้อแนะนำของครพู ีเ่ ลย้ี ง มาพจิ ารณา (กระจกบานที่ 3)

เอาขอ้ สนทนากับเพือ่ นๆ ตอน 1 ทมุ่ มาทบทวน

เราอาจเลอื กสินค้าและ บริการตวั ใหม่ ท่ตี วั เรารสู้ ึก ป๊งิ กวา่ ตัวเดิมทโ่ี ดนกวา่

หรอื ปรบั แก้ การบ้านทเ่ี ขียนเมอ่ื วานใหม่

ลอง ถอยไปทำตาม ข้างตน้ แลว้ จะรสู้ ึกไดเ้ องว่า
ทำไม

นักกีฬา กระโดดไกล ถึงถอยหนึ่งก้าว

แล้ว กระโดดไปได้ไกลจัง

(...) (...) (...) (...)

(*)(*)(*)หมายเหตุ

ผู้ทใ่ี ช้ Cbmc ไดผ้ ล
มกั ไมเ่ ป็นแบบน้ี

ชาล้นถว้ ย
ผลดั วันประกนั พรงุ่
ทอ้
กลวั การเปลย่ี นแปลง
ข้ีเกยี จ

(notepad)บรรยาย (three)
แปลงแนวคดิ 2 วันท่ีผา่ นมาเป็นกิจกรรมย่อย
เพ่อื จดั ทำแผนปฏิบตั ิงาน 5 ช่อง
(cbmcข้อที่ 6)

(-) (-) (-) (-) (-)

ชวนทา่ นลองทบทวน
(')ความคดิ (') เรื่อง....การทำมาหากนิ ทำมาคา้ ขาย 2 วนั ท่ผี า่ นมาของตวั ทา่ น เป็นคลา้ ยๆ แบบนไ้ี หม?
ก่อนมาเรยี น cbmc (double arrow right)"คดิ "อะไรไดก้ ท็ ำไปตามน้นั แบบมวยวัด"
จบเรยี นวันแรก (double arrow right)เร่ิม"คดิ " เปน็ ข้ันเปน็ ตอน จบั ตน้ ชนปลายเร่ืองบันได 4 ข้ันการตลาดได้
เรยี นวนั ท่สี อง ก็ไดค้ ิดเปน็ ขน้ั เป็นตอนยิ่งข้นึ ว่า จะค้าจะขายมรี ายได้เพม่ิ มกี ิจการทขี่ ยายตวั ออกไป (double arrow
right)ต้อง"คิด" 4 เรอ่ื ง

จะสงั เกตเห็น(double arrow right)การ "คดิ "ของตวั เรา
กอ่ นเรยี น (double arrow right)"คิด" แบบหน่ึง

เรียนวนั แรก (double arrow right)"คดิ " เป็นข้ันเปน็ ตอน
เรยี นวันท่ี สอง (double arrow right)"คิด"เป็นข้นั เป็นตอนยง่ิ ขน้ึ
ถ้าทา่ นสงั เกต ทล่ี ูกศร สฟี ้า จะพบวา่
วันที่ 1 กเ็ ปน็ "ความคิด"
วนั ที 2 ก็เป็น "ความคิด"
ความคดิ นนั้ เป็นนามธรรม จงึ ตอ้ งแปลงความคดิ เปน็ รปู ธรรมก่อนถงึ จะนำไปลงมอื ทำได้
แปลงความคดิ (double arrow right)ซึ่งเปน็ นามธรรมให้เปน็
กิจกรรม(double arrow right)ซึง่ เปน็ รูปธรรม
เอาละ! วนั นี้ แตล่ ะท่านจะไดม้ าแปลง(double arrow right)ความคิดทเี่ รยี นมา 2 วัน ให้ออกมาเปน็ ตวั กจิ กรรม
เพ่อื ที่เรานำไปปฏิบัติได้

(-) (-) (-) (-) (-)

จากความคดิ วนั แรก และวันท่สี อง
เราจดั เป็นหมวดหมกู่ จิ กรรมได้ 5 หมวดคือ
(one)กจิ กรรมการตลาด บนั ได 4 ขน้ั "ใชเ้ สนห่ ์ดงึ ดูดใจให้เกดิ ลกู คา้ ประจำเพิ่ม"
(two)กจิ กรรมการเพม่ิ เสนห่ ส์ นิ ค้าตวั เอก "ใหล้ ูกคา้ ยงิ่ เปน็ แฟนคลับทเ่ี หนยี วแน่น ยงิ่ ตดิ ใจซ้อื ซำ้ บอกต่อ"
(three)กจิ กรรมการขายสนิ คา้ ตวั รอง "ให้กบั ลกู ค้าประจำ"
(four)กจิ กรรมการทำสนิ คา้ ใหมม่ าขาย "ตามรสนยิ มของลกู ค้าประจำ"
(five)กิจกรรมการนำสนิ คา้ ดดี ขี องเพ่อื นมาขาย"ตามรสนิยมของลูกค้าประจำ"

(-) (-) (-) (-) (-)

ถงึ ตอนนี้ เราก็ได้กจิ กรรมสำคัญ 5 หมวดแล้ว
ลองจินตนาการตามนะครบั
(bottled water)นำ้ มี 3 สถานะ หรือ 3 หมวดคอื

(humidifier)ไอนำ้

(water glass)นำ้
(snowman)นำ้ แข็ง
คดิ กอ่ นเรยี น "เหมอื นเมฆหมอกละอองนำ้ "
สำผสั ไดแ้ ต่จบั ตอ้ งไมไ่ ด้

เรียนวันที่ 1

เริม่ จับต้องได้เหมือนหยดนำ้ (raindrops)
เรียนวนั ท่ี 2 จับต้องไดม้ ากขึ้น
เหมือนน้ำใน โอง่ (water glass)
วันนี้
นำ้ จาก 5 โอง่ (red arrow right)ถกู ทำเป็นนำ้ แข็ง 5 ก้อนไดแ้ ล้วขา้ งต้น
(double arrow right)แล ะทา่ นกำลังจะนำนำ้ แข็งแตก่ ้อน มาทบุ ย่อยใหพ้ อดคี ำ เพ่อื กินไดง้ า่ ยขนึ้ ตอ่ ไปน้ี เชิญแตล่ ะ
ท่านมาทำน้ำแข็ง พอดคี ำกนั ครับ

(-) (-) (-) (-) (-)

ทำอย่างไร(?)

เพยี งตอบคำถามวา่
กิจกรรมหมวดที่ 1 ตอ้ งทำกจิ กรรมยอ่ ยอะไรบา้ ง
กิจกรรมหมวดที่ 2-5 ต้องทำกจิ กรรมยอ่ ยอะไรบ้าง
ตามการบ้าน (three) ต่อไปนี้

(red book)การบา้ น (three)

การแปลงแนวคิด เป็นกิจกรรม
ชอื่ .....
สนิ ค้า......
จงั หวดั .......

แปลงแนวคดิ เป็นกิจกรรม เพื่อทำแผน
(เขยี นกจิ กรรมย่อยใหม้ ากขอ้ เพอื่ ให้ครอบคลมุ มากที่สดุ )
(one). กิจกรรมการตลาด ต้องทำกิจกรรมยอ่ ยๆ อะไรบา้ ง? ตอบ

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5..............(two). กจิ กรรมการเพิ่มเสน่ห์สินคา้ ตวั เอก ตอ้ งทำกิจกรรมย่อยๆอะไรบ้าง?
ตอบ

2.1
2.2
2.3
2........

(three). กิจกรรมการนำสินคา้ ตวั รอง รองท่เี ราทำขายอยูแ่ ล้ว มาเสนอขายกบั กลมุ่ ลูกคา้ ประจำ
ตอ้ งทำกจิ กรรมย่อยๆ อะไรบา้ ง?
ตอบ

3.1
3.2
3.3
3.......

(four). กจิ กรรม ผลติ สินค้าตัวใหม่ที่เรารใู้ จลูกคา้ ขาประจำวา่ ถา้ ทำข้นึ มาแลว้ ซ้อื แน่ๆ ตอ้ งทำกจิ กรรมย่อย ๆ อะไรบ้าง?
ตอบ

4.1
4.2
4.3

4.........อ ชนันนดิ าคำทา
สนิ คา้ โคมไฟ ล้านนา ยางวี
จงั หวดั ลำพูน
แปลงแนวความคิดเปน็ กจิ กรรมเพ่ือทำแผน(เขยี นกิจกรรมใหม้ ากข้อ เพ่อื ให้ครอบคลมุ มากทีส่ ุด)

1 กิจกรรมการตลาดต้องทำกจิ กรรมย่อยๆอะไรบ้าง

ตอบ.
1.1ตดิ ตอ่ ลกู คา้ ตลอด
1.2 ฝกี เรียนทำโคมรูปแบบใหมๆ่ อย่ทู ุกปี
1.3 คน้ คดิ ลายใหม่ของโคม ใหท้ นั สมัย และสวยงามตามกะแส นิยม
1.4 ประดษิ ฐโ์ คมให้เปน็ เอกลกั ษณ์ใหค้ นจดจำ
1.5บรกิ าร ลูกค้า และตดิ ตอ่ ลูกค้าอยตู่ ลอด

2 กจิ กรรมการเพก่ิ ารแปลงแนวคดิ เปน็ กจิ กรรม

ชื่อ นายสารชั สจุ ริตชยั
สินคา้ ......ฟารม์ สกุ รขุน
จงั หวดั .......เลย

แปลงแนวคดิ เป็นกจิ กรรม เพอื่ ทำแผน

(เขียนกจิ กรรมยอ่ ยใหม้ ากข้อ เพอื่ ใหค้ รอบคลุมมากท่สี ุด)

(one). กิจกรรมการตลาด ตอ้ งทำกิจกรรมยอ่ ยๆ อะไรบ้าง?

ตอบ
1.1 สอบถามความตอ้ งการของลกู ค้าลูกค้าอยากได้สินคา้ แบบไหนคณุ ภาพเป็นยงั ไง
1.2 สอบถามเกย่ี วกบั การจดั สง่ ลกู คา้ อยากใหเ้ ราจดั สง่ ยงั ไงมารับเองหรอื ใหเ้ ราไปสง่
1.3 สอบถามถึงกระบวนการการชำระเงนิ ลูกคา้ สะดวกชำระเงินแบบไหนเป็นแบบโอนเงนิ หรือเป็นแบบเงนิ สดหรอื จะเป็น
เงนิ เช่ือตกลงวันและเวลาถึงลกู คา้ ใหแ้ นน่ อน
1.4 นำเสนอสนิ คา้ และคณุ ภาพทเ่ี รามใี หก้ บั ลกู คา้ ได้ดู
1.5.......ฝฝ.นำเสนอสินค้าและคณุ ภาพทเี่ รามใี หก้ บั ลูกค้าไดด้ ู
1.6 เสนอราคาและโปรโมชน่ั ใหล้ กู คา้ ได้รบั พิจารณา

(two). กิจกรรมการเพ่ิมเสน่ห์สนิ ค้าตัวเอก ต้องทำกิจกรรมยอ่ ยๆอะไรบา้ ง?

ตอบ
2.1 คัดเลอื กสายพันธใุ์ หต้ รงกับความตอ้ งการของลูกคา้ เพ่ือใหไ้ ดค้ ุณภาพเนอื้ หมทู ด่ี ี
2.2 ควบคมุ คุณภาพอาหารทเ่ี ลยี้ งหมูเพ่อื ให้ได้หมทู ่มี เี น้ือคณุ ภาพดี
2.3 จดั รอบการผสมแมพ่ ันธุส์ ุกรแบง่ ชุดผสมให้ได้เทา่ ๆกนั ในแต่ละรอบเดอื นเพือ่ ให้ได้จำนวนลูกหมทู จ่ี ะนำไปผลติ เป็นหมู
ตุ๋นมจี ำนวนสมำ่ เสมอในทกุ ๆเดือน
2.4 จัดชดุ หมูขุนทจ่ี ะลงเลย้ี งในเลา้ ขนุ่ ให้ได้ในปรมิ าณทเ่ี หมาะสมไม่ใหแ้ ออัดกันจะทำใหห้ มไู มเ่ ครยี ดและมคี ุณภาพเนือ้ ที่
ดี

(three). กจิ กรรมการนำสนิ คา้ ตวั รอง รองทีเ่ ราทำขายอยูแ่ ล้ว มาเสนอขายกบั กลมุ่ ลูกคา้
ประจำ ตอ้ งทำกจิ กรรมย่อยๆ อะไรบา้ ง?

ตอบสินค้าตวั รองของเราจะมที งั้ หมด 4 อยา่ งประกอบไปดว้ ยนำ้ สกดั จากมูลสกุ ร มูสุกรตากแหง้ มูลสุกรสดและน้ำหมกั
ชีวภาพจากซากสัตว์
3.1กิจการตามหากลมุ่ ลูกค้าเปา้ หมายซง่ึ กลมุ่ ลกู ค้าเปา้ หมายของเราจะเปน็ กล่มุ ลกู คา้ ที่อยใู่ นชุมชน และมกี ารปลกู
พืชผกั ผลไม้

3.2 อันดบั ต่อมาจะเป็นการทดลองนำสนิ คา้ ของเรามาใชภ้ ายในฟาร์มของเรายกตวั อยา่ งใชใ้ นสวนยางพาราโดยการนำนำ้
สกัดขี้หมูไปรดในสวนยางพารา และใช้นำ้ สกัดขี้หมพู น่ หนา้ ยาง ในส่วนของสวนยางฟารม์ ของเราได้จา้ งคนงานซงึ่ เปน็ คน

ในชมุ ชนและตวั ผมได้เป็นคณะกรรมการขับเคล่อื นวสิ าหกจิ ชมุ ชนของหมบู่ ้านผมหลงั จากท่ีผมนัน้ ๆข้ีหมกู เ็ ปน็ รถสวนยาง
และคนกรดี ยางเหน็ ผลผลิตที่เพ่ิมมากขนึ้ กจ็ ะเป็นการบอกต่อไปยังคนในชมุ ชนท่านอนื่
3.3หลังจากคนในชมุ ชนได้รับรู้ถงึ คุณประโยชนท์ างฟาร์มของเราและจะเสนอราคาโปรโมช่ันในเงอื่ นไขการชำระเงินให้กบั
ลกู คา้ ลองเอาไปใช้

(four). กจิ กรรม ผลิตสินคา้ ตัวใหม่ที่เราร้ใู จลกู ค้าขาประจำวา่ ถา้ ทำขึน้ มาแลว้ ซอ้ื แนๆ่ ตอ้ ง
ทำกิจกรรมยอ่ ย ๆ อะไรบ้าง?

ตอบ
4.1หลงั จากที่เราได้รจู้ กั ลกู คา้ ว่าลกู ค้าชอบอะไรและเราอยากผลติ สินค้าตวั ใหมเ่ พ่อื นำมาจำหนา่ ยใหก้ บั ลูกคา้ แลว้ ก็
ดำเนนิ การศกึ ษาเรยี นรจู้ ากกลมุ่ หรือบคุ คลที่ทำสนิ คา้ ชนิดนั้นอยแู่ ละนำมาปรบั ปรงุ เป็นผลติ ภัณฑข์ องตนเอง

(five). กิจกรรม หาสินคา้ ดดี จี ากเพื่อนเครอื ข่ายมาขายลกู ค้าประจำของเรา ตอ้ งทำอะไรบ้าง?

5.1หลงั จากที่เราได้ไปศกึ ษาหาความรเู้ รียนรู้ผลิตภณั ฑต์ วั ใหม่จากบคุ คลหรอื กลมุ่ บุคคลนน่ั คอื 1 ในการหาเครอื ขา่ ย
เชอ่ื มโยงเครือข่าย
5.2หลงั จากนน้ั เราก็แลกเปลีย่ นเรยี นรู้กับเครอื ขา่ ยทีเ่ รามีนำผลิตภัณฑ์ทเี่ รามไี ปฝากเครอื ขา่ ยขายและนำผลิตภณั ฑท์ ่ี
เครอื ขา่ ยเรามีมาเสนอใหก้ ั(red book)การบ้าน (three)

การแปลงแนวคดิ เป็นกิจกรรม

ชอ่ื ชนันนดิ า คำทา
สินค้า โคมไฟ ล้านนา ยางวี
จงั หวดั ลำพนู

แปลงแนวคดิ เป็นกิจกรรม เพอ่ื ทำแผน
(เขียนกจิ กรรมย่อยให้มากข้อ เพอ่ื ให้ครอบคลุมมากท่สี ุด)

(one). กิจกรรมการตลาด ต้องทำกิจกรรมยอ่ ยๆ อะไรบา้ ง?

ตอบ
1.1 สอบถามลกู ค้า วา่ ตอ้ งสินคา้ แบบไหน
1.2 สอบถามถงึ การขนสง่ สนิ คา้ ให้กับลูกคา้ วา่ ตอ้ งการใหไ้ ปสง่ หรือสะดวกมารบั สินคา้ เอง
1.3 .ชอ่ งทางการชำระเงนิ ของลูกค้า วา่ สะดวก เงนิ สด หรือ แบบโอน
1.4 นำเสนอสินคา้ ตวั เด่น และตวั รองใหก้ ับลูกคา้
1.5 นำเสนอ รปู แบบโคม แบบทท่ี นั สมยั และ ตามกระแส

(two). กิจกรรมการเพิม่ เสนห่ ์สินค้าตัวเอก ตอ้ งทำกจิ กรรมยอ่ ยๆอะไรบา้ ง?

ตอบ
2.1 สินคา้ มกี ารแบบเปลย่ี นรูปแบบอย่เู สมอ
2.2 นำเสนอการเปน็ เอกลกั ษณ์ของโคมไฟ
2.3 คดั สรรค์สนิ คา้ ที่ลกู ค้าต้องการ
2.4 มีการจดั การการผลิตให้เหมาะสม

(three). กิจกรรมการนำสินค้าตัวรอง ทเ่ี ราทำขายอยู่แล้ว มาเสนอขายกบั กลุ่มลูกค้าประจำ
ต้องทำกจิ กรรมย่อยๆ อะไรบา้ ง?

ตอบ
3.1 กจิ กรรมตามหากลุ่มลูกคา้ เปา้ หมาย ทัง้ ในชมุ ขนและนอกชมุ ชน
3.2 กิจกรรมนำเสนอสนิ คา้ หรือทดลองใชจ้ ริงไดก้ บั ลูกคา้ หรอื กลมุ่ เป้าหมาย
3.3 แนะนำสินคา้ ใหก้ ับชุมชนอยา่ งท่วั ถึง

(four). กจิ กรรม ผลิตสนิ คา้ ตวั ใหม่ทเ่ี รารูใ้ จลกู ค้าขาประจำว่า ถ้าทำข้ึนมาแลว้ ซ้ือแนๆ่ ต้อง
ทำกจิ กรรมยอ่ ย ๆ อะไรบ้าง?

ตอบ
4.1 ในเม่อื เรารู้จกั และคุ้นเคยกบั ลกู คา้ กลมุ่ นแี้ ลว้ เราสามารถท่จี ะนำเสนอแต่ส่งิ ทด่ี ี และสวยงามใหก้ ับลกู คา้ เหมอื นเปน็
ความหวงั ดี และใสใ่ จชง่ึ กันและกนั

(five). กจิ กรรม หาสนิ ค้าดีดจี ากเพื่อนเครอื ขา่ ยมาขายลูกคา้ ประจำของเรา ต้องทำอะไรบ้าง?

ตอบ.....
5.1เมอื่ เราไดศ้ กึ ษาความต้องการของลูกคา้ แลว้ วา่ ต้องการ สนิ คา้ แบบไหน และเราสามารถหามาใหไ้ ดท้ ันเวลาทันตาม
ความต้องการของลูกคา้ โดยหาจากกลมุ่ เครอื ขา่ ยหรอื จากเพื่อนๆของเรามาจำหนา่ ยแทนเราได้
5.2 หลงั จากนน้ั เรากจ็ ะได้เรียนรแู้ ลกเปลี่ยนประสบการณก์ บั กลุ่มเครอื ข่ายของเราใหไ้ ด้ ประโยชน์ ซ่งึ กนั และกันบลกู คา้
ของเรามเสนห่ ส์ ินค้า

(red book)การบา้ น (three)

การแปลงแนวคิด เปน็ กจิ กรรม

ชอ่ื ชนันนดิ า คำทา
สินคา้ โคมไฟ ล้านนา ยางวี
จังหวดั ลำพูน

แปลงแนวคดิ เปน็ กิจกรรม เพื่อทำแผน
(เขยี นกจิ กรรมย่อยให้มากขอ้ เพอื่ ให้ครอบคลมุ มากท่สี ดุ )

(one). กจิ กรรมการตลาด ตอ้ งทำกิจกรรมย่อยๆ อะไรบา้ ง?

ตอบ
1.1 สอบถามลูกคา้ ว่าตอ้ งสนิ คา้ แบบไหน

1.2 สอบถามถงึ การขนส่งสินค้าใหก้ บั ลกู คา้ วา่ ตอ้ งการใหไ้ ปส่ง หรอื สะดวกมารบั สินคา้ เอง
1.3 .ชอ่ งทางการชำระเงนิ ของลกู ค้า วา่ สะดวก เงนิ สด หรอื แบบโอน
1.4 นำเสนอสินคา้ ตัวเดน่ และตวั รองใหก้ ับลกู คา้
1.5 นำเสนอ รูปแบบโคม แบบที่ทันสมยั และ ตามกระแส

(two). กจิ กรรมการเพมิ่ เสน่ห์สินคา้ ตัวเอก ต้องทำกจิ กรรมย่อยๆอะไรบา้ ง?

ตอบ
2.1 สินคา้ มกี ารแบบเปลย่ี นรูปแบบอยเู่ สมอ
2.2 นำเสนอการเปน็ เอกลักษณ์ของโคมไฟ
2.3 คัดสรรค์สินคา้ ท่ีลูกคา้ ต้องการ
2.4 มกี ารจดั การการผลิตใหเ้ หมาะสม

(three). กจิ กรรมการนำสินคา้ ตวั รอง ทเี่ ราทำขายอยแู่ ล้ว มาเสนอขายกับกลมุ่ ลกู คา้ ประจำ
ต้องทำกิจกรรมย่อยๆ อะไรบา้ ง?

ตอบ
3.1 กิจกรรมตามหากลุ่มลูกคา้ เป้าหมาย ทงั้ ในชมุ ชนและนอกชมุ ชน
3.2 กจิ กรรมนำเสนอสนิ ค้า หรือทดลองใช้จริงไดก้ ับลูกคา้ หรือ กลุ่มเปา้ หมาย
3.3 แนะนำสินคา้ ใหก้ บั ชมุ ชนอยา่ งท่วั ถึง

(four). กจิ กรรม ผลติ สินคา้ ตัวใหม่ทเ่ี ราร้ใู จลกู ค้าขาประจำว่า ถ้าทำขึ้นมาแล้ว ซื้อแนๆ่ ต้อง
ทำกิจกรรมย่อย ๆ อะไรบ้าง?

ตอบ
4.1 ในเม่อื เรารู้จกั และคุ้นเคยกบั ลูกคา้ กลุ่มนแ้ี ลว้ เราสามารถทจี่ ะนำเสนอแต่สิ่งทด่ี ี และสวยงามให้กับลกู คา้ เหมือนเป็น
ความหวงั ดี และใสใ่ จซงึ่ กันและกนั

(five). กจิ กรรม หาสนิ ค้าดดี จี ากเพ่อื นเครือขา่ ยมาขายลูกค้าประจำของเรา ต้องทำอะไรบ้าง?

ตอบ.....
5.1เมอื่ เราไดศ้ ึกษาความต้องการของลูกค้าแล้ว วา่ ต้องการ สินคา้ แบบไหน และเราสามารถหามาให้ไดท้ ันเวลาทันตาม
ความต้องการของลูกคา้ โดยหาจากกลุ่มเครอื ขา่ ยหรือจากเพ่อื นๆของเรามาจำหนา่ ยแทนเราได้
5.2 หลงั จากนัน้ เราก็จะไดเ้ รียนรแู้ ลกเปล่ียนประสบการณก์ ับกลุม่ เครอื ข่ายของเราให้ได้ ประโยชน์ ซ่ึงกนั และกัน
(notepad) บรรยาย (four)
การจดั ทำตารางแผนดำเนนิ งาน 5 ช่อง

(Operation Plan)

เมอื่ วาน เราไดย้ อ่ ยกั ษ์ ลงมาเปน็ กอ้ นนำ้ แข็งได้แลว้ ยกั ษ์คอื การบา้ นทที่ ่านทำในวนั ท่ี 1 และ 2 ของการเรียน

ไดแ้ ก่ แนวทางการตลาดกบั แนวทางการเพ่มิ รายไดข้ ยายกจิ การ
มี 5 ข้อ
ข้อ 1. ค้นหาเสนห่ ส์ ินคา้
ข้อ 2. ค้นหากลุม่ ลูกคา้ เปา้ หมาย
ข้อ 3. สร้างช่องทางการสือ่ สาร
ขอ้ 4. บริการกอ่ น และหลงั การขาย
ข้อ 5. ทำแนวทางการเพิม่ รายไดข้ ยาย
กจิ การ

ก้อนนำ้ แขง็ คือ การบา้ นทีท่ า่ นทำเม่อื วาน เรยี กวา่ กิจกรรมสำคญั ทตี่ ้องทำ (cbmc ข้อ 6) มี 5 ก้อน หรือ 5 หมวด
ไดแ้ ก่
กิจกรรมเพ่ิมเสน่ห์
กิจกรรมขายตัวรอง
กจิ กรรมทำตวั ใหม่
กิจกรรมนำของดีจากเพอ่ื นมาขาย

(double arrow right)และ เมอื่ วานกไ็ ดย้ ่อยกจิ กรรมสำคัญท้ัง 5 หมวดเป็นกจิ กรรมย่อยๆเพอื่ พรอ้ มให้นำไปใสใ่ น
ตะเกยี งวเิ ศษแลว้ #

(double arrow right)วันนี้ เราจะนำยกั ษ์ทย่ี อ่ ลงมาเปน็ น้ำแข็ง ใส่ลงในตะเกียงวเิ ศษ
ตะเกยี งวิเศษ มี 2 ชื้นสว่ น หรือ 2 ตาราง

1. ตารางแผนดำเนนิ งาน มี 5 ชอ่ ง คอื การบา้ นวนั น้ี (Operation Plan)
2. ตารางแบบจำลองธุรกิจทเี่ ราทำ (Business Model) มี 9 ขอ้ ทา่ นจะไดท้ ำพรงุ่ นี้

เราจงึ มักเรยี กตะเกียงวิเศษนวี้ า่ 9 ขอ้ 5 ช่อง
หรอื (>)แผนลดรายจา่ ย เพิม่ รายไดข้ ยายกจิ การ

(right)ช่ือจรงิ คอื แผนธุรกิจเพ่อื ชมุ ชน

ชื่อฝรงั่ คือ Community Business Model Canvas เรียกย่อๆวา่ cbmc นัน่ เอง

(..)(..)(..)

ตาราง 5 ช่อง เปน็ เหมอื นเลขาส่วนตวั ของทา่ นหรือเลขาประจำกลุ่มของท่าน

คอยเตือนวา่ วนั น้ตี ้องทำอะไรใหเ้ สรจ็ ถา้ ไมเ่ สร็จจะตอ้ งแกไ้ ขอย่างไร ใครรับผิดชอบ อันไหนเราทำเอง ใช้เงินเท่าไร รว่ มมือ
กับหน่วยงานไหนอยา่ งไร

ถ้าท่านทำตามแผน 5 ช่องนี้อยา่ งมวี นิ ยั ก็เหมอื นขน้ึ บนั ไดไปถึงเปา้ หมายใน 3 เดือน 6 เดอื น 1 ปี 3 ปตี ามทตี่ ง้ั ไว้

ตาราง 9 ข้อเป็นเหมอื นแผนทล่ี ายแทงและเขม็ ทศิ ของกจิ การของท่าน

ถา้ ทา่ นเดนิ ตามแผน 5 ชอ่ งแล้วหลงทาง ทา่ นกด็ ลู ายแทง 9 ข้อวา่ ตรงไหนท่มี นั เพยี้ นไมส่ อดคลอ้ งกับเส้นทาง

ทา่ นกป็ รบั เส้นทางใน 5 ชอ่ ง

ทา่ นกจ็ ะเดนิ ตอ่ ไปสเู่ ปา้ หมายไดอ้ ย่างไม่หลงทาง

ตะเกยี งวิเศษ เป็นแผนท่ีรายแทงการทำธรุ กจิ ท่ีมีขัน้ มตี อนกำกบั จนบรรลเุ ปา้ หมายนน่ั เอง (heart)

ถงึ เวลานี้ ท่านเห็นหรือยงั วา่ ทา่ นกำลงั จะมยี กั ษใ์ นตะเกยี งวเิ ศษคอยชว่ ยท่านทำมาหากินทำมาคา้ ขาย ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ขยายกจิ การ ในวันนีแ้ ละพรงุ่ นี้

ทา่ นอยากเห็นตะเกยี งวเิ ศษของท่านหรอื ยงั !

เรามาทำตะเกยี งวิเศษเร่ิมจากตาราง5 ชอ่ งกนั วนั นเ้ี ลยครบั (!)

(notepad) บรรยาย(four). (one)

การบริหารทุน

เพือ่ ประกอบการจดั ทำ แผน 5 ชอ่ ง
Cbmc แบง่
(.)ทุนเป็น 3 หมวด
(right)1) ทุนทเ่ี ราทำเองได้ดว้ ย ในการลงตารางแทนด้วยเลข (seven)คือจาก
(heart)หนึ่งสมองสองมือเราหรือการรว่ มแรงรว่ มใจกนั ของคนในชมุ ชน ไม่ต้องจา่ ยตงั ค์
(heart)เป็นการลดรายจา่ ยด้วยการใช้จุดแขง็ ของบ้านนอกเราใหเ้ กิดความผาสกุ รว่ มกัน
(right)ในการลงตาราง แทนทุนนีด้ ้วยเลข 7
(right) 2) ทนุ ท่ีเรียกวา่ ทุนความร่วมมือกบั หนว่ ยงานภาคี รฐั วชิ าการ เอกชน NGOs"น่ีกไ็ มต่ ้องจา่ ยตงั ค์ ในการลง
ตารางเราใช้แทนดว้ ยเลข (eight)

ทุนความร่วมมือน้ี จะชว่ ยใหเ้ ราขยาย กจิ การไดง้ า่ ยขึ้น เชน่ งานวิจัยสนิ คา้ เคร่อื งจกั ร อปุ กรณ์ วชิ าความรเู้ ฉพาะเร่ือง
ท่เี กี่ยวกับสินคา้ ของเรา ฯลฯ แทนด้วยเลข (eight)
การมตี าราง 9 ข้อ 5 ชอ่ งชว่ ยใหเ้ ราใชย้ ริการของรัฐ วชิ าการ เอกชน NGOs ไดอ้ ย่างถูกเรอ่ื ง ถกู ที่ ถกู เวลา
(right) 3 ) ทนุ ท่ปี ็นตวั เงนิ แทนด้วยเลข (nine)ก่อนหนา้ น้เี ราลงตาราง 5 ช่องไปได้เอง 4 ช่องแลว้ เหลอื ช่องที่ 5 ท่เี ขยี น
วา่ 'ทุนท่ใี ช้'

วธิ ีใสท่ นุ ในตาราง

ดชู ่องที่ 2 "กจิ กรรมยอ่ ย" ว่าตอ้ งใชท้ นุ เลข 7 หรอื 8 หรอื 9 เรากใ็ สเ่ ลขนนั้ ๆ ลอ้ ไปกบั ตารางช่องที่ 2 จนครบ
เราก็ จะรทู้ ันทวี า่ ใน 3 เดอื น 6 เดอื น หรอื 1 ปี เราตอ้ งใชต้ งั ค์ เทา่ ไร? ตอ้ งร่วมมอื กับใคร? และอะไร? ทเ่ี ราทำเองเพอื่ ลด
รายจา่ ย

การบ้าน (4)
ทำตาราง 5 ชอ่ ง กจิ การของท่าน
วิธกี าร
(ลูกศร)ดตู วั อยา่ งตาราง 5 ช่องตามทสี่ ่งมา
(ลูกศร)ทำตาราง 5 ช่องตามตวั อย่างดา้ นลา่ ง เพอ่ื นำมา กรอกขอ้ ความ

(ลกู ศร)กรอกคำวา่ กิจกรรมการตลาดในช่องที่ 1
(ลกู ศร)กรอกกิจกรรมยอ่ ย การตลาดจากการบา้ นทท่ี า่ นทำไวเ้ มื่อวาน ลงในช่องที่ 2 เรียงทลี ะขอ้ ๆ จนครบ
(ลูกศร)ใสช่ อื่ ผูร้ บั ผดิ ชอบในชอ่ งท่ี 3 ลอ้ กับกิจกรรมย่อยจนครบ
(ลูกศร)ใส่ วนั ท่ี เดือน ปี ทก่ี ำหนดเสร็จ ลอ้ กับกจิ กรรมย่อยจนครบ
(ลูกศร)อา่ นบรรยาย 4.1เพ่อื ทำความเขา้ ใจ เรื่องทนุ
และใสเ่ ลข 7 8 หรอื 9 ในช่องท่ี 5 ล้อกบั กิจกรรมย่อยจนครบ
(ลูกศร)ยอ้ นกลับมาชอ่ งท่ี 1 ดำเนนิ การกจิ กรรมหมวดที่ 2 ถงึ 5 ตามข้ันตอนจนครบ
(รกั ) ได้ตะเกียงวเิ ศษทีม่ ียกั ษ์บรรจุอย่คู ร่งึ หนง่ึ แลว้

(light bulb)ขอ้ คิดชวนคยุ (nine)

"จับยักษ์ใสต่ ะเกยี งวิเศษ"

(-) (-) (-) (-) (-)

วนั นี้ หลายท่านไดจ้ ดั ทำ กิจกรรมยอ่ ย 5 หมวด เสรจ็ แล้ว
รสู้ ึกไหมครับวา่
จากความคดิ ฟุ้งๆ ถงึ เวลาน้ี เรมิ่ จะจับตอ้ งไดบ้ ้างแล้ว
ซึ่งมี (five) หมวดไดแ้ ก่
(one) กจิ กรรมการตลาด
(two) กจิ กรรมการเพมิ่ เสน่ห์สินคา้ ตวั เอก
(three) กจิ กรรมขายสินค้าตัวรอง
(four) กิจกรรมทำสินคา้ ตัวใหม่
(five) กิจกรรมนำสนิ คา้ จากเพือ่ นมาขาย
..(white triangle right)กลา่ วคอื

ไดเ้ กดิ การปรับ ความคดิ สว่ นลกึ (mindset) ทเี่ คยเป็นแบบเมฆหมอกละอองนำ้ มา
เปน็ น้ำในตุม่ จนเป็นน้ำแขง็ กอ้ นเล็กๆ พร้อมใชง้ าน

(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)

(one)คำว่าแนวคดิ แนวทางเปรยี บไปก็เหมือน แสงไฟฉายท่ีสอ่ งไปยังท่หี มาย
(เรยี น2วันแรก แนวทางการตลาด 4 ข้ัน แนวทางการเพิม่ รายไดข้ ยายกจิ การ 5 ขอ้ )
(two)แนวปฏบิ ตั เิ ปรียบเหมือน หมอนรถไฟทท่ี ำใหเ้ รากา้ วไปทีละขนั้ จนถึงเปา้ หมาย
(เรียนวันน)ี้
(three) แผนดำเนนิ งาน (5 ชอ่ ง) เปน็ แผนการทจี่ ะชว่ ยให้เราเดินไปถงึ เป้าหมายได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
(เรียนวันพรงุ่ นี)้
จากวนั นีเ้ ปน็ ตน้ ไปเราจะแปลง (one) เป็น (two) ->(three)

(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)

เพื่อใหง้ า่ ย
ทา่ นลองนกึ ถงึ นทิ านเร่ือง อลาดนิ กับตะเกยี งวิเศษ
(ดูภาพประกอบ)
การบ้านทีท่ า่ นทำไว้ 2 วนั แรก คอื แนวการตลาด 4 ข้อ และแนวทางเพม่ิ รายไดข้ ยายกจิ การ ท่ีท่านเขยี นไว้ทั้งหมด
(heart)เปรยี บได้วา่ เป็นยกั ษ์ (heart)
(นกึ ถึงจินตนาการตอนเดก็ ๆที่เรามองกอ้ นเมฆแลว้ เปน็ รูปยักษ์ )

(heart)บดั นี้ ยกั ษ์ไดถ้ กู เราย่อสว่ นลงมาเปน็ ก้อนนำ้ แขง็ เรียบร้อยแล้วในวันนี้
พร่งุ น้ี
เราจะย่อยกั ษ์
เพ่ือนำเข้าไปบรรจุในตะเกยี งวเิ ศษ

(double arrow right)ตะเกียงวเิ ศษ ในทน่ี ี้คือ ตาราง 5 ชอ่ ง 1 แผ่น หรอื แผนดำเนินงาน ซง่ึ จะทำกันในวนั พรงุ่ น้ี

กบั ตาราง 9 ข้อ อีก 1 แผ่น ทำในวนั มะรนื น้ี

(-) (-) (-) (-) (-)

เรายอ่ ยกั ษม์ าเป็นนำ้ แขง็ กอ้ นแลว้
แต่กย็ งั ใส่ในตะเกยี งวเิ เศษไม่ได้
เราตอ้ งมาปรบั แต่ง ก้อนนำ้ แขง็ ให้กะทัดรัด พอดกี บั ทจ่ี ะใสใ่ นตะเกียงวเิ ศษอกี นดิ หนอ่ ยเสยี กอ่ น
น่ันคือ ปรับแต่งภาษาที่บรรยายในแต่ละการบา้ น ใหเ้ ปน็ คำสั้นๆแตไ่ ด้ใจความ
เชน่ ถ้าทา่ นไดย้ นิ 'หวิ เม่อื ไรก็แวะมา' ทา่ นจะนึกถงึ 7-11

'ความสุขทด่ี ม่ื ได'้ นึกถงึ เบียร์ยี่หอ้ หนงึ่
'รีเจนซี่บรั่นดไี ทย' นึกถงึ บรัน่ ดี ยห่ี ้อหนึ่ง ฯลฯ
ทา่ นลองยอ่ หรอื ขมวด เสน่ห์สินคา้ ตวั เอกของทา่ นให้ สน้ั กระชับ
ใหค้ นอน่ื อ่านแลว้ นกึ ถงึ เสนห่ ์สินคา้ ของท่านได้อยา่ งติดปาก เหมอื น หิวเมื่อไรกแ็ วะมา
ทำเสรจ็ ก็พรอ้ มจะนำไปใสใ่ นตะเกยี งวเิ ศษไดใ้ นวันพรงุ่ นี้
การจะย่อ เพื่อใหย้ ักษเ์ ขา้ ไปอยู่ในตะเกยี งวเิ ศษเพ่ือเป็นผู้ช่วยทา่ น ทำการลดรายจา่ ยเพมิ่ รายได้ ขยายกจิ การ
อยู่ใกล้แคเ่ อ้ือมแลว้ ครบั
(*) อธิบาย 7-8-9(*)

ตารางในชอ่ งสุดท้าย ชอ่ งที่ (5)
ใหใ้ ส่เปน็ ตวั เลข
นะคะ ได้แก่ 7-8-9
คือ
(7) หมายถงึ ทุนทม่ี าจากปจั จยั 3 พ่นี อ้ งได้แก่
1.คน เช่น แรงงาน ความคดิ
2.ทนุ เช่น วถิ ี สงั คม ญาติ เพื่อน วัฒนธรรม อตั ลักษณ์
3.ธรรมชาติ อากาศ ภูเขา แม่นำ้ สภาพแวดลอ้ ม

(8)คือ ทนุ ความร่วมมอื ท่ีได้รบั การสนบั สนุนรว่ มกับภาคี-เครือขา่ ย เช่น พฒั นาชมุ ชนอำเภอ (พอช.) หนว่ ยงานภาครัฐ
มหาวทิ ยาลยั องคก์ ารบริหารส่วนตำบล เครือขา่ ยcbmc กลมุ่ เครอื ข่ายชมุ ชนต่างๆ
(9) คือ ทุนเงิน
(*) อธบิ าย 7-8-9(*)

ตารางในช่องสดุ ทา้ ย ช่องท่ี (5)
ให้ใสเ่ ป็นตัวเลข
นะคะ ได้แก่ 7-8-9
คือ
(7) หมายถงึ ทนุ ท่มี าจากปัจจยั 3 พนี่ อ้ งได้แก่
1.คน เช่น แรงงาน ความคดิ
2.ทนุ เชน่ วถิ ี สงั คม ญาติ เพอ่ื น วัฒนธรรม อัตลกั ษณ์
3.ธรรมชาติ อากาศ ภูเขา แม่นำ้ สภาพแวดล้อม

(8)คือ ทนุ ความร่วมมอื ทไ่ี ดร้ ับการสนบั สนุนรว่ มกับภาคี-เครอื ขา่ ย เช่น พัฒนาชมุ ชนอำเภอ (พอช.) หน่วยงานภาครฐั
มหาวทิ ยาลัย องค์การบริหารส่วนตำบล เครือขา่ ยcbmc กลุ่มเครือขา่ ยชมุ ชนตา่ งๆ

(9) คือ ทุนเงิน
บรรยาย (five)
"การจดั ทำแบบจำลองธุรกจิ (Business Model) "หรือการทำตาราง 9 ข้
เปน็ การยอ่ การบา้ นต้งั แตว่ นั แรกถึงเมอ่ื วานท้งั หมดมาใสใ่ นตาราง 9 ข้อ หรอื พาบรรยาย (five)
"การจดั ทำแบบจำลองธรุ กิจ (Business Model) หรอื การทำตาราง 9 ข้อ
เปน็ การยอ่ การบา้ นตงั้ แต่วนั แรกถึงเมื่อวานท้งั หมดมาใส่ในตาราง 9 ข้อ หรอื พายักษใ์ จดีอกี ตนหนึง่ เขา้ ตะเกียงวเิ ศษ

(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign) (minus sign)

เมอื่ วาน แต่ละท่านได้นำกจิ การของทา่ นทง้ั หมดทั้งท่ีทำอยูแ่ ลว้ และกำลังจะทำใหม่ มาบรรจุไวใ้ นตาราง 5 ชอ่ ง ตาราง 5
ช่องนีค้ ือแผนดำเนนิ งาน (business plan)

แผนดำเนินงานจะช่วยใหท้ า่ นจดั การการทำมาหากนิ ทำมาคา้ ขายใหเ้ ป็นแบบมืออาชีพย่ิงข้ึน หรอื จะเรยี กวา่ เป็น
ผูป้ ระกอบการก็นา่ จะได้

(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)

ลองย้อนไปดูทเ่ี ราเรยี นมาตง้ั แตว่ นั แรกกันกอ่ น เพอื่ เตรียมการทำตาราง 9 ข้อ

การเริม่ จากรูเ้ สนห่ ์ของสนิ คา้ ตวั เอกของเรา นำเราใหค้ ้นหากลมุ่ ลกู ค้าเปา้ หมายทชี่ ดั เจนขน้ึ ไปสู่การสร้างแฟนคลบั

การมีแฟนคลับชว่ ยใหเ้ ราสามารถขายสินคา้ ตวั อน่ื ๆไดท้ ั้ง ตวั เอก ตัวรอง ตวั ใหม่ และสนิ ค้าจากเพอื่ น

นอกจากนี้ แฟนคลับและการมสี นิ คา้ ท่หี ลากหลายทำใหภ้ าพลักษณก์ ิจการเราดขี ึน้ นา่ เช่ือถือยง่ิ ขน้ึ เปน็ ท่มี าของการเพิม่
รายได้ ขยายกจิ การของเราที่เราเคยทำอยแู่ ล้วแบบมวยวดั ใหม้ าเปน็ แบบมวยอาชพี

สองวนั แรกของการเรียน เราได้คดิ ครบจบแล้ว เหมอื นปนี บันไดขน้ึ ไปควา้ ดาว

แต่จะให้ความฝันท่ีเราคดิ ครบจบแล้วนั้นใหเ้ ปน็ จรงิ ได้ เราจงึ ตอ้ งแปลงความคดิ เปน็ กจิ กรรม คือเปลีย่ นจากไอน้ำมาเปน็
ก้อนนำ้ แขง็ เพอื่ นำไปใชจ้ ดั ทำแผนดำเนินงาน

เมื่อเราไดก้ อ้ นนำ้ แขง็ ก้อนพอดคี ำ เรากจ็ บั ยกั ษใ์ สต่ ะเกียงวิเศษสำเร็จเมื่อวาน

ยักษใ์ จดใี นตะเกยี งวิเศษกจ็ ะคอยช่วยทา่ นเหมอื นเป็นเลขาคใู่ จทา่ น ติดขัดอะไรท่านก็ถตู ะเกยี งวเิ ศษหรือเปดิ ตาราง 5
ช่อง ท่านกจ็ ะเดินหนา้ ได้อย่างมอื อาชีพ

จะพบวา่ 4 วนั ท่ีผา่ นมาทา่ นสามารถนำพาเรอ่ื งราวการทำมาหากนิ ทำมาค้าขายทง้ั หมด มาบรรจุไว้ในกระดาษแผน่ เดยี ว
ไดส้ ำเร็จ

ตอ่ ไปท่านกจ็ ะเหน็ วา่ แต่ละวันเราตอ้ งทำอะไร เสร็จเมอื่ ไร ใครรับผดิ ชอบ ถา้ ไม่เสร็จเพราะอะไร จะตอ้ งแกไ้ ขจดุ ไหน
กจิ กรรมนจี้ ะใชท้ นุ แบบไหน ร่วมมือกบั ใคร ใชเ้ งนิ เท่าไร

เหน็ ไหมครบั !

เสนห่ ์ของบา้ นนอก

เรามีธรรมชาติที่นอกจากมอบของกนิ ของใชใ้ ห้เราโดยการสอนใหเ้ รารู้จกั มีภูมิปญั ญาเฉพาะถิน่ ให้เราอย่กู ับธรรมชาตอิ ยู่
กับเพื่อนบา้ นไดอ้ ย่างผาสกุ จน มอี ธั ยาศยั ไมตรอี นั เป็นเสนห่ ์แบบสยามเมืองยิม้ ดึงดดู ใจใหค้ นอยากมาคบมาหา

ขณะเดียวกันเรากส็ ามารถตดิ ตามความเป็นไปของโลกไดท้ นั ผ่านทาง มือถอื เหน็ โลกได้กวา้ งไกล ทำให้เกดิ ฝนั ใหมๆ่
เกิดข้นึ ในใจอีกมากมาย

(double arrow right)แค่ปรบั วิธีคดิ ชวี ติ ก็เปล่ยี น
(white triangle right)เรากย็ ืนอย่ทู ีเ่ ดมิ เพียงปรบั การคดิ จากมวยวดั ใหเ้ ปน็ มวยอาชพี

\ 4 วันจบั ยกั ษใ์ จดมี าเป็นเพือ่ นอย่ใู นตะเกียงวเิ ศษ เรากจ็ ะพบว่ารอบตัวเรามี โอกาสมากมายทเี่ ราจะทำมาหากินทำมา
คา้ ขายแบบใช้เงินนอ้ ย รายไดด้ ี มีอนาคตได้แลว้

(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)

เอาละ!
ดังทีเ่ ขยี นไวข้ า้ งต้นจะพบวา่ 1.เรามฝี นั ใหมๆ่ จากการอยใู่ นโลกยคุ ดิจิตอล
2.เรามีธรรมชาต+ิ ภมู ปิ ญั ญาท้องถน่ิ เป็นทนุ เดิม มวี ิถชี มุ ชนอนั เปน็ เสนห่
3.เรามเี ครือขา่ ย มีภาคี
4.เรามีสนิ คา้ ตวั เอกท่ีเรยี กแขกมาติดใจซือ้ ซำ้ บอกตอ่ และจะมแี ฟนคลับให้เราขายสนิ คา้ ตวั เอกตวั รองตัวใหม่ และของดีดี
จากเครือขา่ ยมาขาย เรียกวา่ เรามีแผนที่ จะมี brand ทด่ี แี ล้วจะเหน็ วา่ มีอะไรใหเ้ ราทำได้อีกมากมาย เหมือนท่องไปในปา่
ใหญท่ ส่ี มบูรณ์

การมี "แผนท"่ี สำหรบั การเดนิ ทางไปในโลกการทำมาหากนิ ยคุ ใหม่แบบ "ตามองดาวเทา้ ตดิ ดนิ " คอื อย่กู ับจุดแขง็ ของบ้าน
นอกและรู้จักนำปญั ญาสากลมาเปน็ เครื่องมอื จะชว่ ยให้เราบรรลุเปา้ หมายท่ดี ขี นึ้ ๆเป็นลำดบั ๆ
แผนที่ทีก่ ล่าวนีก้ ็คอื
Business Model หรอื แบบจำลองทาง ธุรกจิ 9 ขอ้ นน่ั เอง

(-)(-)(-)(-)(-)

วนั นเ้ี รามาชวนยกั ษใ์ จดีอกี ตนหนงึ่ เขา้ มาอยู่ในตะเกยี งวเิ ศษกนั ครับ
ยกั ษต์ นทสี่ องนี้ ใจดีเช่นกัน
มาลงมอื จับยกั ษต์ วั ท่ี 2 ใสต่ ะเกยี ง ตาราง 9 ข้อกันครบั ยกั ษใ์ จดอี กี ตนหนึ่งเข้าตะเกยี งวเิ ศษ
เม่อื วาน แตล่ ะท่านไดน้ ำกจิ การของท่านทงั้ หมดทงั้ ทีท่ ำอยู่แลว้ และกำลังจะทำใหม่ มาบรรจุไวใ้ นตาราง 5 ชอ่ ง ตาราง 5
ชอ่ งน้ีคือแผนดำเนนิ งาน (business plan)

แผนดำเนนิ งานจะช่วยใหท้ า่ นจดั การการทำมาหากนิ ทำมาคา้ ขายให้เปน็ แบบมอื อาชพี ยิ่งข้ึน หรือจะเรยี กว่าเปน็
ผูป้ ระกอบการก็นา่ จะได้

(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)

ลองย้อนไปดูท่ีเราเรยี นมาตงั้ แตว่ นั แรกกนั ก่อน เพื่อเตรียมการทำตาราง 9 ข้อ
การเรม่ิ จากรเู้ สน่หข์ องสนิ คา้ ตวั เอกของเรา นำเราใหค้ ้นหากลุ่มลกู คา้ เป้าหมายทช่ี ัดเจนขึ้น ไปส่กู ารสรา้ งแฟนคลับ
การมีแฟนคลับช่วยใหเ้ ราสามารถขายสินคา้ ตวั อื่นๆไดท้ ้ัง ตวั เอก ตวั รอง ตวั ใหม่ และสินค้าจากเพอื่ น
นอกจากนี้ แฟนคลบั และการมสี ินคา้ ที่หลากหลายทำใหภ้ าพลักษณ์กจิ การเราดขี ึ้นนา่ เชื่อถอื ยงิ่ ขนึ้ เปน็ ทมี่ าของการเพม่ิ
รายได้(bank) ขยายกจิ การของเราท่เี ราเคยทำอยแู่ ลว้ แบบมวยวดั ใหม้ าเป็นแบบมวยอาชีพ
สองวนั แรกของการเรียน เราไดค้ ดิ ครบจบแลว้ เหมือนปนี บันไดขน้ึ ไปคว้าดาว
แตจ่ ะให้ความฝันท่ีเราคิดครบจบแลว้ น้ันใหเ้ ป็นจริงได้ เราจึงต้องแปลงความคดิ เป็นกจิ กรรม คือเปล่ยี นจากไอนำ้ มาเปน็
ก้อนน้ำแขง็ เพอ่ื นำไปใชจ้ ดั ทำแผนดำเนินงาน
เม่ือเราได้ก้อนนำ้ แขง็ กอ้ นพอดีคำ เรากจ็ บั ยกั ษใ์ สต่ ะเกียงวเิ ศษสำเร็จเม่อื วาน
ยักษใ์ จดใี นตะเกยี งวเิ ศษกจ็ ะคอยชว่ ยท่านเหมอื นเป็นเลขาคใู่ จทา่ น ตดิ ขดั อะไรท่านกถ็ ตู ะเกยี งวเิ ศษหรือเปดิ ตาราง 5
ชอ่ ง ท่านกจ็ ะเดินหน้าไดอ้ ยา่ งมอื อาชพี
จะพบวา่ 4 วันท่ีผ่านมาทา่ นสามารถนำพาเรอื่ งราวการทำมาหากนิ ทำมาคา้ ขายทง้ั หมด มาบรรจไุ วใ้ นกระดาษแผน่ เดยี ได้
สำเร็จ
ต่อไปท่านก็จะเห็นวา่ แตล่ ะวนั เราต้องทำอะไร เสร็จเมื่อไร ใครรบั ผดิ ชอบ ถ้าไมเ่ สรจ็ เพราะอะไร จะต้องแกไ้ ขจดุ ไหน
กจิ กรรมนจี้ ะใช้ทนุ แบบไหน รว่ มมอื กบั ใคร ใชเ้ งินเท่าไร
เหน็ ไหมครับ !
เสนห่ ์ของบ้านนอก
เรามีธรรมชาตทิ ี่นอกจากมอบของกนิ ของใชใ้ หเ้ ราโดยการสอนให้เรารจู้ กั มีภมู ิปญั ญาเฉพาะถน่ิ ให้เราอย่กู ับธรรมชาติอยู่
กบั เพ่อื นบ้านได้อย่างผาสกุ จน มอี ธั ยาศยั ไมตรีอันเป็นเสน่ห์แบบสยามเมืองย้มิ ดึงดดู ใจใหค้ นอยากมาคบมาหา

ขณะเดียวกนั เรากส็ ามารถตดิ ตามความเปน็ ไปของโลกได้ทนั ผา่ นทาง มือถือ เหน็ โลกไดก้ วา้ งไกล ทำให้เกดิ ฝนั ใหมๆ่
เกดิ ขน้ึ ในใจอกี มากมาย

(double arrow right)แคป่ รับวธิ ีคิดชีวติ กเ็ ปลย่ี น(currency exchange)

เรากย็ นื อยูท่ ีเ่ ดมิ เพยี งปรับการคดิ จากมวยวดั ใหเ้ ปน็ มวยอาชพี
4 วนั จบั ยักษใ์ จดมี าเปน็ เพื่อนอยู่ในตะเกียงวเิ ศษ เรากจ็ ะพบว่ารอบตัวเรามี โอกาสมากมายทเี่ ราจะทำมาหากินทำมา
คา้ ขายแบบใชเ้ งินน้อย รายได้ดี มีอนาคตได้แล้ว

(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)(minus sign)

เอาละ!
ดังทีเ่ ขยี นไวข้ ้างตน้ จะพบวา่ 1.เรามีฝนั ใหมๆ่ จากการอยใู่ นโลกยุคดิจิตอล
2.เรามีธรรมชาต+ิ ภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถิน่ เป็นทนุ เดมิ มวี ถิ ชี ุมชนอนั เปน็ เสน่ห

3.เรามเี ครอื ขา่ ย มีภาคี
4.เรามสี นิ ค้าตัวเอกท่ีเรยี กแขกมาติดใจซ้อื ซำ้ บอกตอ่ และจะมีแฟนคลบั ใหเ้ ราขายสนิ คา้ ตวั เอกตัวรองตัวใหม่ และของดดี ี
จากเครือขา่ ยมาขาย เรียกวา่ เรามแี ผนท่ี จะมี brand ท่ดี ีแลว้
จะเห็นวา่ มอี ะไรใหเ้ ราทำไดอ้ ีกมากมาย เหมือนท่องไปในปา่ ใหญท่ ส่ี มบรู ณ์
การมี "แผนท"ี่ สำหรับการเดินทางไปในโลกการทำมาหากินยคุ ใหม่แบบ "ตามองดาวเทา้ ตดิ ดิน" คอื อยูก่ บั จุดแข็งของบ้าน
นอกและรู้จักนำปัญญาสากลมาเป็นเครื่องมือจะชว่ ยให้เราบรรลเุ ป้าหมายที่ดขี ึน้ ๆเป็นลำดบั ๆ
แผนที่ท่ีกล่าวน้กี ค็ อื
Business Model หรือแบบจำลองทาง ธรุ กิจ 9 ข้อ น่ันเอง

(-)(-)(-)(-)(-)

วนั น้ีเรามาชวนยกั ษใ์ จดีอีกตนหนงึ่ เขา้ มาอย่ใู นตะเกียงวิเศษกันครบั
ยักษต์ นท่ีสองนี้ ใจดีเชน่ กนั
มาลงมือจับยกั ษต์ วั ที่ 2 ใสต่ ะเกยี ง ตาราง 9 ข้อกันครบั

แนวทางการบ้าน (5)
วธิ ีการทำตาราง 9 ข้อ

อ่านทบทวน การบา้ นของท่านแตล่ ะข้อแล้ว คดิ ใหค้ มชัดลกึ แล้ว เขียนสั้นๆไดใ้ จความครอบคลมุ ลงใน
ตาราง 9 ข้อ ทท่ี ีมงานพเี่ ลี้ยงเตรยี มไว้

เชน่ ข้อที่ 1 เสนห่ ส์ ินค้า ใหท้ า่ นคดิ ประโยคหรอื วลีสั้นๆ ทคี่ นอา่ นปุ๊บ รปู้ ับ๊ ว่า นี่แหละเสนห่ ์สินค้าของเรา เชน่ หิวเมื่อไร
ก็แวะมา เราจะนึกถงึ 7-11 ความสขุ ท่ีดมื่ ได้ จะนกึ ถงึ เบียร์ย่หี อ้ หน่ึง รเี จนซ่บี รนั่ ดีไทย จะนึกถงึ บร่ันดไี ทยย่หี อ้ หนง่ึ ทเุ รียน
ภเู ขาไฟ คมุ้ คา่ ..ทกุ นาที...ดทู วี ี ชอ่ งไหนครับ ฯลฯ
สรา้ งคำสัน้ ๆกระชบั จบั ใส่ลงในตารางข้อที่ 1

ส่วน ช่องที่ 7 8 และ 9 ใหน้ ำทนุ ทใ่ี ชจ้ ากตาราง ชอ่ งท่ี 5 ซงึ่
ข้อ 7 คือ ทนุ ทำเอง
ขอ้ 8 คอื ทุนรว่ มมือภาคี
ข้อ 9 คือ ทุนเงนิ
่ (>)โดยรวบรวมกิจกรรมทเี่ ปน็ เลข 7 ท้ังหมดมาใสช่ อ่ งตารางน้ี

(>)รวบรวมกจิ กรรมที่เป็นเลข 8 ท้ังหมดมาใส่ชอ่ งตาราง "รว่ มมอื ภาคี" พร้อมชอื่ ย่อ หนว่ ยงาน

(>)ดเู ลข 9 รวบรวมกจิ กรรมและตัวเงินทีใ่ ช้ท้งั หมด มาใส่ช่องตาราง "ใชเ้ งนิ ลงทุน"

ทา่ นก็จะเห็น
1.กจิ กรรมทั้งหมดทีเ่ ราทำเอง
2.กิจกรรมที่ต้องรว่ มมือกบั หน่วยงาน และรว่ มมือกับหนว่ ยงานไหนบ้าง
3.ใชต้ งั ค์ทงั้ หมดเทา่ ไร

นคี่ อื การบริหารทนุ เพอ่ื ลดรายจา่ ย
ใชเ้ งินนอ้ ย คอื จดุ เด่นทำมาหากนิ ทำมาคา้ ขายแบบ 9 ข้อ 5 ชอ่ ง
($)ใชเ้ งินนอ้ ย ความเสย่ี งก็นอ้ ย (>)ใชเ้ งินนอ้ ย เราก็ขายของคุณภาพดี ราคาสคู้ ่แู ขง่ ได้ ของดรี าคาถกู ใจ บริการประทับใจ

เราก็จะมี แฟนคลบั หรอื ลูกค้าประจำท่ีตดิ ใจ ซอ้ื ซำ้ บอกต่อ เม่อื มีแฟนคลบั เรากข็ ายไดต้ ลอด ขายสนิ คา้ รองได้ ขาย
สินคา้ ตวั ใหมถ่ กู ใจลูกคา้ ได้ ขายสินค้าดีดีของเพอ่ื นได้ แบบนีแ้ หละ "ขายน้อยได้มาก" แบบนแ้ี หละ ความผาสกุ ของ
ครอบครัว ชุมชนบา้ นนอกเราจะอยูค่ ู่ลกู ค่หู ลาน แบบนแ้ี หละท่ี

(>)เรยี กวา่ ธุรกิจเพือ่ ชมุ ชน

........

ลงตารางเสรจ็ ทา่ นก็จะได้ Community Business Model Canvas (>)cbmc
คลา้ ยๆได้โฉนด หรอื แผนท่ี บอกขอบเขต ขนาดของกจิ การของเรา ใชส้ ำหรบั กำกบั ทศิ ทางการทำมาหากนิ ทำมาคา้ ขาย
ของเรา ให้ลดรายจา่ ย เพิ่มรายได้ ขยายกิจการไดจ้ รงิ
ไม่ต้องหลงทางเข้าสวู่ งจรอุบาท ขายมากไดเ้ งินนอ้ ย มีของแต่ขายไมไ่ ด้ เหน่ือยแทบตายได้หนท้ี ว่ มตวั

การไดต้ าราง 9 ข้อและตาราง 5 ชอ่ งกเ็ หมือนวา่ ท่านไดส้ รา้ งตะเกยี งวเิ ศษทม่ี ยี ักษใ์ จดีแอบอยู่ในตะเกยี ง คอยชว่ ย
ทา่ นทำมาหากินทำมาคา้ ขายแบบมืออาชพี ไดด้ ้วยตัวทา่ นเอง นัน่ เอง แบบนีแ้ หละท่ีแผนธุรกจิ เพอื่ ชุมชน 9 ขอ้ 5 ช่อง ชว่ ย
ใหบ้ า้ นนอกยงั คงเป็นสวรรคบ์ นดนิ ไดต้ อ่ ไป เรามาสรา้ งตะเกยี งวิเศษตอ่ จากเม่อื วานกนั เถอะ

ข้อคดิ ชวนคยุ (1)(1)

(>)ความสำเร็จ ความไมส่ ำเรจ็ (<)

ความสำเรจ็ มักเกิดจากปัจจยั สำคัญ 3 ประการ
1.คดิ ดี
2.มฝี ีมอื
3.มีเครื่องมือทด่ี ี
คิดดี หมายถงึ การมีระบบคิด กระบวนการคิด หรอื วธิ ตี ิดคดิ ท่ีมปี ระสิทธภิ าพ
ท่ีนิยมเรยี กกันวา่ Growth mindset
คำวา่ mindset นา่ จะหมายถึง
"ทัศนคติ วธิ ีคิดและความเช่ือของคนแตล่ ะคน ท่ีส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตดั สนิ ใจของคนผ้นู ั้น"
แบง่ ใหญๆ่ เปน็ 2 แบบ
แบบ Growth Mindset คือ กระบวนการคดิ ทม่ี งุ่ ไปขา้ งหนา้ ไมว่ า่ จะเผชญิ กบั เร่ืองบวกหรอื ลบ
Fixed mindset คอื กระบวนการคิดแบบกลวั การเปลีย่ นแปลง
ผทู้ ีป่ ระสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มีกระบวนการคดิ แบบม่งุ หนา้ ทา้ ทายยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มีฝีมอื (ภาษาองั กฤษใชค้ ำวา่ skillset) คือเปน็ ผทู้ ม่ี กี ารฝกึ ฝนทักษะจนชำนาญเชย่ี วชาญ มเี คร่ืองมือดี (toolset)

คนท่ีมีทัศนคติ ความเชื่อ กระบวนคดิ ท่มี ุ่งหนา้ ท้าทายการเปลี่ยนแปลง มที ักษะความชำนาญในสง่ิ ที่ทำ มีเครื่องมอื ท่ี
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ยอ่ มกา้ วสูค่ วามสำเร็จไดส้ ูง
Cbmc เปน็ เครือ่ งมือ(toolset)ทจี่ ะช่วยใหช้ าวบา้ นเพ่ิมความสามารถในการทำมาหากินทำมาคา้ ขายแบบใชเ้ งินน้อย ขาย
สินค้าราคาดี มคี ณุ ภาพลกู คา้ ตดิ ใจซื้อซำ้ บอกตอ่ กระบวนการเรยี นรู้ cbmc 6 วนั เปน็ กระบวนการ ให้ผเู้ รียนปรับ
กระบวนการคดิ (mindset) จากมวยวัดเปน็ มวยอาชีพด้วยตนเอง จากการส่องกระจก 4 บาน
ส่วนskillset หรือชดุ ทกั ษะ ในการทำมาหากินทำมาคา้ ขายของผู้เรียนแตล่ ะคน แตล่ ะคน ตา่ งกม็ ที ักษะเดมิ อยชู่ ดุ หนงึ่
เชน่ เคยคา้ ขายแบบมวยวดั แตเ่ ม่อื มาใชเ้ ครอื่ งมือ cbmc ชดุ ทักษะเดมิ กจ็ ะถกู ต่อยอดเปน็ ทกั ษะแบบมวยอาชพี เช่นการ

ใชต้ าราง 5 ช่อง (แผนดำเนนิ งาน)ซงึ่ เป็นทกั ษะชดุ ใหมแ่ ตส่ ามารถตอ่ ยอดจากชดุ ทกั ษะเดิมได้โดยทกั ษะเดิมบางสว่ นอาจ
หรือบางสว่ นตอ้ งถอดท้งิ
ดงั นนั้
จะสำเรจ็ หรือไม่ อย่ทู ที่ ่านจะถอดรี้อ mindset เดิม แลว้ ประกอบกลับใหมด่ ้วย 9 ข้อ 5 ชอ่ งไดห้ รือไม่
ถา้ ใช่ ทา่ นกเ็ พียงลงมือตามตาราง ทัง้ 9 ข้อ 5 ช่อง ทา่ นทำมากบั มอื กน็ า่ จะบรรลเุ ปา้ หมายตามท่ตี ้งั ไว้
ส่วนปจั จัยทม่ี ักจะทำให้ไม่เกดิ ความสำเร็จนา่ จะไดแ้ ก่
ความขเ้ี กยี จ
ผลัดวนั ประกันพรุ่ง ท้อ
กลวั การเปล่ียนแปลง

ข้อคดิ ชวนคยุ ..(1)(2).

จับยักษ์ใส่ตะเกยี งได้แลว้ เกดิ อะไร (เอ๊ะ)

ชมุ ชนเขม้ แข็งอนั เนื่องจากสามารถจัดการตนเองได้ อยา่ งครอบคลุม

จะนำมาซงึ่ ความผาสุกร่วมกันถงึ ร่นุ ลกู รุน่ หลาน

คอื ความฝนั ที่อยูใ่ นใจของพวกเรารว่ มกัน

นีน่ า่ จะเปน็ โจทย์ในใจหรือเปา้ หมายทเ่ี ราต้องการจะพากนั ไปใหถ้ งึ

ถา้ กอดคอกันไป
ยิง่ เดนิ ยิง่ ใกล้
กเ็ รยี กไดว้ ่า
ยง่ิ ลงมือทำ
ยิง่ เห็นผล

'ตอบโจทยต์ อบใจ'
ชุมชนจะจดั การตนเองได้
คนจติ สาธารณะ ประมาณ 5 % ในแต่ละชมุ ชน

ต้องจดั การตนเองได้ก่อน

การจดั การปากทอ้ งหรือการทำมาหากินทำมาคา้ ขาย
จึงเปน็ กระดมุ เมด็ แรก

หลักสตู ร 6 วันท่เี รยี ก 9 ข้อ 5 ช่อง
จึงเรมิ่ จากมวยวัดให้เรมิ่ เปน็ มวยอาชพี

ถ้าผเู้ ขา้ เรยี น สามารถจับ ยกั ษใ์ สต่ ะเกยี งวเิ ศษไดใ้ น 6 วันน้ี
จึงถอื ไดว้ า่
ผู้เรยี นได้ก้าวขา้ มเสน้ จากมวยวดั เปน็ มวยอาชีพแลว้
สว่ นเมือ่ ขา้ มเส้นแลว้ จะไปต่อไดไ้ กลแคไ่ หน ก็ขนึ้ กบั การลงมอื ปฏบิ ัติตามทไี่ ดเ้ รยี นรขู้ องแตล่ ะคน

เทา่ กับว่า การ จับยกั ษใ์ สต่ ะเกยี งไดเ้ ปน็ แผนดำเนินงาน 5 ชอ่ งหนงึ่ แผ่น (operation plan)
และแบบจำลองธรุ กิจ 9 ข้อ อีก 1 แผน่ (business model) เป็นจุด start ของการเป็นมวยอาชพี
9 ข้อ 5 ชอ่ ง เปรียบเหมอื นพาหนะ ขณะขับพาหนะนี้ไป ประสบการณ์กเ็ พ่มิ ขน้ึ เป็นเงาตามตัว
ในประสบการณท์ ่ีเพม่ิ ข้ึนทกุ ขณะนั้น เมอื่ เรานำมากรอง จะพบ 2 สง่ิ ผสมกันอยู่คือ
ความคดิ ทเ่ี พิม่ ขน้ึ และทกั ษะทีเ่ พ่ิมขน้ึ ทุกขณะ

...

แต่ดว้ ย 9 ข้อ 5 ชอ่ ง เป็นเครื่องมอื หรอื พาหนะท่ีชว่ ยใหเ้ ราคดิ อยา่ งเปน็ ระบบ และทำอยา่ งเปน็ ระบบ
ทง้ั ความคดิ และทักษะจงึ เป็นระบบตามไปดว้ ย
เรียกว่า ชดุ ความคิด และชดุ ทกั ษะ

เรยี กสนั้ ๆวา่ ชดุ คิดชุดทกั ษะ mindset และskillset

.....

ดังน้ัน การที่ผเู้ รยี นไมว่ า่ พนื้ ฐานกอ่ นเรยี นจะเรยี นสูงเรียนต่ำแค่ไหน
ถ้าสามารถจบั ยกั ษใ์ สต่ ะเกยี งไดพ้ ร้อมกนั ในการเรียนวันที่ 4 และ 5
กน็ ับว่า ไดเ้ รม่ิ ตน้ พรอ้ มกันทจ่ี ุด start นี้ ทั้งส้นิ
ตาสตี าสา อาจารย์ นายพล คนเก่งธรุ กจิ ก็ลว้ นเรมิ่ start จากจดุ นี้ดว้ ยกนั ทงั้ สิน้
หลังจากนนั้
ใครสะสม ประสบการณ์ อะไรมากน้อย มาก่อนหนา้ น้ี
กเ็ ทา่ กับมเี ช้ือเพลิงทสี่ ะสมสำหรับการพงุ่ ไปข้างหน้า หรือเดินไปขา้ งหน้า
ก็อาจตา่ งกนั ไป
อันนก้ี ็เปน็ ไปตามจรงิ ของแต่ละคนที่สะสมมา
ดงั ได้กลา่ วไว้แลว้ วา่ ในประสบการณ์นน้ั มีความคิดและทกั ษะผสมกันอยู่
การจบั ยกั ษใ์ สต่ ะเกียงได้
ความคิด และประสบการณ์ทีเ่ คยสะเปะสะปะ
กเ็ ริม่ ปรับเป็น
ชุดคิด ชุดทักษะ
ชดุ คดิ ( mindset)ชดุ ทักษะ(skillset)หลงั เส้นstartนก้ี จ็ ะลุ่มลกึ ชดั เจนแตกตา่ งกันไปตามจรงิ ที่แตล่ ะคนสะสมมา
ดงั นัน้ เมือ่ พน้ จดุ start เราจงึ เรว็ ลกึ ไม่เท่ากนั
เชน่ ตาสตี าสา เกง่ ข้อ 7 จึงเร็วและลึกดา้ นนี้ กวา่ ครบู าอาจารย์ พอ่ ค้าพอ่ ขาย
ขณะเดยี วกนั ครบู าอาจารย์พอ่ คา้ พอ่ ขาย กจ็ ะเรว็ ลึกทนุ ขอ้ 8 และ 9

.....

ณ จุดstart น้ี
เราจงึ กอดคอกนั หันหนา้ ม่งุ สธู่ ง "ชมุ ชนจดั การตนเอง" บนถนนที่ชอ่ื วา่ ทนุ ข้อที่ 7

เสน้ ทางน้ี ตาสีตาสา หรอื คนจติ สาธารณะ 5 %จากชมุ ชนจึง เช่ยี วชาญถนดั จัดเจนกว่า จงึ ตอ้ งใหต้ าสตี าสาเป็นตวั ตง้ั
สว่ นครูบาอาจารณ์ ปัญญาชนพอ่ ค้าพ่อขาย ทีเ่ ชย่ี วชาญถนดั จดั เจน ถนนอกี เสน้ ทางหน่งึ ทเี่ รียกว่า เส้นทางทนุ ข้อที่ 8
เมื่อมจี ติ อาสามาร่วมเสน้ ทางทม่ี งุ่ สู่ การสนับสนุนใหต้ าสีตาสาจัดการตนเองได้ ในเส้นทางสายท่ี 7 ทต่ี นเองไมค่ นุ้ ชิน ไม่
ถนดั

ถา้ คนถนัดเสน้ ทางสายท่ี 8 มานำทาง ถนนสายที่ 7 ก็นา่ จะพา หลง วนกลบั ไปเดนิ บนถนนเสน้ ทางทีข่ อ้ 8
ถา้ หลงไปเชน่ นี้ ชมุ ชนจะ
ถกู จดั การเชน่ เดมิ (^)
จงึ ไม่ใช่
ชุมชนจัดการตนเอง ตามธง ทีเ่ ราตง้ั ไว้

ดงั นั้น
หนทางทดี่ สี ู่ชมุ ชนจดั การตนเองหรอื เสน้ ทางสายทุนขอ้ ท่ี 7

จึงควรให้ ตาสีตาสานำไป
แลว้ ทุนขอ้ ที่ 8 เดินตามไปเป็นเพอ่ื นคอยเตมิ เต็ม

ความผาสุกรว่ มกันอนั เร่มิ และเกดิ จากตาสีตาสาจิตสาธารณะ จำนวน 5%ทไ่ี ดป้ ลดปลอ่ ยตนเองจนสามารถนำพลังแฝง
ของตนและจดุ แข็งของบา้ นนอกมาก่อให้เกิดความผาสุกต้นทางได้ โดยท่มี ีกลั ยาณมิตรทนุ ข้อ 8 คอยเตมิ เตม็ อยา่ งถกู เรอื่ ง
ถูกทถี่ กู ทาง หรอื ถกู จริตถกู บริบท
ก็จะเกดิ ข้นึ
และขยายตวั จากการจดั การตนเองไดข้ องแกนนำ cbmc 5% ในพน้ื ทีน่ นั้ ๆ ขยายสู่ชมุ ชนจดั การตนเองต่อไป

ชมุ ชนจัดการตนเอง จงึ เกดิ ได้จาก
คนจิตสาธารณะ 5% ที่มชี ดุ คิดชดุ ทกั ษะ 9 ขอ้ 5 ช่อง มาจับมือกนั เปน็ เครือขา่ ยในชมุ ชนน้ันๆ

แล้วมาสุมหวั กัน ร่วมกันทำแผน 9 ข้อ 5 ช่องสำหรับพฒั นากลุ่มหรือชุมชนน้นั

โดยเลือกจดั ใหก้ ับคนทสี่ นใจทจี่ ะเปลยี่ นแปลงตนเอง เปลี่ยนจากทีเ่ คยเห็นแกนนำ เคยเป็นมวยวดั แตไ่ ดม้ วยอาชพี ลด
รายจา่ ย เพมิ่ รายได้ ขยายกิจการไดจ้ รงิ
คนท่ใี ส่ใจเปล่ียนแปลงนี้ จะมีประมาณ 10-20 % ในแต่ละกลุม่ ชมุ ชนนั้นๆ
แผนเครือข่ายของชาว CBMC ในระดบั ตำบลนเ้ี รยี กวา่ TBMC ซง่ึ จะเปน็ หลักสตู รทีจ่ ะเปดิ ใหเ้ รียนในลำดบั ตอ่ ไป

ถนนสายทีม่ งุ่ สู่ ความผาสุกรว่ มกนั จนถึงรนุ่ ลูกรุ่นหลาน ( sustainable development goals)

นค่ี ือถนนท่ีตอบโจทยต์ อบใจพวกเรา

เส้นทางน่ันคอื
ทนุ 7 เปน็ ตวั ตั้ง
ทนุ 8 เป็นตวั เตมิ
ทนุ 9 เป็นตัวเสรมิ

ชุมชนกจ็ ะค่อยๆ เขม้ แข็งจัดการตนเองได้ตามฝัน
(กุญแจ) ข้อสอบ

▪️ มี 3 ขอ้ ตรงไปตรงมา เขยี นออกมาใหม้ ากทสี่ ดุ ไมม่ ีถูกไมม่ ผี ิ
ใหท้ ่านตอบจากใจ

ชื่อ..................
หอ้ งที่......
จงั หวดั ..........

ขอ้ ที่ (1)

ทา่ นรู้สกึ ได้อะไรจาก การเรียน 5 วันทผี่ า่ นมาบา้ ง (?)

(>)ตอบ
และ รูส้ กึ อยา่ งไรหลงั จบั ยกั ษใ์ สต่ ะเกยี งวิเศษไดแ้ ล้ว
(>)ตอบ....

ข้อที่ (2)

ท่านรสู้ ึกอยา่ งไร กับการคา้ ขายแบบ มีแฟนคลับ (เอ๊ะ)

(>)ตอบ
ข้อท่ี (3)

อ่านบรรยาย

โลกกำลังใสใจการพัฒนาเศรษฐกจิ แนวใหมไ่ ดแ้ ก่

เศรษฐกจิ ชวี ภาพ Bioeconomy(B)

คือ การตอ่ ยอดทรัพยากรพืช และสตั ว์ ด้วยเทคโนโลยีท่ีช่วยใหเ้ กิดการพฒั นาผลผลติ ทางการเกษตรให้มมี ูลคา่
สูงขึ้น

เศรษฐกจิ หมนุ เวียน

Circular Economy(C) ใช้ซำ้ นำกลับมาใชใ้ หม่ เพอ่ื ไม่ใหเ้ กดิ ของเหลือทง้ิ ไม่

คือ การใช้ทรัพยากรใหเ้ กิดความคมุ้ คา่ มากทสี่ ดุ มีการหมุนเวยี น
เกิดขยะทุกกระบวนการ ลดปริมาณของเสียใหเ้ ปน็ ศนู ย์

เศรษฐกจิ สเี ขียว Green Economy(G)

คอื การพัฒนาเศรษฐกิจทไ่ี ม่ได้สนใจเพยี งรายได้เทา่ นั้น แต่ ยงั ต้องใส่ใจสง่ิ แวดล้อม มลพษิ และความย่งั ยืน อาทิ การไม่
ใชส้ ารเคมี

เรยี กยอ่ ๆ รวมกนั วา่ BCG

BCG เป็นแนวทางการพฒั นาทสี่ อดรับกบั เปา้ หมายการพัฒนาท่ียั่งยนื (SDGs) ของสหประชาชาติ 5 เป้าหมาย ไดแ้ ก่
การผลติ และบรโิ ภคทย่ี ่งั ยนื
- การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
- การอนรุ ักษ์ความหลากหลาย
- ความรว่ มมือการพัฒนาทย่ี งั่ ยนื
- การลดความเหล่อี มลำ้
อีกทั้งสอดรับกับปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งซง่ึ เป็นหลกั สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คม
ของประเทศไทย

BCG เปน็ การเปลี่ยนรูปแบบจากการ "ผลติ มากแต่สร้างรายไดน้ ้อย (More for Less)"
ไปส่กู ารผลติ ที่ "ผลิตสินคา้ น้อย แตส่ ร้างรายไดม้ าก (Less for More)"

ขอ้ สอบ (3)

ท่านรสู้ กึ วา่ CBMC มีส่วนคลา้ ยกบั BCG บา้ งหรือไม่ อยา่ งไร (เอะ๊ )

(>)ตอบ

คำ่ นี้ 18.00 น.

(at)ณ. หอ้ งเรียนกลางรวมภาค

ขอใหพ้ เ่ี ลี้ยงชวนตัวแทนห้องละ 3 ทา่ น ท่านละ 1 หวั ขอ้ / 1 นาที
ใหเ้ ลอื กตอบข้อสอบตามแต่ผูเ้ รยี นต้องการจะแลกเปลีย่ น
(1)พวกเราได้อะไรจาก 6 วนั
(2)ร้สู กึ อยา่ งไร หลังจบั ยกั ษใ์ ส่ตะเกียงวเิ ศษไดแ้ ล้ว
(3)การตลาดแบบ แฟนคลับ เหมาะกบั กิจการเล็กๆของชาวcbmc หรอื ไมอ่ ย่างไร
(4) BCG กบั CBMC เหมือนและต่างกนั อยา่ งไร

นำเสนอจากใจ สบายๆ เหมอื นเล่าใหเ้ พ่อื นฟงั
การนำเสนอ
จะเสนอเปน็ 3 รอบ
กลมุ่ ละ 1 คนตอ่ รอบ
เพือ่ ให้กลุม่ หลัง ๆ ไมต่ อ้ งรอนาน
ขอให้นำเสนอ เรยี งสลับกันดงั นี้
กลมุ่ 1 > 9 > 2 > 8 > 3 > 7 > 4 > 6 > 5
ต๊กุ ตาจะเป็นผูข้ านช่อื กลมุ่ จากรายช่อื ที่ส่งมา 1-2-3
ใหผ้ ู้เรียนแนะนำชอ่ื และกลมุ่


Click to View FlipBook Version