The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทต.นาโพธิ์จดหมายข่าวเดือนมีนาคม2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mprompipat, 2021-03-31 04:16:57

ทต.นาโพธิ์จดหมายข่าวเดือนมีนาคม2564

ทต.นาโพธิ์จดหมายข่าวเดือนมีนาคม2564

ฉบบั ที่ 6 ประจ�ำ ปีงบประมาณ 2564 ประจ�ำ เดือน มีนาคม 2564

เทศบาลต�ำ บลนาโพธ์ิ www.naphomuni.go.th

www.naphomuni.go.th หนา้

2

“เทศบาล” เดนิ รณรงคก์ ารเลอื กตัง้

วนั ท่ี 3 มนี าคม 2564 นายปัญญา ปกั กาโต รองปลดั เทศบาล รักษาราชการแทนปลดั เทศบาล ปฏบิ ตั ิหน้าทีน่ ายกเทศมนตรตี �ำ บลนา
โพธ์ิ เป็นประธานในการเดนิ รงค์การเลอื กต้ังเทศบาล เร่มิ ตน้ ขบวนจากหน้าที่ว่าการอำ�เภอนาโพธ์ิ ไปยงั เขตเทศบาลต�ำ บลนาโพธิ์ โดย
มขี บวนดรุ ิยางค์จากโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ และโรงเรียนเทศบาลฯ พร้อมคณะครแู ละพนกั งานเทศบาลร่วมในกจิ กรรมคร้งั นด้ี ว้ ย

วสิ ยั ทัศน์ : บา้ นเมืองน่าอยู่ มุ่งสูส่ ังคมเกษตร บรกิ ารสู่ความเปน็ เลศิ เชดิ ชูภูมิปญั ญาไทย ใสใ่ จสิ่งแวดล้อม

www.naphomuni.go.th หนา้

โครงการฝกึ อบรมชุดปฏบิ ตั กิ ารจิตอาสาภยั พิบตั ิ 3

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เทศบาลต�ำ บลนาโพธ์ิ จัดการอบรมในโครงการฝกึ อบรมชดุ ปฏิบัตกิ ารจติ อาสาภัยพิบัติ ประจ�ำ เทศบาลตำ�บลนา
โพธิ์ ณ หอประชมุ โรงเรยี นเทศบาลต�ำ บลนาโพธไ์ิ ดร้ บั เกยี รตจิ าก นายกนั วลนิ ทร์ เมืองแก้ว นายอำ�เภอนาโพธ์ิ เปน็ ประธานในพิธเี ปดิ
การอบรม โดยมี นายถาวร บุญศรี นายอ�ำ เภอแคนดง นายชยั ณรงค์ ตังวงศป์ ระเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนกอก ท้องถ่นิ
อำ�เภอนาโพธ์ิ หัวหน้าสว่ นราชการในอำ�เภอนาโพธิ์ ผอู้ �ำ นวยการกอง หวั หน้ากองเทศบาลต�ำ บลนาโพธ์ิ เข้ารว่ มในพิธดี ว้ ย การอบรมจดั
ขน้ึ ระหว่างวันท่ี 9-11 มีนาคม 2564

วสิ ัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ มงุ่ สสู่ ังคมเกษตร บริการสคู่ วามเปน็ เลิศ เชดิ ชภู ูมิปัญญาไทย ใส่ใจสงิ่ แวดล้อม

www.naphomuni.go.th หนา้

4

โครงการฝึกอบรมชดุ ปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพบิ ัติ

วิสยั ทศั น์ : บา้ นเมอื งน่าอยู่ มงุ่ สูส่ งั คมเกษตร บริการสูค่ วามเปน็ เลศิ เชดิ ชูภมู ปิ ญั ญาไทย ใสใ่ จส่ิงแวดล้อม

www.naphomuni.go.th หนา้

5

เทศบาล รับมอบ - คืนถงั ขยะ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายปัญญา ปกั กาโต รองปลดั เทศบาล รกั ษาราชการแทนปลดั เทศบาล ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีนายกเทศมนตรี
ต�ำ บลนาโพธ์ิ เป็นประธานในการรับมอบและคนื ถงั ขยะ ณ ศาลาประชาคมบ้านขม้นิ ท้ังนี้ จ.อ.นพรตั น์ โยธานนั ท์ ผอู้ ำ�นวยการกอง
วิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผอู้ �ำ นวยการกองสาธารณสุขและส่งิ แวดล้อม พรอ้ มดว้ ยพนกั งานเทศบาล และประชาชนใน
พืน้ ที่เข้ารว่ มในกจิ กรรมด้วย การรับมอบและคนื ถังขยะชุมชน เพื่อการคัดแยกขยะในชมุ ชน และการลดขยะจากตน้ ทาง เปน็ ชุมชน
ปลอดขยะเพอ่ื เป็นชุมชนพนื้ ทต่ี น้ แบบต่อไป

เทศบาล รว่ ม โคก หนอง นา โมเดล

เทศบาลต�ำ บลนาโพธ์ิ กองชา่ ง ออกปฏิบตั ิงานร่วมกับพัฒนาชมุ ชนอำ�เภอนาโพธ์ิ ในการส�ำ รวจพ้นื ท่ีเพ่อื จัดวางผงั ใหก้ ับผู้เข้ารว่ ม
โครงการ โคก-หนอง-นา โมเดล ในอำ�เภอนาโพธโ์ิ คก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพน้ื ทีซ่ ่งึ เหมาะกบั พ้นื ท่ีการเกษตร ซงึ่ เป็นผสมผสาน
เกษตรทฤษฎใี หม่ เขา้ กบั ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านทอ่ี ยู่อยา่ งสอดคล้องกับธรรมชาติในพน้ื ที่นนั้ ๆ

เทศบาล “ ซ่อมบ�ำ รงุ ” เสยี งไร้สาย

เทศบาลตำ�บลนาโพธ์ิ ดำ�เนนิ การซ่อมบำ�รุงจดุ รบั สัญญาณการกระจายเสียงไร้สายในเขตเทศบาลต�ำ บลนาโพธ์ิ ท่ดี ำ�เนินงานโดยผ้รู ับ
จา้ งเพอ่ื เพม่ิ ประสิทธภิ าพในการรับสญั ญาณการกระจายเสยี ง การประชาสมั พนั ธเ์ สียงไรส้ ายเป็นการเผยแพรป่ ระชาสัมพันธ์ข้อมลู ขา่ วสาร
ทางราชการ

วสิ ยั ทศั น์ : บ้านเมอื งนา่ อยู่ ม่งุ สู่สังคมเกษตร บรกิ ารสู่ความเป็นเลศิ เชิดชภู ูมิปญั ญาไทย ใส่ใจสง่ิ แวดลอ้ ม

www.naphomuni.go.th หนา้

การชำ�ระภาษีทด่ี ินและส่ิงปลกู สร้าง 6

เทศบาลต�ำ บลนาโพธ์ิ เรอ่ื งการช�ำ ระภาษที ด่ี นิ และสิง่ ปลกู สร้าง และภาษปี ้าย ประจำ�ปี 2564 การชำ�ระภาษีทดี่ ินและสง่ิ ปลูกสรา้ ง
และภาษีปา้ ย ประจ�ำ ปี 2564 ภาษที ีด่ นิ และสงิ่ ปลูกสร้าง ผู้เสยี ภาษี คือผเู้ ปน็ เจา้ ของท่ีดินและสง่ิ ปลูกสร้าง เจา้ ของห้องชดุ ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สนิ หรอื ผคู้ รอบครองทรัพย์สนิ หรอื ผทู้ ำ�ประโยชนใ์ นทรัพย์สินของรัฐ ขอใหท้ ่านเข้ามาตรวจสอบรายการที่ดินและสิง่ ปลกู สร้างใน
เดอื นพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

ประชมุ “คณะผ้ชู ่วยเลือกต้งั ” เทศบาลต�ำ บลนาโพธิ์

วันท่ี 15 มนี าคม 2564 นายปญั ญา ปกั กาโต รองปลดั เทศบาล รกั ษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิ น้าท่ี นายกเทศมนตรีต�ำ บล
นาโพธ์ิ ในฐานะผ้อู �ำ นวยการการเลือกตงั้ ประจ�ำ เทศบาลตำ�บลนาโพธ์เิ รียกประชมุ คณะท�ำ งาน ประจำ�ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ�ำ
เทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ เพ่ือเตรยี มความพรอ้ มส�ำ หรับวันเลือกตัง้ เทศบาลท่จี ะมขี นึ้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564

เทศบาลรว่ มอบรม - รับรางวลั ตลาดปอ้ งกันโควิด

วนั ท่ี 15 มนี าคม 2564 จ.อ. นพรัตน์ โยธานันท์ ผูอ้ ำ�นวยการกองวิชาการและแผนงาน รกั ษาราชการผู้อำ�นวยการกองสาธารณสขุ
พรอ้ มด้วยนักประชาสมั พันธ์ และเจา้ หนา้ ท่ีกองสาธารณสุขฯ นำ�ตัวแทน อมส. ของเทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปอ้ งกันโควดิ และสาธิตการล้างตลาด พรอ้ มรบั มอบป้ายตลาดป้องกันโควดิ -19 ณ อาคารตลาดค้าปลีก เทศบาลเมอื งบรุ ีรัมย์

วิสยั ทศั น์ : บ้านเมอื งน่าอยู่ มุ่งสู่สงั คมเกษตร บรกิ ารส่คู วามเป็นเลิศ เชิดชภู มู ิปญั ญาไทย ใส่ใจสิง่ แวดลอ้ ม

www.naphomuni.go.th หนา้

7

เทศบาล อบรม กปน.

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 เทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ จัดการอบรมกรรมการประจำ�หนว่ ยเลอื กตง้ั (กปน.) ณ ห้องประชุมหนอง
โก อาคารเทศบาลต�ำ บลนาโพธิ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะไดร้ ับความร้ทู ้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตเิ ก่ียวกบั หลกั การและระบบการเลอื กตั้ง
กฎหมายระเบยี บและการกระท�ำ ทเ่ี ปน็ ความผิดฯ รวมทัง้ ความส�ำ คัญบทบาทและภารกจิ ของผจู้ ัดการประจำ�หนว่ ยเลอื กต้ัง

วสิ ยั ทศั น์ : บ้านเมอื งนา่ อยู่ ม่งุ สู่สังคมเกษตร บริการสคู่ วามเปน็ เลิศ เชิดชภู ูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ ม

www.naphomuni.go.th หนา้

8

เทศบาล ส่งมอบวสั ดุอปุ กรณก์ ารเลือกตง้ั กปน.

วนั ท่ี 27 มนี าคม 2564 เทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ สง่ มอบวัสดอุ ปุ กรณ์การเลอื กต้ังแก่ กรรมการประจ�ำ หนว่ ยเลือกตั้ง (กปน.) จำ�นวน
10 หนว่ ยเลือกตง้ั โดยเร่มิ การสง่ มอบวสั ดอุ ุปกรณต์ ง้ั แต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนยป์ ระสานงานการเลอื กต้งั
ประจำ�เทศบาลตำ�บลนาโพธิ์

วิสัยทัศน์ : บา้ นเมืองนา่ อยู่ มุ่งสสู่ งั คมเกษตร บริการสคู่ วามเปน็ เลศิ เชดิ ชภู มู ิปัญญาไทย ใสใ่ จสง่ิ แวดลอ้ ม

www.naphomuni.go.th หนา้

9

วนั เลอื กตัง้ เทศบาล

28 มนี าคม 2564 วนั เลอื กต้งั เทศบาลต�ำ บลนาโพธ์ิ ภาพบรรยากาศการลงคะแนนการเลือกต้ังสมาชกิ สภา และ นายกเทศมนตรี
ตำ�บลนาโพธ์ิ ของ 10 หนว่ ยเลอื กตั้ง

วิสยั ทัศน์ : บ้านเมอื งนา่ อยู่ มุ่งส่สู ังคมเกษตร บรกิ ารส่คู วามเปน็ เลิศ เชิดชภู ูมปิ ัญญาไทย ใสใ่ จสิ่งแวดล้อม

www.naphomuni.go.th หนา้

10

วันเลอื กตัง้ เทศบาล

วสิ ยั ทัศน์ : บ้านเมอื งนา่ อยู่ มุ่งสูส่ ังคมเกษตร บริการสู่ความเปน็ เลิศ เชิดชภู มู ิปญั ญาไทย ใสใ่ จสิง่ แวดลอ้ ม

11

ท่ปี รึกษา: นายปญั ญา ปกั กาโต รองปลัดเทศบาล
บรรณาธิการ: นายปัญญา ปกั กาโต รองปลดั เทศบาล รกั ษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏบิ ัตหิ นา้ ทน่ี ายกเทศมนตรีตำ�บลนาโพธ ์ิ
กองบรรณาธิการ: จ.อ. นพรัตน์ โยธานันท์ ผู้อ�ำ นวยการกองวิชาการและแผนงาน, ฝา่ ยบริหาร กองวิชาการและแผนงาน
จดั ท�ำ โดย: นางสาวมนัญญา พรมพิพฒั น์ นกั ประชาสัมพันธป์ ฏบิ ตั ิการ กองวชิ าการและแผนงาน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายการอาหารบุฟเฟ่ต์ 350บาท
Next Book
แหล่งเรียนรู้ตำบลนิคมห้วยผึ้ง