The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fadhilahsyuhaida02, 2021-03-24 22:19:01

GRAFIK 1

GRAFIK 1

GPP 1063
PENGURUSAN

GRAFIK 1

NAMA AHLI KUMPULAN :
1. FADHILAH SYUHAIDA BINTI

MOHD SUKRI
2. NURUL HUDA NABIHAH BINTI

ABDULLAH

Secara umumnya, pendidikan Berasal daripada perkataan Latihan fokus kepada
adalah aktiviti yang diberikan Latin iaitu educare yang pergerakan tingkah
dan dipelajari berkait dengan bermaksud latihan dan laku bagi membentuk
kemahiran motor.
pembentukan dan educere bermaksud didikan.
perkembangan ilmu, Kedua-duanya penting dalam
kemahiran, kerohanian dan
pendidikan.
jasmani manusia,
DEFINISI DAN
KONSEP

PENDIDIKAN

Didikan melibatkan komponen
intelek dan bermatlamat untuk

membina pemikiran yang
bijaksana dan rasional yang
membawa kepada pembinaan

jiwa manusia yang murni.

TAKRIF PENDIDIKAN BERDASARKAN
AHLI FALSAFAH

01 02 03

Plato Socrates Aristotle
(427SM) (470SM)
Pendidikan bertujuan
Pendidikan adalah satu Pendidikan adalah satu memberikan peluang
proses untuk usaha untuk
kepada setiap
membentuk dan memberikan latihan warganegara untuk
mendidik individu moral dan disiplin mencapai kebahagiaan
supaya menjadi kepada individu supaya
warganegara yang menjadi manusia yang dalam hidup.
berakhlak mulia serta baik, setia dan patuh
berguna kepada kepada undang-undang
masyarakat dan negara.
negara.

PENGERTIAN
ASAS

ASPIRASI
SISTEM

PENDIDIKAN

Sistem pendidikan Menurut Kamus Aspirasi sistem
berhasrat Dewan (2013), pendidikan merujuk
hasrat yang ingin
melahirkan generasi aspirasi ialah dicapai oleh KPM
muda yang dapat keinginan atau iaitu melaksanakan
kehendak yang kuat
memacu untuk mencapai perubahan besar
pertumbuhan terhadap seluruh
ekonomi negara. sesuatu. sistem pendidikan

PENGERTIAN semasa.
ASPIRASI

PENDIDIKAN

Kejayaan proses Proses pembelajaran
pembelajaran dan dan pengajaran yang
berlaku dalam bilik
pengajaran
membentuk darjah adalah
kemenjadian murid penentu utama
membantu dalam kejayaan negara
merealisasikan pada masa hadapan.
hasrat ini.

ASPIRASI
PENDIDIKAN

-KONSEP
-HASRAT YANG INGIN DICAPAI DALAM

PENDIDIKAN MALAYSIA

KONSEP ASPIRASI PENDIDIKAN DAN
HASRAT YANG INGIN DICAPAI DALAM

KONTEKS PENDIDIKAN

➢ MERUPAKAN HASRAT YANG INGIN DICAPAI OLEH KERAJAAN DALAM
KERANGKA MEMBANGUNKAN SISTEM PENDIDIKAN NEGARA.

➢ HARAPAN PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK DENGAN TUJUAN UNTUK
MERAIH KEBERHASILAN DI MASA DEPAN.

➢ MISI UTAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN JUGA INGIN
MEMBANGUNKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERTARAF DUNIA BAGI
MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SEPENUHNYA DAN
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MALAYSIA

➢ MEMPERKUKUHKAN SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA SECARA
MENYELURUH

➢ KUALITI MURID SECARA INDIVIDU KE ARAH KECEMERLANGAN DIRI

KONSEP ASPIRASI
PENDIDIKAN

SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA YANG
INGIN DICAPAI KEBERHASILANNYA

01 02 03 04 O5

AKSES KEPADA KUALITI EKUITI PERPADUAN KECEKAPAN
KEJAYAAN
STANDARD UNTUK SEMUA DALAM TINGGI
KEPADA ANTARANGSA MURID KALANGAN
KEJAYAAN YANG TINGGI
MURID

• Setiap murid di sekolah mendapat akses yang sama

• Prinsip pendidikan untuk semua

AKSES • Meletakkan negara kita setanding dengan negara maju

• Memastikan sekolah memberikan proses pendidikan yang berkualiti termasuklah standard untuk
bidang Matematik,Sains dan Bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi

• Mensasarkan negara benda dalam kelompok sepertiga teratas dalam TIMSS dan PISA dalam

KUALITI tempoh 15 tahun.
• Pelaksanaan i-Think dan Frog VLE perlulah dilaksanakan secara serius.

EKUITI • Memastikan sistem pendidikan pada tahap yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira etnik,
tempat atau latar belakang.

• Mmastikan setiap murid dan sosioekonomi di sekolah mendapat hak dan ekuiti yang sama terhadap
kemudahan

• Program Pendidikan Khas, Kelas Rancangan Khas dan Program Kawalan perlulah diurus dengan
berkesan.

• Mewujudkan dan menghargai perpaduan dalam kepelbagaian kaum yang ada
• Mewujudkan interaksi dalam kalangan murid-murid agar mereka belajar saling

memahami,menerima dan menghargai kepelbagaian.

PERPADUAN • Gerak kerja kokurikulum perlu dioptimumkan dan Dasar 1 Murid 1 Sukan

• Memastikan pulangan dalam bentuk keberhasilan murid dimaksimumkan untuk
setiap ringgit yang dibelanjakan.

KECEKAPAN • Program pendidikan perlu dibuat secara lebih bertanggungjawab dan menggunakan
sumber yang ada secara cekap, berkesan dan memberi impak yang maksimum.
TINGGI

APAKAH

ASPIRASI TERHADAP
MURID???

ADAKAH PERLU MURID-
MURID MEMPUNYAI CIRI-CIRI
INI????

6- 1- 2-
KEMAHIRAN PENGETAHUAN KEMAHIRAN
DWIBAHASA
ASPIRASI BERFIKIR
5- ET IKA MURID
DAN 3-
4- IDENT IT I KEMAHIRAN
KEROHANIAN NASIONAL
MEMIMPIN

• Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira,
menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains

1 • Mempunyai pengetahuan yang kukuh mengenai Malaysia , Asia dan
Dunia

• Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapatkan pendidikan
sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai pengetahuan

2 yang berbeza.
• Meningkatkan cara untuk menjana pengetahuan baharu

• Setiap murid akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui
peluang bekerja secara berkumpulan

3 • Memegang peranan kepimpinan formal dan informal

• Setiap murid tanpa mengira agama, etnik atau status

4 sosioekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia

• Setiap murid akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk
mendepani pelbagai cabaran kehidupan

5 • Membantu mereka untuk berani membuat keputusan yang tepat

• Setiap murid pada tahap minimum akan dapat menguasai bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris

6 • Mereka juga digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan

APAKAH
KEPENTINGAN
PENDIDIKAN??

KEPENTINGAN

PENDIDIKAN

❖ Membentuk perpaduan masyarakat
❖ Dijadikan sebagai alat sosialisasi politik bagi

membina kesedaran baharu
❖ Mencorakkan pembentukan negara bangsa yang

berkualiti
❖ Maningkatkan kualiti hidup seseorang kepada yang

lebih baik.
❖ Memastikan generasi akan datang mampu untuk

terus mentadbir negara dengan baik sekaligus
memajukan ekonomi negara
❖ Dapat melahirkan manusia yang berpengetahuan
luas dan bijaksana.
❖ Dapat meningkatkan imej negara di persada dunia
dengan adanya rakyat yang berbudi pekerti tinggi dan
berkemahiran dalam segenap bidang.

RUMUSAN BAGI ASPIRASI
PENDIDIKAN NEGARA

KEBERKESANAN SISTEM PENDIDIKAN DI
MALAYSIA

Pelan pembangunan Pendidikan PPPM dilaksanakan adalah Dengan adanya PPPM
Malaysia (PPPM) adalah demi masa depan anak bangsa. diharapkan agar dapat
manifestasi transformasi mencipta kejayaan kerana
kerajaan paling menyeluruh Merekalah yang bakal memberi tumpuan kepada
bagi menghasilkan pulangan meneraju negara dengan semua aspek pendidikan
terbaik modal insan. mengambil alih pengurusan termasuk teknik, vokasional,
serta pentadbiran negara
agama dan sukan .

RUMUSAN BAGI SISTEM
PENDIDIKAN

-Semua orang perlu mempunyai ilmu
dalam kehidupan.

-Seseorang itu dapat dinilai berdasarkan
ilmu pengetahuan yang ada dalam diri
mereka.

▪ Pendidikan ini sangat penting kerana tanpa pendidikan,

rakyat atau negara akan mundur.

▪ Negara juga akan dipandang rendah oleh negara-negara

luar.

▪ Justeru, negara akan menjadi kucar-kacir kerana ekonomi

tidak stabil serta kemakmuran negara yang aman akan
hilang dan musnah begitu sahaja.

▪ Oleh sebab itu, rakyat di negara ini perlu berusaha untuk

mendapatkan pendidikan yang- sewajarnya supaya mereka ini
mampu meningkatkan taraf hidup serta mampu menyumbang
kepada pembangunan negara.

RUJUKAN

• Ainul Mardhiah, (n.d). Ciri-ciri Personaliti, Etika dan Perwatakan Guru

Sebagai Pembina Negara.
https://www.mindmeister.com/1217997314/ciri-ciri-personaliti-etika-
dan-perwatakan-guru-sebagai-pembina-negara-bangsa

• Dr. Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Miskon, (2016). Pengantar

Pengajian Profesional. Selangor: Sasbadi.

• Shamsiah Md Nasir, Mahani Ibrahim & Anisah Hashim, (2017). Siri

Pendidikan Guru Pengantar Pengajian Profesional. Kuala Lumpur:
Oxford Fajar.

SEKIAN
TERIMA

KASIH


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ข่าววันที่ 22 มีนาคม 2564
Next Book
portfolio