The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by naboon1960, 2021-03-18 20:07:53

หนังสือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1

หนังสือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1

บทท่ี ๖
ความรพู นื้ ฐานในการผลิตและการใชสอื่ การเรยี นการสอน

การออกแบบการสอนและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อาจารยผ4ูสอนเป/นผู4เช่ียวชาญ
เนื้อหา และทีมผ4ูดําเนินการ ต4องทํางานร,วมกันกับการตอบคําถามในการวิเคราะหข้ันออกแบบ
เป/นข้ันตอนประสานระหว,างสิ่งท่ีเป/นนามธรรมจากข้ันวิเคราะห โดยการแปลงความคิดและ
นําเสนอเป/นรูปธรรมในข้ันออกแบบ เช,น การเขียนผังงาน การออกแบบ Storyboard ข้ันตอน
เป/นหน4าท่ีของกออกแบบการสอน นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ต4องประสานงานร,วมกับอาจารย
ผู4เชี่ยวชาญเน้ือหา การออกแบบควรออกแบบมีความสอดคล4องกับเปาหมาย วัตถุประสงคและ
เน้ือหาวิชา ขนาดของไฟลที่ใช4 ขนาดวัตถุต,าง ๆ ที่ปรากฏ ความแตกต,างของสีพื้นหน4าและพ้ืน
หลงั และต4องคํานงึ ถึง การวเิ คราะห การออกแบบ การสร4าง และการประเมินผล

คอมพวิ เตอรช,วยจัดการเรียนการสอน เพื่อท่ีช,วยให4ครูผ4ูสอนไม,ต4องเสียเวลากับการงาน
บริหาร ครูผส4ู อนจะได4มีเวลาไปปรบั ปรุงบทเรียนให4ทันสมัยและมีเวลาให4กับนักเรียนมากขึ้น เช,น
การจัดเลือกขอ4 สอบ การตรวจ ให4คะแนน วิเคราะหข4อสอบ การเก็บประวัตินักเรียนเฉพาะวิชาท่ี
สอนเพอื่ ดูพฒั นาการดา4 นการเรียน การให4คําปรึกษา ช,วยในการจัดทําเอกสารเก่ียวกับการเรียน
การสอนของวิชาท่ีสอน การนําคอมพิวเตอรมาช,วยในการจัดการเรียนการสอนจะทําให4ครูผ4ูสอน
สามารถวิเคราะหผ4ูเรียนเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการสอนได4อย,างมีประสิทธิภาพ ตรงกับ
วัตถปุ ระสงคและความต4องการของผู4เรียน

สอื่ ประสมหรอื มัลติมเี ดีย หมายถึง การนําสื่อประเภทมาใช4ร,วมกันท้ังวัสดุ อุปกรณ และ
วธิ กี าร เพอ่ื ให4เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการท่ีใช4สื่อแต,ละ
อย,างตามลําดับขั้นตอนของเน้ือหาปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใช4ร,วมด4วย เพ่ือการผลิตหรือ
การควบคุมการทํางานของอุปกรณต,าง ๆ ในการเสนอข4อมูลท้ังตัวอักษร ภาพกราฟ‰ก ภาพถ,าย
ภาพเคล่ือนไหวและเสยี ง

เคร่ืองขยายเสียงเป/นเทคโนโลยีทางด4านอิเล็กโทรนิคสท่ีก4าวหน4าและมีความจําเป/นต,อ
ชีวิตของคนเรามาก ไม,ว,าจะเป/นเคร่ืองบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ และระบบเสียงของโทรทัศน
และ C.V.D โดยต4องการให4เสียงนั้นมีความชัดเจนไม,มีเสียงรบกวนสอดแทรก มีเสียงเหมือนจริง
ตามธรรมชาติ และมีความไพเราะร่ืนหู ปจจุบันได4มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเสียงให4อย,ูใน
ขั้นดเี สียงดัง ฟงชดั และมคี วามเทยี่ งตรง เหมือนความเป/นจรงิ มากทส่ี ดุ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
迟到大王
Next Book
豌豆先生