The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเขียนจดหมายลา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by meepoohkittiwat, 2021-11-09 01:45:58

การเขียนจดหมายลา

การเขียนจดหมายลา

Keywords: การเขียนจดหมายลา

การฝึ กทกั ษะการเขยี น

การเขยี น
จดหมายลาครู

สอนโดยคณุ ครูกิตติวัฒนน ธนพฒั นนโยธนิ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนกุ

สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน่

จดหมายลาครู

ใชเ้ มื่อกรณีเกิดความ
เจบ็ ป่ วย หรือมีกิจธุระจาเป็น
ท่ีไม่สามารถไปเรียนได้ เราก็
สามารถเขียนจดหมายและส่ง
เพ่อื ขอลาครูได้

ส่ิงทค่ี วรทาเมอ่ื ต้องการเขยี น จดหมายลาครู

๑. ควรใชก้ ระดาษทีส่ ภุ าพ
เชน่ กระดาษเขยี นจดหมายสีขาว
ไมข่ าด ไมย่ ับ หรอื A4 ในกรณที ี่พมิ พ์
จดหมาย

๒. ควรเขียนด้วยตวั บรรจง
หรือปร้ินให้ตรงรปู แบบ

๓. ควรใช้ขอ้ ความทีส่ ุภาพ
ไดใ้ จความชดั เจน

แบบฟอร์มการเขียน
จดหมายลาครู

แบบฟอร์มการเขยี นจดหมายลาครู

๑. มุมด้านบนขวา ใหเ้ ขียนทอี่ ย่ขู องผู้เขียน
๒. เขียนวัน เดอื น ปี ที่เขยี นจดหมาย ตรง
กง่ึ กลางหนา้ กระดาษคาขนึ้ ตน้ เว้นระยะค่นั
หนา้ กระดาษ ๑.๕ น้ิว
๓. เน้อื หา เร่มิ เขียนโดยยอ่ หน้าเล็กนอ้ ย
โดยเขยี นบอกสาเหตุ และบอกระยะเวลาการลา
๔. คาลงท้าย และชอื่ ผลู้ า อยู่ตรงกับวนั เดือนปีที่
เขียน
๕. คารบั รองของผูป้ กครอง ใหเ้ ขยี นตรงกบั คา
ข้นึ ตน้ แล้วให้ผู้ปกครองลงช่ือกากบั ไว้

รูปแบบการเขียน ..........................................

........................ท......อ่ี ....ย......่ผู ....้เู..ข......ีย....น............................

..........................................
..........................................

.......ว.../....ด.../..ป..../..ท...เ่ี .ข...ีย..น...จ..ด...ห..ม...า..ย........

...........ค...า..ข..ึ้น...ต...้น..........................

.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

....................................................................................................................เ..น......อ้ื ....ค......ว....า....ม......จ....ด......ห....ม......า....ย..........................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...................ค...า..ล...ง.ท...า้..ย........................
..................ล...ง..ช..ื่อ...ผ..ู้เ..ข..ยี..น.....................

...................ค...า..ร..ับ...ร..อ..ง........................
...............ล..ง..ช...่ือ..ผ...ู้ป..ก...ค..ร..อ...ง..................

ตวั อยา่ ง ....โ.ร..ง..เ.ร..ยี ..น..เ..ท..ศ..บ...า..ล..ส..ว..น...ส..น..ุก..
....7..0.....ถ.....ก..ล..า..ง..เ.ม...ือ..ง.............
....ต....ใ..น..เ.ม...อื ..ง.........................
....อ.....เ..ม..อื ..ง............................
....จ.....ข...อ..น..แ..ก...น่ .....4..0..0..0..0.........
...๑...๐.....พ...ฤ..ศ..จ..กิ ..า..ย..น.....๒...๕..๖...๔..................

เ.ร..ยี..น......ค...ณุ ...ค..ร..ปู ..ร..ะ..จ..า..ช..น้ั...ป..ร..ะ..ถ..ม..ศ...กึ ..ษ..า..ป...ีท..่ี.๕.../.๑....ท...ีเ่ .ค..า..ร..พ...............

เน.ื่อ..ง..ด...ว้ ..ย..ก..ร..ะ..ผ..ม....เ.ด..็ก..ช..า..ย..ส...ม..ช..า..ย.....ข..ย..นั...เ.ร..ยี ..น.....ม..อี..า..ก..า..ร..เ.ป...น็ ..ผ..่ืน...แ..ด..ง..ข..นึ้...ต..า..ม..ต..วั...........
.....จ..งึ ..ไ.ด..้ไ..ป..พ...บ..แ..พ...ท...ย..์เ.พ...่อื ..ต..ร..ว..จ..ด..ูอ..า..ก...า.ร.....พ..บ...ว..า่ ....เ.ป...็น..โ..ร.ค...ภ..ูม..แิ...พ..อ้..า..ก..า..ศ...อ..ย..่า..ง.ร..นุ...แ..ร..ง....ค..ณุ...ห...ม..อ..จ..งึ..
.....อ..ย..า..ก..ใ..ห..ห้..ย...ุด..พ..ัก...ร.กั...ษ..า..ต..ัว..ท...บ่ี ..า้..น...ก..อ่ ..น..เ.ป...น็..เ..ว..ล..า...๓....ว..นั .............................................................
...................ด..ว้ ..ย..เ.ห...ต..ุน..ี้ท...า..ใ.ห...้ก..ร..ะ..ผ..ม..ไ..ม..ส่ ..า..ม..า..ร..ถ..ม..า..โ..ร.ง..เ.ร..ยี..น...ไ.ด..้...จ..ึง..ข..อ..ล..า..ป...ว่ ..ย..เ.ป..็น...เ.ว..ล..า....๓...ว..ัน.........
.....ต..ง้ั ..แ..ต..่ว..นั...พ..ุธ....ท..่ี.๑...๐....-..๑...๒.....พ..ฤ...ศ..จ..กิ..า..ย..น.....๒...๕..๖...๔.....เ.ม..อ่ื..ค...ร..บ..ก..า..ห..น...ด..แ..ล..ะ..อ...า.ก...า.ร..เ.ร..่ิม...ด..ีข..นึ้.............
.....ต..า..ม..ล..า..ด..ับ...แ..ล..ว้.....ก..ร..ะ..ผ..ม..จ...ะ.ม...า..ก..ล..บั ..เ..ร.ีย...น..ต..า..ม..ป...ก..ต..ิ................................................................

...ด..ว้...ย..ค..ว..า..ม..เ.ค...า.ร..พ...อ..ย..่า..ง..ส..งู...................

.....(..เ.ด..ก็..ช...า.ย...ส..ม..ช..า..ย.....ข..ย..ัน...เ.ร..ยี ..น..)...........

ขอ..ร..บั...ร..อ..ง..ว..า่ ..ข..้อ..ค..ว..า..ม..ข...า้ ..ง.ต...น้ ..เ.ป...น็ ..ค..ว..า..ม...จ..ร..งิ .ท...กุ ..ป..ร..ะ..ก..าร
.........(.น...า.ย...ส..ม..ห...ม..า..ย......ข..ย..ัน...เ.ร..ีย..น..).........

แบบฝึ กหดั

คาชแี้ จง : ใหน้ ักเรียนเขยี น
จดหมายลาครูใหถ้ ูกตอ้ งตาม
หลักการดังตวั อย่างทกี่ าหนดให้
โดยจาลองเหตุการณห์ รอื ความ
จาเป็ นในการลาตามจนิ ตนาการ
อย่างสร้างสรรคแ์ ละเหมาะสม

(ทาลงในสมุด)


Click to View FlipBook Version