The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ibuizan1234, 2019-01-01 03:04:47

DSKP PAI TAHUN 6

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

DRAF

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN ENAM

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN 6

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Muka Surat |i

M u k a S u r a t | ii

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu,
kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran
dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran,
keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah
SWT yang mempunyai tanggungjawab untuk
membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara
ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan
abadi di akhirat

M u k a S u r a t | iii

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara holistik, bersepadu dan berkembang serta
bersifat autentik selaras dengan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara.
Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada konsep ilmu oleh Imam al-Ghazali yang diklasifikasikan sebagai epistemologi, ontologi dan aksiologi
merupakan asas syariah yang perlu dikuasai oleh setiap murid Islam. Kurikulum ini merangkumi tujuh bidang iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan
Jawi yang dilaksanakan secara modular mengikut keperluan murid. Ilmu dari bidang-bidang tersebut yang merangkumi pengetahuan , kemahiran dan nilai perlu
disampaikan dengan berkesan melalui pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik yang lebih menarik dan sesuai bagi memenuhi keperluan kemahiran abad 21.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), kemahiran menaaakul, kreativiti dan inovasi merupakan beberapa keperluan yang mendesak perlu ditanamkan dalam
membangunkan kurikulum abad 21 agar modal insan yang dihasilkan mampu menguasai kemahiran penyelesaian masalah (problem solving), berkemahiran
membuat keputusan dengan tepat (decision making) dan menguasai kemahiran kepemimpinan yang tinggi (leadership skills).

Bagi memenuhi keperluan masa kini, kurikulum perlu berubah daripada knowledge based curriculum kepada standard based curriculum. Pembelajaran
berasaskan standard telah diperkenalkan dalam transformasi kurikulum melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KSSR) yang mula dilaksanakan pada tahun
2011. Melalui kurikulum ini keberkesanan pengajaran dan pembelajaran amat ditekankan untuk melihat kebolehan murid menghasilkan perubahan tingkah laku
setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid. Manakala melalui proses pentaksiran, murid akan dapat dinilai dan ditaksir secara lebih holistik, autentik dan
dijalankan secara berterusan. Proses pentaksiran dijalankan secara formatif untuk melihat perkembangan murid mengikut tahap kemahiran dan kebolehan mereka.
Manakala pentaksiran secara sumatif adalah untuk melihat pencapaian murid mengikut gred yang ditetapkan.

Bagi menggarap aspirasi ini Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) telah diperkenalkan. DSKP merupakan satu dokumen lengkap kurikulum
untuk setiap tahun pembelajaran yang mengandungi penerangan kurikulum, lajur standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Ia
dibangunkan bagi melengkapi segi tiga kurikulum yang mengandungi kandungan, pedagogi dan pentaksiran. DSKP diharapkan dapat memandu guru untuk
memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan berkesan dan murid yang belum mencapai standard dapat dipulihkan, perkembangan
murid juga dapat diukur dan dilaporkan secara deskriptif dan pencapaian murid dapat dinilai secara sumatif untuk mendapatkan gred yang telah ditetapkan.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk murid-murid yang berilmu, beriman, berakhlak mulia,
berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa. Ia juga berupaya membentuk modal insan yang bercita-cita tinggi, berdaya tahan, bersemangat
juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri sera berperanan sebagai khalifah untuk menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.

Muka Surat |1

MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak
mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan
tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat.
OBJEKTIF
Murid yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam berkebolehan:
i. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian;
ii. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian;
iii. Memahami sejarah penurunan al-Quran dan maksud beberapa surah terpilih untuk dihayati dan dihayati pengajarannya secara berterusan;
iv. Membaca al-Quran menggunakan hukum tajwid dengan betul secara berterusan;
iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih dan mengamalkan tuntutan hadis serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan seharian;
v. Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian serta asas dalam

tindakan;
vi. Merumus dan mengamalkan konsep asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan secara istiqamah

dalam kehidupan harian;
vii. Merumuskan peristiwa dan mengaplikasikan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada bagind a dan

mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian;
viii. Merumus, menghayati dan mengamalkan konsep adab dan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan harian serta sebagai asas dalam tindakan; dan
ix. Membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi dan khat serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

Muka Surat |2

FOKUS MATA PELAJARAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam terdiri daripada tujuh bidang utama, iaitu al-Quran, Hadis, Akidah,
Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Penekanan yang sama diberi kepada semua bidang-bidang tersebut mengikut kemahiran yang telah digariskan dan perlu
dicapai oleh murid di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui bidang al-Quran murid dibekalkan kemahiran membaca al-Quran dengan
betul dan bertajwid, boleh menghafaz serta boleh merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam kehidupan harian. Bidang Hadis,
murid dibekalkan dengan disiplin mempelajari ilmu Hadis sehingga mereka berkebolehan merumus dan mengamalkan tuntutan Hadis tertentu serta
menghayati kepentingannya dalam kehidupan harian. Bidang akidah, murid dibekalkan dengan konsep asas akidah sehingga berkebolehan untuk
merumuskan kefahaman tentang konsep akidah tersebut serta dapat menjadikannya sebagai asas dalam tindakan. Bidang ibadah, murid dibekalkan
dengan konsep asas ibadah sehingga mereka dapat merumus dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan harian. Bidang Sirah,
murid dibekalkan dengan fakta sirah yang sahih sehingga mereka berkebolehan merumuskan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan
iktibarnya sebagai bukti kecintaan kepada baginda melalui amalan sunnahnya. Bidang Adab, murid dibekalkan dengan konsep asas Adab Islamiyah
sehingga murid berkebolehan untuk merumus dan mengamalkan adab secara istiqamah dalam kehidupan harian. Bidang Jawi, murid dibekalkan
dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan dan teks jawi sehingga murid berkebolehan membaca,
membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran setiap bidang dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah, murid akan dipastikan dapat mencapai
beberapa standard penguasaan yang telah ditetapkankan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Terdapat enam tahap standard
penguasaan yang perlu difokuskan oleh guru untuk dicapai oleh murid, iaitu tahap ilmu, amali, amalan, iltizam, penghayatan dan pentabiatan. Tahap
penguasaan yang paling tinggi perlu dicapai setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid adalah tahap pentabiatan, iai tu, murid berkebolehan
merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkahlaku serta
mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

Muka Surat |3

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dibangunkan secara Standard Based Curriculum. Standard kandungan yang dibangunkan
memberi penekanan kepada keperluan, kepentingan dan kebolehan yang paling tinggi dapat dicapai oleh murid dalam mengaplikasikan ilmu dan
melakukan perubahan tingkahlaku melalui penghayatan ilmu dalam interaksi guru dan murid. Ilmu merujuk kepada pandangan al-Ghazali
diklasifikasikan kepada tiga iaitu Epistemology, Ontology dan Aksiology. Oleh itu, kandungan ilmu dalam Pendidikan Islam di klafikasikan sebagai ilmu
yang berbentuk pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diorganisasikan kepada tujuh bidang iaitu, Bidang al-Quran, Bidang Hadis, Bidang Aqidah,
Bidang Ibadah, Bidang Adab, Bidang Sirah dan Bidang Jawi.

Pengetahuan, kemahiran dan nilai ini disusun menjadi Standard Kandungan (Content Standard) yang mesti dicapai oleh murid melalui proses
pembelajaran yang disusun menjadi Standard Pembelajaran (Learning Standard) dan hasil kemenjadian murid akan dapat dilihat melalui hasil
pembelajaran yang disusun menjadi Standard Prestasi (Perfomence Standard). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang bermula daripada
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan membuat keputusan serta kemahiran menaakul turut diambil kira dalam membangunkan kurikulum standard
sekolah rendah. Kata kerja tindakan (action verb) yang sesuai digunakan dalam menentukan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard
perestasi yang sesuai dengan keperluan, kepentingan dan kebolehan murid . Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan perubahan tingkahlaku dan
mencapai standard yang telah ditetapkan. Kurikulum yang berasaskan standard amat menekankan kepada perkara yang murid patut ketahui dan boleh
lakukan atau dapat tunjukkan bagi menentukan perubahan tingkahlaku dan kemenjadian murid.

Muka Surat |4

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam terdiri daripada tujuh bidang utama, iaitu al-Quran, Hadis, Akidah,
Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Bidang-bidang ini yang mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dibangunkan dan diorganisasikan menjadi
hasil pembelajaran yang dapat dilihat melalui penyataan dalam standard prestasi murid.

Muka Surat |5

STATUS
Tahap Satu:
Pendidikan Islam adalah modul teras asas yang wajib diajarkan kepada murid Islam di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 5
orang murid Islam.
Tahap Dua:
Pendidikan Islam adalah mata pelajaran teras yang wajib diajarkan kepada murid Islam di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 5
orang murid Islam.

PERUNTUKAN WAKTU
Tahap Satu:
Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 4 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.
Peruntukan masa bagi modul Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 6 waktu dengan 30 minit
setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 120 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepad a 4 waktu dengan
30 minit setiap waktu.
Tahap Dua:
Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 5 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.
Peruntukan masa bagi modul Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 6 waktu dengan 30 minit
setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 150 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepad a 5 waktu dengan
30 minit setiap waktu.

Muka Surat |6

STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Transformasi kurikulum menegaskan penggunaan pelbagai strategi pembelajaran dan pengajaran yang memberikan penekanan kepada pembelajaran
secara “hands-on learning”. Dalam konteks Pendidikan Islam, pembelajaran dan pengajaran memberikan penekanan kepada kesepaduan ilmu dan
amali. Strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik bagi mencapai standard pembelajaran.
Pendekatan dimaksudkan sebagai arah atau hala yang diambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatan pengajaran merupakan halu an atau aspek
yang digunakan berasaskan teori-teori, model-model atau generalisasi yang tertentu untuk memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran atau
kemahiran. Antara pendekatan yang dicadangkan dalam Pendidikan Islam adalah seperti berikut:
1. Pendekatan Induktif dan Deduktif
2. Pendekatan Berpusatkan Guru
3. Pendekatan Berpusatkan Murid
4. Pembelajaran Konstruktivisme
5. Pembelajaran Kontekstual
6. Pembelajaran Masteri
7. Pembelajaran Akses Kendiri
8. Pembelajaran Pengaturan Kendiri
9. Kajian Masa Depan
10. Teori Kecerdasan Pelbagai

Muka Surat |7

Kaedah pengajaran merupakan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan tertentu dan sistematik bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran
dalam jangka masa pendek. Kaedah pengajaran menterjemahkan pendekatan pengajaran yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Antara
kaedah pengajaran yang dicadangkan adalah seperti:
1. Talaqqi Musyafahah
2. Bercerita
3. Latih Tubi
4. Main Peranan
5. Perbincangan
6. Permainan
7. Penyelesaian Masalah
8. Tasmik
9. Kuiz
10. Lakonan
11. Soal Jawab
12. Projek
13. Sumbangsaran
14. Lawatan
55. Pembelajaran berasaskan projek
16. Pembelajaran inkuiri

Muka Surat |8

Bagi memastikan sesuatu pembelajaran dan pengajaran berjaya dan mencapai objektif, guru perlu memahami dan menguasai standard kandungan dan standard
pembelajaran dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam
akan membantu guru mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan melaksanakan pentaksiran bagi
mengesan standard prestasi dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan masing-masing.

KREATIVITI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah pembangunan agama, masyarakat,
bangsa dan negara. Guru yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran akan merangsang dan memotivasikan murid untuk
meneroka bidang ilmu yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang kreatif.

Kreativiti dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam akan merangsang murid untuk membuat kajian dan penyelidikan, penyelesaian
masalah dalam kehidupan dan penghasilan pelbagai bahan dengan mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Kreativiti i ni juga akan
dapat menjana idea murid dalam mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.

PENTAKSIRAN

Pentaksiran adalah kaedah yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai.
Kepentingan pentaksiran kepada guru adalah untuk memberi gambaran tentang perkembangan murid, menilai keberkesanan PdP, membantu
memperbaiki PdP dan membantu menyusun perancangan untuk melaksanakan tindakan susulan. Kepentingan pentaksiran kepada murid pula adalah
untuk memahami tujuan mereka belajar, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dan memaklumkan kepada murid tentang tindakan susulan yang
perlu diambil untuk mereka mencapai standard yang ditetapkan.

Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik dapat dijalankan. Dua ben tuk
pentaksiran dijalankan, iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan dalam proses
pembelajaran dan pengajaran. Maklumat yang diperolehi memberi maklum balas tentang sejauhmana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Guru
dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti
pemulihan dan kekuatan murid perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan. Contoh pentaksiran formatif : latihan, kerja rumah, kuiz, lembaran kerja,
tugasan, pemerhatian dan lain-lain yang bersesuaian. Pentaksiran Sumatif pula dikaitkan dengan pentaksiran pada akhir unit pembelajaran, penggal,
bulan atau tahun. Memberikan nilai yang membezakan pencapaian seseorang murid dengan murid yang lain dan seringkali digunakan untuk membuat
pemilihan. Contoh ujian sumatif: ujian topical, ujian bulanan, peperiksaan penggal dan lain-lain ujian yang bersesuaian.
Muka Surat |9

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) adalah satu dokumen yang mengintegrasikan antara standard kurikulum dan standard pentaksiran. DSKP
merupakan satu dokumen lengkap tentang maklumat kurikulum yang dilaksanakan bagi setiap tahun persekolahan. DSKP turut menyenaraikan pendahuluan,
matlamat, objektif, fokus matapelajaran, organisasi kandungan, status, peruntukan waktu, strategi pengajaran dan pembelajaran, kreativiti guru dalam proses
pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran dan penutup. DSKP juga menyenaraikan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu
dilalui oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tahun pembelajaran.

Standard Kandungan:

Standard Kandungan adalah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan serta boleh tunjukkan melalui perubahan tingkah laku
dalam satu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran:

Standard Pembelajaran adalah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Standard Prestasi:

Standard Prestasi adalah satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.

Tahap Penguasaan:

Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan

Himpunan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi ini akan digunakan oleh guru untuk mengukur tahap penguasaan yang boleh
dicapai oleh murid setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid dalam sesi PdP. Bagi menentukan tahap penguasaan murid, guru mesti menghabiskan satu
standard kandungan dan keseluruhan standard pembelajaran yang berkenaan dalam waktu PdP yang ditetapkan. Standard Kandungan dan himpunan Standard
Pembelajaran ini disebut sebagai kelompok. Prestasi murid akan ditentukan oleh guru setelah mereka menghabiskan setiap kelompok standard kandungan dan
standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam interaksi antara guru dan murid. Tafsiran tahap penguasaan secara umum telah dibangunkan untuk
memudahkan setiap subjek menentukan apakah tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh murid bagi memastikan seseoramg murid telah mencapai standard yang
telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran.

M u k a S u r a t | 10

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara
yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan
apa yang telah dipelajari.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara
5 sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu
6 secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

M u k a S u r a t | 11

Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Islam

Tahap Penguasaan Tahap Kemahiran Pernyataan Standard

1 ILMU Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.

2 AMALI Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai
secara praktik dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.

Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai

3 AMALAN daripada kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing dalam

kehidupan harian.

Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan

4 ILTIZAM nilai daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggung

jawab melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang

5 PENGHAYATAN dilakukan dalam kehidupan harian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai

daripada kandungan yang dipelajari.

Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai

6 PENTABIATAN daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta
mempamerkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi

atau boleh membimbing orang lain.

M u k a S u r a t | 12

PENUTUP
Kandungan kurikulum ini digubal untuk memenuhi keperluan setiap Muslim dari segi fardhu ain dan fardhu kifayah bagi mencapai kebahagiaan di dunia
dan akhirat, bersesuaian dengan peringkat dan keupayaan murid sekolah rendah. Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran secara
optimum amatlah dituntut agar matlamat transformasi pendidikan yang dihasratkan dapat direalisasikan. Pengaplikasian Dokumen Standard
Kurikulum Pentaksiran secara holistik yang merangkumi tiga komponen kurikulum mampu memenuhi enam aspirasi murid yang digariskan dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya Kementerian Pendidikan Malaysia mengharapkan agar para guru dapat menterjemahkan
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran ini dengan tepat semasa berlakunya interaksi antara guru dengan murid .

M u k a S u r a t | 13

‫فرثاتاءن عموم تاهف فغواساءن كماهيرن فنديديقن إسلام )‪(KSSR‬‬

‫تاٍـ نناٍيرٌ صتيذرد‬

‫‪ 5‬علمو مْرٓذ داؾت مػْاصا‪ ٖٛ‬اصاظ ؾػتاٍْاٌ‪ ،‬نناٍيرٌ داٌ ىٔلاٖ دالم صتٔاف ناىذّغً ٓؼ دؾلاجزٖ مػٔهْت نأّؾآا‪ ٌٛ‬ماصٔؼ‪.۲‬‬

‫مْرٓذ داؾت ميحلضهً نْىضٔـ اتاّ مػضْىانً ؾػتاٍْاٌ‪ ،‬نناٍيرٌ داٌ ىٔلاٖ صدارا ؾزنتٔو دالم ناىذّغً ٓؼ دؾلاجزٖ‬ ‫عنلي‬ ‫‪2‬‬
‫مػٔهْت نأّؾآا‪ ٌٛ‬ماصٔؼ‪.۲‬‬ ‫عملن‬ ‫‪3‬‬
‫التشاو‬ ‫‪4‬‬
‫مْرٓذ داؾت ميحلضهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً ؾػتاٍْاٌ‪ ،‬نناٍيرٌ داٌ ىٔلاٖ درؾذ ناىذّغً ٓؼ دؾلاجزٖ مػٔهْت نأّؾآا‪ٌٛ‬‬ ‫‪5‬‬
‫ماصٔؼ‪ ۲‬دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ مػَْرآهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً ؾػتاٍْاٌ‪ ،‬نناٍيرٌ داٌ ىٔلاٖ درؾذ ناىذّغً ٓؼ دؾلاجزٖ صدارا بزصْغضِْ‪-‬‬
‫صْغضِْ داٌ بزتػضْغحْاب ملكضاىانيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممبرٓهً جوستيفيكاسي سرتا استقامة تزٍادف تٔيذقً ٓؼ دلانْنً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ بزداصزنً ؾػتاٍْاٌ‪،‬‬ ‫فغحياتن‬
‫نناٍيرٌ داٌ ىٔلاٖ درؾذ ناىذّغً ٓؼ دؾلاجزٖ‪.‬‬ ‫فنطبيعتن‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ مزّمْصهً ؾػتاٍْاٌ‪ ،‬مػؿلٔهاصٔهً نناٍيرٌ داٌ ىٔلاٖ درؾذ ناىذّغً ٓؼ دؾلاجزٖ دالم بيتْم ؾزّبًَ‬

‫تٔػهُ لانْ صزتا ممؿاميرنً خيرٖ‪ ٢‬نؿٔنؿٔيً صباضاٖ صأّرؽ ٓؼ بزتكْ‪ ٚ‬داٌ بْلُٔ دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 14‬‬

‫فرثاتاءن عموم تاهف كماهيرن مغيكوت بيدغ دالم فنديديقن إسلام تاهون انم ( ‪) KSSR‬‬

‫(ممباخ)‬

‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا مػعنلهً ؾنباخا‪ٛ‬ىث‪.‬‬ ‫‪ .5‬ممباخ صْرٗ تزؾٔلُٔ درؾذ‬
‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ بْلُٔ ممباخ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ بْلُٔ ممباخ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً با‪ٓٛ‬ل‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ بْلُٔ ممباخ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا دعنلهً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو موريد بزنبْلًَٔ ممباخ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بزالتشاو ممباخ ‪.‬‬

‫‪ 5‬ؾػحآتن موريد بزنبْلًَٔ ممباخ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا اصتكام٘ ممباخ ‪.‬‬

‫موريد بزنبْلًَٔ ممباخ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ باخا‪ٛ‬ىث اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪6‬‬
‫اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 15‬‬

‫(مغحفظ)‬

‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا مػعنلهً ؾنباخا‪ٛ‬ىث‪.‬‬ ‫‪ .5‬ممباخ صْرٗ تزؾٔلُٔ درؾذ‬
‫اّىتْم باخا‪ ٌٛ‬دالم صلاٗ داٌ عبادٗ ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ .2‬مغحفظ صْرٗ درؾذ‬
‫تاٍـ نناٍيرٌ‬
‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ بْلُٔ مغحفظ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ بْلُٔ مغحفظ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً با‪ٓٛ‬ل‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ بْلُٔ مغحفظ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا دعنلهً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو موريد بزنبْلًَٔ مغحفظ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بزالتشاو مغحفظ ‪.‬‬

‫‪ 5‬ؾػحآتن موريد بزنبْلًَٔ مغحفظ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا اصتكام٘ مغحفظ ‪.‬‬

‫ؾيطبٔعتن موريد بزنبْلًَٔ مغحفظ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ باخا‪ٛ‬ىث اتاّ بْلُٔ‬ ‫‪6‬‬
‫ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 16‬‬

‫القرءان (كفونن)‬

‫‪ .5‬ممَنٕ مكصْد ببراف صْرٗ تزؾٔلُٔ اّىتْم دعنلهً داٌ دحٔاتٕ ؾػاجزىث ‪.‬‬

‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ موريد مثاتانً ؾػيلً داٌ ؾػزتين صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ موريد ميحلضهً ؾػيلً داٌ ؾػزتين آ٘ درٖ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً موريد منجلسكن دان مػاؾلٔهاصٔهً ؾػاجزٌ آ٘ درٖ صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫مغعملكنث دالم كويدوفن هارين‪.‬‬ ‫‪ 4‬التشاو موريد مغوورايكن دان مغافليكاسيكن فغاجرن درفد صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ‬

‫مغعملكنث دالم كويدوفن هارين‪.‬‬ ‫‪ 5‬ؾػحآتن موريد مػاىالٔضٔط فغاجرن درفد صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ‬

‫مغعملكنث دالم كويدوفن هارين سرتا بْلُٔ‬ ‫ؾيطبٔعتن موريد مزّمْصهً فغاجرن درفد صْرٗ‪ ۲‬تزتيتْ‬ ‫‪6‬‬
‫دخْىتٍْٕ عنليث اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 17‬‬

‫القرءان (تجْٓذ)‬

‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫‪ .5‬مػعنلهً ؾنباخا‪ ٌٛ‬آ٘ القرءان دغً بزتجْٓذ‪.‬‬
‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ بْلُٔ مػيل ؾضتي داٌ ممباخ ؾْتْغً آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجْٓذ تزتيتْ‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ بْلُٔ مػيل ؾضتي داٌ ممباخ ؾْتْغً آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجْٓذ تزتيتْ دغً با‪ٓٛ‬ل‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ بْلُٔ ممباخ داٌ مػاؾلٔهاصٔهً حهْو تجْٓذ تزتيتْ دغن بتْل‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو مْرٓذ بزنبْلًَٔ داٌ بزالتراو ممباخ آ٘ القرءان ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجْٓذ تزتيتْ دغً بتْل‪.‬‬

‫‪ 5‬ؾػحآتن مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ آ٘ القرءان ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجْٓذ تزتيتْ دغً بتْل صدارا اصتكامُ‪.‬‬

‫ؾيطبٔعتن مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ آ٘ القرءان ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجْٓذ تزتيتْ دغً بتْل صدارا اصتكامُ صزتا بْلُٔ‬ ‫‪6‬‬
‫دخْىتٍْٕ باخا‪ٛ‬ىث اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 18‬‬

‫‪ ۲‬تزؾٔلُٔ اّىتْم دعنلهً داٌ دحٔاتٕ ؾػاجزىث‪.‬‬ ‫‪ .5‬ممباخ داٌ ممَنٕ‬
‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ بْلُٔ ممباخ داٌ تزجمَيث‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً تْىتْتً تزتيتْ داٌ ممؿزنتٔههيث‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ ميحلضهً داٌ مػاؾلٔهاصٔهً تْىتْتً تزتيتْ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو مْرٓذ مػَْرآهً تْىتْتً تزتيتْ داٌ مػعنلهيث صدارا بزصْغضِْ ‪ -‬صْغضِْ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط تْىتْتً تزتيتْ داٌ ممبرٓهً جْصتٔؿٔهاصٕ نؿيتٔػً ملكضاىانيث دالم نَٔذّؾً‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪6‬‬

‫موريد مروموسكن دان مغعملكن تونتوتن تزتيتْ دان مغحياتي كفنتيغنث دالم كويدوفن هارين سرتا بْلُٔ‬
‫دخْىتٍْٕ عنليث اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 19‬‬

‫عكٔذٗ‬

‫‪ .5‬ممَنٕ داٌ مٔكني اصاظ عكٔذٗ صباضاٖ ؾضػً داٌ بٔيتٔؼ دالم نَٔذّؾً بزاضاو‪.‬‬

‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ مثاتانً كونسيف اصاظ عكٔذٗ‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ موريد منجلسكن كونسيف عكٔذٗ‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ منجلسكن كونسيف عكٔذٗ داٌ مػؿلٔهاصٔهً كفوننث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو مْرٓذ مػَْرآهً كفونن كونسيف عكٔذٗ دغً ميحادٓهيث صباضاٖ ؾضػً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 5‬ؾػحآتن مْرٓذ مػاىالٔضٔط كفونن كونسيف عكٔذٗ داٌ ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً كفونن كونسيف عكٔذٗ صزتا ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ دان‬ ‫‪6‬‬
‫ؾيطبٔعتن‬

‫بوليى دخونتوهي اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 20‬‬

‫عبادٗ‬

‫‪ .5‬ممَنٕ داٌ مػعنلهً اصاظ عبادٗ صباضاٖ مميٍْٕ تْىتْتً ‪.‬‬

‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ مثاتانً كونسيف اصاظ عبادٗ‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً داٌ ممؿزنتٔههً كونسيف عبادٗ‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ ميحلضهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً كونسيف عبادٗ دغً بتْل دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو موريد مغوورايكن دان مػعنلهً كونسيف عبادٗ صدارا سمؿْرىا دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 5‬ؾػحآتن موريد مغاناليسيس داٌ مػعنلهً كونسيف عبادٗ صدارا سمؿْرىا صزتا اصتكام٘ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫موريد مروموسكن دان مػعنلهً كونسيف عبادٗ صدارا اصتكام٘ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ صزتا بوليى دخونتوهي‬ ‫‪6‬‬
‫ؾيطبٔعتن‬

‫اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 21‬‬

‫صيرِ‬

‫‪ .5‬ممَنٕ داٌ مػنبٔل اعتبار درؾذ صيرِ رصْل الله صل‪ ٙ‬الله علُٔ ّصله باضٕ ميانم راظ ندٔيتا‪ ٌٛ‬نؿذ بضٔيذا‬

‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ مثاتانً صيرِ رصْل الله ‪‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزٓضتْٔا درؾذ صيرِ رصْل الله ‪‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ ميحلضهً ؾزٓضتْٔا صيرِ رصْل الله ‪ ‬داٌ مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫مْرٓذ مغوورايكن ؾزٓضتْٔا صيرِ رصْل الله ‪ ‬داٌ مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ صدارا‬ ‫التشاو‬ ‫‪4‬‬
‫بزصْغضِْ – صْغضِْ‪.‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط ؾزٓضتْٔا صيرِ رصْل الله ‪ ‬داٌ مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث صدارا اصتكام٘ دالم نَٔذّؾً‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً ؾزٓضتْٔا صيرِ رصْل الله ‪ ‬داٌ مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث باضٕ ميْنجْقهً راظ خٔيتا نؿذ‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪6‬‬
‫رصْل الله ‪ ‬ملالْ‪ ٖٛ‬تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 22‬‬

‫ادب‬

‫دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ممَنٕ‪ ،‬مػعنلهً داٌ مػحٔاتٕ ىٔلاٖ‪۲‬‬
‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ موريد مثاتانً كونسيف اصاظ ادب‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ موريد ميحلضهً داٌ ممؿزنتٔههً كونسيف ادب‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً موريد منجلسكن دان مػؿلٔهاصٔهً كونسيف ادب دغً بتْل‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو موريد مػَْرآهً دان مػعنلهً كونسيف ادب صدارا بزصْغضِْ – صْغضِْ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 5‬ؾػحآتن موريد مػاىالٔضٔط داٌ مػعنلهً كونسيف ادب صدارا اصتكام٘ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫موريد مزّمْصهً داٌ مػعنلهً كونسيف ادب صدارا اصتكام٘ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ اتاّ ممبٔنبٔؼ اّرؽ‬ ‫‪6‬‬
‫ؾيطبٔعتن‬

‫لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 23‬‬

‫جاّٖ‬

‫‪ .5‬ممباخ داٌ ميْلٔط جاّٖ صزتا ميدٔيتا‪ٓٛ‬ث صباضاٖ ّارٓضً بْدآا بػضا‪.‬‬

‫صتيذرد ؾيتهضيرٌ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬

‫‪ 5‬علنْ مْرٓذ بْلُٔ مثبْت‪ ،‬ممباخ داٌ ميْلٔط حروف‪ ،‬سوكو كات داٌ ؾزناتا‪ ٌٛ‬دالم تْلٔضً جاوي‪.‬‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ بْلُٔ مثبْت‪ ،‬ممباخ داٌ ميْلٔط حروف‪ ،‬سوكو كات داٌ ؾزناتا‪ ٌٛ‬دالم تْلٔضً جاوي دغن با‪ٓٛ‬ل‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ بْلُٔ مثبْت‪ ،‬ممباخ داٌ ميْلٔط حروف‪ ،‬سوكو كات داٌ ؾزناتا‪ ٌٛ‬دالم تْلٔضً جاوي دغن بتول‪.‬‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ داٌ ميْلٔط حروف‪ ،‬سوكو كات داٌ ؾزناتا‪ ٌٛ‬دالم تْلٔضً جاوي دغن بتْل داٌ‬ ‫التشاو‬ ‫‪4‬‬
‫ممبْدآانيث دصهْلُ‪.‬‬

‫‪ 5‬ؾػحآتن مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ‪ ،‬ممبٔيا داٌ ميْلٔط آات اتاّ تٔو ظ دالم تْلٔضً جاوي دغً بتْل داٌ بزتزّصً‪.‬‬

‫ؾيطبٔعتن مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ‪ ،‬ممبٔيا داٌ ميْلٔط آات اتاّ تٔو ظ دالم تْلٔضً جاّٖ دغً بتْل صزتا بْلُٔ‬ ‫‪6‬‬
‫دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 24‬‬

‫نْرٓهْلْو صتيذرد ؾيذٓذٓكً إصلاو‬

‫تاٌٍْ انم‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫مْرٓذ بْلُٔ ممباخ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫علنْ‬ ‫‪ 1.1.1‬ممباخ سورة التين‪ ،‬صْرٗ‬ ‫‪.1‬‬
‫‪.‬‬ ‫الإىغزاح داٌ صْرٗ‬
‫‪5‬‬ ‫‪ 1.1‬باخا‪ٌٛ‬‬
‫‪2‬‬ ‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ‬
‫مْرٓذ بْلُٔ ممباخ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫عنلٕ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1.1.2‬ممؿزدغزنً باخا‪ ٌٛ‬سورة التين‪،‬‬ ‫ممباخ داٌ مغعنل سورة‬
‫دغً با‪ٓٛ‬ل‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ‬
‫‪5‬‬ ‫صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬
‫مْرٓذ بْلُٔ ممباخ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫عنلً‬ ‫دغن بتول دان برتجويذ‬ ‫دغن بتول‬ ‫صْرٗ‬
‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا دعنلهً دالم نَٔذّؾً صَارًٓ‪.‬‬ ‫داٌ برتجويذ‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫التشاو‬ ‫‪ 1.1.3‬مػعنل باخا‪ ٌٛ‬سورة التين‪،‬‬
‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بزالتشاو ممباخ الكز‪ٛ‬اٌ‪.‬‬
‫صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬
‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫دالم صلاة سرتا‬
‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا اصتكام٘ ممباخ الكز‪ٛ‬اٌ‪.‬‬
‫نَٔذّؾً هارين‬
‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬
‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ باخا‪ٛ‬ىث اتاّ‬ ‫‪ 6‬ؾيطبٔعتن‬

‫بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 25‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫مْرٓذ بْلُٔ مغحفظ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫علنْ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1.2.1‬مغحفظ سورة التين‪ ،‬صْرٗ‬ ‫‪ 1.2‬حفظن‬
‫‪.‬‬ ‫عنلٕ‬ ‫‪2‬‬ ‫الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫مغحفظ داٌ مغعنل‬
‫عنلً‬ ‫‪3‬‬ ‫سورة التين‪ ،‬صْرٗ‬
‫مْرٓذ بْلُٔ مغحفظ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ‬ ‫الإىغزاح داٌ صْرٗ‬
‫دغً با‪ٓٛ‬ل‪.‬‬ ‫‪ 1.2.2‬ممؿزدغزنً حفظن سورة التين‪،‬‬ ‫دغن بتول‬

‫مْرٓذ بْلُٔ مغحفظ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫داٌ برتجويذ‬
‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا دعنلهً دالم نَٔذّؾً‬ ‫دغن بتول دان برتجويذ‬
‫‪ 1.2.3‬مػعنلهً حفظن سورة التين‪،‬‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬ ‫صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬
‫دالم صلاة سرتا‬
‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ مغحفظ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫التشاو‬ ‫‪4‬‬ ‫نَٔذّؾً هارين‬
‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بزالتشاو مغحفظ ‪.‬‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ مغحفظ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬
‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا اصتكام٘ مغحفظ ‪.‬‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ مغحفظ صْرٗ التين‪ ،‬صْرٗ الإىغزاح داٌ صْرٗ‬

‫دغً بتْل داٌ بزتجْٓذ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ باخا‪ٛ‬ىث اتاّ‬ ‫‪ 6‬ؾيطبٔعتن‬

‫بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 26‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫‪ 1.3.1.1‬ميزغهً ؾػيلً صْرٗ الكذر‪ 1 .‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ صْرٗ الكذر‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬كفونن‬

‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ آ٘ صْرٗ الكذر‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1.3.1.2‬مػَْرآهً ارتٕ آ٘ درؾذ‬ ‫‪ 1.3.1‬مػاىالٔضٔط‪،‬‬
‫‪3‬‬ ‫صْرٗ الكذر‪.‬‬ ‫مػعنل داٌ‬
‫مْرٓذ ميحلضهً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ صزتا مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫عنلً‬ ‫‪4‬‬
‫ؾػاجزٌ آ٘ درؾذ صْرٗ الكذر دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1.3.1.3‬مزّمْصهً ؾػاجزٌ صْرٗ‬ ‫مػحٔاتٕ صْرٗ‬
‫الكذر داٌ مػَْبْغها‪ٓٛ‬تهيث‬ ‫الكذر‪.‬‬
‫مْرٓذ مػَْرآهً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ صزتا مػؿلٔهاصٔهً‬
‫دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬
‫التشاو ؾػاجزٌ درؾذ صْرٗ الكذر داٌ بزالتشاو مػعنلهيث دالم نَٔذّؾً‬

‫ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ 1.3.1.4‬مػعنلهً داٌ مػحٔاتٕ‬
‫ؾػاجزٌ صْرٗ الكذر‪.‬‬
‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط ؾػاجزٌ درؾذ صْرٗ الكذر داٌ اصتكام٘‬ ‫ؾػحآتن‬
‫مػعنلهيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً ؾػاجزٌ درؾذ صْرٗ الكذر داٌ اصتكام٘‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪6‬‬
‫مػعنلهيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ عنليث اتاّ‬

‫بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 27‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ صْرٗ ‪.‬‬ ‫‪ 1.3.2‬مػاىالٔضٔط‪ 1.3.2.1 ،‬منرغكن ؾػيلً صْرٗ‬

‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ آ٘ صْرٗ ‪.‬‬ ‫مػعنل داٌ ‪.‬‬

‫مػحٔاتٕ صْرٗ ‪ 1.3.2.2‬مػَْرآهً ارتٕ اية درؾذ ‪2‬‬‫‪.‬‬

‫مْرٓذ ميحلضهً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ صزتا مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫عنلً‬ ‫‪3‬‬ ‫صْرٗ ‪.‬‬
‫التشاو‬
‫دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫ؾػاجزٌ آ٘ درؾذ صْرٗ‬ ‫‪ 1.3.2.3‬مزّمْصهً ؾػاجزٌ صْرٗ‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً ؾػيلً‪ ،‬ؾػزتين داٌ ؾػاجزٌ صزتا مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫داٌ مػَْبْغها‪ٓٛ‬تهً‬
‫دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪4 .‬‬
‫داٌ بزالتشاو مػعنلهيث دالم نَٔذّؾً‬ ‫ؾػاجزٌ درؾذ صْرٗ‬

‫ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ 1.3.2.4‬مػعنلهً داٌ مػحٔاتٕ‬
‫ؾػاجزٌ صْرٗ ‪.‬‬
‫داٌ اصتكام٘‬ ‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط ؾػاجزٌ درؾذ صْرٗ‬ ‫ؾػحآتن‬
‫مػعنلهيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫داٌ اصتكام٘‬ ‫مْرٓذ مزّمْصهً ؾػاجزٌ درؾذ صْرٗ‬

‫مػعنلهيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ عنليث اتاّ‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪6‬‬

‫بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 28‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو‬ ‫مْرٓذ بْلُٔ مػيل ؾضتي داٌ ممباخ ؾْتْغً آ٘‬ ‫‪ 1.4.1‬ممباخ آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو‬ ‫‪ 1.4‬تجويذ ‪:‬‬
‫علنْ تجْٓذ إظَارحلكٕ بلا مع‬
‫إظَارحلكٕ‪ ,‬بلا ‪1 ,‬‬ ‫‪ 1.4.1‬مػيل ؾضتي داٌ‬

‫مْرٓذ بْلُٔ مػيل ؾضتي داٌ ممباخ ؾْتْغً آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو‬ ‫ممباخ آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ مع‬
‫تجْٓذ إظَارحلكٕ بلا مع‬ ‫حهْو إظَارحلكٕ‪,‬‬
‫دغً با‪ٓٛ‬ل‪.‬‬ ‫عنلٕ‬ ‫‪ 1.4.2‬مػيل ؾضتي حهْو إظَارحلكٕ‪2 ,‬‬
‫عنلً‬ ‫بلا ‪ ,‬مع‬ ‫بلا ‪,‬‬ ‫مع‬
‫مْرٓذ بْلُٔ ممباخ ؾْتْغً آ٘ داٌ مػؿلٔهاصٔهً حهْو تجْٓذ‬ ‫التشاو‬
‫إظَارحلكٕ بلا مع دغً‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫دالم ‪3‬‬ ‫آ٘ ٓؼ دؾلاجزٖ‪.‬‬
‫ؾيطبٔعتن‬
‫بتْل‪.‬‬ ‫‪ 1.4.3‬مػؿلٔهاصٕ حهْو تجْٓذ‬

‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ داٌ بزالتشاو ممباخ آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجويد‬ ‫إظَارحلكٕ بلا ‪4‬‬
‫إظَارحلكٕ بلا مع دغً‬ ‫مع‬

‫بتْل‬ ‫باخا‪.ٌٛ‬‬
‫‪ 1.4.4‬مػعنلهً باخا‪ٓ ٌٛ‬ؼ مػاىذّغٕ ‪5‬‬
‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجويد‬
‫إظَارحلكٕ بلا مع دغً‬ ‫حهْو تجْٓذ إظَارحلكٕ‬
‫بلا مع‬
‫بتْل صدارا اصتكام٘‬ ‫إقلاب دالم ‪6‬‬
‫نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬
‫مْرٓذ بزنبْلًَٔ ممباخ آ٘ ٓؼ مػاىذّغٕ حهْو تجويد‬
‫إظَارحلكٕ بلا مع دغً‬

‫بتْل صدارا اصتكام٘ صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ باخا‪ٛ‬ىث اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ‬
‫اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 29‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫داٌ تزجمَيث‪.‬‬ ‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ بْلُٔ ممباخ‬ ‫دان ترجمونث‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬ممباخ‬ ‫‪.2‬‬

‫داٌ ممؿزنتٔههً خارا‬ ‫مْرٓذ ميحلضهً تْىتْتً‬ ‫عنلٕ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2.2‬ميزغهً آيتٔؿاتٕ‬ ‫ممباخ‪ ،‬مزّمْظ داٌ‬
‫مػَٔيذرٖ رصْاِ‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬مػَْرآهً ؾػاجزٌ‬ ‫مػحٔاتٕ بزنا‪ٓٛ‬تن‬

‫مْرٓذ ميحلضهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً تْىتْتً لارغً رصْاِ دالم‬ ‫عنلً‬ ‫‪3‬‬ ‫لارغً رصْاِ‪.‬‬ ‫لارغً رصْاِ‪:‬‬
‫نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ 2.4‬مػاىالٔضٔط صبب داٌ نضً‬ ‫قال رصْل الله ‪: ‬‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً نبْرّقً ؾزبْاتً رصْاِ داٌ ميحا‪ٍّٛ‬هيث‬ ‫التشاو‬ ‫‪4‬‬ ‫بزلانْ رصْاِ‪.‬‬
‫صدارا بزصْغضِْ ‪ -‬صْغضِْ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ 2.5‬ممبٔيدػهً نبا‪ٓٛ‬كً مػَٔيذرٖ‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط آيتٔؿاتٕ داٌ ممبرٓهً جوستيفيكاسي‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬ ‫رصْاِ‪.‬‬
‫نؿيتٔػً ميحا‪ٍّٛ‬هيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬مغإنصفي نبْرّقً عنلً رصْاِ‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً آيتٔؿاتٕ داٌ ميحا‪ٍّٛ‬هً ؾزبْاتً‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪6‬‬ ‫داٌ بزاّصَا ميحا‪ٍّٔٛ‬ث دالم‬
‫رصْاِ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ صزتا بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬ ‫نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 30‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ بزنا‪ٓٛ‬تن الله بز سمع‪.‬‬ ‫‪ 3.1.1‬ميزغهً ؾػزتين الله بز‬ ‫‪ .3‬عكٔذٗ‬

‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ بزنا‪ٓٛ‬تن الله بز سمع‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3.1.2‬ميزغهً دلٔل ىكلٕ الله‬ ‫‪ 3.1‬مٔكٔني داٌ ممبْقتٔهً‬
‫‪3‬‬ ‫الله بز سمع‬
‫‪4‬‬ ‫داٌ ارتٔث‪.‬‬ ‫بز‬
‫مْرٓذ ميحلضهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً كفونن ؾزنارا اصاظ‬ ‫عنلً‬ ‫‪5‬‬
‫بزنا‪ٓٛ‬تن الله بز سمع دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ ‪.‬‬ ‫‪ 3.1.3‬ميحلضهً مكصْد مٔكٔني الله‬
‫بز سمع ملالْ‪ ٖٛ‬دلٔل‬
‫مْرٓذ مػَْرآهً كفونن تيتؼ الله برصيفت سمع دغً ميحادٓهيث‬ ‫التشاو‬
‫صباضاٖ ؾضػً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ ‪.‬‬ ‫عكلٕ‪.‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط كفونن تيتؼ الله برصيفت سمع داٌ ميحادٓهيث‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪ 3.1.4‬مػاىالٔضٔط نضً مٔكٔني الله‬
‫صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫سمع دالم نَٔذّؾً‬

‫ٍارًٓ ‪.‬‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً كفونن تيتؼ الله برصيفت سمع صزتا‬ ‫‪ 3.1.5‬ممبْقتٔهً نٔكٔيً الله بز‬

‫ؾيطبٔعتن ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ داٌ بْلُٔ‬ ‫‪6‬‬ ‫سمع ملالْ‪. ٖٛ‬‬
‫‪ 3.1.6‬مزّمْصهً كفونن داٌ‬
‫دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫نٔكٔيً تيتؼ الله برصيفت سمع‬

‫‪M u k a S u r a t | 31‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫دغً صيتٔاظ مملَٔارا عنلً‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ بزنا‪ٓٛ‬تن الله‬ ‫‪ 3.2‬مٔكٔني داٌ ممبْقتٔهً ‪ 3.2.1‬ميزغهً ؾػزتين الله بز‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ بزنا‪ٓٛ‬تن الله‬ ‫الله بز‬

‫‪ 3.2.2‬ميزغهً دلٔل ىكلٕ الله‬

‫مْرٓذ ميحلضهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً كفونن ؾزنارا اصاظ‬ ‫عنلً‬ ‫‪3‬‬ ‫داٌ ارتٔث‪.‬‬ ‫بز‬

‫دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫بزنا‪ٓٛ‬تن الله‬ ‫‪ 3.2.3‬ميحلضهً مكصْد مٔكٔني الله‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً كفونن تيتؼ الله دغً‬ ‫التشاو‬ ‫ملالْ‪ ٖٛ‬دلٔل‬ ‫بز‬
‫ميحادٓهيث صباضاٖ ؾضػً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ ‪.‬‬ ‫عكلٕ‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫داٌ ميحادٓهيث‬ ‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط كفونن تيتؼ الله‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3.2.4‬مػاىالٔضٔط نضً مٔكٔني الله‬
‫صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫دالم نَٔذّؾً‬

‫ٍارًٓ ‪.‬‬

‫‪ 6‬ؾيطبٔعتن‬ ‫‪ 3.2.5‬ممبْقتٔهً نٔكٔيً الله بز‬
‫ملالْ‪. ٖٛ‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 32‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً كفونن تيتؼ الله صزتا‬ ‫‪ 3.2.6‬مزّمْصهً كفونن داٌ‬
‫ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ دان بوليى‬ ‫نٔكٔيً تيتؼ الله برصيفت‬
‫دغً صيتٔاظ مملَٔارا عنلً‬
‫دخونتوهي اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ بزنا‪ٓٛ‬تن الله ‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬مٔكٔني داٌ ممبْقتٔهً ‪ 3.3.1‬ميزغهً ؾػزتين الله بز‬
‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ بزنا‪ٓٛ‬تن الله ‪.‬‬ ‫الله بز‬

‫‪M u k a S u r a t | 33‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫داٌ‬ ‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ بزنا‪ٓٛ‬تن الله‬ ‫عنلً‬ ‫‪ 3.3.2‬ميزغهً دلٔل ىكلٕ الله‬
‫مػؿلٔهاصٔهً كسن ميقينيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫داٌ ارتٔث‪3 .‬‬ ‫بز‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً كفونن داٌ مٔكٔني تيتؼ الله‬ ‫التشاو‬ ‫‪ 3.3.3‬ميحلضهً مكصْد مٔكٔني الله‬
‫دغً ميحادٓهيث صباضاٖ ؾضػً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ ‪.‬‬ ‫ملالْ‪ ٖٛ‬دلٔل ‪4‬‬ ‫بز‬

‫عكلٕ‪.‬‬

‫داٌ‬ ‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط كفونن داٌ مٔكٔني تيتؼ الله‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3.3.4‬مػاىالٔضٔط نضً مٔكٔني الله‬
‫ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫دالم نَٔذّؾً‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً كفونن داٌ مٔكٔني تيتؼ الله‬ ‫ٍارًٓ ‪.‬‬

‫ؾيطبٔعتن صزتا ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ دان‬ ‫ممبْقتٔهً نٔكٔيً الله‬ ‫‪3.3.5‬‬

‫بوليى دخونتوهي اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬ ‫ملالْ‪ٖٛ‬‬ ‫بز‬
‫تٔيذقً‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫‪ 3.3.6‬مزّمْصهً كفونن داٌ‬
‫نٔكٔيً تيتؼ الله برصيفت‬
‫دغً صيتٔاظ مملَٔارا‬

‫‪M u k a S u r a t | 34‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫عنلً ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ الله ‪.‬‬ ‫‪ 3.4.1‬ميزغهً ؾػزتين الله‬ ‫‪ 3.4‬ممَنٕ داٌ مٔكٔني‬
‫صباضاٖ‬
‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ الله ‪.‬‬ ‫‪ 3.4.2‬ميزغهً مكصْد مٔكٔني‬
‫ؾضػً داٌ بٔيتٔؼ دالم‬
‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ الله داٌ‬ ‫عنلً‬ ‫الله‬ ‫نَٔذّؾً ٍارًٓ‬
‫مػؿلٔهاصٔهً كسن ميقينيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ 3.4.3‬مػَْرآهً دلٔل ىكلٕ الله‬
‫‪3‬‬

‫دغً‬ ‫مْرٓذ مػَْرآهً كفونن داٌ مٔكٔني تنتغ الله‬ ‫التشاو‬ ‫داٌ ارتٔث‪.‬‬
‫ميحادٓهيث صباضاٖ ؾضػً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫‪ 3.4.4‬مػاىالٔضٔط نضً مٔكٔني الله ‪4‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط كفونن داٌ مٔكٔني تنتغ الله داٌ‬ ‫‪5‬‬ ‫دالم نَٔذّؾً‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬
‫ؾػحآتن ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬
‫‪ 3.4.5‬ممبْقتٔهً نٔكٔيً ىاو الله‬

‫ملالْ‪ ٖٛ‬تٔيذقً‪.‬‬

‫‪ 3.4.6‬مزّمْصهً كفونن داٌ ‪ 6‬ؾيطبٔعتن مْرٓذ مزّمْصهً كفونن داٌ مٔكٔني تنتغ الله‬

‫‪M u k a S u r a t | 35‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫صزتا ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ دان‬ ‫نٔكٔيً تيتؼ الله‬
‫صباضاٖ اصاظ دالم تٔيذقً‬
‫بوليى دخونتوهي اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬ ‫ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ الله‬ ‫‪ 3.5‬ممَنٕ داٌ مٔكٔني ‪ 3.5.1‬ميزغهً ؾػزتين الله‬

‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ الله ‪.‬‬ ‫صباضاٖ ؾضػً داٌ بٔيتٔؼ‬

‫داٌ‬ ‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ الله‬ ‫عنلً‬ ‫‪ 3.5.2‬ميزغهً مكصْد مٔكٔني‬ ‫دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‬
‫مػؿلٔهاصٔهً كسن ميقينيث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫الله‬
‫‪3‬‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً كفونن داٌ مٔكٔني تنتغ الله‬ ‫‪ 3.5.3‬مػَْرآهً دلٔل ىكلٕ الله‬
‫دغً ميحادٓهيث صباضاٖ ؾضػً دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫داٌ‬
‫التشاو‬ ‫‪4‬‬
‫ارتٔث‪.‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط كفونن داٌ مٔكٔني تنتغ الله‬ ‫‪ 3.5.4‬مػاىالٔضٔط نضً مٔكٔني الله‬

‫داٌ ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬ ‫دالم‬
‫نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 36‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً كفونن داٌ مٔكٔني تنتغ الله‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪ 3.5.5‬ممبْقتٔهً نٔكٔيً ىاو الله‬
‫صزتا ميحادٓهيث صباضاٖ اصاظ تٔيذقً دالم نَٔذّؾً‬ ‫ملالْ‪ٖٛ‬‬

‫ٍارًٓ دان بوليى دخونتوهي اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬ ‫تٔيذقً ‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪ 3.5.6‬مزّمْصهً كفونن داٌ‬
‫نٔكٔيً تيتؼ الله‬

‫صباضاٖ اصاظ دالم‬
‫تٔيذقً ٍارًٓ‪.‬‬

‫علنْ مْرٓذ مثاتانً نْىضٔـ عيرٓو‪.‬‬ ‫‪ 3.6‬ممَنٕ داٌ مػيل ‪ 3.6.1‬مثاتانً مكصْد عيرٓو‪1 .‬‬

‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً نْىضٔـ عيرٓو‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3.6.2‬مػاىالٔضٔط ببراف دلٔل ىكلٕ‬ ‫ؾضتي نْىضٔـ‬
‫‪3‬‬ ‫ٓؼ بزنا‪ٓٛ‬تن دغً نْىضٔـ‬ ‫عيرٓو صباضاٖ‬
‫مْرٓذ ميحلضهً نْىضٔـ عيرٓو صزتا ميحا‪ٍّٔٛ‬ث دالم‬ ‫عنلً‬ ‫عيرٓو‪.‬‬ ‫بٔيتٔؼ دالم نَٔذّؾً‬
‫نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬
‫‪ 3.6.3‬مغوورايكن بَاضين عيرٓو‬ ‫ٍارًٓ‬

‫التشاو مْرٓذ مػَْرآهً نْىضٔـ عيرٓو صزتا بزصْغضِْ –صْغضِْ‬ ‫داٌ نأدا‪ٓ ٌٛ‬ؼ بْلُٔ ممباّا نؿذ‬

‫‪4‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 37‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫ميحا‪ٍّٔٛ‬ث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬ ‫عيرٓو‪.‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط نْىضٔـ عيرٓو صزتا بزصْغضِْ –‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫مػعنلهً‬ ‫‪ 3.6.4‬مػاىالٔضٔط‬
‫صْغضِْ ميحا‪ٍّٔٛ‬ث دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ صدارا اصتكام٘‪.‬‬ ‫عيرٓو‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً نْىضٔـ عيرٓو صزتا ميحادٓهيث صباضاٖ‬ ‫‪ 3.6.5‬مزّمْصهً نْىضٔـ عيرٓو‬

‫‪ 6‬ؾيطبٔعتن بٔيتٔؼ دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ دان بوليى دخونتوهي اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ‬ ‫داٌ ميحا‪ ٍّٕٛ‬ؾزنارا ٓؼ‬
‫اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬ ‫بْلُٔ مثببهً عيرٓو‪.‬‬

‫علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ سمعٔات‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 3.7‬ممَنٕ داٌ مٔكٔني ‪ 3.7.1‬مثاتانً ؾػزتين سمعٔات‬
‫‪2‬‬ ‫ؾزنارا سمعٔات ‪ 3.7.2‬ميحلضهً مكصْد مٔكٔني‬
‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ سمعٔات‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫ؾزنارا سمعٔات داٌ‬
‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ سمعٔات صزتا ميطاعتي ؾزٓيتُ الله‬ ‫عنلً‬ ‫خْىتِْ‪-‬خْىتٍْث‬
‫داٌ ميحا‪ ٍّٕٛ‬لارغيث‪.‬‬
‫‪ 3.7.3‬مػاىالٔضٔط نضً مٔكٔني‬
‫التشاو مْرٓذ مػَْرآهً ؾزنارا اصاظ سمعٔات صزتا بزصْغضِْ –‬ ‫ؾزنارا سمعٔات دالم‬

‫‪M u k a S u r a t | 38‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫صْغضِْ ميطاعتي ؾزٓيتُ الله داٌ ميحا‪ ٍّٕٛ‬لارغيث دالم نَٔذّؾً‬ ‫نَٔذّؾً ٍارًٓ ‪.‬‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬
‫‪ 3.7.4‬ممبْقتٔهً نٔكٔيً ؾزنارا‬
‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط ؾزنارا اصاظ سمعٔات صزتا بزصْغضِْ –‬ ‫‪5‬‬ ‫سمعٔات ملالْ‪ ٖٛ‬تٔيذقً‬
‫‪6‬‬
‫ؾػحآتن صْغضِْ ميطاعتي ؾزٓيتُ الله داٌ ميحا‪ ٍّٕٛ‬لارغيث دالم نَٔذّؾً‬ ‫‪ 3.7.5‬مزّمْصهً كفونن داٌ ٓكين‬
‫تيتؼ ؾزنارا سمعٔات داٌ‬
‫ٍارًٓ صدارا اصتكام٘‪.‬‬
‫صيتٔاظ مملَٔارا عنلً ٍارًٓ‪.‬‬
‫مْرٓذ مزّمْصهً ؾزنارا اصاظ سمعٔات صزتا بزصْغضِْ –‬
‫صْغضِْ ميطاعتي ؾزٓيتُ الله داٌ ميحا‪ ٍّٕٛ‬لارغيث دالم نَٔذّؾً‬

‫ٍارًٓ دان بوليى دخونتوهي اتاو بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫ؾيطبٔعتن‬

‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ ؾْاصا ‪.‬‬ ‫‪ 4.1.1‬مثاتانً مكصْد ؾْاصا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عبادٗ‬

‫‪M u k a S u r a t | 39‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ تاٍـ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫‪.‬‬ ‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ ؾْاصا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 4.1.2‬منرغكن دلٔل ىكلٕ تيتؼ‬ ‫‪ 4.1‬ممَنٕ‪ ،‬ملكضاىانً‬
‫داٌ بزؾْاصا دغً‬ ‫نْاجٔؿً بزؾْاصا دبْلً‬ ‫داٌ مػحٔاتٕ ؾْاصا‬
‫داٌ بزؾْاصا‬
‫داٌ اصتكام٘‬ ‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزنارا اصاظ ؾْاصا‬ ‫عنلً‬ ‫‪.‬‬ ‫دبْلً ‪.‬‬
‫بتْل‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ 4.1.3‬ميحلضهً عزط‪ّ ٢‬اجب داٌ‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً نْىضٔـ ؾْاصا دبْلً‬ ‫عزط‪ ٢‬صح ؾْاصا‪.‬‬
‫صدارا سمؿْرىا‪.‬‬
‫التشاو‬ ‫‪ 4.1.4‬مػَْرآهً رّنٌْ داٌ صي٘ ‪4‬‬
‫ؾْاصا‪.‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط نْىضٔـ ؾْاصا دبْلً‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪ 4.1.5‬مغاناليسيس ؾزنارا‪ٓ ٢‬ؼ ‪5‬‬
‫بزؾْاصا صدارا سمؿْرىا‪.‬‬ ‫ممبطلهً ؾْاصا‪.‬‬

‫داٌ اصتكام٘‬ ‫مْرٓذ مزّمْصهً نْىضٔـ ؾْاصا دبْلً‬ ‫‪ 4.1.6‬ممبٔيدؼ داٌ مػحٔاتٕ حهنُ‬
‫بزؾْاصا‪.‬‬
‫بزؾْاصا صدارا سمؿْرىا صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ‬
‫تيتؼ ‪ 6‬ؾيطبٔعتن اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬
‫‪ 4.1.7‬مزّمْصهً‬
‫نْىضٔـ ؾْاصا داٌ مػحٔاتٕ‬

‫صزتا ملكضاىانيث دغً‬

‫‪M u k a S u r a t | 40‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫سمؿْرىا‪.‬‬

‫داٌ عٔذ‬ ‫مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ صلاٗ صي٘ عٔذ‬ ‫علنْ‬ ‫‪ 4.2‬ممَنٕ‪ ،‬ميذٓزٓهً داٌ ‪ 4.2.1‬مثاتانً ؾػزتين صلاٗ صي٘ عٔذ‬
‫‪.‬‬ ‫مػحٔاتٕ صلاٗ صي٘ عٔذ داٌ عٔذ ‪1‬‬
‫ملانْنيث‪.‬‬ ‫داٌ عٔذ‬
‫داٌ‬ ‫مْرٓذ ميحلضهً داٌ ممؿزنتٔههً صلاٗ صي٘ عٔذ‬
‫عٔذ ‪.‬‬ ‫عنلٕ‬ ‫‪ 4.2.2‬ممؿزآيدٔهً ؾيذّاٌ ‪2‬‬ ‫‪.‬‬

‫ملكضاىانً صلاٗ صي٘ دّا‬

‫داٌ‬ ‫مْرٓذ ميحلضهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً صلاٗ صي٘ عٔذ‬ ‫عنلً‬ ‫‪3‬‬ ‫ٍارٖ راٖ‪.‬‬
‫‪ 4.2.3‬ملاكوكن سينولاسي صلاٗ‬
‫دغً بتْل‪.‬‬ ‫عٔذ‬

‫داٌ عٔذ‬ ‫مْرٓذ مػَْرآهً داٌ ميذٓزٓهً صلاٗ صي٘ عٔذ‬ ‫التشاو‬ ‫صي٘ دّا ٍارٖ راٖ‪.‬‬
‫دغً سمؿْرىا‪.‬‬ ‫‪ 4.2.4‬مغاناليسيس حهن٘ صلاٗ صي٘ ‪4‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط داٌ اصتكامُ ميذٓزٓهً صلاٗ صي٘ عٔذ‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫‪5‬‬ ‫دّا ٍارٖ راٖ‪.‬‬
‫‪ 4.2.5‬مزّمْصهً تيتؼ‬
‫دغً سمؿْرىا‪.‬‬ ‫داٌ عٔذ‬

‫‪M u k a S u r a t | 41‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫داٌ عٔذ‬ ‫مْرٓذ مزّمْصهً داٌ ميذٓزٓهً صلاٗ صي٘ عٔذ‬ ‫نْىضٔـ صلاٗ صي٘ دّا ٍارٖ‬
‫راٖ داٌ مػحٔاتٕ صزتا‬
‫دغً سمؿْرىا صزتا بْلُٔ دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ‬ ‫‪ 6‬ؾيطبٔعتن‬
‫ميذٓزٓهيث دغً سمؿْرىا‪.‬‬
‫اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫‪ 1‬علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزنارا اصاظ صلاٗ جياسٗ‪.‬‬ ‫‪ 4.3.1‬مثاتاكن ؾػزتين داٌ حهْو‬ ‫‪ 4.3‬ممَنٕ‪ ،‬ميذٓزٓهً داٌ‬
‫‪ 2‬عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً داٌ ممؿزنتٔههً صلاٗ جياسٗ‪.‬‬ ‫صلاٗ جياسٗ‪.‬‬ ‫مػحٔاتٕ صلاٗ جياسٗ‬

‫‪ 4.3.2‬ممؿزآيدٔهً ؾيذّاٌ‬
‫ملكضاىانً صلاٗ جياسٗ‪.‬‬

‫‪ 3‬عنلً مْرٓذ ميحلضهً داٌ مػؿلٔهاصٔهً صلاٗ جياسٗ دغً بتْل‪.‬‬ ‫‪ 4.3.3‬ملانْنً سينولاسي صلاٗ‬
‫جياسٗ‪.‬‬

‫‪ 4‬التشاو مْرٓذ مػَْرآهً داٌ ميذٓزٓهً صلاٗ جياسٗ دغً سمؿْرىا‪.‬‬ ‫‪ 4.3.4‬مزّمْصهً تيتؼ‬

‫ؾػحآتن مْرٓذ مػاىالٔضٔط داٌ اصتكامُ ميذٓزٓهً صلاٗ جياسٗ دغً‬ ‫نْىضٔـ صلاٗ جياسٗ داٌ‬
‫مػحٔاتٕ صزتا ميذٓزٓهيث دغً‬
‫سمؿْرىا‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سمؿْرىا‪.‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 42‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫ؾيطبٔعتن مْرٓذ مزّمْصهً داٌ ميذٓزٓهً صلاٗ جياسٗ دغً سمؿْرىا صزتا‬ ‫‪6‬‬

‫بْلُٔ دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين حذٓبٔ٘‪.‬‬ ‫‪ 5.1.1‬ميحلضهً لاتز بلانؼ ؾزٓضتْٔا ‪1‬‬ ‫‪ .5‬صيرِ‬
‫ؾزجيحين حذٓبٔ٘‪.‬‬
‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين حذٓبٔ٘‪.‬‬ ‫‪ 5.1‬مزّمْظ داٌ‬
‫‪2‬‬ ‫مػؿلٔهاصٔهً اعتٔبار ‪ 5.1.2‬مغوورايكن ايسي ؾزجيحين‬

‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين حذٓبٔ٘ داٌ مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫عنلً‬ ‫حذٓبٔ٘‪.‬‬ ‫درؾذ ؾزٓضتْٔا‬
‫ؾزجيحين حذٓبٔ٘ ‪ 5.1.3‬ممؿزٓيدٔهً نضً درؾذ ‪3‬‬
‫اعتبارث صزتا مػعنلهً صي٘ رصْل الله ‪ ‬دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‪.‬‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين حذٓبٔ٘ داٌ مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين حذٓبٔ٘‪.‬‬

‫التشاو اعتبارث صزتا مػعنلهً صي٘ رصْل الله ‪ ‬دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 5.1.4‬مػاىالٔضٔط اعتبار داٌ حهنُ‬
‫‪5‬‬ ‫درؾذ ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين‬
‫صدارا بزصْغضِْ – صْغضِْ‪.‬‬ ‫حذٓبٔ٘‪.‬‬

‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين حذٓبٔ٘ داٌ مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫‪ 5.1.5‬مزّمْظ داٌ مػؿلٔهاصٕ‬
‫اعتبار درؾذ ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين‬
‫ؾػحآتن اعتبارث صزتا مػعنلهً صي٘ رصْل الله ‪ ‬دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‬

‫صدارا اصتكام٘‪.‬‬

‫‪M u k a S u r a t | 43‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً ؾزٓضتْٔا ؾزجيحين حذٓبٔ٘ داٌ مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫حذٓبٔ٘ صزتا مػعنلهً صي٘‬

‫اعتبارث صزتا مػعنلهً صي٘ رصْل الله ‪ ‬دالم نَٔذّؾً ٍارًٓ‬ ‫ؾيطبٔعتن‬ ‫‪6‬‬ ‫رصْل الله ‪ ‬دالم نَٔذسؾً‬

‫صدارا اصتكام٘ داٌ بْلُٔ دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ‬ ‫ٍارًٓ‪.‬‬

‫لا‪.ًٓٛ‬‬

‫علنْ مْرٓذ مثاتانً ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 5.2.1‬ميزغهً لاتز بلانؼ ؾزٓضتْٔا‬ ‫‪ 5.2‬مزّمْظ داٌ‬
‫‪2‬‬ ‫ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘‪.‬‬ ‫مػؿلٔهاصٔهً اعتبار‬
‫عنلٕ مْرٓذ ميحلضهً ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪ 5.2.2‬ميحلضهً ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ٌٛ‬‬ ‫درؾذ ؾزٓضتْٔا‬
‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘ داٌ مػؿلٔهاصٔهً‬ ‫عنلً‬ ‫‪4‬‬ ‫نْتا مه٘‪.‬‬ ‫ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘‬
‫اعتبارث دالم نَٔذّؾً‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪ 5.2.3‬مػاىالٔضٔط اعتبار درؾذ‬
‫مْرٓذ مػَْرآهً ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘ داٌ‬ ‫ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘‪.‬‬
‫مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً صدارا بزصْغضِْ –‬
‫التشاو‬ ‫‪ 5.2.4‬مزّمْظ داٌ مػؿلٔهاصٔهً‬
‫صْغضِْ‪.‬‬ ‫اعتباردرؾذ ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ٌٛ‬‬

‫ؾػحآتن مْرٓذ مػاىالٔضٔط ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘ داٌ‬ ‫نْتا مه٘ دالم نَٔذّؾً‬
‫ٍارًٓ‪.‬‬
‫‪M u k a S u r a t | 44‬‬

‫صتيذرد ؾزٓضتاصٕ‬ ‫تاٍـ نناٍيرٌ‬ ‫صتيذرد ؾنبلاجزٌ‬ ‫صتيذرد ناىذّغً‬

‫مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً صدارا اصتكام٘‪.‬‬

‫مْرٓذ مزّمْصهً ؾزٓضتْٔا ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مه٘ داٌ‬

‫‪ 6‬ؾيطبٔعتن مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً صدارا اصتكام٘ داٌ بْلُٔ‬

‫دخْىتٍْٕ اتاّ بْلُٔ ممبٔنبٔؼ اّرؽ لا‪.ًٓٛ‬‬

‫مْرٓذ مثاتانً ؾزننبػً إصلاو ؾذ سماٌ رصْل الله ‪ ‬صلؿط‬ ‫علنْ‬ ‫‪ 5.3.1‬ميزغهً صتراتٔضٕ دعِْ رصْل‬ ‫‪ 5.3‬مزّمْظ داٌ‬
‫ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مهُ‪.‬‬ ‫الله ‪ ‬صلؿط ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا ‪1‬‬ ‫مػؿلٔهاصٔهً اعتبار‬

‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزننبػً إصلاو ؾذ سماٌ رصْل الله ‪ ‬صلؿط‬ ‫عنلٕ‬ ‫درؾذ ؾزننبػً إصلاو مهُ‪.‬‬
‫ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مهُ‪.‬‬ ‫ؾذ سماٌ رصْل الله ‪ 5.3.2‬ميحلضهً خابزٌ ٓؼ دٍادفي ‪2‬‬

‫مْرٓذ ميحلضهً ؾزننبػً إصلاو ؾذ سماٌ رصْل الله ‪ ‬صلؿط‬ ‫عنلً‬ ‫اّلُٔ رصْل الله ‪ ‬دالم‬ ‫‪ ‬صلؿط ؾنبْنا‪ٌٛ‬‬
‫ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مهُ داٌ مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً‪.‬‬ ‫مثنؿآهً دعِْ‪3 .‬‬ ‫نْتا مهُ‬

‫مْرٓذ مػَْرآهً ؾزننبػً إصلاو ؾذ سماٌ رصْل الله ‪ ‬صلؿط‬ ‫‪ 5.3.3‬مػاىالٔضٔط نضً دعِْ رصْل‬
‫التشاو ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مهُ داٌ مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً‬ ‫الله ‪ ‬صلؿط ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا ‪4‬‬

‫صدارا بزصْغضِْ – صْغضِْ‪.‬‬ ‫مهُ‪.‬‬
‫‪ 5.3.4‬مزّمْظ داٌ مػؿلٔهاصٔهً‬
‫مْرٓذ مػاىالٔضٔط ؾزننبػً إصلاو ؾذ سماٌ رصْل الله ‪ ‬صلؿط‬ ‫ؾػحآتن‬ ‫اعتبار درؾذ ؾزننبػً إصلاو ‪5‬‬
‫ؾنبْنا‪ ٌٛ‬نْتا مهُ داٌ مػؿلٔهاصٔهً اعتبارث دالم نَٔذّؾً‬

‫‪M u k a S u r a t | 45‬‬


Click to View FlipBook Version