The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วงจรทวีแรงดันไฟฟ้า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weerakiat_75, 2022-04-19 12:01:47

;วงจรทวีแรงดันไฟฟ้า

วงจรทวีแรงดันไฟฟ้า

หน่วยที่ 8

วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า

สาระการเรียนรู้ วงจรทวี จุดประสงค์การเรียนรู้
แรงดนั ไฟฟ้า
1. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า 3 เท่า 1. อธิบายคุณลกั ษณะการทางานของวงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้าได้
2. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า 4 เท่า 2. ปฏิบตั ิตอ่ วงจรเพ่ือหาคุณสมบตั ขิ องวงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า
3. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า N เท่า
แบบต่างๆ ได้

สมรรถนะประจาหน่วย

แสดงความรู้เก่ียวกบั วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า

84

7

วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า

1. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้าแบบครึ่งคล่ืน

รูปที่ 7.1 วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้าแบบคร่ึงคลื่น

85

7

ค่าแรงดนั ไฟฟ้าตกคร่อม C2 หาไดจ้ ากสมการดงั น้ี

86

7

(ข) 87

รูปท่ี 7.2 วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้าแบบคร่ึงคล่ืนในขณะท่ี
สญั ญาณไฟฟ้ากระแสสลบั ป้อนเขา้ ทางอินพตุ

7

2. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้าแบบเต็มคล่ืน

รูปที่ 7.3 วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้าแบบเตม็ คล่ืน

88

7

เมื่อวดั แรงดนั ไฟฟ้าตกคร่อมที่เอาตพ์ ตุ (VO) จะมีค่าแรงดนั ไฟฟ้า
เท่ากบั 2VM ซ่ึงหาไดจ้ ากสมการดงั น้ี

รูปที่ 7.4 วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้าแบบเตม็ คล่ืนท่ีมีข้วั บน
ของขดลวดทุติยภูมิเป็ นบวก

89

7

1. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า 3 เท่า

รูปที่ 7.5 วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า 3 เท่า

90

7

2. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า 4 เท่า

รูปท่ี 7.6 วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า 4 เท่า

91

7

3. วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า N เท่า

รูปท่ี 7.7 วงจรทวแี รงดนั ไฟฟ้า N เท่า

92


Click to View FlipBook Version