The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สเต็กลุงหยิกของกลุ่ม 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sirada.phoo, 2022-04-17 10:25:54

Steak Lung Yik

สเต็กลุงหยิกของกลุ่ม 2

Steak Lung Yik

สเต็กลุงหยิก

รายงาน
วิชา MARKETING (MK212)

เสนอ
ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์

จัดทำโดย

นาย คุณานนต์ ตันพงศ์เจริญ 162070863 เลขที่ 15
นาย สิริชัย ต้านกลาง 1630511184 เลขที่ 107
นางสาว กาญจนา ยืนยง 1630703872 เลขที่ 109
นางสาว ศิรดา พูนสิน 1631400395 เลขที่ 116
นางสาว อรนภา เรียงผา 1631402029 เลขที่ 121

ปีการศึกษา 2/2564
คณะบัญชี

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการตลาด รหัสวิชา
MK212 ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวง
อุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความรู้ทางการตลาดไปใช้
ในงานอาชีพได้ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาด MARKETING
MIX และการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินธุรกิจผ่านเครื่องมือ
SWOT ANALYSIS กับการกำหนดตลาดเป้าหมายหลักและตลาด
เป้าหมายรองของร้านสเต็กลุงหยิก คณะผู้จัดทำได้เลือกธุรกิจ
สเต็กลุงหยิก นี้มาเนื่องจากเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ มีอัตราการ
เติบโตสูง และเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์
ใช้ในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นมา

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสเต็กลุงหยิก
ทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้สืบไป

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณยิ่งต่อผู้อยู่เบื้องหลังความ
สำเร็จในครั้งนี้ คือ ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ และขอขอบคุณ
เจ้าของเอกสารทุกแห่งที่นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน
ฉบับนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำต้อง
ขออภัย ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ประวัติของสเต็กลุงหยิก 1

MARKETING MIX 2

PRODUCT & PRICE 3

PLACE 8

PROMOTION 11

EXPERIENCE 13

EXCHANGE 14

EVERYWHERE 15

EVANGELISM 17

SWOT ANALYSIS 18

STRENGTHS 19

WEAKNESS 20

OPPORTUNITY 21

THREATS 22

MARKET SEGMENTATION & MARKET TARGETING 23

เกณฑ์ที่ธุรกิจเลือกใช้หรือกำหนดตลาด 24
แบ่งส่วนการตลาด

กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง 26

ความคิดเห็นต่าง ๆ ของสมาชิก 27

บรรณานุกรม
33

กรฤทธิ ธนกรธนิกกุล(นัส)

เ จ้า ข อ ง แ บ ร น ด์ " ส เ ต็ ก ลุง ห ยิก "

094 664 9424 จุดมุ่งหมาย

[email protected] ต้องการให้สเต็กลุงหยิกเป็นแบรนด์ไทยที่ดังไปทั่วโลก มีคนรู้จัก

237 Bang Saen, Chon Buri 20130 เหมือนกันกับ McDonald‘s, Starbucks และ KFC

https://www.facebook.com ระยะเวลาการขายธุกิจ
/LungYikBangsean/
ตอนนี้ลุงหยิกเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว และในตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่าน
ABOUT ME
มามีคนเข้าขอซื้อเฟรนไชส์อยู่ตลอด ในตอนแรกไม่ขายให้เพราะคิด
จากชีวิตติดลบ สู่สตรีทฟู้ดหลักล้าน ว่าต้องการเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ ของการทำอาหาร เช่น การหมัก
ในตอนแรกทางครอบครัวไม่ได้คิดเรื่อง วัตถุดิบ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเจ้าของแบรนด์คิดว่าการทำร้าน
ธุรกิจเลยเพราะเป็นข้าราชการทหารเลย อาหารปัญหาต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้เวลาหน้างาน
อยากให้เป็นทหารไปด้วย ตอนเด็กเป็นคน
ที่เกเร เรียนไม่เก่ง ในชีวิตมหาลัยได้เข้า ก็ถูกแก้ไขโดยทันที ท้ายที่สุดปัจจุบันมีถึง 63 สาขาแล้วทั่ว
ออกอยู่หลายสถาบัน สุดท้ายแล้วเรียน
ประเทศไทย
มหาลัยจบที่8ปี หลังจากเรียนจบอยากมี
การบริการ
ธุรกิจเป็นของตัวเองจึงเปิดขายเครื่องสำ
อางค์ แต่ต้องล้มลงเพราะตัวเองไม่ได้มี ทางเจ้าของแบรนด์ได้ให้บริการลูกค้าอย่างดีโดยการทักทายลูกค้า
ความรู้ในเรื่องต้นทุนและกำไรของสินค้า จำชื่อลูกค้าเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้กับลูกค้า การกระทำเหล่านี้สามารถ
มากพอ ทำให้เกิดการกู้หนี้นอกระบบมีหนี้ นำไปสู่การมีลูกค้าประจำเพราะเกิดการทักทายอย่างสนิทสนมกัน

ร่วม 3-4 ล้านบาท เมื่อพี่สาวที่อยู่ญี่ปุ่นรู้ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ บางแสน จังหวัดชลบุรี
รสชาติเฉพาะตัว เมนูไซส์จัมโบ้ ใส่ใจลูกค้า
จึงรีบบินกลับมาช่วยโดยการเช่าธุรกิจตัว การบริการที่ดี จึงทำให้มีลูกค้าทั่วสารทิศตามมากิน
หนึ่งมาให้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของสเต็กลุง
หยิก ในตอนแรกจะล้มเพราะว่าไม่สามารถ
ควบคุมต้นทุนกำไรของธุรกิจได้ บางวัน
ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพราะทาง
ตัวธุรกิจที่เช่ามาค่อนข้างฟิคว่าจะต้องซื้อ
เขาทุกอย่าง หลังจากนั้นก็คอยศึกษาและ
เริ่มมาเป็นสเต็กลุงหยิก

1

MARKETING MIX

PRODUCT PRICE

EXPERIENCE EXCHANGE
PLACE PROMOTION

EVERYWHERE EVANGELISM

2

MARKETING MIX

PRODUCT&PRICE

สเต็กถาด

สเต็กลุงหยิก S
uper Jumbo
899 บาท

สเต็กลุงหยิก
ถาดจัมโบ้
399 บาทสเต็กหมู

สเต็กห
มูบด
99 บาท

หมูบดพร

ิกไทยดำ
129 บาท

สเต็กหมูพอร์คช็อบ
159
บาท

สเต็กหมูนุ่ม

พริกไทยดำ
109 บาท

พอร์คช1็9อ9บพ
บราิกทไทยดำ

3

MARKETING MIX

PRODUCT&PRICE

สเต็กไก่

สเต็กไก
่ทอด
119 บาท

สเต็กไก่
สไปร์ซี่
99 บาท

อกไก่พริ
กไทยดำ
129 บาท

สเต็กปลา

สเต็กปล
าทอด
129 บาท

สเต็กปลา
แซลมอน
229 บาท

ซี่โครงหมู

ซี่โครงหมูอบ
half rack
539 บาท

ซี่โครงหมู

full rack 4
969 บาท

MARKETING MIX

PRODUCT&PRICE

เบอร์เกอร์ถาด

เบอร์เกอร์ถาด
ยักษ์ลุงหยิก
649 บาท

เบอร์เกอ
ร์คอนโด
609 บาท

เมนูข้าว

ข้าวปล
าทอด
139 บาท

ข้าวไก่ย่างพ
ริกไทยดำ
139 บาท

ข้าวหมูทอดพริกไทยดำ
169
บาท
ข้าวผัด
แฮม
109 บาท

ข้าวหมูนุ่มพริกไทยดำ
159
บาท
ข้าวไก่
สไปซี่
139 บาท

5

MARKETING MIX

PRODUCT&PRICE

เบอร์เกอร์

เบอร์เกอร์
ออริจินัล
ไก่สไปร์ซี่ 139 บาท
เบอร์เกอร์ชา
โคลปลาทอด

129 บาท
เบอร์เกอร
์ปลาทอด

119 บาท

ผัดมาม่า สปาเก็ตตี้

มาม่าผัดต้มย
ำน้ำข้นไข่เยิ้ม สปาเก็ตตี้
ขี้เมาทะเล
89 บาท 89 บาท

มาม่าผัดเก
าหลีไข่เยิ้ม สปาเก็ตตี้ครีมซอส
แฮม-เห็ด-ไข่กุ้ง
129 บาท 129 บาท6

MARKETING MIX

PRODUCT&PRICE

ของทานเล่น

เฟรนช์ฟ
รายส์ชีส
129 บาท

ไส้กรอกแฮ
มรมควัน
79 บาท

หัวหอม
ทอด
89 บาท

สลัด

สลัด
ผัก
99 บาท
สลัดทูน่
า ไข่กุ้ง
129 บาท

เครื่องดื่ม 7

น้ำเป
ล่า
10 บาท
เป๊ป
ซี่
15 บาท

MARKETING MIX

PLACE

8

สเต็กลุงหยิMARKETING MIX

PLACE

กบางแสน ซอยจรินทร์

สเต็กลุงหยิกบางแสน ซอยจรินทร์
ถนนบางแสนล่าง 14/3 20130 ชลบุรี

สเต็กลุงหยิก สาขาภู
เก็ต

สเต็กลุงหยิก ภูเก็ต
371/28 ตลาดใหญ่ ภูเก็ต

สเต็กลุง หยิก สาขาโคราช สเต็กลุงหยิก โคราช ตลาด RN Yard
9 ถ. สุรนารายณ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

MARKETING MIX

PLACE

งหยิก สาขาหัวหิน
สเต็กลุ
สเต็กลุงหยิก สาขาหัวหิน
12 ถนน สระสรง ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

สเต็กลุงหยิก สาขาบา
งแค

สเต็กลุงหยิก สาขาบางแค
534 ซ. เพชรเกษม 54 แยก 3 บางหว้า

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สเต็กลุงหยิก สาขาอุดรธานี

สเต็กลุงหยิก สาขาอุดรธานี
72/10 ทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง

อ.เมือง อุดรธานี

10

MARKETING MIX

PROMOTION

11

MARKETING MIX

PROMOTION

กลับมาตามคำเรียกร้อง
"โปรคืนกำไรให้เด็กดอน"

สั่งสเต็กถาด 1 ถาด
รับฟรีซุปเปอร์มาม่าผัดลุงหยิกมูลค่า 109 บาท
เงื่ อนไข

- นักเรียน (ไม่เกิน ม.6) เท่านั้น

- เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 14.00 น. -17.00 น.

- ทานที่ร้านสเต็กลุงหยิก สาขาดอนเมืองเท่านั้น

12 - จำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 บิลเท่านั้น
#สเต็กลุงหยิกดอนเมือง #สเต็กถาด #backtoschool

MARKETING MIX

EXPERIENCE

อาหารทุกจานของร้านสเต็กลุงหยิกมีการจัดวางที่
สวยงาม น่าดึงดูด สามารถถ่ายไปรูปอวดลงโซเชียลได้
แต่ละสาขาของสเต็กลุงหยิกมีการจัดร้านที่สวยงาม
แตกต่างกัน มีมุมให้ถ่ายรูปหลากหลายมุม
การบริการของพนักงานในร้านมีความเอาใจใส่ ทำให้
ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป

13

MARKETING MIX

EXCHANGE

ปริมาณอาหารที่ได้รับมีความคุ้มค่าเกินราคา รสชาติ
อร่อย
เมนูอาหารมีหลากหลายให้เลือกสรร ไม่ได้มีเพียงแค่
สเต็กเท่านั้น มีทั้งเบอร์เกอร์ สปาเกตตี้ ผัดมาม่า สลัด
ของทานเล่น รวมถึงเครื่องดื่ม ทำให้ลูกค้าอิ่มได้ในหนึ่ง
มื้ออาหาร

14

MARKETING MIX

EVERYWHERE

เพจ FACEBOOK สาขาต่าง ๆ
เพื่อติดตามเมนูใหม่ๆ โปรโมชั่น
แต่ละสาขา และรีวิวอาหาร

15

MARKETING MIX

EVERYWHERE

ไม่จำเป็นต้องไปหน้าร้านก็
สามารถทานสเต็กลุงหยิกได้โดย
การสั่งอาหารผ่านเดลิเวอร์รี่
แอพ ทั้ง GRAB ,LINE MAN

16

MARKETING MIX

EVANGELISM

ร้านสเต็กลุงหยิกมีเมนูหลากหลาย มีการบริการลูกค้าเปรียบ
เสมือนเพื่อนมาทานอาหารทำให้เกิดความประทับใจในเรื่องของ
การเอาใจใส่ลูกค้า แถมยังมีชาเลนจ์ในหลาย ๆ สาขาเพื่อเพิ่ม
ความสนุกในการรับประทานสเต็กลุงหยิก

17

SWOT
ANALYSIS

STRENGHTS WEAKNESS

OPPORTUNITY THREATS

18

STRENGTHS

จุดแข็ง

สเต็กของลุงหยิกนั้นมีความคุ้มในด้านของขนาดสเต็กหรือขนาดของเมนูที่สั่ง
เพราะทางร้านมีขนาดจานที่ใหญ่มากถึงที่ว่ามากันหลายคนสามารถทานได้

อย่างคุ้มค่าสมราคา

สาขา รสชาติ บริการ

ร้านของสเต็กลุงหยิกมีความได้ สเต็กของลุงหยิกนั้นมีชื่อเสียง การบริการของลุงหยิกนั้นมาเป็น
เปรียบในด้านสาขาที่กระจายไป ในด้านของหมูพริกไทยดำ อันดับหนึ่งก่อนเสมอ เมื่อการบริการ
ตามทั่วประเทศไทย เพราะ ร้าน เพราะว่ากันว่าเมนูสเต็กหมู
ของสเต็กลุงหยิกมีมากกว่า 50 ดีจึงทำให้ลูกค้ายังกลับมาทานอยู่
พริกไทยดำที่นี่รสชาติจัดจ้าน เรื่อย ๆ จนกลายเป็นลูกค้าประจำ
สาขาทั่วประเทศ และเพื่อให้ จี๊ดจ๊าดถึงใจ ถ้าใครชอบความ ของร้านไปและทำให้ลูกค้าเพิ่มมาก
คุณภาพอาหารที่ดีให้เหมือนกัน เป็นพริกไทยดำ เผ็ดร้อนจริงๆ
ทุกสาขาจึงต้องจำเป็นต้องมีการ ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการบริการดี
ต้องไม่พลาด
ผลิตที่รอบคอบ

19

WEAKNESS

จุดอ่อน

ด้วยความที่สเต็กลุงหยิกนั้นมีหลายสาขาทั่วประเทศจึงอาจจะทำให้การ
ควบคุมคุณภาพของอาหารนั้นยากที่จะให้คุณภาพนั้นทั่วถึงทุกสาขาเนื่องจากร้านสเต็กลุงหยิกมีหลายสาขาจึงทำให้การควบคุมคุณภาพของ
พนักงานในแต่ละสาขาไม่เท่ากันเพราะแต่ละสาขา ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปต้อง
เป็นคนดูแลพนักงานในทุกๆด้านและเมื่อใดที่มีสาขานึงทำให้ชื่อเสียงนั้นเสีย

ก็จะมีผลกระทบต่อทุกๆสาขาในประเทศเพราะการที่มีหลายสาขาจึงมี
โอกาสที่จะเหมารวมได้20

OPPORTUNITY

โอกาส

เนื่องจากสเต็กลุงหยิกมีหลายสาขาแล้วเปิดธุรกิจมานานมาถึง 9 ปีทำให้ฐาน
ของลูกค้านั้นยังได้เข้ามาลิ้มลองสเต็กของลุงหยิกอย่างต่อเนื่อง


เมื่อสเต็กลุงหยิกเป็นที่สนใจ และ สำหรับคนที่สนใจจะทำแฟรน เข้าร่วมไปอยู่กับแอปพลิเคชันเดลิ
น่าดึงดูดของสายสเต็กแล้วทำให้ ไชส์สามารถเข้ามาติดต่อขอ เวอร์รี่ ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ในสื่อออนไลน์ในเต็มไปด้วยลุง
ซื้อต่อได้ โดยราคาจะเริ่ม ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดี
หยิกและยังทำให้คนดัง หรือ ต้องเตรียมเงินลงทุนไว้ เพราะอยู่ในช่วง Covid-19 อีกด้วย
ดาราต่างๆเข้ามาโปรโมทร้าน ประมาณ 1.9 ล้านบาท (ค่า
หรือรับประทานในร้าน จึงทำให้ แฟรนไชส์ 6.9 แสนบาท) ก็

ร้านนั้นเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น เป็นหนึ่งในโอกาสที่จะได้เข้า
เข้าไปอีกและทำให้ได้ฐานลูกค้า ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ
ของสเต็กลุงหยิกและยัง
เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ สามารถกระจายสาขาย่อย

ต่างๆในจังหวัดได้อีกด้วย
21

THREATS

อุปสรรค

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ทำให้ร้านค้าต่างๆที่เป็นร้านอาหารต้องปิดตัวลง
เนื่องจากไม่สามารถเปิดร้านได้เพราะตามมาตรการของ ศบค จึงมีผลกระ
ทบอย่างมากสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะร้านที่มีหลายสาขาเช่นของลุง
หยิกเป็นต้นเพราะการมีหลายสาขา ก็หมายถึงต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นและ
เมื่อร้านต้องปิดตามมาตรการโควิดทำให้รายได้ที่ได้อย่างล้นหลามจากหลาย

สาขาต้องหยุดตัวไปและมีการปิดตัวลงเนื่องจากทางร้านมีไซส์อาหารที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะทำให้บางคนที่ทานไม่
ได้เยอะมาก ไม่สนใจในด้านของขนาดสเต็กหรืออาหารของสเต็กลุงหยิก
เพราะมีปริมาณที่เยอะเกินไปอาจจะทานไม่หมด และทำให้ผู้ที่รักสุขภาพนั้น
ไม่อยากกินเพราะด้วยขนาดของอาหารทำให้การกินสเต็กไซส์ใหญ่ ให้สาร

อาหารที่มากเกินไปอาจมีผลต่อสุขภาพ

ร้านสเต็กนั้นมีอยู่ทั่วไปตามประเทศด้วยเนื่องจากความนิยมของผู้คนชอบ
สเต็กที่สามารถไม่ต้องเข้าห้างสรรพสินค้า ที่หาได้ตามท้องถนน ทำให้ร้าน

สเต็กจึงเปิดขึ้นมาอย่างมาก จึงเป็นคู่แข่งที่เยอะจนล้นหลามเลยทีเดียว

22

SMEAGRMKEENTTATION

TMARAGREKTIENTG

23

MSEAGRMKEENTTATION

เกณฑ์ที่ธุรกิจเลือกใช้หรือกำหนดตลาดแบ่งส่วนการตลาด

เกณฑ์เชิงประชากรศาสตร์

อายุ : - อายุต่ำกว่า 18 ปี - อายุ 18-34 ปี
- อายุ 35 ปี

เพศ : เพศหญิง

เพศชาย

เกณฑ์เชิงพฤติกรรม

ประเภท - สเต็กอย่างเดียว - เบอร์เกอร์อย่างเดียว
สินค้า : - ทั้งสเต็กและเบอร์เกอร์

สถานที่รับประทาน : - รับประทานที่ร้าน
- รับประทานที่บ้าน

ช่องทางที่ทำให้รู้จักธุรกิจ - ผ่านทาง Online application
และเกิดการซื้อสินค้า : - ผ่านจากลูกค้าที่เคยมาทานแล้ว

มีการบอกต่อ

24

MSEAGRMKEENTTATION

เกณฑ์ที่ธุรกิจเลือกใช้หรือกำหนดตลาดแบ่งส่วนการตลาด
เกณฑ์เชิงจิตวิทยา

ความเหมาะสม - ราคามีความเหมาะสม
ของราคา : - ราคาไม่มีความเหมาะสม
รสชาติที่ - รสชาติของสเต็ก - รสชาติของเบอร์เกอร์
ชื่นชอบ : - รสชาติของอาหารจานรองอื่น ๆ

25

MTAARRGKEETTING

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

คือ ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 18 จนถึงช่วงอายุ 34 ปี กลุ่มวัยนักเรียน
นักศึกษา หรือวัยทำงานที่มีความชื่นชอบในอาหารประเภทฟาสฟู้ด และ
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและสะดวกสบายในการรับประทานสินค้า ซึ่ง
สะดวกสบายในการเดินทาง และมีที่จอดรถให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก
สบายของลูกค้า โดยมีกำลังซื้อสินค้าตามความเหมาะสมกับสินค้าที่ได้
ทำการซื้อ หรือ ได้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มลูกค้าตั้งแต่อายุ 12 ปี ขึ้นไป หรือ กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้น
ไป ที่มีความชื่นชอบในอาหารประเภทฟาสฟู้ด และอยากที่จะลองรับ
ประทานอาหารที่ร้านของเรา มีความต้องการลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่
ของอาหารฟาสฟู้ด

26

COMMENT
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

27

อยากให้ร้านมีการลดราคาในบางเมนูเพราะบางเมนู
นั้นแพงเกินไป ไม่สมราคา และด้วยขนาดที่มาก
ย่อมให้คุณภาพนั้นควบคุมยาก จึงอยากให้อาหาร
นั้นได้คุณภาพทุกๆครั้งที่ไปทาน

นาย คุณานนต์ ตันพงศ์เจริญ
162070863 เลขที่ 15

28

อยากให้ลดราคาของบางอย่างลง เพราะราคาบาง
อยากมันดูสูงเกิดไป ถ้าเทียบกับปริมาณและ
คุณภาพ

นาย สิริชัย ต้านกลาง
1630511184 เลขที่ 107

29

ควรมีโปรโมชั่นทุกสาขา และหลากหลายมากกว่านี้
เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มากขึ้น

นางสาว กาญจนา ยืนยง
1630703872 เลขที่ 109

30

อยากให้เมนูอาหารแต่ละสาขามีราคาเท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดการ
เปรียบเทียบกัน เพิ่มโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น และ
ขยายขนาดร้านเนื่องจากลูกค้าในแต่ละวันเยอะมาก ใช้เวลานาน

ในการนั่งรอ รวมถึงขยายแพลตฟอร์มเดลิเวอร์รี่ เช่น​
Robinhood เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและเป็นการเพิ่มตัว

เลือกในการสั่งซื้อของลูกค้า

นางสาว ศิรดา พูนสิน
1631400395 เลขที่ 116

31

อยากให้มีหลายสาขามากกว่านี้ และอยากให้มีการ
ส่งเดลิเวอร์รี่ที่เป็นของเราเองเข้ามาในแต่ละสาขา

ของเราด้วยนางสาว อรนภา เรียงผา
1631402029 เลขที่ 121

32

บรรณานุกรม

PostToday. เส้นทางชีวิต "สเต็กลุงหยิก" สตรีทฟู้ดชื่อดังแห่ง
บางแสน[ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา :
https://www.posttoday.com/social/goodstory/646061
[20 มีนาคม 2565]
Wongnai Media Co., Ltd. สเต็กลุงหยิกบางแสนซอยจรินทร์
[ออนไลน์]. 2559, แหล่งที่มา :
https://www.wongnai.com/restaurants/248557Ks-สเต็ก
ลุงหยิกบางแสน-ซอยจรินทร์ [20 มีนาคม 2565]
Wongnai Media Co., Ltd. สาขาสเต็กลุงหยิก [ออนไลน์]. 2559,
แหล่งที่มา : https://www.wongnai.com/chains/lungyik [20
มีนาคม 2565]

33


Click to View FlipBook Version