The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by poobadinn, 2022-01-30 23:09:10

Bartholomew Diaz

Bartholomew Diaz

Bartholomew Diaz
จัดทำโดย

นางสาวกุลนัทธ์ พงษ์ด้วง เลขที่ 31
นางสาวบุญยิสา พัสกุล เลขที่ 33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ห้อง 2
ปีการศึกษา 2564คำนำ

หนังสื อเล่มเล็กเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
ส่ วนหนึ่ง ของรายวิชา ประวัติศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติของ บาร์โทโลมิว ดีแอส

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสื อ
เล่มเล็กเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่าน และผู้ที่
กำลังสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ บาร์โทโลมิว ดีแอส
หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา
ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ
นางสาวกุลนัทธ์ พงษ์ด้วง
นางสาวบุญยิสา พัสกุล

BARTHOLOMEW DIAZ

"บาร์โทโลมิว ไดแอส": นักสำรวจชาวโปรตุเกส
ผู้ค้นพบเส้ นทางใหม่ โดยแล่นเรือผ่านแหลมปลายสุ ด
ของทวีปแอฟริกา (CAPE OF STORMS) หรือ
‘แหลมแห่งความโชคดี" (CAPE OF GOOD HOPE)
มายังอินเดีย

BARTOLOMEU DIAS เกิดในโปรตุเกสราวปี
ค.ศ. 1450 ครอบครัวของเขามีพื้นเพเกี่ยวกับการ
เดินเรือและหนึ่งในบรรพบุรุษของเขาคือ DINIS
DIAS E FERNANDES ได้สำรวจชายฝั่ งแอฟริกาใน
ปี ค.ศ. 1440 และค้นพบหมู่เกาะเคปเวิร์ดในปี ค.ศ.
1444

ไม่ค่อยมีใครรู้จักชีวิตในวัยเด็กของเขาและ
ชีวประวัติของเขามีความซับซ้อนเนื่องจากมีนักเดิน
เ รื อ ช า ว โ ป ร ตุ เ ก ส ร่ ว ม ส มั ย ห ล า ย ค น ที่ มี ชื่ อ เ ดี ย ว กั น
เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ว่ า เ ข า เ ป็ น ลู ก เ รื อ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม า ก แ ล ะ
อาจซื้อขายงาช้างตามแนวชายฝั่ งกินีตั้งแต่ต้นปี
ค.ศ. 1478 ในปี ค.ศ. 1481 ดิอาสได้เดินทางไป
พร้อมกับคณะสำรวจที่นำโดย
DIOGO DE AZAMBUJAเพื่อสร้างป้อมปราการและ
โพสต์การค้าที่เรียกว่าSÃO JORGE DA MINAในอ่าว
กินี หลักฐานทางอ้อมยังชี้ไปที่การมีส่ วนร่วมที่เป็นไป
ได้ของเขาในดีโอโก้เคาเดินทางครั้งแรก 'S (1482-
1484) ลงชายฝั่ งแอฟริกาไปยังแม่น้ำคองโก

การเดินทางรอบแอฟริกา

หลังจากการเดินทางครั้งที่สองของ DIOGO CÃO
ล้มเหลวในการไปถึงจุดสิ้ นสุ ดของแนวชายฝั่ ง
แอฟริกา พระเจ้าจอห์นที่ 2 ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนิน
การต่อไป ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1486 เขาได้มอบ
หมายให้ดิอาสเป็นผู้นำการสำรวจเพื่อค้นหาเส้ น
ทางการค้าบริเวณตอนใต้สุ ดของทวีปแอฟริกา นอก
จ า ก นี้ ดิ อ า ส ยั ง ถู ก ตั้ ง ข้ อ ห า ต า ม ห า เ พ ร ส เ ต อ ร์ จ อ ร์ น
ซึ่ ง เ ป็ น บุ ค ค ล ใ น ตำ น า น ที่ เ ชื่ อ กั น ว่ า เ ป็ น ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ มี
อำนาจของคริสเตียนในดินแดนแห่งใดสั กแห่งนอก
ยุโรป ซึ่งอาจอยู่ในการตกแต่งภายในของแอฟริกา
เ ดี ย ส ไ ด้ รั บ ก อ ง ค า ร า ว า น ส อ ง คั น ซึ่ ง แ ต่ ล ะ ลำ มี น้ำ ห นั ก
ประมาณ 50ตัน และเรือเสบียงหัวเหลี่ยมที่มี DIOGO
น้องชายของเขาเป็นกัปตัน เขาคัดเลือกนักบินชั้นนำ
บางคนในสมัยนั้นรวมทั้งเปโร เด อาเลนเกร์และ
โจเอา เด ซานติอาโก ซึ่งเคยแล่นเรือไปกับเขา

การเดินทางของ DIAS ได้สำรวจแนวชายฝั่ ง
แอฟริกาอีกหลายพันไมล์ ในที่สุ ดก็โค้งมนทางตอนใต้
สุ ดของทวีป และแสดงให้เห็นว่าเส้ นทางทิศใต้ที่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุ ดอยู่ในมหาสมุทรเปิดทางตะวัน
ตกของแอฟริกา ซึ่งเป็นเส้ นทางที่ตามมาด้วยชาว
โปรตุเกสหลายชั่วอายุคน กะลาสี แม้จะประสบความ
สำเร็จเหล่านี้ การรับของ DIAS ที่ศาลก็ถูกปิดเสี ยง
ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการและ DIAS ได้รับ
ก า ร ย อ ม รั บ เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย ใ น ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง เ ข า

THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU


Click to View FlipBook Version