The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dayangazizah1974, 2021-04-28 01:17:55

Buku PPPP_2021

Buku PPPP_2021

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
0

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021 MUKA
SURAT
KANDUNGAN
iii
PERKARA
1
Kata-Kata Aluan Ketua Nazir Negeri Sarawak 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 3
4
Naratif Baharu Amalan Pendidikan 4
12 Inisiatif di Peringkat Sekolah 5
Bersama Melangkah Lebih Jauh 6
Falsafah Pendidikan
Matlamat Pendidikan 8
Visi, Misi Dan Tagline KPM 9
Ringkasan Penstrukturan Semula KPM 10
11
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 12
Visi, Misi Dan Objektif Pelanggan JN 18
Piagam Pelanggan JN 19
Direktori Alamat JN Putrajaya, JNN Sarawak, JNC Sibu dan JNC Miri 19
Carta Organisasi JNN Sarawak Tahun 2021
Direktori Jemaah Nazir Ibu Pejabat WP Putrajaya, Negeri Dan Wilayah 20
Persekutuan 21
Senarai Nazir Sekolah JNN Sarawak Tahun 2021 27
Senarai Anggota Kumpulan Pelaksanan JNN Sarawak Tahun 2021 28
Senarai Nazir Sekolah dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) JNC 33
Miri Tahun 2021 33
Senarai Nazir Sekolah Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) JNC Sibu
2021 35
Ketetapan Peraturan Pejabat JNN Sarawak Tahun 2021 36
Peraturan-peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 47
Ketetapan Pengurusan Kualiti 48
Ketetapan Pengurusan Pemeriksaan dan Pelaporan
Ketetapan Pengurusan Latihan

Ketetapan Pengurusan Perancangan
Takwim JNN Sarawak 2021
Rumusan Aktiviti Penaziran JNN Sarawak 2021
Penjenamaan Jenis Pemeriksaan JN dan Siasatan Aduan PdP

i

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

KANDUNGAN

PERKARA MUKA
SURAT
Huraian Tugas KNN, TKNN(D), TKNN(O), Ketua Unit, KNC, Ketua Pasukan
dan Nazir Sekolah JNN Sarawak 2021 49
Agihan Tugas Nazir Sekolah dan AKP JNN Sarawak 2021
Agihan Tugas Pegawai JN Cawangan Miri 2021 53
Agihan Tugas Pegawai JN Cawangan Sibu 2021 62
Senarai Ahli Jawatankuasa Kecil JNN Sarawak 2021 64
Agihan PPD Bagi Pemeriksaan JNJK Negeri Sarawak Tahun 2021 67
72

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK (JPNS)

Maklumat Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Sarawak 2021 73
Senarai Sekolah Khas Negeri Sarawak Tahun 2021 76

MAKLUMAT PENAZIRAN

Kuasa-kuasa Jemaah Nazir di bawah Akta Pendidikan 1996 79
Pembelajaran Abad Ke-21 81
Maklumat Umum Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2
(SKPMg2) 83
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
Highly Immersive Programme (HIP) 92
Dual Language Programme (DLP) 100
Program Sekolah Transformasi (TS25) 102
Standard Operation Procedure (SOP) Pengambilan Nazir Baharu 117
Latihan Untuk Kakitangan Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia 136
Elaun Bayaran Anggota Perkhidmatan Awam (WP1.4) 139
Langkah-langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan 141
Peruntukan Masa Pelaksanaan Mata Pelajaran KSSM 164
Panduan Menghadapi Kecemasan di JNN Sarawak 166
Prinsip Umum Penyediaan Laporan Pemeriksaan 171
Manual Pelaksaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2.0 172
174

ii

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

KATA ALU-ALUAN KETUA NAZIR NEGERI

Bismillah-ir-rahman-ir-rahim.
Assalamualaikum warahamatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah SWT kerana mengizinkan penerbitan buku ini. Syabas dan
tahniah kepada Jawatankuasa Penyediaan Buku Maklumat Pengurusan dan Penaziran
JNN Sarawak atas usaha gigih mendokumentasikan maklumat penting berkaitan
organisasi dan prosedur kerja buat penaziran. Penerbitan buku ini memudahkan akses
segala maklumat yang berkaitan dengan urus tadbir organisasi dan tugasan profesional.
Saya yakin dan percaya buku ini akan menjadi rujukan penting kepada warga JNN
Sarawak.

Kejayaan penerbitan buku ini adalah manifestasi kesedaran profesional dan
semangat kerja berpasukan yang tinggi seluruh ahli keluarga JNN Sarawak. Saya
berharap langkah ini menjadi langkah awal ke arah menjadikan organisasi ini sebagai
organisasi pembelajaran (learning organisation) berteraskan personal mastery, mental
models, building shared vision, team learning dan system thinking sebagaimana yang
diperkenalkan oleh Peter Senge, seorang sarjana pengurusan organisasi.

Saya juga berharap JNN Sarawak akan bertambah cemerlang dalam pelbagai
aspek khususnya bidang pengurusan, penaziran dan hubungan profesional sesama ahli
organisasi. Marilah kita bekerja dalam suasana penuh harmoni dan menjunjung tinggi
etika kerja sebagai kakitangan awam agar perubahan-perubahan semasa yang berlaku
dapat ditangani dengan jayanya.

Selamat Maju Jaya.

(KALANA BIN ALI HASSAN)
b.p Ketua Nazir Negeri
Jemaah Nazir Negeri Sarawak

iii

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
1

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
2

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
3

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang harmonis dan

seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan

rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran

masyarakat dan negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna

dengan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:
• Percaya dan patuh kepada Tuhan
• Berilmu pengetahuan
• Berakhlak mulia
• Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat,
agama dan negara
• Berbakti dan memberi sumbangan kepada
masyarakat dan negara
• Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu

4

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi

Negara

TAGLINE:
SIRE-EURO
Strong Implementation, Rapid Execution -
Excellence: Ultimate Reach of an Organization

Objektif Kementerian Pendidikan Malaysia
 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

berketrampilan dan sejahtera
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan

kemajuan negara
 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua

warganegara Malaysia

5

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

RINGKASAN PENSTRUKTURAN SEMULA KPM
LATAR BELAKANG

6

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

TRANSFORMASI STRUKTUR KPM

7

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

JEMAAH NAZIR

VISI
JN Institusi Pemastian Standard Kualiti Pendidikan Berwibawa

MISI
Menaziri dan Mempertingkatkan Kualiti Pendidikan di Institusi

Pendidikan Secara Profesional, Berkualiti dan Beretika

OBJEKTIF

1. Meningkatkan keupayaan JN mengesan tahap kualiti
pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan dengan
melakukan pelbagai aktiviti penaziran;

2. Meningkatkan keupayaan pengurusan institusi pendidikan
supaya menjadi efektif dan cekap;

3. Mewujud dan menggalakkan kerjasama dalam kalangan
semua pihak dalam bidang pendidikan;

4. Menyalurkan maklumat penaziran melalui sistem rangkaian
maklumat yang cekap dan berkesan;

5. Menggiatkan program peningkatan kecekapan nazir sekolah
secara berterusan dalam bidang penaziran; dan

6. Menjalinkan hubungan kerja yang erat dengan jabatan
pelajaran negeri dan pejabat pelajaran bahagian/daerah bagi
memastikan nasihat dan syor-syor JN kepada institusi
pendidikan diberi perhatian.

8

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

PIAGAM PELANGGAN

JEMAAH NAZIR

Kami, warga Jemaah Nazir (JN) dengan penuh tekad dan iltizam dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah Akta
Pendidikan 1996, dengan ini berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan
usaha kami untuk:

1. Melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima
(5) tahun bagi sekurang-kurangnya 70 peratus sekolah.

2. Memberi nasihat kepada setiap institusi pendidikan yang semasa
Perjumpaan Penutup pada hari terakhir pemeriksaan bagi membolehkan
institusi mengambil tindakan penambahbaikan.

3. Menghantar dapatan pemeriksaan secara bertulis kepada institusi
pendidikan yang diperiksa:

a. Dalam tempoh 10 hari bekerja selepas tamat pemeriksaan bagi
Pemeriksaan Penarafan PembelaJARan dan PengaJARan (PdP),
Pemeriksaan Penarafan Institusi Pendidikan dan Pemeriksaan
Penarafan Pelaksanaan Dasar atau Program Pendidikan

b. Pada hari akhir Perjumpaan Penutupan bagi Pemeriksaan Tindak
Ikut.

4. Mengemukakan Laporan Kebangsaan Pemeriksaan Institusi Pendidikan
kepada Menteri Pendidikan:

a. Pemeriksaan Penarafan PdP dalam tempoh 40 hari bekerja selepas
tamat pemeriksaan;

b. Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Dasar atau Program
Pendidikan dalam tempoh 40 hari bekerja selepas tamat
pemeriksaan;

c. Pemeriksaan Penarafan Institusi Pendidikan dalam tempoh 45 hari
bekerja selepas tamat pemeriksaan; dan

5. Mengemukakan senarai taraf institusi pendidikan berdasarkan Standard
Kualiti Pendidikan Malaysia kepada Pengurusan Tertinggi KPM pada
bulan April setiap tahun.

9

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

DIREKTORI ALAMAT

Jemaah Nazir
Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 3-6 Blok E15 Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604 Wilayah Persekutuan
PUTRAJAYA

No. Tel: 03-88844139 (Kaunter)
No. Faks: 0388886867 / 03-88886869

Jemaah Nazir Negeri Sarawak
Tingkat 10 & 11, Bangunan Tun Datuk Patinggi Tuanku Hj. Bujang,

Jalan Simpang Tiga,
93300 Kuching, Sarawak
TEL:082-245185/186/187

FAKS: 082-232210

Jemaah Nazir Cawangan Sibu Jemaah Nazir Cawangan Miri
Tingkat 7, Wisma Persekutuan Tingkat 3, Blok 1
Blok 3, Lot 462, Persiaran Brooke
Wisma Persekutuan,
96000 Sibu, Sarawak Jalan Kipas,
TEL: 084-331614/331615
98000 Miri, Sarawak
FAKS: 084-248582 TEL: 085-413771
FAKS: 085-413766

10

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

CARTA ORGANISASI JEMAAH N

KETUA N
(K

TIMBALAN KET
KALANA B
(S

JN CAWANGAN MIRI UNIT PERANCANGAN UNIT PENGURUSAN UNIT KUA

KETUA NAZIR CAWANGAN KETUA UNIT KETUA UNIT KETUA U
Dr. Ong Ewe Gnoh Banjamin anak Spencer Latip Lee Fu Chong Dr. Ting Jin
DG52 (KUP) DG52 (KUP) NK
(Matematik) DG48 NK DG48 N
(Bahasa Inggeris) (Sejarah) (Matema
Dr. Lim Lee Ching Penyelaras Bahasa Inggeris Penyelaras Sejarah Penyelaras M
DG48 (KUP) NS
(Bahasa Cina) Baniazora bt Bakar Thomas anak Langkan Ajun anak
DG48 NK DG48 NK DG48 N
Angellna Nina anak Sawat
DG48 (KUP) NS (Matematik/Kimia) (P. Jasmani & P. Kesihatan) (Kimia/Sa
(Bahasa Inggeris) Penyelaras PJPK Penyelaras

Franky anak Sam Jeffery bin Zen Augustine an
DG44 NS DG48 NK DG48 N

(Bahasa Melayu) (Bahasa Inggeris) (Bahasa M

Lim Ai Gok Majani bt Hossen Ramunah bt
DG42 (KUP) NS DG44 NS DG48 N

(Matematik) (Bahasa Melayu/B&K) (Bahasa M
Penyelaras B&K Penyelaras Bah
Kitikedizah Binti Hambali
DG44 NS Ma Chee Leong
DG48 NS
(Pendidikan Islam)
(KMK/Sejarah)
Pembantu Tadbir (P/O)
Hasrani Mola – N19 Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Pembantu Operasi Jini bin Haji Morsidi – N32
Ubong Jok – N11
Ketua Pembantu Tadbir
Pemandu Kenderaan Misiah bt Piee – N22
Mohammad Adib bin
Pembantu Tadbir (Kew)
Abdullah – H11 Zaiton bt Palah – W22 (KUP)

Rudiana bt Buang – W19
Hamesah bt Sili – W19

Pembantu Tadbir (P/O)
Samsiah bt Osman – N22 (KUP)

Anasrul bin Brahim – N19
Zaiful Azman bin Anis – N19

Pembantu Operasi
Abang Sulong bin Abang

Mansor – N11

Pemandu Kenderaan
Soerodja bin Hamden Hamid – H14

Jimmy Simpson anak Lito – H11

11

NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

NAZIR NEGERI
Kosong)

TUA NAZIR NEGERI
BIN ALI HASSAN
Sejarah)

ALITI UNIT PEMERIKSAAN DAN UNIT PENILAIAN DAN JN CAWANGAN SIBU
PELAPORAN KOMPETANSI
UNIT KETUA NAZIR CAWANGAN
ng Jing KETUA UNIT KETUA UNIT Salhi bin Ali
NK Connie Lee Jun Lin Jaya bin Pala DG44 NS
atik)
Matematik DG48 NK DG48 NK (TMK/P.Islam/Prasekolah)
(P.Muzik/Perdagangan) (PSV/Bahasa Melayu)
k Ejau Penyelaras Pendidikan Muzik Ibrahim bin Mohidin
NK Penyelaras PSV DG44 NS
ains)
s Sains Dayang Azizah Mohd Salleh Nagalang anak Ngalambai (TMK/Pendidikan Isalam)
DG48 NK DG48 NK
nak Atung Beviam Kiung Tek Ket
NK (Pendidikan Islam/PQS) (Bahasa Iban/Bahasa Inggeris DG44 NS
Melayu) Penyelaras Pendidikan Islam Penyelaras Bahasa Iban
(Bahasa Cina/Sains)
Mohram Dr. Janary anak Lumbai Abdul Nasir bin Morni
NK DG48 NK DG42 (KUP NS) Anizan Bin Daud
Melayu) DG44 NS
hasa Melayu (TMK/Bahasa Melayu) (PSV/Bahasa Melayu)
Penyelaras TMK (Bahasa Inggeris)

Lim Ah Lan Stephen Wong Leong Meau
DG44 NS DG44 NS
(RBT/Teknik & Vakasional)
(Matematik/Sains)

Sh. Siti Hauzimah binti
Wan Omar
DG44 NS

(Bahasa Melayu)

Pembantu Tadbir (Operasi)
Winnie anak Nyalin – N19
Ainie Adenan – N11

Pemandu Kenderaan
Ramlan bin Serail – H11

11

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

DIREKTORI JEMAAH NAZIR IBU PEJABAT PUTRAJAYA TAHUN 2021

BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON BIMBIT EMEL RASMI
PEJABAT KETUA NAZIR SEKOLAH (@moe.gov.my)

1 YBRS. TUAN HAJI SHAFRUDDIN BIN HAJI KETUA NAZIR SEKOLAH 0388844172 shafruddin.hussin
ALI HUSSIN

2 PUAN NOREEN NORSYAHEEDA BINTI AMIN SETIAUSAHA PEJABAT 0388844161 noreen
NORDIN

PEJABAT TIMBALAN KETUA NAZIR SEKOLAH (PERANCANGAN PENAZIRAN

1 YBRS DR HARERY BIN ABU SAAD TIMBALAN KETUA NAZIR 0388844110 harery.saad

2 PUAN WAN SHAZILAH BINTI WAN SETIAUSAHA PEJABAT 0388844111 shazilah.shaharuddin
SHAHARUDIN

SEKTOR PENGURUSAN PEJABAT TIMBALAN KETUA NAZIR SEKOLAH (PENAZIRAN KURIKULUM

1 Dr. SYARIFAH FETOM BINTI SYED ZAIN TIMBALAN KETUA NAZIR 019-345 1751 fetom.zain

PEJABAT TIMBALAN KETUA NAZIR SEKOLAH (PENAZIRAN INSTITUSI PENDIDIKAN)

1 TUAN TEOH BOON HAI TIMBALAN KETUA NAZIR 0388844117 boonhai

SEKTOR DASAR DAN PERANCANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA NAZIR SEKOLAH (PENAZIRAN HAL EHWAL MURID DAN KOKURIKULUM)

1 ENCIK MOHD ZARRAWI RAVI BIN TIMBALAN KETUA NAZIR 0388844190 zarrawi
ABDULLAH

PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN)

1 PUAN FADZILAH BINTI FADZIL TIMBALAN PENGARAH 0388844162 Zil

SEKTOR PENGURUSAN

TIADA REKOD

UNIT SUMBER MANUSIA

1 PUAN NORAZLINAWATI BINTI AZMI KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844115 norazlinawati
2 PUAN LAILA KHALIDA BINTI SADIMIN 0388844177 khalida.sadiman
KETUA PEMBANTU TADBIR
1 CIK JUMIATI BINTI JASURI 0388844154 jumiati.jasuri
2 PUAN MARIA AFNIE BINTI KAMSANI SUB UNIT PERJAWATAN 0388844125 maria.kamsani
3 PUAN MARSITA BINTI MUSTANIR 0388844125 marsita.mustanir
PEGAWAI EKSEKUTIF
1 PUAN RUZIHA BINTI AZIZAN 0388844154 ruziha.azizan
2 CIK SITI AISHAH BINTI ABDULLAH PEMBANTU TADBIR 0388844106 aishah.abdullah
3 PUAN NOR AZILA ISMAIL 0388844106
4 PUAN NOR AZNITA AB KADIR PEMBANTU TADBIR 0388844134 azila.ismail
5 PUAN LIM LAI ENG NORADLIN 0388844134 aznita.ab
6 PUAN NOOR AZURA BINTI OTHMAN SUB UNIT PERKHIDMATAN 0388844541 limlaieng
7 PUAN ZALINA BINTI ABDUL RAHMAN 0388844541 noorazura.othman
PENOLONG PEGAWAI TADBIR zalina.rahman

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

12

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON BIMBIT EMEL RASMI
1 CIK NOOR ZARINA ISHAK 0388844178 (@moe.gov.my)
2 PUAN NAZMIYANI MOHD NOR SUB UNIT NAIK PANGKAT 0388844178
PEMBANTU TADBIR noorzarina.ishak
1 PUAN FARAH NAQUIYAH BINTI ABDUL AZIZ 0388844162 nazmiyani.nor
(PERKERANIAN/OPERASI)
PEMBANTU TADBIR farah.naquiyah
aishah.rani
(PERKERANIAN/OPERASI)
UNIT KEWANGAN syarafinas
hasnah.zakaria
KETUA PENOLONG PENGARAH haswati.hassan

2 PUAN NOR AISHAH BINTI RANI KETUA PEMBANTU TADBIR 0388844122 lidyawati.mahadi
Naizatul
1 PUAN SYARAFINAS BINTI SELAMAT SUB UNIT KEWANGAN AM 0388844258
2 PUAN HASNAH ZAKARIA 0388844122 darweez.dari
3 PUAN HASWATI BINTI HASSAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR 0388844129
Suliha
1 PUAN LIDYAWATI BINTI MAHADI PEMBANTU TADBIR 0388844506 aminah.abdrani
(PERKERANIAN/OPERASI) malfie.azizan

PEMBANTU TADBIR noor.asyikin
(PERKERANIAN/OPERASI) norshuada.manaf
SUB UNIT PEROLEHAN
Nurulizati
PENOLONG PEGAWAI TADBIR zaimah.arifin

2 PUAN NAIZATUL ALIA BINTI MD. NASIR PENOLONG AKAUNTAN 0388844186 nik.kasma

3 ENCIK MOHD DARWEEZ BIN MOHD DARI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 0388844186 musabaqah.zainuddin
1 PUAN SULIHA BINTI SOGA SUB UNIT AKAUN 0388844163 tanzil.hussain
AKAUNTAN asparina.salam
suzila.sahar
2 CIK SITI AMINAH BINTI ABDUL RANI PENOLONG AKAUNTAN 0388844506

3 ENCIK MUHAMMAD ALFIE AZIZAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 0388844129

4 PUAN NOOR ASYIKIN BINTI ISHAK PEMBANTU TADBIR 0388844129

5 PUAN NORSHUADA BINTI ABD. MANAF PENOLONG AKAUNTAN 0388844129

6 PUAN NURUL IZATI BINTI SALAHUDDIN PENOLONG AKAUNTAN 0388844129

7 PUAN ZAIMAH BINTI ARIFIN PENOLONG AKAUNTAN 0388844129

1 PUAN NIK KASMA BINTI NIK MAHMUD UNIT PENTADBIRAN DAN LATIHAN BUKAN GURU 0388844158
KETUA PEMBANTU TADBIR
1 ENCIK MUSABAQAH BIN ZAINUDDIN (PERKERANIAN/OPERASI) 0388844453
2 ENCIK TANZIL BIN HUSSAIN 0388844182
3 PUAN ASPARINA ABDUL SALAM SUB UNIT PENTADBIRAN AM 0388844137
4 PUAN SUZILA BINTI SAHAR 0388844340
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
PEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI)
PEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI)
PEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI)

13

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON BIMBIT EMEL RASMI
(@moe.gov.my)
SUB UNIT LATIHAN BUKAN GURU
hijrah.hbasri
1 PUAN HIJRAH BINTI HASAN BASRI PENOLONG PEGAWAI TADBIR 038884217 marzita.ibrahim
0388844179
2 PUAN IRMY MARZITA BINTI IBRAHIM PEMBANTU TADBIR 0388844179 m.fazil
(PERKERANIAN/OPERASI)
3 ENCIK MOHD FAZIL SUHAIMI BIN ABD 0388844165 saadiah.abod
MALIK PEMBANTU TADBIR 0388844217 shahrir.zubaidi
(PERKERANIAN/OPERASI) 0388844142 fazilah.mohammed
0388844540
UNIT ASET 0388844540 rofidah.taib
0388844265 zuliana.ibrahim
1 PUAN SITI SA'ADIAH BINTI ABOD PENOLONG PENGARAH
0388884121 abd.othman
2 ENCIK MOHD. SHAHRIR BIN MOHD. ZUBAIDI PENOLONG PEGAWAI TADBIR 0388844270
0388901427 razianna.abdul
3 PUAN FAZILAH BINTI MOHAMMED JAM KETUA PEMBANTU TADBIR 0388884132 rohana.yassim
4 PUAN SITI ROFIDAH BT MOHAMAD TAIB 0388844144 aamanu.ibrahim
5 CIK ZULIANA BINTI IBRAHIM PEMBANTU TADBIR 0388844160
6 ENCIK ABD. RAHMAN BIN OTHMAN (PERKERANIAN/OPERASI) 0388844548 suraya.sari
nazariyah
PEMBANTU TADBIR 0388844338
(PERKERANIAN/OPERASI) 0388844354 rosnita
0388844354 norhayati.amat
PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI) 0388845004 munir.rashid
0388844353 hamidah.hamzah
SEKTOR DASAR DAN PERANCANGAN 0388844371
anas.dzulkifli
1 DR. RAZIANNA BINTI ABDUL RAHMAN KETUA SEKTOR 0388844263
0388844367 ozlan.abdullah
2 PUAN ROHANA BINTI MAT YASIN KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844355 norain.mattalha
0388844354 aieshah.ithnin
3 ENCIK AAMANU BIN IBRAHIM PENOLONG PENGARAH
khadijah.taha
4 PUAN SURAYA SARI BINTI ABD AZIZ PENOLONG PENGARAH nadimin.aziz
azilazura.abdullah
5 PUAN NAZARIYAH BINTI JONID PENOLONG PENGARAH ridzuan.abidin

6 PUAN ROSNITA BINTI ABDULLAH PENOLONG PENGARAH
7 PUAN NORHAYATI BINTI AMAT
PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

SEKTOR STANDARD DAN JAMINAN KUALITI

1 ENCIK ABD. MUNIR BIN ABD. RASHID KETUA SEKTOR
2 PUAN HAMIDAH BINTI HAMZAH
3 ENCIK ANAS BIN DZULKIFLI PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

UNIT STANDARD

1 ENCIK OZLAN BIN ABDULLAH KETUA PENOLONG PENGARAH

2 CIK NOR'AIN BINTI MAT TALHA PENOLONG PENGARAH

3 CIK AIESHAH BINTI ITHNIN PENOLONG PENGARAH

UNIT JAMINAN KUALITI

1 PUAN KHADIJAH BINTI MOHD TAHA KETUA PENOLONG PENGARAH

2 ENCIK NADIMIN BIN ABD AZIZ PENOLONG PENGARAH

3 PUAN AZILAZURA BINTI ABDULLAH PENOLONG PENGARAH

4 ENCIK MOHD RIDZUAN BIN ABIDIN PENOLONG PENGARAH

14

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON BIMBIT EMEL RASMI
(@moe.gov.my)
UNIT PRASEKOLAH
noraini.hasbollah
1 PUAN NORAINI BINTI HJ HASBOLLAH KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844551 roszilah.mohd
0388844123 amin.noor
2 PUAN ROSZILAH BINTI MOHD. ARIF PENOLONG PENGARAH 0388844369
zakaria.mahzan
3 ENCIK AMINUDDIN BIN MOHD NOOR PENOLONG PENGARAH 0388844242 azrena.mohamad
0388844546
SEKTOR DATA DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT noorlela.omar
0388844149 azzura.ramli
1 TUAN HAJI ZAKARIA BIN MAHZAN KETUA SEKTOR 0388844449
2 CIK NORAZRENA BINTI MOHAMAD PEMBANTU TADBIR 0388844497
(PERKERANIAN/OPERASI) fairuze 0388844505
rahim.taib
UNIT DATA wan.huzaini
0388844152 daljeet.ksingh
1 PUAN HAJAH NOOR LELA BINTI OMAR KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844356
0388844459 aryati72
2 PUAN WAN AZZURA BINTI WAN RAMLI PENOLONG PENGARAH 0388844458 tini.salleh
0388844354 normie.azura
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT 0388844459 kamisah
0388844549
1 ENCIK MOHD. FAIRUZE BIN MOHD. FADZIL KETUA PENOLONG PENGARAH swaybatul.zainal
2 ENCIK ABDUL RAHIM BIN TAIB PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI 0388844222 nurulain.arahman
0388844222 zurayah.zarakah
MAKLUMAT 0388844222
SEKTOR AKADEMI PENAZIRAN salmah.murad
0388844080 siti.maziah
1- KETUA SEKTOR 0388844131
0388844227 zainudin.jamiaan
2 DR. WAN HUZAINI BIN WAN HUSAIN KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844170 cheng.bl
038884199
3 DATIN DALJEET KAUR A/P KAKAR SINGH KETUA PENOLONG PENGARAH marniza.izleena

4 CIK ARYATI BINTI ABD RAHMAN PENOLONG PENGARAH

5 PUAN TINI HILYANI MOHD SALLEH @ PEMBANTU TADBIR
SALLEH (PERKERANIAN/OPERASI)

6 PUAN NORMIE AZURA BINTI ABDUL JAMIL PENOLONG PENGARAH

7 PUAN KAMISAH BINTI KASSIM PENOLONG PEGAWAI TADBIR

1 PUAN SWAYBATUL ASLAMIAH BINTI SEKTOR PENAZIRAN KURIKULUM
ZAINAL ABIDIN
PEMBANTU TADBIR
2 PUAN NURULAIN ABDUL RAHMAN (PERKERANIAN/OPERASI)

3 PUAN ZURAYAH BINTI ZARAKAH PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)

UNIT BAHASA DAN KESUSASTERAAN

1 PUAN SALMAH BINTI MURAD KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN

2 PUAN SITI MAZIAH BINTI SHAFIAI PENOLONG PENGARAH

3 ENCIK ZAINUDIN BIN JAMIAAN PENOLONG PENGARAH

4 PUAN CHENG BIK LING PENOLONG PENGARAH

5 PUAN MARNIZA IZLEENA BINTI ZUBER PENOLONG PENGARAH

15

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON BIMBIT EMEL RASMI
(@moe.gov.my)
SEKTOR PENAZIRAN HAL EHWAL MURID DAN KOKURIKULUM
jamalludin.muhamad
1 ENCIK JAMALLUDIN BIN MUHAMAD NOR PEMBANTU TADBIR 0388844191 khozifah.abdmajid
2 PUAN KHOZIFAH BINTI ABDUL MAJID (PERKERANIAN/OPERASI) 0388844191
rabiah.sabri
KETUA PEMBANTU TADBIR zunaini.mohamad
(PERKERANIAN/OPERASI)
Foziah
UNIT HAL EHWAL MURID yadzni.majid

1 PUAN RABIAH BINTI SABRI KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844481 mustafa.atan
halim.sayuti
2 PUAN ZUNAINI BINTI MOHAMAD TAHIR PENOLONG PENGARAH 0388844234 mkammal.jalil

3 PUAN FOZIAH BINTI ABD. HAMID PENOLONG PENGARAH 0388844446 airii.abubakar
zainab.meskam
4 ENCIK MOHAMMAD YADZNI BIN MAJID PENOLONG PENGARAH 0388844159
roslan.atan
UNIT KOKURIKULUM rashid.jamaluddin

1 DR. MUSTAFA BIN ATAN KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844342 lina.yusuf

2 ENCIK HALIM BIN SAYUTI PENOLONG PENGARAH 0388844247
PENOLONG PENGARAH 0388844141
3 ENCIK MOHD KAMMAL AHMAD UNIT PEMANTAPAN INSTITUSI PENDIDIKAN
KAMMARUDDIN BIN JALIL

1 ENCIK AI'IRI BIN ABU BAKAR KETUA PENOLONG PENGARAH 0388844229

2 PUAN SITI ZAINAB BINTI MESKAM PENOLONG PENGARAH 0388844235

3 ENCIK ROSLAN BIN ATAN PENOLONG PENGARAH 0388844211

4 ENCIK RASHID BIN JAMALUDDIN PENOLONG PENGARAH 0388844240

5 CIK NOOR LINA BINTI MOHD YUSUF PENOLONG PENGARAH 0388844198

16

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

DIREKTORI KETUA NAZIR NEGERI DAN WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2021

BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON BIMBIT EMEL RASMI
(@moe.gov.my)
1 KALANA BIN ALI HASSAN Menjalankan tugas 0138176542
2 SALHI BIN HAJI ALI 013-8338129 kalana.ali
KETUA NAZIR NEGERI SARAWAK 012-8775201 salhi.ali
KETUA NAZIR CAWANGAN SIBU 019-6211126 ong.eg
019-2148933 ishak.arif
3 DR. ONG EWE GNOH KETUA NAZIR CAWANGAN MIRI 012-4767048 dayang.awang
010-4104657 rusli.din
4 ISHAK BIN ARIF KETUA NAZIR NEGERI JOHOR 012-2886511 aziz.ahmad
017-9034167 norhayati.abwahab
5 DAYANG ROSITER BINTI AWANG IBRAHIM KETUA NAZIR NEGERI KELANTAN 019-5935476
012-6058063 azman.noor
6 HAJI AHMAD RUSLI BIN DIN, AMP KETUA NAZIR NEGERI KEDAH 019-5507074 zul.yahya
0168272826 rashid.ibrahim
7 ABDUL AZIZ BIN AHMAD KETUA NAZIR NEGERI MELAKA 017-5767470 azman.ali
019-9811965 junaidah.yusuppu
8 NORHAYATI BINTI AB WAHAB KETUA NAZIR NEGERI SEMBILAN 016-3632982 shadana.popatlal
012-8670965 rosmi.matnasir
9 HAJI MOHAMAD NOOR AZMAN BIN BAKAR KETUA NAZIR NEGERI PAHANG 019-8447166 goh.suzie
013-8717474 judyrohaya.lee
10 ZULKIFLI BIN YAHYA KETUA NAZIR NEGERI PERAK junaidi.riman
ariffin.mat
11 HAJI ABD RASHID BIN IBRAHIM KETUA NAZIR NEGERI PERLIS

12 AZMAN BIN ALI KETUA NAZIR NEGERI PULAU PINANG

13 [email protected] BINTI YUSUPU KETUA NAZIR NEGERI SABAH

14 SHADANA POPATLAL KETUA NAZIR NEGERI SELANGOR

15 ROSMI BIN HAJI MAT NASIR KETUA NAZIR NEGERI TERENGGANU

16 GOH SUZIE KETUA NAZIR NEGERI WP KUALA LUMPUR

17 JUDY ROHAYA R.E. LEE @ ROHAYA BINTI KETUA NAZIR CAWANGAN SANDAKAN
RAMLEE

18 [email protected] BIN RIMAN KETUA NAZIR CAWANGAN TAWAU

19 ARIFIN BIN MAT ALI KETUA NAZIR CAWANGAN KENINGAU

17

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SENARAI NAZIR SEKOLAH JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK

BIL NAMA SINGKATAN NO NO. NO. e-MEL RASMI
1 KALANA BIN ALI HASSAN KAH BILIK EXT. TELEFON (@moe.gov.my)

1003 203 BIMBIT kalana.ali

013-8176542

2 CONNIE LEE JUN LIN CL 1015 216 019-8762686 connie.lee

3 JAYA BIN PALA JP 1102 227 013-8031061 jaya.pala

4 BANJAMIN ANAK SPENCER LATIP BSL 1110 235 012-8719880 banjamin.spencer

5 LEE FU CHONG LFC 1108 234 013-8009859 lee.fc

6 DR. TING JING JING TJJ 1009 211 016-8967607 ting.jingjing

7 AUGUSTINE ANAK ATUNG AA 1016 217 0138260070 augustine.atung

8 DAYANG AZIZAH BINTI MOHD DYG 1011 213 0138100228 dayang.azizah
SALLEH

9 AJUN ANAK EJAU AE 1109 233 019-8191773 ajun.ejau

10 MAJANI BINTI HOSSEN MH 1015 215 013-8306869 majani.hossen

11 THOMAS ANAK LANGKAN TL 1018 220 013-5105097 thomas.langkan

12 NGALANG ANAK NGALAMBAI NN 1101 226 019-8789182 ngalangngalambai

13 BANIAZORA BINTI BAKAR BBA 1104 229 017-4884032 baniazora.bakar

14 LIM AH LAN LAL 1109 234 019-8345826 lim.al

15 JEFFERY BIN ZEN JZ 1020 222 019-8390938 jeffery.zen

16 RAMUNAH BINTI MOHRAM RM 1010 212 011-39267541 ramunah.mohram

17 ABDUL NASIR BIN MORNI ANM 1020 222 016-8001158 nazir.morni

18 DR. JANARY ANAK LUMBAI JL 1008 210 011-32168200 janary

19 MA CHEE LEONG MCL 1007 209 013-8017854 machee.leon

18

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK

BIL NAMA SINGKATAN NO. TELEFON e-MEL RASMI
BIMBIT (@moe.gov.my)

1 MISIAH BINTI PIEE MP 013-8219218 misiah.piee

2 SAMSIAH BINTI OTHMAN SO 014-8971474 samsiah.othman

3 RUDIANA BINTI BUANG RB 016-8667814 rudianab

4 ANASRUL BIN BRAHIM AB 019-8366245 anasrul.brahim

5 ZAIFUL AZMAN ZA 011-31405092 zaiful.azman

6 ABANG SULONG BIN ABANG MANSOR ASAM 010-9605258 sulong.mansor

7 SOERODJA BIN HAMDEN HAMID SHH 013-8701163 soerodja.hamden

8 JIMMY SIMPSON ANAK LITO JSL 019-7415152 jimmy.simpson

9 HAMESAH BINTI SILI HS 019-8011527 hamesah.sili

10 ZAITON BINTI PALAH ZP 014-7178608 zaiton.palah

SENARAI NAZIR SEKOLAH JEMAAH NAZIR CAWANGAN MIRI

BIL NAMA SINGKATAN NO. TELEFON e-MEL RASMI
1 DR. ONG EWE GNOH OEG BIMBIT (@moe.gov.my)

012-8775201 ong.eg
lim.aigiok
2 LIM AI GIOK LAG 016-8964197 lim.leeching
angelina.sawat
3 DR. LIM LEE CHING LLC 016-8736383 franky.sam
kitikedizah.hambali
4 ANGELINA NINA ANAK SAWAT ANS 013-5663688
hasrani.mola
5 FRANKY ANAK SAM FS 011-35291053 ubong.jok

6 KITIKEDIZAH BINTI HAMBALI KH 013-8139010 adib.abdullah

SENARAI AKP JEMAAH NAZIR CAWANGAN MIRI

1 HASRANI BINTI MOLA HM 016-8952285

2 UBONG JOK UJ 010-7985395

3 MOHAMMAD ADIB BIN ABDULLAH MAA 013-8313753

19

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SENARAI NAZIR SEKOLAH JEMAAH NAZIR CAWANGAN SIBU

BIL NAMA SINGKATAN NO. TELEFON e-MEL RASMI
BIMBIT (@moe.gov.my)

1 SALHI BIN ALI USA 013-8338129 salhi.ali
ibrahim.mohidin
2 IBRAHIM BIN MOHIDIN IBM 013-8209785 beviam.kiung

3 BEVIAM KIUNG TEK KET BKT 013-8338979 anizan.daud
stephen.wong
4 ANIZAN BIN DAUD ABD 019-8380548 siti.hauzimah

5 STEPHEN WONG LEONG MEAU SWL 016-8649239 ramlan.serail
winnie.nyalin
6 SH. SITI HAUZIMAH BINTI WAN OMAR SSH 013-5305676 ainie.adnan

SENARAI AKP JEMAAH NAZIR CAWANGAN SIBU

1 RAMLAN BIN SERAIL RBS 019-8255977
2 WINNIE ANAK NYALIN WAN 017-8542955

3 AINIE ADNAN AA 019-4677136

20

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

KETETAPAN PERATURAN PEJABAT
JN NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

1. Masa Bekerja

Hari dan Tempoh Waktu Bekerja

Negeri Hari Waktu Masuk Waktu Rehat Waktu Tempoh
(pagi) Keluar Waktu
(petang) Bekerja
Putrajaya, Kuala Lumpur, Isnin - Jumaat 7.30 – 9.00 Isnin – Khamis
Perlis, Perak, Selangor, 1.00 tgh – 2.00 ptg 4.30 – 6.00 9 jam

Sabah dan Sarawak Jumaat
11.45 pg – 2.15 ptg

Berkuatkuasanya pelaksanaan WBF ini, semua warga Jemaah Nazir Negeri Sarawak (JNNS) yang
terlibat dikehendaki untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut:

1.1 Warga JNNS boleh diarahkan untuk berada di pejabat pada bila-bila masa yang ditetapkan
sekirannya terdapat keperluan perkhidmatan.

1.2 Waktu Bertugas Buka dan Tutup Pejabat yang telah dilaksanakan di pejabat JN masih
diteruskan seperti biasa.

1.3 Sebarang permohonan untuk hadir ke pejabat selepas pukul 9.00 pagi perlu memperoleh
kelulusan bertulis daripada Ketua Nazir Negeri terlebih dahulu.

1.4 Semua staf perlu mematuhi masa bekerja dan waktu rehat yang ditetapkan.

1.5 Semua staf perlu merekod kehadiran menggunakan Finger Print Time Attendance semasa
masuk bertugas waktu pagi dan waktu balik petang. Merekod kehadiran staf lain adalah satu
kesalahan dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

1.6 Pergerakan staf sama ada atas urusan rasmi atau tidak rasmi perlu direkod dalam buku
pergerakan yang disediakan di kaunter telefonis di Tingkat 10.

2. Urusan Tugas Rasmi di Luar Pejabat
2.1 Staf yang membuat perjalanan atas urusan rasmi pada hari bekerja perlu hadir bertugas di
pejabat sehingga dua jam sebelum memulakan perjalanan jika menggunakan pengangkutan
darat dan tiga jam jika menggunakan kapal terbang. Berikut adalah beberapa contoh untuk
rujukan:

Mod Pengangkutan Waktu Bertolak Waktu Berada di Pejabat
Pengangkutan Darat 11.00 pagi 8.00 pagi – 9.00 pagi
3.00 petang 8.00 pagi – 1.00 petang
Kapal Terbang 11.00 pagi Ikut keperluan
1.00 petang 8.00 pagi – 10.00 pagi
5.00 petang 8.00 pagi – 1.00 petang
7.00 malam 8.00 pagi – 3.00 petang

21

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

2.2 Jika mesyuarat atau pun tugas rasmi bermula pada sebelah petang ataupun malam, perjalanan
hendaklah dimulakan selepas pukul 11.00 pagi pada hari yang sama kecuali tiada tiket
penerbangan. Peraturan ini tertakluk kepada lokasi mesyuarat, harga tiket penerbangan serta
perlu mendapatkan kelulusan KNN.

2.3 Jika staf memulakan perjalanan balik dan sampai ke stesen pada sebelah pagi, staf perlu
berada di pejabat pada sebelah petang kecuali perjalanan darat yang jauh melebihi 100
kilometer sehala. Staf harus balik pada hari yang sama sekiranya tugas rasmi selesai selewat-
lewatnya jam 2.00 petang. Peraturan ini tertakluk kepada lokasi tugas rasmi dan kelulusan KNN.

2.4 Untuk keselamatan pegawai dan pemandu, perjalanan darat haruslah pada siang hari
kecuali untuk kes-kes tertentu. Jika perlu melalui perjalanan malam, pegawai dan staf
hendaklah sampai ke destinasi sebelum pukul 9.00 malam. Sebaik-baiknya, perjalanan pada
sebelah malam dielakkan.

2.5 Penggunaan kenderaan untuk tugas rasmi dan pemeriksaan ke sekolah tertakluk kepada
ketetapan dalam jadual perancangan penaziran. Jika kenderaan jabatan tidak mencukupi,
kenderaan sendiri boleh digunakan. Bagi perjalanan yang melebihi 240 kilometer sehala
perlu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Nazir Negeri sebelum bertolak (sila
gunakan borang yang disediakan). Langkah-langkah penjimatan harus diberikan keutamaan
seperti berkongsi kereta apabila melaksanakan tugas rasmi di luar pejabat sama ada
menggunakan kenderaan jabatan atau kenderaan sendiri.

2.6 Kelulusan bermalam untuk seseorang pegawai yang bertugas di luar stesen adalah tertakluk
kepada kebenaran Ketua Nazir Negeri dan mengikut pekeliling yang sedang berkuat kuasa.

2.7 Tuntutan hotel/lojing bergantung kepada pilihan pegawai namun pegawai mesti mengambil
kira faktor imej JN, keselamatan dan keselesaan semasa membuat pilihan tempat tinggal.
Nazir Sekolah harus mengelak tinggal di rumah tumpangan dan hotel yang terlalu murah.

2.8 Dalam keadaan kewangan yang tidak mengizinkan, Nazir Sekolah harus mengamalkan
perbelanjaan berhemah. Nazir Sekolah perlu mematuhi dari semasa ke semasa ketetapan
JN berkaitan tuntutan kewangan berdasarkan peruntukan kewangan bagi sesuatu
program dan aktiviti penaziran.

3. Cuti Rehat Staf

3.1 Cuti rehat staf perlu dirancang lebih awal untuk mengelakkan masalah cuti terkumpul melebihi
jumlah yang dibenarkan sehingga menyebabkan ia lupus atau staf mengambil cuti panjang
sebelum persaraan. Permohonan cuti rehat perlu dimaklumkan dan diluluskan oleh Ketua
Unit/KNN sebelum memohon melalui sistem HRMIS.

3.2 Bagi pegawai/staf yang ingin bercuti melebihi tiga hari, perlu berbincang dengan Ketua Unit
sebelum memohon agar tugas hakiki tidak terjejas. Pegawai/staf perlu memastikan dapat
dihubungi semasa bercuti.

3.3 Cuti rehat untuk keluar negara mesti dipohon sekurang-kurangnya satu bulan sebelum
bertolak. Cuti-cuti lain dipohon selewat-lewatnya tiga hari sebelum bercuti kecuali atas sebab
kecemasan.

3.4 Cuti rehat yang diluluskan tetapi tidak diambil tidak boleh digantikan secara automatik pada
masa lain yang ditentukan sendiri oleh staf. Staf perlu memohon semula sekiranya ingin
mengambil cuti rehat.

22

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

3.5 Cuti ganti hanya dibenarkan jika pegawai bertugas lebih sembilan jam pada hari cuti umum
dan cuti hujung minggu.

3.6 Staf yang telah diluluskan bercuti perlu menggunakan budi bicara bagi menimbangkan semula
sama ada untuk membatalkan atau meneruskan cuti jika terdapat keperluan perkhidmatan
yang mendesak yang memerlukan kehadiran staf di pejabat. Staf juga seharusnya bersedia
untuk dipanggil semula bertugas jika diperlukan pada bila-bila masa dalam tempoh
bercuti.

3.7 Staf yang sedang mengikuti pengajian jarak jauh (PJJ) sama ada untuk peringkat sarjana
muda, sarjana atau PhD tidak dibenarkan bercuti tanpa rekod untuk menghadiri sesi di
universiti jika tidak ada kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengikuti
PJJ.

3.8 Merujuk kepada Perintah Am 5 Bab G: Memenuhi Waktu Bekerja. Tempoh maksimum
yang dibenarkan untuk tujuan meninggalkan pejabat hendaklah tidak melebihi 4 jam sehari
dan perlu mendapat kebenaran Ketua Unit/Ketua Nazir Negeri. Jika tempoh meninggalkan
pejabat melebihi daripada tempoh maksimum yang ditetapkan, pegawai dikehendaki
mengambil Cuti Rehat atau cuti-cuti yang bersamaan dengannya.

4. Kewangan
4.1 Sebagai langkah perbelanjaan berhemah, penggunaan printer warna adalah dihadkan kepada
salinan yang akhir sahaja. Salinan draf perlu dicetak menggunakan dakwat hitam.

4.2 Langkah penjimatan hendaklah diamalkan sepanjang masa dalam penggunaan elektrik, air dan
kemudahan telefon.

4.3 Pegawai yang diarah untuk bertugas rasmi layak membuat tuntutan dari pejabat ke tempat
bertugas rasmi. Walau bagaimanapun, sekiranya JARak dari rumah pegawai ke tempat
bertugas adalah lebih dekat berbanding JARak dari pejabat ke tempat bertugas, tuntutan
perbatuan pegawai adalah bermula dari rumah ke tempat bertugas dan sebaliknya sahaja.

(Rujukan: Surat Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, Kementerian
Kewangan Malaysia, Ruj. KK/BP10/687/698/656/1 Jld.15(2) bertarikh 1 Oktober 2007).

4.4 Berdasarkan Surat Pekeliling Kewangan Bil: 3 Tahun 2016: Garis Panduan Kemudahan
Perjalanan Udara Rasmi: Tuntutan Bayaran Balik Tiket Kapal Terbang Yang Dibeli Sendiri Oleh
Pegawai, kos yang dinyatakan di bawah boleh dituntut oleh pegawai:

a. Kos yang boleh dituntut

i. Harga tiket penerbangan berdasarkan kelayakan pegawai;
ii. Surcaj bahan api;
iii. Cukai lapangan terbang;
iv. Goods and Services Tax;
v. KLIA2 Fees (jika berkaitan);
vi. Processing fee – fi yang wajib bagi membolehkan tiket dikeluarkan oleh syarikat

penerbangan atau syarikat pengembara pelancongan;
vii. Insurans;
viii. Bagasi (tuntutan berdasarkan kilogram bagasi paling minimum yang ditawarkan oleh

syarikat penerbangan);
ix. Caj lebihan bagasi untuk barang-barang Jabatan;
x. Caj penukaran penerbangan (hari atau masa) atas sebab-sebab tugas rasmi; dan
xi. Tuntutan-tuntutan lain yang diluluskan oleh Pegawai Pengawal, di mana Pegawai

Pengawal boleh menentukan kos yang boleh dituntut berdasarkan kepada kewajaran
dan keperluan kementerian.

23

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

b. Keadaan/alasan yang boleh dipertimbangkan oleh Ketua Jabatan sekiranya tiket
penerbangan telah dibeli oleh pegawai sendiri dan tidak menaiki pesawat berkenaan.
Selaras dengan Perenggan 7.3, Pekeliling Perbendaharaan berkaitan yang menyatakan bahawa:
“Bagi kejadian “no-show passengers”, tuntutan bayaran balik pembelian tiket tersebut hanya boleh dibenarkan oleh
Pegawai Pengawal setelah beliau berpuas hati bahawa punca kejadian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan
pegawai dalam sesuatu keadaan di mana pegawai tersebut terpaksa diarah atas kepentingan perkhidmatan”.
Punca-punca kejadian yang boleh dipertimbangkan untuk dibayar balik kepada pegawai sekiranya tiket penerbangan
telah dibeli oleh pegawai sendiri dan tidak menaiki pesawat berkenaan dinyatakan dalam perenggan 5.2 dalam
Surat Pekeliling tersebut.

5. Keselamatan Dokumen & Pejabat
5.1 Untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan dokumen dan maklumat tertentu, staf tidak
dibenarkan menggunakan komputer di bilik terperingkat/bilik fail kecuali dengan kebenaran
Ketua Nazir Negeri atau Timbalan Ketua Nazir Negeri.

5.2 Untuk tujuan keselamatan, staf yang terakhir meninggalkan pejabat semasa waktu rehat tengah
hari perlu memastikan pintu utama dikunci jika tidak terdapat staf yang berada di ruang
legar pejabat.

6. Pengurusan Sumber Manusia
6.1 Semua staf walaupun diberi tugas mengikut unit perlu bersedia untuk membantu dalam
melaksanakan tugas di unit lain secara sukarela atau atas arahan untuk kepentingan
organisasi. Ketua Unit perlu dimaklumkan sekiranya tugas-tugas lain diberi kepada anggota
dalam unit.

6.2 Keputusan atau program yang melibatkan semua staf perlu dilaksanakan secara sepasukan
dan dibuat penyelarasan dalam kalangan Ketua Unit sebelum dikemukakan kepada Ketua
Nazir Negeri untuk kelulusan.

6.3 Kehadiran staf dalam sesuatu majlis anjuran JNN atau pihak lain atas arahan Ketua Nazir
Negeri adalah wajib. Staf perlu memberi penjelasan sebab ketidakhadiran sebelum majlis
kepada Ketua Nazir Negeri. Staf hendaklah hadir sepanjang majlis berlangsung.

6.4 Setiap staf yang berpindah tempat bertugas atau bersara perlu menyediakan nota serah tugas
mengikut format yang ditetapkan. Penyerahan tugas mesti disaksikan oleh Ketua Nazir Negeri
dan Timbalan Ketua Nazir Negeri. Clock out terakhir hanya boleh dibuat pada hari terakhir
staf bertugas dan bukan pada hari terakhir sebelum cuti persaraan.

6.5 Sumbangan staf untuk tabung kebajikan JNN Sarawak akan dikutip untuk tempoh 12 bulan
setiap tahun dan kutipan dibuat setiap bulan. Sumbangan ini digunakan untuk pelbagai urusan
kebajikan staf seperti hadiah persaraan dan khairiat kematian.

6.6 Penggunaan kemudahan dan peralatan pejabat seperti komputer, mesin fotostat, mesin
faksimili, printer, LCD, kamera dan telefon hanya dihadkan untuk kegunaan rasmi sahaja.
Untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku dan menimbulkan
implikasi/pandangan negatif pihak awam, penggunaan kenderaan jabatan hendaklah
dihadkan kepada urusan rasmi/arahan jabatan dan melibatkan kakitangan kerajaan sahaja.

24

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

6.7 Nazir Sekolah yang menjadi pensyarah sambilan di mana-mana institusi pendidikan hendaklah
mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Nazir Sekolah seiring dengan surat pekeliling yang
masih berkuat kuasa. Kebenaran bertulis perlu dipohon melalui Ketua Nazir Negeri bagi JNN
Sarawak dan JN Cawangan.

6.8 Pengurusan sumber manusia menggunakan HRMIS sepenuhnya untuk semua urusan
perjawatan dan perkhidmatan. Penyelaras HRMIS perlu memastikan semua data yang berkaitan
dikemas kini secara berterusan oleh Nazir Sekolah dan AKP.

6.9 Maklumat tentang latihan yang telah dihadiri hendaklah dimaklumkan kepada Penyelaras eSPL.
Semua staf juga bertanggungjawab untuk memastikan keperluan menghadiri tujuh hari
berkursus dan 42 mata kredit dipatuhi.

7. Pengurusan Kenderaan Jabatan
7.1 Kenderaan mesti sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat digunakan.
7.2 Penyelenggaraan berjadual mesti dipatuhi.
7.3 Buku log penggunaan kenderaan mesti disediakan dan ditandatangani oleh pegawai yang
menggunakan bagi setiap perjalanan.
7.4 Kenderaan mesti disimpan ditempat yang ditetapkan selepas waktu pejabat atau selepas setiap
perjalanan rasmi.
7.5 Kunci mesti diserahkan kepada Penolong Pegawai Tadbir Kanan selepas kenderaan digunakan.
7.6 Kad inden Petronas mesti diserahkan kepada Ketua PembantuTadbir setiap hari atau selepas
setiap perjalanan luar stesen.
7.7 Sebarang kerosakan perlu dimaklumkan dengan segera kepada pejabat dengan menggunakan
borang yang telah disediakan.
7.8 Jika berlaku kemalangan, ia mesti dilaporkan kepada pihak polis dan pejabat dengan segera.
7.9 Pemandu mesti mematuhi semua peraturan jalan raya yang ditetapkan oleh Jabatan
Pengangkutan Jalan (JPJ). Jika disaman oleh polis atau JPJ pemandu adalah
bertanggungjawab untuk membayar saman tersebut.

8. Pengurusan/ Penyelenggaraan Kenderaan Pejabat
Memandangkan penyelenggaraan kenderaan pejabat melibatkan perkhidmatan servis dan
pembaikan (alat ganti), maka berikut adalah ketetapan JNN Sarawak.
8.1 Peranan Pemandu Kenderaan
a. Melaporkan kerosakan kenderaan kepada Ketua Jabatan (Ketua Nazir Negeri).
b. Menyediakan dengan spesifik senarai alat ganti kenderaan yang perlu dibaiki/diganti kepada
Ketua Unit Pengurusan.
c. Menghantar kenderaan untuk dibaiki (selepas mendapatkan kelulusan KNN) serta memantau
kerja pembaikan/servis (surat kuasa akan dikeluarkan untuk pemandu berkenaan).
d. Melaporkan prestasi pihak pembekal.

25

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

8.2 Peranan PembantuTadbir Kewangan
a. Menyediakan LO selepas pembekal dipilih.

8.3 Ketua Unit Pengurusan dan Pembantu Tabdir
a. Mendapatkan senarai harga pasaran semasa daripada sekurang-kurangnya 3
pembekal.
b. Memantau kerja pembaikan/servis oleh bengkel yang telah dipilih.
c. Merekod kerja servis pembaikan/tukar alat ganti dalam KEW. PA 2.

9. Perkara-Perkara Lain
9.1 Untuk kes kenderaan rosak waktu perjalanan di luar stesen, pemandu perlu menghubungi Ketua
Nazir Negeri untuk mendapatkan kelulusan tentang tindakan yang harus diambil.
9.2 JNN Sarawak telah mewujudkan WhatsApp sebagai salah satu mekanisme pantas dalam
menyalurkan maklumat berkaitan tugas pentadbiran, penaziran dan urusan-urusan yang lain.
Semua staf JNN Sarawak diingatkan agar menggunakan dengan berhemah media komunikasi
ini dan berusaha menjaga perasaan pengguna lain apabila memberi komen. Sebarang
kenyataan yang menyentuh isu perkauman, politik atau maklumat tidak sah dan pandangan
negatif terhadap dasar-dasar kerajaan DILARANG SAMA SEKALI.
9.3 Pintu bilik atau langsir tidak boleh ditutup semasa waktu bekerja.
9.4 Dalam situasi pandemik COVID-19, semua staf WAJIB merekod kehadiran ke pejabat secara
manual dalam Buku Rekod Kehadiran Staf sebagai rekod pengesanan keberadaan di pejabat.
9.5 Prosedur Operasi Standard (SOP) COVID-19 yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan
Negara (MKN), Kementerian Kesihatan Malaysia (KMM) dan Jawatankuasa Bencana Negeri
Sarawak perlu dipatuhi sepanjang masa.

26

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993
BAHAGIAN II
(TATA KELAKUAN) AM

4. (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang

di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan.
(2) Seseorang pegawai TIDAK BOLEH–

a. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;
b. berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan

peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya;
c. berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang

munasabah bahawa–
i. dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas

awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai
awam; atau
ii. dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri;
d. berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau
mencemarkan nama perkhidmatan awam;
e. kurang cekap atau kurang berusaha;
f. tidak jujur atau tidak amanah;
g. tidak bertanggungjawab;
h. membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap
perkhidmatan awam, samaada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan
mana-mana pegawai lain;
i. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan
munasabah sebagai ingkar perintah; dan
j. cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

27

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

KETETAPAN JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021
KETETAPAN PENGURUSAN KUALITI

1.0 DOKUMEN KUALITI
1.1 Semua jenis pemeriksaan/penilaian perlu menggunakan dokumen kualiti terkini mengikut
ketetapan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Jemaah Nazir.

1.2 Dokumen kualiti, draf dan salinan laporan pemeriksaan serta surat iringan (jika berkenaan)
perlu diserahkan kepada PT untuk disimpan dalam fail sekolah.

1.3 JN Cawangan perlu menghantar salinan dokumen kualiti dan laporan pemeriksaan (jika
berkaitan) kepada JN negeri untuk simpanan (seperti dalam ketetapan Manual Kualiti, SPK,
JN).

1.4 Bagi NS JNN Sarawak yang memeriksa sekolah di bawah jagaan JN Cawangan, salinan
dokumen kualiti berserta laporan pemeriksaan (jika berkaitan) perlu disimpan di JN cawangan
terlibat.

1.5 Salinan softcopy dokumen kualiti termasuk Borang Senarai Semak Tindakan Penghantaran
Laporan Pemeriksaan [JN/DK/08/19/(06-00)] perlu disimpan di dalam pangkalan data di pejabat
Jemaah Nazir (JN) Negeri dan pejabat JN Cawangan masing-masing.

2.0 MAKLUM BALAS PELANGGAN (MBP)
2.1 Ketua Pasukan/Nazir Pemeriksa perlu memaklumkan kepada PGB/Guru keperluan:
a. PGB melengkapkan Borang Maklum Balas Pelanggan A (Pengurusan)
[JN/DK/05/OL/19/(06-00)] secara dalam talian.
b. Guru melengkapkan Borang Maklum Balas Pelanggan B (Guru) [JN/DK/06/OL/19/(06-00)]
secara dalam talian.

3.0 KAWAL KUALITI LAPORAN PEMERIKSAAN
3.1 Ketua Pasukan/Nazir Pemeriksa perlu menyerahkan dokumen berikut kepada Ketua PKK untuk
dikawal kualiti:
a. Draf laporan pemeriksaan.
b. Borang Kawalan Pergerakan Laporan Pemeriksaan [JN/DK/09/19/(06-00)].

4.0 SURAT RASMI/MEMO
4.1 Semua salinan surat rasmi/memo yang telah diendors oleh KNN/TKNN/KNC/TKNC perlu
disimpan dalam fail rasmi pejabat.

4.2 Jika terdapat surat/memo yang dihantar terus kepada NS daripada mana-mana pihak,
surat/memo tersebut perlu dikemukakan kepada KNN/TKNN/KNC/TKNC untuk diendors
sebelum sebarang tindakan boleh diambil.

28

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

KETETAPAN PENYEDIAAN LAPORAN PEMERIKSAAN UNTUK KAWAL KUALITI JEMAAH
NAZIR NEGERI SARAWAK

Bil Perkara

1 Draf laporan pemeriksaan perlu dihantar untuk dikawal kualiti selewat-lewatnya 4 hari
bekerja selepas pemeriksaan. Tempoh yang dicadangkan adalah seperti berikut:

Tempoh Tindakan

Hari ke 1-4 Penyediaan Laporan pemeriksaan

Hari ke-5 Proses Kawal Kualiti Laporan Pemeriksaan 1 (PKK 1)

Hari ke-6 Penambahbaikan Laporan pemeriksaan dan hantar
Laporan Pemeriksaan untuk dikawal kualiti kali ke-2

Hari ke-7 Proses Kawal Kualiti Laporan Pemeriksaan kali ke-2
oleh TKNN

Hari ke-8 Penambahbaikan Laporan pemeriksaan kali ke-2
sebelum dihantar untuk kelulusan KNN

Hari ke-9 Mendapatkan kelulusan KNN dan membuat
penambahbaikan ( jika berkenaan)

Hari ke-10 Laporan Pemeriksaan dihantar ke institusi pendidikan
berkenaan dan JPN/PPD/IP

2 Draf laporan pemeriksaan perlu dihantar kepada Ketua PKK untuk diedarkan kepada
PKK.

Penyelaras pemeriksaan perlu selaraskan format laporan pemeriksaan sebelum
3 diedarkan kepada NP. Penyelaras pemeriksaan juga perlu membekalkan salinan digital

kertas konsep dan format dapatan pemeriksaan yang telah diselaraskan kepada KPKK
untuk diedarkan kepada PKK.

Draf laporan pemeriksaan bersama dengan borang Kawalan Pergerakan Laporan

4 Pemeriksaan JN/DK/09/19(06-00) dan Borang Justifikasi Kawalan Kualiti Laporan
Pemeriksaan JN/DK/10/19(06-00) perlu dimasukkan dalam sampul surat A4 yang

dibekalkan kepada setiap NS kerana laporan pemeriksaan merupakan dokumen

terperingkat.

Sekiranya terdapat laporan pemeriksaan yang mengelirukan atau perlu major

5 correction, NP akan disyorkan untuk berbincang secara bersemuka atau secara google
meet bersama kedua- PKK berkenaan. Walau bagaimanapun, perjumpaan antara PKK

dan NP perlu diadakan sekiranya terdapat kemusykilan berkaitan draf laporan

pemeriksaan. NP juga digalakkan untuk berjumpa dengan PKK.

29

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

NP perlu memastikan laporan pemeriksaan yang dihantar untuk dikawal kualiti

6 mengikut format laporan dan objektif pemeriksaan yang ditetapkan. PKK hanya
bertindak untuk kawal kualiti laporan pemeriksaan sahaja. PKK berhak untuk menolak

laporan pemeriksaan yang tidak menepati objektif pemeriksaan dan format dapatan. NP

perlu mengambil tindakan sewajarnya untuk membaiki laporan pemeriksaan tersebut.

Laporan pemeriksaan merupakan hasil pemeriksaan sesebuah institusi pendidikan dan
bukan penulisan ilmiah atau penceritaan. Pernyataan dalam laporan pemeriksaan perlu
berdasarkan bukti dan justifikasi yang kukuh.

Contoh :

Dalam penulisan karangan Bahasa Melayu, guru menggunakan pelbagai X
kaedah dan pendekatan. Walau bagaimanapun, murid masih menghadapi
masalah untuk melontarkan idea. Menurut Abu Bakar binti Ali (2018) dalam
kajian beliau..................

Guru menunjukkan raket badminton pada permulaan PdP. Kemudian guru X
tanya soalan kepada murid berkaitan raket tersebut dan menunjukkan cara
yang betul memegang raket tersebut. Seterusnya, guru menggunakan
seorang murid untuk menunjukkan cara memegang di hadapan kelas.
Setelah murid faham, mereka diberi raket badminton dan cuba bermain
selama 10 minit. Kelas berhenti tepat pada masa yang ditetapkan seperti
dalam jadual waktu.

Pemantauan telah dilaksanakan secara berkala. X
7 ( Hanya berbentuk satu ayat dan tidak jelas)

Jadual waktu penggunaan dan peraturan makmal disediakan tetapi tidak √
dipamerkan di tempat yang strategik untuk memudahkan pengguna
membuat rujukan. Bahan/sumber pembelajaran dipamerkan tetapi tidak
kemas kini.

Pengetua merupakan seorang yang komited dengan tugas pentadbiran. √
Beliau berusaha memperkukuh budaya kolaboratif dalam kalangan warga
sekolah. Selain itu, beliau juga telah melakukan perubahan daripada segi
budaya kerja guru dan staf sokongan serta sistem fail sekolah. Perubahan
ini bertujuan memperkemas corak pengurusan yang lebih terbuka, telus dan
meletakkan hala tuju sekolah pada landasan yang sepatutnya.

Ketua panitia perlu merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986: Panitia √
Mata Pelajaran bagi mengetahui struktur organisasi, tujuan dan peranan
panitia. Salah satu tujuan panitia ialah memperbaiki dan meningkatkan mutu
dan keberkesanan PdP. Hal ini boleh dilakukan melalui program
perkembangan staf, perbincangan formal dan tidak formal bagi
mendapatkan teknik pengajaran yang terbaik.

* Ini adalah contoh sahaja

30

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

8 NP perlu mengisi Bahagian A: Maklumat Penaziran dalam Borang Kawalan Pergerakan
Laporan Pemeriksaan JN/DK/09/19(06-00) dan Borang Justifikasi Kawalan Kualiti

Laporan Pemeriksaan JN/DK/10/19(06-00) sahaja.

9 Sebarang Laporan Pemeriksaan/Rumusan Negeri yang perlu dikawal kualiti secara
berkumpulan perlu dimaklumkan kepada KPKK.

STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)
a) Pengurusan Kawal Kualiti Laporan Pemeriksaan JNNS

PROSES KERJA

Aktiviti: Kawal Kualiti dan Penghantaran Laporan Pemeriksaan untuk Kelulusan KNN

BIL TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA CATATAN

1. NP Menyediakan laporan pemeriksaan

Mengisi maklumat penaziran dalam borang

Kawalan Pergerakan Laporan Pemeriksaan

2. NP JN/DK/09/19(06-00) dan Borang Justifikasi
Kawalan Kualiti Laporan Pemeriksaan

JN/DK/10/19(06-00) untuk dikepilkan

bersama draf laporan pemeriksaan

Menghantar draf laporan pemeriksaan
3. NP bersama dua borang berkenaan kepada

KPKK

4. KPKK Menerima draf laporan pemeriksaan untuk
diedarkan kepada PKK 1

Mengawal kualiti draf laporan pemeriksaan

dan mengisi maklumat dalam borang Kawalan

5. PKK 1 Pergerakan Laporan Pemeriksaan

JN/DK/09/19(06-00) dan Borang Justifikasi

Kawalan Kualiti Laporan Pemeriksaan

JN/DK/10/19(06-00)

6. PKK 1 Menghantar balik draf laporan pemeriksaan
kepada NP

Membuat tindakan penambahbaikan dan
7. NP hantar semula draf laporan pemeriksaan

kepada KPKK

31

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

8. KPKK Mengedarkan draf laporan pemeriksaan versi
ke-2 kepada PKK 2 (KNN/TKNN)

Mengawal kualiti draf laporan pemeriksaan

dan mengisi maklumat dalam borang Kawalan

9. PKK 2 Pergerakan Laporan Pemeriksaan

JN/DK/09/19(06-00) dan Borang Justifikasi

Kawalan Kualiti Laporan Pemeriksaan

JN/DK/10/19(06-00)

10. PKK 2 Menghantar balik draf laporan pemeriksaan
versi ke-2 kepada NP

11. NP Melaksanakan penambahbaikan (jika
berkenaan)

Mengisi borang Senarai Semak Tindakan

Penghantaran Laporan Pemeriksaan

12. NP JN/DK/08/19(06-00) dan menghantar Laporan
Pemeriksaan lengkap bersama kedua-dua

draf laporan pemeriksaan dan borang SPK

kepada PT untuk kelulusan KNN/KNC

(ketetapan tertakluk kepada perubahan)

* KPKK-Ketua Pegawai Kawal Kualiti
PKK- Pegawai Kawal Kualiti
NP- Nazir Pelapor

32

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

KETETAPAN PENGURUSAN PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

1. Penyelaras pemeriksaan perlu menghantar salinan digital bahan pemeriksaan kepada Ketua Unit
Pemeriksaan dan Pelaporan melalui e-mel.

2. Nazir Pemeriksa perlu menghantar salinan digital laporan pemeriksaan kepada Ketua Nazir
Sekolah dan c.c. kepada Ketua Unit Pemeriksaan dan Pelaporan. Sila maklumkan kata laluan
dalam e-mel yang kedua jika berkenaan.

3. Sekiranya Maklum balas Tindakan Pembetulan dan Penambahbaikan Institusi Pendidikan
berdasarkan Laporan Pemeriksaan [JN/DK/07/T/19 (06-00)] belum diterima dalam tempoh masa
yang ditetapkan, Unit Pemeriksaan dan Pelaporan akan memaklumkan kepada Nazir Pemeriksa
untuk berhubung dengan pihak sekolah.

4. Nazir Pemeriksa perlu mengembalikan Maklum balas Tindakan Pembetulan dan
Penambahbaikan Institusi Pendidikan berdasarkan Laporan Pemeriksaan [JN/DK/07/T/19 (06-
00)] kepada PT untuk difailkan selepas membaca, mencatat nama dan tarikh.

5. Penyelaras pemeriksaan perlu menyediakan data dan maklumat berkaitan pemeriksaan kepada
Unit Pemeriksaan dan Pelaporan semasa persediaan untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
Tindakan Terhadap Perakuan dan Syor Laporan Jemaah Nazir peringkat Negeri.

KETETAPAN PENGURUSAN LATIHAN

1. Ketetapan pengurusan LDP diselaraskan dengan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia
[KPM.500-6/8/4 Jld.6 (17)] Keperluan Memenuhi Lima (5) Hari Latihan bertarikh 5 Januari 2018.
Setiap NS dan AKP hendaklah memenuhi 5 hari latihan setahun.

2. Kehadiran LDP direkod menggunakan Borang Rekod Kehadiran (JN/QP/19/06/(04-02). Salinan
Rekod Kehadiran setiap LDP hendaklah dihantar kepada Unit Penilaian dan Kompetensi (u.p. Encik
Ngalang anak Ngalambai) selepas setiap LDP.

3. Bagi LDP yang dilaksanakan oleh Cawangan Sibu, Cawangan Miri dan Penyelaras Program, minit
curai perlu disediakan dan dihantar ke Unit Penilaian dan Kompetensi.

4. Setiap NS dan AKP hendaklah memasukkan data latihan berbentuk pembelajaran kendiri (EPSA,
pembacaan buku dan latihan anjuran agensi luar) ke dalam e-SPL masing-masing. Evidens seperti
salinan sijil EPSA, salinan sijil kehadiran, sinopsis, surat panggilan/arahan hendaklah dikemukakan
kepada Penyelaras SPL untuk proses sokongan. NS dan AKP perlu menghubungi Urus Setia /
Penganjur Jabatan / Bahagian di bawah KPM atau menghantar nama dan butiran kursus untuk
tindakan Penyelaras sekiranya kursus yang dihadiri belum direkodkan ke dalam SPL KPM.

5. NS dan AKP perlu memohon kebenaran daripada Ketua Nazir Negeri dengan mengisi Borang
Permohonan Kelulusan Menghadiri Kursus sebelum memohon secara atas talian untuk mengikuti
kursus di INTAN. Permohonan hanya dibenarkan untuk dua kali sahaja setahun dan tidak melebihi
tiga hari untuk satu sesi kursus. Permohonan untuk kali yang ketiga dan seterusnya, pegawai perlu
mohon cuti bagi menghadiri kursus yang dipohon.

33

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

6. Nazir Sekolah Baharu perlu memaklumkan Penyelaras SPL di sekolah untuk memindahkan rekod
LDP ke dalam sistem SPL KPM.

7. NS dan AKP hendaklah mengisi secara atas talian Borang Maklum Balas Peserta Kursus PK06-3
dan PK06-4 LDP.

LATIHAN DAN MATA KREDIT MYPPB PPP DI JN KPM

KPM telah meluluskan pelaksanaan MyPPB bagi PPP dalam Mesyuarat Profesional KPM Bil. 26/2018
pada 13 September 2018 dan tarikh kuat kuasa pelaksanaan bermula pada Januari 2019. Surat Siaran
bagi menjelaskan pengoperasian pelaksanaan MyPPB telah dikeluarkan oleh KPM iaitu Surat Siaran
Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 12/2018 – Garis Panduan Pelaksanaan Mata Kredit
Pembangunan Profesionalisme Berterusan (MyPPB) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP),
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pelaksanaan MyPPB juga selari dengan arahan Pekeliling
Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 1/ 2019 - Dasar Latihan Sumber Manusia
KPM yang telah menggariskan ketetapan jumlah hari/ jam latihan dan kaedah latihan yang boleh
dilaksanakan bagi mencapai tujuan tersebut.

Pelaksanaan MyPPB di Jemaah Nazir (JN)

a. Organisasi

Tanggungjawab pegawai di sektor dan pejabat JN Negeri serta cawangan dalam proses perekodan di
SPLKPM.

Pegawai Tanggungjawab
Mengesahkan aktiviti yang telah selesai
KNS / TKNS /TP /Ketua disertai/dilaksanakan/dihasilkan oleh PPP untuk direkodkan ke dalam
Sektor SPL KPM
KNN / TKNN
KNC Mendaftar, merekod dan menyokong aktiviti PPB dalam SPL KPM
SULDP Sektor, Negeri, yang telah disahkan
Cawangan

b. Peranan Pegawai Pengesah:

i. Memastikan penglibatan PPP - Pegawai Pengesah (KNS/ TKNS/ TP/ Ketua Sektor/ KNN/ TKNN/
KNC) perlu memastikan bahawa aktiviti yang akan direkodkan dalam SPLKPM memang
melibatkan PPP tersebut.

ii. Kualiti perekodan – memastikan pegawai merekodkan aktiviti yang relevan dan sesuai
(bukan tugas hakiki).

iii. Pembuktian - merujuk evidens (kehadiran/ penglibatan aktiviti/ sijil/ surat panggilan) yang
dikemukakan oleh pegawai sebelum diisi ke dalam Modul Individu.

iv. Pencapaian minimum 42 mata kredit (PPB) – memastikan pegawai memilih kumpulan
aktiviti PPB yang bersesuaian bagi mempelbagaikan aktiviti berdasar 13 kumpulan aktiviti yang
telah ditetapkan.

34

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

c. Peranan SULDP (Penyelaras LADAP):

i. Mendaftar, merekod (aktiviti anjuran KPM) dan menyokong aktiviti yang direkodkan dalam
SPLKPM.

ii. Menyemak Modul SULDP dari masa ke semasa untuk memastikan pegawai di organisasi
masing-masing berupaya memenuhi syarat keperluan 5 hari latihan dan mencapai 42 mata kredit
PPB.

iii. Mengingatkan pegawai yang tidak memenuhi syarat keperluan 5 hari latihan dan 42
mata kredit PPB supaya menghadiri latihan secara bersemuka ataupun secara online
(MOOC, EPSA dan lain-lain yang bersesuaian).

iv. Memaklumkan status latihan pegawai (bilangan hari dan mata kredit) kepada Pegawai
Pengesah dan SAP pada minggu terakhir setiap bulan.

Aktiviti PPB

KOD AKTIVITI PPB MAKSIMUM MATA
PPB KREDIT
01 Kursus / Bengkel / Seminar 15
02 Wacana Ilmu / Taklimat / Bicara Profesional / Perkongsian Ilmu / Sesi 15
Dialog / Ceramah / Lain-Lain
03 Bimbingan dan Pementoran ( Coaching & Mentoring ) 10
04 Peningkatan Akademik 20
05 Komuniti Pembelajaran Profesional ( Profesional Learning 20
Community-PLC }
06 e-Pembelajaran / Portal eGuru 15
07 Penyelidikan 20
08 Penulisan / Pengkaryaan Kreatif 20
09 Lawatan Penanda Aras (Benchmarking) 10
10 Pembacaan Buku 20
11 Program Sangkutan di luar dan dalam KPM 10
12 Sumbangan Lain Berbentuk Profesional dan Bukan Profesional 10
13 Inovasi 20
Jumlah 205

KETETAPAN PENGURUSAN PERANCANGAN

1. Sebarang perubahan/pertukaran sekolah atau ahli dalam kumpulan untuk sebarang
pemeriksaan/penilaian perlulah memaklumkan Ketua Unit Perancangan, JNN Sarawak dengan
menggunakan borang PJAP dan salinan kepada Ketua UPP.

2. Penyelaras pemeriksaan perlulah mencadangkan nama sekolah untuk tujuan Pemeriksaan Tindak
Ikut (PTI) (jika berkaitan) berdasarkan rumusan negeri bagi memudahkan perancangan PTI
dilaksanakan.

35

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

TAKWIM JEMAAH NA

JANUARI 2021

JNN SARAWAK 12
Tarikh Tindakan J S
Bil. Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat
6 BBA/TL *
1 Penataran Pemeriksaan Hari Pertama Persekolahan 20 BBA/TL *
(PHPP)'Tahun 2021 20-29 NN/ANM *

2 Pemeriksaan Hari Pertama Persekolahan
(PHPP)'Tahun 2021

3 Penilaian Anugerah Princess Maha Chakri

Mesyuarat JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) 7 LFC/JZ *
4 'JNN Sarawak Bil.1 7 LFC/MP *
11 KAH/LFC *
Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan dan Akaun 12-14
5 (JPKA)'JNN Sarawak Bil.1 21 AAA *
6 Mesyuarat Pengurusan Ketua Nazir Sekolah Bil.1 15 KAH/LFC *
29 CL/AAA *
Mesy. Penyelarasan Sistem Pengurusan Kualiti JN MH/ANM *
7 Edisi 6 bagi Pegawai SPK

Mesy. JK Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan
8 Pendidikan (JKPBPPP) Bil.1
9 Mesyuarat EKSA JNN Sarawak Bil.1

10 Mesyuarat Pengurusan Profesional JNN Sarawak Bil.1

11 Bengkel Latihan Penggunaan Perisian SPSS Bil.1 25-26 JP/NN *
12 Program Bicara Profesional JN Siri 1 27 JP/NN *

*Hari Kelepasan Am Persekutuan:

3

AZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SA I SR K J SA I SR KJ SA I SR KJ SA I SR KJ SA

1 Januari (Tahun Baru 2021)

36

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

FEBRUARI 2021

JNN SARAWAK 12
Tarikh Tindakan I S
Bil. Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat 1-26 BSL/JL

1 Pemeriksaan Program Pelonjakan Kepimpinan 2-5 OEG/LAG
Sekolah (ProPeKS) 15-26 OEG/LAG

2 Penataran Pemeriksaan SK (Asli) & K9

3 Pemeriksaan SK (Asli) & K9

4 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran JN Bil. 1 9 JP/NN
5 Mesyuarat JK Antirasuah JNN Sarawak Bil. 1 18 LFC/DYG

6 Perhimpunan Dwi Bulanan JNN Sarawak Bil. 1 23 ANM/JM
24 - 26 LFC/JM
Kursus Pembangunan Kompetensi Pegawai Bukan
7 Nazir Bil. 1

*Hari Kelepasan Am Persekutuan:

3

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S R K JS A I S R K J S A I S R KJ S A I S R KJ S A

**
**
**
**
**
**
**
12 & 13 Februari (Tahun Baharu Cina)

37

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

MAC 2021

JNN SARAWAK 1

Bil Aktiviti Penaziran/Mesyuarat/Program Pejabat Tarikh Tindakan I

1 Penataran Pemeriksaan Pelaksanaan Pendidikan 1 BBA/ AE/ JL
STEM Tahun 2021

Penataran Pemeriksaan Pengajaran dan Pembelajaran 3 JZ/NN
2 Digital Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

3 Penataran Pemeriksaan Pelaksanaan Pendidikan Sivik 5 RM/LFC
di Sekolah

4 Anugerah Tokoh Guru 11- 12 ANM/NN

Pemeriksaan Pengajaran dan Pembelajaran Digital 15 M ac - 28 JZ/NN
5 Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris (MBMMBI) M ei

6 Pemeriksaan Pelaksanaan Pendidikan STEM Tahun 15M ac - BBA/ AE/ JL
2021 28M ei RM/LFC
TJJ/DYG
7 Pemeriksaan Penerapan Pendidikan Sivik di Sekolah 15M ac-
28M ei
8 Penataran Dokumen SKPM Versi Semakan: JN
23 - 25

9 Penataran Pelaksanaan SKPK2.0 Zon 1 30- 31 MH/BBA

10 Mesyuarat Pengurusan Profesional JNN Sarawak Bil. 2 31 MH/ANM

11 Kursus Induksi Nazir baharu (KINaS) Siri 1 1- 5' JP/ANM
12 Gotong Royong EKSA JNN Sarawak Bil.1
13 Program Bicara Profesioanal JN Siri 2 5 CL/AAA
14 Audit EKSA JNN Sarawak Bil.1
15 Sepetang Bersama KNS Bil. 2 9 JP/NN

Cuti Pertengahan Penggal 9 TL/AB

19 KAH/LFC
Kumpulan A: 26.03 - 03.04;
Kumpulan B: 27.03 - 04.04

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S R K J S AI S R K J S A I S RK J S A I S R K J S AI S R

38

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

APRIL 2021

JNN SARAWAK 1

Bil Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat Tarikh Tindakan K

1 Pemeriksaan Pengajaran dan Pembelajaran Digital 15M ac - JZ/NN
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris (MBMMBI) 28M ei

Pemeriksaan Pelaksanaan Pendidikan STEM Tahun 15M ac - BBA/ AE/ JL
2 2021 28M ei

3 Pemeriksaan Penerapan Pendidikan Sivik di Sekolah 15M ac- RM/LFC
28M ei DYG/MH
4 Pemeriksaan Mata Pelajaran
1A pr-
30Jul

Penataran Penilaian Guru Cemerlang dan Pensyarah 1-2' JP/ ANM/ NN
5 Cemerlang Tahun 2021 (Pensyarah IPG)

6 Penilaian Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang 5-30' JP/ ANM/ NN
Tahun 2021 (Pensyarah IPG)

7 Penataran Pelaksanaan SKPK2.0 Zon 2 6-7' MH/BBA
20-22 TJJ/DYG
8 Penataran Dokumen SKPM Versi Semakan: PPD

9 Mesy. JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) JNNS 1 LFC/JZ
Bil. 2 1 LFC/JM
Mesy. JK Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) 9 KAH/LFC

10 JNNS Bil. 2

11 Mesy. Pengurusan Ketua Nazir Sekolah Bil. 2

12 Program Latihan Pembangunan Kompetensi berkaitan 6-8' JP/NN
Pemeriksaan dan Pelaporan 20 - 22
BSL/ JL/
13 Bengkel Persediaan Sidang Video 30 BBA

14 Perhimpunan Dwi Bulanan JNN Sarawak Bil. 2 ANM/JM

Hari Kelepasan Am Negeri: 02 April

3

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KJSA I SRKJSA I SRKJSA I SRKJSA I SRKJ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l :Good Friday [Sabah dan Sarawak]

39

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

MEI 2021

JNN SARAWAK 1

Bil Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat Tarikh Tindakan S

1 Pemeriksaan Pengajaran dan Pembelajaran Digital 15 Mac - JZ/NN *
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris (MBMMBI) 28 Mei

2 Pemeriksaan Pelaksanaan Pendidikan STEM Tahun 15 Mac - BBA/ AE/ JL *
2021 28 Mei

3 Pemeriksaan Penerapan Pendidikan Sivik di Sekolah 15 Mac- RM/LFC *
28 Mei

4 Pemeriksaan Mata Pelajaran 1Apr- 30 DYG/MH *
Jul

5 Pemeriksaan SK (Asli) & K9 3-28' OEG/LAG *

6 Penataran Penilaian Guru Cemerlang dan Pensyarah 24 - 28 JP/ ANM/ NN *
Cemerlang Tahun 2021 (Guru Cemerlang) 24-25 MH/BBA *

7 Penataran Pelaksanaan SKPK2.0 Zon 3

8 Penilaian Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang 31Mei - JP/ ANM/ NN *
Tahun 2021 (Guru Cemerlang) 16 Jul

9 Mesyuarat Pengurusan Profesional JNN Sarawak Bil. 3 31 MH/ANM *
10 Mesyuarat JK Antirasuah JNN Sarawak Bil. 2 18 LFC/DYG *

11 Kursus Induksi Nazir Sekolah Baharu (KINaS) Siri 2 3-7' JP/ANM *
12 Program Bicara Profesional JN Siri 3 19 JP/NN *
13 Sepetang bersama KNS Bil.3 21 KAH/LFC *

*Hari Kelepasan Am Persekutuan: 01 Mei: Hari Peker

4

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A I S R K J S A I S R K J S A I S R KJ S A I S R K J S A I

** *

** *

** *

** *

** *

** *

** *

** *

** *
** *

** *
**
** *
rja 13 -14 Mei: Hari Ray a Puasa
*Tertakluk kepada perubahan/arahan *
26 Mei: Hari Wesak
*Tertakluk kepada perubahan/arahan

40


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PAMPLETE PENUTUP PROGRAM IHYA' RAMADHAN 1442H 2021M-aira78 ( 2 )
Next Book
TERAPI KETAWA nik_ubk