The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือตรวจประเมิน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kornchanok.prathan, 2021-11-08 04:35:53

คู่มือตรวจประเมิน

คู่มือตรวจประเมิน

ค่มู ือ 5ส
สำหรบั กำรตรวจประเมนิ

โดยคณะกรรมกำร 5ส
Federal Electric Corporation Ltd.

แก้ไขครง้ั ที่ 0 : มกราคม 2565

กำรเขยี น 5ส ที่ ถกู ต้อง

5 ส. 5ส.
5ส 5 ส

5ส ต้องไม่มจี ดุ

เขยี นติดกันแบบน้ีเท่ำนั้น

สำรบญั 1
4
นโยบำย , วัตถุประสงค์ , เปำ้ หมำย 5
นิยำม 5ส 6
ทำไมต้องทำ 5ส 7
ประโยชน์ของ 5ส 9
ส1 : สะสำง 15
ส2 : สะดวก 17
ส3 : สะอำด 19
ส4 : สรำ้ งมำตรฐำน 21
ส5 : สรำ้ งนิสัย 25
บทบำทหน้ำที่ทมี ตรวจประเมนิ
แบบฟอรม์ ตรวจประเมิน , มำตรฐำน

นโยบำย 5ส
บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จำกัด

บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จำกัด มุ่งม่ันสู่
กำรพัฒนำระบบกำรดำเนินงำน 5ส เพื่อสรำ้ ง
Happy Life and Workplace อย่ำงย่ังยืน
ด้วยกำรส่งเสรมิ ให้พนักงำนทุกคนทุกระดับ
มีส่วนรว่ มในกำรทำ 5ส เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดี
มีควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน และมุ่งเน้น
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้วยกำร
ปรับปรุ งอย่ำงต่ อเนื่ อง เพ่ือให้ ผลิตภั ณฑ์มี
คุณภำพและกำรส่งมอบที่ทันเวลำ อีกท้ังยัง
เป็นกำรสง่ เสรมิ ให้พนักงำนพัฒนำศักยภำพ
และมขี วญั กำลังใจท่ีดีมำกยิง่ ขึ้น

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

นโยบำย 5ส , วัตถุประสงค์ , เปำ้ หมำย

นโยบำย วตั ถปุ ระสงค์ เปำ้ หมำย
1.สภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนที่ จำนวนครงั้ ท่ีเกิด 0 ครงั้ ต่อปี
ปลอดภัย
อุบัติเหตุถึงขัน้ หยุด
2. เสรมิ สรำ้ งขวญั
กำลังใจของ งำน จำสภำพแวดล้อม
พนักงำน
( Happy Life ) ท่ีไม่ปลอดภัย
3. เสรมิ สรำ้ ง
สภำพแวดล้อมใน สำรวจ ควำมพงึ พอใจ ควำมพึงพอใจ
กำรทำงำนที่ดี ของพนักงำนในกำร ≥ 80%
(Happy ดำเนินกำร และ กำรมี
Workplace) สว่ นรว่ ม ระบบ 5ส คะแนน 5ส เฉล่ีย
ทุกพ้ืนที่ ≥ 60%
เพ่อื พัฒนำและ
ปรบั ปรุงพ้ืนท่ีอยำ่ ง
ต่อเน่ือง

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

นโยบำย 5ส , วัตถุประสงค์ , เปำ้ หมำย

นโยบำย วตั ถุประสงค์ เป้ำหมำย

4.สรำ้ งควำมพงึ สนับสนุน กำรสง่ มอบ PA ≥ 99.5%
พอใจให้ลูกค้ำ ทันเวลำ

5. ยกระดับคุณภำพ จำนวนขอ้ รอ้ งเรยี น ≤ 250 DPPM
และปรบั ปรุง จำกลูกค้ำ (Claims)
ประสทิ ธภิ ำพ
6. พฒั นำบุคลำกร ส่งเสรมิ และพฒั นำ พนักงำนผ่ำน
และให้ควำมรู้ 5ส
ศักยภำพของพนักงำน กำรอบรม 5ส

อยำ่ งต่อเนื่อง ≥ 80% ทุกสว่ น

งำน

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

นิยำม 5ส
บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จำกัด

ระบบพ้ืนฐำนทสี่ รำ้ งวินัยกำรทำงำน
ให้เห็นควำมผิดปกติสกู่ ำรปรบั ปรุง
ลดควำมสญู เปล่ำเพื่อเพ่มิ ประสทิ ธภิ ำพ

และสรำ้ งควำมปลอดภัย
ใหก้ ับพนักงำนทุกคน

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ทำไมต้องทำ 5ส

• เก็บของไว้มำกเกินควำมจำเป็น
• เอกสำร อุปกรณ์เครอื่ งมอื วำงปะปน

กัน เสียเวลำค้นหำ

• เอกสำร เครอ่ื งมือ อุปกรณ์ สกปรก

ชำรุดเสยี หำยอยู่เสมอ

• แสงสวำ่ ง เสยี ง ควำมรอ้ น สภำพแวดล้อม

ไมเ่ หมำะสมกับผปู้ ฏิบัติงำน

• ไมเ่ คำรพและปฏิบัติตำมกฎกติกำของ
หน่วยงำน
เสีย

ของ

เสยี เสีย

คน ถ้ำไม่ เวลำ

ทำทำ
5ส

เสยี เสยี

งำน หำย

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ประโยชน์ของกำรทำ 5ส

• สรำ้ งควำมสุข ควำมสมดลุ ในชวี ิตกำร
ทำงำนและชวี ิตประจำวัน

• สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสะอำด เปน็
ระเบียบ และปลอดภัย

• เสรมิ สรำ้ งวนิ ัยในกำรทำงำน
• สรำ้ งทมี งำนและกำรทำงำนแบบมีสว่ นรว่ ม
• เปน็ พื้นฐำนในกำรปรบั ปรุงงำน (Kaizen)
• พฒั นำส่กู ำรเปน็ ผู้นำ
• เตรยี มควำมควำมทจ่ี ะไปสู่มำตรฐำนสำกล

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส1 : สะสำง

ส1 สะสำง
SEIRI
Organization

กำรจัดระบบองค์กร

สารวจให้ครบ
คัดแยกให้จบสง่ิ ทใ่ี ช้
ขจัดสง่ิ ทไ่ี มจ่ าเป็นออกไป
แล้วหามาเติมใหม่ให้สมดลุ

วตั ถุประสงค์ : ลดความสญู เปล่า

ตัวชีว้ ัด : มเี ฉพาะสง่ิ ของ /ขนั้ ตอนการ
ทางานทจี่ าเปน็ ในจานวนทพี่ อดี

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส1 : สะสำง

วิธกี ำรทำ “สะสำง”

สำรวจ พน้ื ทข่ี น้ั ตอนการทางาน

(ถ่ายรูปก่อนสะสาง)

คัดแยก สงิ่ ทจ่ี าเป็นและไม่จาเป็น

• ส่งิ ทจ่ี าเปน็ รอทา ส สะดวก
• ส่งิ ทไ่ี ม่จาเป็น ทาการขจัด

ขจัด ขจัดสงิ่ ทไี่ มจ่ าเปน็ โดย

ท้งิ ขาย บรจิ าค

เพิ่มเติมสว่ นขำด สง่ิ ทจ่ี าเป็นต้องใช้ แต่ไม่มี

ต้องไมพ่ ลำด ต้องจัดหาเพ่ิมเติม รวมถึง

ควำมสมดุล สง่ิ ทจ่ี าเปน็ ต้องใช้แต่ชารุด

ต้องซ่อมแซม

ส่งิ ทจ่ี าเปน็ คือ ขาดแล้วทางานไมไ่ ด้
สง่ิ ทไี่ ม่จาเปน็ คือ ขาดแล้วทางานได้

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส2 : สะสวก

ส2 สะดวก
SEITON
Neatness

ระเบียบเรยี บรอ้ ย

จัดเก็บให้เปน็ หมวดหมู่
กาหนดที่อยูใ่ ห้ชัดเจน
Visual Display / Control
กาหนดหลักเกณฑ์ สรา้ งแผนผงั

วตั ถปุ ระสงค์ : เพิ่มประสทิ ธภิ าพการทางาน
และปรบั ปรุงการทางานให้ดีขน้ึ อยูเ่ สมอ

ตัวชว้ี ดั : ค้นหาสง่ิ ของได้ภายใน 30 วินาที
และสงิ่ ของทกุ อยา่ งมีทอ่ี ยู่ชดั เจน

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส2 : สะดวก
วธิ กี ำรทำ “สะดวก”

1. จัดหมวดหมสู่ ่ิงของ / ขน้ั ตอนกำรทำงำน
และกำหนดปรมิ ำณกำรจัดเก็บ (Max-Min)

2. จัดหำพ้นื ทกี่ ำรจัดเก็บใหเ้ หมำะสม
และทำป้ำยชบี้ ่งเพ่ือป้องกันกำรสบั สน

3. ประยุกต์ใช้ Visual Control / Display

4. จัดทำแผนผงั กำรจัดเก็บให้ชัดเจน
และทำกำร Kaizen อยำ่ งต่อเน่ือง

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส2 : สะสวก

กฏพน้ื ฐำนในกำรจัดเก็บ

ปลอดภัย = การจัดเก็บทไ่ี ม่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
หรอื อันตรายแก่ผ้ปู ฏิบตั ิงาน

คุณภำพ = การจัดเก็บทไี่ ม่ทาให้สง่ิ ของน้ันๆ
เสอื่ มสภาพ

ประสิทธภิ ำพ = การจัดเก็บทส่ี ามารถใช้งานได้
ทนั ที รวดเรว็ ไมต่ ้องเสยี เวลา
ในการค้นหา

เทคนิคกำรจัดวำงสงิ่ ของ
“ใชบ้ ่อยไว้ใกล้มอื

หนักอยู่ล่ำง เบำอยู่บน
เล็กสนั้ อยู่หน้ำ ใหญ่ยำวอยู่หลัง”

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส2 : สะดวก

VISUAL DISPLAY (VD)

บอกใหร้ ู้ แจ้งเพ่ือทรำบ เข้ำใจได้ด้วยกำรมอง

หยบิ งำ่ ย
หำยรู้ ดูงำมตำ

เพมิ่ คณุ ค่ำ
ด้วยประสทิ ธภิ ำพ

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส2 : สะสวก

VISUAL CONTROL (VC)

ปกติ/ไมป่ กติ /แจ้งเตือน ดำเนินกำรแก้ไข

สีเขียว = ปกติ พรอ้ มใช้ ปลอดภัย
สีเหลือง = แจ้งเตือน
สีแดง = ไมป่ กติ

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส2 : สะดวก

ประโยชน์จำกกำรทำ “สะดวก”
• ลดเวลาในการค้นหำอุปกรณ์ หรอื เอกสาร
• ลดกำรสญู หำยของอุปกรณ์
• ลดเวลำในการทางาน
• ชว่ ยเพ่มิ ประสทิ ธภิ ำพในการทางานให้ดีขนึ้
• ช่วยสรำ้ งบรรยำกำศในทท่ี างานให้น่าอยู่

ซึง่ จะมีผลต่อสขุ ภาพกาย และจิตใจของ
ผปู้ ฏิบัติงาน

ทำ สะดวกต้องตอบได้
เก็บอะไร? เก็บทไ่ี หน?
เก็บจำนวนเท่ำไหร?่

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส2 : สะอำด

ส3 สะอำด
SEISO
Cleaning

ลงมอื ทำควำมสะอำด

มีขน้ั ตอนการทาความสะอาด
อย่าให้ขนาดผรู้ บั ปดิ ชอบ
หมน่ั ตรวจสอบสง่ิ ผิดปกติ
กาหนดแผนงาน ตามความถ่ี

วัตถปุ ระสงค์ : ตรวจสอบสง่ิ ผิดปกติและแก้ไข

ตัวช้ีวัด : อุปกรณ์ เครอื่ งจักร มคี วาม
พรอ้ มใช้ สภาพแวดล้อมน่าทางานและปลอดภัย

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส3 : สะสวก

ขั้นตอนกำรทำ “สะอำด”

1. กาหนดผู้รบั ผิดชอบ ตามพื้นทร่ี บั ผดิ ชอบให้
ชัดเจน

2. จัดทาขน้ั ตอนการทาความสะอาด โดยระบุ
วธิ กี ารตรวจสอบ การบารุงรกั ษาทีช่ ดั เจน

3. จัดทาแผนการทาความสะอาดพนื้ ที่ และ
กาหนดความถ่ีให้เหมาะสม

4. ลงมอื ทาความสะอาดตามความถี่ท่ีกาหนด
โดยให้ตรวจสอบอุปกรณ์ หรอื เครอ่ื งมอื
หากผิดปกติให้ทาการรบี แก้ไขทันที

“พนื้ ทตี่ ้องสะอำด
พรอ้ มใช้งำนและปลอดภัย”

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส4 : สรำ้ งมำตรฐำน

สรำ้ งมำตรฐำน

ส4 SEIKETSU
Standardization
สรำ้ งแนวทำงปฏิบัติ
รว่ มกัน

กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
หมนั่ ติดตามและประเมินผล
ฝกึ อบรมเพ่มิ ทกั ษะตน
สรา้ งแรงจูงใจคนให้รว่ มปฏิบตั ิงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อรกั ษา พัฒนา และยกระดับ
การทา 3ส แรก และลดความเสยี่ งในการปฏิบตั ิงาน
ตัวชวี้ ดั : ทกุ คนยอมรบั และปฏิบัติตามมาตรฐาน
และสามารถทำงำนแทนกันได้

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส4 : สรำ้ งมำตรฐำน

ประเภทมำตรฐำน 5ส

มำตรฐำน มำตรฐำน มำตรฐำน

5ส กลำง พนื้ ท่ี

 มาตรฐานกลำง คือ สง่ิ ทเ่ี หมอื นกัน/พนื้ ทใ่ี ช้

รว่ มกัน

 มาตรฐานพื้นที่ คือ เป็นมาตรฐานของแต่ละ

พนื้ ที่ ทห่ี ัวหน้าพ้นื ทแี่ ละสมาชิก รว่ มจัดทา

ข้ึนมา มี 3 ประเภท

หลังทางาน มาตรฐานจัดเก็บ
ระหวำ่ งทางาน มาตรฐานการใช้งาน
ก่อนทางาน มาตรฐานการบารุงรกั ษา

มำตรฐำนพ้ืนที่ ต้องไม่ขดั กับมำตรฐำนกลำง

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส5 : สรำ้ งวนิ ัย

ส5 สรำ้ งวินัย

SHITSHKE
Discipline
สรำ้ งแรงจงู ใจ สรำ้ ง

ควำมเขำ้ ใจทีถ่ กู ต้อง

สรา้ งแรงจงู ใจ และให้ความรู้
ผู้นาต้องทาให้ดู และเป็นแบบอย่าง
รว่ มแรง รว่ มใจ สรา้ งสรรค์สง่ิ ต่างๆ
จนเกิดเปน็ วัมนธรรมองค์กร

วตั ถปุ ระสงค์ : เพื่อสรา้ งความต่อเน่ืองและย่ังยืน
ของการทาระบบ 5ส

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ส5 : สรำ้ งวนิ ัย

ตัวช้ีวัด : ปฏิบตั ิตามกฎกติกาขององค์กร มี
ทศั นคติทด่ี ี เขา้ ใจระบบ 5ส ผู้บรหิ ารเปน็ ผ้นู าใน
การทา และผา่ นการตรวจประเมนิ

ประโยชน์จำกกำร “สรำ้ งวนิ ัย”

1. ระบบ 5ส มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. มบี รรยากาศการทางานท่ีดี มีความสขุ
3. เกิดความรกั และความสามัคคีในองค์กร
4. เกิดวฒั นธรรมทดี่ ี

“5ส ทำทุกคน ทกุ ท่ี ทุกเวลำ”

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ทีมตรวจประเมิน

คณุ สมบตั ิ
1) ต้องเปน็ พนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน บรษิ ัท ฯ
2) ต้องเป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และอายุการ
ทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) เป็นพนักงานระดับจัดการ, หัวหน้าสว่ น
4) เคยมปี ระสบการณ์ในการรบั ตรวจประเมิน
พ้ืนทห่ี น้างาน
5) ผา่ นการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ 5ส
5) มคี วามยดื หยุ่น รูจ้ ักการให้กาลังใจผู้ปฏิบัติ
7) มที กั ษะการนาเสนอและให้คาแนะนา

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ทมี ตรวจประเมนิ

บทบำทหน้ำท่ี
1) กาหนดและจัดแบบฟอรม์ การตรวจประเมินใน
แต่ละพนื้ ที่
2) กาหนดแผนการตรวจและแจ้งกาหนดการให้
ทกุ พ้ืนท่ที ราบ
3) ตรวจประเมนิ ระบบ 5ส ในแต่ละพ้ืนที่ตาม
แผนงานทกี่ าหนดไว้
4) สรุปผลการตรวจและรายงานผลการตรวจ
ประเมนิ แก่คณะกรรมการ 5ส ได้รบั ทราบ
5)เรอ่ื งอื่นๆ ทเี่ กี่ยวขอ้ งกับการตรวจประเมิน

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ระดับกำรตรวจประเมินระบบ 5ส

Self - Audit

1 ตรวจประเมินด้วยตนเอง

ควำมถ่ี 1 เดือน/ครงั้

Committee - Audit

2 ตรวจประเมนิ โดยทีมตรวจประเมนิ

ควำมถี่ 1 เดือน/ครง้ั

Top Management - Audit

3 ตรวจประเมินโดยผู้บรหิ ำร

ควำมถี่ 3 เดือน/ครง้ั

คะแนนตรวจประเมินทกุ ระดับ

ต้องไม่น้อยกวำ่ 60.00 %

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

ขนั้ ตอนกำรตรวจประเมินพ้ืนท่ี

1. ประชุมเพ่ือเตรยี มควำมพรอ้ มก่อนกำรตรวจ
ประเมนิ พื้นที่

2. ลงตรวจพ้ืนท่ีตำมเวลำ
3. ตรวจทบี่ อรด์ 5ส

- แผนงำน
- ผลคะแนนและขอ้ แนะนำจำกครง้ั ก่อน
- กำรปรบั ปรุงพ้ืนที่ (VPF)
4. ตรวจสถำพโดยรวมของพ้ืนท่ตี ำมแบบฟอรม์
5. ประชุมสรุปผลคะแนน และขอ้ เสนอะแนะ
6. คณะกรรมกำรสรุปผลคะแนนแล้วแจ้งแต่ละ
พ้ืนทีท่ ำง Mail

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

แบบฟอรม์ ตรวจประเมินพ้นื ท่ี
มำตรฐำน 5ส

คณะกรรมการ 5ส บรษิ ัท เฟดเดอรลั อีเลคตรคิ จากัด

5ส ทำทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลำ

คณะกรรมกำร 5ส
Factory : Federal Electric Corp,, Ltd.
64/1 Moo 4, Kingkaew Rd., Rachathewa, Bang Phli, Samutprakarn 10540, Thailand
Tel : +66 2312 4190


Click to View FlipBook Version