The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิทานพอเพียงเล่มนี้ กลุ่มไม้ขีดไฟนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้จากชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการอ่าน เด็กๆ ได้นำเสนอและถ่ายทอดแนวคิดผ่านสื่อนิทาน เพื่อนำไปสู่การปลูกฝัง เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาตนเองของเด็กในอนาคต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

นิทานพอเพียง

นิทานพอเพียงเล่มนี้ กลุ่มไม้ขีดไฟนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้จากชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการอ่าน เด็กๆ ได้นำเสนอและถ่ายทอดแนวคิดผ่านสื่อนิทาน เพื่อนำไปสู่การปลูกฝัง เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาตนเองของเด็กในอนาคต

Click to View FlipBook Version