The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-03-30 11:05:52

portfolio

portfolio

PORTFOLIOแฟ้ มสะสมผลงาน

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

จัดทำโดย
นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง รหัสนักศึกษา 16315148

สาขาการสอนภาษาไทย



เสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

อาจารย์นิเทศก์



คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564

PORTFOLIOแฟ้ มสะสมผลงาน

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

จัดทำโดย
นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง รหัสนักศึกษา 16315148

สาขาการสอนภาษาไทย

เสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

อาจารย์นิเทศก์

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564

PREFACE
คำนำ

แฟ้ มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) นี้ ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่อเป็ น
ตัวแทนนํ าเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการ
ศึ กษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทั้ง
เกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
หวังว่าแฟ้ มสะสมผลงานฉบับนี้ จะทําให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่า
และความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ ายมัธยม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชาอาจารย์นิ เทศ อาจารย์จักรพงศ์
แดงหนู ครู พี่เลี้ยง และ คณะครู อาจารย์ ทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทำ แฟ้ มสะสมผลงาน ที่ได้ให้คำชี้แนะและให้
คำปรึกษาในการจัดทำจนทำให้การจัดทำแฟ้ มสะสมผลงานการ
ฝึ กปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 เล่มนี้ เป็ นไปอย่างราบรื่น

นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง
ผู้จัดทำ

CONTENTS

สารบัญ

01 ข้อมูลส่วนตัว

02 ประวัติการศึกษา
03 เกี่ยวกับโรงเรียน
04 สมาชิกที่ร่วมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
05 การฝึ กปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

-งานที่ช่วยครู พี่เลี้ยง
-การสังเกตการสอน
-การปฏิบัติงานในโรงเรียน

PROFILE
ประวัติส่ วนตัว

ประวัติของดิฉั น

ชื่อ นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง
ชื่อเล่น เค้ก เกิด 30 สิงหาคม 2544
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
กำลังศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
ที่อยู่ 1/1 หมู่ 3 ตำบล กะทุ่ม อำเภอ มหาราช
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13150

ป ร ะ วั ติ ค ร อ บ ค รัว ช่ องทางการติดต่อ

บิดา ชื่อ นายเฉลิมเกียรติ เจริญมั่นคง
[email protected]
อายุ 60 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 093-096-6435
เบอร์โทร 085 -195 -3611 KITTIYAPORN44
มารดา ชื่อ นางอัญชลี เจริญมั่นคง
อายุ 56 ปี อาชีพ ข้าราชการครู ความสามารถพิเศษ
เบอร์โทร 089 -673 -7261
พี่ชาย ชื่อ นายเฉลิมกิตติ เจริญมั่นคง
เ ล่ น อู คู เ ล เ ล่
อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงาน รำไทย
เบอร์โทร 092 -881 -5283 เป่ าขลุ่ย

EDUCATION
ประวัติการศึ กษา

อนุบาล 1 - อนุบาล 2
โรงเรียนวัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนวัดปากคลอง(ประชามหาราช)
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริญญาตรี(ปั จจุบัน)
สาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปร สถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1ยน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ ายมัธยม)

ะวัติโรงเรี

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อ
โรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา" ก่อตั้งขึ้นมาจากการ
มองการณ์ไกลของท่านอธิการ โสภณ สุวรรณโรจน์ ที่ต้องการให้โรงเรียนสาธิต
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็ นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของอาจารย์และ
นักศึกษาครู โรงเรียนตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2528 ณ บริเวณวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยาและเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
2 ห้องเรียน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทาน
ชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า“สถาบันราชภัฏ”และ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏพุทธศักราช 2538 ฉะนั้นจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น"โรงเรียนสาธิตสถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก. ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพ.ศ.2547ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา”
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สมาชิกที่ร่วมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)




นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง นายชลธี คงสมลาภ
สาขาการสอนภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์

นายศิริชัย สอนญาติ นายปฐวี ชุ่มชิต
สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

ครูพี่เลี้ยง

อาจารย์จักรพงศ์ แดงหนู

งานที่ช่วยเหลือครูพี่เลี้ยง

ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมสอบและกรอกคะแนน ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจแบบฝึ กทักษะ
วิชาภาษาไทย เรื่องคำสมาส-สนธิ วิชาภาษาไทย เรื่อง กลอนสุภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจการเขียน
ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดเรียงเอกสารและเตรียม


อัตชีวประวัติ แบบฝึ กทักษะวิชาภาษาไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การสังเกตการสอน

สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง กลอนสุภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2 ,2/3, 2/4
โดย อาจารย์จักรพงศ์ แดงหนู

สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำสมาส-สนธิ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2 ,2/3, 2/4
โดย อาจารย์จักรพงศ์ แดงหนู

การสังเกตการสอน

สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2, 1/3
โดย อาจารย์ศุภาวีร์ บุญเสวก

สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โดย นางสาวมณีรัตน์ ต่างครบุรี

การสังเกตการสอน

สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
โดย อาจารย์จักรพงศ์ แดงหนู

สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
โดย อาจารย์จักรพงศ์ แดงหนู

การสังเกตการสอน

สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ระดับภาษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
โดย อาจารย์จักรพงศ์ แดงหนู

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

ทำความสะอาดห้อง จัดโต๊ะ และเก้าอี้
บริเวณห้องประชุมอาคารสาธิต 1

ช่วยฝ่ ายวิชาการจัดเรียงเอกสาร
ภายในห้องฝ่ ายวิชาการของโรงเรียน

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

จัดสถานที่ในการเตรียมรับสมัคร
นักเรียนปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับ
ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัคร
นักเรียนปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

ยืมประจำจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ
และให้เจลแอลกอฮอล์กับ
ผู้ปกครองและนักเรียน

ช่วยเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารใบ
รับสมัครนักเรียน

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

ทำความสะอาดห้อง จัดโต๊ะ และเก้าอี้
บริเวณห้องพักครู ณ อาคารสาธิต 1

จัดแถวและควบคุมนักเรียนในการดำเนิน

การตรวจคัดกรองเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ให้


กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

ทำความสะอาดพื้นบริเวณ
หน้าอาคารสาธิต 2

จัดเรียงหนังสือแยกหมวดหมู่
ภายในห้องสมุดของโรงเรียน

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

ทำความสะอาดห้อง จัดโต๊ะ และเก้าอี้
ภายในห้องสมุดของโรงเรียน

จัดชั้นหนังสือและโต๊ะ
ภายในห้องสมุดของโรงเรียน

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

ช่วยฝ่ ายวิชาการตรวจเอกสารการ
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1



ทำความบาร์นั่งชิวและเช็ดกระจก
และหน้าต่าง บริเวณหน้าห้องสมุด

ของโรงเรียน

การปฎิบัติงานในโรงเรียน

ช่วยฝ่ ายวิชาการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

จัดทำบอร์ดความรู้ตามหน้าชั้นเรียน
ของห้องต่าง ๆ ณ บริเวณอาคารสาธิต 1

และอาคารสาธิต 2

THANK YOU


Click to View FlipBook Version