The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานคอมพิวเตอร์3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ปิยะรัฐ คงบุญ, 2019-12-16 20:41:17

โครงงานคอมพิวเตอร์3

โครงงานคอมพิวเตอร์3

ขนั้ ตอนการทา
โครงงาน

คอมพิวเตอร์

คอมพวิ เตอร์ ม.6 รายวชิ าโครงงานคอมพวิ เตอร์

คดั เลอื กหวั ขอ้ โครงงานทส่ี นใจ

01 การอา่ นค้นควา้ จากหนังสอื เอกสาร ต่างๆ
เปิดประสบการณใ์ หมๆ่
งานอดิเรกของนักเรยี น
แลกเปลีย่ นความคิด

องคป์ ระกอบในการตดั สินใจ

1. มีความรู้เพียงพอ 2. จดั หาทรัพยากรได้ 3. มีแหล่งความรู้

4. เวลาเพยี งพอ 5. งบประมาณเพียงพอ 6. มีความปลอดภยั

ศกึ ษาคน้ คว้าจากเอกสาร

และแหลง่ ข้อมลู ทาไมตอ้ งทา ?
ทาอย่างไร ?
02 จะทาอะไร ? ทากบั ใคร ?
ตอ้ งการให้เกดิ อะไร ?
ใชท้ รพั ยากรอะไร ?
เสนออยา่ งไร ?

หลักการจา (4W HPR)

4W 1. What : ทาอะไร ?
2. Why : ทาไมตอ้ งทา ?

3. Want : ทาให้เกิดอะไร ?
4. Who : ทากับใคร ?

How Present Resource
ทาอยา่ งไร ? เสนออย่างไร ? ใช้ทรัพยากรอะไร ?

องค์ประกอบของเคา้ โครง

ของโครงงาน 03

รายละเอยี ดตา่ ง ๆ

ช่ือโครงงาน แนวคิด ท่ีมา และความสาคัญ
ประเภทโครงงาน วตั ถุประสงค์
ชือ่ ผ้จู ัดทา หลักการและทฤษฎี
ครูที่ปรกึ ษาโครงงาน วธิ ีดาเนนิ งาน
ครทู ี่ปรึกษารว่ ม ขัน้ ตอนการปฏบิ ัติ
ระยะเวลาดาเนนิ งาน ผลที่คาดว่าจะไดร้ บั
เอกสารอ้างองิ

04 การลงมอื ทาโครงงาน

5 ข้ันตอนการทาโครงงาน

1. การเตรยี มการ 2. การลงมอื พฒั นา 3. ก3า.รทกดาสรทอบดผสลองบาผนลงาน

4. การอภปิ ราย 5. แนวทางการพฒั นา

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงานเปน็ วธิ กี ารสื่อความหมาย 05
เพ่อื ใหผ้ อู้ น่ื ได้เขา้ ใจแนวคิด วธิ ดี าเนินการศึกษา
ค้นควา้ ข้อมลู ทไ่ี ด้ ตลอดจนข้อสรปุ และข้อเสนอ
แนะต่างๆ เก่ยี วกบั โครงงานน้นั ในการเขียนรายงาน
นกั เรียนควรใชภ้ าษาทีอ่ า่ นงา่ ย ชัดเจน กระชบั
และตรงไปตรงมา ใหค้ รอบคลุม

การนาเสนอและแสดง 06

โครงงาน

การนาเสนอและการแสดงผลงานเป็นขัน้ ตอน
ทสี่ าคญั อีกข้นั ตอนหน่งึ ของการทาโครงงาน เพอ่ื แสดงออก
ถึงผลติ ผลความคิด ความพยายามในการทางานที่ผู้ทาโครงงาน
ไดท้ ุ่มเท และเป็นวิธที าให้ผอู้ ื่นไดร้ บั รแู้ ละเข้าใจถงึ ผลงานนน้ั


Click to View FlipBook Version