The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TMT CCTEAM, 2022-09-06 23:58:21

TMT MAG JULY 07

mag 07

CCoonntteenntt

04 08S&tPeeelopleSustainabilityLike
06 10TNMEWT S

12 16KintoAwll
0 14& Life Say Hi ASrtt eofe  l

TMT LABORATORY

ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพ

“จินตนาการจะพาดีไซน์ของทุกอุตสาหกรรมให้ก้าวไปได้ไกล
เปน็ โครงสรา้ งทมี่ นั่ คงถาวรท�ำ ใหท้ กุ ชวี ติ ปลอดภยั กบั ทกุ ดีไซน์ เราตอ้ งมนั่ ใจ
ในคุณภาพและมาตรฐานของเหล็กทุกช้ิน เพราะโครงสร้างที่แข็งแรงคือสิ่งที่
ส�ำ คัญทีส่ ุด เหล็กทกุ ช้นิ ต้องตรงตามมาตรฐานจึงจะจัดส่งให้ถงึ มือลกู คา้ ”

1. การทดสอบสมบตั ทิ างกล
(Mechanical Properties Test)

เครื่องทดสอบแรงดึง​ เครื่องทดสอบแรง เครอ่ื งทดสอบความแขง็ ​
(Universal Testing กระแทก ​ (Hardness Testing
Machine)​ (Impact Testing Machine)​
Machine) ​

04

Steel & People

3. การวิเคราะห์โครงสรา้ ง
(Microstructure Analysis)

05

Steel & People

TNMEWT S

ผลิตภณั ฑ์เหล็ก TMT ได้รับการรับรอง MiT

จากสภาอตุ สาหกรรมแหง่ ประเทศไทย โดยแบ่งประเภท
ผลิตภัณฑเ์ หลก็ ออกเปน็ 7 หมวด ดงั นี้

หมวดท่ี 1 มอก.1499-2541 : เหล็กกล้าคารบ์ อนรดี ร้อน

แผน่ ม้วน แผน่ แถบ แผน่ หนา และแผน่ บาง
ส�ำ หรบั งานโครงสร้างเช่อื มประกอบ

หมวดท่ี 2 มอก.1479-2558 : เหลก็ กลา้ ทรงแบนรดี รอ้ น

ส�ำ หรบั งานโครงสร้างท่วั ไป

หมวดที่ 3 มอก.528-2560 : เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน

สำ�หรับงานทั่วไปและงานดงึ ข้นึ รปู

หมวดที่ 4 มอก.107-2561 : เหล็กกลา้ คาร์บอน

ส�ำ หรบั งานโครงสรา้ งท่ัวไป

หมวดท่ี 5 มอก. 1228-2561 : เหลก็ โครงสรา้ งรูปพรรณ

ข้ึนรปู เยน็ สําหรบั งานโครงสร้างทัว่ ไป

หมวดท่ี 6 มอก.276-2562 : ทอ่ เหล็กกล้าคาร์บอนชนดิ

ทนความดัน

หมวดท่ี 7 ASTM A53 Sch40 : Grade A มตี ะเข็บ ERW

ทอ่ เหล็กกล้า ส�ำ หรบั งานระบบเคร่ืองกลแรงดนั

06

TMT NEWS

TMT Charity Project for Sustainability

TMT มอบเครื่องปรน้ิ เตอร์เลเซอร์ จ�ำ นวน 1 เคร่ือง
และกระดาษ A4 ให้แก่ศูนย์ดำ�รงธรรม อำ�เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยสนับสนุน
การด�ำ เนนิ งานของเจา้ หนา้ ท่ี ในการใหบ้ รกิ ารกบั ประชาชน
ในพ้ืนที่ เมอ่ื วันท่ี 30 มิถนุ ายน 2565 ที่ผา่ นมา

วนั ท่ี 12 กรกฎาคม 2565 วนั ท่ี 15 กรกฎาคม 2565
TMTใหก้ ารสนบั สนนุ เหลก็ มอบใหแ้ กว่ ดั สนั ตธิ รรมาราม
ตวั แทนจาก บรษิ ทั ทเี อม็ ที สตีล จ�ำ กดั (มหาชน)
คณุ อญั ชลี ยาสงู เนนิ ต�ำ แหนง่ เจา้ หนา้ ท่ี คลงั สนิ คา้ และหนงึ่ ตำ�บลวังน้อย อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการฯ เพ่ือนำ�ไปซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญท่ีเกิดความ
พร้อม คุณปภาวิชญ์ ผดงุ โภชน์ เจ้าหนา้ ท่สี ว่ นงานบคุ คล เสยี หาย
สัมพันธ์ ได้เข้าร่วมถวายเทียนจำ�นำ�พรรษา ณ วัดลาด
ทราย ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย ร่วมกับข้าราชการ 07
และเจ้าหน้าที่ อบต.ลำ�ไทร พร้อมมอบชุดสังฆทาน
ชุดปฐมพยาบาล น้ำ�ดื่ม และปัจจัยที่พนักงาน TMT TMT NEWS
ได้ร่วมทำ�บุญเนื่องในวันเขา้ พรรษา

เราทำ�ข้อมลู ส่วนตวั
รัว่ ไหลออกไปบ้างหรือเปล่า?

ในยคุ ทขี่ อ้ มลู เปน็ สงิ่ มคี า่ ท�ำ ใหม้ กี ารประกาศ ภาครฐั เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ต้องมมี าตรการ
ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จดั เกบ็ และการน�ำ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คลไปใช้ในขอบเขต
พ.ศ. 2562 หรอื PDPA (Personal Data Pro- ท่ีไดร้ บั ความยนิ ยอมจากเจา้ ของขอ้ มลู เทา่ นนั้ รวม
tection Act) ข้ึนเพ่ือกำ�หนดหลักเกณฑ์ กลไก ถึงท�ำ ลายทิง้ เม่ือพ้นระยะเวลาจัดเก็บ
และมาตรการในการเกบ็ รวบรวม ใช้ หรอื เปดิ เผย สว่ นเจา้ ของขอ้ มลู กจ็ ะตอ้ งรสู้ ทิ ธขิ องตนเอง ในการ
ข้อมลู สว่ นบุคคลใหเ้ ป็นไปอยา่ งถูกต้อง ป้องกัน ปกปอ้ งข้อมูลส่วนตัว รวมถึงให้ความยนิ ยอมเท่า
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิความเป็นส่วน ที่เหมาะสม เพราะข้อมูลเหล่าน้ันสามารถนำ�ไปใช้
ตัว ตลอดจนมีมาตรการเยียวยาผู้ถูกละเมิด ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาสินค้า
ข้อมูลส่วนบุคคล และมีบทลงโทษแก่ผู้ท่ีฝ่าฝืน หรือบริการต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ หรือ
ไม่ปฏิบัติตาม ขอ้ มลู นนั้ ๆ อาจจะถกู น�ำ ไปใช้ในทางทผ่ี ดิ กฎหมาย
น�ำ ความเดอื ดรอ้ นมาใหก้ บั เจา้ ของขอ้ มลู ไดเ้ ชน่ กนั

08

Sustainability

สาเหตุทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลในบางครง้ั
กร็ ั่วไหลออกไปจากตัวเจา้ ของขอ้ มลู เอง...

1. การใหข้ อ้ มลู โดยร้เู ทา่ ไม่ถึงการณ์ 2. การใหข้ ้อมูลโดยเขา้ ใจผิด หรือถูก
ทำ�ใหห้ ลงเชอ่ื
การโพสต์ข้อมูลต่าง ๆ ลงโซเชียลมเี ดยี ไม่ควรลง
รายละเอยี ดทสี่ ามารถเชอ่ื มโยงมาถงึ ตวั เจา้ ของขอ้ มลู มจิ ฉาชพี มกั มาในรปู แบบการปลอมแปลงมาในรปู
ได้ เชน่ ช่ือ นามสกุล ทะเบียนรถ เบอร์โทรศพั ท์ อเี มล์ แบบตา่ ง ๆ เพอื่ ใหเ้ กดิ ความเขา้ ใจผดิ วา่ เปน็ บรษิ ทั ทใ่ี ช้
ลายน้วิ มอื หรอื บาร์โค้ด ฯลฯ แมจ้ ะไม่ได้เผยแพรเ่ ป็น บรกิ ารอยู่ เชน่ การโทรศพั ทแ์ อบอา้ งเปน็ หนว่ ยงานรฐั
สาธารณะ หรือเป็นเพียงการแชทคุยในกลุ่มเพื่อน การปลอมเพจเฟสบุ๊ค และการปลอมอีเมล์ธนาคาร
หรือตดิ ต่อซ้อื ขายออนไลน์ กอ็ าจเปน็ สาเหตใุ หข้ อ้ มลู เปน็ ตน้ โดยจะลวงใหเ้ จา้ ของขอ้ มลู กรอก หรอื ใหข้ อ้ มลู
ส่วนตัวหลุดรอดออกไปได้หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีแฝง บางอยา่ ง ซงึ่ หากใหข้ อ้ มลู ไป อาจน�ำ ความเสยี หายมา
ตวั เขา้ มาเปน็ สมาชกิ ในกลมุ่ หรอื แฝงตวั มาเปน็ ลกู คา้ ใหเ้ จ้าของข้อมลู ได้ โดยสง่ิ ทีแ่ อคเคานป์ ลอมมักหลอก
น�ำ ข้อมูลส่วนบุคลไปใช้ในทางท่ีไม่ดีได้ ขอข้อมูล ได้แก่ รหัสผ่าน รหัส ATM บัตรเครดิต
เลขประจ�ำ ตวั ประชาชน OTP เปน็ ตน้ ดงั นน้ั หากไดร้ บั
3. การท้ิงหรอื น�ำ เอกสารมาใชซ้ ้ำ� ขอ้ ความทพี่ าไปสกู่ ารกรอกหรอื ใหข้ อ้ มลู สว่ นตวั ใด ๆ
จะต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็นการติดต่อมาจากแหล่งท่ี
เอกสารส�ำ คญั ท่ีสว่ นใหญ่ถกู มองขา้ ม เช่น บลิ ค่าน้�ำ น่าเช่ือถือจริงหรือไม่ หรือแค่แอบอ้างให้ดูเหมือนเพื่อ
คา่ ไฟคา่ โทรศพั ท์หรอื จดหมาย/พสั ดทุ จ่ี า่ หนา้ ถงึ ผรู้ บั ตบตาเท่าน้ัน
หรอื น�ำ เอาเอกสารดงั กลา่ วมาใช้ใหม่ ยงิ่ ตอ้ งเพมิ่ ความ
ระมดั ระวงั เพราะเอกสารทว่ี า่ มานจี้ ะมี ชอื่ ทอ่ี ยู่ รวมถงึ 4. การวางขอ้ มลู สว่ นตวั ไว้ในทส่ี งั เกต
อาจมี เบอร์โทร หรอื อเี มล รวมอยดู่ ้วย ซง่ึ ขอ้ มลู ส่วน เห็นได้ง่าย
ตวั นส้ี ามารถระบไุ ดว้ า่ เราเปน็ ใคร อยทู่ ่ีไหน จะตดิ ตอ่ ได้
อยา่ งไร เปดิ ชอ่ งใหม้ จิ ฉาชพี สง่ ของผดิ กฎหมาย หรอื น�ำ การวางเอกสารทิ้งเอาไว้โดยท่ีคิดว่าคงไม่เป็นไร
ไปก่อให้เกิดความเสียหายอืน่ ๆ ตามมา
อาจทำ�ให้ถูกขโมยข้อมูลไปแบบไม่ทันต้ังตัว ไม่ว่าจะ
ทมี่ า scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/pdpa
เปน็ การถา่ ยรปู เอกสาร หรอื กอ็ ปป้ีไฟลต์ น้ ฉบบั ขอ้ มลู

เหลา่ นสี้ ามารถน�ำ มาใช้ในการตดิ ตามไดเ้ หมอื นกนั แม้

จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออก

มาบังคับใช้เพ่ือปกป้องสิทธิของเจ้าของข้อมูล แต่ใน

ฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก็ต้องรู้จักเก็บ ใช้

และเผยแพร่ ข้อมูลสว่ นตัวของตัวเรา และไม่ไปละเมดิ 09

ความเป็นสว่ นตัวของผู้อ่ืนเชน่ กัน

Sustainability

เวลาไหน
ท่ีควรดมื่ นำ้�เปล่า

0067::0000 -น. 0098::0000 น- . 1093::0000 -น.

หลังต่ืนนอน ก่อนกิน ด่ืมใน
ม้อื เชา้ ระหวา่ งวนั
ลดความข้นหนดื ของเลอื ด
ชว่ ยใหเ้ ลือดไหลเวียนได้ดี 15-20 นาที เพอื่ ลดการสูญเสยี นำ�้
และกระตนุ้ การขบั ถา่ ย

10

Life & Like

อะไรก็ทดแทน

น�ำ้ เปล่า ไม่ได้

มคี นจ�ำ นวนไมน่ ้อยที่ไม่ชอบด่มื น�้ำ เปลา่ และหนั ไปด่มื น�้ำ ชนดิ
อืน่ ๆ ทม่ี ีรสชาติหวาน อรอ่ ย เชน่ น้�ำ อดั ลม ชานมไขม่ กุ ชา กาแฟ
น้ำ�ผลไม้ น้ำ�หวานต่าง ๆ เพราะช่ืนชอบในรสชาติ และคิดว่า
สามารถทดแทนการด่ืมน้ำ�เปล่าได้ เพราะร่างกายสามารถดูดซึม
เฉพาะน้ำ�จึงไม่ได้ทำ�ให้ร่างกายขาดน้ำ� แต่ความจริงแล้ว การดื่ม
น�้ำ ทม่ี รี สชาตหิ วานเหลา่ นเ้ี ปน็ เวลานาน ๆ จะสง่ ผลเสยี ตอ่ รา่ งกาย
ในระยะยาวไดม้ ากกวา่ ทคี่ ดิ นอกจากความหวานจะท�ำ ใหอ้ ว้ นแลว้
ยงั สง่ ผลใหเ้ ป็นโรคอื่น ๆ ตามมา เชน่ เบาหวาน ไขมันในเลอื ดสงู
หัวใจ ความดัน โรคไต นอกจากนี้ยังทำ�ให้เกิดภาวะเลือดข้น
เนื่องจากมีไขมันและนำ้�ตาลในเลือดสูงเกินไปจนทำ�ให้เส้นเลือดมี
ปัญหาจนส่งผลเส้นเลือดในสมองแตก หรือเส้นเลือดในสมองตีบ
ได้อกี ด้วย

1173::0000 -น. 1282::0000 -น. 2020::0000 น- .

ด่ืมเพ่อื ก่อนและหลัง ด่ืมบางสว่ น
แก้กระหาย กินม้อื เยน็
เพ่ือลดการขาดน้ำ�ระหวา่ งนอนหลับ
ท�ำ ใหผ้ ิวพรรณชมุ่ ชื้น ทำ�ใหร้ ะบบยอ่ ยท�ำ งานได้เต็มที่

ท่ีมา : ไทยรฐั ออนไลน์ thairath.co.th/lifestyle/health 11

Life & Like

ชวนเรจู้พกั สกปายาแวซร์ สั 12

เจาะระบบมื อถื อล้ วงข้ อมู ลประชาชน Know it all

• เพกาซสั คืออะไร ?

คือสปายแวร์ทีใ่ ช้เก็บขอ้ มลู ในโทรศัพทข์ องผคู้ น

• ใครเปน็ เจา้ ของเพกาซัส?

NSO Group บริษัทเทคโนโลยีจากอิสราเอล ซึ่งประกาศว่า
จะขายใหก้ บั รฐั บาลเทา่ นน้ั เพอื่ ใช้ในการ “ตดิ ตามอาชญากร
และผกู้ ่อการรา้ ย”

• เพกาซัส เข้ามาได้อยา่ งไร?

เจาะผ่าน “Zero Day” ช่องโหว่ท่ีไม่มีใครรู้มาก่อนของระบบ
ปฏิบัติการโทรศัพท์ ติดต้ังได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องผ่าน
การดำ�เนนิ การใด ๆ จากเจา้ ของเคร่อื ง และเมื่อติดตง้ั สำ�เร็จ
กส็ ามารถควบคุมเครอ่ื งโทรศัพท์ไดอ้ ยา่ งสมบูรณ์

• ปอ้ งกนั เพกาซัส ไดห้ รอื ไม?่

ส�ำ หรบั ผู้ใช้โทรศพั ทท์ วั่ ไป การปอ้ งกนั เพกาซสั นนั้ แทบจะเปน็
ไปไม่ได้

• เพกาซสั เคยถูกใชก้ ับใครมาแล้วบา้ ง?

จากการวเิ คราะห์เบอร์มอื ถอื มีคนถกู ติดตามด้วยเพกาซสั อย่างน้อย 1,000 คน
ในกว่า 50 ประเทศ ทง้ั ในกลมุ่ ข้าราชการ นกั ขา่ ว นกั สิทธมิ นุษยชน ผูบ้ รหิ ารธรุ กิจ
และสมาชกิ ราชวงศอ์ าหรับ

เพกาซสั เอาขอ้ มูลอะไรไป

และทำ�ไรได้บา้ ง

ควบคมุ การเปิดกล้อง รูปภาพ
และไมโครโฟนได้

อเี มล์
วดิ โิ อ

รายช่ือผู้ตดิ ตอ่

ขอ้ ความ

เขา้ ถงึ ขอ้ ความจากแอปพลเิ คชนั่ ที่ 13
เข้ารหัส (Encrypted Message)
เช่น WhatsApp และ Signal Know it all

ที่มา : The Matter thematter.co/quick-bite/pegasus-spyware

4 เคลด็ ลบั
ท่องเท่ียวแบบยงั่ ยนื
รายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนล่าสุดของ แตย่ งั คาดหวงั ถงึ การเปลยี่ นแปลงเชงิ บวก ทพี่ วกเขา

Booking.com เผยวา่ 94% ของผเู้ ดนิ ทางชาวไทยมอง ในฐานะนกั เดนิ ทาง สามารถชว่ ยดแู ลรกั ษาสงิ่ แวดลอ้ ม

วา่ “การทอ่ งเทยี่ วแบบยง่ั ยนื ” ส�ำ คญั มาก และ 78% ระบุ และส่งเสริมชุมชน ในระหว่างทริปท่องเท่ียวของพวก

วา่ สถานการณ์โควดิ -19 สง่ ผลใหพ้ วกเขาตอ้ งการเดนิ เขาได้ โดยคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกลุ นักท�ำ สารคดี,

ทางอยา่ งยง่ั ยนื มากขนึ้ ในอนาคต ความคาดหวงั ของนกั นกั สอ่ื สารดา้ นสง่ิ แวดลอ้ ม พธิ กี ร และผกู้ อ่ ตง้ั รายการ

เดินทางยุคใหม่ จึงไม่ใช่แค่คาดหวังประสบการณ์ท่อง ชื่อดังอย่าง “เถื่อน Channel” ใน YouTube ได้แชร์

เท่ียวที่น่าประทับใจ หรือบริการการดูแลท่ีใส่ใจครบทุก คำ�แนะนำ�และเคล็ดลับดี ๆ สำ�หรับคนท่ีอยากเร่ิมต้น

ดา้ นจากผปู้ ระกอบการเท่าน้นั เดนิ ทางแบบยง่ั ยนื ดงั นี้

1. เลือกไฟลท์เที่ยวบินแบบบินตรง (Direct Flight) 2. เลือกท่ีพักทคี่ ำ�นึงถงึ สง่ิ แวดลอ้ ม โรงแรม
หากจำ�เป็นต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน การเลือก ท่ีพักทม่ี รี ะเบียบมาตรการทเ่ี ป็นมติ รตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม
เท่ียวบินทีบ่ นิ ตรง (Direct Flight) จะมีการปล่อยกา๊ ซ จะช่วยกระตุ้น และช่วยเปล่ียนแปลงให้ผู้ประกอบการ
คารบ์ อนไดออกไซดน์ อ้ ยกวา่ เทยี่ วบนิ แบบ Transit เพอ่ื และอตุ สาหกรรมหนั มาสนใจเรอ่ื งสง่ิ แวดลอ้ มและสงั คม
ลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพม่ิ มากขน้ึ โดยผลส�ำ รวจลา่ สดุ ของ Booking.com
ให้มากท่สี ดุ เผยวา่ ในปี 2565 นี้ ผ้เู ดินทางชาวไทย มีตอ้ งการ สงู
ถึง 98% ที่จะเขา้ พกั ในทีพ่ กั รกั ษ์โลก ท่ยี ึดหลกั ความ
ยง่ั ยนื และมตี ราสญั ลกั ษณ์ ทพ่ี กั ส�ำ หรบั เดนิ ทางอยา่ ง
ยงั่ ยืน (Travel Sustainable Property Badge)

14

Say Hi

3. ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้เหมือนในชีวิต 4. กระจายรายได้สู่ชุมชน และลดการบริโภคเกิน
ประจำ�วันส่ิงที่เราทำ�ได้ระหว่างท่องเที่ยวก็คือสิ่งเดียว ความต้องการการเดินทางต่อจากน้ี จะไม่ใช่แค่ท่องเที่ยว
กับทเี่ ราทำ�ได้ในชีวติ ประจ�ำ วันทกุ ๆ วนั การดูแลรกั ษา เพื่อเสพความอรอ่ ยจากรา้ นอาหารอันข้ึนช่อื ความสบาย
สถานท่ที อ่ งเท่ยี วแบบพ้นื ฐาน ไม่ทำ�ลายสง่ิ แวดลอ้ ม ไม่ หรอื ความร่นื รมยต์ ่าง ๆ เพยี งอย่างเดยี ว แต่ไปเพื่อเรียนรู้
ทง้ิ ขยะ ไมจ่ บั หรือสัมผสั อะไรที่ไมค่ วรจับ เชน่ การดำ�นำ้� และซึมซับวิถีชีวิตของผู้คน ธรรมชาติ และเรื่องราวที่อยู่
ก็ไมค่ วรจบั สตั วท์ ะเลหรอื ปะการงั หรอื เลกิ ทงิ้ กน้ บหุ รี่ไว้ ตรงหน้า ซึ่งจะทำ�ให้เราเปิดประตูต้อนรับโลกนี้เข้ามาหา
ตามชายหาด ลดขยะ ลด Carbon Footprint ลดการ ตัวเองอย่างอัตโนมัติ นอกจากเราจะได้เรื่องราวที่สร้าง
บรโิ ภคท่ีไมจ่ �ำ เปน็ แรงบันดาลใจ เพื่อให้เรา และคนรอบข้างหันมารัก
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ยังทำ�ให้เราลดการบริโภคท่ีเกิน
พอดี มีความต้องการท่ีน้อยลง เพราะการซึมซับสิ่งท่ีเรา
ได้ไปสัมผัสจากการท่องเท่ียว หรืออยู่กับธรรมชาติ และ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ทอ้ งถนิ่ ท่ีไปเยอื น ถอื เปน็ สงิ่ ทเ่ี พยี ง
พอแลว้

ที่มา : Campus lifestyle.campus-star.com/scoop

15

Say Hi

ที่เมอื งโพฮังแลนด์มารค์ แห่งใหม่

Space Walk ท่สี งู และคดเคีย้ วนถี้ ูกสร้างขน้ึ มาไดอ้ ยา่ งไร?

16

Art of steel

ถึงแม้จะอยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตร แต่ก็ยังมองเห็น Space Walk ท่ีเป็น
Public Art หน้าตาเหมือนรางรถไฟเหาะได้ชัดเจน ด้วยขนาดความยาวรวม 333
เมตร ความกวา้ ง 60 เมตร ความลึก 57 เมตร และความสงู 25 เมตร ขนาดความยาว
รวม 333 เมตร ยังเป็นตัวเลขที่มีความหมายที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือ
อนาคตของโพฮัง และพลเมือง

Space Walk ก่อสร้างด้วยโครงสร้างท่อเหล็กท่ี Space Walk ยังใส่ใจกับรายละเอียดเล็ก ๆ ด้วย

ถูกทาสีโลหะฟลูออรีนเรซินบนท่อเหล็กเคลือบสังกะสี การออกแบบโครงสร้างบันได ผสมผสานองค์ประกอบ

เพื่อลดการกัดกร่อนของเกลือทะเล และยังช่วยให้เหล็ก ทางศิลปะและวิศวกรรม โดยคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อม

คงสภาพท่แี ข็งแรง ในสภาพแวดล้อมท่เี ลวรา้ ยทัง้ ลมแรง การติดต้ัง และภัยธรรมชาติต่าง ๆ Space Walk ใช้

และแผน่ ดินไหว เวลาในการกอ่ สร้าง 2 ปี 7 เดอื น โดย Public Art และ

ยังสามารถสอ่ื ถึงสัญลกั ษณ์ 3S ของโพฮังท่ีมี Steel,

Science และ Sea

ทีม่ า : POSCO corporatecitizenship.posco.com/citizen/eng/news 17

Art of steel


Click to View FlipBook Version