The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ขอร้องอะไรสักหน่อยเถอะค่ะ รานัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by powsiri3849, 2022-04-17 09:26:01

ขอร้องอะไรสักหน่อยเถอะค่ะ รานัน

ขอร้องอะไรสักหน่อยเถอะค่ะ รานัน

ความเดินตอนทีแ่ ล้ว
รานัน นกั รบครสิ ตัลสายฟา้ ไดแ้ บลค๊ เมล์ เลดจ้ี มู แห่งธาตลุ ม เซเทยี สาวสวยแห่งธาตไุ ฟ
และลซู ิโอไอห้ นมุ่ น้อยแหง่ แสง เรื่องทีพ่ วกเขามวั่ เซ็กส์กนั จนนำมาซง่ึ สถานการณ์ตรงหน้า
ท่ดี อกไมง้ ามท้งั สอง อยใู่ นเง้ือมมือของตนเอง

ลซู ิโอที่เป็นเพยี งเด็กใหมไ่ ร้ศกั ดนิ า ไดแ้ ต่มองชรู้ ักคนงามทงั้ สอง ในออ้ มกอดซา้ ยขวาของ
รานนั ถกู ล่วงเกิน
แม้จะจำใจตอ้ งยอมถกู ลว้ งควักของสงวนลวนลาม แต่ปฏิกิริยาของสาวสวยท้ังสอง
ช่างแตกตา่ ง


เซเทยี ทำทา่ เหมือนจะรอ้ งไห้ เธอตวั สัน่ ไปดว้ ยความกลวั และรงั เกยี จ สายตาคม
กลบั โศกเศรา้ ปริม่ นำ้ ตา มองมาที่ลูซโิ อ ส่ือความหมายหวงั ให้เขาผเู้ ป็นทร่ี ักช่วยเหลอื

เลดี้จมู นัน้ กระฟดั กระเฟียดโกรธแคน้ แต่ทา่ ทเี ธอกเ็ ร่ิมเปลย่ี นไป เปน็ เร่ิมบิดตวั ครวญคราง
ราวกบั กระหรรี่ า่ น ดวงตาของเธอยมิ้ มองลูซโิ อทร่ี กั เหมอื นทา้ ทายเขา บอกว่าดูซิ เขาคนที่
กำลังจบั นมลว้ งจิ๋ม เล้าโลมเกง่ กว่านายต้งั เยอะ ลซู ิโอ

“ขอรอ้ งอะไรสกั หน่อยเถอะคะ่ รานัน ...ซ๊ดี สส อย่าบหี้ ัวนมสิ”เลดีจ้ ูม ท่สี ยวิ กายเพราะโดน
รานัน ขยำเต้าขยยี้ อดอก ขอรอ้ งออดออ้ น

“อะไรเหรอคะ นอ้ งจ๋มุ คนสวย”รานนั พูดคะขาแนวเพลย์บอย ตอบสาวผมเขยี ว เลดจ้ี ูมสวย
จริงๆนะ่ แหละ สวยกว่าหญิงสาวท่เี ขาผา่ นมานบั ไมถ่ ว้ น ไดจ้ ับนมก็ยิง่ รวู้ ่า นอกจากหนา้ สวย
แล้ว เครอ่ื งเครานมตม้ ของนางกท็ ั้งสวยทงั้ เต่ง เตม็ ไม้เต็มมอื แมจ้ ะคลอ้ ยไปบ้างนดิ ๆก็ตาม

“อยา่ งน้อย อยู ดสส กข็ อ...ปดิ ตา อา๊ ยย”เลดจี้ มู พดู เสยี งกระเสา่ ด้วยสายตาหยาดเย้มิ

“ปิดตา...ปิดตาอะไร ออ๋ อยา่ งท่เี ธอใหเ้ จา้ ไกอ่ อ่ นนี่ทำใหเ้ หรอ... เฮอะๆ จะลูกไมอ้ ะไร
รึเปล่า?”รานันแสยะยิ้ม เขารูฤ้ ทธ์นิ างม้าพยศอยู่พอตัว เลด้จี มู นั้นเครง่ ครัดตา่ งกับเซเทยี
ท่ีออกแนวเดก็ สาวติ๊งตอ๊ งโลกสวย แตถ่ า้ จะเอาจริงข้นึ มา เธอกลา้ เสีย่ งทำทกุ อย่าง

“ไมม่ ลี ูกไมอ้ ะไรหรอกคะ่ รานัน ...เซเทีย ไปเอาผา้ ปิดตานัน่ มา ไปสิ” เลดีท้ ต่ี อนนสี้ ะดิ้ง
ราวกับกระหร่ี บ้ยุ ปากไปที่มุมหอ้ ง ตรงนั้นมผี า้ ปิดตาของเธอ ทเ่ี คยใช้เลน่ เสยี วกับลซู ิโออยู่


รานนั ทีแรกก็อึกอกั แต่เขากต็ ะลงึ ทจี่ มู สาวสวย กพ็ ลกิ กาย โอบร่างทับเขาไว้ ลิ้นอ่นุ ๆของ
เธอไลเ่ ลย่ี ไปตามแผงอกที่มีไรขนอยุ ของเขา และกม็ าเลียระรวั ทย่ี อดหนา้ อกแมนๆ
หนมุ่ ใหญ่ผิวแทนผมทอง ถงึ กบั ต้องเอาสองมอื มาจกิ ท่ผี มสนั้ ๆของเลดส้ี าว ประคองศีรษะ
เธอทล่ี งลิ้นฉกหวั นมตวั เองเป็นระวิง ด้วยความสยิว

เซเทยี ทกี่ ำลงั จะร้องไห้ เพราะถกู ล้วงควักหว่างขา กร็ ีบผละออกไปทันทีตามที่เลดจ้ี มู สงั่
เธอเดนิ ก้าวไปหยิบที่ปดิ ตา ซ่งึ เปน็ ผืนผ้าตดั เย็บสำเรจ็ รูป มาพจิ ารณาดู

“เอามานีเ่ ลย เดย๋ี วเจ๊ทำเอง”เลดค้ี นงามสงั่ การ เซเทียสาวงามผมแดงในร่างเกือบเปลอื ย
กเ็ อามายื่นให้เธอทันที

“ไมอ่ ยากสบตากบั เพอื่ นร่วมงานนะ่ มนั อาย”เลด้ีจูมพดู

“เอ๋ เด๋ยี ว เฮ้ ไมน่ ะ... อา่ ..”รานนั ยึกยัก แต่กถ็ ูกเลดจี้ ูมขงึ แถบผ้าดำตงึ ขวาง ทแ่ี นวดวงตา
และทาบปิดตาทัง้ สองของตัว ยังไม่ได้ผลักใสเธอออก ปากหนาของเขา กถ็ กู ริมฝปี ากบาง
งามของเธอ สมั ผสั แผว่ เบา บดบ้ี แลว้ เปลีย่ นเปน็ แลกลิน้ อยา่ งนมุ่ นวล สาวผมเขียวแลกลิ้น
อยา่ งแสนชำนาญ ปากดูดแลก แขนโอบกอด สองมือก็มัดปมผา้ ปดิ ตาทที่ ้ายทอยรานนั
หน่มุ ใหญไ่ ปด้วย ไมน่ า่ เชอื่ วา่ เมอ่ื ปิดตา สัมผัสสวาทจากคนงามน้ยี ิ่งเด่นชัด
มนั ช่างแปลกใหม่ และเร้าอารมณ์ของเขาแบบสดุ ๆ

เซเทยี สาวผมแดงถกึ กับกลืนนำ้ ลายเออ๊ื ก เลด้ีจมู ยอมทำแบบน้ี กน็ า่ จะเพราะอยากชว่ ย
ลูซโิ อ แตเ่ ธอชา่ งกลา้ เหลอื เกนิ ทำแบบน้ีกับชายอื่น ตอ่ หน้าคนท่เี ป็นแฟนเนยี่ นะ


ลูซิโอทีค่ ุกเข่าราบพน้ื ตาโปนโตปานหางตาจะฉกี ขาด เลดจี้ มู คนงาม ผเู้ ป็นพีเ่ ลย้ี ง และเป็น
แฟนของเขา กำลังดดู ปาก ดูดหวั นมให้ชายอืน่ อยา่ งดูดดืม่ แถมกำลังจะเลน่ อะไรพสิ ดาร
ตอ่ หนา้ เขาอกี

ดสู ิ ลีลาสะดง้ิ นน้ั แลกลน้ิ จนล้ำลายยดื ทา่ ทที ่ีบดบห้ี ีหอยเข้ากบั กระดอปูดโปนในกางเกงใน
ของรานนั ไมบ่ อกก็รู้วา่ เธออยากจะเอากบั รานนั จรงิ ๆ

เอากันต่อหนา้ เขา ผูเ้ ปน็ ผู้ชายซง่ึ แสนน่าสมเพช

และทำไม บัดซบ!! ทำไม!?

... ทำไม ดนุ้ ของเขาถงึ ตอ้ งแข็งโป๊กจนปวด เมื่อเห็นอะไรอยา่ งน้ี

... เขาควยแข็งเพราะเหน็ แฟนตัวเองกำลังเริงรกั กบั ชายอ่นื ต่อหน้าเนี่ยนะ...

“ฮึๆ จะทำอะไรเหรอ เลดี้จูมคนงาม เอาซี่ ทำซ่ี หๆึ ๆๆ”รานนั คดิ ในใจ ทวา่ จากท่ีจะผลักใส
สมั ผสั ที่ถูกปดิ ตา และมรี า่ งเปลอื ยของสาวงามผมเขยี วครอ่ มบนตกั ก็กลบั ทำใหร้ านนั
ตามนำ้

...หรอื จะตกุ ตกิ หนไี ป เฮอะ จะกลา้ เหรอ คำขขู่ องเขายังมผี ลแนน่ อน ถ้าอยากให้เจา้ ลซู โิ อ
ตายก็เชิญ


...หรือ...จะฆ่าเขาปดิ ปาก 555 ย่งิ ไม่มที าง ยงั ไงเขาก็ไม่ตาย ตอ่ ให้เซเทยี รุม แถมไอ้นา่
สมเพชหน้าออ่ นลูซิโอ ก็ทำอะไรทหาเทพสายฟา้ อยา่ งเขาไมไ่ ด้แน่ๆ

ใชแ่ ล้ว คดิ ไดอ้ ยา่ งเดยี ว ยัยเลดี้นเี่ ครอื่ งตดิ แน่ และเธอชอบเซก็ ส์แบบปิดตาละมัง๊
อ่าส ตน่ื เต้นไมห่ ยอก...

สัมผสั ทกี่ ายบอกวา่ จูมผละออกจากอกเขา

เซเทยี ทอ่ี ยไู่ มไ่ กลเปล่งเสยี งอุ๊ อทุ านออกมา..

“อืมม... อะไรกันหนา จมู จะทำอะไรเขา ฆา่ เขาก็ไม่มีทาง หนไี ปกค็ งไมไ่ ด้ เอาสิ จะทำอะไร
ก็เชิญ 555”รานนั นกึ ในใจ

ไมก่ ่ีวนิ าทีทเี่ ขาลุ้นสนุกสนานในความมืดทถ่ี กู ปดิ ตา สมั ผสั ท่เี กิด ก็ทำให้เขาได้คำตอบ

สัมผสั ได้ถึงรา่ ง ที่ยงั ดูกล้าๆกลวั ๆ ท่ีหวา่ งขา ทำให้เขาร้วู ่า ก็แคเ่ ขาคดิ มากไปเอง ใครสกั คน
กำลังคกุ เขา่ ลงในหวา่ งขาของเขา และ สัมผสั อนุ่ รอ้ นบอกว่า ลมหายใจและรมิ ฝปี ากของ
คนๆนน้ั กำลังรินรดไอรอ้ น ใสแ่ ก่นกายใหญ่โตของเขาท่ีกำลงั โดผ่ งาดงำ้

รานนั ตนื่ เตน้ มาก ทั้งกลนิ่ ควย ทั้งกลน่ิ เหง่อื กลน่ิ อบั กางเกงใน หอมมัย๊ ล่ะ ไดอ้ ารมณส์ ดุ ๆ

“ฮ.ึ ..ในทสี่ ุด ก็คิดมากไปเอง ท่แี ท้ก็ยอมง่ายๆ”รานนั นกึ ในใจ เขาสาสมใจจรงิ ๆ


ยงิ่ หลับตายงิ่ ไดอ้ รรถรส เห็นภาพลซู โิ อ ไอไ้ กอ่ ่อน ตอ้ งทนทรมาน ดคู นรกั คกุ เข่าถวายบว๊ บ
อมของลับใหเ้ ขาตอ่ หนา้ เสยี ดายนดิ ๆ นา่ จะสู้ นา่ จะตอ่ ต้านสกั หน่อย

แค่ร้สู กึ แตก่ ไ็ มไ่ ดพ้ ูดออกไปอะนะ สัมผสั อนุ่ รอ้ น แตเ่ งอะๆงะๆ ทห่ี ว่างขา กลับทำให้เขา
ทถ่ี ูกปดิ ตายิ่งตน่ื ตัวอยา่ งแปลกประหลาด

คนทน่ี ัง่ คุกเข่า ลบู ไล้กางเกงในสีขาวห่อดนุ้ ทก่ี ำลังพองโตด้วยความยกึ ยกั มอื สนั่ ไปหมด
และเอามอื ดึงกางเกงในลง ลำขดพาดไปข้างซา้ ยกแ็ ข็งดดี ตงั้ มนั ยาวมาก อวบพอดีกำมอื
โด่เด่จนแทบจะชนสะดอื

...เหมอื นเสยี งลมหายใจในห้อง แทบจะหยดุ ไป

รานนั ท่ีโดนปิดตา ยิง่ จนิ ตนาการ ในหัวของเขานกึ หน้าอันต่ืนตะลึงของเลดจ้ี ูมกับเซเทยี ออก

..ตกใจกับความใหญ่ของกูละสิ ยาวดว้ ยใชม่ ั๊ยละ เทียบกับของไอ้ลูซโิ อนะ่ มือถงึ สนั่ แบบน้ี
สมั ผสั ของมอื ท่ีจับทอ่ นลำ รูดช้าๆอยา่ งกล้าๆกลัวๆ บอกเขาอยา่ งนัน้

ไมต่ อ้ งเลา้ โลมตอ่ รานนั ควานมอื ไปจิกขยมุ้ ผมสน้ั ๆ และกดหัวลง จนแก้มคนคุกเขา่
โดนควยท่มิ ไมพ่ อ ยงั เอาควยถูแก้มเนยี นอยา่ งซาดสิ ต์ คนทค่ี กุ เข่ายง่ิ หายใจแรง

“อมสิ อมเลย”รานันบัญชา


คนคกุ เขา่ ชะงกั ไปนดิ หนอ่ ย กอ่ นเงยหนา้ ขน้ึ แลว้ เอาปาก อมควยโดใ่ หต้ ามประกาศติ
ความยาวของรานนั ทำให้ดนั ไดแ้ ค่สดุ คอได้แคค่ ร่งึ ลำ

“ซดี สสส เปน็ ไงอสี ัด ยาวดมี ๊ยั มงึ คงชอบ อจี ุ๋ม”รานนั ที่สยี วหัวดอแปลบสดู ปาก อ่าส
ปากกว้าง คอลึก ดูดแรงชะมัด

ไรเ้ สยี งตอบ มีแตส่ ัมผสั เสียวแปลบจากการโดนดูด คนท่ีคุกเข่าเริ่มผงกหวั ขนึ้ ลง รดู แทง่
ชา้ สลบั เรว็ รดู ขึ้นจนถึงหวั แล้วเอาปากออก กดลงไปใหม่

เพยี งไม่กท่ี ี จากท่ีเงอะงะๆ ก็เหมอื นยง่ิ ดูดยงิ่ ชำนาญ ยิง่ อม ยิง่ ดดู ยง่ิ มนั ส์ พยายามดูด
หนักขึ้น ไม่เพยี งแตอ่ มดอ ยังสลับไปอมพวงไข่ กับเลียไลป่ ลายมู่ทู่ เลียๆที่หวั ลากลงมาจน
หมดทั้งลำ ข้ึนๆลงๆ

“โอย๊ ยย ดูดเกง่ จังวะ โอ๊ยยย อวู ยสส” รานันถงึ กับติดลมบนเคลม้ิ ทั้งดน้ิ ทัง้ รอ้ งคราง
แบบไม่อาจกลน้ั มอื ก็จับหวั โยกไปด้วย คนคกุ เขา่ กย็ งิ่ ดูดแรงรวั จนเสยี งดดู น้ำลาย
ดังจ๊วบๆดังล่ัน

กระทง่ั ในทีส่ ดุ เขากร็ ้องครางไมเ่ ปน็ ทา่ เลย เอามือมากดหวั สองมือ ทงึ้ ผมส้นั สลวยอย่าง
ซาดสิ ต์ กดหวั ให้ดดู แบบเร็วๆ แถมเดา้ เอวสวน

“นำ้ จะแตกแล้ว ทำไมดดู เก่งแบบนี้ อจี ุ๋ม กนิ ซะ โอว้ วว เสยี วเห้ยี ๆเลยมงึ อ๊ า ”รานันกดหัว
คนดดู เร็วมาก จนแทบหายใจไมท่ ัน กอ่ นเสยแท่งควยยาวๆสวนคอมิดลำ แลว้ กดหัวคา้ งไว้


กระฉูดน้ำเหนยี วเขา้ ไปเต็มปากคอ คนโดนจับก็พยายามดูดกินน้ำแบบตง้ั ใจมากๆ

ความสขุ จากการโดนอมอยา่ งเอาเป็นเอาตาย ชา่ งอิ่มเอมใจ รานนั ซมึ ซบั สมั ผสั เสยี วซ่าน
และ แชค่ า้ งไวเ้ กอื บนาที ก่อนท่ีจะดึงหวั คนโมค๊ ออก

คนบริการโอษฐกาม ก็ไอสำลกั นำ้ กามมากมายข้นคลั่ก ท่ีรานนั ปลอ่ ยไว้ ออกมาเลอะ
ทัง้ ทางปากทางจมกู

รานนั หอบหายใจ แตก่ ็ยังทึ้งผมคนอม ละเลงนำ้ กามกบั แก้มอย่างสาสมใจ

“ช่างอมเกง่ อะไรแบบนี้ นังจมุ๋ น่ี อยู สส”

แต่แล้ว ผา้ ปดิ ตาทเ่ี ลอ่ื นลง

ก็ทำให้รานันเห็นใบหนา้ งามของเลด้ีจมู

เธอกำลังนงั่ ขา้ งๆตัวเขา เอาสองมอื เทา้ แขนกับพนกั เก้าอี้ท่ีน่งั คร่อมอยขู่ ้างๆ
แสยะยม้ิ อยา่ งชั่วรา้ ย

หันไปอีกขา้ ง เซเทียกก็ ำลังยืนบิดมว้ นดว้ ยความอาย หนา้ แดงกำ่

และเมอื่ กม้ ลง รานนั ก็ตอ้ งตวั แขง็ ชา ลมออกหูออ้ื อึง


...ที่แท้ ใบหนา้ ของลซู โิ อหนุ่มน้อย กำลงั คุกอยกู่ บั ดุ้นเลอะน้ำกามของเขา
ดวงตาของหนุ่มน้อย สอ่ งประกายแววตารูปหวั ใจ เหลอื กขึ้นดว้ ยความรูส้ กึ เชิญชวน
...และ เลวรา้ ยกว่านนั้ ภาพและสมั ผสั อนั แสนรัญจวนใจ จากเด็กหน่มุ ตรงหน้า
กเ็ ริม่ ทำให้แก่นกายของเขา เรม่ิ แข็งโด่ชชู ันอีกรอบ...
“ล...ลูซโิ อ ไม่ ไมน่ ะ ไม่ ม่ายยย!!!”รานันกรดี รอ้ งดงั ล่นั !!!
เมือ่ พบวา่ คนทที่ ำให้เขาเสียวซา่ นทส่ี ดุ ในชีวิต กลบั เปน็ เดก็ หนุ่มลซู ิโอนน่ั เอง
...
หลายสัปดาห์ผ่านไป
ไม่มีการแบล็คเมล์ ฟ้องร้อง ไมม่ ีการพูดถึง เรอ่ื งอะไรพวกนดี้ ้วยซำ้ รานันทำหน้าที่ของ
นกั รบครสิ ตลั อาวโุ สไดอ้ ยา่ งดี วางตวั ดี ช่วยแนะนำ ชว่ ยดำเนนิ การ จนภารกิจตามหา
แก่นผลกึ ครสิ ตัลสำเรจ็ ลุล่วงไปหลายภารกจิ
เบลสิ นกั รบครสิ ตลั ธาตุน้ำแข็ง ผู้กลั่นแกล้งและชอบเอาเปรยี บลูซโิ อ กถ็ กู เขาตกั เตอื น


เลดีจ้ ูม และ เซเทยี กไ็ ดร้ บั การชแ้ี นะ เรอ่ื งการฝกึ ใชส้ กลิ ต่างๆ จนพวกเธอพฒั นาข้นึ อีกขนั้
เรื่องราวคาวสวาทระหวา่ งพวกเขา กลับกลายเปน็ เหมอื นภาพฝนั ไป
แต่เลดี้จูมคนงาม กับเซเทยี ทั้งคู่ ก็ยังอดที่จะแอบหนา้ แดง และซุบซิบกันไม่ได้
เมอ่ื เห็นสายตา อนั มคี วามหมายของรานัน ท่มี องไปยังลูซโิ อ...


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1312
Next Book
TOPIK 3 KEPELBAGAIAN KAUM DAN BUDAYA