The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

๔.สรุปโครงการคุณธรรม (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by singhayamilah, 2022-05-07 07:07:39

๔.สรุปโครงการคุณธรรม (2)

๔.สรุปโครงการคุณธรรม (2)

กศน.ตำบลรโิ ก๋

บันทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสุไหงปาดี

ท่ี ศธ ๐๒๑๐.๔๐๑๓/ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เร่อื ง สรปุ ผลการดำเนินโครงการอบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ นักศึกษาข้นั

พน้ื ฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรยี น ผ้อู ำนวยการศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอสุไหงปาดี
๑. เรื่องเดิม ตามที่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มัสยิดซีลาตุลอัรฮัม ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอสุไหงปาดี จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ น้นั

๒. ข้อเท็จจริง ในการนี้ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดังตารางต่อไปนี้ พร้อมรูปเล่มสรปุ ผลการดำเนนิ งานตามทแี่ นบมาพรอ้ มนี้ด้วยแล้ว

งบประมาณ ร้อยละ เปา้ หมาย ร้อยละ เปา้ หมายเชงิ คณุ ภาพ
จดั สรร เบกิ จ่าย การ เชิงปริมาณ ของ
ท่ี โครงการ/กจิ กรรม เบกิ จ่าย เปา้ หมาย (ตามวตั ถุประสงค)์ บรรลุ ไม่
แผน ผล ท่ีเขา้ ร่วม บรรลุ
ตัวชีว้ ดั ความ
สำเรจ็

๑. โครงการอบรมคณุ ธรรม ๑๐,๔๐๐ ๑๐,๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ ขอ้ ท่ี ๑ - รอ้ ยละ ๑๐๐ 

จรยิ ธรรมและคณุ ลักษณะ รอ้ ยละ

อนั พงึ ประสงค์ นกั ศกึ ษาขึน้ ๑๐๐

พืน้ ฐาน ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๔

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนยก์ ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอและผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศยั เขตปฏบิ ตั ริ าชการแทน ข้อ ๑

๔. ขอ้ พจิ ารณาและเสนอแนะ -

จงึ เรยี นมาเพือ่ โปรดทราบ

ลงช่อื ..................................... ลงชอ่ื .............. .......................... ลงชอื่ .................... .......................

( นายนรุ อัสวาน สิงหะ ) ( นางสาวมธุรา วจอี ิสมัย ) ( นางยามลี ะห์ สงิ หะ )

ครผู ู้ชว่ ย ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล

ความเห็นผู้อำนวยการศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอสุไหงปาดี

..............................................................................................................................................................................

ลงช่อื ...........................................
(นางหทยั กาญจน์ วฒั นสิทธ์ิ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

คำนำ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม
รวมถงึ ผยู้ ากไร้ ผ้ดู ้อยโอกาส ผพู้ กิ าร ผูบ้ กพร่องทางกาย/ทางการเรียนรู้ ชนกลุ่มน้อย โดยสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัด
การศึกษาชุมชนเพือ่ มุ่งให้เกิดสงั คมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต นั้น สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนด
นโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสนับสนุน
๑) ค่าเล่าเรยี น ๒) คา่ หนังสือเรยี น และ ๓) ค่าจัดกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี นอยา่ งทั่วถึง เพื่อเพ่ิมโอกาสใน
การรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดำเนินตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดกรอบการจัดกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงเปน็ กิจกรรมที่
ให้สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติให้กับนักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ รวมไปถงึ ตอบสนองจดุ เน้น นโยบายแนวทางหลกั การดำเนินงาน

การจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะครู
เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าสรุป
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ชุดนี้จะเปน็ ประโยชนแ์ กผ่ อู้ า่ น และผเู้ กยี่ วขอ้ งในทกุ ระดบั

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอสไุ หงปาดี
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมคุณธรรม จรยิ ธรรม และคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ นักศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๕
บทนำ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขฉบับที่ ๔
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศกึ ษากล่าวว่า การจดั การศกึ ษาตอ้ งยึดหลกั ทวี่ า่ ผเู้ รียนทุกคนมคี วามสามารถเรยี นรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียน มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด
การแสดงออก การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังนั้นจึงต้องตระหนักในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพสูงสุดด้วย
วิธีการที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ตอบสนองความสามารถพิเศษ ความถนัดของผู้เรียน
ให้มีเต็มศักยภาพ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอสุไหงปาดี มีความมุ่งหวังในการผลิตนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดี ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนด และพัฒนา
ความสามารถ ไดเ้ ต็มศักยภาพของตนเองตอ่ ไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี ได้ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ในของหน่วยงานในการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและมาตรฐาน คุณภาพการจัดกระบวนการเรียน จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ข้ึน

วตั ถุประสงคข์ องโครงการ

1) เพื่อใหก้ ลุ่มเปา้ หมายมีความรู้ ความเขา้ ใจคณุ ธรรม จริยธรรม และคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เปน็ คนดที ส่ี งั คมต้องการ

2) เพ่ือกลุ่มเปา้ หมายมจี ิตสำนกึ และสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถกู ต้องในการดำเนนิ ชีวิตประจำวัน
3) เพอ่ื ส่งเสรมิ ใหก้ ลุ่มเป้าหมายมคี ณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ของสถานศึกษากำหนด

กลมุ่ เปา้ หมาย

1) เชิงปริมาณ นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลรโิ ก๋ จำนวน ๖๐ คน
2) เชงิ คุณภาพ กลมุ่ เปา้ หมายได้รบั ความร้คู ุณธรรม จริยธรรม และคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
และสามารถนำไปพฒั นาตนเองให้เป็นคนดที ีส่ ังคมต้องการและมีคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ของสถานศกึ ษากำหนด

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ กล่มุ เป้าหมาย เปา้ หมาย พน้ื ที่ดำเนนิ การ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท)

๑.ประชุมวาง -เพือ่ รว่ มรา่ งแผนหา ผบู้ ริหาร/ครู/ ๒๓ คน กศน.อำเภอ ๒๒ -
แผนการ สไุ หงปาดี ธนั วาคม
ดำเนนิ งาน แนวทางการ บคุ ลากร กศน.

ดำเนินงานใหเ้ หมาะสม อำเภอสุไหงปาดี ๒๕๖๔

๒. สำรวจ เพอ่ื ใช้เปน็ ขอ้ มลู ในการ นกั ศึกษา ใหม่ กศน.ตำบลทกุ ๒๔ -
ตำบลในอำเภอ ธนั วาคม
ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม วางแผนจดั ทำโครงการ ปีการศึกษา ๒/ ๖๐ คน
สุไหงปาดี ๒๕๖๔
๖๔ ทกุ ตำบล

๓.เขียนโครงการ เพอ่ื ดำเนินกจิ กรรม นักศึกษา ใหม่ ๑ คน กศน.อำเภอ ๒๗ -
เสนอขออนมุ ัติ ตามเป้าหมายและตาม
โครงการ วตั ถุประสงค์ที่วางไว้ให้ ปีการศกึ ษา ๒/ สไุ หงปาดี ธันวาคม
มคี ณุ ภาพ ๖๔ ทกุ ตำบล ๒๕๖๔

๔.ดำเนินการจดั -เพือ่ ให้กล่มุ เป้าหมายมี นกั ศกึ ษาใหม่ ๔๐ คน -ณ มัสยิดซลี า ๑๐ ๑๐,๔๐๐-
กิจกรรมตาม ตุลอรั ฮมั มกราคม บาท
โครงการ ความรู้ ความเข้าใจ กศน.อำเภอสไุ หง ๒๕๖๕
บ้านโคกตา
กิจกรรมที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม ปาดี ตำบลปะลุรู

อบรมให้ความรู้ และคุณลักษณะอนั พึง ทน่ี บั ถอื ศาสนา
คุณธรรม ประสงค์สามารถนำไป อสิ ลาม
จรยิ ธรรมและ พัฒนาตนเองให้เป็นคน
คณุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม ดที ่ีสังคมต้องการ
หลกั ศาสนา
อิสลาม -เพอ่ื กลุ่มเปา้ หมายมี
จติ สำนกึ และปฏบิ ัตติ น
กิจกรรมที่ ๒ ไดอ้ ย่างถกู ตอ้ งในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน
อบรมให้ความรู้
คณุ ธรรม -เพ่อื สง่ เสรมิ ให้ ๒๐ คน ณ วดั ประชมุ ชล
จริยธรรมและ กลมุ่ เป้าหมายมี ธารา
คณุ ลกั ษณะอัน คณุ ลักษณะอันพงึ นักศึกษาใหม่
พงึ ประสงคต์ าม ประสงคข์ อง กศน.อำเภอสุไหง หม่ทู ่ี ๖
หลักศาสนาพุทธ สถานศกึ ษากำหนด ปาดีท่นี บั ถือ
ศาสนาพุทธ ตำบลสุไหงปาดี

5. นิเทศตดิ ตามผล เพ่ือติดตามกิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ ๔ คน กศน.อำเภอ ๑๐ -

เปน็ ไปตามวัตถุประสงค์ ณ มสั ยดิ สุไหงปาดี มกราคม
และนำปัญหาและ ๑.นางมัทมา ๒๕๖๕
อุปสรรคปรับปรุงแก้ไข แวนาแว
๒.นางสาวมธรุ า
ในครั่งต่อไป วจีสมยั

กจิ กรรมท่ี ๒

ณ วดั ประชมุ ชล

ธารา ม.๖

ต.สุไหงปาดี

๑.นางรจนา นลิ

วตั น์

๒.นางสธุ ิดา

อุดมเพ็ชร

6. สรุปและ สรุปและรายงานผล ๑.นางมัทมา ๓ คน กศน.อำเภอ ๑๒-๒๘ -
รายงานผล
การจดั กิจกรรม แวนาแว สุไหงปาดี มกราคม
๒.นางมธุรา ๒๕๖๕

วจีอสิ มยั

๓.นางสาววาทิณี

ราชนยิ ม

วงเงนิ งบประมาณทงั้ โครงการ

แผนงานงบประมาณ : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ
๒๐๐๐๒๔๓๐๑๖๕๐๐๑๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท ( หนงึ่ หมนื่ ส่รี ้อยบาทถว้ น )

กลุ่มเปา้ หมาย

- ค่าอาหาร จำนวน จำนวน ๖๐ คน x ๗๐ บาท x ๑ มอ้ื เป็นเงิน ๔,๒๐๐.- บาท

- ค่าอาหารวา่ งและเคร่อื งดืม่ จำนวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มอื้ เปน็ เงิน ๓,๐๐๐.- บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ คน x ๒๐๐ บาท x ๓ ชัว่ โมง เปน็ เงิน ๑,๒๐๐.- บาท

คา่ วสั ดุ

- คา่ วัสดดุ ำเนนิ งาน เป็นเงนิ ๑,๐๐๐.- บาท

- ค่าปา้ ยไวนลิ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงนิ ๑๐,๔๐๐.- บาท

รวมทั้งสน้ิ เป็นเงนิ ๑๐,๔๐๐.- บาท (หน่งึ หม่นื สี่ร้อยบาทถว้ น)

หมายเหตุ คา่ ใช้จ่าย ถัวเฉล่ียตามท่ีจา่ ยจริง

. ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี
นางมทั มา แวนาแว ครผู ู้ช่วย โทร. ๐๘๑-๗๓๘๕๘๗๖

ผลการดำเนินงาน
1. สภาพการดำเนินงานโครงการ
สภาพการจัดกิจกรรมของโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมที่อบรมบ่มนิสัย ปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษาทุกคนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนูรูยี บือราเฮง
(โต๊ะอีหม่ามมัสยิดโต๊ะเด็ง) และ พระครูบริหารสังฆนุวัตร (เลขาเจ้าคณะจังหวัด) เป็นวิทยากรพิเศษในวันนี้
ซึ่งทั้งสองคนต่างก็เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบรรยายในเรื่องต่างๆ เป็น
วิทยากรที่ได้รับเกียรตจิ ากหลายๆ ทใ่ี นการบรรยายในเร่อื งดังกล่าวด้วย

2. ผลการดำเนินโครงการ ร้อยละ
ตอนท่ี 1 ข้อมลู ทั่วไปของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ ๓๐
๗๐
จากผู้เข้าร่วมโครงการ ทัง้ ส้ิน ๖๐ คน ๑๐๐

ตารางที่ 1 ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน (คน)
ชาย ๑๘
หญิง ๔๒
รวม ๖๐

จากตารางที่ 1 พบวา่ ผู้เขา้ ร่วมโครงการมากทีส่ ุด เปน็ เพศหญิง ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมา
เป็นเพศชาย ๑๘ คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๓๐

ตารางท่ี 2 ผ้เู ขา้ รว่ มโครงการ จำแนกตามอายุ

อายุ จำนวน รอ้ ยละ
- -
ตำ่ กว่า 15 ปี ๕๗ ๙๕
15-39 ปี ๓ ๕
40-59 ปี - -
๖๐ 100
60 ปขี นึ้ ไป

รวม

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอายุระหว่าง 15-39 ปีจำนวน ๕๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕ และอายรุ ะหว่าง 40-59 ปี จำนวน ๓ คน คดิ เป็นร้อยละ ๕ ตามลำดับ

ตารางที่ 3 ผ้เู ข้ารว่ มโครงการ จำแนกตามระดับการศกึ ษา

อายุ จำนวน ร้อยละ
ต่ำกวา่ ประถมศึกษา - -
2
ประถมศึกษา ๒๙ ๓.๓๓
มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ๒๙ ๔๘.๓๓
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย - ๔๘.๓๓
อืน่ ๆ......................... ๖๐
-
รวม 100

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ที่อยู่ในช่วงประถมศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็น
รอ้ ยละ ๓.๓๓ ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นรอ้ ยละ ๔๘.๓๓ ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
จำนวน ๒๙ คน คดิ เป็นร้อยละ ๔๘.๓๓ ตามลำดับ

ตารางที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกตามอาชีพ

อายุ จำนวน ร้อยละ
เกษตรกร ๒๓ ๓๘.๓๓
รบั จ้าง ๓๒ ๕๓.๓๓
ธุรกจิ ส่วนตัว ๓
อื่นๆ......................... ๒ ๕
๖๐ ๓.๓๓
รวม 100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน ๒๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๓๓ ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 3๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ ประกอบอาชีพส่วนตัว
จำนวน 3 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 5 และประกอบอาชีพอ่นื จำนวน 2 คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๓๓.๓ ตามลำดับ

ตอนท่ี 2 การประเมนิ ความพึงพอใจการเขา้ รว่ มโครงการ
ผปู้ ระเมิน ไดแ้ ก่ ผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ จำนวน 12 คน

ตารางท่ี 5 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเมนิ ความพึงพอใจ 5 ระดบั ความพึงพอใจ 1
มากทส่ี ดุ ควรปรบั ปรงุ
ด้านวิทยากร 4 32
๕๕ มาก ปานกลาง พอใช้ -
1. วิทยากรมาใหค้ วามรู้ตรงตามเวลา (๙๑.๖๖) -
๕- - -
2.วทิ ยากรมาให้ความรู้ครบตามหลกั สตู ร ๕๖ (๘.๓๓) - -
กำหนด (๙๓.๓๓) - -
3.ความสามารถในการถ่ายทอดความร้ขู อง ๔- -
วทิ ยากร ๕๘ (๖.๖๖) - -
4.เนอ้ื หาวชิ าที่จดั การเรยี นรู้ตรงตามความ (๙๖.๖๖) -
ตอ้ งการของทา่ นเพียงใด ๒- -
๕๗ (๓.๓๓) -
รวม (๙๕)
๒๒๖ ๓-
ดา้ นสถานท่ี/ส่ืออุปกรณ/์ ระยะเวลา (๙๔.๑๖) (๕)
1๔ -
5.สถานทเี่ รยี นเหมาะสมเพยี งใด ๔๙ (๕.๘๓)
(๘๑.๖๖)
6.จำนวนส่ือ/อุปกรณ์การฝึกประกอบการ ๑๑ - -
เรียนเพยี งพอเพยี งใด ๕๘ (๑๘.๓๓) - -
7.ระยะเวลาในการเรยี น/ กิจกรรม (๙๖.๖๖) - -
เหมาะสมเพยี งใด ๒ - -
๕๓ (๓.๓๓)
รวม (๘๘.๓๓)
๑๖๐ ๗
(๘๘.๘๘) (๑๑.๖๖)

๒๐
(๓๓.๓)

ประเมนิ ความพงึ พอใจ ระดบั ความพึงพอใจ

5 4 32 1

มากทสี่ ดุ มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรงุ

ดา้ นความรทู้ ี่ได้รบั /การนำความรู้ไปใช้

8.ท่านไดร้ ับความร/ู้ ทักษะ จากการเข้าร่วม ๕๕ ๕ - - -
(๘.๓๓)
โครงการ/กจิ กรรมมากเพียงใด (๙๑.๖๖)

9.ทา่ นสามารถนำความร้/ู ทักษะท่ีได้ ไป ๕๗ ๓ -- -
ใช้ได้มากเพยี งใด (๙๕) (๕)

10.ทา่ นไดร้ บั โอกาสในการเรียนร้เู ท่าเทยี ม ๕๙ ๑ - - -
(๑.๖๖)
กันเพียงใด (๙๘.๓๓)

11.ความรทู้ ไี่ ดร้ บั คุ้มคา่ กบั เวลา และความ ๕๖ ๔ - - -
(๖.๖๖)
ต้งั ใจเพยี งใด (๙๓.๓๓)

12.ทา่ นพึงพอใจต่อหลกั สตู รนี้เพยี งใด ๕๔ ๖ - - -
(๙๐) (๑๐)

รวม ๒๘๑ ๑๖ - - -
(๙๓.๖๖) (๕.๓๓)

เฉลยี่ ในภาพรวม ๖๖๗ ๓๕ - - -
(๙๒.๒๓) (๔.๘๓)

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผเู้ ข้ารว่ มโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม อยใู่ นระดบั มากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ ๙๒.๒3 อยู่ในระดับมาก คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๔.๘๓ ตามลำดบั

ตอนที่ 3 ความคดิ เหน็ เพ่ิมเติม
ความคดิ เห็นเพิ่มเตมิ ของผู้เข้ารว่ มโครงการ สรปุ ได้ดงั น้ี
1. สง่ิ ดีๆ / ความประทบั ใจดีๆ ทไี่ ด้รบั จากการไดเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรม กศน. ได้แก่
- กิจกรรมมคี วามสนกุ สนาน
- เป็นความรู้ทด่ี มี าก สามารถนำไปใช้ในชวี ิตประจำวันได้
- วิทยากรให้ความรูด้ มี าก
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อการพฒั นา ปรับปรงุ การจัดกจิ กรรม กศน. ได้แก่
- นักศกึ ษาบางคนมาสาย เพราะตดิ ภารกิจทางบ้าน

สรปุ การวเิ คราะห์ จดุ เด่น จุดที่ควรพัฒนา และขอ้ เสนอแนะของโครงการ มดี งั น้ี
1. จุดเดน่ ของโครงการ/กิจกรรมในครงั้ น้ี
โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่เน้นอบรม บ่มนิสัยผู้เรียน ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

แนวทางการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอยู่อย่างไรให้ชีวิตมีความสุข ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาส่วนใหญ่จะชอบ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอสุไหงปาดี ได้จัดใหม้ ขี ึน้ กับ นักศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐานในปีงบประมาณนี้ และปีงบประมาณถัดไป

2. จุดท่ีควรพฒั นาของแผนงาน /โครงการ
ดำเนนิ การจัดกจิ กรรมให้ต่อเน่ือง จัดกล่มุ เปา้ หมายใหม้ ีความหลากหลายในชว่ งอายตุ ่างๆ ให้มากขึ้น
และมีระยะเวลาในการจัดกจิ กรรมท่ีเหมาะสม ตรงความต้องการของผ้รู ว่ มกิจกรรม

3.ขอ้ เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน / โครงการ
พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ตรงกับ
ความตอ้ งการของกล่มุ เปา้ หมาย ตามสถานการณ์ต่างๆ และสภาพสงั คมท่เี ปลีย่ นแปลงไป


ขอ้ เสนอแนะเพ่มิ เติม (สำหรับผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา)
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงช่อื ............................... .............................................
(นางหทยั กาญจน์ วฒั นสิทธ์ิ)

ผ้อู ำนวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสุไหงปาดี
วนั ท่.ี ............เดือน...........................................พ.ศ..................

ภาคผนวก

ประมวลภาพถา่ ยกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์
นกั ศึกษาขน้ั พื้นฐานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บรรยายธรรม ในหวั ขอ้ เร่ือง “คุณธรรม จรยิ ธรรมในการดำเนนิ ชีวติ ” นักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
โดย นายนูรูยี บือราเฮง (โต๊ะอหี ม่ามมสั ยิดโต๊ะเด็ง) วนั ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ มสั ยดิ ซลี าตลุ อรั ฮัม

ตำบลปะลรุ ุ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ประมวลภาพถา่ ยกจิ กรรมโครงการอบรมคณุ ธรรม จริยธรรม และคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์
นกั ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๕

บรรยาย หัวขอ้ เรอ่ื ง “คุณธรรม จรยิ ธรรมในการดำเนินชวี ติ ” นักศกึ ษาทน่ี บั ถือศาสนาพทุ ธ
โดยพระครูบริหาร สังฆนวุ ัตร (เลขาเจ้าคณะจงั หวดั ) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดประชมุ ชลธารา หมู่ท่ี


ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธวิ าส

โครงการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๕

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

.................................................................

1.ชอื่ โครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จรยิ ธรรม และคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ นักศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. ความสอดคล้องกบั (รา่ ง) นโยบายและจุดเนน้ การดำเนนิ งานสำนกั งาน กศน. ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ด้านการจดั การเรียนรู้คุณภาพ
๑.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และหน้าที่ความเป็น
พลเมอื งท่ีเขม้ แขง็ รวมถึงการมีจติ อาสา ผา่ นกิจกรรมตา่ ง ๆ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผเู้ รยี นการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน
๑.๒ ผู้เรยี นการศึกษาขนั้ พนื้ ฐานมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทด่ี ตี ามทีส่ ถานศึกษา
กำหนด

๑.๓ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นรว่ มกับผ้อู ่นื
๑.๘ ผจู้ บการศึกษาขัน้ พน้ื ฐานนำความรู้ ทกั ษะพนื้ ฐานที่ได้รบั ไปใช้หรอื ประยุกต์

ความสอดคล้องกับกรอบกจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๑๒ กิจกรรมส่งเสรมิ คณุ ธรรม จริยธรรม

เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจ สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีทอ้ งถ่ินอยู่ร่วมกนั ในสังคมไดอ้ ย่างมีความสขุ

๓.หลกั การและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขฉบับที่ ๔
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบั การศึกษากลา่ ววา่ การจัดการศึกษาตอ้ งยดึ หลกั ทีว่ า่ ผู้เรียนทุกคนมคี วามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด
การแสดงออก การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังนั้นจึงต้องตระหนักในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพสูงสุดด้วย
วิธีการที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ตอบสนองความสามารถพิเศษ ความถนัดของผู้เรียนให้มีเต็ม
ศักยภาพ

กิจกรรมหลกั วัตถปุ ระสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนทีด่ ำเนนิ การ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท)

๑.ประชุมวาง -เพื่อร่วมรา่ งแผนหา ผบู้ ริหาร/คร/ู ๒๓ คน กศน.อำเภอ ๒๒ -
แผนการ สุไหงปาดี ธนั วาคม
ดำเนนิ งาน แนวทางการ บุคลากร กศน.
๒๕๖๔
ดำเนนิ งานใหเ้ หมาะสม อำเภอสไุ หงปาดี

๒. สำรวจ เพอ่ื ใช้เปน็ ขอ้ มลู ในการ นกั ศกึ ษา ใหม่ กศน.ตำบลทุก ๒๔ -

ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม วางแผนจัดทำโครงการ ปีการศกึ ษา ๒/ ๖๐ คน ตำบลในอำเภอ ธนั วาคม

๖๔ ทุกตำบล สไุ หงปาดี ๒๕๖๔

๓.เขยี นโครงการ เพือ่ ดำเนินกิจกรรม นกั ศกึ ษา ใหม่ ๑ คน กศน.อำเภอ ๒๗ -

เสนอขออนุมัติ ตามเป้าหมายและตาม ปีการศึกษา ๒/ สไุ หงปาดี ธันวาคม
โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ทว่ี างไว้ให้ ๖๔ ทกุ ตำบล ๒๕๖๔
มีคุณภาพ

๔.ดำเนินการจดั -เพือ่ ให้กลมุ่ เปา้ หมายมี นักศึกษาใหม่ ๔๐ คน -ณ มัสยดิ ซลี า ๑๐ ๑๑,๙๐๐-
กิจกรรมตาม ตลุ อรั ฮัม มกราคม บาท
โครงการ ความรู้ ความเขา้ ใจ กศน.อำเภอสุไหง ๒๕๖๕
บา้ นโคกตา
กิจกรรมที่ ๑ คุณธรรม จรยิ ธรรม ปาดี ตำบลปะลรุ ู

อบรมให้ความรู้ และคณุ ลักษณะอันพึง ที่นับถอื ศาสนา
คุณธรรม ประสงค์สามารถนำไป อิสลาม
จรยิ ธรรมและ พฒั นาตนเองใหเ้ ป็นคน
คณุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม ดที ่สี งั คมต้องการ
หลกั ศาสนา
อิสลาม -เพอ่ื กล่มุ เป้าหมายมี
จติ สำนกึ และปฏิบัตติ น
กิจกรรมท่ี ๒ ไดอ้ ย่างถูกตอ้ งในการ
ดำเนินชวี ิตประจำวนั
อบรมให้ความรู้
คณุ ธรรม -เพื่อสง่ เสริมให้
จริยธรรมและ กล่มุ เป้าหมายมี
คณุ ลกั ษณะอัน คณุ ลกั ษณะอนั พึง
พงึ ประสงค์ตาม ประสงคข์ อง
หลกั ศาสนาพุทธ สถานศกึ ษากำหนด

นักศกึ ษาใหม่ ๒๐ คน ณ วดั ประชุมชล
กศน.อำเภอสุไหง ธารา
ปาดีทนี่ ับถือ
ศาสนาพุทธ หมู่ที่ ๖

ตำบลสุไหงปาดี

5. นเิ ทศตดิ ตามผล เพื่อติดตามกจิ กรรม กจิ กรรมท่ี ๑ ๔ คน กศน.อำเภอ ๑๐ -

เปน็ ไปตามวตั ถุประสงค์ ณ มสั ยดิ สุไหงปาดี มกราคม
และนำปัญหาและ ๑.นางมัทมา ๒๕๖๕

อุปสรรคปรับปรุงแก้ไข แวนาแว

ในคร่ังต่อไป ๒.นางสาวมธุรา

วจีสมัย

กิจกรรมที่ ๒

ณ วัดประชมุ ชล

ธารา ม.๖

ต.สไุ หงปาดี

๑.นางรจนา นิล

วตั น์

๒.นางสุธิดา

อุดมเพช็ ร

6. สรปุ และ สรุปและรายงานผล ๑.นางมัทมา ๓ คน กศน.อำเภอ ๑๒-๒๘ -

รายงานผล การจดั กจิ กรรม แวนาแว สุไหงปาดี มกราคม
๒.นางมธุรา ๒๕๖๕

วจอี ิสมยั

๓.นางสาววาทณิ ี

ราชนยิ ม

ส่งเสรมิ คา่ นยิ มทดี่ ีงาม ความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าภูมปิ ัญญาไทย และมีเจตคติท่ีดีต่อ

การเรียนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

มีความมุ่งหวังในการผลติ นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่พร้อมดว้ ยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนด และพัฒนาความสามารถ

ได้เต็มศกั ยภาพของตนเองต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี ได้ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ในของหน่วยงานในการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะแสวงหาความรู้ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชวี ิตและมาตรฐาน คุณภาพการจัดกระบวนการเรียน จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ข้ึน

๔.วัตถปุ ระสงค์

1) เพื่อใหก้ ลุ่มเปา้ หมายมีความรู้ ความเข้าใจคณุ ธรรม จริยธรรม และคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์
สามารถนำไปพฒั นาตนเองให้เปน็ คนดที ี่สงั คมต้องการ

3) เพอ่ื กลมุ่ เป้าหมายมจี ติ สำนกึ และสามารถปฏิบัติตนได้อยา่ งถูกต้องในการดำเนินชีวติ ประจำวัน
3) เพอ่ื สง่ เสริมใหก้ ลมุ่ เปา้ หมายมคี ณุ ลักษณะอนั พึงประสงคข์ องสถานศกึ ษากำหนด

๕.เปา้ หมาย

1) เชิงปรมิ าณ นักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอสไุ หงปาดี จำนวน ๖๐ คน

2) เชงิ คณุ ภาพ กลุ่มเปา้ หมายไดร้ บั ความรู้คุณธรรม จรยิ ธรรม และคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
และสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เปน็ คนดที ่สี งั คมตอ้ งการและมคี ณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ของสถานศึกษากำหนด

๖.วธิ ีการดำเนินการ

๗. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ

แผนงานงบประมาณ : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ
๒๐๐๐๒๔๓๐๑๖๕๐๐๑๕๔ เป็นจำนวนเงนิ ๑๑,๙๐๐ บาท ( หนงึ่ หม่ืนหนงึ่ พันเกา้ ร้อยบาทถ้วน )

๗.๑ ค่าใชส้ อย

๗.๑.๑ กลุ่มเปา้ หมาย

- คา่ อาหาร จำนวน ๖๐ คน x ๗๐ บาท x ๑ มือ้ เปน็ เงิน ๔,๒๐๐.- บาท

- ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดืม่ จำนวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มอื้ เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-

บาท

- ค่าตอบแทนวทิ ยากร ๒ คน x ๒๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง เปน็ เงนิ ๑,๒๐๐.- บาท

๗.๒ ค่าวัสดุ

- ค่าวัสดุดำเนินงาน เปน็ เงิน ๒,๕๐๐.- บาท

- ค่าปา้ ยไวนลิ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๙๐๐.- บาท

รวมทัง้ สิน้ เปน็ เงิน ๑๑,๙๐๐.- บาท (หนึ่งหม่นื หน่ึงพันเก้ารอ้ ยบาทถว้ น)

หมายเหตุ ค่าใชจ้ ่าย ถวั เฉลี่ยตามท่ีจ่ายจรงิ

๘. แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
กิจกรรมหลัก ( ต.ค.–ธ.ค.๖๔ ) ( ม.ค.–มี.ค.๖๕ ) ( เม.ย.–ม.ิ ย.๖๕ ) ( ก.ค.–ก.ย.๖๕ )

๑.สำรวจกลุ่มเปา้ หมาย -- - -

๒.ประชมุ วางแผน -- - -

๓.จดั ทำและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - -

๔.ดำเนินการตามโครงการ - ๑๑,๙๐๐ - -

๕.นิเทศตดิ ตามผล -- - -

๖.สรุป/รายงานผล -- - -

๙. ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
นางมทั มา แวนาแว ตำแหน่ง ครูผูช้ ่วย โทร ๐๘๑-๗๓๘๕๘๗๖

๑๐. เครือขา่ ย
๑๐.๑. ท่ีวา่ การอำเภอสไุ หงปาดี
๑๐.๒. องค์การบรหิ ารส่วนตำบลปะลุรู
๑๐.๓. คณะกรรมการสถานศึกษา
๑๐.๔. ผ้นู ำศาสนาตำบลสุไหงปาดี
๑๐.๕. ผนู้ ำศาสนาตำบลปะลุรู

๑๑. โครงการท่เี กี่ยวขอ้ ง
๑๑.๑ การศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน
๑๑.๒ การศกึ ษาทักษะชวี ติ
๑๑.๓ การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ

๑๒. ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนำไปพัฒนา

ตนเองใหเ้ ปน็ คนดที ่ีสังคมตอ้ งการและมีคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ของสถานศึกษากำหนด

๑๓. ดัชนตี วั ชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตัวช้ีวดั ผลผลติ (Output)
- รอ้ ยละ ๑๐๐ ของกลมุ่ เป้าหมาย ทเี่ ข้ารว่ มโครงการผ่านกิจกรรมตามวตั ถุประสงค์
๑๓.๒ ตวั ชีว้ ัดผลลพั ธ์ (Outcome)
- ร้อยละ ๘๐ กล่มเป้าหมายได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และ

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ สามารถนำความร้ไู ปปรับใชใ้ นการปฏิบตั ิตนเป็นผ้ทู ่มี คี ุณลักษณะอนั พึงประสงคท์ ่ีดีได้

๑๔. การติดตามและประเมนิ ผลโครงการ

๑๔.๑. จากการสังเกต

๑๔.๒ แบบประเมนิ

ลงชอ่ื ............................................................................ผู้เสนอโครงการ

( นางมทั มา แวนาแว )
ครผู ชู้ ว่ ย

งานการศึกษาข้นั พื้นฐาน

ลงชอ่ื ............................................................................ผู้เหน็ ชอบโครงการ
( นายนรุ อัสวาน สิงหะ )
ครผู ชู้ ่วย
งานแผนงานและโครงการ

คำสง่ั ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสุไหงปาดี

ที่ ๑๑๕ / ๒๕๖๕

เรอื่ ง แต่งตงั้ คณะทำงานตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

นักศึกษาพืน้ ฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-----------------------------------------------

ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี ได้ดำเนินการจัด

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดประชุมชลธาราและมัสยิดตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมไปถึงพัฒนาความสามารถ

ของตนเองตอ่ ไป

เพอ่ื ให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามคำส่ังท่ี ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันท่ี

๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอและผ้อู ำนวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เขต ปฏิบตั ริ าชการแทน ขอ้ ๑ จึง

แต่งตง้ั คณะทำงาน ดังตอ่ ไปนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มหี น้าที่ ใหค้ ำปรกึ ษา แนะนำ กำกับดูแล ประสานงาน อำนวย

ความสะดวกในการดำเนนิ งาน ประกอบดว้ ย

๑.๑ นางหทยั กาญจน์ วัฒนสทิ ธิ์ ผอ. กศน.อำเภอสไุ หงปาดี ประธานกรรมการ

๑.๒ นางมทั มา แวนาแว ครผู ชู้ ว่ ย รองประธาน

๑.๓ นางสาววาทณี ี ราชนยิ ม ครผู ้ชู ว่ ย กรรมการ

๑.๔ นางสาวมธุรา วจีอิสมยั ครูอาสาฯประจำตำบล กรรมการและ

เลขานุการ

๒. ฝา่ ยวชิ าการ มีหนา้ ที่ จดั ทำเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการ ประกอบด้วย

๒.๑ นางมัทมา แวนาแว ครูผ้ชู ว่ ย หัวหน้าคณะทำงาน

๒.๒ นางสาววาทีณี ราชนยิ ม ครูผ้ชู ่วย คณะทำงาน
๒.๒ นางสาวมธุรา วจอี ิสมยั ครูอาสาฯประจำตำบล คณะทำงานและ
เลขานุการ

๓. ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน มีหน้าที่ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ และจัดทำบัญชี

ลงทะเบยี นและรบั ลงทะเบยี นผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย

กจิ กรรมท่ี ๑ ณ มัสยดิ ซีรอตลุ อัรฮัม ตำบลปะลรุ ุ

๓.๑ นายมฮู มั หมัดอสั รี ยโู ซะ ครูผชู้ ่วย หวั หนา้ คณะทำงาน

๓.๒ นายอัลนากฟิ ท์ ดารอเดร์ ครผู ชู้ ่วย คณะทำงาน

๓.๓ นายนรุ อสั วาน สงิ หะ ครผู ู้ชว่ ย คณะทำงาน

๓.๔ นายสมบรู ณ์ มามะ ครผู ู้ชว่ ย คณะทำงาน

๓.๕ นายนิไยลานี บินนิเด็ง ครอู าสาฯ คณะทำงาน

๓.๖ นายอาหามะ ตาเยะ กศน.ตำบลสากอ คณะทำงาน

๓.๗ นางมารยี านา……………/

๓.๗ นางมารียานา อับดุลเลา ครอู าสาฯ ปอเนาะ คณะทำงาน

๓.๘ นางสาวจนั ทิรา สือแม กศน.ตำบลโตะ๊ เด็ง คณะทำงาน

๓.๙ นางสาวรุสนีดา ยูนุ๊ กศน.ตำบลกาวะ คณะทำงานและ

เลขานุการ

กจิ กรรมที่ ๒ ณ วดั ประชมุ ชลธารา ตำบลสุไหงปาดี

๓.๗ นางรจนา นลิ วัตน์ ครูผูช้ ่วย หวั หนา้ คณะทำงาน

๓.๘ นางสทุ ธดิ า อุดมเพ็ชร์ กศน.ตำบลสไุ หงปาดี คณะทำงาน

๗.๗ นางสุทธิดา อดุ มเพ็ชร์ กศน.ตำบลสุไหงปาดี คณะทำงานและ

เลขานุการ

๔. ฝ่ายยานพาหนะและอาคารสถานท่ี เครอ่ื งเสียง มหี น้าท่ี ประสานงานการขอใชส้ ถานท่ี ทำหนังสือ

ขอใชส้ ถานที่ และจดั เตรียมสถานทใ่ี ห้ความพรอ้ มในการดำเนินโครงการตามท่ีได้วางไว้ ประกอบดว้ ย

๔.๑ นายสมบูรณ์ มามะ ครผู ู้ชว่ ย หวั หน้าคณะทำงาน

๔.๒ นายนุรอัสวาน สงิ หะ ครผู ูช้ ว่ ย คณะทำงาน

๔.๓ นายอลั นากฟิ ท์ ดารอเดร์ ครูผูช้ ว่ ย คณะทำงาน

๔.๔ นายมฮู ัมหมดั อัสรี ยูโซะ ครูผู้ชว่ ย คณะทำงาน

๔.๕ นางสาวนูรไอนี ตาเยะ ครผู ชู้ ว่ ย คณะทำงาน

๔.๖ นายอาหามะ ตาเยะ ครู กศน.ตำบลสากอ คณะทำงาน

๔.๗ นายนไิ ยลานี บนิ นเิ ด็ง ครอู าสาฯ คณะทำงาน

๔.๘ นางยามลี ะห์ สงิ หะ ครู กศน.ตำบลริโก๋ คณะทำงาน

๔.๙ นางมธุรา วจอี สิ มัย ครอู าสาฯ คณะทำงานและ

เลขานกุ าร

๕. ฝา่ ยประชาสมั พันธ์และเทคโนโลยี มีหนา้ ท่ี บันทกึ ภาพกิจกรรมประชาสัมพนั ธโ์ ครงการและจัดทำ

ขา่ วสารขอ้ มลู ประกอบดว้ ย

๕.๑ นางยูไนดะห์ มะเก ครูผู้ชว่ ย หัวหน้าคณะทำงาน

๕.๒ นายอลั นากฟิ ท์ ดารอเดร์ ครูผู้ช่วย คณะทำงาน

๕.๓ ว่าที่ร้อยตรสี หัฐ มะดาแฮ ครอู าสาฯประจำปอเนาะ คณะทำงานและ

เลขานกุ าร

๖. ฝ่ายพธิ กี รดำเนนิ กจิ กรรมตามโครงการ มหี น้าที่ เป็นพิธีกรและวางแผนจัดทำกำหนดการ

ดำเนินงานกจิ กรรมจดั กระบวนการเรยี นรู้ตามวัตถปุ ระสงค์ ประกอบด้วย

กจิ กรรมที่ ๑ ณ มสั ยดิ ซีรอตุลอรั ฮัม ตำบลปะลุรุ

๖.๑ นางมัทมา แวนาแว ครูผชู้ ่วย พิธกี รดำเนนิ รายการ

๖.๒ นางสาวมธรุ า วจีอสิ มัย ครอู าสาฯ หวั หนา้ วิทยากร

๖.๓ นางสาววาทณี ี ราชนิยม ครูผู้ชว่ ย วทิ ยากร

๖.๔ นายอัลนากิฟท์ ดารอเดร์ ครผู ้ชู ว่ ย วิทยากร

๖.๕ นายนรุ อสั วาน สิงหะ ครูผชู้ ว่ ย วทิ ยากร

๖.๖ นายอาหามะ ตาเยะ ครู กศน.ตำบลสากอ วทิ ยากร

กจิ กรรมที่ ๒ ณ วดั ประชมุ ชลธารา……………../

กิจกรรมที่ ๒ ณ วดั ประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี

๖.๗ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสทิ ธ์ิ ผอ. กศน.อำเภอสุไหงปาดี พธิ กี รดำเนนิ รายการ

๖.๘ นางรจนา นิลวตั น์ ครูผชู้ ่วย วทิ ยากร

๖.๙ นางสาวกันภริ มย์ แสงฉายศุภกุล เจ้าหนา้ ท่ีพสั ดุ วิทยากร

๖.๑๐ นางสุทธิดา อุดมเพ็ชร กศน.ตำบลสุไหงปาดี คณะทำงานและ

เลขานุการ

๗. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ ประสานงานจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม

โครงการและบรกิ ารวิทยากร ประกอบดว้ ย

๗.๑ นางยามีละห์ สิงหะ ครู กศน.ตำบลริโก๋ หวั หนา้ คณะทำงาน

๗.๒ นางมารยี านา อบั ดุลเลาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ คณะทำงาน

๗.๓ นางสาวจนั ทริ า สอื แม กศน.ตำบลโต๊ะเดง็ คณะทำงาน

๗.๔ นางสาวรุสนดี า ยนู ุ๊ กศน.ตำบลกาวะ คณะทำงาน

๗.๕ นางสาวรสุ สะลนี า ยาเส็ง บรรณารกั ษ์ คณะทำงาน

๗.๖ นางอาฟสิ า ตาเละ๊ พนกั งานบรกิ าร คณะทำงาน

๗.๗ นางสุทธิดา อุดมเพ็ชร์ กศน.ตำบลสุไหงปาดี คณะทำงานและ

เลขานกุ าร

๘. ฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในการดำเนิน

ตามโครงการฯ ประกอบดว้ ย

๘.๑ นางรจนา นลิ วัตน์ ครผู ชู้ ว่ ย หวั หนา้ คณะทำงาน

๘.๒ นางสาวกันภริ มย์ แสงฉายศุภกลุ เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ คณะทำงาน

๘.๓ นางแวนรู ไอนี ตาเยะ ครูผู้ชว่ ย คณะทำงานและ

เลขานกุ าร

๙. ฝ่ายประเมินผลโครงการ มีหน้าที่ ติดตามผลผู้รับการอบรมหลงจบโครงการ จัดทำแบบประเมิน

ความ พึงพอใจและรวบรวมขอ้ มลู มาสรปุ รายงาน เพีอ่ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคร้ังต่อไป ประกอบด้วย

๙.๑ นางมัทมา แวนาแว ครูผ้ชู ่วย หัวหน้าคณะทำงาน

๙.๒ นางสาววาทีณี ราชนิยม ครผู ู้ช่วย คณะทำงาน

๙.๓ นางสาวมธรุ า วจีอสิ มัย ครูอาสาฯประจำตำบล คณะทำงานและเลขานุการ

ขอให้ผู้ที่รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด
เพอื่ ให้บรรลวุ ตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการและเกิดผลดตี ่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตงั้ แต่วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถงึ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ส่ัง ณ วนั ที่ ๒๗ เดอื นธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นางหทัยกาญจน์ วฒั นสิทธ์ิ )
ผอู้ ำนวยการศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสไุ หงปาดี

คณะผจู้ ัดทำ

ท่ีปรึกษา วัฒนสทิ ธ์ิ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอสไุ หงปาดี
๑. นางหทยั กาญจน์ วจีอสิ มยั ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยี นประจำตำบล
๒. นางสาวมธุรา
สิงหะ ครผู ู้ชว่ ย
คณะทำงาน มามะ ครูผูช้ ่วย
๑. นายนุรอสั วาน ดารอเดร์ ครผู ชู้ ่วย
๒. นายสมบูรณ์ ยูโซะ ครผู ู้ช่วย
๓. นายอลั นากฟิ ท์ ตาเยะ ครูผู้ช่วย
๔. นายมฮู มั หมัดอสั รี แวนาแว ครผู ู้ชว่ ย
๕. นางแวนูรไอนี นิลวัตน์ ครผู ชู้ ว่ ย
๖. นางมัทมา มะเก ครูผู้ช่วย
๗. นางรจนา ศรีจรสั ครผู ู้ช่วย
๘. นางยไู นดะห์ บินนิเด็ง ครูอาสาสมคั รการศกึ ษานอกโรงเรียนประจำตำบล
๙. นางสาววาทีณี ตาเยะ ครูอาสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรียน
๑๐.นายนิไยลานี ประจำศูนยก์ ารเรยี นชมุ ชน
๑๑.นายอาหามะ สิงหะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ประจำศนู ยก์ ารเรยี นชุมชน
๑๒.นางยามีละห์ สือแม ครอู าสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรียน
ประจำศนู ย์การเรยี นชมุ ชน
๑๓.นางสาวจันทิรา อดุ มเพ็ชร์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ประจำศนู ย์การเรยี นชมุ ชน
๑๔.นางสทุ ธดิ า ยูนุ๊ ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ประจำศนู ย์การเรยี นชุมชนตำบล
๑๕.นางสาวรสุ นีดา มะดาแฮ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยี น
ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
๑๖.วา่ ทร่ี ้อยตรีสหฐั อบั ดลุ เลาะ ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ประจำสถาบนั ศึกษาปอเนาะ
๑๗.นางมารยี านา
ครผู ้ชู ว่ ย
เรยี บเรยี ง / จดั พมิ พ์ /
นางมทั มา แวนาแว ครผู ู้ช่วย

บรรณาธิการ
นางมทั มา แวนาแว


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Resume Nur Taufiqah
Next Book
KAD RAYA - Copy