The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานผึ้งชันโรง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by singhayamilah, 2022-05-18 06:49:35

โครงงานผึ้งชันโรง

โครงงานผึ้งชันโรง

โครงงานมหศั จรรยน์ ำ้ ผึ้งชนั โรง

โครงงานมหัศจรรยน์ ้ำผง้ึ ชันโรง

ชอ่ื โครงงาน : โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์ของน้ำผ้ึงชันโรง
ผู้จดั ทำโครงงาน :
นายมูฮำมดั ฮากมี ี บนิ มาเละ

นายยสุ รนั อมู าร์

นายอบั ดุลซาลาม บนิ วามี

นายซาฟีอี กาเดร์

นายอลั คอยรูล มะรอวี

ครูท่ีปรึกษา : นายนรุ อสั วาน สิงหะ

นางยามลี ะห์ สิงหะ

นางสาวมธุรา วจีอิสมัย

ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา : นางหทัยกาญจน์ วฒั นสิทธิ์

สถานศกึ ษา : กศน. ตำบลรโิ ก๋

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสไุ หงปาดี

ปีการศกึ ษา : 2564

บทคดั ยอ่

โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์ของนำ้ ผงึ้ ชนั โรง มีวัตถุประสงคเ์ พ่ือศึกษาอตั ราส่วนท่ีเหมาะสม ในการผสมน้ำผ้ึง
ชันโรงกับน้ำสมุนไพรชาขิง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการดื่มน้ำผึ้งชันโรงผสมกับน้ำสมุนไพรชาขิง กศน.
ตำบลริโก๋ เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากน้ำผึ้งชันโรง จึงนำน้ำผึ้งชันโรงเป็นส่วนผสมกับเครื่องด่ืม
สมนุ ไพรชาขิง เพือ่ เพมิ่ รสชาตใิ ห้ผู้ที่ไม่สามารถด่ืมชาขิงสดได้ ตลอดจนสง่ เสริมให้เป็นแหลง่ เรียนรู้ และพัฒนาเป็น
อาชีพในชมุ ชนตอ่ ไป ผลจากการศึกษา พบว่า รสชาตทิ ี่สามารถด่มื ไดง้ ่าย พบว่า สูตรท่ี 2 อัตราส่วนท่นี ำ้ เปลา่ 300
มิลลิลิตร ขงิ 2 ชอ้ นโตะ๊ นำ้ ผ้ึงชนั โรง 2 ชอ้ นโตะ๊ มรี สชาติท่กี ลมกล่อม เปร้ียวอมหวาน เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมท่ี
สามารถดื่มได้ง่ายที่สุด และนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด ด้านไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสยี ตอ่ รา่ งกาย ระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 100 ด้านคุณประโยชน์ที่ได้รับ และสรรพคุณตรงกับความต้องการ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
100 รองลงมา ด้านสามารถช่วยบำรุงสุขภาพ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 ด้านความสะอาด ปลอดภัยของน้ำผึ้ง
ชันโรงผสมน้ำสมุนไพรชาขิง ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 รองลงมา ด้านดื่มทุกครั้ง รู้สึกดับกระหายและสดช่ืน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 70 ด้านเป็นสารเสริมความงาม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา ด้านดื่มง่าย
รสชาติอร่อย ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ด้านสามารถทดแทนน้ำเปล่าเพื่อดับกระหายได้ ระดับมากที่สุด
ร้อยละ 60 ระดับมาก ด้านส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100% ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 และด้านความ
แปลกใหม่นา่ สนใจ ทำให้อยากดืม่ ระดับมากที่สดุ คิดเปน็ ร้อยละ 30

โครงงานมหัศจรรย์น้ำผง้ึ ชนั โรง

กติ ตกิ รรมประกาศ

โครงงานเรื่องมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งชันโรง โดยนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลริโก๋
สำเร็จลลุ ่วงไปได้ด้วยดี เพราะไดร้ ับความอนเุ คราะห์ และความชว่ ยเหลือเป็นอย่างยิ่ง จากคณะครู กศน.ตำบลริโก๋
คือ ครูนุรอัสวาน สิงหะ ครูมธุรา วจีอิสมัย และครูยามีละห์ สิงหะ ที่ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี นางหทัยการญจน์ วัฒนสิทธิ์ ที่ให้การ
สนบั สนนุ ตรวจสอบแกไ้ ข จนสำเรจ็ ลุลว่ งไปด้วยดี กลมุ่ ของข้าพเจ้ารู้สกึ ซาบซึง้ ในความกรุณาจากคณะครทู ุกทา่ น

นอกจากน้ี ขอขอบคุณเพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน รวมถึงผู้ปกครอง ที่กรุณาให้ความร่วมมือและอนุญาตให้มี
การเก็บรวบรวมขอ้ มลู แบบสอบถาม เพื่อใชใ้ นการทำโครงงาน จนทำให้โครงงานสำเรจ็ ลลุ ว่ งไปด้วยดี

คณะผจู้ ดั ทำ

สารบัญ โครงงานมหัศจรรยน์ ้ำผ้งึ ชนั โรง

เรอื่ ง หน้า

บทคัดย่อ ข
กติ ตกิ รรมประกาศ ค
สารบญั ง
สารบัญตาราง 1
บทที่ 1 บทนำ 1
1
ความเป็นมาและความสำคญั 1
วตั ถปุ ระสงค์ 1
ผลทค่ี าดว่าจะไดร้ บั 1
สมมุติฐานของการทดลอง 2
ขอบเขตของการทดลอง 3
นิยามศัพท์เฉพาะ 9
บทที่ 2 เอกสารที่เก่ียวข้อง 14
บทท่ี 3 อปุ กรณ์และวธิ ีการดำเนินการ 16
บทท่ี 4 ผลการดำเนินการ 18
บทท่ี 5 สรุปผลการดำเนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

โครงงานมหัศจรรยน์ ้ำผง้ึ ชันโรง

บทท่ี 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
ผ้ึงชันโรง เป็นแมลงขนาดเล็กคล้ายผ้งึ แต่ไม่มีเหลก็ ในพบมากในเขตร้อน มีวิวัฒนาการสูงกว่าผง้ึ ปา่ มีการ

แพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งผึ้งชันโรงนี้จะอาศัยอยู่ในโพรงไม้ โพรงใต้ดิน และโพรงเทียม
ตามบ้านเรือน น้ำผึ้งชันโรงประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมีโน วิต ามิน
เกลือแร่ ไนอาซนิ ซงึ่ มีปริมาณท่ีสงู กว่าน้ำผ้ึงพันธุ์ และมคี ณุ สมบัติต้านอนุมูลอสิ ระ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์ (antimicrobial activity) ที่เป็นโทษต่อระบบทางเดินหายใจ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ช่วย
ชะลอความเสื่อมของเซลล์ รักษาแผลในระบบทางเดินหายใจ ช่วยทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่น และหากนำไปผสมกับ
เครื่องดืม่ สมุนไพร ซ่ึงเปน็ เครอื่ งดม่ื ท่ไี ดจ้ ากการใชส้ ่วนประกอบต่างๆ ของพืชสมุนไพร เช่น ขิง ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ
นำมาแปรรูป เพื่อดื่มให้ได้รสชาติท่ีถูกปากของคนในครอบครวั อีกทั้งยังปลอดจากสารเคมี คุณค่าและประโยชน์ก็
จะเพม่ิ มากขึ้น มรี สชาตอิ ร่อยตามธรรมชาติ ทำให้ห่างไกลจากโรคภยั ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่งิ ภายใต้สถานการณ์
การระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 หรือท่ีเรารจู้ ักกันในนาม โควดิ 19 ท่ีมีอัตราการเส่ยี งในการเพร่ระบาดสูง
ซ่ึงจะต้องเฝ้าระวังดแู ลสุขภาพรา่ งกายของตนเอง และครอบครัวใหห้ ่างไกลจากโรคโควดิ

กศน.ตำบลริโก๋ จึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ทีไ่ ด้จากน้ำผึง้ ชันโรง จึงนำน้ำผึ้งชันโรงเป็นส่วนผสม
กับเครื่องดื่มสมุนไพรชาขิง เพื่อเพิ่มรสชาติให้ผู้ที่ไม่สามารถดื่มชาขิงสดได้ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และพฒั นาเป็นอาชพี ในชมุ ชนตอ่ ไป

1.2 วตั ถปุ ระสงค์
1. เพอ่ื ศึกษาอตั ราสว่ นท่ีเหมาะสม ในการผสมนำ้ ผ้งึ ชนั โรงกับน้ำสมุนไพรชาขงิ
2. เพื่อศกึ ษาความพึงพอใจหลงั การดมื่ น้ำผ้งึ ชันโรงผสมกับนำ้ สมุนไพรชาขิง

1.3 ผลท่คี าดวา่ จะได้รับ
1. สามารถทราบถงึ อัตราส่วนที่เหมาะสม ในการผสมน้ำผ้ึงชันโรง กบั น้ำสมุนไพรชาขิง
2. สามารถทราบถึงความพึงพอใจหลังการดม่ื นำ้ ผง้ึ ชนั โรงผสมนำ้ สมนุ ไพรชาขิง

1.4 สมมตุ ิฐานของการทดลอง
นำ้ ผง้ึ ชันโรงผสมน้ำสมนุ ไพรชาขิงเปน็ ท่พี งึ พอใจ และมสี รรพคุณทหี่ ลากหลาย

1.5 ขอบเขตของการทดลอง
1.5.1 กล่มุ ตัวอยา่ ง
1. นกั ศกึ ษาท่ีไม่ด่ืมชาขงิ สด จำนวน 10 คน
1.5.2 ตวั แปรทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
1) ตวั แปรตน้ อตั ราส่วนท่ีเหมาะสมในการผสมนำ้ ผง้ึ ชันโรงกับน้ำสมนุ ไพรชาขงิ
2) ตวั แปรตาม ความพงึ พอใจของนักศกึ ษาที่ดม่ื นำ้ ผึง้ ชนั โรง ผสมนำ้ สมุนไพรชาขิง

โครงงานมหศั จรรย์นำ้ ผง้ึ ชนั โรง

1.6 นยิ ามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 ชันโรง หมายถึง แมลงขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้ และละอองเกสรมาใช้เป็น

อาหารเช่นเดยี วกับผึ้ง แต่ไมม่ เี หลก็ ใน จึงไมส่ ามารถตอ่ ยได้
1.6.2 นำ้ ผึง้ หมายถงึ ของเหลวท่ผี ึ้งสรา้ งขึ้นจากการเก็บเกยี่ วน้ำหวานของดอกไม้สว่ นใดส่วนหน่ึงของพืช

ท่ผี งึ้ นำมาสะสมไว้ผ่านกระบวนการตามธรรมชาติของผึง้ จนกลายเปน็ ของเหลวหนืดมีสีเหลืองอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้ม
(Chaikham et al,2016)

1.6.3 อัตราส่วนท่ีเหมาะสม หมายถึง เกณฑ์เปรียบเทยี บปรมิ าณของอย่างเดียวกันหรือตา่ งกนั เพื่อจะได้
ทราบว่าปริมาณแรกเป็นเศษส่วนเทา่ ใดของปริมาณหลงั

1.6.4 สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค
อาการเจ็บปว่ ยต่าง ๆ หรือบำรงุ ร่างกาย

1.6.5 ขงิ หมายถงึ ชอ่ื ไมล้ ม้ ลุกชนิด Zingiber officinale Roscoe ในวงศ์ Zingiberaceae มีลำตน้ ใต้ดิน
เป็นเหง้า แตกสาขาเปน็ แงง่ คล้ายนิ้วมอื มีกลน่ิ เฉพาะ รสเผด็ ซ่า ใชป้ ระกอบอาหาร และทำยาได้

1.6.6 ชา หมายถงึ เครอ่ื งดมื่ ท่มี กี ลน่ิ หอมทำจากพืชตากแหง้ ชนิดต่าง ๆ นำมาชงหรอื ต้มกบั นำ้ รอ้ น
1.6.7 คณุ ประโยชน์ หมายถงึ ลกั ษณะทเ่ี ป็นประโยชน์ เชน่ สมุนไพรมีคุณประโยชน์ในการทำยารักษาโรค
ได้.

โครงงานมหัศจรรย์น้ำผ้ึงชันโรง

บทที่ 2

เอกสารท่เี กย่ี วข้อง

ในการทำโครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ของน้ำผึ้งชันโรง ครั้งนี้ได้ทำการสำรวจเอกสาร และงานวิจัยที่
เกีย่ วขอ้ งเพอ่ื นำมาประกอบการดำเนนิ การตามลำดบั ดงั น้ี

2.1 ความหมายของน้ำผ้งึ ชนั โรง
2.2 ลกั ษณะของชันโรง

2.2.1 ลักษณะของชันโรงอตี ามา่
2.2.2 ลักษณะของชนั โรงขนเงิน
2.2.3 ลกั ษณะของชนั โรงปกี ขาว
2.2.4 ลักษณะของชันโรงปดั แพร่
2.3 คุณประโยชน์ของน้ำผง้ึ ชันโรง
2.4 ความหมายของสมุนไพร
2.5 ลกั ษณะทางพฤกษศาสตรข์ องขิง
2.5 การเลอื กกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

2.1 ความหมายของน้ำผึง้ ชันโรง
น้ำผึ้งชันโรง เป็นของเหลวที่มรี สหวาน ได้จากชันโรง ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กคล้ายผึ้ง แต่ไม่มีเหล็กใน พบ

มากในเขตรอ้ น ในประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงไม่มกนัก โดยสว่ นใหญ่พบได้ใน 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ ทางภาคใต้ในจังหวัด
สงขลา และภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี น้ำผึ้งชันโรงมีสารอาหารมากมาย โดยเฉพสะกรดอะมีโน มีแร่ธาตุที่
สำคัญต่อร่างกาย รวมทั้งวิตามิน และไนอาซิน ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าน้ำผึ้งพันธุ์ในสกลุ Apis (อัญชลี สวาสด์ิ
ธรรม,2556)

2.2 ลักษณะของชันโรง
1. ชันโรงที่อาศัยอยู่ตามโพรงต้นไม้ใหญ่ โดยมีการเข้าออกเป็นรูขนาดเล็ก ชันโรงกลุ่มนี้เป็นชันโรงท่ี

โบราณท่ีสดุ เนือ่ งจากในโพรงตน้ ไม้ใหญอ่ ณุ หภูมจิ ะเยน็ สบายตลอดเวลา
2. ชันโรงที่อาศยั อยู่ตามกง่ิ ไม้ โดยมีทางเข้าออกเปน็ รเู ล็กๆ เนื่องจากก่ิงไม้มขี นาดไม่ใหญเ่ ทา่ ตน้ ไม้
3. ชันโรงที่อาศัยอยู่ในดิน ชันโรงชนิดน้ีจะอาศัยอยู่ในจอมปลวก มีความสามารถในการไล่จอมปลวกโดย

การใชย้ างไม้ปดิ ทางออกของปลวก
4. ชันโรงที่อาศัยตามรอยแตกของบ้าน ซอกตึก กล่องไม้ผุ หรือตามกิ่งไม้ชันโรงชนิดนี้มีความทนทานต่อ

การเปล่ยี นแปลงของสภาพแวดล้อมไดด้ ี

โครงงานมหศั จรรยน์ ำ้ ผง้ึ ชนั โรง

2.2.1 ลกั ษณะของชนั โรงอีตามา่

อนุกรมวธิ าน

สกลุ Heterotrigona

ชอ่ื วิทยาศาสตร์ Heterotrigona itama (Corkewell 1918)

ลกั ษณะทว่ั ไป ชันโรง Heterotrigona itama (Corkewell 1918) ชื่อพื้นเมืองเรียกว่า “อุงค

วน” เป็นชันโรงขนาดกลาง ลำตัวยาวประมาณ 4-5 มลิ ลเิ มตร สว่ นหวั และลำตัวสดี ำ ส่วนท้องค่อนข้างดำ เน้ือปีก

สนี ้ำตาลใส เส้นปีกสนี ำ้ ตาลเขม้ สร้างรงั ในโพรงไมห้ รอื ในดนิ ลักษณะปากทางเขา้ รังสดี ำ เบาบาง และออ่ นนุ่ม

เขตแพรก่ ระจาย พบไดใ้ นประเทศไทยและเอเชยี ตะวันออกเฉยี งใต้

2.2.2 ลกั ษณะของชันโรงขนเงนิ

อนกุ รมวิธาน

สกุล Tetragonula

ช่อื วทิ ยาศาสตร์ Tetragonula pagdeni (Schwarz, 1939)

ลกั ษณะทัว่ ไป ชันโรง Tetragonula pagdeni (Schwarz, 1939) ชื่อพื้นเมืองเรียกว่า “อุง

แมลงวัน” เป็นชันโรงขนาดเล็ก มีขนาดลำตัวประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนหัวและอกค่อนข้างดำ ส่วนท้องสีน้ำตาล

อ่อน ขาสีดำ เนื้อปกี ใส สร้างรังในโพรงตามสิ่งก่อสรา้ ง ผนงั อาคาร เสาไม้ ทอ่ พวี ีซี ปากทางเขา้ รงั มีลกั ษณะเป็นท่อ

สั้นๆ มีสนี ้ำตาลเขม้ และออ่ นน่มุ

โครงงานมหศั จรรย์น้ำผงึ้ ชันโรง

เขตแพรก่ ระจาย พบไดใ้ นประเทศไทยและเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้

2.2.3 ลักษณะของชนั โรงปกี ขาว

อนกุ รมวิธาน Tetrigona
สกลุ Tetrigona apicalis (Smith, 1857)
ช่ือวิทยาศาสตร์

ลักษณะทวั่ ไป ชันโรง Tetrigona apicalis (Smith, 1857) ชื่อพื้นเมืองเรียกว่า “ขี้สูด” มี

ขนาดปานกลาง ลำตัวยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ส่วนหัวสีน้ำต่าลเข้มเกือบดำลักษณะเรียบมัน ส่วนอกสีน้ำตาล

เขม้ ลักษณะเรียบมันและมีขนสีนำ้ ตาลกระจาย ขอบด้านหลังมีขนยาว ขาคู่ที่สามบรเิ วณ ขอบทเิ บยี มีขนแตกแขนง

เป็นพู่ขนนก โคนปีกสีน้ำตาลเข้มและส่วนปลายปีกสีขาว สร้างรังอยู่ตามโพรงต้นไม้หรือตามแนวซอกหิน ปาก

ทางเข้ารังมีลักษณะเป็นปากแตรแบนค่อนข้างหนายื่นออกมาภายนอกสีน้ำตาล สีเหลืองอำพัน ลักษณะแข็งและ

เปราะ บรเิ วณรอบปากทางเข้ารังมยี างไมต้ ิดโดยรอบ ลักษณะเปน็ เกล็ดเล็กๆ สำหรับใชป้ ้องกนั มดและศตั รูอ่ืนๆ ท่ี

เข้ามารบกวน นอกจากนท้ี ีป่ ากทางเขา้ ยังมีชนั โรงงานปอ้ งกนั รังอย่จู ำนวน 5-10 ตัว

เขตแพร่กระจาย พบไดใ้ นประเทศไทยและเอเชยี ตะวันออกเฉยี งใต้

2.2.4 ลกั ษณะของชันโรงปากแตรใหญ่

โครงงานมหัศจรรย์น้ำผงึ้ ชันโรง

อนุกรมวธิ าน

สกุล Lepidotrigona

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidotrigona terminata (Smith, 1878)

ลกั ษณะทว่ั ไป ชันโรง Lepidotrigona terminata ช่ือพ้นื เมอื งเรียกว่า “อุงดำขาหลงั ยาว” มี

ขนาดปานกลาง ลำตัวยาวประมาณ 5.5-6 มลิ ลเิ มตร สว่ นหวั สดี ำมรี อยขรขุ ระ ส่วนอกสีนำ้ ตาลเข้มและมีแถบขนสี

เหลอื งอยรู่ อบบริเวณขอบอก สว่ นทอ้ งสนี ้ำตาลเข้ม เนอื้ ปกี สีน้ำตาลใส พบสรา้ งรังอยตู่ ามโพรงต้นไมแ้ ละรอยแตก

ของหนิ ปากทางเข้ารังมีลักษณะเปน็ ปากแตร ออ่ นนุม่ สนี ้ำตาล ปลายปากแตรสีเหลืองนวล เม่ือถกู รบกวนจะหลบ

เขา้ ข้างในทง้ั หมด

เขตแพรก่ ระจาย พบไดใ้ นประเทศไทยและเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้

2.3 คุณประโยชนข์ องนำ้ ผ้งึ ชนั โรง
2.3.1 ชันโรงเป็นแมลงผสมเกสร รังมีขนาดเล็ก มีน้ำหนักน้อย จึงสะดวกกับการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปใช้

ผสมเกสร การใชช้ นั โรงนี้ สามารถลดปญั หาเงาะข้ีครอกได้ดี (อญั ชลี สวาสดิ์ธรรม และคณะ,2546)
2.3.2 น้ำผง้ึ ชันโรง มีความช้ืนสูง และมคี า่ ความเปน็ กรดด่าง มคี ุณสมบตั เิ ป็นสารตา้ นจลุ ินทรยี ์ยับยงั้ เชื้อได้

หลายชนิด และตา้ นอนุมลู อสิ ระ (กรกนก สันตภิ ราภพ,2554)
2.3.3 มีฤทธิ์ด้านการอักเสบธรรมชาติ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการสมานแผล ช่วยให้แผลหายเรว็ ขึ้น มี

ประสิทธิภาพในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยปรับระบบการทำงานของระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้น รวมไป
ถึงใช้เปน็ สว่ นประกอบในการทำยารักษาเกี่ยวกบั ระบบโลหิต ปญั หาเสน้ เลือดอุดตนั

2.4 ความหมายของสมนุ ไพร
สมุนไพร (Medicinal plant หรือ herb) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง พืชที่ใช้เป็น

เคร่ืองยา ซ่งึ หาได้ตามพื้นเมืองมใิ ช่เคร่ืองเทศ แต่ความหมายตามตำรายาไทย หมายถึง ยาทีไ่ ด้จาก พฤษชาติ สัตว์
หรือแร่ ซึ่งมไิ ด้ปรุงแตง่ หรอื แปรสภาพ (พรอ้ มจิต ศรลมั น์, 2537: 2)

ความหมายตาม พ.ร.บ สมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากสัตว์หรือแร่ ซึ่งยังมิได้ผสม ปรุงหรอื แปรสภาพ (วัน
ดี กฤษณพันธ์, 2538:2)

ส่วนในทศั นะของนักวทิ ยาศาสตร์ หมายถึง ผลิตภณั ฑท์ ไ่ี ดจ้ ากธรรมชาติ ท่ีมคี ุณสมบตั ทิ างยา ไมว่ า่ มาจาก
สิ่งใดในธรรมชาติ ต้งั แตพ่ ืชต่ำสุดจนถงึ พืชชั้นสงู สุด

การศึกษาพืชสมุนไพรเพื่อนนำมาใช้เป็นยาแผนปัจจุบันนั้น มีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวางโดย
พยายามสกัดสาระสำคัญจากสมุนไพร เพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของสาร ตรวจสอบฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาในสัตว์ทดลองเพื่อทดสอบผลการรักษาโรคว่าได้ผลดีหรือไม่เพียงใด โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือ
ก่อให้เกดิ พิษคอ่ นข้างนอ้ ย จงึ นำสารนน้ั มาเตรียมยาในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่อื ทำการทดสอบกับคนตอ่ ไป

สมุนไพรนอกจากจะใช้เป็นยาแล้วนั้น ยังใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ใช้เตรียมเครื่องดื่มใช้เป็นอาหารเสริม
เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหารและยา ตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลงอีกด้วย ในทาง
ตรงกันข้าม สมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่มีความเป็นพิษถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกินขนาดอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นจึง
ควรใช้ดว้ ยความระมดั ระวงั และใช้อย่างถกู ตอ้ ง

โครงงานมหศั จรรยน์ ้ำผึ้งชนั โรง

2.5 ลกั ษณะทางพฤกษศาสตรข์ องขิง

ชอ่ื วงศ์ Zingiberaceae
ชือ่ วทิ ยาศาสตร์ Zingiber officinale Roscoe.
ชือ่ สามัญ Ginger
ช่ือท้องถิ่น ขงิ , ขงิ แกลง, ขิงแดง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ลม้ ลุก มีเหงา้ ใต้ดนิ ลกั ษณะเปน็ เหง้า เปลอื กนอกสีนำ้ ตาลแกมเหลอื ง เนือ้ ใน
สีนวล หรือเหลืองอ่อน มกี ลนิ่ เฉพาะ จะแทงหนอ่ หรอื ลำตน้ เทียมขึ้นมาเหนือพ้ืนดนิ ส่วนท่ีโผล่เหนอื ดิน คือกาบใบ
ที่หุ้มซอ้ นกนั มีสีเขยี ว ใบ เป็นใบเดีย่ ว ออกเรียงสลับ รปู ขอบขนาน แกมรูปใบหอกหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลาย
ใบเรียวแหลมหรือยาวคล้ายหาง กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. ขอบใบเรียบ โคนใบสอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว
เ ข ้ ม เ ป ็ น ม ั น ท ้ อ ง ใ บ ห ร ื อ ใ ต ้ ใ บ ม ี ข น ส ี ข า ว น ว ล ก ้ า น ใ บ สั้ น
ดอก ออกเป็นช่อแบบชอ่ เชงิ ลด แทงออกจากเหง้าใตด้ นิ ช่อดอกลักษณะเป็นกาบสีเขียว ใบประดับเรียงเวยี นสลบั สี
เขยี วออ่ น ดอกจะมกี ลีบดอกเป็นสเี หลอื งแกมเขียว ตรงปลายกลีบผายกว้างออก สีมว่ งแดง สว่ นโคนกลีบดอกม้วน
หอ่ ผล (เมล็ด) เปน็ ผลแหง้ ทรงกลม และแข็ง ขนาดประมาณ 1 ซม. เป็น 3 พู ภายในมเี มล็ดสดี ำหลายเมล็ด

ประโยชนท์ างยา
เหง้าแก่สด : ยาแก้อาเจียน ยาขมเจริญอาหาร ยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม แก้ไอ ขับเสมหะ บำรุง

ธาตุ สามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดอาการจุกเสยี ดได้ดี มีฤทธิ์ในการขับน้ำดี เพื่อย่อยอาหาร แก้
ปากคอเป่อื ย แกท้ อ้ งผูก ลดความดนั โลหิต

ตน้ : ขบั ผายลม แกจ้ ุกเสียดแนน่ เฟ้อ แก้นิ่ว บำรงุ ไฟธาตุ แกค้ อเป่อื ย ชว่ ยยอ่ ยอาหาร ฆา่ พยาธิ แก้โรคตา
แกบ้ ิด แก้ลมป่วง แก้ท้องรว่ งอยา่ งแรง แกอ้ าเจียน

ใบ : รสเผ็ดรอ้ น บรรเทาอาการแก้ฟกช้ำจากการหกล้ม กระทบ กระแทก แกโ้ รคกำเดา ขับผายลม แก้นิ่ว
แก้คอเปื่อย บำรุงไฟธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าพยาธิ แก้โรคตา ขับลมในลำไส้ แก้ขัดปัสสาวะ แก้โรคตา ใช้ร่วมกับ
สมุนไพรอื่น เชน่ มะขามแขก กานพลู ต้มเอานำ้ ดม่ื เป็นยาระบายชนดิ กระตนุ้ ลำไส้ใหญใ่ หบ้ บี ตวั

โครงงานมหัศจรรย์น้ำผ้ึงชนั โรง

ดอก : รสฝาดร้อน ทำให้ชุ่มชื่น แก้โรคตาแฉะ ฆ่าพยาธิ ช่วยย่อยอาหาร แก้คอเปื่อย บำรุงไฟธาตุ แก้น่ิว
แก้เบาขดั แกบ้ ิด แก้ขัดปัสสาวะ โรคประสาทซง่ึ ทำใจใหข้ ุน่ มวั

ผล (เมล็ด) : รสหวานเผ็ด รักษาอาการไข้ บำรุงน้ำนม บรรเทาอาการคอแห้ง เจ็บคอ แก้ตาฟาง เป็นยา
อายวุ ฒั นะ, ใชผ้ สมกับสมนุ ไพรอื่น แกห้ นองใน ตาต้อกระจก ตาฟาง ตามดื วงิ เวียนศีรษะ โรคประสาทพิการ ปวด
เอว การมีบุตรยากของสตรี

ลำต้นเหนอื ดนิ : รสเผด็ ร้อน ขับลมลำไส้ แก้ท้องร่วง จุกเสยี ด
เหง้า (ลำต้นใต้ดิน) : รสหวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้คลื่นไส้อาเจียน ขับปัสสาวะ บำรุง
ธาตุ แก้หอบ รกั ษาบิด และรักษาพิษจากปู ปลา นก เน้ือสตั วอ์ ่ืนๆ ตม้ ดม่ื แก้ไอ ขบั เสมหะ ช่วยขยายหลอดเลือดใต้
ผิวหนังทำให้เหงื่อออก ปรับอุณหภูมิในร่างกายให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย ให้ปรุงกับสมุนไพรอื่นเป็นยาคุมธาตุได้ดี
และช่วยย่อยอาหาร ใช้เหง้าสดโขลกผสมกระเทียม เกลือ มะนาว รับประทานขับน้ำคาวปลาในสตรีที่คลอดบุตร
ใหม่ และขับลม บรรเทาอาการปวดท้องเกร็ง ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ป้องกันการเมารถเมาเรือได้
ดีกวา่ ยาแผนปัจจุบัน
เปลือกเหงา้ : รสเผ็ดร้อน เปลือกเหงา้ แห้งต้มนำ้ ดื่มเป็นยาขับปัสาวะ ขบั ลม รักษาอาการท้องอืด แน่นจุก
เสียด อาการบวมน้ำ หรือใช้เปน็ ยาภายนอกทารักษาโรคผวิ หนัง กลากเกลือ้ น และแผลมีหนอง
ราก : รสหวานเผด็ รอ้ นขม ขับลม ฆ่าพยาธิ และเจรญิ อาหาร แก้เสมหะ แกบ้ ิด แก้พรรดดกึ บำรุงเสียงให้
เพราะ ทำให้ผิวหนงั สดชน่ื แก้น่วิ แกไ้ อ รักษาบิดตกเปน็ โลหิตสีขมิ้น
(Rspg.or.th. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; [เข้าถึงเมื่อ 5 ม.ค. 2560] เข้าถึงได้จาก:
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_11_1.htm)

2.6 การเลือกกลุ่มตวั อยา่ งแบบเจาะจง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณา

จากการตัดสินใจของผู้วจิ ยั เอง ลกั ษณะของกลุ่มท่เี ลือกเป็นไปตามวตั ถปุ ระสงคข์ องการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงต้องอาศยั ความรอบรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในเรอ่ื งนั้นๆของผู้ทำวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบน้ีมชี ื่อเรยี กอีกอยา่ งวา่ Judgement sampling

โครงงานมหศั จรรยน์ ำ้ ผ้ึงชันโรง

บทท่ี 3

อปุ กรณ์และวิธกี ารดำเนินการ

1. วัสดุ
1. ขิง/ขิงผง

2. น้ำผ้ึงชันโรง

2. อปุ กรณ์ โครงงานมหศั จรรยน์ ำ้ ผึ้งชนั โรง
1. เครือ่ งดดู น้ำผง้ึ
2. ถว้ ยตวง

3. แกว้ นำ้ 4. ช้อนโต๊ะ

โครงงานมหัศจรรย์น้ำผึ้งชนั โรง

วธิ ีการดำเนนิ การ
1. นำขงิ สดบดใหล้ ะเอยี ด จนเปน็ ผง นำมาละลายในนำ้ อณุ หภูมิปกติ ปรมิ าณ 300 มลิ ลลิ ิตร

2. นำนำ้ ผงึ้ ชันโรง ผสมในนำ้ ขิงที่ละลายน้ำแลว้ ขนใหเ้ ขา้ กนั

โครงงานมหศั จรรย์นำ้ ผ้งึ ชันโรง

3. หาอัตราสว่ นท่เี หมาะสมในการผสมน้ำผึง้ ชนั โรง กบั น้ำสมนุ ไพรชาขงิ จาก 2 สตู รตอ่ ไปนี้

ตารางท่ี 1 กำหนดอตั ราส่วนในการผสมน้ำผ้งึ ชันโรงกบั น้ำสมุนไพรชาขิง

สูตรที่ ชนดิ ของนำ้ ปริมาณ สมุนไพร ปริมาณ ชนดิ ของน้ำ ปรมิ าณ
1 ช้อนโตะ๊
1 น้ำเปลา่ 300 ขงิ 2 ช้อนโต๊ะ นำ้ ผง้ึ ชนั โรง
มิลลิลิตร

2 นำ้ เปลา่ 300 ขิง 2 ช้อนโต๊ะ นำ้ ผงึ้ ชนั โรง 2 ช้อนโตะ๊
มิลลลิ ติ ร

จากตารางที่ 1 สรุปได้วา่ อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมน้ำผ้ึงชันโรง กับน้ำสมุนไพรชาขิง คือสูตรที่ 2
ในอตั ราส่วน น้ำเปล่า 300 มลิ ลลิ ิตร ขิง 2 ชอ้ นโตะ๊ และนำ้ ผึง้ ชันโรง 2 ชอ้ นโต๊ะ มีรสชาตกิ ลมกล่อม ไม่หวานมาก
และดม่ื ง่าย

4. ศึกษาความพึงพอใจหลังการดื่มน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมุนไพรชาขิง โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึง

พอใจหลังจากด่ืมน้ำผงึ้ ชันโรงผสมนำ้ สมุนไพรชาขิง ซง่ึ แบง่ คา่ ของคะแนน ดงั นี้

5 หมายความว่า พงึ พอใจมากทสี่ ุด

4 หมายความว่า พงึ พอใจมาก

3 หมายความว่า พงึ พอใจปานกลาง

2 หมายความวา่ พึงพอใจน้อย

1 หมายความว่า พึงพอใจน้อยทส่ี ุด

ตารางท่ี 2 กำหนดประเด็นความพึงพอใจหลังการด่มื นำ้ ผึง้ ชนั โรงผสมนำ้ สมนุ ไพรชาขิง

ความพึงพอใจ ระดับความพงึ พอใจ
มาก ปานกลาง นอ้ ย
มากท่สี ดุ 4-- น้อยทีส่ ดุ
3-- -
1. ดม่ื ง่าย รสชาตอิ รอ่ ย 6 7-- -
2-- -
2. ดื่มทกุ ครั้ง รู้สึกดับกระหายและสดชนื่ 7 - -- -
- -- -
3. ความแปลกใหม่นา่ สนใจ ทำให้อยากด่ืม 3 4-- -
3-- -
4. สามารถชว่ ยบำรุงสุขภาพ 8 2-- -
-
5. ไมก่ อ่ ให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย 10

6. คุณประโยชนท์ ีไ่ ดร้ ับ และสรรพคณุ ตรงกบั ความตอ้ งการ 10

7. สามารถทดแทนน้ำเปล่าเพอื่ ดบั กระหายได้ 6

8. เป็นสารเสริมความงามผิวพรรณ 7

9. ความสะอาด ปลอดภัยของน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมุนไพร 8

ชาขิง

10. ส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100% 6 4 - --

โครงงานมหศั จรรยน์ ้ำผ้งึ ชนั โรง

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านดื่มง่าย รสชาติอร่อย ระดับมากที่สุดจำนวน 6
คน ระดับมาก จำนวน 4 คน ด้านดมื่ ทุกครงั้ ร้สู ึกดับกระหายและสดชืน่ ระดับมากท่ีสุด จำนวน 7 คน ระดบั มาก
จำนวน 3 คน ด้านความแปลกใหม่นา่ สนใจ ทำใหอ้ ยากดมื่ ระดบั มากท่ีสุด จำนวน 3 คน ระดับมาก จำนวน
7 คน ด้านสามารถช่วยบำรุงสุขภาพ ระดับมากที่สุด จำนวน 8 คน ระดับมาก จำนวน 2 คน ด้านไม่ก่อให้เกิด
โทษและผลเสียต่อร่างกาย ระดับมากที่สุด จำนวน 10 คน ด้านคุณประโยชน์ที่ได้รับ และสรรพคุณตรงกบั ความ
ตอ้ งการ ระดับมากทีส่ ุด จำนวน 10 คน ดา้ นสามารถทดแทนน้ำเปลา่ เพื่อดับกระหายได้ ระดับมากที่สุด จำนวน
6 คน ระดับมาก จำนวน 4 คน ด้านเป็นสารเสรมิ ความงาม ระดับมากทีส่ ดุ จำนวน 7 คน ระดับมาก จำนวน 3
คน ด้านความสะอาด ปลอดภัยของน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมุนไพรชาขิง ระดับมากที่สุด จำนวน 8 คน ระดับมาก
จำนวน 2 คน ด้านส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100% ระดับมากที่สุดจำนวน 6 คน ระดับมาก จำนวน 4 คน
ตามลำดบั

โครงงานมหัศจรรยน์ ำ้ ผ้งึ ชันโรง

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการผสมน้ำผึ้งชันโรง กับน้ำสมุนไพรชาขิง และศึกษาความพึง
พอใจหลงั การดม่ื นำ้ ผึ้งชนั โรงผสมนำ้ สมนุ ไพรชาขงิ ผลการศึกษามีดงั น้ี

1. การศึกษาอัตราสว่ นทีเ่ หมาะสม ในการผสมน้ำผึ้งชันโรงกบั น้ำสมุนไพรชาขิง
ตารางท่ี 3 อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมนำ้ ผึ้งชนั โรง กบั นำ้ สมนุ ไพรชาขงิ

สูตรท่ี ชนิดของน้ำ ปรมิ าณ สมุนไพร ปรมิ าณ ชนิดของนำ้ ปรมิ าณ รสชาติ

1 นำ้ เปล่า 300 ขิง 2 ชอ้ นโตะ๊ นำ้ ผึ้งชนั โรง 1 ช้อนโตะ๊ ขม เผด็
มลิ ลิลติ ร

2 น้ำเปล่า 300 กลมกลอ่ ม
มลิ ลลิ ิตร ขงิ 2 ช้อนโต๊ะ นำ้ ผ้งึ ชนั โรง 2 ชอ้ นโต๊ะ เปร้ียวอม

หวาน

จากตารางที่ 3 รสชาติที่สามารถดื่มได้ง่าย พบว่า สูตรที่ 2 อัตราส่วนที่น้ำเปล่า 300 มิลลิลิตร ขิง 2
ช้อนโต๊ะ น้ำผง้ึ ชนั โรง 2 ช้อนโต๊ะ มรี สชาตทิ ี่กลมกล่ม เปรีย้ วอมหวาน เป็นอัตราส่วนทเี่ หมาะสม ทสี่ ามารถด่ืม
ได้ง่ายที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 1 อัตราส่วนที่น้ำเปล่า 300 มิลลิลิตร ขิง 2 ช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งชันโรง 1 ช้อนโต๊ะ มี
รสชาติที่ขม เผ็ด ตามลำดับ

2. ศกึ ษาความพึงพอใจหลังการดื่มน้ำผง้ึ ชันโรงผสมน้ำสมนุ ไพรชาขิง
ตารางที่ 4 รอ้ ยละความพงึ พอใจของนักศกึ ษาหลังการด่มื นำ้ ผง้ึ ชันโรงผสมนำ้ สมนุ ไพรชาขิง

ความพึงพอใจ ระดบั ความพงึ พอใจ
1. ดื่มง่าย รสชาติอรอ่ ย
2. ด่ืมทุกคร้ัง รสู้ กึ ดับกระหายและสดชนื่ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ ย น้อยทส่ี ุด
3. ความแปลกใหม่นา่ สนใจ ทำใหอ้ ยากดม่ื 6 -
4. สามารถช่วยบำรุงสุขภาพ 4 - - -
5. ไม่กอ่ ใหเ้ กดิ โทษและผลเสยี ต่อร่างกาย (60%) (40%) -
6. คุณประโยชนท์ ีไ่ ดร้ บั และสรรพคุณตรงกับความตอ้ งการ -
7 3 - - -
(70%) (30%) -

3 7 - -
(30%) (70%)

8 2 - -
(80%) (20%)
10
(100%) - --

10 - --
(100%)

โครงงานมหศั จรรย์นำ้ ผง้ึ ชันโรง

ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ

7. สามารถทดแทนน้ำเปลา่ เพอ่ื ดบั กระหายได้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสี่ ดุ
-
8. เปน็ สารเสรมิ ความงามผวิ พรรณ 6 4 - - -
9. ความสะอาด ปลอดภัยของน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมุนไพร (60%) (40%) -
ชาขงิ -
10. ส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100% 7 3 - -
(70%) (30%)

8 2 - -
(80%) (20%)

6 4 - -
(60%) (40%)

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด ด้านไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย
ระดับมากทีส่ ดุ รอ้ ยละ 100 ดา้ นคณุ ประโยชน์ที่ได้รับ และสรรพคุณตรงกับความต้องการ ระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงมา ด้านสามารถชว่ ยบำรงุ สขุ ภาพ ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 80 ด้านความสะอาด ปลอดภยั
ของน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมุนไพรชาขิง ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 รองลงมา ด้านดื่มทุกคร้ัง รู้สึกดับกระหายและ
สดชื่น ระดับมากที่สุด ร้อยละ 70 ด้านเป็นสารเสริมความงาม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา ด้าน
ดม่ื งา่ ย รสชาตอิ รอ่ ย ระดับมากทีส่ ุด คดิ เปน็ ร้อยละ 60 ดา้ นสามารถทดแทนนำ้ เปล่าเพื่อดับกระหายได้ ระดับ
มากท่สี ดุ รอ้ ยละ 60 ระดับมาก ด้านสว่ นผสมมาจากธรรมชาติ 100% ระดบั มากทส่ี ดุ คดิ เปน็ ร้อยละ 60 และด้าน
ความแปลกใหม่น่าสนใจ ทำใหอ้ ยากด่ืม ระดับมากทส่ี ดุ คดิ เป็นรอ้ ยละ 30 ตามลำดบั

โครงงานมหศั จรรย์นำ้ ผงึ้ ชนั โรง

บทท่ี 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรปุ ผลการทดลอง
. 1. การศึกษาอตั ราสว่ นทเ่ี หมาะสม ในการผสมนำ้ ผ้ึงชนั โรง กับนำ้ สมนุ ไพรชาขิง
ตารางที่ 2 อัตราสว่ นท่เี หมาะสมในการผสมน้ำผึง้ ชนั โรง กับนำ้ สมนุ ไพรชาขิง

สูตรที่ ชนดิ ของนำ้ ปรมิ าณ สมนุ ไพร ปรมิ าณ ชนิดของนำ้ ปริมาณ รสชาติ

1 นำ้ เปลา่ 300 ขิง 2 ช้อนโต๊ะ น้ำผ้ึงชนั โรง 1 ชอ้ นโต๊ะ ขม เผ็ด
มลิ ลลิ ิตร

2 น้ำเปล่า 300 กลมกล่อม
มลิ ลลิ ิตร ขงิ 2 ชอ้ นโต๊ะ น้ำผงึ้ ชนั โรง 2 ชอ้ นโต๊ะ เปร้ียวอม

หวาน

จากตารางท่ี 2 รสชาติทีส่ ามารถดม่ื ได้ง่าย พบว่า สูตรท่ี 2 อัตราสว่ นท่นี ำ้ เปล่า 300 มลิ ลลิ ติ ร ขิง 2 ช้อน
โต๊ะ น้ำผึ้งชันโรง 2 ช้อนโต๊ะ มีรสชาติที่กลมกล่ม เปรี้ยวอมหวาน เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สามารถดื่มได้ง่าย
ทีส่ ดุ รองลงมาคือ สตู รที่ 1 อัตราส่วนที่นำ้ เปล่า 300 มิลลิลิตร ขงิ 2 ชอ้ นโต๊ะ นำ้ ผึ้งชันโรง 1 ช้อนโต๊ะ มีรสชาติที่
ขม เผ็ด ตามลำดับ

ผลปรากฏว่า สูตรที่ 2 คือสูตรที่เหมาะสม รสชาติกลมกล่อม อัตราส่วนที่เหมาะสม ในการผสมน้ำผ้ึง
ชนั โรง กบั นำ้ สมุนไพรชาขิง

2. ศกึ ษาความพึงพอใจหลงั การดมื่ นำ้ ผ้ึงชันโรงผสมนำ้ สมนุ ไพรชาขิง

ตารางที่ 4 รอ้ ยละความพงึ พอใจของนักศกึ ษาหลังการดม่ื นำ้ ผงึ้ ชนั โรงผสมนำ้ สมนุ ไพรชาขิง

ความพงึ พอใจ ระดับความพึงพอใจ
1. ดม่ื ง่าย รสชาติอรอ่ ย
2. ด่มื ทุกครง้ั รสู้ ึกดบั กระหายและสดชืน่ มากท่สี ดุ มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยที่สุด
3. ความแปลกใหม่น่าสนใจ ทำใหอ้ ยากดื่ม -
4. สามารถช่วยบำรงุ สุขภาพ 6 4 - - -
(60%) (40%) -
-
7 3 - -
(70%) (30%)

3 7 - -
(30%) (70%)

8 2 - -
(80%) (20%)

โครงงานมหศั จรรย์น้ำผ้ึงชนั โรง

ความพงึ พอใจ มากทีส่ ุด ระดับความพึงพอใจ นอ้ ยที่สดุ
5. ไมก่ ่อให้เกิดโทษและผลเสียตอ่ ร่างกาย มาก ปานกลาง น้อย -
10
(100%) - --

6. คณุ ประโยชนท์ ่ีไดร้ บั และสรรพคุณตรงกับความตอ้ งการ 10 - - --
(100%)

7. สามารถทดแทนนำ้ เปลา่ เพ่อื ดบั กระหายได้ 64 - - -
(60%) (40%)

8. เปน็ สารเสรมิ ความงามผวิ พรรณ 73 - - -
(70%) (30%)

9. ความสะอาด ปลอดภัยของน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมุนไพร 8 2 - - -

ชาขงิ (80%) (20%)

10. ส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100% 64 - - -
(60%) (40%)

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด ด้านไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย
ระดับมากทสี่ ดุ รอ้ ยละ 100 ด้านคุณประโยชน์ที่ไดร้ ับ และสรรพคุณตรงกับความต้องการ ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงมา ด้านสามารถช่วยบำรุงสุขภาพ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 ด้านความสะอาด ปลอดภัยของ
น้ำผง้ึ ชันโรงผสมนำ้ สมุนไพรชาขิง ระดบั มากทส่ี ุด รอ้ ยละ 80 รองลงมา ดา้ นดืม่ ทกุ ครง้ั รสู้ ึกดบั กระหายและสดชื่น
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 70 ด้านเป็นสารเสริมความงาม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา ด้านดื่มง่าย
รสชาติอร่อย ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ด้านสามารถทดแทนน้ำเปล่าเพื่อดับกระหายได้ ระดับมากที่สุด
ร้อยละ 60 ระดับมาก ด้านส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100% ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 และด้านความ
แปลกใหมน่ า่ สนใจ ทำให้อยากด่มื ระดับมากทส่ี ุด คดิ เป็นร้อยละ 30 ตามลำดบั

5.2 อปุ สรรค
5.2.1 องค์ความรใู้ นการทดลองมีน้อย

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการขยายผลในการนำน้ำผง้ึ ชนั โรงไปส่กู ารพฒั นาอาชพี ในชุมชน
5.3.2 ควรนำผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจหลงั การดื่มน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมนุ ไพรชาขิง

ไปต่อยอดการทำผลิตภัณฑต์ ่อไป

โครงงานมหศั จรรยน์ ้ำผึ้งชนั โรง

ภาคผนวก

โครงงานมหศั จรรย์นำ้ ผึ้งชนั โรง

รปู กจิ กรรม

โครงงานมหศั จรรย์นำ้ ผง้ึ ชนั โรง

บนั ทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๐๑๓/๑๒๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรือ่ ง ขออนมุ ตั ิการทำโครงงานมหัศจรรย์ชันโรง

เรียน ผ้อู ำนวยการศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

๑. เรื่องเดิม ตามที่ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ได้กำหนดให้ กศน.ตำบลทุกตำบลทำโครงงานภาค
เรียนละ ๑ โครงงาน ในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นัน้

๒. ข้อเท็จจริง ในการนี้ กศน.ตำบลริโก๋ ได้ดำเนินการจัดทำโครงงานมหัศจรรย์ชันโรงแล้ว ใน
การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งผลการดำเนนิ งาน การติดตามผล ไดแ้ นบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบบั นี้ดว้ ยแลว้

๓. ขอ้ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง -

๔. ข้อเสนอแนะ -

จงึ เรยี นมาเพ่อื โปรดทราบ

(ลงชือ่ ).................................... (ลงชือ่ ).................................... (ลงชื่อ)....................................
(นายนรุ อสั วาน สงิ หะ) (นางสาวมธรุ า วจีอสิ มัย) (นางยามลี ะห์ สิงหะ)
ครผู ู้ชาวย ครอู าสาสมคั รฯ ครู กศน.ตำบล

ความเห็นผอู้ ำนวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

..............................................................................................................................................................................
....................................................... ............................................................................................................. ..........

ลงช่ือ............................................
(นางหทยั กาญจน์ วัฒนสิทธ์ิ)

ผู้อำนวยการศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสไุ หงปาดี

โครงงานมหศั จรรย์น้ำผงึ้ ชนั โรง

บันทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสุไหงปาดี

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๐๑๓/๒๐๑ วันที่ ๓ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๕

เร่ือง รายงานผลการทำโครงงานมหัศจรรยช์ นั โรง

เรยี น ผอู้ ำนวยการศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสุไหงปาดี

๑. เรื่องเดมิ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี ได้กำหนดให้
จดั ทำโครงงาน ภาคเรียนละ ๑ เรอ่ื ง นน้ั

๒. ข้อเทจ็ จรงิ ในการนี้ กศน.ตำบลร โก๋ ได้ดำเนินการจัดโครงงานมหัศจรรย์ชันโรง ประจำภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 เรื่อง เรื่องโครงงานน้ำมหศั จรรย์ชันโรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน.ตำบลรโิ ก๋ ตามรายละเอียดดังแนบ

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ ตามคำสั่งสำนกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 489/2551
ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอและผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตปฏบิ ตั ิราชการแทน ข้อ 1

๔. ข้อเสนอแนะ -

จงึ เรียนมาเพ่อื โปรดทราบ

(ลงชื่อ).................................... (ลงชื่อ).................................... (ลงชื่อ)....................................
(นายนุรอัสวาน สงิ หะ) (นางสาวมธรุ า วจีอสิ มยั ) (นางยามีละห์ สิงหะ)
ครูผู้ชาวย ครอู าสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล

ความเหน็ ผู้อำนวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................
(นางหทยั กาญจน์ วัฒนสิทธิ์)

ผอู้ ำนวยการศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

โครงงานมหัศจรรยน์ ้ำผึ้งชันโรง

แบบสอบถามประเมนิ ความพึงพอใจ
โครงงานมหศั จรรยช์ นั โรง

*********************************************
ชือ่ ..........................................................สกลุ .........................................................ระดับ....................................

คำชี้แจง โปรดทำเครอื่ งหมาย ✓ ลงในชอ่ งทต่ี รงกบั ความพึงพอใจของท่านเพยี งระดับเดียว

ความพงึ พอใจ ระดับความพงึ พอใจ นอ้ ยทสี่ ดุ
มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ ย

1. ดื่มงา่ ย รสชาตอิ รอ่ ย
2. ดม่ื ทุกครัง้ รู้สกึ ดับกระหายและสดชนื่
3. ความแปลกใหมน่ ่าสนใจ ทำใหอ้ ยากด่มื
4. สามารถชว่ ยบำรุงสุขภาพ
5. ไม่กอ่ ใหเ้ กดิ โทษและผลเสยี ต่อร่างกาย
6. คณุ ประโยชนท์ ไ่ี ด้รบั และสรรพคุณตรงกบั ความต้องการ
7. สามารถทดแทนน้ำเปลา่ เพ่อื ดับกระหายได้
8. เปน็ สารเสรมิ ความงามผวิ พรรณ
9. ความสะอาด ปลอดภัยของน้ำผึ้งชันโรงผสมน้ำสมุนไพร
ชาขิง
10. ส่วนผสมมาจากธรรมชาติ 100%

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .............................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................

โครงงานมหัศจรรยน์ ้ำผงึ้ ชันโรง

บรรณานกุ รม

นายสไุ ลมาน มซู อ ปราชญ/์ ภมู ปิ ญั ญา บ้านกูวา ตำบลริโก๋ อำเภอสไุ หงปาดี จังหวัดนราธิวาส
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.edoae.doae.go.th/wp_person/wp-
content/uploads/2017/11/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8
%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87.pdf
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www4.fisheries.go.th/local/file_document
/20161208140512_file.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.thai-
explore.net/file_upload/submitter/file_doc/cdcc8486f7f77cd2dd9dacc2e762545a.pdf?fbclid=IwA
R1XxDdTJF8WrbhEnr7TUfyXe1gxPjbKhA7v9bpBH_ImXhS0KRDIFKABAnw

โครงงานมหศั จรรยน์ ำ้ ผึ้งชนั โรง


Click to View FlipBook Version