The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สาระที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับครูอาชีวศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ทิพกฤตา อินไชย, 2021-02-28 19:31:11

สาระที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับครูอาชีวศึกษา

สาระที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับครูอาชีวศึกษา

หลกั สูตร
“การบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี นด้วยกระบวนการ PLC

สาหรบั ครอู าชวี ศึกษา ระดับพน้ื ฐาน”

สาระเนื้อหาที่ 1 “การบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น
สาหรบั ครอู าชีวศกึ ษา”

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง

จดุ ประสงค์ของสาระเนอ้ื หานี้

มคี วามรู้ ความเข้าใจ ของการบรหิ ารจดั การชนั้ เรยี น
เห็นความสาคัญ ของการบรหิ ารจัดการช้ันเรยี น
เห็นเปา้ หมาย ของการบรหิ ารจดั การช้นั เรียน
เข้าใจรายละเอยี ดของชัน้ เรยี นอาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21
ทราบถึงแนวคิดเกยี่ วกับการบริหารจดั การชนั้ เรยี น (สภาพแวดลอ้ ม/บรรยากาศ)

สาระเนอื้ หา

 1. ความหมายของการบริหารจดั การชน้ั เรียน

2. ความสาคญั ของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น
3. เปา้ หมายของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรียน
4. ชนั้ เรยี นอาชวี ศึกษาในศตวรรษที่ 21
5. แนวคิดการบรหิ ารจดั การช้นั เรียน

สาระเนอื้ หา

1. ความหมายของการบริหารจดั การชน้ั เรียน

 2. ความสาคญั ของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น

3. เปา้ หมายของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรียน
4. ชนั้ เรยี นอาชวี ศึกษาในศตวรรษที่ 21
5. แนวคิดการบรหิ ารจดั การช้นั เรียนสาระเนอื้ หา

1. ความหมายของการบริหารจดั การชน้ั เรียน
2. ความสาคญั ของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น

 3. เปา้ หมายของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรียน

4. ชนั้ เรยี นอาชวี ศึกษาในศตวรรษที่ 21
5. แนวคิดการบรหิ ารจดั การช้นั เรียน

สาระเนอื้ หา

1. ความหมายของการบริหารจดั การชน้ั เรียน
2. ความสาคญั ของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น
3. เปา้ หมายของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรียน

 4. ชนั้ เรยี นอาชวี ศึกษาในศตวรรษที่ 21

5. แนวคิดการบรหิ ารจดั การช้นั เรียน

สาระเนอื้ หา

1. ความหมายของการบริหารจดั การชน้ั เรียน
2. ความสาคญั ของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี น
3. เปา้ หมายของการบรหิ ารจดั การชน้ั เรียน
4. ชนั้ เรยี นอาชวี ศึกษาในศตวรรษที่ 21

 5. แนวคิดการบรหิ ารจดั การช้นั เรียน


Click to View FlipBook Version