The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวสมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manthana Patana, 2019-11-24 11:31:19

จดหมายข่าวสมบูรณ์

จดหมายข่าวสมบูรณ์

สาขาวิชาภาษาไทย

จดหมายขา่ ว คณะมนุษยศาสตร์และ

ภาษาไทยกับการใช้คาผิด สังคมศาสตร์

"คะ" กบั "ค่ะ เขียนผิดชีวติ เปลย่ี น คาทบั ศพั ท์ที่มักเขียนผิด

ทุกวันนโ้ี ซเชียลเนต็ เวิรก์ และการแช็ต #แต้งไลค์ =ไลก์ ซง่ึ การเขยี นทบั
เป็นสว่ นหนึ่งของชีวติ ประจาวนั ไปแล้ว ศพั ท์ในปจั จุบัน คือการเขยี นคา
ทาให้ในหนงึ่ วนั มกี ารพิมพโ์ ตต้ อบกัน ภาษาไทยท่ีเป็นทับศพั ท์มาจาก
เปน็ จานวนมาก ซงึ่ ปัญหาทเ่ี กดิ ขน้ึ คือ ภาษาองั กฤษแตก่ ็ยังเขียนผดิ
การพิมพภ์ าษาไทยผดิ ๆ ทม่ี ีใช้มากข้ึน บ่อยๆ ซ่ึงบางคาท่เี ราคดิ วา่ เขยี น
เร่อื ยๆ บางครง้ั นาไปสู่การทะเลาะกัน ถูกอา่ นแล้วไดเ้ สยี งแบบ
ภาษาองั กฤษ แตบ่ างคานน้ั อาจ
>>อา่ นตอ่ หน้า 2 ยงั ไม่ใช่วธิ เี ขียนทถ่ี ูกต้อง

“ถา้ ข้างเธอยังไมม่ ใี คร เราขออนุญาต >>อ่านต่อหนา้ 2
เขา้ ไปอยู่ใกลๆ้ ใจเธอนะ”
“หัวร้อน”
ขอ “อนญุ าต” เขียนแบบน้ี ไมต่ อ้ งเติม
สระอิ ใหต้ .เต่านะคะ มีคนจานวนมากที่ ไมใ่ ช่คาใหม่ แตเ่ พราะเพิ่ง
เขยี นคาน้ผี ดิ เวลาเขยี นมกั จะ เขยี นเปน็ ถกู นามาใช้แพรห่ ลายในโลก
ขออนุญาติ โดยจะเตมิ สระอบิ นตัว ต.เตา่ ออนไลนแ์ สดงถงึ รปู แบบ
ซง่ึ ถือวา่ ผดิ และทาใหค้ ามคี วามหมาย การใชค้ ายืม ท้ังท่ไี ม่เกยี่ วกบั
เปลีย่ นไป อากาศ แตก่ ็อยากจะสอ่ื ใหร้ ู้
ถึงความกระวนกระวายใจ
>>อา่ นตอ่ หนา้ 3 จนทนอยู่เฉยไมไ่ ด้

>>อ่านตอ่ หนา้ 3

“เมอื่ เห็นทุกสง่ิ เป็นธรรมดา ก็ไมม่ อี ะไรมาทาให้ทุกข์ได้อีก”

ประโยคที่ว่า “เมือ่ เหน็ ทุกสงิ่ ป็นธรรมดา กไ็ มม่ ีอะไรมาทาใหท้ กุ ข์ไดอ้ กี ” คงจะเปน็ ประโยคทีใ่ ช้ไดจ้ รงิ ใน
ยุคปัจจุบัน ในยุคทีค่ วามเครียดเปน็ เหมอื นคาพดู ตดิ ปากของคนในสงั คม ไปแลว้ แต่เรากไ็ มค่ วรท่ีจะ
มองข้ามเรือ่ งความเครียดนไ้ี ป และความเครียดยงั เปน็ แหล่งกอ่ เช้อื ของโรคอ่นื ๆ อกี มากมาย

>>อ่านตอ่ หน้า 4

เวทมนต์ VS เวทย์มนตร์ VS เวทมนตร์

คาทีถ่ ูก >> เวทมนตร์ "เวทมนตร์" หมายถงึ คาศกั ดสิ์ ิทธท์ิ ี่บรกิ รรมเพอ่ื ให้สาเรจ็ ตามสิง่ ท้ต่ี อ้ งการ

คานเ้ี ขยี นผดิ กันหลายแบบ โดยจะสบั สนวา่ ตอ้ งใสต่ วั การนั ต์หรอื ไม่ ใส่กีค่ า

และใช้ตัวการันต์ตัวไหน >>อ่านต่อหน้า 5

คดิ ก่อนพูด อย่าพูดก่อนคดิ

“แคใ่ ช้คำให้เป็ นพดู ไมต่ ้องเกง่ ก็พลกิ สถำนกำรณ์ได้” หนงั สอื เลม่ นเี ้ลำ่ เก่ยี วกบั เรื่องกำร
ใช้คำในสถำนกำรณ์ตำ่ งๆทผ่ี ้เู ขยี นยกขนึ ้ มำ ผ้เู ขียนทำอำชีพทเี่ ก่ียวข้องกบั เรื่องของกำร
ใช้คำ และบงั เอญิ ค้นพบหลกั กำรบำงอยำ่ งในกำรใช้คำ

>>อา่ นต่อหน้า 5

"คะ" กับ "คะ่ เขียนผิดชวี ิตเปล่ียน

เขยี นผิดชวี ิตเปล่ยี นจริงหรือ? โซเชยี ลถกกนั สนัน่ หลังเพจ
ดงั รณรงค์การใช้ "คะ คะ่ นะคะ" ใหถ้ ูกต้อง
เหตุมีผลต่อการสมัครงาน
กลายเปน็ ประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์
แสดงให้เห็นปญั หาของการใช้ คาว่า "คะ ค่ะ นะคะ" ผิด
โดยการยกตัวอยา่ งเรือ่ งการสมคั รงานของผหู้ ญิงคนหน่งึ ที่
ส่งขอ้ ความถึงฝา่ ยบคุ คล แตใ่ ช้ คะ คะ่ สลบั กนั ทาให้
พลาดโอกาสทางาน
แตภ่ ายหลงั พบวา่ มีคนบางสว่ นเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ไมเ่ หน็ การใช้ คาวา่ "คะ ค่ะ นะคะ" ผิด กไ็ ม่ไดร้ า้ ยแรง
ขนาดนัน้ ทาให้เกิดการโต้เถยี งกันระหวา่ งคนท่ีเห็นดว้ ย
กบั คนทไ่ี ม่เห็นดว้ ย

นางสาวพรภิมล กล้าผจญ 60142326

คาทบั ศัพท์ท่ีมกั เขียนผดิ

ร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรฐั มนตรี กลา่ วในการ
เปิดงานวนั ภาษาไทย ประจาปี 2561 ว่า ยุค
เทคโนโลยสี ารสนเทศ มกี ารเปล่ยี นแปลงของภาษา
เป็นอยา่ งมาก ซ่งึ ปจั จุบนั พบว่าเดก็ ร่นุ ใหม่มีการนา
ภาษาพดู ในโซเชียลมีเดยี มาใช้ปนกบั ภาษาเขียน ซึ่ง
ตนเคยพบการตรวจขอ้ สอบเด็กเคยเจอคาวา่ ห้า
หา้ หา้ ในการเขยี นตอบข้อสอบ ดังน้นั ขอให้ครู
และหน่วยงานทเ่ี กีย่ วข้องช่วยสอนเดก็ ต้องแยก
เร่อื งภาษาพดู กับภาษาเขียนออกจากกัน อะไรท่ี
เป็นทางการ อย่างเชน่ การเขยี นตอบขอ้ สอบ การ
เขียนรายงาน การเขยี นเรียงความ การเขียนนิยาย
สารคดี ต้องเพิ่มความระมัดระวงั หากไมเ่ ข้าใจ
ตรงไหน ควรศึกษาพจนานกุ รมของราชบณั ฑิต
เพอ่ื ใหก้ ารใช้ภาษาเกดิ ความถกู ต้อง

นางสาวพัชรยี า ปกุ คา 60142324

“ถา้ ขา้ งเธอยังไมม่ ใี คร เราขออนญุ าตเข้าไปอยู่ใกล้ๆ ใจเธอนะ”

คาวา่ อนญุ าต คานี้เปน็ คากริยา มีความหมายวา่
ยินยอม ยอมให้ ตกลง มาจากคาว่า อนุญฺญาฺ ต
(อา่ นว่า อะ-นุน-ยา-ตะ) ในภาษาบาลีซงึ่ แปลว่า รู้
ตามแล้ว ยอมแล้ว ในภาษาไทยคาว่า อนุญาต ใช้ใน
ความหมายวา่ ยนิ ยอมให้ตามท่ีผนู้ อ้ ยขอ เป็นคาทใี่ ช้
ท้งั ที่เป็นทางการและไมเ่ ป็นทางการ

หากเราเขียนคาว่า อนุญาต เปน็ อนญุ าติ
แบบน้ี จะทาให้ความหมายของคาเปล่ียนไปทนั ที
เพราะ อนุญาติ (อนุ = น้อย + ญาติ) จะแปลวา่ การ
มีญาติน้อย และหากนาการเขยี นคานแี้ บบผดิ ๆ ไป
ใชร้ ่วมในประโยคกจ็ ะทาใหป้ ระโยคท่ีตอ้ งการจะ
สอ่ื สารผดิ ทันที

ฉะน้นั จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยกันตระหนัก
อนรุ กั ษ์ภาษาไทยไว้ เพื่อให้คนรนุ่ หลังไดใ้ ชภ้ าษาที่
ถูกตอ้ งและไม่ผิดเพีย้ นจนทาใหค้ วามหมาย
คลาดเคลอ่ื นไป

นางสาวมัณฑนา ปะทะนะ 60142330

“หวั รอ้ น”

“หวั ร้อน” ไมใ่ ช่คาใหม่ แต่เพราะเพิง่ ถูกนามาใช้
แพรห่ ลายในโลกออนไลน์แสดงถึงรูปแบบการใชค้ า
ยมื ทัง้ ทีไ่ ม่เก่ยี วกบั อากาศ แต่กอ็ ยากจะสื่อให้ร้ถู งึ
ความกระวนกระวายใจ จนทนอยู่เฉยไมไ่ ด้ นอกจาก
จะแสดงอาการคลา้ ยโมโห ก็ต้องโชว์ใหร้ ู้ดว้ ยคาพดู
ฉุนเฉยี ว เพียงหัวรอ้ นคาเดียว แต่ครอบคลุมอาการ
หลากหลาย ใชก้ นั แพรห่ ลายในกลมุ่ เกมเมอร์ คอื
อาการท่ีเกิดข้ึนเพราะโมโห โกรธ หงดุ หงดิ ขดั ใจใคร
หรืออะไรสักอยา่ ง เมอ่ื เป็นแล้วบางคนจะมอี าการ
ตอ่ เนื่องตามมา คอื ปากไม่ดี เหวีย่ ง วีน โวยวาย

นางสาวธญั พิชชา รจุ ิวรกลุ 60142318

ความเครียด ภยั ร้ายทีไ่ ม่ควรมองข้าม

ความเครยี ด เปน็ ภาวะของอารมณ์หรือ

ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น เมื่อบุคคลต้องเผชิญ
กับปัญหาต่าง ๆ และทาให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่
ส บ า ย ใ จ วุ่ น ว า ย ใ จ ก ลั ว วิ ต ก กั ง ว ล
ตลอดจนถกู บีบคั้น เมือ่ บคุ คลรบั รู้หรือประเมิน
ว่าปัญหาเหล่าน้ันเป็นส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ หรือ
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผล
ใหส้ ภาวะสมดลุ ของร่างกายและจิตใจเสยี ไป

ผู้ ท่ี มี ค ว า ม เ ค รี ย ด ห า ก ติ ด ต่ อ กั น เ ป็ น ปรึกษาปญั หาสขุ ภาพจิตไดท้ ่ี
เวลานานจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข
ด้านอื่น ๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล จน สายดว่ น 1323 หรือ http://www.prdmh.com

อาจจะนาไปสู่การฆ่าตัวตาย ทาให้มีคนคิด

คาพูดต่าง ๆ มากมายที่ให้กาลังใจแก่ผู้ที่เกิด
ภาวะความเครยี ดหรือท้อแท้ในการดาเนินชวี ิต

นายภาสกร ยงบรรทม 60142357

เวทมนต์ VS เวทย์มนตร์ VS เวทมนตร์

เวทมนต์ VS เวทยม์ นตร์ VS เวทมนตร์
คาทถ่ี กู >> เวทมนตร์

"เวทมนตร์" หมายถึง คาศักดิ์สิทธิ์ทบี่ รกิ รรม
เพือ่ ใหส้ าเร็จตามส่ิง้ทต่ี อ้ งการ คานี้เขยี นผิดกัน
หลายแบบ โดยจะสบั สนว่าตอ้ งใส่ตัวการันตห์ รือไม่
ใส่กี่คา และใชต้ ัวการันต์ตัวไหน

สรุปงา่ ยๆ ว่า คาว่า "เวท" ไม่ตอ้ งมกี ารันต์ โดย
จะหมายถงึ ความรู้, ถอ้ ยคาศักดส์ิ ทิ ธท์ิ ผ่ี กู ขึ้นเป็น
คาถาอาคม เปน็ "เวท" ตวั เดยี วกับคาว่า "ร่ายเวท"
"สามเวท" ส่วนคาว่า "มนตร"์ นนั้ ใช้ "ตร์" เป็นคา
สันสกฤต

นางสาวพชั ราภา ชัยวารี 60142323

คิดกอ่ นพดู อย่าพดู ก่อนคิด

“แคใ่ ชค้ าใหเ้ ป็นพดู ไม่ต้องเก่งกพ็ ลกิ
สถานการณไ์ ด”้

หนังสือเล่มน้ีเล่าเก่ียวกับเร่ืองการใช้คาใน
สถานการณต์ า่ งๆท่ผี เู้ ขยี นยกขน้ึ มา ผูเ้ ขียนทาอาชีพที่
เก่ียวข้องกับเรื่องของการใช้คา และบังเอิญค้นพบ
หลักการบางอย่างในการใช้คา ซึ่งเค้าเคลมว่า
สามารถทาให้พฤติกรรมของผู้รับสาส์น เปล่ียนจาก
หน้ามือเป็นหลังมือได้ โอ้โห! น่าสนใจขึ้นมาทันที
เลยหนังสือเล่มนนี้ ่าจะตอบคาถามทสี่ งสัยได้
แค่ใชค้ าให้เปน็ พูดไม่ต้องเก่งก็พลกิ สถานการณไ์ ด้

นางสาวจันทรกานต์ ธปู เทียนมณี 60142309

มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีอ่ ยู่ 202 ถนนชา้ งเผือก ตาบลชา้ งเผอื ก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดั เชียงใหม่ 50300

โทรศพั ท์ :
053-885-555

โทรสาร :
053-885-666


Click to View FlipBook Version