The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บทที่ 2 งานบริการของห้องสมุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

บทที่ 2 งานบริการของห้องสมุด

บทที่ 2 งานบริการของห้องสมุด

ใบความรู้ท่ี 2

เร่ือง....

งานบริการของห้องสมุด

ผลการเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถงึ งานบริการห้องสมุด
สามารถจาํ แนกงานบริการ
และใช้บริการต่างๆของห้องสมุดได้

ความหมายของงานบริการห้องสมุด

งานบริการทห่ี ้องสมุดจัดขนึ้
เพ่ืออาํ นวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

#งานบริการ...

ถอื ว่าหวั ใจสาํ คัญของ
ห้องสมุดเลยนะคะ

ความสําคญั ของงานบริการห้องสมุด

กระต้นุ ให้นกั เรียน และครู
เข้ามาใช้บริการของห้องสมดุ ให้เพม่ิ มากขนึ ้ ..

วตั ถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด

1. ส่งเสริมการอ่าน
2. อาํ นวยความสะดวก
3. เกดิ ความรู้
4. เกดิ ความเพลิดเพลิน

ประเภทของงานบริการห้องสมุด

บริการการอ่าน

บริการยืม-คืน

บริการยมื หนังสือ

บริการยมื หนังสืออเิ ล็กทรอนิกส์
(E-book)

บริการจองหนังสือ/สํารองหนังสือ
บริการตอบคาํ ถามและช่วยการค้นคว้า

บริการสอนการใช้ห้องสมุด
บริการสืบค้นสารสนเทศ


Click to View FlipBook Version