The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

วารสาร 2_64

วารสาร 2_64

วันเด็กแหง่ ชาติ
ประจาํ ปการศึกษา 2564

การประชุมผปู้ กครองออนไลน์

ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2564

แแนนะะนนําําคแครลรู ูะบุคลากรใหม่

การศึกษา
ระดบั ปรญิ ญาตรี
วิทยาลัยการฝกหดั ครู (ฟสิกส์)
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร
นายสุขภวฒั น์ เฉลิม

กลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษา
ระดบั ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบณั ฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวพรกมล นลิ อรณุ

กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ

การศึกษา
ระดบั ปรญิ ญาตรี
ศิลปศาสตรบณั ฑิต (ภาษาองั กฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็ เจา้ พระยา
นางสาวจารวี ธารณพฤทธิ

กลมุ่ สาระการเรยี นร้ภู าษาต่างประเทศ

กลมุ ่ สากราะกรางราเรนยี อนารชู้ พี

แผนการเรยี น
คหกรรม

แผนการเรยี นคหกรรม เป็นหนง่ึ ในแผนการเรยี นของกลมุ่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชพี ซง่ึ ใน
แผนการเรยี นคหกรรมจะประกอบไปดว้ ยรายวชิ า งานประดษิ ฐ์ของชํารว่ ย งานดอกไม้ แกะสลกั
อาหารไทย ขนมอบ และอกี มากมายลว้ นแลว้ เป็นรายวชิ าท่เี หมาะสมแกก่ ารพฒั นาศกั ยภาพ
ท้งั ยงั คงไวใ้ นเรอ่ื งของเอกลกั ษณ์ ไทยของผูเ้ รยี นอกี ดว้ ย

แผนการเรยี น
เกษตรกรรม

แผนการเรยี นเกษตร เป็นแผนการเรยี นท่มี ุง่ เนน้ ใหน้ กั เรยี นไดร้ ูจ้ กั วชิ าเกษตรท้งั ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิ ตั ิ ซง่ึ ปจั จบุ นั แผนการเรยี นเกษตรมวี ชิ าเพ่มิ เตมิ หลากหลายวชิ า เชน่ การเลย้ี ง
สตั ว์เศรษฐกจิ สมุนไพรในทอ้ งถน่ิ และการเพาะเหด็ ซง่ึ ในอนาคตต่อไปแผนการเรยี นเกษตร
อาจมกี ารปรบั เปลย่ี นรายวชิ าเพ่อื ตอบโจทยก์ ารนําไปใชใ้ หม้ ากท่สี ุด ใหท้ ุกคนท่ไี ดเ้ รยี น
เขา้ ใจและมองภาพเดยี วกนั วา่ เกษตร คอื เรอ่ื งใกลต้ วั

แผนการเรยี น
อุตสาหกรรม

ชา่ งอุตสาหกรรม เป็นรูปแบบการจดั การเรยี นในรายวชิ างานไฟฟ้ า งานกอ่ สรา้ ง และงานชา่ ง
พ้นื ฐานในบา้ น เพ่อื ใหผ้ ูเ้ รยี นเกดิ ทกั ษะจนสามารถนําความรู้ ไปปรบั ประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาํ วนั
ได้

แผนการเรยี น
ธุรกจิ

รูปแบบการจดั การเรยี นรูแ้ ผนการเรยี นธรุ กจิ ไดท้ ําMOUกบั สถาบนั ปญั ญาภิวฒั น์ เป็นการเรยี นเกย่ี วกบั
การจดั การธุรกจิ การคา้ สมยั ใหมซ่ ง่ึ ประกอบไปดว้ ย ระดบั ดบั ช้นั ม.4 รายวชิ าการเปลย่ี นผา่ นทางธุรกจิ การคา้
สมยั ใหม่ วชิ าความคดิ สรา้ งสรรค์ทางธรุ กจิ ระดบั ม.5 รายวชิ าการขายสาํ หรบั นกั ธุรกจิ มอื อาชพี และการตลาด
ดจิ ทิ ลั ระดบั ช้นั ม.6 วชิ าทกั ษะนกั ธรุ กจิ รุน่ ใหม่ และวชิ าการเป็นผปู้ ระกอบการในยคุ ดจิ ทิ ลั รูปแบบการสอน ทาง
สถาบนั ปญั ญาภิวฒั น์ได้ นําสไลด์ คลปิ การสอน ส่งมาในe-learning และครูผสู้ อนไดส้ อนเพ่มิ เตมิ จาก
ในคลปิ เพ่อื ใหผ้ เู้ รยี นเขา้ ใจย่งิ ขน้ึ

จดั ทาํ โดย นางสาวณฐั สดุ า แปไธสง

Foreign Language

Department

MMAATTTTHHAAYYOOMM WWAATT NNOONNGGKKHHAAEEMM •• SSCCHHOOOOLL

Christmas Day

Valentine Day

"Teacher in my heart"

JKC Year of the Tiger

English Day Camp QR Code สําหรับรบั ชมวดิ โี อท่นี า สนใจ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้
สังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม

กจิ กรรมอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสรา้ งสรรค์
รู้เทา่ ทันโลกโซเชยี ลมีเดยี เครือข่ายกระทงิ ทาโร่

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยคุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา
ร่วมกับกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย ได้จัดกิจกรรม
อบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน
โลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ ประจำปี 2564
ในรูปแบบ Onsite ณ อาคารวณี นาควัชระ และนักเรียน
ทผี่ า่ นการทดสอบได้รับเกียรตบิ ัตร จำนวนกวา่ 50 คน

การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “Young” เปน็ ไทย
วัฒนธรรมวิถใี หมข่ องวยั รนุ่ ” ทั่วประเทศ

เดก็ หญิงพิชญดา ปิน่ แกซร่มะทนรักวเรงียวนฒั ชนน้ั มธัธรยรมมศึกษาปที ่ี 2.1

ได้รับการคัดเลือกออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
และไดร้ ับทนุ การศกึ ษาโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์
คณุ ครูผ้ปู ระสานงานและดูแล คุณครณู ฐั ดนยั แกว้ เล็ก คุณครหู นงึ่ ฤทยั คำพาพักตร์

โครงการสอบออนไลน์ชิงทนุ การศึกษา
ตอบปญั หาศลี ธรรมในพระพุทธศาสนา คร้งั ที่ 1

เดก็ หญิงพชิ ญดา ปิน่ แช่ม ได้รับรางวัลชมเชย
เดก็ หญงิ ขวญั แก้ว สุรยิ า ไดเ้ ขา้ รว่ มสอบออนไลน์
เด็กหญิงเปรมวดี เหงา่ งาม ไดเ้ ข้าร่วมสอบออนไลน์
เด็กหญิงอภิรญา มีอนันต์ ไดเ้ ขา้ ร่วมสอบออนไลน์
เด็กชายอนุพงศ์ สำเนยี งใส ไดเ้ ข้าร่วมสอบออนไลน์
คณุ ครผู ปู้ ระสานงานและฝกึ ซอ้ ม คณุ ครูณัฐดนยั แก้วเล็ก

งานแนะแนว

ขอแสดงความยนิ ดี

นายชติ สิ รรค วงคกติ วิ ริ ชั

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปท่ี 6.2

ไดรบั การคัดเลอื ก รางวลั "คนดี ศรี น.ข. "

งานแนะแนวโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม เขยี นโดย นางสาวอาจารี คา้ํ ชู

งานแนะแนว

ความแตกแต่างระหวา่ ง
โรคเครยี ด และ

ความเครยด สง่ิ ทก่ี ระตนุ ใหเกดิ โรค

น อ น ไ ม ห ลั บ ความเครยี ด
รู สึ ก เ กิ น จ ะ ท น ไ ห ว การเลยี้ งดู
มี ป ญ ห า เ รื่ อ ง ค ว า ม จาํ
โกรธและโมโหงาย สญู เสยี
สมั พนั ธภาพไมราบรน่ื
รู สึ ก ห ม ด แ ร ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร กิ น เ ป ลี่ ย น ไ ป พนั ธกุ รรม
โ ฟ กั ส อ ะ ไ ร ไ ม ค อ ย ไ ด ส ม า ธิ ส้ั น
รู สึ ก กั ง ว ล ป ร ะ ส า ท เ สี ย ก ร ะ สั บ ก ร ะ ส า ย
รู สึ ก เ ร า ผ า น อ ะ ไ ร ย า ก ๆ ใ น ชี วิ ต ไ ม ไ ห ว แ ล ว
ส ง ผ ล ต อ ก า ร เ รีย น แ ล ะ ก า ร ใ ช ชี วิต

วธิ รี กั ษา

โรคเครยี ด โรคซึมเศรา ซึมเศร้า

นอนใหพอ ประเมนิ ความเสย่ี ง ไ ม ค อ ย เ ห็ น ค า ตั ว เ อ ง
หายใจชา ๆ ลกึ พบนกั จติ วทิ ยา/แพทย เ ห นื่ อ ย ต ล อ ด เ ว ล า ไ ม ค อ ย มี แ ร ง
มองโลกแงบวก น อ น น อ ย ห รื อ น อ น ม า ก ก ว า ป ก ติ
ฝกนงั่ สมาธิ กนิ ยารกั ษา
หวั เราะบอย เ ก็ บ ตั ว แ ย ก อ อ ก จ า ก สั ง ค ม
ปรกึ ษาใครสกั คน ไรแรงบันดาลใจทาํ อะไร
ทาํ สิ่งท่ีชอบทาํ ตลอดไมได
งานแนะแนวโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม กิ น ม า ก ห รื อ ว า น อ ย ก ว า ป ก ติ

เขยี นโดย นางสาวอาจารี คาํ้ ชู โ ฟ กั ส กั บ อ ะ ไ ร ไ ม ไ ด
รูสึกไมสามารถผานเรื่องราวยาก ๆ ในชีวิตได

รู สึ ก เ ศ ร า แ ล ะ ส้ิ น ห วั ง
รู สึ ก ผิ ด ต ล อ ด เ ว ล า

โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิ ทางวทิ ยาศาสตร์
คณติ ศาสตร์และภาษาอังกฤษ

GIFTED การพัฒนาด้านวิชาการ ม.3 ม.6

นั กเรียนมัความเป็ นเลิศทาง 1. การสอบ TEDET จบพรอ้ มรุน่ 97% 100%
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 2. การติว TOEIC ม.5 และ ม.6
ภาษาอังกฤษ 3. รายวิชาของอาจารย์ 3 วิชา0-net สูงสุด 1 วิชา

นั กเรียนมีทักษะชีวิต มหาวิทยาลัย ระดับโรงเรียน
4. แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ผล ั มฤทธิทางการเรียน
เช่น ประกวดแขง่ ขนั โครงงาน SCI MATH ENG GPA

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

การสอบ TEDET

รางวัล

การติว TOEIC

รบั นั กเรยี นปี 65

@GiftedNK

PHOTOSTICKER BOOTH

FC

R o
n
Ig

Er
a
N t

Ds

S!

DIGITAL MEDIA ศิลปศาสตร์ จีน เศรษฐศาสตร์ วทิ ยา เคมี MEDIA ARTS
ST. THERESA เกษตร มศว มจธ.
MARKETING มหดิ ล
รังสีเทคนคิ เกษตร
รังสิต นิเทศ
ม.กรงุ เทพ

PE EDU ENG EDU วิทยาการคอม
เกษตร เกษตร ศิลปากร

สหเวช ถาปัตย์ วศิ วะคอม
วลยั ลักษณ์ ลาดกระบัง เกษตร

วิศวะคอม สหเวช
เกษตร ธรรมศาสตร์

FOOD TECH วิทยา คณติ วศิ วะอุตสาหการ
มหดิ ล มรน. เกษตร

วทิ ยา อุตฯ วิศวะเคร่อื งกล
บา้ นสมเดจ็ มจธ.

@GiftedNKภาพวาด : นางสาวจนั จิรา มัน่ คง

ภาพวาด : นางสาวแพรวา แสงแกว

ภาพวาด : นายอัครวนิ ทร เจริญประทีปกิจ

ภาพวาด : นางสาวบษุ กร กลอ มพระทยั


Click to View FlipBook Version