The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-14 11:45:47

TANA Patrika - December 2018

TANA Patrika - December 2018

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-26 Issue-10 "To identify and address social, cultural and educational

December-2018 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Immediate Past President
Sai Brahmanandam Gorti Dr. V. Chowdary Jampala
Satish Vemana (937) 475-7809
Email: [email protected] (703) 731-8367; [email protected]
Regional Coordinators
Associate Editor Executive Vice President Lakshminarayana Surapaneni
Naveen Vasireddy (India) Jayasekhar Talluri Canada - (519) 496-6500
Email: [email protected] (631) 523-1999; [email protected]
Mallikarjuna Vemana
The opinions expressed in Secretary Appalachian - (646) 824-3349
TANA Patrika belong to the Anjaiah Chowdary Lavu
individual authors and do not (770)235-2709; [email protected] Raghudeep Meka
necessarily reflect those of Capital - (804) 490-3171
TANA or the Editorial Board. Treasurer
Ravi Potluri Nagaraju Nalajula
(267) 252-2496; [email protected]
Mid-Atlantic - (973) 610-4385
Joint Secretary
Sreekanth Doddapaneni Harish Kolasani
(510) 593-1054 Midwest - (847)-890-3828

Joint Treasurer Viswanath Nayunipati
Ashok Babu Kolla New England - (518) 951-9989
(270) 293-0003
Vidya Garapati
Coordinator, Community Services New York - (732) 997-9193
Sateesh Vemuri
(925) 989-4536 Sunil Pantra
North - (248) 469-2349
Coordinator, Women Services
Laxmi Devineni Rajendra Lodhisetty
(732)822-2493 North Central - (612) 325-8488

Councilor-at-large Chandrika Nimmagadda
Vinoz Chanamolu Northwest - (503) 810-2510
(630) 608-0003
Srinivas Sanga
Coordinator, Cultural Services Ohio Valley - (614) 893-3810
Dr. Rajesh Adusumilli
(732) 406-6980 Vijay Kommineni

Chairperson, Board of Directors Rocky Mountains - (480) 747-0348
Chalapathi Kondrakunta
(469) 323-8789 Seshu Babu Enturu

Chairman, Foundation South Central - (314) 583-5380
Dr. Prasad Nalluri
(409) 504-4666 Bharath Maddineni
Southeast - (678) 772-1681

Sugan Chagarlamudi
Southwest - (972) 393-3680

Madhu Ravela
West - (832) 771-6464

3 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

eTTK∫Á‘·+:

ÁøÏdüàdt X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

TANA TANA
Backpack Philadelphia
Programs Food Drive

24-25 22

Vice President of TANA CPR
India Speech in Training Workshop

CPR Event at San Antonio

18 26

Bhadradri

Balotsav

28

Ç+ø±...

Editorial ... 05 Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À ‘êHê u≤´ø˘bÕø˘ ø±s¡´Áø£eT+... 25
President Message ... 07
TANA Board of Directors ... 08 eT÷&ÉT e+<ä\ sêe÷j·TD≤\T ... 31
TANA Executive Committee ... 09 ` düTπsXŸ ø=*#ê\
Regional Co-Ordinators ... 10
yÓ÷≥sYu…’ø˘ ô|’ j·T÷s√˝≤>¥ ... 38
` l ãkÕã‹Ôq

TANA Foundation ... 11 ø£<∏ä: ◊d”d”j·T÷

‘êHê #Ó’‘·q´Ádüe+‹ ø±s¡´Áø£eT $esê\T ... 14 XÊ´yéT ∫ÁsêeP] `... 42

CPR/COLs by Hon’ble Vice President ... 17 ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE
` #·+Á<äVü‰dt
TANA Backpack Program ... 50
at Timmasamudram, Kadapa Dist.
... 24 Matrimonials ... 58

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 4

dü+bÕ<äø°j·T+

‘êHê |Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \øÏ ÁødÏ et Tdt Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

düe÷» Væ≤‘·eP, πøåeTeT÷ ø√πs Á|üeø£Ô\T eTq eT<Ûä´
|⁄ü &‘É êsT¡ .
m+<Tä ø+£ fÒ eTìwæ J$‘+· |sü e¡ ÷s+ú¡ ‘*Ó jT· C|… Œü &Üìø.Ï
eTq*ï C≤>s∑ ÷¡ ≈î£ *ï #j˚ T· &Üìø.Ï <e’Ó + ys¬˚ H’ ê nìï eT‘ê\
kÕse¡ T÷ ˇøf£ !Ò n~ e÷qeøfi£ ≤´D+.
You must love your neighbor as yourself - nì u_’… ˝Ÿ d÷ü ø.ÔÏ
n|ü &˚ eTq+ Ç‘s· T¡ \øÏ kÕjT· |&ü {É ≤ìøÏ yqÓ Tø±&+É .
nyÓT]ø±˝À ñqï eTq ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· kÕ~Û+∫q
$»j÷· \T ñ+fÒ e÷≈î£ ‘*Ó jT· |sü #¡ +· &.ç yê] >T∑ ]+∫
Á|#ü T· ]kÕ+Ô .
&ôçd+ãsT¡ n+fHÒ ˚ X\¯ e⁄\ H\Ó — ≈î£ ≥T+ãeT+‘ê ˇø#£ √≥
#sπ˚ ‘s· T¡ D+.
MTs+¡ <sä ÷¡ á |+ü &>É \∑ ˙, X\¯ e\˙ d+ü ‘√w+ü >± >&∑ bÉ Õ\ì
Ä•d÷ü .Ô ..

n_qÛ +<qä \‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+äPresident's Message

SATISH VEMANA
President

MT n+<]ä ø° ÁødÏ àü dt Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

&çôd+ãs¡T HÓ\ e∫Ã+<ä+fÒ nyÓT]ø±˝À Á|ür#√{≤ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ n\+ø£s¡D\T kÕ«>∑‘·+
|\ü T≈î£ ‘êsTT. nyTÓ ]øq£ øπ¢ ø±<Tä , yê]˝À u≤Û >y∑ TÓ qÆ eTq≈L£ á H\Ó ô|<›ä |+ü &TÉ >π !
≈î£ ≥T+ãdyü T˚ ‘+· >± MT n+<]ä ø° á X\¯ e⁄\T Äq+<√‘ê‡V‰ü \T y*Ó $¢ ]j÷· \ì Äø±+ødåÏ Tü HÔ êïqT.
Á|‹ü s¬ +&fi˚ ø¢¯ =øk£ Õ] »]>π ‘êHê #‘’Ó q· ´ Ádeü +‹ ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢ u≤Û >+∑ >± &ôç d+ãsY 23 qT+∫
»qe] 10 es¡≈£î ñuÛÑj·T ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº˝À¢ì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘êHê Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä
kÕ+dÿü è‹ø,£ deü ÷»ùde ø±s´¡ Áøe£ ÷\T »sT¡ >T∑ ‘êsTT.
ákÕ] nqïeTjT· ´ »qàd\úü yTÓ qÆ ‘êfib¢¯ Õø˝£ À kÕ+dÿü è‹ø£ ø±s´¡ Áøe£ ÷\÷, $»jT· yê&˝É À C≤q|<ü ä
øfi£ À‘‡· eeT÷, s¬ ‘’ T· ø√d+ü , øs£ ÷¡ ï\T õ˝≤¢ ø|£ Œü Á{≤fi˝¢¯ À eTV≤æ fi\¯ ø√d+ü ‘êHê ì]à+∫q ªÅdÔ” Xø¯ ÔÏ
ueÑÛ q+μ ÁbÕs+¡ uÀÛ ‘‡· e+, Ç+ø± nHø˚ £ ø±s´¡ Áøe£ ÷\T »sT¡ >T∑ ‘T· HêïsTT. MT #j˚ T· ÷‘˚ M{øÏ Ï }‘ø· Á£ s.¡
u≤Û s‘¡ · ñ|sü êÅw|ºü ‹ü >öse¡ ˙jT· T\T Áo eTT|Œü es|¡ ⁄ü y+Ó øj£ T· ´Hêj·TT&TÉ , ‘êHê`d«ü suí¡ ≤Û s‘¡ Y Á≥dºt
Ä<Ûä«s¡´+˝À $»j·Tyê&É˝À ìs¡«Væ≤+∫q dæ|æÄsY Áf…Æì+>¥ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï ô|<ä› m‘·TÔq
ÁbÕs+¡ _+Û #êsT¡ . Ç|Œü {eÏ s≈¡ L£ e+<øä Ï ô|>’ ± d|æ Äæ sY ÁfìÆ… +>¥ •øå£D ø±s´¡ Áøe£ ÷\T ‘êHê ìs«¡
V≤æ +∫+<ìä d>ü s∑ «¡ +>± ‘*Ó jT· CdÒ Tü HÔ êïqT.
nyTÓ ]ø±˝À ‘êHê {y° TY ùdÿ«sY ˇø£ Á|‘ü ´˚ ø£ dVü ‰ü jT· <fiä +¯ . s√&TÉ › Á|eü ÷<ë˝À¢ ∫≈î£ ÿã&qç nHø˚ e£ T+~
u≤Û sr¡ jT· T\øÏ Ç~ 911 ˝≤+{~Ï .
á X\¯ e˝À¢ Á|jü ÷· D≤\T #ù˚ d≥|ü &TÉ C≤Á>‘∑ Ô· eV≤æ +#+· &.ç
Ä\d´ü yTÓ HÆ ê Äq+<+ä >± Ç+{øÏ Ï #s˚ T¡ ø√yê*.
á 2018 MT n+<]ä ø° dTü KXÊ+‘T· \T ø\£ >#∑ d˚ +æ <ìä Ä•dTü HÔ êïqT.
eTs˝¡ ≤ ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ ˝À eT]+‘· ñ‘ê‡V≤ü +>± $TeTà*ï ø\£ yê\ì m<äTsT¡ #÷· d÷ü .Ô ..

MT

drü wt ye˚ Tq

7 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA BOARD OF DIRECTORS

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 8

TANA

EXECUTIVE
COMMITTEE

9 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

REGIONAL COORDINATORS

Lakshminarayana Surapaneni Mallikarjuna Vemana Raghudeep Meka Nagaraju Nalajula
Canada Appalachian Capital Mid-Atlantic

Harish Kolasani Viswanath Nayunipati Vidya Garapati Sunil Pantra
Midwest New England New York North

Rajendra Lodhisetty Chandrika Nimmagadda Srinivas Sanga Vijay Kommineni
Ohio Valley Rocky Mountains
North Central North West

Seshu Babu Enturu Bharath Maddineni Sugan Chagarlamudi Madhu Ravela
South Central South East Wouth West West

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 10

11 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£13 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘Ó\T>∑T sêcÕºÅ˝À¢ 23 &çôd+ãsY 2018 ` 12 »qe] 2019 es¡≈£î

‘êHê #Ó’‘·q´ Ádüe+‹

nyTÓ ]ø±˝À Hê\T>T∑ <Xä Êu≤\› ≈î£ ô|>’ ± ‘\Ó T>T∑ øe£ T÷´ì{ø° Ï $dèÔü ‘+· >± ùde\+~d÷ü ,Ô eTs√ye’… ⁄ ‘\Ó T>T∑ u≤Û w,ü
‘Ó\T>∑T ø£fi¯\T, ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹ $düÔs¡D≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê) e÷‘·è
sêÅwüºyÓTÆq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D sêÅcÕº\˝À ≈£L&Ü nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚k˛Ô+~. Á|ü‹ ¬s+&ÉT
dü+e‘·‡sê\≈£î ˇø£kÕ] nyÓT]ø±˝À ô|<ä› m‘·TÔq ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô, Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>±
ñqï ‘Ó\T>∑T ø£fi≤XÊs¡T\qT, ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\qT á eTVü‰düuÛÑ\≈£î ÄVü‰«ì+#·&É+ <ë«sê nyÓT]ø±˝À
‘Ó\T>∑T y…’uÛÑyêìï eTVü‰düuÛÑ\ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ p˝…’ 4 qT+∫ 6e ‘˚B es¡≈£î
‘êHê 22e eTV‰ü duü \ÑÛ T yêw+æ >Hº∑ é &dç ˝æ À »s>¡ q∑ THêïsTT. á eTV‰ü duü \ÑÛ ≈î£ eTT+<Tä >± e÷‘è· sêÅw+ºü ˝À
ª#‘’Ó q· ´ Ádeü +‹μ ù|sT¡ ‘√ ‘\Ó T>T∑ u≤Û cÕ_eÛ è~ì∆ Áb˛‘‡· V≤æ +#˝˚ ≤, eTsT¡ >T∑ q|&ü qç C≤q|<ü øä fi£ \¯ qT y\Ó T>T∑ ˝ÀøÏ
rdüT≈£îe#˚Ã˝≤ ‘êHê |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü+Á|ü<ëj·T+>± ek˛Ô+~.
Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± &çôd+ãsY 23 qT+∫ »qe] 12e ‘˚B es¡≈£î ‘êHê #Ó’‘·q´Ádüe+‹ ø±s¡´Áø£e÷\qT
‘\Ó T>T∑ sêÅcÕ˝º À¢ ìs«¡ V≤æ dTü qÔ ï≥T¢ ª‘êHêμ n<´äÛ ≈îå£ &TÉ drü wt y˚eTq ‘*Ó bÕsT¡ . á #‘’Ó q· ´Ádeü +‹ ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢
¬s’‘·T s¡ø£åD≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ‘êHê Á|ü‘˚´ø£+>± ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì
Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ª¬s’‘·Tø√dü+ ‘êHêμ nH˚ ù|s¡T‘√ z ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. á
ø±s´¡ Áøe£ T+˝À u≤Û >+∑ >± |∫æ ø±] eT+<Tä \ $ìj÷Ó >+∑ ˝À s¬ ‘’ T· \≈î£ ñ|üj÷Ó >|∑ &ü ˚ sø¡ Då£ kÕe÷Á–ì ø≥Ï T>¢ ±
n+<äCÒdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« dü÷ÿfi¯¢˝À &çõ≥˝Ÿ ‘·s¡>∑‘·T\ ÁbÕs¡+uÛÑ+, s¡#·sTT‘·\ esYÿcÕ|t,
m&É¢ |ü+<ë\T, ø£s¡÷ï\T˝À Åd”Ô X¯øÏÔ uÛÑeq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ e+{Ï yê{Ï‘√bÕ≥T kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT
ô|<›ä m‘T· qÔ ìs«¡ V≤æ dTü qÔ ï≥T¢ ÄjT· q #bÓ ÕŒsT¡ . >T∑ sC¡ ≤\, $»jT· yê&,É ‘ê&|˚ *ü >¢ ÷∑ &+Ó , eT<÷ä s› T¡ , ‘D· T≈î£ ,
;$Û T*, e÷&TÉ >T∑ \, øs£ ÷¡ ï\T, ø=‘>Ô· ÷∑ &+Ó , KeTà+, ôV≤’ <sä êu≤<,é e#sÓ ,¢¡ d‘ü qÔÓ |*ü ,¢ |⁄ü\&¢ >ç T∑ +≥, ˇ+>√\T,
sê»+ù|≥, ‘êfi¯¢bÕø£, ‹s¡T|ü‹, neì>∑&ɶ, ô|qT>∑+∫Áb˛\T, $»j·Tyê&É, Ms¡e*¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘êHê
#Ó’‘·q´Ádüe+‹ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T.
eT¨qï‘y· TÓ qÆ ‘\Ó T>T∑ u≤Û wü |≥ü ,¢ ‘\Ó T>T∑ øfi£ \¯ |≥ü ¢ Áù|e÷_eÛ ÷Hê\qT |⁄üqsT¡ J$® +|Cü jÒ ÷· \qï \ø´å£ +‘√
á ø±s¡´Áø£e÷\qT ‘êHê ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì dürwt y˚eTq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü kÕVæ≤‘·´ dü+|ü<ä\qT,
ø£fi≤ kÕ+düÿè‹ø£ yês¡dü‘ê«\qT eTT+<äT‘·sê\≈£î ‘Ó*j·TCÒùd $<Ûä+>± ìs¡«Væ≤+#˚ $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷˝À¢
‘êHê Hêj·T≈£î\T, düuÛÑT´\T, n_Ûe÷qT\T eTTeTàs¡+>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì, á y˚&ÉTø£\≈£î n+<äs¡÷
sêyê\ì, ø±s¡´Áø£e÷\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.
#Ó’‘·q´ Ádüe+‹ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ø√ Ä]¶H˚≥sY>± ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ m\ø˘º C…. ‘êfi¯Sfl] e´eVü≤]kÕÔs¡ì,
¬s’‘·Tø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î &܈ˆ C≤qj·T´ ø√≥ ø√ Ä]¶H˚≥sY>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 14

#Ó’‘·q´ düÁe+‹ ø±s¡´ø£ÁeT $esê\T

&çôd+ãsY 23 >∑Ts¡C≤\˝À m&É¢|ü+<ë\T
es¡´y˚ø£åD: C≤qj·T´ ø√≥
kÕj·T+Á‘·+ $»j·Tyê&É˝À ‘êHê Hêj·T≈£î\ Áô|dt MT{Ÿ

&çôd+ãsY 24 ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, eT<ä÷›s¡T, ‘·DT≈£î\˝À ¬s’‘·Tø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷\T
es¡´y˚ø£åD: düTeT+‘Y |ü⁄düT\÷]

&çôd+ãsY 26 ;Û$T*, e÷&ÉT>∑T\˝À ¬s’‘·Tø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷\T
|üs¡´y˚ø£åD: C≤qj·T´ ø√≥

&çôd+ãsY 27 ø£s¡÷ï\T˝Àì ø£|üŒÁ{≤fi¯¢˝À Åd”Ô X¯øÏÔ uÛÑeq+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+, Ç‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T
|üs¡´y˚ø£åD: s¡$ bı≥÷¢]

&çôd+ãsY 28 ø=‘>Ô· ÷∑ &+Ó ˝À 5øπ sH¡ ,é &õç ≥˝Ÿ ‘s· >¡ ‘∑ T· \ ÁbÕs+¡ u+ÑÛ , \øàå° |⁄üs+¡ Á>±eT+˝À s¬ ‘’ T· ø√d+ü ø±s´¡ Áøe£ ÷\T
|üs¡´y˚ø£åD: C…’ ‘êfi¯Sfl], s¡$ eT+<ä\e⁄

&çôd+ãsY 29 KeTà+˝À ¬s’‘·Tø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+, &çõ≥˝Ÿ ‘·s¡>∑‘·T\ ÁbÕs¡+uÛÑ+, Ä≥\b˛{°\T, ø£\Ãs¡˝Ÿ HÓ’{Ÿ
es¡´y˚ø£åD: C…’ ‘êfi¯Sfl]

&çôd+ãsY 30 ôV’≤<äsêu≤<é˝À s¡#·sTT‘·\ esYÿcÕ|t, ∫\T≈£Ls¡T˝À ¬s’‘·Tø√dü+ esYÿcÕ|t, ø£\Ãs¡˝Ÿ HÓ’{Ÿ
|üs¡´y˚ø£åD: \øÏÎ <˚$H˚ì, C…’ ‘êfi¯Sfl], dürwt y˚eTq, s¡$ bı≥÷¢]

»qe] 3 e÷#·s¡¢, dü‘ÓÔq|ü*¢˝À ¬s’‘·Tø√dü+, ø£\Ãs¡˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷\T
|üs¡´y˚ø£åD: C≤qj·T´ ø√≥, #·\|ü‹ ø=+Á&É≈£î+≥, uÛ≤qT e÷>∑T\÷]

»qe] 4 |ü⁄\¢&ç>∑T+≥, ˇ+>√\T\˝À ¬s’‘·Tø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷\T
|üs¡´y˚ø£åD: sêyYT #Í<ä] ñ|ü≥÷], nXÀø˘u≤ãT ø=˝≤¢

»qe] 5 sê»+ù|≥˝Àì ø√&É÷s¡T˝À ¬s’‘·Tø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+, ‘êfi¯¢bÕø£ |üs¡´≥q
es¡´y˚ø£åD: dürwt y˚eTq

»qe] 6 ‹s¡T|ü‹ |üs¡´≥q - |ü<ëàer j·T÷ìe]‡{°, eTVü≤‹ Ä&ç{À]j·T+\˝À ‘êHê ø±s¡´Áø£e÷\T
|üs¡´y˚ø£åD: dürwt y˚eTq

»qe] 7 neì>∑&ɶ, ô|qT>∑+∫Áb˛\T\˝À ¬s’‘·Tø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷\T
|üs¡´y˚ø£åD: sêC≤ dü÷s¡|üH˚ì, s¡$ bı≥÷¢]

»qe] 8 $»j·Tyê&É˝À 5πø yêø˘, Ms¡e*¢˝À dæ|æÄsY ø±s¡´Áø£eT+
kÕj·T+Á‘·+ $»j·Tyê&É˝À ø£\Ãs¡˝Ÿ HÓ’{Ÿ
|üs¡´y˚ø£åD: dürwt y˚eT÷], n+»j·T´ #Í<ä], sêC≤ ø£düT≈£î]Ô,

»qe] 10 y…’C≤>¥˝À 5¬ø yêø˘ ` ^‘·+ j·T÷ìe]‡{°

»qe] 12 |ü•ÃeT>√<ëe], ∫qïj·T´>∑÷&Ó+˝À yÓT>± ø±´q‡sY ø±´+|t
es¡´y˚ø£åD: Ä#·+≥ düTã“j·T´ #Í<ä], $<ä´ >±s¡bÕ{Ï

15 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê qe\\ b˛{° ` 2019

ñ‘·ÔeT qe\≈£î 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ãVüQeT‹

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ` ‘êHê (TANA) 22e eTVü‰düuÛÑ\T 2019 E˝…’ 4, 5, 6 ‘˚B\˝À yêwæ+>∑ºHé

q>∑s¡+˝À »s¡>∑uÀ‘·THêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\T>∑T qe\\ b˛{° ìs¡«Væ≤+∫, ñ‘·ÔeT qe\≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\
s÷¡ bÕjT· \ ãVQü eT‹ì Çyê«\ì ‘êHê ø±s´¡ es+Z¡ ìXï sTT+∫+~. 2017˝À ‘êHê ìs«¡ V≤æ +∫q qe\\ b˛{˝° À
ãVüQeT‹øÏ m+|æ¬ø’q X¯|üÔuÛÑ÷$T, ˙\, ˇ+≥] qe\\T kÕVæ≤r˝Àø£+˝À ˇø£ ø£<ä*ø£qT rdüTø=#êÃsTT. ‘Ó\T>∑T
qe˝≤s+¡ >+∑ ˝À ø=+‘ø· ±\+>± øq£ ã&TÉ ‘T· qï dãÔü ‘∆ ≈· î£ á b˛{\° e\¢ ø=+‘· d&ü *É +|⁄ü e∫Ã+~. á yê‘êesD¡ ≤ìøÏ
ø=qkÕ–+|ü⁄>± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝Àq÷, Á|ü|ü+#· kÕVæ≤‘·´+˝Àq÷ ø£\ø±\+ ì\ã&˚ qe\\qT yÓ*øÏ rdüT≈£î
sêyê\H˚ ‘êHê Á|jü T· ‘êïìøÏ dŒü +~+∫ á b˛{˝° À bÕ˝§qZ e\d+æ ~>± ‘\Ó T>T∑ s#¡ s· TT‘\· +<]ä ø° $»|„ Ôæ #d˚ Tü HÔ êïeTT.

ìã+<Ûäq\T

qe\\T ‘Ó\T>∑T J$‘êìï Á|ü‹_+_+#ê*.
Á|ü|ü+#·+˝Àì mø£ÿ&çyês¡sTTHê á b˛{°øÏ qe\\T |ü+|æ+#·e#·TÃ.
qe\≈£î ù|J\ |ü]$T‹ ˝Ò<äT.
ãVüQeT‹øÏ m+|æø£ ø±ì qe\\qT ‹|æŒ|ü+|ü&É+ kÕ<Ûä´+ø±<äT. ø±ã{Ϻ õsêø˘‡ ø±|”\T ≈£L&Ü |ü+|üe#·TÃ.
qe\\T ‘e· T d«ü +‘e· Tì, nqTyê<ë\T, nqTdsü D¡ \T ø±eì, Ç+‘≈· î£ eTT+<äT møÿ£ &Ü Á|#ü T· ]‘+· ø±˝<Ò ìä ,
mø£ÿ&çø° Á|ü#·Ts¡D≈£î |ü+|ü˝Ò<äì, ‘êHê b˛{° |òü*‘ê\T e#˚Ães¡≈£L @ Á|ü#·Ts¡D≈£î, b˛{°øÏ |ü+|üuÀeTì
ù|s=ÿ+≥÷ Vü‰MT|üÁ‘êìï »‘·#˚j·÷*.
qe\\T ‘·|üŒìdü]>± düŒwüºyÓTÆq #˚‹Áyê‘·‘√ ø±ì, &ç{Ï|æ #˚dæø±ì |ü+bÕ*.
&ç{Ï|æ #˚dæq qe\\qT [email protected] ≈£î |ü+|üe#·TÃ.
qe\\ ô|’ s¡#·sTT‘· ù|s¡T, ∫s¡THêe÷ ñ+&É≈£L&É<äT. ne˙ï ø£e]+>¥ ˝…≥sY ô|’ ñ+&Ü*.
ìsê«Vü≤≈£î\ ìs¡íj·÷\ô|’ m≥Te+{Ï ñ‘·Ôs¡ Á|ü‘·T´‘·Ôsê\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äT. $yê<ë\ìï+{Ï˙ nyÓT]ø±˝Àì
yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ. Hê´j·T|ü]~Û˝À |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*.
ãVüQeT‹ bı+~q qe\ ñqï‘· Á|üe÷D≤\qT n+<äT≈£îH˚≥≥T¢>± ñ+&Ü\qï~ ‘êHê Äø±+ø£å. Ä
Á|eü ÷D≤\qT n+<Tä ≈î£ H˚ qe\\T b˛{ø° Ï sêì |øü +å£ ˝À ãVQü eT‹ Çe«øb£ ˛e&+É ø±˙ ˝<Ò ë |Pü ]Ô ãVQü eT‹
‘·–Z+#·&É+ ø±˙, ˇø£{Ï ø£+fÒ m≈£îÿe qe\\ eT<Ûä´ |ü+#·&É+ ø±˙ ‘êHê ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘·T+~.
ãVüQeT‹øÏ m+|æ¬ø’q qe\ yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT eTTÁ<äD\qT, Ç‘·s¡ bÕ]‘√wæø£+ @MT ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#·T]+#˚
Vü≤≈£îÿ ‘êHê≈£î ñ+≥T+~.

s¡#·q\T |ü+|üe\dæq ÄKs¡T ‘˚~: 30 e÷]Ã 2019
s¡#·q\T |ü+|üe\dæq ∫s¡THêe÷ Ç‘·s¡ $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç

nø£ås¡ ÁøÏj˚T≥sY‡, mõ`2, bò˛Hé‡: 98493 10560
ªmμ u≤¢ø˘, e÷‘·èl nbÕsYºyÓT+{Ÿ‡, 040`23244088
ôV’≤<äsY>∑÷&É, ôV’≤<äsêu≤<é`500029.
Email: [email protected]

dürwt y˚eTq »+bÕ\ #Í<ä] #·+Á<ä ø£HÓï>∑+{Ï

‘êHê n<Ûä´≈£åî\T ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\T ‘êHê Á|ü#·Ts¡D\ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 16

CPR/COLS by Honorable
Vice President and TANA

Foundation, thank you
Dr. Lokesh Edara and
Dr. Chakrarao garu

for helping

17 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Speech of Hon'ble Vice President Sri M Venkaiah Naidu
at Cardio Pulmonary Resuscitation CPR Event Being
Organized at Swarna Bharat Trust

Dr S. Chakra Rao, Chairman, Indian resus- mellitus, hypertension and coronary artery
heart disease which may result in sudden
citation council cardiac arrest. Please note that a heart at-
Dear sisters and brothers, tack and cardiac arrest are not same. Heart
attack occurs when the flow of blood to the
Heart disease has become a silent epi- heart gets blocked, while cardiac arrest oc-
demic and major killer in our country. It is curs when there is a malfunction and the
estimated that India accounts for 60 per cent heart beat stops suddenly.
of the world's heart disease burden. Studies
have also shown that South Asians are at In the case of a sudden cardiac arrest,
higher risk for cardiac disease and that heart the event can be reversed if the victim is
attacks strike at a younger age compared to administered cardiopulmonary resuscitation
other ethnic groups. (CPR) immediately. If these people receive
CPR, the survival can double or even triple
Causes such as modern lifestyle, lack their chances of survival. Every minute
of physical activity, genetic predisposition, counts in resuscitation of such victims.
metabolic syndrome and unhealthy dietary
habits are believed to be making Indians to I am told that the mortality due to Sud-
be more prone to heart disease. den Cardiac Arrest is very high in India as
compared to the developed countries-- 4280
With improved economic conditions in per 1,00,000 population in India as com-
our country, we are facing a very high preva-
lence of life-style disorders such as diabetes

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 18

pared to 60-151 per 1,00,000 in the USA. People from Kanyakumari to Kashmir;
It is estimated that 70 per cent of vic- Gujarat to Assam; small villages to metro
cities; high schools to colleges, universities
tims who suffer cardiac arrest at home die and nursing colleges; and primary health
and it is estimated that 90 per cent of vic- centers to medical colleges were trained,
tims of cardiac arrest outside the hospital die. Training was conducted at different places
including bus stands, railway stations,
To prevent the problem of high mortal- schools, community centers and police sta-
ity after sudden cardiac arrest in our coun- tions. I am glad that Rotary Club, Lions club
try, we need to train Indian population in and many NGOs took part in this initiative.
CPR. Every Indian citizen can save life.
The large attendance at this programme
I am happy to note that the Indian re- on a single day reflects the awareness cre-
suscitation council, (IRC), an initiative of ated by IRC about the importance of resus-
Indian Society of Anesthesiologists, has de- citation training and its relevance to the com-
veloped simple guidelines for primary de- mon man.
livery of CPR called Compression-only-Life
Support (COLS) outside a hospital setting. I am told that India is the 7th Nation to
I am told that the guidelines have been de- have its' own guidelines. International Liai-
veloped keeping in mind the limited infra- son Committee on Resuscitation (ILCOR),
structure, cultural constraints, and availabil- which is like United Nation for Resuscita-
ity of trained personnel and shortage of tion Councils of different nations, has rec-
healthcare workers in our country.

I compliment the Indian resuscitation
council for its efforts in developing India
specific guidelines as we have been depend-
ing on AHA (American Heart association)
guidelines for the last 40 years.

I am told that training according to AHA
guidelines is very expensive and not within
the reach of common man. I am happy that
the Indian Resuscitation Council is impart-
ing training across the country free of cost
and I compliment them for the same.

I am also happy to note that members
of the Indian Society of Anesthesiologists,
which has a membership of 27000, are ac-
tively participating in CPR training activi-
ties across the country. I am told that
1,75,000 people were trained in COLS on
23rd October 2018 (World Restart A Heart
Day - WRAH), by various organizations,
under the guidance of the Indian resuscita-
tion council.

19 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ognized this initiative of the IRC and has I compliment the District Collectors and ad-
invited India to join this forum of principal ministrations for the support and encourage-
resuscitation organizations worldwide. India ment provided.
is applying for the membership of ILCOR.
I am told that there is law in many coun-
I would also like to compliment a large tries to train high school students. Perhaps,
number of organizations which came for- we too need a law to make CPR training com-
ward to support this noble initiative, the pulsory in schools. We need to impart this
Telugu Association of North America training to all personnel in public sector and
(TANA), American Association of Physi- private companies. We need to build an In-
cians of Indian Origin (AAPI) for sponsor- dia where every citizen is capable of saving
ship and donating manikins for the training. others in times of life-threatening distress.

Jai Hind!

j·TTe‘· Á|ü‹uÛÑøÏ |ü≥º+

eTq |æ\¢\T m+<äs√ nH˚ø£ s¡+>±\˝À nkÕ<Ûës¡D Á|ü‹uÛ≤ bÕ≥yê\ì
Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï nkÕ<Ûës¡D Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…e¬s’Hê MT≈£î ‘Ó*ùdÔ

<äj·T#˚dæ e÷≈£î ‘Ó*j·T#Ój·T´+&ç. ‘êHê|üÁ‹ø£˝À |ü]#·j·T+ #˚<ë›eTT.
Please email to [email protected]

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 20

21 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA Philadelphia
Food Drive

While many people look forward to the joy lies in the community. These kids are so ex-
cited and it’s amazing to see how much they
of Holiday celebrations, TANA Philadelphia want to involve and help the community. It
Youth team consisting of Manvitha yaganti, is very heartening to see the excited Kids
Ganesh Nalajula, Siri Nalajula, Aparna with smiles told us, now everybody can have
vagvala, Vyom Krothapalli, Charan Jarugula, holiday dinner with their family and we plan
Sree Jarugula, Medha Yaganti, Loukya to make this an annual event, our target for
Pavuluri, Abhinav Budavati, Bhargav 2019 is 2,000 pounds of food or more.
Budavati, Jay Ganguri, Pranav Kantheti,
Aarnav Kantheti held a Thanksgiving food On November 30th the kids gathered
drive on November 24th that yielded roughly at Chester County Food Bank and donated
1,100 pounds of donations for needy fami- the 1100 pounds of food.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 22

23 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA CARES!

IT HAS BEEN CARING, FOR WELL OVER FOUR DECADES

BACKPACK
PROGRAMS

IN INDIA

Thimmasamudram,
Kadapa (Dt), AP

Special Thanks to respectable

Chief Guest Katti Narasimha Reddy

(MLC), Vekatesh Naik (MEO),

Ramachandra Reddy (MPDO),

Ramachandra Reddy (Principal MKR

Junior College), Parameswara Swamy

(Deputy Tahsildar), Raja Kumar Raju,

Union Presidents, all the Head Mas-

ters in T Sundupalli Mandal and vil-

lage leaders for attending & provid-

ing all the support to make this pro-

gram successful. Great to see happy

kids with TANA backpacks.

This entire program was coordi-

TANA Backpack program sponsored by Balaji nated by TANA Backpack team Ram

Tatineni was held in Thimmasamudram Village in Chowdary Upputuri, Raja Kasukurthi
Kadapa (Dt), AP. We have distributed around 600
bags and school supplies to needy kids. Thanks to and Murali Boddu.
Balaji Tatineni for sponsoring the bags and school
supplies and Sivakumar Tatineni for arranging this Thank you Satish Vemana, Jay
program.
Talluri, Prasad Nalluri, Anjaiah

Chowdary Lavu, Ravi Potluri and en-

tire TANA leadership for creating and

encouraging this platform to serve

needy kids. b

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 24

<Û˚qTeø=+&É, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢

‘êHê $T&é n{≤¢+{Ïø˘ Øõq˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY
Hê>∑sêE q\E\ ‘·q ‘·+Á&ç <Û˚qTeø=+&É e÷J
düs¡Œ+#Y ø°]Ô X‚wüß\T Áo q\E\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ >±]
C≤|„ øü ±s+∆¡ qe+ãsY 12q Á|øü ±X+¯ õ˝≤¢ <q˚Û Teø=+&É
õ˝≤¢ |]ü w‘ü Y ôV≤’ d÷ü ÿ˝Ÿ $<ë´sT¡ \ú ≈î£ \øå£ s÷¡ bÕjT· \
$\Te #˚ùd ø£+|üP´≥sY‡ eT]j·TT 300 dü÷ÿ˝Ÿ
u≤´>‡¥ n+~+#êsT¡ . á ø±s´¡ Áøe£ ÷ìøÏ dVü ≤ü ø]£ +∫q
‘êHê n<Ûä´≈£åî\T dürwt y˚eTq >±]øÏ, ø√XÊ~Ûø±]
s¡$ bı≥÷¢] >±]øÏ, u≤´ø˘ bÕ´ø˘ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé
sê+#Í<]ä >±]ø,Ï ø√Ä]H¶ ≥˚ sY sêC≤ ød£ Tü ≈î£ ]Ô >±]øÏ
<Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. b

25 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA CPR Training
Workshop at San Antonio

Kudos to each and every one of those who special thanks to Dr Anupama Gotimukala

attended TANA San Antonio CPR Training MD who led the training sessions, Dr Kiran
workshop and made it a grand success.
cheruku MD and Dileep Kumar Chandra for
We trained more than 200 enthusiastic
people in this workshop, in a very focused getting CPR Kit all the way from Austin.
groups of 2018. Even though high it was a
very short time, together we achieved the goal Training is provided by CPR trained
of mass community Hands only CPR training.
clinicians: Dr Anupama Gotimukala MD, Dr
Hope one simple technique you all
learned from this workshop will come to Sridhar Beeram MD.
practice when the real need arises to save a
precious life. This would have not been possible

Special thanks to Dr Srilakshmi Vuyy- without support of friends Sudhakar
uru for providing her support and guidance
for this workshop. Amaraneni (city coordinater), Gowtham

Hearty thanks to Phani Atluri and his Ginjupalli, Dileep Kumar Chandra, Sri
wife Anu Atluri for giving a platform like
Sai baba Mela for TANA CPR training and Shirdi Sai Baba temple of San Antonio vol-

unteers, American Association of Physicians

of Indian Origin and many more volunteers.

Thank you Jayaram Komati garu and

TANA President Satish garu for providing

unconditional support and guidance from

California and DC. b

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 26

27 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

BHADRADRI BALOTSAV

Preserving India’s Glorious Cultural & Literary Heritage

Bhadradri Balotsav, the three-day National tunity for everyone to interact and understand
the rich cultural heritage of the temple town.
Level children's festival got off with a col- The cultural events marked in this carnival
ourful start, marked by an impressive array were scintillating dance performances, lit-
of cultural programmes highlighting the erary & art competitions, essay writing com-
glory and grandeur of India's rich cultural petitions, tribal dances and other interesting
heritage, in Bhadrachalam during Novem- programs.
ber 09th-11th.
Speaking about the event, Mr. Jay
This annual Children's Festival hap- Talluri - TANA (Telugu Association of North
pened consistently for the 8th year in a row America) Executive Vice President states
and it was sponsored by the renowned & that, "It's an overwhelming experience for
prestigious Talluri Panchaksharaiah Chari- me knowing that, like every year, the 2018
table Trust and supported by TANA (Telugu 'Bhadradri Balotsav' is a huge success, seen
Association of North America), ITC stupendous crowd and spectacular perfor-
Bhadrachalam, and Telangana Department mances this year as well. I congratulate all
of Language and Culture. winners and personally appreciate every sin-
gle person, who supported in making this
The well-conceived national level event phenomenal event. Glad that our family trust
featured a host of 43 events and a massive (Talluri Panchaksharaiah charitable Trust) is
gathering of around 10,000 children, while being associated with such auspicious na-
providing a perfect platform for the children tional event"
to unravel their creative flair, enrich the com-
petitive spirit and also enabled a rare oppor-

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 28

29 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

The great Talluri Panchaksharaiah ad- grammes to bring the hidden talent in
dressed the event and said that, "The
Balotsav programme provides a platform to them."
many poor students with extraordinary skills
to showcase their talent by participating in R&B Minister Tummala Nageswara
it.
Rao, Talluri Trust Chairman - Talluri
He then added, "On the behalf of Talluri
Trust, we are providing free education to Panchaksharaiah, I.T.C General Manager
thousands of students in the State and are
extending our support to organize such pro- Prabodhkumar Patro, Balotsav Convener

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 30 Chakravarthy, YV Suryanarayana, Lions

Club President - P Durga Prasad, Secretary

V Vasmi Krishna, and other district officials

attended the programme. b

eT÷&ÉT e+<ä\ sêe÷j·TD≤\T

eT÷\+: m. ¬ø. sêe÷qT»Hé
s¡#·q: düTπsXŸ ø=*#ê\

yê©àøÏ sêe÷jT· D+, ø+£ ã sêe÷jT· D+: #Óù|Œ ø£<∏ä, ìsêàD+, ø£<∏ë dü+|òüT≥q\T ˇø£fÒ
Ç<s›ä T¡ nV≤ü \´\T nsTTHê yê] >=+‘T· ø˝£ Àq÷, |*ü øπ |<ü ‹∆ä ˝ÀqT
ñqï ‘˚&Ü\ e\¢, ø£*π> nqTuÛÑ÷‹˝À m+‘√
˝…ø£ÿ>∑{Ϻq eT÷&ÉTe+<ä\ sêe÷j·TD e´‘ê´d+ü ñ+≥T+~ ø<£ ë!
ø£<∏äHê˝À¢ Á|ü‹<ëìøÏ eTs√ ø£<∏äHêìøÏ @y√ ø=ìï
‘&˚ Ü\T øì£ |kæ ÕsÔ TT. Çøÿ£ &É Hq˚ T y$’… <ëÛ ´\H√, bÕsêƒ + ñ<ëVü≤s¡D≈£î á øÏ+~ ¬s+&ÉT ø£<∏äHê\qT
‘·sê\H√ nq≈£î+&Ü ø£<∏äHê\T nq&ÜìøÏ ø±s¡D |ü]o*+#·+&ç. yÓTT<ä{Ï~ dü+düÿè‘·+˝À yê©àøÏ
eTT+~. y$’… <´äÛ + nHêï, bÕsêƒ +‘s· e¡ THêï ˇø£ eT÷\ sêdæq sêe÷j·TD+˝Àì u≤\ø±+&É qT+&ç rdüT
ø<£ ä∏ ñ+~ nqï u≤Û eq ø\£ T>T∑ ‘T· +~. n+<Tä ˝À Ä ≈î£ +f,Ò s¬ +&eÉ ~ ‘$· Tfi+¯ ˝À ø+£ ã sêdqæ Çsêe÷e
eT÷\ø<£ ä∏ n‘´· +‘· ÁbÕNqyTÓ qÆ yê©àøÏ ø<£ ä∏ nqï ‘êsy¡ TY ˝Àì~. s¬ +&÷É nV≤ü ˝≤´ eè‘ê+Ô ‘êHï˚ #ãÓ T
d÷ü #q· ≈L£ &Ü $ì|dæ Tü +Ô ~. nsTT‘,˚ $$<äÛ nqTyê<ë ‘T· HêïsTT.
\≈£î yê©àøÏ ø£<∏˚ eT÷\ø£<∏ä ø±<äT nqï $wüj·T+ ‘ê+ <èä cÕ«º eTTqjT· ' dsπü « »qød£ ´ü |⁄ü Ø+ Xó¯ u≤Û +ˆ
eTq+ á yê´d+ü ˝À eTT+<Tä , eTT+<Tä >e∑ TìkÕ+Ô . kÕ<TäÛ kÕ<TäÛ Ç‹ X+¯ d+ü ‘√ $T~˝∏ ≤+ deü Tˆ1|Pü-4»8j-1T· H1é ˆ
á $wjü T· +˝À eTT+<Tä >± sêeTTì ø<£ ≈ä∏ î£ |\ü Te⁄]
ø<£ Hä∏ ê\≈î£ eT<´äÛ ‘&˚ Ü >T∑ sT¡ ôÔ|≥Tøº √yê*. ø+£ ã sêdqæ »q≈î£ ì |⁄ü sy¡ TÓ qÆ $T~˝∏ ≤ q>s∑ êìï #÷· &>É ±H˚
<H’Ó ê, ‘T· \d<” ëdTü , øè£ ‹yÔ êdTü \T sêdqæ yH’… ê, ‘s· T¡ yê‹ ªn<Tä “‘¤ +· , n<Tä “‘¤ +· μ nì $XÊ«$TÁ‘T· ì‘√ bÕ≥Tqï
ø±\+˝À sêe÷j·TD≤\T>± ù|s¡T e∫Ãq M{ÏøÏ eTTqT\T Á|Xü +¯ d+æ #êsT¡ .
‘=\T‘· ysπ˚ «sT¡ o]ø¸ \£ THêïsTT: Çsêe÷e‘êsy¡ TY ,
sêeT#·]‘·e÷qdt, sêeTøÏwüHé yÓTT<ä˝…’q o]¸ø£\T $T~∏\ ñ|üeH˚ ‘·Á‘· ÄÁX¯eT+ <äèX´¯ sê|Tüò e' ˆ
ys¬˚ q’ f,¢Ò yêsT¡ #|Ó Œæ q ø<£ ≈ä∏ î£ yê©àøÏ #|Ó Œæ q sêe÷ |ü⁄sêD+ ìs¡®q+ s¡eT´+ |Áü |#ü ÷ ¤ eTTˆì1-|1⁄ü +1>-e∑1+1ˆ
jT· D≤ìøÏ ñqï d+ü ã+<+äÛ ˝À ≈L£ &Ü mH√ï ys’… T¡ <ëÛ ´
\THêïsTT. á sø¡ +£ >± ø<£ ≈ä∏ î£ , ˇø£ ø$£ Ä ø<£ qä∏ T sê|òüTe⁄&ÉT Ä düMT|üeTT˝À ˇø£ ÄÁX¯e÷ìï
#ÓãT‘·÷ sêdæq ø±yê´ìøÏ e´‘ê´kÕìï bÕ{Ï+#˚ #÷· XÊ&TÉ . Ä se¡ T´yTÓ qÆ ÄÁXe¯ T+ |⁄ü sê‘q· yTÓ ,Æ ìsq®¡ yTÓ Æ
dü+Á|ü<ëj·T+ Áô|ò+∫ kÕVæ≤‘·´+˝À sujet, rcit\ ñ+&&É +É #÷· dæ eTTì|⁄ü +>e∑ ⁄ì Ç˝≤ n&>ç ±&TÉ :
(d÷ü \ú +>± Subject, Narrative) eT<´äÛ bÕ{+Ï #˚
e´‘ê´d+ü ˝≤+{~Ï . eTs√sø¡ +£ >± #bÓ ÕŒ\+f,Ò ˇøπ Ç<+ä ÄÁXe¯ T d+ü ø±X+¯ ø+Ï qT Ç<+ä eTTì e]‘® +· ˆ
yêø±´ìï ysπ˚ «sT¡ eø\Ô£ T yê], yê] ñ|Hü ê´d<ü √Û sD¡ ˝Ï À ÁXÀ‘T· + Ç#êÃ$¤ T u>ÑÛ e∑ Hé ød£ ´ü nˆ1j-1T· +1|-1Pü 1s«¡ˆ ÄÁXe¯ T'
#˚dæq ñ#·Ã¤]+|ü⁄\˝À ñ+&˚ e´‘ê´dü+ ˝≤+{Ï~:
ªªÄÁXe¯ T+˝≤ øì£ |dæ Tü qÔ ï á d˝úü ≤ìï eTTqT\T
m+<äT≈£î e]®+#ês¡T? Ç+‘·≈£î |üPs¡«+ Ç~ me]
ÄÁXe¯ Ty÷Ó $q>√sT¡ ‘T· HêïqT.μμ

31 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘‘· Y l‘ê sê|Tüò yD˚ ñø+Ô£ yêø´£ + yêø´£ $XÊs<¡ 'ä ˆ z eTVü‰j·TX¯eTT>∑\ sê»|ü⁄Á‘ê, ‘·q uÛ≤s¡´
Á|ü‹ ñyê#· eTV‰ü ‘C˚ ≤ $X«¯ $TÁ‘√ eˆ1TV-1‰ü e1TT-ì1'1ˆ nV≤ü ˝≤´ dVü ≤æ ‘T· &’Ó |Pü s«¡ + >ö‘e· TT&TÉ nHø˚ £ esê\¸ T
Çøÿ£ &É ‘|· dü Tü ‡ #X˚ Ê&TÉ .
yêø´£ $XÊs<¡ Tä &q’Ó sê|Tüò e⁄&TÉ n˝≤ n&>É >∑ ±
$ì, eTV‰ü ‘»˚ dTü ‡ >\∑ eTV‰ü eTTì $XÊ«$TÁ‘T· &TÉ Ç˝≤ ‘·dü´ n+‘·s¡+ $~‘ê« ‘T· dVü ≤ü ÁkÕø'å£ XN¯ |‹ü 'ˆ
deü ÷<ëÛ q$T#êÃ&TÉ . eTTì yw˚ ü <säÛ √ u÷ÑÛ ‘ê« nV≤ü ˆ˝1≤-´1+1Ç-<1+ä 1nˆ ÁãM‘Y

V≤ü +‘· ‘˚ ø<£ sä∏ TTcÕ´$T Xè¯ DT ‘‘· «Ô˚ q sê|Tüò eˆ >ö‘e· TT&TÉ ÄÁXe¯ T+˝À ˝ìÒ yfi˚ ¯ ‘\Ó TdTü ø=ì,
jT· d´ü @‘‘· Y ÄÁXe¯ T |<ü +ä X|¯ ˆ1+Ôü -ø1√1bÕ-H1é e1TˆV‰ü ‘à· Hê dVü ≤ü ÁkÕ≈îå£ &q’Ó XN¯ |‹ü eTTìyw˚ +ü <]äÛ +∫ nV≤ü \´
#+Ó ‘≈· î£ #]˚ Ç˝≤ nHêï&TÉ .
á ÄÁXe¯ T+ me]<√, @ eTV‰ü ‘T· à&TÉ ø√|+ü
‘√ XÊ|$ü T#êÃ&√ Ä ø<£ qä∏ T d+ü ‘√w+ü >± #ãÓ T‘êqT ãTT‘T· ø±\+ Á|rü ø+å£ ‘˚ q n]qú ' dTü deü ÷V≤æ ‘ˆ˚
sê|Tüò yê! d+ü >e∑ T+ ‘T· nV≤ü + Ç#êÃ$¤ T ‘«· jö÷· IdVü ≤üˆ1d-Tü 4e8T<-1´äÛ y8T˚ ˆ

>ö‘e· Td´ü qsÁ¡ Xw‚ ˜ü |Pü s«¡ + Äd‘” Y eTV‰ü ‘à· q' ˆ #·ø£ÿì n+>±\T >∑\<ëHê, n]ú+#˚yês¡T
ÄÁX¯yÓ÷ ~e´ dü+ø±X¯' dTü s¬ '’ n|æ dTüˆ1|Pü-1õ1‘-'· 11ˆ ãTT‘T· ø±\+ ø√d+ü m<Tä sT¡ #÷· &sÉ T¡ . ˙‘√ d+ü >e∑ ÷ìï
ø√sT¡ ‘T· HêïqT, z #ø· ÿ£ ì q&TÉ eTT >\∑ <ëHê!
z qsÁ¡ Xc‚ Õ,˜ |Pü s«¡ + ~e´ d+ü ø±X+¯ ‘√, <e˚ ‘·
\#˚ |Pü õ+|ãü &qç á ÄÁXe¯ T+ >ö‘e· TT&HÉ ˚ eTV‰ü eTTì yw˚ +ü dVü ≤ü ÁkÕø+å£ $C≤j„ T· s|¡ Tüò Tq+<qä ˆ
‘T· àì~. eT‹+ #ø· ±s¡ <Tä sπ à<ëÛ <e˚ sê» ≈1‘-÷· 4V8≤ü -˝2≤0‘ˆY
s|¡ Tüò Tq+<Hä ê, eTTìyw˚ +ü ˝À ñqïyê&TÉ dVü ≤ü ÁkÕ
dü #· nÁ‘· ‘|· ü Ä‹w‘˜ü Y nV≤ü ˝≤´ dVü ≤æ ‘'· |⁄ü sê ˆ ≈£åî&Éì ‘Ó*dæHê <äTπsà<ÛädüT‡‘√ <˚esêE ≈£î‘·÷
es¡¸ |üP>±ì nHø˚ ±ì sê»|⁄ü Á‘· eTV‰ü jˆ1-T· X1'¯ 1-11ˆ V≤ü ˝≤ìï rsêÃ\ì ìssí¡ TT+#T· ≈î£ +~.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 32

n<ä∏ nÁãM‘Y dTü sÁ¡ Xw‚ +˜ü øè£ ‘êsπ qú n+‘· sê‘à· Hêˆ n<ä∏ <èä cÕ«º dVü ≤ü ÁkÕø+å£ eTTì yw˚ ü <säÛ +¡ eTTì'ˆ
øè£ ‘êsêú ndàæ dTü sÁ¡ Xw‚ ˜ü >#∑ ÷ ¤ oÁ|Tüò + Ç‘'· Á|uü ÀÛ <Tä s«¡ è‘+Ô· eè‘Ô· d+ü |Hü √ï s√cÕ‘Y e#q· ˆ+1-n4Á8ã-M31‘ˆY

ˆ1-48-21ˆ #÷· &>É ±H˚ dTü s|¡ ‹ü ujÑÛ T· +‘√ $wDü í e<qä T
Ä‘êàq+ e÷+ #· <y˚ X˚ ¯ dsü «¡ <ë sø¡ å£ >ö‘e· ÷‘ˆY &jÉ ÷· ´&TÉ . n|⁄ü Œ&TÉ eTTìyw˚ +ü ˝À <Tä s«¡ è‹˝Ô À ñqï
dVü ≤ü ÁkÕ≈îå£ DíÏ #÷· dæ eè‘Ô· d+ü |qü Tï&q’Ó Ä eTTì s√wü
n|ü &TÉ dTü sÁ¡ Xw‚ ßü ì˜ ø√s¬ ÿ B]Ã Ç˝≤ nqï~: e#H· ê\T |*ü ø±&TÉ :
ªªøè£ ‘êsT¡ sú ê\qT nj÷· ´qT, z dTü sÁ¡ Xc‚ Õ,˜ Ç|ü &TÉ eTeT s÷¡ |+ü deü ÷kÕjú T· øè£ ‘y· êHé ndæ <Tä sà¡ ‘ˆ˚
oÁ|Tüò +>± yfiÓ ó¯ .¢ z <y˚ X˚ Ê, ìqTï, qqTï >ö‘e· TTì nøs£ eÔ¡ ´+ Ç<+ä jT· kÕà‘Y $|\üò ' ‘«· + ˆ1u-$ÑÛ 4w8´ü -‹28ˆ
qT+&ç sø¡ +åÏ #T· ø√e&Üìø.Ï μμ
Ç+Á<'ä ‘T· Á|Vü ≤ü dHü é yêø´£ + nV≤ü ˝≤´+ Ç<+ä nÁãM‘Y ªªz <Tä sà¡ ‹, Hê s÷¡ |+ü d«” ø]£ +∫ #jÓ T· ´≈L£ &ìÉ
ø±sê´ìï ìs¡«Væ≤+#êe⁄. Çø£ ˙e⁄ eèwüD≤\T ˝Òì
ˆ1-48-22ˆ yê&eÉ >T∑ >±ø!£ μμ
dTü ÁXÀDÏ |]ü ‘T· c˛º ndàæ >$∑ TcÕ´$T jT· <ë∏ Ä>‘∑ +· ˆ >ö‘y· T˚ q @e+ ñødÔ£ ´ü dü s√ùwD eTV‰ü ‘à· Hêˆ
ù|‘‘· T· ' eèwDü Ö u÷ÑÛ eTÚ dVü ≤ü ÁkÕødå£ ´ü ‘ˆ1‘· -Y4ø8Då£ -2≤‘9Y ˆ
Ç+Á<Tä &TÉ qe⁄«‘÷· nV≤ü \´‘√ Ç˝≤ nHêï&TÉ :
ªªz düTÁXÀDÏ, H˚q÷ |ü]‘·Twüߺ&Éqj·÷´qT. m˝≤ eTV‰ü ‘T· à&q’Ó >ö‘e· TT&TÉ s√w+ü ‘√ Ä $<+äÛ >±
e#êÃH√, n˝≤ yfiÓ ≤qÔ T.μμ |\ü ø>£ ±H˚ Ç+Á<Tä ì eèwDü ≤\T Ä øDå£ yT˚ u÷ÑÛ $TMT<ä
@e+ d+ü >e∑ T´ ‘T· ‘j· ÷· ìXï Áø±eT ñ≥C≤‘Y ‘‘· '· sê*|&ü Üs¶ TT.
‘<· ë∏ Xb¯ Õ«Ô #· y’… XÁ¯ ø+£ u≤Û sê´+ n|æ #· X|¯ yÔü êHˆé
ˆ1-48-23ˆ ÇV≤ü es¸¡ dVü ≤ü ÁkÕDÏ ãVAü ì ìewdæ ´ü dæ ˆ1-48-30ˆ
dü d+ü ÁueÑÛ ÷‘Y ‘«· sH¡ é sêeT X+¯ ø‘Ï √ >ö‘e· T+ Á|‹ü ˆ yêjT· T uøÑÛ ±å ìsêV‰ü sê ‘|· ´ü +r udÑÛ àü XÊsTT˙ˆ
n<èä XÊ´ dsü «¡ u÷ÑÛ ‘êHê+ ÄÁXy¯ T˚ ndàæ Hˆ1é e-4w8dæ -´ü 3d1æ ˆ
z sêe÷, n˝≤ dü+>∑$T+∫ Ç+Á<äT&ÉT
>ö‘e· TT&TÉ ekÕ&Ô y˚ ÷Ó qqï X+¯ ø‘£ √ ‘«· s>¡ ± ìÅwÿü Ç+Á<Tä ì n˝≤ X|¯ +æ ∫, |<æ |ä ,ü ‘q· u≤Û s´¡ qT
$T+#T· #T· +&>É ±, ≈L£ &Ü ªª˙e⁄ y\˚ d+ü e‘‡· sê\T yêjT· Te⁄ uøÑÛ Då£ #d˚ ÷ü ,Ô
>ö‘e· T+ dü <<ä sä Ù¡ n<ä∏ Á|$ü X+¯ ‘+· eTV‰ü eTTì+ ìsêV‰ü ]y,’… <÷äÛ [, ukÑÛ Õà\ô|’ Xj¯ T· ìd÷ü ,Ô dsü «¡ u÷ÑÛ ‘ê
\≈î£ n<èä X´¯ +>± á ÄÁXe¯ T+˝À |&ü ç ñ+&TÉ >±øμ£ μ
ˆ1-48-24ˆ nì X|¯ +æ #ê&TÉ .
<e˚ <ëqe <Tä ss∆¡ +¸¡ ‘b· ˛ ã\ deü Tì«‘+· ˆ jT· <ë ‘T· @‘‘· Y eq+ |Tüò Às+¡ sêy÷Ó <Xä s¯ <¡ ä∏ Ä‘à· »'ˆ
rsú¡ ñ<øä £ |]ü øq¢Ï ï+ B|´ü e÷q+ Çe nq\+ Ä>$∑ Tw´ü ‹ <Tä ss∆¡ '¸¡ ‘<· ë |Pü ‘ê u$ÑÛ w´ü dˆ1æ -48-32ˆ

ˆ1-48-25ˆ m|ü &‘’Ó ˚ á |Tüò Àse¡ HêìøÏ <Tä ss∆¡ T¡ &¸ q’Ó <Xä s¯ <¡ ë∏
>è∑ V≤” ‘· d$ü T<+äÛ ‘Á· ‘· dü ≈î£ X+¯ eTTì |⁄ü +>e∑ +ˆ ‘·àE&ÉT, sêeTT&ÉT ekÕÔ&√ n|ü&ÉT |ü$Á‘·Tsê\
yö‘êe⁄.
<˚e<ëqe⁄\≈£î <äTs¡›s¡T¸&ÉT, ‘·b˛ã\ düeT
ì«‘T· &TÉ , qBkÕïq+ #d˚ æ ‘&· >ç ± ñHêï jT· C≤–„ ïe˝Ò 33 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£
y*Ó –b˛‘T· qïyê&TÉ nsTTq >ö‘e· TT&ìç #÷· XÊ&TÉ ,
d$ü T<\äÛ T, <sä “¡ ø¤ Á£ s\¡ T Ä eTTì|⁄ü +>e∑ ⁄ì #‹˚ ˝À
ñ+&>É ±
<èä cÕ«º dTü s¡ |‹ü ' Á‘k· ˛Ô $wDü í e<Hä √ nueÑÛ ‘Y

ˆ1-48-25ˆ

‘d· ´ü Ä‹<´˚∏ q <Tä s«¡ è‘Ô˚ ˝ÀuÑÛ y÷Ó V≤ü $e]‘® êˆ Áø+Ï ~øÏ >+∑ >"∑ <∫Ó Ãq u^ÑÛ s<¡ Tä∏ e+Xe¯ TTq+
eT‘Y døü ±X‚ eTT<ë jT· Tø±Ô d«ü + e|⁄ü ' <ëÛ ss¡ TTw´ü dæ »ì+#T· H√

ˆ1-48-33ˆ dTü +<sä !¡ ‘è· |yÔæ TÓ Æ yTÓ iT|⁄ü #=|⁄ü Œq" Á>π e
ªªz <äTs¡«è‹Ô >±$+∫q<ëHê, n‘·ìøÏ Ç#˚à H=~+– ì\Tà ˙
Ä‹<∏ä´+‘√ ˙ ˝ÀuÛÑ yÓ÷Vü‰\T ‘=\–b˛sTT ˙e⁄
d«ü jT· + s÷¡ |+ü <]äÛ +∫ Hêe<≈›ä î£ #s˚ T¡ ≈î£ +{≤e⁄.μμ #+Ó <=eø+£ {Ï sTTw|ºü &ü ç #&Ó ¶É jTÓ Tq]Ãq
@e+ ñø±«Ô eTV‰ü ‘C˚ ≤ >ö‘y· ÷Ó <Tä wºü #ê]D+° ˆ bÕøy£ ]’… øHÏ é
ÇeT+ ÄÁXe¯ T+ ñ‘‡· è»´ d<æ ∆ä #êsD¡ ùd$‘ˆ˚
V≤æ eTe‘Y •Ksπ sy¡ T˚ ´ ‘|· 'ü ‘ù˚ | eTV‰ü ‘b· Õ' Á>+∑ <Tä >∑ ys˚ TT øq£ Tï*&TÉ |Tüò Ú‘e· T |‹ü ï
jT· V≤ü \´ Hê" »qTHé
ˆ1-48-34ˆ
<äTwüº#ê]DÏì nsTTq nVü≤\´‘√ n˝≤ nì ø¬ +»&É \T\d¢ \æ T¢ eTTì øπ d]ü jT· ≥T\º T |\ü ÿ
eTV‰ü ‘E˚ &q’Ó >ö‘e· TT&TÉ á ÄÁXe¯ ÷ìï e~*yd˚ æ $qï Áo
d<æ #∆ä êsD¡ T\T ùd$+#T· #T· +&>É ± se¡ T´yTÓ qÆ V≤æ eTe‘Y
•Ksê\ e<›ä ‘|· dü Tü ‡ ø=qkÕ–+#ê&TÉ . ø+£ »ìyêd˙æ |‹ü $ød£ «ü s¡ |<ü àä <fiä ≤≈îå£ &≥ç q¢ TH
Çø£ ø£+ãsêe÷j·TD+˝À nVü≤˝≤´|ü≥\eTT H+Ó »* sTT≥T˝º Ö≥ ‘q· HøÓ =ÿqT |Pü s«¡
Ç˝≤ kÕ>T∑ ‘T· +~. (ø+£ ãsêe÷jT· D+˝À nV≤ü ˝≤´
eè‘ê+Ô ‘êìøÏ ‘\Ó T>T∑ ùd‘· |Pü ‘\· |≥ü Tº ÁosêeTT\T øè£ ‘ê|sü ê<eäÛ ÷?
s¬ &¶ç #d˚ qæ ‘\Ó T>T∑ nqTyê<+ä qT+&ç rdTü ≈î£ HêïqT jT· +»ø£ jT· |⁄ü Œ&=|Œæ q d«ü jT· +øè£ ‘e· ÷?
dTü .ø=.)
V≤ü sy¸¡ TÓ T+<Tä #T· $<V˚ ‰ü sêeTeTT\" p∫, y\Ó * jTÓ iT">+∑ >"∑ ã\ÿy?˚
nq$ì u÷ÑÛ ] $E&„ >É T∑ qeTTàì sTT≥q¢ T
ÁbÕø±s¡ d+ü yw˚ ‘ºæ e· T>T∑
$T~˝∏ ≤ q>]∑ ø=øÿ£ yT˚ {Ï jT· \+ø±s¡ yTÓ bÆ ı&yÉ q’… d<ü Tä DZ ≤\jT·
$qT eTTqT eÁõjT· ÷s«∆¡ >‘∑ · MsT¡ ´&TÉ >ö‘e· TT"
<«äÛ C≤* y\Ó jT· T
ãjT· {Ï Á|Vü ≤ü ]øÏ y\Ó Œ\ e∫à ì\«>± sΩ¡k˛´ú ∫‘e· TT &+ç ≥ ˝ìÒ y˚
fiq¯ T V≤ü ]D≤øåÏ #+· Á<eä TTœ ˝≤*‘· \øDå£
|‹ü Áe‘· >T∑ D+ãT
|<ü ]ä bÕ&√q]+∫ usÑÛ èÔ¡ XÊ|+ü ãTq sêsTTjTÆÓ \ø‘åÏ ê+– jT· Ú
eì‘· jT· V≤ü \´‘√" >\∑ jT· yê+#·Û eV≤æ +#Ó
|&ü jç T· Tqï sêeT jT· |⁄ü &TÉ
eTq+ãT ˝À|\ü Hé
sêeT|<ü <ä ÷äÛ * k˛ø£ |Pü s«¡ +ãT eTqdTü ‘=\">∑ øV£ ≤ü \´ #÷· |⁄ü \qT ‘÷· |⁄ü \T e÷s¡
q\eTT qC≤q„ eT‘‘Ô· · <=\">∑ HiÓ Tø£
‘i˚ s÷¡ bÕ+‘s· +¡ u§+~ <e˚ ⁄H<Ó Tä ≥" ìXÊ‘· kÕjT· ø+£
u§\T#T· »ì b˛*ÿ" <=*s÷¡ |⁄ü <=\"ø£ ì*#Ó ãT\T eT~ >±"&É $»‘„ j· T· T uÀe eT~+ >\∑

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 34 jT· ÷s≥¡ +ãT#˚
q\jT· T#T· qTqï sTT+Á<Tä "&=ø£ jT· |⁄ü Œ&TÉ

kÕV≤ü deü è‹Ô Hê>è∑ V≤ü
dTü \ú ≈î£ $j÷Ó >e∑ TT+>=*|æ #=#ÃÓ qT

>ö‘e· Tyw˚ jæ TÆÓ jT· ≥Hé

ÇsT¡ e⁄sT¡ #]˚ ø±eTeTqT ì+|>ü T∑ Hêdeü e÷qT ˙ jT· <ë∏ s÷¡ |yü TÓ +<Tä <√ H\Ó "‘j· T· ìjTÓ
#T· +&TÉ Hê ì+Á<Tä "ø=ì ì*+|⁄ü \T eTTì jTÓ &≈É î£ e∫Ã
y"˚ &É q‘ì· j÷Ó qT\ e÷ìà ys˚ TT øq£ T\
‘]· ì‘"· &+ç Á<Tä "&+É #iÓ –Ï <säÛ à¡ eT<säÛ à¡ eTT ì∫à |+ü ô| qV≤ü \´ sêsTT>q∑ T |&ü jç TÓ
e÷qd+ü ãTq+ á s¬ +&É ø<£ Hä∏ ê\ eT<´äÛ ‘&˚ Ü\T ø=ìï: yê©àøÏ
ø£<∏ä˝À Ç+Á<äTì $wüj·T+ nVü≤\´≈£î eTT+<äT>±H˚
‘s· j¡ T· ø£ deü Tà‹+∫ #*Ó jT· +>»∑ ‘\Ó TdTü . ø+£ ã sêe÷jT· D+˝À e∫Ã+~ usÑÛ Ô¡ ø±<ìä
kÂK´eTT\+<Tä <˝˚ … q nV≤ü \´ eT<´äÛ ˝À Á>V∑ ≤æ +∫Hê, Ä ìw<æ ∆ä dTü U≤ìï e<\ä
˝øÒ b£ ˛‘T· +~. n~ø±ø£ ø+£ ã sêe÷jT· D+˝À nV≤ü \´
‘sÔ· T¡ DeTTqHé eTT˙X«¯ sT¡ "&TÉ ‘‘· iÔ· e#ÃÓ uÛÑs¡Ô |üP]Ô>± »|ü‘·bÕ<äT\˝À eTTì–q≥T¢ eTq≈£î
>è∑ V≤ü +ãT #s˚ "¡ >H∑ é eTT+<Tä >± d÷ü ∫+#&· +É ≈L£ &Ü ø<£ ≈ä∏ î£ d+ü øw¢Ï ‘ºü q· T
CÀ&çdüTÔ+~. ‘·$Tfi¯ø£<∏ä˝À Ç+Á<äT&ÉT |æ*¢s¡÷|ü+˝À
$\T|ìü ˝Ò øy£ ÷Ó |Tüò eTT>"∑ u+… |iü " ~≥º bÕ]b˛e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. C≤q|ü<ä+˝À ˝Àø£
es+¡ ãT*∫à y˚ Á|æj·TyÓTÆq Á|üdüøÏÔ Ç~. ø£<∏ëdü]‘ê‡>∑s¡+˝À ≈£L&Ü
e⁄+~. >ö‘·eTT&ÉT Ç+Á<äTìøÏ ˇfi¯¢+‘ê düVü≤Ádü
\TŒ\ jTÓ ø˙Ï ì" CjÒ T· ">\∑ Áb˛&"É &TÉ >ö‘e· T jÓ÷qT\T ø£\>±\ì XÊ|ü$T∫Ã, ‘·s¡Tyê‘· <ëìï
eTÚì &ÜjT· sê" dVü ≤ü Ádqü jT· Hê\T>± e÷sT¡ kÕ&Ô TÉ — nV≤ü \´qT dTü K
dŒü +<qä ˝ìÒ sêsTT˝≤ e÷sT¡ kÕ&Ô TÉ . yê©àøÏ ø<£ ˝ä∏ À
<\ä ">ø∑ £ ˝Àø£ yTÓ T˝&¢… É d<ü ë #&Ó ≈É î£ +&&Ó TÉ ø£ì|æ+#·ì á $esê\T, <äøÏåD uÛ≤s¡‘·+˝À C≤q
ì+<"ä >=qï jT· |ü<äT\ ø£<∏ä˝À¢, ‘·$Tfi¯ XÊdüHê˝À¢q÷, Ç‘·s¡ <äøÏåD
u≤Û s‘¡ · u≤Û w\ü sêe÷jT· D≤˝Àq¢ ÷ øì£ |kæ ÕsÔ TT. n+f,Ò
y«Ó \"~ e&+É øÏ ì˝Ã… ã\ u~ÒÛ #q· +<√&"É >¬ Hé yê*àøÏ ø<£ qä∏ T ñ|jü ÷Ó –+#T· ø√e&yÉ T˚ ø±ø,£ ø+£ ãø$£
_&Ü\yTÓ Æ ‘q· T ìeddæ Tü qÔ ï ÁbÕ+‘+· ˝Àì C≤q|<ü ä d+ü Á|<ü ëj÷·
\qT ‘q· ˝À ø<£ ˝ä∏ À >T∑ |Œæ +#ê&qÉ ïe÷≥. á ø<£ \ä∏ T
nqT|eü T ˙*XÊ*jT· >T∑ qeTTàì øq£ Tï\
ì|ü \Ts"¢¡ >±"

>ì∑ ø<£ ä∏ jT· +‘j· T· T+ <*Ó dæ ø±sT¡ àøM£ s!¡
ueÑÛ ‘ÿ· s#¡ T· ´‘√

Á>∑ ì•‘· ø±+&eÉ TT+ Cq… jT· T K+&‘ç ·
yê≈î£ ÿ\‘√ X|¯ +æ #Ó e

Áõì |~ü q÷s¢¡ j÷Ó qT\ Xد se¡ TT H=+<Tä eTT
jT· +#T· q‘iÔ· HÏ é

øDå£ eTT˝À XÊ||ü \üò yTÓ T+~ »+uuÑÛ ~ÒÛ
jTÓ *<¢ +ä ã>T∑ \»‘® √ H>˚ T∑ |<æ |ä "ü
C\… Te" >ì∑ y\Ó y\Ó "~ #w˚ \ºü qT bı+~
q{ºÏ ˙e⁄qT •\e>T∑ eTì X|¯ +æ #Ó
eTÚìø±fi+¢¯ ã&ç eT&"É ‹ j÷Ó eTTìHê<ä∏

eTìï|⁄ü MT ‘|· ü qqTï >±e⁄
|qæ ï\ ‘|· ü \" u<… \›ä T ôd"’ #T· ≥ ‘>· T∑ qì

˙‹y‘˚ \Ô· T e∫+Á‘T·
sì¡ y"˚ &É C≤«\\ HêsT¡ à sT¡ Á<Tä ì b˛˝"… Á>T∑ <Tä &∆ ’Ó

øq£ T eTT˙+Á<Tä &TÉ q+‘·
d‹ü jTÓ &É <jä T· ‘√ Áãdqü Tï"&’Ó eqe÷*

sêeTTì ÁobÕ<ä s»¡ eTT k˛"ø£

35 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Ç‘s· ¡ sêe÷jT· D≤˝À¢ øì£ |+æ #&· ÜìøÏ ≈L£ &Ü ø+£ ã s+¡ »qT&TÉ . nV≤ü \´ XÊ|$ü y÷Ó #q· +, ˝Àø+£ ˝Àì døü \£
sêe÷jT· DyT˚ Ä<ëÛ s+¡ ø±e#T· Ã. »qT\≈î£ yê] bÕbÕ\qT+&ç $eTTøÔÏ ø*£ –+#&· yÉ T˚
sêeTTì ne‘ês¡ \øDå£ +>± #÷· |dæ Tü +Ô ~.
ø<£ ë∏ •\Œ+ $wjü T· +˝À ≈L£ &Ü ø+£ ã sêe÷jT·
D+˝À Hê≥øj° T· ‘· m≈î£ ÿe. ø+£ ã sêe÷jT· D+˝À yê©àøÏ sêe÷jT· D+˝Àì sêeTT&TÉ d+ü |Pü sí¡
eTT+<äT>± sêeTTì bÕ<ä<Ûä÷[ ‘êøÏ q\¢sêsTT e÷qe⁄&TÉ . e÷qes÷¡ |+ü ˝À øw£ dºü Tü U≤\qTu$ÑÛ d÷ü ,Ô
nVü≤\´>± e÷s¡T‘·T+~. Ä ‘·s¡Tyê‘˚ ÄyÓT ø£<∏ä m˝≤ <säÛ à¡ ã<y∆ä TÓ qÆ J$‘+· >&∑ bÉ Õ˝À sêeTT&ç <ë«sê
eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. q\¢sêsTT, m‘ÓÌÔq Á|ü<˚X¯+ô|’ ˝Àø±ìøÏ #|Ó Œü ã&+ç ~. u≤\ø±+&˝É Àq÷, sêeDTì
sêeTTì sêø≈£ î£ m<Tä sT¡ #÷· d÷ü Ô ñ+&≥É yT˚ n<Tä “‘¤ · dü+Vü≤]+#˚ düeTj·T+˝À sêeTT&çì |üs¡e÷‘·à
<äèXÊ´$cÕÿsêìøÏ Á|ürø£. nVü≤\´ XÊ|ü$yÓ÷#·q+, dü«s¡÷|ü+>±, ne‘ês¡|ü⁄s¡Twüß&ç>± e]í+#˚ dü+|òüT
»&yÉ TÓ qÆ sêsTT sø¡ eÔ£ ÷+kÕ\Tqï eTìw>æ ± e÷s&¡ +É , ≥q\T, ‘s· T¡ yê‘· »‘· #d˚ qæ Á|øü båÏ Õ\Ô ì |+ü &‘ç T· \
|sü e¡ ÷‘à· d«ü s÷¡ bÕìøÏ uøÑÛ uÔÏ ≤Û e+ #÷· ù| Ä‘à· Á|‹ü yê<äq. ø£+ã sêe÷j·TD+˝À e÷Á‘·+ sêeTT&ÉT
dŒü +<qä ˝≤ nì|dæ Tü +Ô ~. n+‘ø˚ ±ø,£ ø+£ ã sêe÷jT· ø<£ ˝ä∏ À ÄkÕ+‘+· u>ÑÛ e∑ ‘Y d«ü s÷¡ |yü T˚ . ø±ã{ºÏ nV≤ü \´
D+˝À nV≤ü \´ eè‘ê+Ô ‘êìøÏ n+‘≈· î£ eTT+<˚ #|Ó Œæ q ø<£ ä∏ e+{Ï d+ü |Tüò ≥q\˝À uøÑÛ ,ÔÏ Äsê<HäÛ ê Á|øü ≥£ q\T
‘ê≥øÏ eè‘ê+Ô ‘êìøÏ ≈L£ &Ü d+ü ã+<+äÛ #÷· |⁄ü ‘T· +~. >±&+ÉÛ >± øì£ |kæ ÕsÔ TT. ø+£ ã sêe÷jT· D+ |Hü ïÓ +&eÉ
‘ê≥ø£ ø<£ ˝ä∏ À sêeTT&TÉ bÕ|uü +ÑÛ »qT&TÉ . XÁ¯ ‘T· e⁄\≈î£ X‘¯ êã+› ˝À uøÑÛ ÔÏ ñ<´ä eT Á|uü ≤Û e+˝À sêdqæ ~. ø+£ ã
»&É‘ê«ìï, eTè‹ì ≈£LπsÃyê&ÉT. nVü≤\´ ø£<∏ä˝À ø<£ qä∏ +˝À sêeTT&TÉ #&Ó TÉ ì ‘=\–+∫, eT+∫ì d+ü s¡
»&‘É ê«ìøÏ ÁbÕD+ b˛ùdyê&TÉ — esê\ <ëÛ s¡ ≈î£ ]|+æ #˚ ø+åÏ #˚ Áøe£ T+˝À nV≤ü \´‘√ yTÓ T<\ä Tø=ì, sêeDT&ç
|Tüò q ˙\yT˚ |Tüò +. ø+£ ãì ø<£ ˝ä∏ À sêeTT&TÉ n#÷ yTÓ qÆ e~+Û #˚ es≈¡ L£ ‘q· <säÛ êàìï ìs«¡ ]+Ô ∫qyê&TÉ . yw’… eíü
‘$· Tfi¯ ø<£ ë∏ HêjT· ≈î£ &TÉ . n]u+ÑÛ »qT&TÉ , uøÑÛ ÁÔ£ |jæ T· uøÑÛ ÔÏ d+ü Á|<ü ëjT· |⁄ü qe÷àfi≤«sY Á|rü ø\£ T Ç+<Tä ˝À

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 36

øq£ |&ü TÉ ‘êsTT. qe÷àfi≤«sY sêdqæ á bÕXó¯ sêìï n|ü &TÉ s√w+ü ‘√, ªªÇ+‘e· s≈¡ L£ ˝ø… ÿ£ ˝qÒ ìï sêe÷
#÷· &+É &:ç jT· D≤\T e#êÃsTT. @ ˇøÿ£ sêe÷jT· D+˝ÀHH’Ó ê
sêeTTì‘√ n&É$øÏ yÓfi¯¢ì d”‘·qT mø£ÿ&Ó’Hê
øi£ ≤ŒsY ÇsêeT |sæ êH’Ó n˝≤˝¢ Ÿ eT≥T+¿ øi£ Œs√? #·÷XÊe÷?μμ nì Á|ü•ïdüTÔ+~. <ë+‘√ sêeTT&ÉT
|⁄ü i≤Œ eTT<˝ä ≤ |⁄ü ˝i¢… T+u≤~ ˇH¿é Ç+Á&jç T˚ ˇ|ü ≈î£ +{≤&TÉ — d‘” · sêeTTì‘√ n&$É øÏ yfiÓ ó¯ +Ô ~.
qi≤Œ˝Ÿ nj÷Ó ~s› TT˝Ÿ yêfió¯ + #s· ê#s· +¡ Ç≥Te+{Ï ø£<∏äq+ y˚πs sêe÷j·TD≤˝À¢ ≈£L&Ü
øì£ |dæ Tü +Ô ~.
eTTÁ≥e⁄+
qi≤Œ\T≈î£ ÿ ñjTY ‘qÔ· Hé HêqTà>H∑ êsY ô|≥¿ ø+£ ã sêe÷jT· D+ ≈L£ &Ü ‘s· T¡ yê‘· e∫Ãq
sêe÷j·TD≤\ô|’ ‘·q Á|üuÛ≤yêìï #·÷|æ+∫+~.
Hê≥Tfiº .‚ qe÷àfi≤«sY 7.5.1 ‘\Ó T>T∑ <X˚ +¯ ˝À e∫Ãq ‘\Ó T>T∑ sêe÷jT· D≤\˝À,
mi–Ï sêeT Á|uü TÑÛ e⁄qT ys˚ =ø]£ HiÓ T>H∑ \˚ ? eT\j·÷fi¯ <˚X¯|ü⁄ <˚yê\j·÷˝À¢ y˚ùd sêe÷j·TD
>&∑ ¶ç yTÓ T<\ä T bÕøπ NeTes≈¡ î£ me]H=\ø¢ £ s¡÷|üø±˝À¢qT á Á|üuÛ≤e+ eTq+ #·÷&Ée#·TÃ.
Xó¯ uÑÛ nj÷Ó <´äÛ ˝À ed+æ #T· #s· ê#s· y¡ TÓ \]¢ øÏ Äπ>ïj·÷dæj·÷˝À e∫Ãq sêe÷j·TD≤\ô|’ ≈£L&Ü
Xó¯ ueÑÛ TTqT ≈L£ s¬ à ÁãV≤ü àdèü wøºæ \Ï ˝ÀHé ø£+ã sêe÷j·TD Á|üuÛ≤e+ ø£ì|ædüTÔ+~. ø£+ã
qe÷àfi≤«sT¡ #÷· |qæ Ç≥Te+{Ï uøÑÛ uÔÏ ≤Û eq˝Ò sêe÷j·TDy˚T <∏ësTT uÛ≤wü˝À e∫Ãq sêeTøÏmHé
ø+£ ã sêe÷jT· D|⁄ü ø±e´eT+‘{· ≤ eTq≈î£ Á|‘ü ´· øå£ Ä<Ûës¡eTì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ìs¡÷|æ+#ês¡T. ñ<ë
eTe⁄‘êsTT. V≤ü sD¡ ≈î£ , <ë∏ sTT u≤Û w˝ü À bÕÁ‘\· ù|s≈¢¡ î£ d+ü dÿü è‘|· ⁄ü
ô|’q #·÷|æq $<Ûä+>± nVü≤\´ ø£<∏ä ˇø£fÒ ù|sT¡ ¢ ø±ø£ ‘$· Tfi¯ sêe÷jT· D+˝À yê&qç ø=ìï ù|sT¡ ¢
nsTTHê, _ÛqïyÓTÆq ø£<∏äHê\‘√, s¡+>∑T\‘√ m˝≤ yê&&É +É : <ë∏ sTT sêe÷jT· D+˝À ãTTw´ü Xè¯ +>T∑ &ç ù|sT¡
ysπ˚ «sT¡ >± n\㢠&+ç <√, n˝≤>π $$<äÛ sêe÷jT· D≤˝À¢ ø£˝…’ø√ÿ≥T. ‘·T\d”<ëdüT sêdæq sêeT#·]‘·e÷qdt
‘·s¡Tyê‹ ø£e⁄\T |üPs¡«ø£e⁄\ ø£<∏ä≈£î ‘·eTy…’q ˝Àq÷, eT˝wÒ jæ T· Hé u≤Û w˝ü Àì ªV≤æ øj£ T· ‘Y ùd] sêyTY μ
yÓTs¡T>∑T\T ~<ä›&É+ <ë«sê ‘·eT düè»Hê‘·àø£‘·qT nqï ø£<∏ä˝Àq÷ ø£+ã sêe÷j·TD Á|üuÛ≤yê\T
#ê≥Tø√e&É+ ø£ì|ædüTÔ+~. ˇø£ s¡ø£+>± ‘·s¡Tyê‹ øì£ |kæ ÕsÔ TT (d+æ >s∑ y¡ \˚ T, 1968).
sêe÷j·TD≤\ ø£<∏äHê\T, |üPs¡« sêe÷j·TD _Ûqï e÷sêZ\ <ë«sê sêe÷j·TD+ ñ‘·Ôs¡+
ø<£ Hä∏ ê\≈î£ n~-Û ∫Árøs£ D¡ \T. ñ<ëV≤ü sD¡ ≈î£ , 16e
X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q Ä<Ûë´‘·à sêe÷j·TD+ e+{Ï ~X¯>± |ü+C≤uŸ, ø±oàsY\ >∑T+&Ü #Ó’Hê, {Ïu…{Ÿ
ø<£ ˝ä∏ À¢ sêeTT&TÉ eqyêd+ü yfiÓ ≥¢‚ |ü &TÉ d‘” · ‘q· ‘√ eT]j·TT ‘·÷s¡TŒ ‘·T]ÿkÕúHéø°, düeTTÁ<ä+ e÷s¡Z+
sê≈£L&É<ä+{≤&ÉT. d”‘· sêeTTì‘√ yê~düTÔ+~. <ë«sê <øä DåÏ ~X˝¯ À >T∑ »sê‘,Y <øä DåÏ u≤Û s‘¡ +· >T∑ +&Ü
eTT+<äT>± e÷eT÷\T »yêãT˝Ò #ÓãT‘·T+~: C≤yê, düTeTÁ‘ê eT]j·TT eT\j·÷<˚XÊ\øÏ, uÛÑ÷
<säÛ à¡ |‹ü ï>± n‘ì· øw£ dºü Tü U≤\˝À bÕ\T |+ü #T· ø√yê*. e÷s+Z¡ <ë«sê ‘÷· sT¡ Œ ~X˝¯ À u+… >±˝Ÿ >T∑ +&Ü ãsêà,
n‘·&ÉT eqyêdü+ #˚ùdÔ ‘êqT ≈£L&Ü eqyêdæ>± <∏ësTT˝…+&é eT]j·TT ˝≤y√dtøÏ yÓfi≤¢sTT (<˚XÊsTT
e÷sê\ì #ãÓ T‘T· +~. sêeTT&TÉ ≈L£ &<É +ä {≤<Tä . d‘” · 1970, 5).
áe÷≥ k»q´+‘√

(düX‚wü+)

dTü sπ wtø=*#ê\áe÷≥n+‘s· ê\® |‹Áü ø£e´ekÕ|ú øü £duü TÑÛ ´\˝Àˇøs£ ¡T.u≤Û cÕ
XÊdÅ +Ôü , #]· ‘Á ≈· î£ d+ü ã+~+Û ∫ nHø˚ £ yê´kÕ\T sêXÊsT¡ . eè‹ØÔ ‘ê´ kÕ|yºtò s˚ Y
Ç+»˙s.Y ìyêd+ü n{≤+¢ {≤˝Àì C≤]j® ÷· .

37 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

yÓ÷≥sY u…’ø˘ ô|’

j·T÷s√˝≤>¥

l ãkÕã‹Ôq ôdº*«jÓ÷ C≤rj·T bÕs¡Tÿ ôdº*«jÓ÷ u…’ø˘ s√Eì
ìs¡«Væ≤düTÔ+~. Äs√E ø±s¡T¢, yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯¢ì
e÷ Á|jü ÷· D+˝À ás√E #ê˝≤ ø\° øy£ TÓ qÆ s√E. sêìe«≈£î+&Ü ôd’øÏfi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T s√&é MT<ä ‹s¡T>∑T
‘êsTT. Ä s√E Ç+#T· $T+#T· 12000 ôdø’ fiÏ ø¢¯ Ï ô|>’ ±
m+<äTø£+fÒ ás√E y˚TeTT ôdº*«jÓ÷ bÕdt yÓfi¯ó bÕ˝§Z+{≤sTT.
‘T· Hêï+. ôd*º «j÷Ó bÕdt ñ‘sÔ· ¡ Ç≥©˝À yTÓ T<\ä sTT´
|øü ÿ£ H˚ ñqï d≥æ s® ê+¢ &é es≈¡ î£ $d]Ôü +∫+~. deü TTÁ<ä j·T÷s¡|t Á|üj·÷D+ nqT≈£îqï|üŒ{Ï qT+&ç
eT{≤ìº øÏ ‘=$Tà~y\˚ n&TÉ >T∑ \ m‘T· ˝Ô À ñ+≥T+~. H˚qT j·T÷≥÷´ãT˝À ôdº*«jÓ÷ bÕdt M&çjÓ÷\T
á ø=+&É mø±ÿ\+fÒ Ç+#T· $T+#T· q\u’…Û mì$T~ u≤>± #·÷XÊqT. j·T÷≥÷´uŸ M&çjÓ÷\ e\q
‘·\ |æqTï eT\T|ü⁄\T ‹s¡>±*. n+<äTπø ôdº*«jÓ÷ eTT+<˚ ôdº*«jÓ÷ bÕdt MT<ä ˇø£ ne>±Vü≤q
bÕdüT˝À Á|üj·÷DÏ+#ê\ì yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ u…’ø£s¡T¢ e∫Ã+~. n˝≤π> n+‘·sê®\+˝À yê] Á|üj·÷D+
ñ$«fi¯S¢s¡T‘·÷ ñ+{≤s¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü m‘ÓÌÔq nqTuÛÑyê\T ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√>∑*>±eTT. ∫es¡≈£î
á ø=+&É\ô|’ ‘Ó\¢>± eT+#·T ø£|üŒã&ç #ê˝≤ y˚TeTT ≈£L&Ü Çø£ÿ&É Á|üj·÷DÏ+#˚ s√E e∫Ã+~.
n+<ä+>± ñ+≥T+~. n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|üø£è‹ì #·÷dæ Äq+<ä+, eT]ø=+‘· Ä+<√fi¯q‘√ ø=+#Ó+ uÛÑj·T+
|üs¡e•dü÷Ô eTq*ï eTq+ eT]Ãb˛j˚T˝≤ #˚düTÔ+~ ≈£L&Ü yÓTT<ä\sTT+~. Ç+‘·≈£î eTT+<äT ø=\sê&√
á Á|üj·÷D+. #·*ø±\+˝À ôdº*«jÓ÷ bÕdt eT÷dæ sêÅwüº+˝À $T*j·THé &Ü\sY ôV’≤y˚ô|’ yÓfi‚¢ eTT+<äT
y˚kÕÔs¡T. eT∞¢ pHé HÓ\˝À ‘Ó]∫ ôdô|º+ãs¡T es¡≈£î ≈£L&Ü Ç˝≤π> »]–+~. ˇø£ÿkÕ] düyêØ eTT–dæq
n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. 1820 dü+e yÓ+≥H˚ eTq MT<ä eTqøÏ Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|s¡>∑&Éy˚T
‘‡· s+¡ ˝À ÄÅdjºæ ÷· <X˚ +¯ á sV¡ ≤ü <ë]ì ì]à+#&· +É ø±≈£î+&Ü n+‘·≈£î eTT+<äT @s¡Œ&çq uÛÑj·T+ ≈£L&Ü
yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. yÓTT<ä{Ï Á|ü|ü+#· j·TT<ä∆+˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+~.
ôdº*«jÓ÷ bÕdt ÁbÕ+‘·+ #ê˝≤ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+
∫+~. 2008˝À Ç≥©øÏ #Ó+~q yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯ó¢ Á|üj·÷D+ eTT+<äT n+<äs¡+ ‘·eT yÓ÷{≤s¡T
‘·j·÷s¡T#˚ùd dü+düú yÓ÷{À >∑÷∫ ‘·eT ã+&çøÏ ôdø’ fiÏ q¢¯ T |Øü ø+åÏ #T· ≈î£ Hêï+. eT\T|⁄ü ˝À¢ y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ ˝Ï Ÿ
ôdº*«jÓ÷ nì ù|s¡T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. f…Æs¡¢˝À dü¬s’q >±* ñ+&Ü*. ‘·≈£îÿe >±* ñ+fÒ
s√&é ô|’qTqï |ü<äTHÓ’q sêfi¯ó¢, N\\T >∑T#·TÃ≈£îì
Á|‹ü d+ü e‘‡· s+¡ Ä>w∑ ßü º H\Ó ˝À ∫e] Xì¯ yês+¡
˝Òø£b˛‘˚ ôdô|º+ãs¡T HÓ\˝À yÓTT<ä{Ï X¯ìyês¡+

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 38

|ü+ø£ÃsY nj˚T´ neø±XÊ\T m≈£îÿe ñHêïsTT. f…Æs¡T eT]+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± eTT+<äT yÓfi¯SÔ ñHêïeTT. Ç≥T
˝À >±* m≈î£ ÿe ñ+fÒ ã+&ç n<Tä sT¡ ‘÷· ñ+≥T+~. e+{Ï eT\T|⁄ü ˝ÀH¢ ˚ eTq y÷Ó ≥sT¡ ôdø’ \Ï T d‘ü êÔ ≈L£ &Ü
dü¬s’q >±* ˝Òø£b˛‘˚ eT\T|ü⁄˝À ã+&ç n<äT|ü⁄ ‘·ù|Œ ‘Ó*ùd~! ø±e\dæq+‘· ãs¡Te⁄‘√ m|ü⁄&ÉT, m+‘·
neø±XÊ\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äT. n˝≤π> #Ó’qTøÏ ≈£L&Ü y˚>∑+‘√ yÓfi¯¢*‡ e∫ÃHê nedüsê\T rs¡Tdü÷Ô ñqï
düTìï‘·+>± |üì #˚j·÷\+fÒ <ëìøÏ ‘·–q \÷Á_ Hê y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ \Ï T Hê≈î£ u≤>± q∫Ã+~. ‘\· |qæ Tï
øπ wHü é nedsü +¡ . <ëìøÏ |{ü qºÏ <Tä eTTà, <÷äÛ [ì ≈L£ &Ü eT\T|ü⁄˝À eT\T|ü⁄øÏ ø±e\dæq y˚>∑+, nedüs¡yÓTÆq
á \÷Á_πøwüHé‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e#·TÃ. ø=ìï >π sT¡ ˝À ˝≈Ò î£ +fÒ Á|eü ÷<yä T˚ ! ˇø=ÿøÿ£ eT\T|⁄ü ‹]>π
yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯ó¢ #Ó’qT ø±≈£î+&Ü u…\Tº‘√, cÕ|òtº‘√ ø=B› eTqøÏ yê{Ï MT<ä |≥ü Tº ô|sT¡ >T∑ ‘T· +~. yTÓ T<{ä À¢
q&ÉTkÕÔsTT. e÷ ‘·<äT|ü] >∑eT´+ dæ«≥®sê¢+&é. e÷ ñqï uÛÑj·T+ b˛sTT yê{Ïì |üP]Ô>± nkÕ«~+#·&É+
kÕe÷q+‘ê y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ ˝Ï Ÿ MT<ä ã+J ‘ê&TÉ \‘√ yÓTT<ä\Tô|&É‘êeTT.
>∑{Ϻ>± _–+#·T≈£îHêï+. yê{Ïì eTs=ø£kÕ] |ü]o
*+#·T≈£îì n+<äs¡+ ¨≥\T qT+&ç ãj·T\T e÷≈î£ <ë]˝À n<Tä “‘¤ y· TÓ qÆ kıs+¡ >±\T ≈L£ &Ü
<˚sêeTT. m<Tä sj¡ ÷· ´sTT. kıs+¡ >+∑ ˝À|\ü ˝≥’… ‘¢ √ $TsT¡ $T≥T¢
>=\T|ü⁄‘·÷ <ë] eT]+‘· n+<ä+>± ñ+~. ø=ìï
ôdº*jÓ÷ bÕdt yÓfi≤¢\+fÒ eT∞¢ –$j·÷ bÕdt kıs¡+>±\T øÏ˝ÀMT≥s¡T bı&Ée⁄ ô|’>± ñHêïsTT.
MT<äT>± yÓfi≤¢*. ø±˙ ìqï{Ï kÕj·T+Á‘·+˝≤>± ø=+&É møπ ÿø=B› #T· ≥÷º n<Tä “‘¤ y· TÓ qÆ |sü «¡ ‘ê\T øì£
ás√E Äø±X¯+ ìs¡à\+>± ˝Ò<äT. <ä≥ºyÓTÆq bı>∑ |ædüTÔHêïsTT. <ë] |üø£ÿH˚ >∑\>∑˝≤ bÕs¡T‘·÷ ˙fi¯ó¢,
eT+#T· ‘√ ∫sT¡ »\T\¢ T |&ü TÉ ‘÷· #ê˝≤ ÄV‰ü <¢ +ä >± ø=ìï »\bÕ‘ê\‘√ e÷ Á|üj·÷D+ Äq+<ä+>±,
ñ+~. ø±øb£ ˛‘˚ e÷≈î£ s√&é d]ü >±Z øq£ |&ü &É +É ˝<Ò Tä . ÄX¯Ãs¡´+>± kÕ–+~. <ë]˝À ø±|ò”\T, {°\T <=]πø
n+<äs¡+ bÕ]ÿ+>¥ ˝…’≥T¢ y˚düT≈£îì ˇø£] yÓqTø£
ˇøs£ T¡ HeÓ Tà~>∑ yfiÓ S¯ Ô ñHêïeTT. >$∑ j÷· bÕdt #s˚ T¡ 39 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£
≈£îHêïeTT ø±˙ nø£ÿ&É ≈£L&Ü |üP]Ô>± bı>∑eT+#·T.
m≈£îÿeùd|ü⁄ ñ+&É≈£î+&Ü ôdº*«jÓ÷ bÕdt y…’|ü⁄
ãj·T\T<˚sêeTT.

>∑$j·÷ bÕdt <ä>∑Zs¡ ô|<ä›>± Á{≤|òæø˘ ˝Ò<äT.
ôdº*«jÓ÷ bÕdt yÓfi‚¢≥|ü⁄&ÉT e÷Á‘·+ yÓ÷{≤s¡T
ôd’øÏfi¯ó¢, ôd’øÏfi¯¢‘√ #ê˝≤ s¡B›>± ñ+~. n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ
ø=ìï ø±s¡T¢ ≈£L&Ü ø£q|ü&ÉT‘·THêïsTT. Ç≥Te+{Ï
m‘ÓÌÔq Á|ü<˚X¯+˝À ôd’øÏ\T ‘=≈£îÿ≈£î+≥÷ >∑T+|ü⁄>±
yÓfi¯óÔqï yê]ì #·÷düTÔ+fÒ #ê˝≤ eTT#·Ã≥ y˚dæ+~.
>$∑ j÷· bÕdt <ë] ˝≤>π Ç~ ≈L£ &Ü ø=+#+Ó ÇsT¡ ≈î£ >±
ñ+~. n|ü⁄&É|ü⁄&É÷ ø±s¡T m<äTs¡TeùdÔ HÓeTà~>±
Ä|æ eTØ yÓfi¯óÔHêïeTT. yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ ø√dü+ ø±s¡T
Ä>∑&É+ ˝Ò<äT. Ç~ ø=+#Ó+ $+‘·>± nì|æ+∫+~.
nyÓT]ø±˝À u…’ø£s¡¢ ø√dü+ ø±s¡T Ä|ü⁄‘ês¡T. eTT+<äT
yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ\Tì |ü+|æ ‘·sê«‘· yês¡T yÓfi≤Ôs¡T.

dü<äTbÕj·÷\T ˝Òe⁄. <ëVü≤y˚TùdÔ s√&é |üø£ÿq Ç˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~. |üP]Ô>± >∑\>∑˝≤ e÷{≤¢&É
bÕsT¡ ‘T· qï ˙fió¯ ¢ ‘ê>&∑ yÉ T˚ . bÕd¢ øºæ ˘ u≤{fiÏ ˝¢¯ À edTü qÔ ï ˝øÒ b£ ˛sTTHê ª˙ ù|sT¡ @$T{?Ï μ, ªHê≈î£ ˙fió¯ ¢ ø±yê*μ,
˙fi¯¢ ø£+fÒ Ç$ m+‘√ dü«#·Ã+>± ñHêïsTT. ªqTe⁄« @$T #˚dü÷Ô ñ+{≤e⁄?μ ˝≤+{Ï |ü]#·j·T
yêø±´\T e÷Á‘·+ u≤>± e#·TÃ.
ôdº*«jÓ÷ bÕdt #˚s¡T≈£îHêïø£ nø£ÿ&É ø=ìï
<äTø±D≤\T, uÛÀ»q ¨≥fi¯ó¢ ø£ì|æ+#êsTT. $Vü‰sê e÷‘√ bÕ≥T nø£ÿ&˚ ≈£Ls¡TÃq ‘√{Ï u…’ø£s¡¢‘√
ìøÏ e∫Ãq Á|jü ÷· D≈° î£ \‘√ Ä Á|<ü X˚ +¯ øfi£ ø¯ fi£ ˝¯ ≤&TÉ ø£ãTs¡T¢ yÓTT<ä\Tô|{≤ºeTT. #ê˝≤eT+~ u…’ø£s¡T¢ Á|ü‹
‘√+~. e÷ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»HêìøÏ ˇø£ eT+∫ yd˚ $ü ˝À ‘êeTT Çøÿ£ &øÉ Ï ed÷ü Ô ñ+{≤eTì #bÓ ÕŒsT¡ .
¨≥\T yÓ‘·T≈£îÿì n+<äs¡+ y˚&ç>± ø±|ò”\T m≈£îÿe>± ;jÓT+&Éã÷¢´øÏ #Ó+~q u…’≈£î\T ø£ì|æ+
‘ê>±eTT. Çø£ÿ&ç ¬skÕº¬s+≥T˝À &É#Y, Ç{≤*j·THé, #êsTT. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ø=ìï ¨+&Ü, j·TeTVü‰
Áô|ò+#Y e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. ø=+#Ó+ ≈£L&ÉT≈£îì Ç+^¢wüß yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯ó¢ ø£ì|æ+#êsTT. Ç~ m+&Üø±\yÓTÆHê
˝À ã<äT*e«&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. H˚qT #ÓHÓÌï˝À m‘ÓÌÔq Á|ü<˚X¯+ ø±ã{Ϻ u≤>± #·*>± ≈£L&Ü ñ+~.
◊{° ø£+ô|˙˝À |üì #˚düTÔqï|ü⁄&ÉT e÷ ø£+ô|˙ e÷ #T· ≥÷º eT+#T· ø|£ Œü ã&qç ø=+&\É T, ø+Ï <ä bÕeTT˝≤
{y° Té ì d«æ dt |+ü |&ü ÜìøÏ ìXï sTT+∫+~. e÷≈î£ u≤Û wü yÓT*ø£\T ‹s¡T>∑T‘·÷ ø£ì|ædüTÔqï s√&é, <ëì MT<ä
sê<äT ø±ã{Ϻ qT+>∑+u≤ø£ÿ+˝À ñ+&˚ &É#Y øöq‡ ôd’øÏfi¯ó¢, yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯ó¢, ø±s¡T¢ u§eTà\ ø=\Te⁄˝À
˝≥Ò T˝À Hs˚ T¡ Ãø√e&ÜìøÏ |+ü bÕsT¡ . Ç+#T· $T+#T· ˇø£ u§eTà˝≤¢>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. y˚&ç y˚&ç ¬ø|üNH√
HÓ\s√E\T nø£ÿ&É düs¡<ë>± &É#Y uÛ≤wü H˚s¡Tà ‘ê>∑>±H˚ ÁbÕD+ ˝Ò∫ e∫Ã+~.
≈î£ HêïeTT. Ä s√E Hs˚ T¡ Ã≈î£ qï u≤Û wü á s√E e÷≈î£
uÀÛ »q+ eTT–+∫ ø=ìï b˛ò {À\T ~– n+<sä +¡

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 40

ôdº*«jÓ÷ bÕdt ~>∑&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºeTT. mπøÿ ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·÷ ˇø£ ≈£L&É* <ä>∑Zs¡ Ä>±eTT.
≥|ü⁄&ÉT HÓeTà~>± møÏÿq ôd’øÏfi¯ó¢ Ç|ü⁄&ÉT ‘êsê nø£ÿ&É ˇø£ nsTT<äT, |ü~ ìeTTcÕ\T n≥÷, Ç≥÷
Ee«˝≤ <ä÷düT≈£îì yÓfi¯óÔHêïsTT. n+‘· d”Œ&ÉT˝À ‹s¡T>∑T‘·÷ y˚TeTT ãTø˘ #˚düT≈£îqï ¨≥˝Ÿ ø√dü+
yêfi¯¢øÏ n&ɶ+ eùdÔ yêfi¯ó¢ Ä>∑&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. yê]øÏ ‹]>±eTT. rsê #÷· ùdÔ yT˚ eTT yTÓ T<≥ä @ ≈L£ &*É ˝À
<ë]ì Çdü÷Ô e÷≈£î s√&é nqT≈£L\+>± ñqï|ü⁄&ÉT Ä>±yÓ÷ nø£ÿ&˚ ¨≥˝Ÿ ñ+~. eTq J$‘·+˝À
<÷ä dTü ≈î£ yfiÓ y¢‚ êfi+¢¯ . ôd*º «j÷Ó ~>π ≥|⁄ü &TÉ ˇø£ eT\T|⁄ü ≈L£ &Ü #ê˝≤kÕsT¡ ¢ y{˚ øÏ √dyü ÷Ó y‘Ó T· ≈î£ ‘÷· ñ+{≤eTT.
<ä>∑Zs¡ ˇø£ bò˛{ÀÁ>±|òüsY ≈£Ls¡TÃì e∫à b˛j˚T n~ eTq |üø£ÿH˚ ñHêï eTq+ Á>∑Væ≤+#·˝ÒeTT!
yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯¢+<ä]˙ bò˛{À rdü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT.
bò˛{À ôdº*«jÓ÷ dü+düú ù|s¡T‘√ Ms¡T bò˛{À\T rdæ e÷ ¨≥˝Ÿ s√&é MT<˚ ñHêï, yÓqø£ y…’|ü⁄ ô|<ä›
Ä s√E Ä\“+˝À b˛ò {À\˙ï ñ+#T· ‘êsT¡ . fø… ‡£ d˝t À #Ó≥T¢. yê{Ï yÓqTø£ <ä÷s¡+>± ø=+&É\T. e÷
ñqï Væ≤˝Ÿ ø£+Á{°˝À ≈£L&Ü {Ï«ôdº&é dædüºs√‡¢ ˇø£#√≥ s¡÷eTT˝À øÏ{Ïø°\T rùdÔ Vü‰sTT>± >±* Mk˛Ô+~.
ø±|⁄ü ø±dæ y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ fiÏ ¢¯ b˛ò {À\˙ï rd÷ü Ô ñ+{≤sT¡ . ¨≥˝Ÿ ô|’ n+‘·düTÔ &Üu≤ô|’ ì\TÃ+fÒ }s¡+‘ê
Äs√E rdæq bò˛{À\T yê] yÓuŸ ôd’≥T˝À ñ+#·T n+<+ä >± øì£ |kæ ˛+Ô ~. n+<sä +¡ kÕïHê\T #d˚ æ &Üu≤
‘ês¡T. ô|’q ≈£Ls¡TÃì düs¡<ë>± ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥÷ y…’Hé
‘ê>±eTT. eTT+<äT s√E >=&Ée|ü&çHê Ä s√»+‘ê
kÕj·T+Á‘êìøÏ y˚TeTT Ä sêÁ‹ ãdü #˚ùd Hq˚ T, sêyTé dsü <¡ ë>± e÷{≤&¢ TÉ ≈î£ HêïeTT. ùdïV≤æ ‘T· \
}s¡T Áb˛k˛º #˚s¡T≈£îHêïeTT. á }s¡T Ç≥©, dæ«≥® eT<Ûä´ düŒs¡∆\T e∫ÃHê, n~ m≈£îÿe ø±\+ ñ+&Ée⁄.
sê¢+&é dü]Vü≤<äT›˝À ñ+≥T+~. ¨≥˝Ÿ ∫s¡THêe÷
(düX‚wü+)

41 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

◊d”d”j·T÷

XÊ´yéT ∫sêÁeP]

Hê øfi£ ó¯ ¢ Çsy¡ H’… ê\T>+Z∑ ≥\÷ |ìü #d˚ jÔü TY . Hê >T∑ +&\Ó T nqTøDå£ + ø=≥T≈º î£ +≥jTY .

Hê #‘˚ T· \T n$sêeT+>± ‹sT¡ >T∑ ‘j· TY .
>√&ôÉ|H’ ˚ ø±|⁄ü s+¡ . Hê ù|sT¡ >√&É >&∑ jç ÷· s+¡ .
Çøÿ£ &ç á >√&øÉ Ï e∫à ø=~s› √E˝Ò nsTT+~. y[Ó b¢ ˛‘÷· y[Ó b¢ ˛‘÷· ‘q·

>T∑ +&*Ó ï |+æ &˚ yê´~Û qT+∫ sø¡ +åÏ #êsH¡ ˚ Áù|eT‘√ ˝øÒ £ ÁueÑÛ T‘√ Hê >‘∑ ø· ±\|⁄ü
jT· »e÷ì qq÷ï, k˛<sä T¡ \˙ rdTü ≈î£ e∫à Mfiø¢¯ ,Ï á V‰ü dŒæ ≥˝Ÿ yêfiø¢¯ Ï Ç#êÃ&TÉ .
n+‘≈· î£ eTT+<sä ¡ n+<sä +¡ ˇøπ #√≥ ª&+ç >.¥ .. &Ü+>.¥ .. &+ç >.¥ .. &=+>.¥ ..μ ªn˝≤s+¡ ...
n˝≤s+¡ μ ª≈î£ ˝≤kÕ... ≈î£ ˝≤kÕμ nì >&∑ ùç|yêfi+¢¯ s√E\T.

Çøÿ£ &øÉ Ï e∫Ã+<>ä sZ∑ T¡ ï+N ≈î£ ‘÷· V≤ü \+, ≈L£ ´]j÷· d{æ ,° e⁄‘ê‡V≤ü +, e⁄Á<ø˚ +£ .
e⁄<«˚ >+∑ >± øDå£ + øDå£ + >&∑ TÉ k˛+Ô ~... q&TÉ k˛+Ô ~ Hê≈î£ .

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 42

m<äTs¡T>± eT<Ûä´˝À ôd+Á≥˝Ÿ yÓ÷ì≥sY. Hê øs£ e¡ T÷, ø=ìï ø=ìïkÕsT¡ ¢ Á|eü ÷<sä V¡ ≤æ ‘e· T÷ nqï
m<Tä sT¡ >± eT÷&TÉ u&… TÉ ,¢ Hê Áø+Ï <ìä d]ü >±Z Hêøÿ£ ì e÷≥. @$T{À $yê<ëdŒü <+ä >± e⁄qï≥÷º dŒü w+ºü >±
|+æ #≈· î£ +&Ü $ì|+æ #&· +É e÷Á‘y· T˚ »]>π #√≥ ˇø£ #bÓ ÕŒ\+fÒ ndŒü w+ºü >± e⁄qï≥÷º nìŒ+#&· +É ˝<Ò ÷ä !?
u&… .é Hê ≈î£ &yç |’… ⁄ü ∫qï >~∑ e+{~Ï . ø±ì >~∑ ø±<Tä .
á >B∑ Ä C≤>± ø*£ ùd e⁄qïjTY . nøÿ£ &√ u&… TÉ .¶ yÓTT<ä{ÏkÕ] H˚qT á mø√º|æ≈£î‡ >∑T]+∫
$qï|ü &TÉ , Ä #ãÓ T‘T· qï &Üøsº£ T¡ eTTK+... Ä<Tä sê.› ..
Ç~ Vü≤è<äj·Ts√>∑ ì\j·T+. Çø£ÿ&É nìï #eÓ T≥ _+<Tä e⁄\÷... >=+‘T· ˝À eDT≈L£ $Hêï. Hê
Á|üø£ÿ˝≤ >∑T+&Ó>√&É\ e÷s¡TeT÷\\ ∫s¡T ∫s¡T >T∑ +&\Ó T ≈L£ &Ü <&ä <É &ä ˝É ≤&&É +É ÁbÕs+¡ _+Û #êsTT.
<ësT¡ D≤\ qT+∫ ãsT¡ yq’… |Tüò Àsê\ es≈¡ î£ >T∑ s¬ q’
ù|ôw+f!¢Ò qse¡ ÷qe⁄DíÏ ø±ì Hêøπ Ç˝≤ >T∑ +&Ó >=+‘T· ø£
˝Àq ø={≤&¢ ‘ç ,˚ eTqTwßü \ø° eT>T∑ e\ø° ìs“¡ j¤ T· +,
y÷Ó ˙≥søY Ï m<Tä sT¡ >± ø±dÔü yê\&ÜìøÏ M˝q’… nujÑÛ T· + m˝≤ e⁄+{≤sTT?
≈î£ ØÃ˝À ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ , n‘ì· øÏ m<Tä sT¡ >± y÷Ó ˙≥sY
e⁄qï fÒãT˝ŸøÏ ne‘·\ mÁs¡ |ü+C≤; qsY‡. Ä yÓTT<ä≥ $qï|ü⁄&ÉT ø£*–q uÛÑj·T+, ‘·sê«‘·
ne÷àsTT @yy˚ √ sêùdk˛+Ô ~. Ä nu≤“sTT Ç+øπ yy˚ √ mìïkÕsT¡ ¢ nujÑÛ T· + Ç∫ÃHê ø˙£ d+ü d+ü <V˚ ≤ü +˝≤HH’Ó ê
sêùddTü HÔ êï&TÉ . $T–* e⁄+≥T+~.

WqT. Ç~ |>ü \∑ T. |>ü \∑ T ≈î£ se¡ &ÜìøÏ M\T Ç˝≤+{Ï Hê ˝ø… ã s좡 ø±ùd|⁄ü Ä|æ n~>√ yêfi좯
|&ü ìÉ |>ü \∑ T. $+<ë+.

eT÷&TÉ |øü ÿ£ \ MT<ë eTT>T∑ sZ T¡ ù|ôw+≥TH¢ êïsT¡ . |ü+C≤; qs¡T‡|æ\¢ ≈£îÁs¡&Üø£ºs¡T uÛÑT»+MT<ä
eTT>∑TZØï y…’s¡¢‘√ yÓ÷˙≥s¡¢øÏ ø£*|æ e⁄+#ês¡T, á ø={Ϻ+~. eTqyê&ÉT #˚‘·T\T eTT&ÉT#·T≈£îqï≥Tº
yÓ÷ì≥s¡¢ qT+∫ ôd+Á≥˝Ÿ yÓ÷˙≥s√¢øÏ yÓfi≤ÔsTT yTÓ TK+ô|{,ºÏ ªªeT+∫~ø±<Tä ˙øπ ,μμ nHêï&TÉ .
V≤ü è<jä T· ø+£ &sÉ ê\ d+ü ø√#· yê´ø√#· $esê\T.
ªªn+f?Ò μμ n+~.
n\\e+{Ï$ Ä≈£î|ü#·Ã s¡+>∑T˝À... ~≈£îÿ ªªÄ˝À∫+#T· ø√μμ nHêï&TÉ .
‘√#ì· »qÁ|yü êV≤ü +˝≤ >ã∑ >u∑ ≤ |]ü >¬ &TÉ ‘T· HêïsTT ªªHH˚ eÓ Øï \ø´å£ ô|≥qº T,μμ n+~. Ä ne÷àsTT
y÷Ó ˙≥sY MT<.ä ìsø¢¡ ´å£ + Ä ne÷àsTT ì\ã&¶É rsT¡ ˝ÀH˚ øì£ ŒdTü +Ô ~.
Ä ne÷àsTT øfi£ ˝¢¯ À øì£ ŒdTü +Ô ~.
>∑T+&Ó˝À »]π> $<äT´‘Y ÁøÏj·T\ |òü*‘ê\ì á ìØ“‹¤ øÏ ø±sD¡ + nqTueÑÛ + ˝øÒ b£ ˛e&+É
#÷· |+æ #˚ sπ K*$. á sπ K\ $esê˝À¢ n|ü &|É ü &TÉ nqï $wjü T· + Ç+ø± Ä ne÷àsTTøÏ ‘©Ó <Tä .
ø*£ >π d«ü \ŒyTÓ qÆ e÷sT¡ Œ\T »s>¡ u∑ ÀjT˚ ˝øÒ £ »sT¡ >T∑ ø±ì ujÑÛ T· +˝ìÒ eTìw˝æ &Ò TÉ nì Hêø° eT<´äÛ
‘T· qï Á|eü ÷<ë\øÏ d÷ü ∫ø\£ T. ‘\Ó Tk˛+Ô ~. eT∞¢ Hq˚ T e÷{≤&¢ TÉ ‘T· HêïqT eT<´äÛ ˝À.
Mfi¢¯ d+ü u≤Û wDü ≤, Á|eü sHÔ¡ ê m≥T <ë]rdTü H√
nìï sπ K\÷ ˇøπ ˝≤ ns+ú¡ ˝qÒ ≥Tº øì£ ŒdTü qÔ ï ø±ì nø£kÕà‘·TÔ>± ‘·\T|ü⁄ ‘√düT≈£îì ˝À|ü*øÏ
yê{˝Ï À nHø˚ £ sø¡ ±\THêïsTT. $qï ù|sT¡ $q≈î£ +&Ü Á|yü •˚ +#ê&TÉ øq£ ‡˝+º… {-Ÿ n+fÒ dì” jT· sY &Üøsº£ T¡ .
$+≥THêïqT. ø±ì ø=ìï ø=ìï |<ü ë\T dsü «¡ kÕe÷ nu≤“sTT ì\ã&Ü&¶ TÉ . ne÷àsTT dsü T¡ ≈› î£ +~.
q´+>± $ìŒdTü +Ô {≤sTT. n+<Tä ˝À mø√|º ≈æ î£ ‡ ˇø{£ .Ï á øq£ ‡˝+º… {qŸ T #÷· ùdÔ >±*<Tä e÷s+¡ >T∑ s=Ô
dTü +Ô ~. Mfió¯ ¢ H\˚ MT<ä ì\ã&sÉ T¡ . >√&øÉ Ï ÄqTø√sT¡ .
á mø√|º ≈æ î£ ‡ e⁄Hêï |sü ê«˝<Ò qä ï≥T>º ± e⁄+≥T |ü>∑\÷, sêÁr ˇø£fÒ |üs¡T>∑T. ø£˙dü+ ù|ôw+≥T‡ì
HêïsT¡ Mfió¯ .¢ ªÁ|eü ÷<+ä Á|eü ÷<+ä μ nqï≥T>º ± ≈L£ &Ü
e⁄+≥THêïsT¡ . n+fÒ ÇM ø=ìï ø=ìïkÕsT¡ ¢ Á|eü ÷<ä

43 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

d]ü >± #÷· ùdbÕ{Ï deü TjT· + ≈L£ &Ü e⁄qï≥Tº øì£ Œ+ ˝À|*ü øÏ b˛e&ÜìøÏ M˝<¢Ò Tä , kÕjT· +Á‘+· e÷Á‘y· T˚
#<· Tä . ÁX$¯ T+#&· yÉ T˚ ø±ì $ÁX$¯ T+#&· +É ms>¡ ì∑ n+{≤&TÉ . |Tüò Àwkæ Õ&Ô TÉ , >]∑ k® Õ&Ô TÉ ÄK]øÏ XÀw˝æ ≤&¢ TÉ
yêfió¯ .¢ Mfiø¢¯ Ï Çsy¡ ’… Hê\T>+Z∑ ≥\÷ ù|ôw+≥T‡ ÁbÕødº° ÷ü ≈L£ &Ü.
nsyú¡ TÓ {øÏ ˘ ˝ø… ÿ£ \T.
>T∑ +&HÓ =|Œæ rÁeyTÓ qÆ ~ Ä s√Eq. >T∑ +&˝Ó À|*ü
ªªm˝≤ e⁄HêïsT¡ ù|ôw+≥T‡?μμ nHêï&TÉ . ≈î£ Ásê&TÉ $<äT´‘·Ôs¡+>±\T ]ø±s¡T¶ #˚XÊs¡T. ád”J rXÊs¡T.
∫\ø|£ \ü T≈î£ \T |*ü ø±&TÉ . ne÷àsTT ‘q· T #|Ó Œü e\ ªmø˘ôdºì‡yY @d”º]j·T˝Ÿ ÇHꌤs¡åHéμ nHêïs¡T. >∑T+&Ó
dæ+~ #Ó|æŒ+~. μ>∑T&é \ø˘ª nì yÓ[¢b˛j·÷&ÉT eTT+<Tä y|’… ⁄ü e⁄+&˚ >√&>É √&+É ‘ê b˛sTT+<Hä êïsT¡ .
øq£ ‡˝+º… ≥T. me]ø?Ï <ì˚ ø?Ï >T∑ &\é ø!˘ ns+ú¡ ø±<Tä . Ç‘ì· øÏ #|Ó Œü + øq£ ø£ qTe⁄« @&«É &ÜìøÏ ≈L£ &Ü M˝¢Ò
<Hä êïsT¡ n‘>· ±&ç u≤Û s´¡ ‘√,
yÓTT<ä{Ï ù|ôw+≥T ù|s¡T eTH√àVü≤Hé ÁøÏwüí,
ejT· dTü 32 d+ü e‘‡· sê\T. >T∑ +&˝Ó À rÁeyTÓ qÆ H=|Œæ @&«É ˝øÒ ,£ qe«˝øÒ £ @+#jÓ ÷· ´˝À ‘©Ó ø£ n‘>· ±&ç
ˇø£ sêÁ‹ ãj·T\T<˚]+~. k˛àøÏ+>¥ #Ój·T´&É≥. uÛ≤s¡´ s√Eø√ N¬s ø£≥Tº≈£î ek˛Ô+~. ≈£îÁs¡&Üø£ºs¡T
n|⁄ü &÷É n|⁄ü &÷É |~ü ùV≤qT s√E\ø=øk£ ÕØ e÷Á‘+· n|⁄ü &÷É n|⁄ü &÷É >T∑ ≥ø\£ T yd˚ Tü HÔ êïsT¡ . eT∞¢ dsü T¡ ›
‘ê>T∑ ‘ê&≥É . _J e⁄<√´>+∑ . n+<yä TÓ qÆ u≤Û s´¡ , d]ü ≈î£ +≥THêï&TÉ .
b˛sTTq+‘· ÄdÔæ Ç‘ì· kı‘T· \Ô T.
ªª&Üø£ºsY Hê uÛ≤s¡´˙ qq÷ï ≈£L&Ü e⁄+&É
Ä ≈î£ Ásy¡ ê&TÉ nq>± eTH√àV≤ü Hé s√»+‘ê ‘q· ìe«+&,ç μμ n+{≤&TÉ eTH√àV≤ü Hé ÁøwÏ .íü e⁄+&ç e⁄+&ç
u≤Û s´¡ ì eTØ eTØ ˝À|*ü øÏ se¡ Tàì |\æ TkÕ&Ô TÉ . bÕ|+ü >T∑ +&Ó |≥ü T≈º î£ +{≤&TÉ . ì»+>± H=|Œæ e⁄+<√, ˝<Ò √
u≤Û s´¡ @+ #d˚ Tü +Ô ~? sêe&ÜìøÏ ≈î£ Ás¡ &Üøsº£ T¡ |]ü àwHü é ‘©Ó ≈î£ +&Üb˛sTT+~ ‘q· ø.Ï
nedüs¡+. eT] Ç‘·>±&ÉT Ä$&çï e÷{Ïe÷{Ïø°
¬s+&Ée ù|ôw+≥T ù|s¡T @<√ ‘Ó©<äT. n+fÒ

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 44

>T∑ sT¡ sÔ êe&+É ˝<Ò Tä . øo£ àØ>π ≥T <>ä sZ∑ ¡ ã≥\º cÕ|⁄ü ≥. ªÄV≤æ kÕ,Ô ÄV≤æ kÕμÔ nì eTV≤ü à<é s|¡ ”ò bÕ≥˝≤ ø=+‘·
Ç‘·qT ≈£L&Ü j·TTe≈£î&˚. ej·TdüT 45 @fi¯¢<ëø± ùd|⁄ü yTÓ \>¢ ±q÷, ª#êùV≤ ø√sTT eTTjTÓ »+^¢ øù£ V≤μ
e⁄+≥T+~. ádJ” rdæ mø¬ ‡ìº ‡yY @˙]º jT· sY ÇHêŒs¤ Hå¡ é nì <&äÛ øÉ ˘ <&ä øÉ e˘ Tì ø=≥Tøº √e&eÉ T÷ #ù˚ d~. ªdøæ ˘
nHêïsT¡ . ôd’qdt d+æ Á&√yTY μ nì ù|s¡T ô|{ºÏ Ä ne÷àsTTì
≈L£ &Ü e⁄+#êsT¡ nãsπ® «wHü øé .Ï ìqïH˚ |+ü |+æ #X˚ ÊsT¡ -
áj·Tq dæ>∑¬s{Ÿ ø±\Ã&ÉT. ‘ê>∑&ÉT. wüß>∑sY ø±sD¡ yT˚ MT øì£ |+æ #ø· £ ªys’… ˝¡ Ÿ eTj÷Ó ø±ss¶¡ TT{dÏ μt nì
»ãT“>±˙, ã&¢ é Áô|wsü T¡ >±˙ ˝eÒ ⁄. e+Xb¯ Õs+¡ |sü ´¡ +>± ù|sT¡ ô|{.ºÏ
e∫Ãq d÷ü #q· \T ≈L£ &Ü ˝eÒ ⁄.
◊d”d”j·T÷˝À (Ç+f…ì‡yY ø£s√qØ πøsY
@$T{À e÷qe⁄&TÉ ‘*Ó dqæ ìï ‘\· T|⁄ü \T ‘]Ó ∫ jT· ÷ì{)Ÿ n&àç {Ÿ nsTTq Á|rü ù|ôw+≥T >T∑ ]+∫
sV¡ ≤ü kÕ´\T ‘\Ó TdTü ≈î£ Hêï yTÓ T‘+Ô· ‘\· T|⁄ü \T mH√ï nsTT<Tä eTTK´ $wjü ÷· \T >T∑ ]+Ô ∫ ø±–‘+· MT<ä
‘©Ó q|⁄ü &TÉ mìï ‘\· T|⁄ü \T ‘sÓ e¡ >\∑ &TÉ ? sêj·÷\+≥T+~ ∫qï ˝Ò&û ø£q‡˝…º+{Ÿ. n+<äT˝À
‘ê>T∑ ‘ê&Ü ‘ê>&∑ Ü nqï~ ˇø{£ .Ï
eT÷&√ ù|ôw+≥T eTTd*ü yê&TÉ . u≤>± }|]æ
‹s¡>∑&É+˝Ò<äì e#êÃ&ÉT. >∑T+&Ó˝À H=|æŒ e⁄+<äì nyTÓ ]ø± |⁄ü døÔü ±\T ‘|· Œü eTq |⁄ü døÔü ±\T nd\ü T
HêeTe÷Á‘+· >±HH’Ó ê #|Ó Œü ˝<Ò Tä . e÷eT÷\T>± ádJ” eTT≥ìº ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ á ˝&Ò û &Üøsº£ T¡ øπ + sê<+ä {≤&TÉ .
rùdÔ ªÇ˙Œ]¤ jT· ˝Ÿ ÇHêŒs¤ Hå¡ μé e⁄+<ìä ‘*Ó |+æ ~. ªªn+fÒ Hêø+£ fÒ s¬ +&TÉ eTTøÿ£ \T sêy=#T· Ã. Hêø+£ fÒ
Äsπ fi¢¯ nqTuyÑÛ êìøÏ sêyê*‡q+‘· sê<Tä . ñ<ëV≤ü sD¡ øÏ
e÷eT÷\T>± Ç#˚à Ç+»ø£åq¢ø°, Äøχ»Héø° á ‘ê>&∑ yÉ T˚ rdTü ø√, Ä\ÿV‰ü \ø° eTj÷Ó ø±]j¶ T· ˝Ÿ
eT÷dæy˚j·Tã&çq Ä yê‘êes¡D≤ìø° ˙\+>± ÇHêŒs¤ Hå¡ øé ° @MT d+ü ã+<+äÛ ˝<Ò Tä nì Çøÿ£ &É dŒü w+ºü >±
s¡+>∑T\T e⁄qï >√&É\qT #·÷dæ Ä eTTdæ˝≤j·Tq sêùd&TÉ ,μμ nHêï&TÉ |+ü C≤; mÁsq¡ sT¡ ‡ |\æ ¢ uTÑÛ »+MT<ä
eTT]dbæ ˛jT˚ &TÉ . ª|\æ e>±H˚ |*ü øπ &Üøsº£ ÷¡ , ddæ sºü ÷¡ μ z #s· T¡ |⁄ü #]· ∫.
nì d+ü ‘√w+æ #&˚ TÉ .
fÒãT˝Ÿ MT<ä e⁄qï ªø±]¶jÓ÷ yêdüTÿ˝≤sY
#·T{≤º\˙, #·÷|üs¡T\˙ ˝À|ü*øÏ sêìe«s¡ì &jÉ T· >√ïddæ t m+&é <sÓ∏ |¡ μ” nH˚ |⁄ü døÔü +£ rXÊ&TÉ .
ìøÿ£ ∫Ã>± ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ #|Ó Œæ q|ü &TÉ eT+∫ eT+∫
|<ü ‘∆ä T· \T uwÒ ßü >±Z e⁄HêïjT· ì yTÓ #T· Ã≈î£ Hêï&TÉ . ªª#÷· &TÉ ∫qï>± e⁄Hêï m+‘· eTT<Tä >› ± e⁄+<√,μμ
nHêï&TÉ . ª˙˝≤!μ nì j÷· &é #X˚ Ê&TÉ .
Hê\T>√ u…&é MT<ä ˇø£ @+õHê ù|ôw+≥T
e⁄Hêï&ÉT. áj·Tqø° n\dæHê, n]∫Hê >∑T+&Ó˝À¢ ªª@e"Hêïy?Y μμ n+~.
H=|Œæ edTü +Ô ~. ájT· q m&Üô|&Ü d>æ s¬∑ ≥T¢ ‘ê>T∑ ªª˙˝≤ eTT<Tä >› ± e⁄+~ nHêïqT,μμ nHêï&TÉ .
‘ê&ÉT. sêÁ‘·+‘ê y˚T\Tø√e&É+ áj·TqøÏ ì‘·´ ªªø±ì ˇøÿ£ fÒ ‘&˚ Ü. á |⁄ü døÔü ±ìï Hê Çw+ºü
ø£è‘·´+. ‘ê>∑&É+˝À s¡÷\÷, ¬s>∑T´˝≤]{° ˝Ò<äT. e∫Ãq|⁄ü &TÉ eTT<Tä ô›|≥Tøº √e#T· Ã. ø±ì ìqTï ≈î£ <sä <¡ Tä
ájT· q ∫qïôdE’ ã&¢ é Áô|wsü Y ù|ôw+≥T. ñ|ü e~* ø<£ ë,μμ nHêï&TÉ .
e⁄+&˝É &Ò TÉ . Ä ne÷àsTT |øü |£ øü ± q$«+~.
ÄyTÓ ãT>˝Z∑ À¢ mÁs<¡ qä +, d>æ ÷∑ ,Z ÄyTÓ øfi£ ˝¢¯ À¢
n+<Tä e\q ájT· qøÏ N{øÏ ° e÷{øÏ ° >T∑ +&Ó n‘·q+fÒ ãVüQXÊ n‘·ì e÷≥\+fÒ ÇwüºeT÷
H=|Œæ edTü +Ô ~. dŒü w+ºü >± yTÓ ]XÊsTT.
ªª@+?μμ n+~ Ä ne÷àsTT.
ákÕ] ádJ” ˝À e÷sT¡ Œ\T ø±dÔü nqTe÷Hê ªªeTqkÕ ø$£ «+#øπ· qìï˝≤...μμ nì ‘\Ó T>T∑ bÕ≥
dŒü <+ä >± e⁄HêïjT· ì nãsπ® «wHü é ø√d+ü #s˚ êÃsT¡ . bÕ&Ü&TÉ .

nsTT<√ q+ãsY u&… ˝é À Á|dü Tü ‘Ô +· mes÷¡ ˝sÒ T¡ . 45 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£
eTT+<√ ne÷àsTT e⁄+&~˚ . Ä ne÷àsTT >T∑ +&Ó

ªª@+{Ï n+≥THêïy.Y μμ n+~. u≤Û s´¡ ‘√ yfiÓ ≥¢‚ |⁄ü &TÉ mes¬ H’ ê Hê u≤Û s´¡ y|’… ⁄ü øfi£ ≤s¢ Œ¡
ªª@MT˝Ò<äT. á ù|ôw+≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü qTeP« ≈î£ +&Ü #÷· ùdÔ Hê sø¡ +Ô£ ≈î£ ‘≈· î£ ‘· e⁄&øç bÏ ˛jT˚ ~. $+≥T
H˚q÷ e÷Á‘·y˚T e⁄+fÒ nì Ä˝À∫düTÔHêïqT,μμ Hêïsê &Üøsº£ ?Y ÇB Hê eTqd‘Ôü «· +...μμ nì @<√ #|Ó Œü
nHêï&TÉ . uÀj÷· &TÉ .
ªª&Üø£ºsY,μμ nì |æ*#ê&ÉT u…&é q+ãsY eHé
eTH√àV≤ü Hé ÁøwÏ .íü Ç+‘˝· À ˝À|*ü øÏ $Tôddt eTH√àV≤ü Hé Á|yü •˚ +
ªªmd,t μμ nì q&#ç ê&TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ . ∫+~.
ªªÄsY jT· T _J?μμ nì n&>ç ±&TÉ eTH√àV≤ü H,é
@eTHê˝À ‘*Ó jT· øb£ ˛sTTHê, nÁ|jü T· ‘ï· +>± |Pü ]>Ô ± Ä≈î£ |#ü ÷ s+¡ >T∑ <Tä dTü ˝Ô À¢ >T∑ ˝≤;s+¡ >T∑
n\yê≥T>± ªªH√μμ nì e∫Ã+~. H√{Ï qT+∫. Xد s+¡ ‘√ $T\$T˝≤ yTÓ ]dbæ ˛‘√+~.
ªª≈£Ls√Ã+&ç &Üø£ºsY,μμ nì ‘·q |üø£ÿMT<ä
#÷· |+æ #ê&TÉ . ÄyTÓ MT<ä qT+∫ ø<£ \ä ì #÷· |⁄ü \÷, #$Ó ˝À
ªª|üs¡yê˝Ò<äT #Ó|üŒ+&ç. ì\ã&ɶ+ e÷≈£î eTH√àV≤ü Hé #|Ó Œæ q e÷≥\T á s¬ +{Ï eT<´äÛ deü T‘ê
n\yêf,Ò μμ nì n+≥÷ mÁs|¡ \æ y¢ |’… ⁄ü #÷· XÊ&TÉ . Ä d‹úæ øÏ #s˚ &¡ ÜìøÏ ø±dÔü feÆ… TT rdTü ≈î£ Hêï&TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ .
#÷· |⁄ü ˝À, ªÇyê*øº Ï M&ç k˛Øº |Pü ]øÔ ±<Tä . eTq k˛Øº
yTÓ T<\ä Tø±<Tä ,μ nqï u≤Û e+ e⁄+~. y[Ó ¢ ‘q· ≈î£ ØÃ˝À ≈L£ sT¡ ÃHêï&TÉ .
Ä ne÷àsTT ì≥÷]º Ãq≥Tº q&∫ç +~ Á|øü ÿ£ f_Ò ˝Ÿ ô|’ m<Tä sT¡ >± mÁs>¡ ± e⁄qï |⁄ü døÔü +£ rdTü
>∑~˝ÀøÏ. eTH√àVü≤Hé yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT, ªª‘·qT ≈î£ Hêï&TÉ . n+<Tä ˝À >T∑ +&bÓ ˛≥T≈î£ >T∑ s¬ q’ ù|ôw+≥≈¢ î£
ø±˝JÒ ˝À #~· y˚ s√E˝À.¢ ..μμ Çe«e\dqæ d\ü V‰ü \ >T∑ ]+∫q #êÛ |sºü T¡ rdæ #<· eä &+É
≈£îÁs¡&Üø£ºs¡T ø£dæ>± n&ÉT¶ ‘·–˝≤&ÉT, ªª@+ ÁbÕs+¡ _+Û #ê&TÉ .
#~· yês+¡ ≥÷...μμ ‘Ó*dæq $wüj·÷\qT >∑T]+∫ #·<äTe⁄‘·Tqï
ªª;.ø±+.μμ nHêï&TÉ . |ü&ÉT ≈£L&Ü ø=‘·Ôø=‘·Ô ø√D≤\T Ç+‘·≈£îeTT+<äT
Ä s√E˝À¢ ‘q· T #ê˝≤ |]¢üò +º >¥ f|Æ… t eTìwqæ ì eTq+ >e∑ Tì+#ì· $ m˝≤ e⁄+{≤j÷Ó ÄXï s´¡ b˛‘÷·
düŒwüº+>± #ÓbÕŒ&ÉT. ≈£îÁs¡&Üø£ºs¡T $q&É+ #<· Tä e⁄‘T· Hêï&TÉ .
ÁbÕs+¡ _+Û #ê&TÉ , ∫qï ej·TdüT˝À ÇHꌤs¡åHé≈£î >∑T¬s’qyê]øÏ
ªªHq˚ T #ê˝≤eT+~ ne÷àsTT\‘√ ‹]>±qT. Çe«e\dqæ d\ü V‰ü ˝À¢ Xè¯ +>±s¡ J$‘êìø,° ôd≈î£ ‡ø°
ˇø£ $<+äÛ >± #bÓ ÕŒ\+fÒ Ä&<É ëì |$ü Á‘‘· · MT<ä Hê≈î£ d+ü ã+~+Û ∫q$ ø=ìï.
qeTàø+£ ˝<Ò Tä . neø±X+¯ ˝ìÒ yêfió¯ ¢ e÷Á‘y· T˚ |$ü Á‘+· ªôd≈î£ ‡ ø+£ |≥¢” T>± ø{£ ,Ÿ μ nqsê<≥ä . n˝≤ n+fÒ
>± e⁄+{≤sì¡ Hê e⁄<X›˚ ´¯ +. ø±ì Hê u≤Û s´¡ |$ü Á‘+· >± yê´≈î£ \‘· yê´|+æ ∫ yê´|+æ ∫ yêì yTÓ <&ä TÉ ì |Pü ]>Ô ±
e⁄+&Ü\ì ≈L£ &Ü Hê ø√]ø.£ Hq˚ T d÷ü ÿ≥sY MT<ä Hê ø\£ ∫yd˚ Tü +Ô ~≥.
eT] ã\V≤” qyTÓ qÆ >T∑ +&‘Ó √ ñÁ<ø˚ |£ Pü ]‘y· TÓ qÆ
Á|üÁøÏj·T\T »s¡|ü&É+ m+‘·es¡≈£L düããT? BìøÏ
d+ü ã+~+Û ∫q &dç ÿü wHü ìé #<· Tä e⁄‘÷· ≈î£ ØÃ˝À yqÓ øÿÏ
yê* Ä˝À∫dTü HÔ êï&TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ .

j·TTe s¡#·sTT‘·\ s¡#·q\≈£î ÄVü‰«q+

ôV’≤dü÷ÿ\T, ø±˝Òõ $<ë´s¡T∆˝…’q ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· qT+∫ ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T, yê´kÕ\T ÄVü‰«ìdüTÔHêï+.
‘Ó\T>∑T˝À ø±˙, Ç+^¢wüß˝À ø±˙ sêj·Te#·TÃ. $esê\≈£î: [email protected]

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 46

eT∞¢ ªª&Üøsº£ !Y μμ nì |*æ #ê&TÉ eTH√àV≤ü H.é $Tôddt |ü≥¢ (Ä$&É d”¢yé˝…dü÷¢. ˝ÀHÓø£ y…’|ü⁄ ‘·q
ákÕ] ø±dÔü ≈L£ ´]j÷· d{æ ‘° √ q&∫É n‘ì· #·÷|ü⁄\÷ yÓTÆqdt #˚dæ) ‘·q eTqdüT˝À yÓT~˝Ò
<>ä ]Z∑ øÏ yfiÓ ≤&¢ TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ . >öse¡ u≤Û e+ #bÓ ÕŒ&TÉ .
ˇø£ $<Ûä+>± #ÓbÕŒ\+fÒ eTH√àVü≤Hé ‘·q
deü Td´ü ì #ê˝≤ dŒü w+ºü >± $e]+#ê&TÉ . ‘q· d+ü <˚ ˇø£ ì$Tw+ü Ä– eT∞¢ Ç˝≤ nHêï&TÉ : ªªmìï
V‰ü *ï d÷ü {>Ï ± d÷ü ∫+#ê&TÉ . n&ÉT>∑T\T eTT+<äT≈£î y˚dæHê uÛ≤s¡rj·T eTVæ≤fi¯
‘·qøÏ Åd”Ô\MT<ä qeTàø£+ ˝Ò<äqï $wüj·T+ u≤Û sr¡ jT· eTV≤æ fi.‚ μμ
Ç+<ëøπ dŒü w+ºü #X˚ Ê&TÉ øq£ Tø£ - Ç˝≤ nHêï&TÉ :
ªªHê u≤Û sπ ´ øq£ Tø£ Hê ã\V≤” qyTÓ qÆ |]ü d‹úæ e\q Ç˝≤ nq&+É ‘√ n‘ì· eTqdTü ˝À u≤Û sr¡ jT·
‘q· ã\V≤” q‘\· ≈î£ ˝ÀqsTT n≥Te+{,Ï Ç≥Te+{Ï eTV≤æ fi\¯ ÇìΩ_wHü ‡é , ujÑÛ ÷· \|≥ü ¢ ÄbÕ´jT· ‘· ì»+
|ü]dæú‹˝À |ü&É&É+ H˚qT m+‘·e÷Á‘·eT÷ düVæ≤+#· >±H˚ ô|\T_¢ ø+Ï ~.
˝qÒ T. á $wjü T· yT˚ qqTï Á|rü øDå£ + ‹Hk˚ ˛+Ô ~.
n+<äTø£H˚ Hê uÛ≤s¡´ Hê Á|üø£ÿH˚ e⁄+&Ü\ì ø√s¡T Äô|q’ ôd+’ {|Ï øæò ˘ $wjü ÷· *ï dTü \uyÑÛ TÓ qÆ u≤Û w˝ü À
‘T· HêïqT.μμ $e]+#ê&TÉ . ôdø‡˘ $wjü T· +˝À n‘q· T (eTH√àV≤ü H)é
≈£îÁs¡&Üø£ºs¡T ‘·q≈£î Ä&Éyêfi¯¢MT<ä e⁄+&˚ m+‘e· ÷Á‘e· T÷ ã\V≤” qT&TÉ ø±&TÉ nqï $wjü T· +˝À
n_ÁÛ bÕj÷· *ï >T∑ ]+∫ Ä˝À∫+#&· +É ˝<Ò Tä . M\sTTq+‘· qeTàø±ìï ø£*–+#ê&ÉT. ø±yê\+fÒ
Ä{ÀyT˚ {>Ï ±Z q{+Ï #&· +É ÁbÕs+¡ _+Û #ê&TÉ . mÁs¡ |⁄ü døÔü +£ #<· eä eTHêï&TÉ . @<√ ˇø£ yêø´£ + #~· $
u≤Û sr¡ jT· Åd\Ô” ÷, yêfi¢¯ |$ü Á‘‘· ê, Ç+&jç T· Hé $ì|+æ #ê&TÉ .
Áf…&çwüHé- <ëì Á|üuÛ≤e+. ‘·q e⁄<˚›X¯´+˝À n‘·ì
¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· eTH√àVü≤Hé
ÁøwÏ ìíü yêsT¡ ø¶ Ï w|æ ºtò #X˚ ÊsT¡ . n|⁄ü &÷É n|⁄ü &÷É ÁoeT‹
eTH√àV≤ü Hé *|ºtò <>ä sZ∑ ¡ øq£ ã&+ç <˙ä , n<˙ä , Ç<˙ä ≈î£ Ás¡

47 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

&Üø£ºs¡T n+≥÷ e⁄+&˚yê&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· yêfi¯¢ kÕ>±&TÉ ù|ôw+≥T. s√E\T >&∑ TÉ dTü qÔ ïjTY .
>∑T]+∫ e÷{≤¢&É˝Ò<äT. n+fÒ yêfi¯ó¢ Ç+{ÏøÏb˛sTT ªÇ\Åùdºf…&é Mø°¢μ yêfi¯ó¢ >∑T+&Ó»ãT“\T- s¡ø£Ô
e⁄+&Ü*.
Hêfi≤\øÏ d+ü ã+~+Û ∫q Xů d∫Ôü ø‘Ï ‡· MT<ä ˇø£ Á|‘ü ´˚ ø£
¬s+&Ée q+ãsY ù|ôw+≥T, mø˘ôdºì‡yY @+{° d+ü ∫ø£ yX˚ ÊsT¡ ≥. n~ $&TÉ <˝ä q’… yês+¡ |~ü s√E˝À¢
]jT· sY ÇHêŒs¤ Hå¡ .é @ $<yäÛ TÓ qÆ ø±sD¡ + øq£ ã&ãÉ &ìÉ &©çÛ ,¢ u§+u≤sTT yTÓ T<˝ä q’… ô|<›ä q>s∑ ê˝À¢ >T∑ +&HÓ =|ü
|]ü d‹úæ \‘√ &Üøsº£ 좡 <]ä Ù+#˚ ù|ôw+≥¢ d+ü K´ $|Øü ‘+· >±
ô|]–b˛sTT+<≥ä .
áj·Tq e\q mø√º|æø˘‡ m+‘· uÛÑj·T+ø£s¡
yTÓ qÆ y√ ‘\Ó TdTü ≈î£ HêïqT. á $wüj·÷H˚ï π>≥T <ä>∑Zs¡ ì\ã&ç Ç<ä›s¡T
øq£ ‡˝+º… ≥T¢ e÷{≤&¢ TÉ ≈î£ +≥THêïsT¡ .
mø√|º øæ ‡˘ >ã∑ >ã∑ ˝ø… ÿ£ ˝qÒ ìï e#êÃsTT. sø¡ s£ ø¡ ±
\$ e#êÃsTT Ç‘ì· ø.Ï Ä $wjü T· + e÷{≤&¢ TÉ ≈î£ ì øq£ ‡˝+º… ≥T¢ ãjT· {øÏ Ï
HeÓ Tà~>± q&TÉ #T· ≈î£ +≥÷ y[Ó b¢ ˛j÷· sT¡ .
s¬ +&TÉ s√E\T Á&|ç t ô|{≤sº T¡ .
eT+<Tä \T ÁbÕs+¡ _+Û #êsT¡ . ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ ÷¡ , mÁsq¡ s÷¡ ‡ f_Ò ˝Ÿ <>ä sZ∑ ¡ ≈L£ sT¡ Ãì
@+#d˚ Hæ ê mø√|º ≈æ î£ ‡ n+<]ä ãTÁs©¡ ï ‹HX˚ ÊsTT. #T· øÿ£ \÷, ^‘\· ÷, >fi∑ S¯ ¢ Ä≥ Ä&TÉ ≈î£ +≥THêïsT¡ Ä
ájT· qø√d+ü ájT· q ã+<TäÛ e⁄\T q>s∑ +¡ ˝À y[˚ |ìü nsTTb˛e&+É e\q.
e⁄qï Á|eü TTK, nÁ|eü TTK, ‘*Ó yq’… , ‘*Ó $‘≈· î£ ÿe,
n+<sä T¡ &Üøsº£ ˙¢¡ |*æ #êsT¡ , ªs+¡ &ç s+¡ &ç #÷· &+É &ìÉ .μ ªªHq˚ T >¬ *ùdÔ qTe⁄« Hê≈î£ {≤|ø”ò +£ fÒ ô|<›ä {≤|”ò
yêfiøπ¢¯ + e∫Ãqyêfió¯ ¢ e∫Ãq≥Tº ª{+Ï >T∑ s+¡ >±μ Çyê«*. Hq˚ T z&bç ˛‘˚ ˙≈î£ Hq˚ T ÇkÕqÔ T,μμ nHêï&TÉ
nì ‘e· T ‘e· T |E”ò \T rdTü ≈î£ b˛j÷· sT¡ . ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ .
ˇøs£ T¡ á eT+<Tä ÁbÕs+¡ _+Û #+· &ç nì sêdæ
b˛‘˚ ˇøfi£ ó¯ ¢ á eT+<Tä e÷ìyj˚ T· +&ç nì sêdæ ªª{≤|”ò ø+£ fÒ ô|<›ä {≤|”ò n+f.Ò ..?μμ
b˛j÷· sT¡ . ªª‘©Ó <ë?!μμ nHêï&TÉ >e∑ Tà‘T· >Ô ± qe⁄«‘÷· .
∫es≈¡ î£ ù|ôw+≥T≈î£ <øä ÿÏ q eT+<Tä \T |+ü C≤; ªª}VAü "...μμ
qsT¡ ‡|\æ ,¢ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ #êÛ sTTdt MT<ä <øä ÿÏ q$. ªªd«” {.Ÿ d«” {.Ÿ øπ ... ˇøπ ...μμ nHêï&TÉ .
ˇø£ mø‡˘ |sü ºY &Üøsº£ T¡ , ªªÇ~ ◊&jç T· ˝Ÿ øπ dt |süò Y Ä ne÷àsTTøÏ ns¡úeTsT÷, ns¡ú+ø±ì
ù|dò +æ >,¥ μμ nHêï&TÉ . d+ü <V˚ ≤ü +. m+<Tä øs£ TTHê eT+∫<ìä ªªH√μμ n+~.
ªªù|d+æ >¥ Xó¯ <∆ä yd˚ Tü ,º μμ nHêï&TÉ eTs=ø±jT· q. ªªH√ n+fÒ H˚ Ä&qÉ T b˛,μμ nHêï&TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ .
ˇø£ e⁄<jä T· + mø√|º ≈æ î£ ‡ ñ<èäÛ ‘+· >± yê´|+æ ∫. ªªÄs¬ +õ Á&+ç ≈î£ Äs¬ +õ Á&+ç ≈î£ |+ü <+Ó ,μμ n+~
nøk£ Õà‘T· >Ô ± |Tüò Àsy¡ TÓ qÆ d‹úæ ˝À |&ü Ü&¶ TÉ . BHï˚ M.m|.tò Ä ne÷àsTT.
(VF) n+{≤sT¡ ≥. ªª{≤|”ò {≤|”ò |+ü <+Ó ,μμ nHêï&TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ .
ªªM.m|òt. M.m|òtμμ nì n]Ã, &û|òæÁ_˝Ò≥s¡T‘√ ªªdsπü {≤|”ò {≤|”ò |+ü <+Ó ,μμ n+~ ne÷àsTT
ù|ôw+≥TøÏ cÕ≈î£ ø={≤&º TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ . qe⁄«‘÷· .
Ä–b˛sTTq >∑T+&Ó |üì#˚düTÔ+<äqï $wüj·T+ Ç<ä›s¡÷ Ä≥˝À |ü&ܶs¡T. Äs√E Ä eT÷&ÉT
yTÓ T<{ä kÏ Õ]>± >e∑ Tì+#êqT. Áøe£ TÁøe£ T+>± ø√\Tø√ eTTK´ $wüj·÷\÷ »]>±sTT. ˇø£{Ï- eT÷&√
ù|ôw+≥T eTTd˝ü ≤jT· q &Xç ÊÃ]® nj÷· &TÉ e⁄<jä T· +.
s¬ +&TÉ - eT<ëÛ ´V≤ü ï+ ◊.d.” d.” jT· ÷.˝À mes÷¡

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 48

˝ìÒ deü TjT· + #÷· dæ s¬ +&eÉ q+ãsY u&… é ù|ôw+{Ÿ ì<sä Ù¡ q+,μμ nHêï&TÉ øq£ ‡˝+º… {.Ÿ
‘q· u≤Û s´¡ ì eTT<Tä › ô|≥T≈º î£ Hêï&TÉ . mes÷¡ ˝sÒ q¡ T #·Tø£ÿ\÷, ^‘·\÷, >∑fi¯S¢, Ĭs+CŸ Á&ç+ø˘,
≈î£ Hêï&y˚ ÷Ó . {≤|ò”\ yÓTÆø£+˝À e⁄qï ≈£îÁs¡&Üø£ºs¡T ø£fi¯ó¢ –Ás¡Tq
‹]>±sTT.
ø±˙ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ #÷· XÊ&TÉ . ø±dÔü ød£ sπæ &TÉ n‘ì· ‘q· T mÁs¡ |⁄ü døÔü +£ ˝À #~· $ $ì|+æ ∫q yêø±´\T
u≤Û s´¡ ì. m+‘e· s≈¡ î£ u≤<´äÛ ‘· eV≤æ +#êj÷Ó ns+ú¡ ø±˝<Ò Tä .
s¬ +&eÉ q+ãsT¡ ù|ôw+≥T $wjü T· +˝À »]–q
ÄyX˚ e¯ T÷, e⁄Á<ø˚ e£ T÷ e⁄Hêïj÷Ó , ÄbÕ´jT· ‘ê d+ü |Tüò ≥q˙, mÁs|¡ ⁄ü døÔü ±˙ï, eTH√àV≤ü ˙ï |øü ÿ£ |øü ÿ£ q
nqTsê>e∑ T÷ e⁄Hêïj÷Ó n‘ì· ˝À Ä øDå£ +˝À Hêø¬ ‘’ ˚ ì\u&… ‘ç -˚ ‘q· yTÓ TV≤ü + y\Ó y\Ó uÀ‘√+~.
‘©Ó <Tä . ì»+>± eTH√àVü≤HéøÏ Á|üdüTÔ‘·+ >∑T+&Ó»ãT“
@MT ˝≈Ò î£ +&Ü e⁄+&&É +É nqï~ ì»yTÓ ‘Æ -˚
eTs√ bÕe⁄>∑+≥øÏ eT∞¢ M.m|òt. M.m|òt. nì á Ä+<√fiq¯ +‘ê eT÷dyæ j˚ T· ã&qç ≥Tqº ï á
nsêÃsT¡ . eT∞¢ e÷eT÷\T ‘‘· +· >e∑ T+‘ê #X˚ ÊsT¡ ... yê‘êesD¡ +˝À ã+~+Û #&· +É e\q ø*£ –q<H˚ ê?
ø±˙ ákÕ] e÷≥ <øä ÿ£ ˝<Ò Tä . |*üò ‘+· øì£ Œ+#˝· <Ò Tä . Ç+‘· k˛|dæò øπºæ f&… >é ± |øü &£ “É +B>± ì]à+#ã· &qç
á ◊dd” j” T· ÷\ e⁄|jü ÷Ó >+∑ Ç+‘H˚ ê?
s¬ +&eÉ q+ãsY ù|ôw+≥T eT]ø˝£ &Ò TÉ . ì»+>± eT÷&Ée ù|ôw+≥T Äq+<ä+>±, Vü‰sTT>±,
n‘·ì˝À ø£*–q m>∑dæq e⁄Á<˚ø£y˚T Ç+<äT≈£î <s’ÓÛ ´¡ +>± Ç<˚ >√&\É ˙© ˙* s+¡ >T∑ \T #÷· dæ eTT]dæ
ø±sD¡ e÷?! b˛sTT, ø√\T≈î£ ì Ç+{øÏ Ï yfiÓ &¢¯ +É M{eÏ \q ø±<ë?!
M{Ï Á|üjÓ÷»q+ ‘·qø° e⁄<äj·T+ n‘·T´qï‘·+>±
á $<Ûä+>± ◊d”d”j·T÷ U≤∞>± e⁄+&É&É+ nìŒ+#˝· <Ò ë?!!
e\q ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ ÷¡ , mÁsq¡ s÷¡ ‡\ eT<´äÛ #T· øÿ£ \÷, #~· $qM, q$TàqM, XÊÅdEÔü \„ T XÊÅdøÔ” ]£ +∫qM
^‘\· ÷, >fi∑ S¯ ¢ Ä≥ ÁãV‰ü à+&+É >± kÕ>T∑ ‘√+~. ‘q· T s√>T∑ \øÏ $ì|+æ ∫, ‘q· T q$Tà |Tüò Às+¡ >± <ãÓ “
‹Hêï&TÉ ,
nø£kÕà‘·TÔ>± eT÷&√ eTTK´ $wüj·T+ ‘q· øs£ eÔ¡ ´+ @$T{?Ï Á|»ü \øÏ ‘q· T Çe«e\dbqæ
»]–+~. d+ü <X˚ +¯ @$T{?Ï
‘q· øπ ‘q· <V˚ ≤ü eT+‘ê d+ü <V˚ ≤ü +‘√ ì+&bç ˛‘˚
kÕj·T+Á‘·+ @&ÉTqïs¡øÏ ≈£îÁs¡&Üø£ºs¡T &É÷´{° Ç+πø dü+<˚X¯y˚T$Te«>∑\&ÉT? ‘·qøÏ ‘·H˚ n‘·´+‘·
|Pü sjÔ¡ T˚ yfi˚ ø¯ Ï eTH√àV≤ü HÁé øwÏ íü eT∞¢ $|Øü ‘y· TÓ qÆ >T∑ +&Ó ∫qï<Ó’q ˙{Ï_+<äTe⁄ø£+fÒ ∫qï>± ø£ìŒ+∫, mÁs¡
H=|Œæ ‘√ e#êÃ&TÉ . n&àç {Ÿ #jÓ T· ´e\dæ e∫Ã+~. qsT¡ ‡|\æ ì¢ Äs¬ +J Á&+ç ≈î£ >±ì, {≤|>”ò ±ì Çe«eTì
n&>É &∑ +É eT]Ãb˛j÷· &TÉ ≈î£ Ás&¡ Üøsº£ T¡ .
ªªádJ” ˝À »]–q e÷sT¡ Œ\T e÷eT÷\T d‹úæ øÏ b
sê≈î£ +&ÜH˚ eT∞¢ sêe&+É e\q Ç~ ì»yTÓ qÆ V‰ü sºY
m{≤ø±? nqï~ #Ó|üŒ˝Ò+,μμ n+~ ∫qï ˝Ò&û
øq£ ‡˝+º… ≥T.

ªªÇ‘·ìøÏ Á|üdüTÔ‘·+ @MT˝Ò<äT,μμ nì, ªª&çdæº˝Ÿ¶
yê≥sY Ç+»øHå£ é md.t z.md.t Çe«+&,ç μμ n+~.

ªªn‘·ì >∑T+&Ó\ MT<ä düŒwüº+>± $ì|ædüTÔqï
μô|]ø±]¶j·TsY s¡uŸª n‘·ì ô|]–q >∑T+&Óyê´~ÛøÏ

eè‹ØÔ ‘ê´ &Üøs¬º£ q’ yTÓ &øç √ XÊ´yTé nd\ü T |ù sT¡ XÊ´yTé ∫sÁ êeP]. ªXÊ´yTé j÷· Hêμ ø<£ ë∏ d+ü |⁄ü {Ï
|Á #ü T· ]+#êsT¡ . |Á dü Tü ‘Ô · ìyêd+ü &˝É ≤d¢ .t

49 &çôd+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE ù|s¡T $q>±H˚ ¬s’‘·T J$‘· <äs¡ŒD≤\ e+{Ï π>j·÷\T, ‘ê‹«ø£ ^‘ê\T,
n»sêeTs¡V‰ü d´ü ^‘ê\T,Ç+ø±e+<˝ä ≤~|˝ü ≥¢… ÷]bÕ≥\T,C≤q|<ü ä^‘ê\T,
ø=düsêE Á|üuÀ<Ûä ^‘ê\T dæ˙ dü+^‘· Á|æj·TT\≈£î C≤„|üø±ìøÏ ekÕÔsTT.
ø=dsü êEsê|Tüò ejT· ´>±]ì‘=\T‘·d˙æ s+¡ >±ìøÏ‘q· ªs¬ ‘’ T· _&¶É dæìe÷<ë«sê
|ü]#·j·T+ #˚dæqyês¡T >∑÷&Ée*¢ sêeTÁãVü≤à+>±s¡T. eT*Á|üy˚X¯+, #ê˝≤
ø±˝≤ìøÏ ªô|<ä›eTqTwüß\T μ dæìe÷‘√>±˙ »s¡>∑˝Ò<äT. ªô|<ä› eTqTwüß\Tμ, Ä
‘·sê«‘· ªsêp ù|<äμ bÕ≥\ $»j·T+, ªs√E\T e÷sêsTTμ dæìe÷≈£î <ë]
rkÕsTT. ªs√E\T e÷sêsTTμ nK+&É $»j·T+‘√ ø=düsêE dæ˙s¡+>∑+˝À
dæús¡|ü&ܶs¡T.
eTs√ eT÷&ÉT <äXÊu≤›\bÕ≥T, n+fÒ J$+∫ e⁄qï+‘·ø±\+ Äj·Tq bÕ≥\T
ÁyêdæHê Á|ü<∏äe÷s¡ú+˝À Á|ü<Ûëq+>± 1970 ÁbÕ+‘ê\ es¡≈£L e∫Ãq ø=düsêE
bÕ≥\≈£î ñqï $düÔè‹, y…’$<Ûä´+, HÓ’>∑ì>∑´+ Äj·TqqT ªC≤q|ü<ä ø£$kÕs¡«uÛÖeTμ
_s¡T<ëìøÏ ns¡TΩD°í #˚kÕsTT. Ä bÕ≥\˝À eT]ø=ìï+{Ïì á yê´dü+˝À
#·÷<ë›+.

eT+∫ eTìwæ
ø£\dæ ñ+fÒ ø£\<äT düTK+

Vü≤]X¯Ã+Á<ä

#êÛ j÷· ∫Á‘· yê] eT+∫eTìwæ ∫Á‘êìøÏ ø=dsü êE

Áyêdæq eT÷&ÉT bÕ≥\˝À ˇø£{Ï, Hêj·T≈£î&ÉT
HêsTTøq£ T Ä≥|{ü +ºÏ #˚ {õ° +>¥ kÕ+>¥ @eT+&û Ç≥T
#÷· &+É &.ç .. nqï bÕ≥.

b˛sTTqkÕ] #·÷dæq Ç\¢]ø£+ dæìe÷˝Àì
ì\Tey˚ yê\Tø£qT\<ëHê... á ø√e˝Àì bÕfÒ
nsTTHê eT+∫eTìwæ˝Àì bÕ≥ <ëìøÏ _qÛ ï+>±
ñ+≥T+~.

Ç\]¢ ø+£ bÕ≥ usÑÛ qÔ¡ T nee÷ì+∫ yfiÓ >¢¯ ={qºÏ
u≤Û s´¡ ≈î£ ãT~∆ #ùÓ |Œ ø±s´¡ Áøe£ T+˝À edTü +Ô ~ ø±ã{ºÏ
ø=+‘· yøÓ ÿÏ ]+‘>· ± ñ+≥T+~.

eT+∫eTìwæ dìæ e÷˝À HêsTTø£ ñqï‘· ≈î£ ≥T+
u≤ìøÏ #Ó+~q, #·<äTe⁄ dü+kÕÿs¡+ >∑\ j·TTe‹.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2018 50


Click to View FlipBook Version