The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานประจำปี 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pipo.suwanno, 2021-10-20 04:03:12

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564

(1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564)
กองสง่ เสรมิ การพฒั นาและสวสั ดิการเด็ก เยาวชน และครอบครวั

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี

สถานพฒั นาและฟ้ ื นฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎร์ธานี เป็ นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
มีที่ต้ังสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
เปิ ดดาเนินการเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 เป็ นสถานรองรับเด็กหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 6 - 18 ปี
ที่จาเป็ นตอ้ งไดร้ บั การสงเคราะห์หรือคุม้ ครองสวสั ดิภาพเป็ นกรณีพิเศษ ท่ีเกิดจากการเล้ ียงดูไม่เหมาะสม
ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือถูกกระทาทารุณกรรมท้ังทางด้าน ร่างกาย จิตใจ เพศ
ถูกปล่อยปละละเลย หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็ นผลมาจากการถูกทารุณกรรม
จาเป็ นตอ้ งไดร้ บั การบาบดั รกั ษา การฟ้ ืนฟูสมรรถภาพ ท้งั ดา้ นร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการส่งเสริม
ด้าน การศึ กษ า แน ะแน ว และการฝึ กอาชีพ ตามความเห็ นของแพ ท ย์และที มสห วิชาชีพ

ตามพระราชบญั ญตั ิคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546

รายงานประจาปี 2564 เป็ นการแสดงผลการปฏิบตั ิราชการตามคารบั รองการปฏิบตั ิ
ราชการ การดาเนินงานตามภารกิจ ในระยะเวลาต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน
2564 โดยไดร้ วบรวมขอ้ มูลการบริหารงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีแต่ละฝ่ ายไดด้ าเนินงานเพ่ือบาบดั
รักษา ฟ้ ื นฟูสมรรถภาพเด็กในความอุปการะ สถิติเก่ียวกับเด็กในความอุปการะ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานของสถานพัฒนา
และฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี

สถานพฒั นาและฟ้ ื นฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี หวงั เป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานประจาปี
2564 ฉบับน้ ี จะเป็ นประโยชน์สาหรับหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ท่ีใหค้ วามสนใจไดร้ บั ทราบโดยทวั่ กนั

สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี
กนั ยายน 2564

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี ก

หน้า

ประวตั ิความเป็ นมา 1

ขอ้ มูลพ้ นื ฐานหน่วยงาน 2
• ช่องทางการติดต่อ 3
• อาคารสถานที่ 4-5
• ปรชั ญา/วิสยั ทศั น์/พนั ธกจิ /ยุทธศาสตร์ 6
• กลุ่มเป้าหมาย 7
• ภารกิจ/บรกิ ารและกจิ กรรม 8
• เครือข่าย

โครงสรา้ งการบริหาร 9
• อานาจหน้าท่ีภายใน 10
• บุคลากร 11
• อตั รากาลงั

ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ/งานบริจาค 12-13

ขอ้ มูลของผใู้ ชบ้ ริการ 13-18
• สถิติผูใ้ ชบ้ ริการ 19
• การศึกษา 20
• การฝึกอาชีพ 21
• การเตรียมความพรอ้ มก่อนกลบั สคู่ รอบครวั /สงั คม 22
• การพน้ อปุ การะ

ผลการดาเนินงานโครงการ/กจิ กรรม 23-26
• โครงการติดดาว 27-28
• โครงการพฒั นาบุคลากร 29-48
• โครงการบาบดั ฟ้ ืนฟู 49-55
• โครงการอาชีวะบาบดั 56-57
• โครงการส่งเสริมการศึกษา

สรุปผลการดาเนินงานเงินอุดหนุนฯ ครอบครวั อุปถมั ภ์ 58

สรุปผลการดาเนินงานการใหค้ วามชว่ ยเหลือผปู้ ระสบปัญหาทางสงั คม 59

ภาคผนวก ค

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี ข

ประวตั คิ วามเป็นมา

ไดจ้ ดั ตงั้ ข้ึนตามพระราชบญั ญตั ิคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546

กาหนดใหม้ ีสถานท่รี องรบั เด็กในการสงเคราะหแ์ ละคุม้ ครองสวสั ดิภาพเด็ก
โดยมีความมุง่ หมายใหเ้ ด็กไดร้ บั การอปุ การะเล้ียงดู อบรมสง่ั สอนและมีพฒั นาการท่ีเหมาะสม
เป็นการสง่ เสริมความมน่ั คงของสถาบนั ครอบครวั รวมทง้ั ป้องกนั มิใหเ้ ด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือกปฏิบตั ิโดยไมเ่ ป็นธรรม
ซ่ึงความมงุ่ หมายดงั กลา่ วสอดคลอ้ งกบั หลกั การท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแหง่ ราชอาณาจกั รไทย พุทธศกั ราช 2540
แผนพฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 9 พ.ศ. 2549
และอนุสญั ญาวา่ ดวั ยสิทธิเด็ก

มีวตั ถุประสงคเ์ พ่ือเป็นสถานรองรบั เด็กหญิง
ท่ีมีอายุระหวา่ ง 6 - 18 ปี

ท่ีจาเป็นตอ้ งไดร้ ับการสงเคราะหห์ รือคุม้ ครองสวสั ดิภาพเป็นกรณีพิเศษ
ท่ีเกิดจากการเล้ียงดไู มเ่ หมาะสม ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว

หรือถูกกระทาทารุณกรรมทง้ั ทางดา้ นรา่ งกาย จิตใจ เพศ
ถูกปลอ่ ยปละละเลย หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อนั เป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรม

จาเป็นตอ้ งไดร้ ับการบาบดั รักษา การฟ้ืนฟสู มรรถภาพ ทงั้ ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ
ตลอดจนการสง่ เสริมการศึกษา แนะแนว และการฝึกอาชีพแกเ่ ด็กท่ีจาเป็นตอ้ งไดร้ บั การสงเคราะห์

หรือคุม้ ครองสวสั ดิภาพเป็นกรณีพิเศษ ตามความเห็นของแพทยแ์ ละทีมสหวิชาชีพ

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 1

ทิศตะวนั ออก สถานพัฒนาและฟื้นฟเู ดก็
ทิศตะวนั ตก จังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี
ทิศเหนื อ
ทิศใต ้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เลขท่ี 29 หมูท่ ่ี 1 ซอยพิเศษ ตาบลขนุ ทะเล
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงั หวดั สุราษฎร์ธานี 84100

0 7735 6020

0 7735 6022

[email protected]

SuratChildCenter.go.th

ติดกบั นิคมสรา้ งตนเองขนุ ทะเลจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี
ติดกบั ศูนยค์ ุม้ ครองคนไรท้ ่ีพ่ึงจงั หวดั สุราษฎร์ธานี
ติดกบั ถนนซอยพิเศษ
ติดกบั มหาวิทยาลยั ราชภฏั สุราษฎร์ธานี

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 2

อาคารสถานที่

มีพ้ืนท่ีทงั้ หมด 37 ไร่เศษ แบง่ ออกเป็นอาคาร ดงั น้ี

1. อาคารท่ีทาการ จานวน 1 หลงั 6. อาคารฝึกอาชีพ จานวน 1 หลงั

2. อาคารอเนกประสงค์ จานวน 1 หลงั 7. อาคารโรงอาหาร จานวน 1 หลงั

3. อาคารพยาบาล จานวน 1 หลงั 8. อาคารพสั ดุ จานวน 1 หลงั

4. บา้ นพกั เด็ก จานวน 6 หลงั 9. อาคารโรงซกั ฟอก จานวน 1 หลงั

5. บา้ นพกั ผูอ้ านวยการฯ จานวน 1 หลงั 10. อาคารชุดพกั อาศยั 4 ชนั้ 16 หอ้ ง จานวน 1 หลงั

อาคารพยาบาล อาคารพกั สาหรบั เด็กท่ีไมเ่ ป็นไปตามเกณฑ์
บา้ นลีลาวดี (หลงั 3) อาคารพกั สาหรบั เด็กท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
บา้ นสพุ รรริการ์ (หลงั 4) อาคารพกั สาหรบั เด็กท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
บา้ นพวงชมพู (หลงั 5) อาคารพกั สาหรบั เด็กท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
อาคารฝึ กอาชีพ ใชส้ าหรับบาบดั ฟ้ืนฟกู ลุม่ เป้าหมาย โดยการจดั กิจกรรมอาชีวบาบดั
ฝ่ายสวสั ดิการสงั คม และฝ่ายพฒั นาและฟ้ืนฟู
อาคารที่ทาการ หอ้ งผูบ้ ริหาร ฝ่ายบริหารงานทว่ั ไป ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
หอ้ งประชมุ

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 3

ปรัชญา

ฟ้ื นฟดู ว้ ยความรกั
บาบดั ถกู หลกั วิชาการ
ดแู ลตามมาตรฐาน

พฒั นาการสมวยั

วิสัยทัศน์

เด็กกลม่ ุ เป้ าหมาย
ไดร้ บั การ

บาบดั ฟ้ื นฟู และพฒั นา
ใหส้ ามารถพึ่งพาตนเองได้

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 4

พนั ธกจิ

1. กาหนดกระบวนการพฒั นาและฟ้ืนฟผู ูใ้ ชบ้ ริการใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐาน
2. พฒั นาความสามารถตามระดบั ของผูใ้ ชบ้ ริการใหพ้ ่ึงตนเองได้
3. สง่ เสริมและสนบั สนุนการมีสว่ นร่วมของครอบครวั ชุมชน

และภาคีเครือขา่ ยในการพฒั นาฟ้ืนฟผู ูใ้ ชบ้ ริการ
4. พฒั นาการบริหารจดั การองคก์ รใหม้ ีประสิทธิภาพ

ยทุ ธศาสตร์

1. พฒั นารูปแบบการจดั สวสั ดิการสงั คมใหก้ บั ผูใ้ ชบ้ ริการ
2. สง่ เสริมการพฒั นาและฟ้ืนฟผู ูใ้ ชบ้ ริการท่ีเป็นเด็กหญิงอายุระหวา่ ง 6 – 18 ปี
3. สง่ เสริมการพฒั นาศกั ยภาพตามหลกั ธรรมาภิบาล
4. สง่ เสริมการพฒั นาศกั ยภาพใหแ้ กผ่ ูใ้ ชบ้ ริการท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน
5. สง่ เสริมใหเ้ ครือขา่ ยเขา้ มามีสว่ นร่วมในการจดั สวสั ดิการสงั คมใหก้ บั ผูใ้ ชบ้ ริการ

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 5

เด็กหญิง กลุ่มเปา้ หมาย

อายุระหวา่ ง 6 - 18 ปี

จาเป็นท่ีจะตอ้ งไดร้ บั การสงเคราะหห์ รือคุม้ ครองสวสั ดิภาพเป็นกรณีพิเศษ
ตามพระราชบญั ญตั ิคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
เกิดจาก

ฌฏฺโ
ถูกเล้ียงดูไมเ่ หมาะสม ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครวั

ถูกกระทาทารุณกรรม
ทงั้ ทางดา้ นร่างกาย จิตใจ เพศ

ถูกปลอ่ ยปละละเลย

ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

อนั เป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรม

จาเป็นตอ้ งไดร้ บั การบาบดั รกั ษา การฟ้ืนฟสู มรรถภาพ
ทง้ั ทางดา้ นร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสง่ เสริมดา้ นการศึกษา แนะแนว และฝึกอาชีพ

ตามความเห็นของแพทยแ์ ละทีมสหวิชาชีพ

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 6

ตามพระราชบญั ญตั ิคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546

ภารกจิ

ใหก้ ารบาบดั รักษา การฟ้ืนฟสู มรรถภาพ

ทงั้ ดา้ นร่างกายและจิตใจ

ตลอดจนการสง่ เสริมการศึกษา แนะแนว และการฝึกอาชีพแกเ่ ด็ก

ท่ีจาเป็นตอ้ งไดร้ บั การสงเคราะห์ หรือคุม้ ครองสวสั ดิภาพเป็นกรณีพิเศษ

ตามความเห็นของแพทยแ์ ละทมี สหวิชาชีพ

ตามพระราชบญั ญตั ิคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546

รวมถึงสนับสนุนและสง่ เสริมความเขม้ แข็งชุมชนและภาคีเครือขา่ ย

ในการป้องกนั คุม้ ครองเด็ก จากการถูกทารุณกรรม หรือถูกกระทาความรุนแรง

บรกิ ารและกจิ กรรม

บรกิ ารดา้ นปัจจยั ส่ี

ท่ีพกั อาศยั อาหาร

การรกั ษาพยาบาล ตามพระราชบญั ญตั ิคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
บรกิ ารดา้ นสงั คมสงเคราะห์

เคร่ืองนุ่งหม่ ของใชส้ ว่ นตวั ท่ีจาเป็น

และจิตวิทยา

ใหค้ าปรึกษา แนะแนว โดยนกั สงั คมสงเคราะห์

และนักจิตวิทยา วินิจฉัยปัญหาทงั้ ของผูใ้ ชบ้ ริการ

และครอบครวั รวมทงั้ ปจั จยั แวดลอ้ มท่ีสง่ ผลใหเ้ กิดปญั หา

บรกิ ารดา้ นการบาบดั รักษา แบบรายกลุม่ และรายบุคคล
การฟ้ื นฟู โดยจดั โครงการและกิจกรรมตา่ ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

ทงั้ รา่ งกาย จิตใจ อารมณ์ สงั คม และสติปญั ญา แกก่ ารบาบดั รักษาและฟ้ืนฟศู กั ยภาพในทกุ ดา้ น
ท่ีเหมาะสมตอ่ สภาพปญั หาและความรุนแรงของปัญหา แกผ่ ูใ้ ชบ้ ริการและใหผ้ ูใ้ ชบ้ ริการสามารถอยรู่ ่วมกนั

ของผูใ้ ชบ้ ริการแตล่ ะราย ในสงั คมกบั บุคคลอ่ืนโดยปกติสุข

ใหผ้ ูใ้ ชบ้ ริการไดร้ บั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐานตามหลกั สูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

บรกิ ารดา้ นการศึกษา

ทงั้ ในระบบ และนอกระบบ ตามศกั ยภาพของผูใ้ ชบ้ ริการ

และฝึ กอาชพี

ควบคูไ่ ปกบั การใหค้ วามรูด้ า้ นอาชีพเบ้ืองตน้

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 7

เครอื ขา่ ย

การรักษาพยาบาล • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิต • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
• โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
• โรงพยาบาลองคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั สุราษฎร์ธานี
• โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตาบลนิคมสรา้ งตนเองขุนทะเล
• สถาบนั สุขภาพจิตเด็กและวยั รุน่ ภาคใต้

การประชมุ ทมี สหวชิ าชพี • โรงพยาบาลองคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี
การจดั กิจกรรม • ศาลเยาวชนและครอบครัวจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี
• สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี
• ศูนยฝ์ ึกและอบรมเยาวชนเขต 8 จงั หวดั สุราษฎร์ธานี

การใหค้ วามรู้ • เรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
สขุ ภาพจติ และยาเสพตดิ • เทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี
• โรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษาพฒั นาการสุราษฎรธ์ านี

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 8

ฝ่ ายบริหารงานทวั่ ไป โครงสรา้ ง

ผูอ้ านวยการสถานพฒั นาแล
ฝ่ ายนโยบายและแผนงาน

• งานอานวยการ และสนบั สนุนการบริหารงาน • ศึกษา วิเคราะหน์ โยบาย การกาหนดทิศทาง

การประสานราชการ และงานบริหารทว่ั ไปในหน่วยงาน และการนาแผนแมบ่ ท และแผนกลยทุ ธข์ องกรม

• งานบุคลากร การพฒั นาบุคลากร การเสริมสรา้ งวินัย ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การรกั ษาคุณธรรมและสวสั ดิการของขา้ ราชการ • พฒั นาคุณภาพการบริหารจดั การสถานรองรับ

และเจา้ หนา้ ท่ใี นหน่วยงาน จดั ทาคารับรองปฏิบตั ิราชการ การบริหารความเส่ียง

• งานดา้ นสารบรรณ งานธุรการ การบริหารความตอ่ เน่ือง การควบคุมภายใน

งานการเงินและบญั ชี งานบริหารงบประมาณ งานพสั ดุ และการจดั การความรู้

งานภูมิทศั น์ อาคารสถานท่ี งานรักษาความปลอดภยั • ขบั เคล่ือน และประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐา

งานยานพาหนะ และงานสูทกรรม • จดั ทาคาของบประมาณ แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
• งานรับบริจาค งานประสานและดาเนินโครงการท่ไี ดร้ บั สนบั สนุน

• ศึกษาวิจยั พฒั นางานวิชาการ นวตั กรรม และเผยแพร

• จดั ทาและพฒั นาระบบฐานขอ้ มูลสารสนเทศ

• ดาเนินการติดตามประเมินผล การตรวจราชการ

และการรายงานผล

• ประสานความร่วมมือ และสง่ เสริมใหช้ ุมชน ภาคธุรกิจ

เอกชน และเครือขา่ ยทุกภาคสว่ น มีสว่ นร่วมในการ

คุม้ ครอง พฒั นา จดั สวสั ดิการใหแ้ กเ่ ด็ก

และงานอาสาสมคั ร

งการบรหิ าร ฝ่ ายพฒั นาและฟ้ื นฟู

ละฟ้ื นฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี
ฝ่ ายสวสั ดิการสงั คม

• จดั บริการดา้ นกระบวนการทางสงั คมสงเคราะห์ • จดั บริการดา้ นจิตวิทยา ใหก้ ารบาบดั ฟ้ืนฟู เยียวยา

และคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดแกเ่ ด็ก ประเมินและพฒั นาสมรรถภาพทางดา้ นจิตใจ

• ใหก้ ารอุปการะเล้ียงดู ปจั จยั ส่ี การดแู ลสวสั ดิภาพ • การจดั ทาแผนพฒั นาเด็กรายบุคคล

และความปลอดภยั เพ่ือบาบดั ฟ้ืนฟู ตามพฒั นาการเด็ก 5 ดา้ น

• ดาเนินงานดา้ นพยาบาล สุขภาพ อนามยั ไดแ้ ก่ ดา้ นรา่ ยกาย ดา้ นจิตใจ ดา้ นอารมณ์

• ดาเนินงานดา้ นการศึกษา ดา้ นสงั คม และดา้ นสติปญั ญา

• สง่ เสริมกระบวนการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม • จดั กิจกรรม/โครงการ ในการพฒั นาและฟ้ืนฟู

านฯ และการพฒั นาทกั ษะการดาเนินชวี ิต เชน่ ศิลปะบาบดั ดนตรีบาบดั อาชีวบาบดั

• ดาเนินการเตรียมความพรอ้ ม ในการสง่ ตอ่ และสง่ กลบั คืน เพ่ือพฒั นาทกั ษะชีวิตแกเ่ ด็กและเยาวชน

สูค่ รอบครัวและชุมชนอยา่ งเป็นระบบ เพ่ือใหส้ ามารถ • ดาเนินการประสานสง่ เด็กฝึกวิชาชีพ

ร่ กลบั ไปใชช้ วี ิตอยกู่ บั ครอบครวั และชุมชนไดอ้ ยา่ งปกติสุข ร่วมกบั หนว่ ยงานภายนอก/การจดั หางาน

• ดาเนินงานดา้ นครอบครวั ทดแทน และติดตามผลการประกอบอาชีพ

• จดั สวสั ดิการสงั คมแกเ่ ด็ก เยาวชน และครอบครวั ในชุมชนรายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 9

โครงสรา้

ฝ่ ายบริหารงานทวั่ ไป นา

วา่ ท่ี ร.ต.หญิง กาญจนา จินดารัตน์ ฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
นกั พฒั นาสงั คมชานาญการ
หวั หนา้ ฝา่ ย นางสาวเภรนิ ทร์ ยิง่ เภตรา
นกั พฒั นาสังคมปฏิบตั ิการ

หวั หนา้ ฝา่ ย

นางสาวธดิ ารตั น์ โชตริ ตั น์ นางสาวพรนิภา หนูจนั ทร์ นางส
นกั พฒั นาสงั คม ช่วยปฏิบตั ิงาน นักส

ดา้ นการพสั ดุและสถานท่ี นางสาวเมธร์ ดี ไตรพทิ กั ษ์ น
นกั พฒั นาสังคม

นางสาวดวงใจ อินทรพรหม นางสาวอรษา เพชรเศษ
เจา้ หนา้ ท่ีการเงินและบญั ชี
ช่วยปฏิบตั ิงานดูแลความสะอาด

นางสาวสุธารตั น์ จานงคย์ า นายนพรุจ วเิ ศษ นางส
ช่วยปฏิบตั ิงานขบั รถยนต์ เจา้ ห
เจา้ หนา้ ท่ธี รุ การปฏิบตั ิหนา้ ที่เจา้ หนา้ ที่

นายวุฒิพงษ์ เจียรผนั นางสาวนิตยา เพชรเศษ นายสมชาย แซจ่ ้ ิว
เจา้ หนา้ ที่พฒั นาสงั คม ชว่ ยปฏิบตั ิงานคนครัว
ช่วยปฏิบตั งิ านรกั ษาความปลอดภยั

นายสกล แซ่ตนั

ช่วยปฏบิ ตั ิงานรกั ษาความปลอดภยั

นายอานาจ มะลิวลั ย์ นายธรี ภทั ร คงมา
พนักงานบรกิ าร ชว่ ยปฏิบตั ิงานคนสวน

นางสาวจิรภา ประจบ
ชว่ ยปฏบิ ตั ิงานดา้ นการเงนิ และบญั ชี

างการบรหิ าร ฝ่ ายพฒั นาและฟ้ื นฟู

างจารุณี รตั นจินดา วา่ ที่ ร.ต.หญงิ กาญจนา จนิ ดารตั น์
นักพฒั นาสังคมชานาญการ
ผ้อู ำนวยการ หวั หนา้ ฝา่ ย

ฝ่ ายสวสั ดิการสงั คม

นางสาวศภุ มนต์ โชตสิ ทุ ธ์ิ
นกั จิตวิทยาชานาญการ

หวั หนา้ ฝา่ ย

สาวเกศิณี เพยี รดี นางสาวโสภิตา บุญโสภาส นางจามรี วัดแพ
สงั คมสงเคราะห์ พี่เล้ ียง นักจติ วิทยา

นางสาวอรญั ญา สุริยาพทิ กั ษ์ นางสาวจิตรา พรหมอินทร์
นักพฒั นาสงั คม พี่เล้ ยี ง

สาวชุตมิ า มศี ิลป์ นางสาวกุสมุ า สวัสดิวงศ์ นางสาวปรีดา วฒั นสุนทร
หนา้ ที่บนั ทึกขอ้ มูล พเี่ ล้ ยี ง นักพฒั นาการเด็ก

นางสาวเพญ็ ศริ ิ ทองสขุ
พีเ่ ล้ ียง

นายสาราญ ยมแกว้
ครฝู ึ กอาชีพสงเคราะหช์ ้ัน 3

นางสาวพนิดา บญุ เรือง
จา้ งเหมาพเ่ี ล้ ยี ง

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 10

ขา้ ราชการ • นักพฒั นาสงั คม จานวน 3 คน
• นักจิตวิทยา จานวน 1 คน
จานวน 4 คน
อัตรากำลัง

รวม 29 คน

พนกั งานราชการ จา้ งเหมาบรกิ าร

จานวน 16 คน จานวน 9 คน

• นักพฒั นาสงั คม จานวน 3 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงาน จานวน 1 คน

• นกั สงั คมสงเคราะห์ จานวน 1 คน ดา้ นการเงินและบญั ชี

• นักจิตวิทยา จานวน 1 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงาน จานวน 1 คน

• นักพฒั นาการเด็ก จานวน 1 คน ดา้ นการพสั ดุและสถานท่ี

• ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชน้ั 3 จานวน 1 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงานขบั รถยนต์ จานวน 1 คน

• เจา้ หนา้ ท่กี ารเงินและบญั ชี จานวน 1 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงานพ่ีเล้ียง จานวน 1 คน

• เจา้ หนา้ ท่ธี ุรการฯ จานวน 1 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงานดแู ลความสะอาด จานวน 1 คน

• เจา้ หนา้ ท่พี ฒั นาสงั คม จานวน 1 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงานคนครวั จานวน 1 คน

• เจา้ หนา้ ท่บี นั ทึกขอ้ มูล จานวน 1 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงานคนสวน จานวน 1 คน

• พนกั งานบริการ จานวน 1 คน • ชว่ ยปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภยั จานวน 2 คน

• พ่ีเล้ียง จานวน 4 คน
รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 11

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2564

ไดร้ บั จดั สรร 7,072,971.23 บาท

งบดาเนินงาน งบบคุ ลากร

2,897,871.23 บาท 3,839,100 บาท

เบิกจ่าย 2,888,123.06 บาท รอ้ ยละ 100
คงเหลือ 9,748.17 บาท

รอ้ ยละ 99.66

งบอดุ หนนุ งบลงทนุ

336,000 บาท 0 บาท

รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 99.86

เบิกจา่ ย 7,063,223.06 บาท

คงเหลือ 9,748.17

หมายเหตุ : 1.เงินสมทบประกนั สงั คม จานวน 6,295บบาาท เน่ืองจากประกนั สงั คมปรบั ลดอตั ราเงินสมทบจาก 5% เหลือ 2.5%

2.คา่ สาธารณูปโภค จานวน 3,453.17 บาท เน่ืองจากไดร้ บั ใบแจง้ หน้ี ณ วนั ท่ี 22 ก.ย.2564
เบกิ จา่ ยแลว้ มีงบประมาณเหลือจา่ ย

ผลการเบิกจ่าย

ประจาไตรมาส 1-4

88.81 % 99.86 %

91.15 %

45.64 %

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 12

งานรับบริจาค เครอื่ งอปุ โภค-บรโิ ภค

รวม 218 คน

จานวน คน

พ.ศ. สถิติผใู้ ช้บริการ รวม 140 คน
พ.ศ. 2549 - 2564
2549
2550 รายเดิม รายใหม่ รวม จาหน่าย คงเหลอื
2551 (คน)
2552 (คน) (คน) (คน) (คน)
2553 -
2554 - ----
2555 4
2556 27 44-4
2557 26 25 29 2 27
2558 33
2559 31 12 39 13 26
2560 28 15 41 8 33
2561 22 7 40 9 31
2562 17 7 38 10 28
2563 20
2564 10 12 40 18 22
18
6 28 11 17
27 10 27 7 20
31 2 18 8 10
31 9 19 1 18

11 29 2 27

7 34 3 31
6 37 6 31
7 38 11 27

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 13

สถิติผใู้ ช้บริการ

ประจำปี 2564

38รวม คน

ยอดยกมา รายใหม่ จาหน่าย คงเหลือ
(คน) (คน) (คน)

ตุลาคม 2563 31 2 3
พฤศจิกายน 2563 2 1
กุมภาพนั ธ์ 2564 1 -
มีนาคม 2564 1 -
เมษายน 2564 - 1
มิถุนายน 2564 - 3
สิงหาคม 2564 1 2
กนั ยายน 2564 1
7
รวม 11 27

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 14

สถติ ิผูใ้ ชบ้ ริการ 38รวม คน

ประจำปี 2564

แบง่ ตามลกั ษณะการถูกกระทำ

ถกู ทารุณกรรม ถกู ทารณุ กรรม

ทางดา้ นร่างกาย ทางเพศ

จากบุคคล ถกู เล้ียงดู

ภายในครอบครวั ไม่เหมาะสม จานวน 21 คน

จานวน 12 คน / จากบุคคล จากบุคคล
ภายนอกครอบครวั
ถกู ทารณุ กรรม
จานวน 7 คน
ทางดา้ นจิตใจ

ภายในครอบครัว

จานวน 14 คน

จานวน 5 คน

แบ่งตามลกั ษณะอาการดา้ นจิตเวช

จำนวน

อาการโรคจติ 1 จานวน
ภาวะคดิ ฆา่ ตวั ตาย 1
1 12 18
อาการกา้ วรา้ ว 10 15 20
มปี ัญหาการควบคมุ ตนเองในดา้ นอารมณ์ 2
1
มภี าวะขาดรกั
อาการสภาพอารมณจ์ ิตใจน่งิ เงียบฯ 2
2
ภาวการณป์ รบั ตวั มปี ัญหา
โรควติ กกงั วล 3
4
PTSD
บกพรอ่ งทางสติปัญญา 2
ดอื้ ต่อตา้ น/ตอ่ ตา้ นสงั คม 1

อารมณส์ องขว้ั 2
ซมึ เศรา้ /ภาวะซมึ เศรา้
5
สมาธิสนั้

0

หมายเหตุ : 1. ปัญหาดา้ นพฤติกรรม จานวน 7 คน
2. ผูใ้ ชบ้ ริการสว่ นใหญม่ ีอาการดา้ นจิตเวช มากกวา่ 1 อาการ

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 15

สถติ ผิ ู้ใช้บริการ

ประจำปี 2564

38รวม คน

การรับประทานยาดา้ นจิตเวช

การจดทะเบียนคนพกิ าร

จานวน 3 คน

รบั ประทานยา
จานวน 28 คน

ดา้ นการเรียนรู้
จานวน 1 คน

ไม่รบั ประทานยา
จานวน 10 คน

ดา้ นสติปัญญา
จานวน 2 คน

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 16

สถิติผูใ้ ชบ้ รกิ าร 38รวม คน

ประจำปี 2564 แบ่งตามอายุ

12 อายอุ ายรุ ะหวา่ ง 6 – 18 ปี
10
10
8
6 6
4
21 5
0
44 4
9 ปี
3 14 ปี 15 ปี 16 ปี 17 ปี 18 ปี 18 ปีขึน้ ไป
1 อายุ
10 ปี 12 ปี

38รวม คน

แบง่ ตามช่วงอายุ

อายุระหวา่ ง 6 – 18 ปี

อายุ 6 – 11 ปี อายุ 18 ปี – 18 ปี ข้ึนไป
จานวน 2 คน อายุ 12 – 17 ปี จานวน 10 คน
จานวน 26 คน

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 17

สถิตผิ ใู้ ช้บริการ 38รวม คน

ประจำปี 2564

แบ่งตามภูมลิ ำเนา

จานวน

6

5
5

44
4

33 3

3

2
2

1111 11111 1 1 1 11
1

0

จานวน

38รวม คน

แบ่งตามภูมิภาค 6

ภูมภิ ำค ภำคกลำง

11

ไร้สถำนะ ภำคเหนือ

1

ภำคตะวนั ออกฉียงเหนือ

21 2ภำคตะวันออก

ภำคใต้

6

ภำคตะวันตก

หมายเหตุ : ราชบณั ฑิตยสถาน แบง่ ประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค โดยใชเ้ กณฑด์ า้ นภูมิศาสตร์
ซ่ึงเป็นการแบง่ ท่ีใชอ้ ยา่ งเป็นทางการ

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 18

การศึกษา 38รวม คน
7จานวน คน
การศกึ ษาภายนอก

โรงเรียนนิคมสรา้ งตนเอง
จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี

ป.3 ป.5

ป.2 ป.4จานวน 1 คน จานวน 1 คน ป.6

จานวน 2 คน จานวน 1 คน จานวน 2 คน

การศกึ ษาภายใน 29จานวน คน

การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธั ยาศยั

(กศน.)

ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย

จานวน 9 คน จานวน 10 คน จานวน 10 คน

หมายเหตุ 1. อยรู่ ะหวา่ งเตรียมความพรอ้ ม จานวน 2 คน
เขา้ รบั การศึกษา

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 19

การฝกึ อาชพี

ศนู ยเ์ รยี นรกู้ ารพฒั นาสตรี 11จานวน
และครอบครัวภาคใต้
จงั หวดั สงขลา

คน

แผนกเสริมสวย

จานวน 7 คน

แผนกโภชนาการ

จานวน 1 คน

แผนกคอมพิวเตอร์

จานวน 2 คน

แผนกนวดแผนไทย

จานวน 1 คน

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 20

การเตรยี มความพรอ้ ม
กอ่ นกลบั สูค่ รอบครัว/สังคม

ทดลองอยู่กบั ครอบครวั ตนเอง ทดลองทำงาน

1จานวน คน 1จานวน คน

อย่ใู นโครงการครอบครวั อุปถัมภฯ์

2จานวน คน

38ความพรอ้ มของครอบครัว รวม คน

มคี รอบครวั รองรบั

28จานวน คน ไมม่ คี รอบครวั รองรบั

มีความพรอ้ ม 8จานวน คน
จานวน 11 คน

ไม่มีความพรอ้ ม
จานวน 17 คน

หมายเหตุ : รอประเมินครอบครวั จานวน 2 คน
รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟูเด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 21

สถติ ิผูใ้ ชบ้ ริการ 38รวม คน

ประจำปี 2564

การพน้ อุปการะ

11จานวน คน

สาเหตุ
การพน้ อปุ การะ

กลบั คืนส่คู รอบครวั ออกไปประกอบอาชีพ
จานวน 1 คน
จานวน 5 คน

เขา้ รบั การสงเคราะห์

1ณ สถานคุม้ ครองคนไรท้ ่ีพ่ึงภาคใต้ จงั หวดั นครศรีธรรมราช จานวน คน

ณ สถานสงเคราะหบ์ า้ นราชวิถี จานวน 1 คน

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 22

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 23

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 24

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 25

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 26

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 27

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 28

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 29

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 30

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 31

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 32

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 33

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 34

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 35

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 36

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 37

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 38

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 39

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 40

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 41

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 42

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 43

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 44

รายงานประจาปี 2564 สถานพฒั นาและฟ้ ืนฟเู ด็กจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 45


Click to View FlipBook Version