The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พ.ร.ฏ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

พ.ร.ฏ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓

พ.ร.ฏ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓

สวสั ดกิ ารรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

(บุณยาพร หาญยืนยงสกลุ )
กรมบญั ชีกลาง

กรอบเนือ้ หาการบรรยาย

• ระบบสขุ ภาพของประเทศไทย
• ผมู้ ีสทิ ธิและบคุ คลในครอบครวั
• แนวคิดหลกั (ดา้ นการรกั ษาพยาบาล)
• การเลอื กสิทธิและสิทธิซา้ ซอ้ น
• ค่าตรวจสขุ ภาพประจาปี
• การเขา้ รบั บรกิ าร
• กรณีเจบ็ ป่วยฉกุ เฉิน
• อตั ราค่าบรกิ ารสาธารณสขุ
• หลกั เกณฑก์ ระทรวงการคลงั วา่ ดว้ ยวธิ ีการเบิกจา่ ยเงนิ สวสั ดิการเก่ียวกบั การรกั ษาพยาบาล พ.ศ. 2553
• การใชส้ ิทธิเบิกจา่ ยตรงประเภทผปู้ ่วยนอก

สิทธิประกันสังคม ระบบสุขภาพของประเทศไทย

สทิ ธิสวัสดกิ ารข้าราชการ

สิทธอิ งคก์ รอสิ ระ

สิทธริ ัฐวสิ าหกจิ

สิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ ชาติ

สทิ ธิท้องถน่ิ

ระบบสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล

ทมี่ าของกฎหมาย

พระราชบญั ญัติ การกาหนดหลักเกณฑเ์ กย่ี วกบั การจ่ายเงนิ บางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518

พระราชกฤษฎกี า เงนิ สวัสดกิ ารเกย่ี วกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
เงนิ สวัสดกิ ารเกยี่ วกบั การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์ หลักเกณฑก์ ระทรวงการคลังว่าดว้ ยวิธีการเบกิ จา่ ยเงนิ สวัสดกิ าร
เกย่ี วกบั การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

หนังสือเวียนต่าง ๆ

ระบบสวสั ดกิ ารรกั ษผาู้มพยสี าบิทาลธิและบุคคลในครอบครัว
ผู้มสี ิทธิและบุคคลในครอบครัว

ระบบสวสั ดิการรกั ษาพยาบาล บุคคลในครอบครัว
• ผู้อาศัยสทิ ธิ
ผู้มีสิทธิ • ชอบด้วยกฏหมาย
• เจ้าของสทิ ธิ / ผู้ทรงสทิ ธิ
• สทิ ธทิ เ่ี กดิ จากบุคคลดงั กล่าว (มหี ลักฐานทางราชการรับรอง)

รับราชการ หรือ รับเบยี้ หวัดบานาญระบบสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล

บุตร เริ่ม : วนั คลอด

สนิ้ สุด : บรรลุนิตภิ าวะ แบ่งเป็ น 2 กรณี
(1) อายุ 20 ปี บริบูรณ์
(2) จดทะเบยี นสมรส

ระบบสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล

เงอ่ื นไขของบตุ รชอบดว้ ยกฎหมาย

กรณบี ุตรแฝด

กรณบี ุตรแฝด

กรณบี ุตรแฝด

กรณบี ุตรแฝด

กรณบี ุตรแฝด

ระบบสวสั ดิการรกั ษาพยาบาล

บตุ รบญุ ธรรม

 กรณีบุตรบุญธรรมเป็ นเจ้าของสิทธิ ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่ไดร้ ับสิทธิสวสั ดกิ ารค่า
รักษาพยาบาล แตบ่ ดิ ามารดาทแี่ ทจ้ ริง (ชอบด้วยกฎหมาย) ไดร้ ับสิทธิ

 กรณีผู้รับบุตรบุญธรรมเป็ นเจ้าของสิทธิ บุตรบุญธรรมก็ไม่ไดร้ ับสิทธิใน
ฐานะบุคคลในครอบครัว
 กรณีบดิ ามารดาชอบดว้ ยกฎหมายเป็ นเจา้ ของสิทธิ บุตรทย่ี กใหเ้ ป็ น
บุตรบุญธรรมผู้อน่ื แล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้

ข้อยกเว้นการเบกิ ค่ารกั ษาบตุ ร
กรณีบตุ รบรรลนุ ติ ิภาวะแล้ว แต่

เป็ นบคุ คลไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไรค้ วามสามารถ

และ

อยู่ในความอุปการะเล้ียงดขู องบดิ าหรอื มารดาซึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิ

แนวคดิ หลกั (ด้านการรักษาพยาบาล)

หลกั การเบกิ คา่ รกั ษาพยาบาล

หลกั การเบกิ คา่ รกั ษาพยาบาล

• การสร้างเสริมป้องกันโรค • การรักษาพยาบาล

• การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ • การใหบ้ ริการทางการแพทยแ์ ก่ผู้ป่ วย ซง่ึ
การตรวจสุขภาพประจาปี บาดเจบ็ หรอื ป่ วยด้วยโรค และมีความจาเป็ น
ทจี่ าเป็ นและเหมาะสม ต่อสุขภาพทต่ี ้องบาบัดรักษาใหส้ ามารถ
ดารงชวี ติ ตอ่ ไปได้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถงึ การเสริม
ความงาม

คา่ ตรวจสขุ ภาพประจาปี

• ขา้ ราชการ อายตุ า่ กว่า 35 ปี • ตรวจได้ 16 รายการ ปีละ 1 ครง้ั
• ลกู จา้ งประจา • ตรวจได้ 7 รายการ
• ผู้รบั เบย้ี หวดั อายมุ ากกวา่ 35 ปี • ตามปงี บประมาณ

บานาญ

เฉพาะผู้มสี ทิ ธิ

ระบบสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล

กรณีสทิ ธิซา้ ซอ้ น มาตรา 10

ม.10 ผมู้ ีสทิ ธิไดร้ บั สิทธิสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล
วรรค 1
จากหนว่ ยงานอ่นื ดว้ ย ใหเ้ ลือกวา่ จะใชส้ ิทธิ
จากหนว่ ยงานใด

การเลอื กและการเปล่ยี นแปลงการใชส้ ิทธิเป็นไป
ตามหลกั เกณฑแ์ ละวิธีการ
ท่ีกระทรวงการคลงั กาหนด

สิทธิซ้าซ้อน

สทิ ธิหลัก – หลัก (เจา้ ของสทิ ธิ – เจา้ ของสิทธิ)

• ผู้มสี ทิ ธิเลอื กวา่ จะใช้สทิ ธิจากหน่วยงานใด
• เลอื กสทิ ธิจากหน่วยงานอน่ื แล้ว ใหห้ มดสิทธิตาม พรฎ. นี้
• การเลอื ก การเปลย่ี นแปลงสทิ ธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์

วธิ ีการ ที่ กค. กาหนด (ว 377)

การใชส้ ทิ ธิเบกิ เงนิ
คา่ รกั ษาพยาบาล

ว 377 ลว. 30 ก.ย.2553

ระบบสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล

กรณีสทิ ธิซา้ ซอ้ น มาตรา 10

ม.10 บคุ คลในครอบครวั ของผมู้ ีสทิ ธิไดร้ บั สทิ ธิ
วรรค 2 สวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาลตามสทิ ธิของตน

จากหนว่ ยงานอ่นื ดว้ ย ใหใ้ ชส้ ทิ ธิจาก
หน่วยงานอนื่ นนั้ กอ่ น

เวน้ แตค่ า่ รกั ษาพยาบาลท่ไี ดร้ บั นนั้ ต่ากว่า

สวสั ดกิ ารขา้ ราชการ ใหร้ บั เฉพาะ

ส่วนทขี่ าดอยู่

สิทธิซ้าซ้อน

สิทธหิ ลัก – รอง (เจ้าของสทิ ธิ – ผ้อู าศยั สิทธิ)

• ตอ้ งใชส้ ิทธิในฐานะเจา้ ของสทิ ธิ (ใชส้ ทิ ธหิ ลัก)
• เลอื กสทิ ธิไมไ่ ด้
• หากค่ารกั ษาที่ได้รบั ต่ากว่า พรฎ. น้ี สามารถเบกิ
ส่วนทขี่ าดอย่จู ากสิทธิได้

ระบบสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล

กรณีสทิ ธิซา้ ซอ้ น มาตรา 10

ม.10 บคุ คลในครอบครวั เป็นผอู้ าศยั สทิ ธิของ
วรรค 3 ผมู้ ีสทิ ธิซง่ึ ไดร้ บั สทิ ธิสวสั ดิการรกั ษาพยาบาล
สาหรบั บคุ คลในครอบครวั จากหน่วยงานอ่นื ดว้ ย
ใหผ้ มู้ ีสทิ ธิมีสิทธิไดร้ บั เงนิ สวสั ดกิ ารเก่ียวกบั
การรกั ษาพยาบาลสาหรบั บคุ คลในครอบครวั

ตามพระราชกฤษฎีกานี้

สิทธิซ้าซ้อน

สิทธริ อง – รอง (ผู้อาศัยสิทธิ – ผ้อู าศัยสิทธิ)

• ใชส้ ทิ ธิตาม พรฎ. นไ้ี ด้ (ไมต่ อ้ งเลอื ก)

ระบบสวสั ดิการรกั ษาพยาบาล

กรณีทาประกนั มาตรา 11

ในกรณีท่ีมีการทาสญั ญาประกนั ภยั ซง่ึ ใหค้ วามคมุ้ ครอง

ในการรกั ษาพยาบาลแก่ผมู้ ีสทิ ธิหรอื บคุ คลในครอบครวั หากสทิ ธิท่ีจะไดร้ บั

มาตรา 11 เงินคา่ รกั ษาพยาบาลตามสญั ญาประกนั ภยั นนั้ ตา่ กวา่ คา่ รกั ษาพยาบาลในคราวนนั้

ใหผ้ นู้ นั้ มีสทิ ธิไดร้ บั เงนิ สวสั ดิการเก่ียวกบั การรกั ษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้

เฉพาะส่วนทข่ี าดอยู่ แตต่ อ้ งไม่เกนิ ไปกวา่ ความเสียหายทเี่ กดิ ขนึ้ จริง

ทงั้ นี้ ตามหลกั เกณฑท์ ่ีกระทรวงการคลงั กาหนด

ระบบสวสั ดิการรกั ษาพยาบาล

ตวั อยา่ งการคานวณ มาตรา 11

การเข้ารับบริการ

หลกั การเบิกคา่ รักษาพยาบาล

การเข้ารับบริการ

• ผู้ป่ วยนอก
• ผู้ป่ วยใน

โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารกั ษาพยาบาล
ประเภทผปู้ ่วยนอกด้วยบตั รประจาตัวประชาชน

ดคู ลิป : https://youtu.be/RSq66Sr9uac

https://youtu.be/RSq66Sr9uac เรม่ิ ใช้ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โครงการเบิกจ่ายตรงสวสั ดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ประเภทผู้ป่วยนอกโดยใชบ้ ัตรประชาชน

ทมี่ าของโครงการ สาเหตุ มีการสวมสิทธิ

รอรับขอ้ มลู จาก การเวียนเทียนรบั ยา
สถานพยาบาล (shopping ยา)

ตรวจสอบหลังจ่าย ปัญหา สถานพยาบาลส่งขอ้ มูล
(Post audit)
เบกิ ค่ารกั ษาพยาบาลซา้ ซอ้ น
ไมม่ รี ะบบพิสจู น์ตัวตน จ้านวนธุรกรรมและการเบกิ
คา่ รักษาพยาบาลโดยเฉพาะ
ขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ผ้ปู ่วยนอกมีแนวโน้มสูง้ข้นึ
การใชส้ ิทธเิ บกิ จ่ายตรง
ผลการเบิกจ่ายเงนิ คา่ รกั ษาพยาบาล

จานวนธรุ กรรมการเบกิ ค่ารกั ษาพยาบาลในระบบเบกิ จา่ ยตรง

ประโยชน์ที่ไดร้ บั

เพิม่ ความสะดวกและทางเลอื กในการใช้บริการ

- ไม่ต้องไปลงทะเบยี นจา่ ยตรง ณ สถานพยาบาลแตล่ ะแหง่ และรอผลอนุมัติ 15 วนั
- ใช้สทิ ธกิ บั สถานพยาบาลของรัฐได้ทกุ แหง่ ทว่ั ประเทศ และสถานพยาบาลเอกชนทก่ี า้ หนด

เพิม่ ประสทิ ธิภาพในการกากบั ตรวจสอบ

- พิสจู น์ตวั ตนและตรวจสอบสิทธิของผมู้ สี ิทธิและบุคคลในครอบครวั
- ระบบการกา้ กับ ติดตาม และตรวจสอบ กอ่ นการเบิกจ่ายเงนิ คา่ รักษาษาพยาบาลในระบบจ่ายตรง
- สว่ นราชการของผู้มีสทิ ธมิ สี ่วนร่วมในการตรวจสอบ

ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรกั ษาพยาบาลขา้ ราชการ (Big Data)

- นา้ ไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดนโยบายใหเ้ หมาะสมย่งิ ขน้ึ

Thailand 4.0 สอดคลอ้ งนโยบาย National e-Payment

โครงการนี้ไม่กระทบสทิ ธใิ ดๆ ทม่ี ีอยู่ในสวัสดิการรกั ษาพยาบาลขา้ ราชการ
37

การจัดทาฐานข้อมูลบคุ ลากรภาครัฐ การใช้สทิ ธิ
เบิกจา่ ยตรง

การออกบตั รสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาล การตรวจสอบขอ้ มูล
ข้าราชการ การใช้สทิ ธิ
เบกิ จ่ายตรง

ฐานขอ้ มลู บุคลากรภาครัฐ คือ ฐานขอ้ มูลท่ีกรมบัญชีกลาง
จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับเบ้ียหวัด บานาญ
และบคุ คลในครอบครวั รวมถงึ “เงนิ สวสั ดกิ ารรักษาพยาบาล”

การจดั ทาฐานขอ้ มูลบคุ ลากรภาครฐั

ฐานขอ้ มลู บคุ ลากรภาครฐั

• ใหผ้ มู้ ีสิทธิมีหนา้ ที่รายงานขอ้ มูลของ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว ต่อส่วน
ราชการ เจา้ สงั กดั พร้อมรับรองความ
ถูกตอ้ ง ตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ ีการที่
กระทรวงการคลงั กาหนด (มาตรา 5
วรรค 2)

หนงั สือกรมบญั ชีกลาง ดว่ นท่ีสดุ ท่ี กค 0422.2/ว 376
ลงวนั ท่ี 30 กย. 53

ชอ่ งทางการตรวจสอบสิทธผิ ่าน Web site กรมบญั ชกี ลาง

41

ชอ่ งทางการตรวจสอบสทิ ธผิ า่ น Mobile APP

Mobile Application : CGD iHealthCareผู้มีสทิ ธิและบคุ คลในครอบครวั << =

ทุกคนต้องแสดงตน ณ สถานพยาบาล พร้อมนาบัตรประชาชนแบบ ? เสยี =>> คียเ์ ลขบัตร
สมาร์ตการ์ดหรือแบบแถบแม่เหล็ก มาทาธุรกรรมเบิกจ่ายตรง
คา่ รักษาพยาบาลทุกกรณี 45

กรณที ไี่ ด้รบั การยกเว้นไมต่ อ้ งใช้บัตรประชาชน
เพราะไมส่ ามารถมบี ัตรประชาชนได้

- บุตรของผู้มีสิทธิทเ่ี ป็นเดก็ ท่มี ีอายุต่ากวา่ 7 ปี
- คู่สมรส/บดิ ามารดาของผูม้ ีสทิ ธิท่มี ิไดม้ สี ญั ชาตไิ ทย

ผมู้ สี ทิ ธิและบุคคลในครอบครัว

กรณสี ทิ ธบิ ุตร 0 - 7 ปี

เอกสารที่ทางราชการออกใหซ้ ่ึงกฎเลขบตั รประจ้าตัวประชาชนของเดก็ เชน่ สูตบิ ัตร ทะเบียนบา้ น หรือบตั ร

ผู้ดูแล สวัสดกิ ารรักษาพยาบาลข้าราชการ พรอ้ มบัตรประจาตวั ประชาชนของผดู้ ูแลเด็ก

กรณีบุคคลตา่ งชาตทิ ไี่ ม่มเี ลขประจาตัวคนต่างด้าว

ทะเบยี นประวตั บิ ุคลากรภาครฐั หรอื บตั รสวสั ดกิ ารรกั ษาพยาบาลข้าราชการ
ซึง่ มหี มายเลขประจา้ ตัวทีก่ รมบญั ชีกลางกา้ หนด (Bxxxxxxxxxxxx)

กรณบี ุคคลตา่ งชาติทมี่ เี ลขประจาตวั คนตา่ งด้าว 13 หลัก

เอกสารท่ที างราชการออกให้ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบยี นคนต่างดา้ ว หรือบตั รสวสั ดิการรกั ษาพยาบาลข้าราชการ

ผ้มู สี ิทธิ/บคุ คลในครอบครัว มีบัตรประชาชน/เอกสารท่กี รมบัญชกี ลางกาหนด แตไ่ มแ่ สดง
ต้องทดรองจา่ ยเงนิ ไปกอ่ นแลว้ นาใบเสร็จรับเงนิ มาย่นื เบกิ กับสว่ นราชการทส่ี งั กัด

บตั รสวัสดิการรกั ษาพยาบาล

ผ้มู ีสิทธยิ น่ื แบบ 7142 รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม.
ยกเว้น กรณเี ด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี
ตัวอย่าง

เอกสารที่ทางราชการออกให้

47

บัตรสวสั ดิการรกั ษาพยาบาล

การออกบัตร ให้นายทะเบียน
ตรวจสอบสถานะของบคุ คลทผ่ี ้มู ีสทิ ธิ
ยื่นคารอ้ งคาขอมบี ตั ร ตามแบบ 7142
และเป็นผเู้ สนอเรอื่ งตอ่ ผูม้ ีอานาจอนมุ ัติ

ผู้มีอานาจในการออกบัตร หมายถึง ผู้มีอานาจอนุมัติ การออกบตั รสวสั ดิการรกั ษาพยาบาล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก ข้าราชการ
จ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
เป็นผู้ออกบัตรให้กับบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถ
มีบัตรประจาตัวประชาชนได้ และ/หรือไม่สามารถมีบัตร
ประจาตวั ประชาชนได้ตามกฎหมาย

ผู้มสี ิทธแิ ละบคุ คลในครอบครวั

ทุกคนต้องแสดงตน ณ สถานพยาบาล พร้อมนาบัตรประชาชน กรณผี ้ปู ่วยตดิ เตียง
แบบสมารต์ การ์ดหรือแบบแถบแม่เหล็ก มาทาธุรกรรมเบิกจ่ายตรง
ค่ารกั ษาพยาบาลทุกกรณี + ค้ารับรองจากแพทย์

กรณที ีไ่ ดร้ บั การยกเว้นไมต่ ้องแสดงตน กรณผี ู้สูงอายุ หรอื มี
ปัญหาดา้ นการเคลอ่ื นไหว
ณ สถานพยาบาล
- ผู้มีสิทธิ/บคุ คลในครอบครัว ท่ีเปน็ ผูป้ ่วยติดเตยี ง เขา้ รบั การตรวจรกั ษาจากแพทย์
- ผปู้ ่วยโรคจิตเวช แตไ่ มส่ ะดวกทาธรุ กรรมดว้ ยตนเอง
- ผูป้ ว่ ยที่เปน็ ระยะสุดทา้ ยของโรค (palliative care)
- ผปู้ ่วยท่ีมีนดั เขา้ รับการรกั ษาประเภทผ้ปู ว่ ยนอก ณ สถานพยาบาลแห่งอ่นื ใชบ้ ัตรประจาตวั ประชาชน หรือเอกสารที่กรมบัญชกี ลาง
กาหนดของบคุ คลดงั กล่าว พร้อมบัตรประจาตวั ปร49ะชาชน
ในขณะทต่ี นเขา้ รบั การรกั ษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ ยใน ณ สถานพยาบาล
อกี แหง่ หน่ึง ของผู้ดแู ล
ตอนทาธุรกรรม : ผูส้ งู อายุ หรอื ผ้มู ปี ัญหาด้านการเคลื่อนไหว

ระบบเบกิ จ่ายตรงคา่ รักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประชาชน


Click to View FlipBook Version