The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พุทธภูมิศึกษา ๔ ราชคฤห์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suphakitth2537, 2022-05-29 23:12:22

พุทธภูมิศึกษา ๔ ราชคฤห์

พุทธภูมิศึกษา ๔ ราชคฤห์

พุทธภูมิศึกษา ๔

พระมหาทองเกบ็ ญาณพโล ป.ธ.๗, Ph.D.
อาจารย์วทิ ยาลยั พระธรรมทูต

ราชคฤห์จตุต บทแห่งความเจริญรุ่งเรือง

เมือง เลื่องลือศาสนา เมือง เบญจครี ีนคร
เมือง ภูผาคชิ ฌกฎู เมือง สอนธรรมวนั มาฆะ
เมือง บุตรฆ่าพ่อ
เมือง เมืองหมอเทวดา เมือง พระบรมสารีริกธาตุ
เมือง มหาเศรษฐี เมือง มหาราชลือชา
เมือง สังคายนาคร้ังแรก

เมือง แขกแบ่งชนช้ัน
เมือง เวฬุวนั วดั ป่ า
เมือง คู่มหาอคั รสาวก
เมือง เปรตนรกขอส่วนบุญ

ราชคฤห์ ราชคฤห์ คือ เมืองพานชิ ที่มี
ภูเขา ๕ ลูก คืออสิ ิคริ ิ,ปัณฑวะ
เวภาระ, คชิ ฌกฎู และเวปุลละ
ล้อมเป็ นกาแพงเมือง

ราชิการาม/เวฬุวนั

คราวทีเ่ จ้าชายสิทธัต ะแสวงหา
ครูอาจารย์ และมาศึกษาทเ่ี มืองนี้
พระเจ้าพมิ พสิ าร เข้าใจผดิ คดิ ว่า
เกดิ ปัญหาทางการเมือง

เวฬุวนั วดั แรกในพระพทุ ธศาสนา
ซึ่งพระเจ้าพมิ พสิ าร วายอทุ ยาน
ของพระองค์ วายเป็ นพทุ ธบูชา

มูลคนั ธกฎุ ยี อดเขาคชิ ฌกฎู

ทปี่ ระทบั ของพระพทุ ธเจ้า
บนยอดเขาคชิ ฌกฎู

า้ สูกรขาตา ทอ่ี คั ร
สาวกเบื้องขวาบรรลุธรรม

นาลนั ทา
-เมืองโศกนาฎกรรมแห่ง
ความเศร้า ูกเผาผลาญ
จากอริศัตรูทางศาสนา
-เป็ นบ้านเกดิ คู่อคั รสาวก
และความเจริญรุ่งเรือง
แห่งการศึกษา

นาลนั ทา คือ ความยงิ่ ใหญ่แห่ง
การศึกษาศาสนาปรัชญา เป็ น ๑
ในตกั สิลา ๔ แห่ง

พระพทุ ธองค์ดา พทุ ธรูปหน่ึง
ในสามแห่งความศักด์สิ ิทธ์ิ

า้ สัตตบรรณคูหา สังคายนา
คร้ังที่ ๑ กรุงราชคฤห์


Click to View FlipBook Version