The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อีกทั้งฝึกการวางแผน ใช้วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับปัญหาในสภาวการณ์จริง
อนึ่งในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและยกระดับความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 7 วัน รวมทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง ซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์กร และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีคุณภาพต่อไป

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อีกทั้งฝึกการวางแผน ใช้วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับปัญหาในสภาวการณ์จริง
อนึ่งในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและยกระดับความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 7 วัน รวมทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง ซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์กร และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีคุณภาพต่อไป

47

เอกสารประกอบการขออนุญาตไปตา งประเทศ

1. บญั ชีรายช่อื ขา ราชการขออนุญาตไปตางประเทศ (แบบท่ี 1) จาํ นวน 2 ชดุ
2. แบบคาํ ขออนุญาตไปตางประเทศ (แบบท่ี 2) จํานวน 2 ชุด
3. คา ใชจ ายในการเดินทางไปตางประเทศ (แบบท่ี 3) จํานวน 2 ชุด
4. สถานท่พี กั ท่สี ามารถตดิ ตอได (แบบท่ี 4) จํานวน 2 ชุด
5. หากสงเรือ่ งกระชั้นชิดกบั วนั เดินทางใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปน (แบบที่ 5) จํานวน 2 ชุด
และจะตอ งติดตามเรื่องใหไดรับอนุญาตกอนวันเดินทาง
6. กาํ หนดการเดินทาง/โปรแกรมดูงานและทัศนศึกษา/โครงการศึกษาดงู าน จํานวน 2 ชุด
7. หนังสือมอบหมายผปู ฏิบตั หิ นาทแ่ี ทนระหวา งไปตา งประเทศ (กรณชี วงเปด ภาคเรยี น)
จํานวน 2 ชุด

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

48

(แบบท่ี 1)
บัญชีรายชือ่ ขา ราชการขออนุญาตไปตา งประเทศ
สงั กดั สํานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาชัยภมู ิ เขต 1
ไปตา งประเทศเพ่ือ ศึกษาดงู านและแลกเปล่ยี นเรยี นรวู ัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุน จาํ นวน 1 ราย
มกี าํ หนด 8 วัน ตั้งแตว ันท่ี 18 เมษายน 2561 ถงึ วันที่ 25 เมษายน 2561

ลาํ ดบั ที่ ชอื่ - ชอ่ื สกลุ ตําแหนง /สงั กัด
ตาํ แหนง ครู วิทยฐานะครูชาํ นาญการ
1 นายธัชวฒุ ิ กงประโคน โรงเรียนอนบุ าลชัยภมู ิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

รายงานผลการศึกษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

49

แบบคาํ รอ งขออนญุ าตไปตางประเทศ (แบบท่ี 2)
สงั กดั สํานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน

โรงเรยี นอนุบาลชยั ภูมิ ถนนองคการฯ สาย 1
ตําบลในเมือง อาํ เภอเมือง จงั หวดั ชัยภมู ิ
36000
วนั ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

เร่ือง ขออนญุ าตไปตางประเทศ
เรียน ผูอํานวยการสาํ นกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมู ิ เขต 1

ขาพเจา นายธัชวุฒิ กงประโคน ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
โรงเรียนอนบุ าลชยั ภมู ิ สงั กัด สาํ นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มคี วามประสงค
ขออนุญาตไปตางประเทศ เพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุน มี
กําหนด 7 วัน ต้ังแตวันท่ี 4 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2562 ซึ่งอยูระหวาง ปดภาคเรียน
และไมผ กู พันกับงบประมาณของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิ ารณาอนญุ าต

ขอแสดงความนบั ถือ

ความเหน็ ของผูบ งั คบั บัญชา (นายธชั วุฒิ กงประโคน)
ตําแหนง ครู โรงเรียนอนบุ าลชัยภูมิ

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

( นายใบบญุ บุญทน )
ผูอํานวยการโรงเรยี นอนบุ าลชัยภมู ิ

ความเห็นของผูอํานวยการสาํ นักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

( นายธนชน มุทาพร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชยั ภมู ิ เขต 1

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

50

คา ใชจ า ยในการเดินทางไปตา งประเทศ (แบบที่ 3)

ชอ่ื ผูเดนิ ทาง นายธชั วุฒิ กงประโคน
ระยะเวลาการเดนิ ทาง ไป-กลับ วันที่ 4 เมษายน 2561 ถงึ วันที่ 10 เมษายน 2562
จํานวนเงนิ เบิกจากเงนิ เบิกจากเงนิ แหลงเงิน
รายการคา ใชจ าย (บาท) งบประมาณ นอกงบประมาณ เงนิ สวนตวั อืน่ ๆ
1. เงนิ เดือน (ไมต องรวมกับขอ 2)
(ชวงเวลาทไี่ ปตางประเทศ)
เงนิ เดือน ÷30 X จํานวนวนั
2. คา ใชจา ยในการเดนิ ทาง 39,000
2.1 คา โดยสารเครอ่ื งบนิ
2.2 คา จดั ทาํ วซี า
2.3 คา เบยี้ เลี้ยง
2.4 คา ทีพ่ ัก
2.5 คา ภาษสี นามบิน
- สนามบินกรุงเทพฯ
- สนามบินตา งประเทศ
2.6 คาพาหนะ
- ไป-กลับ บาน-สนามบิน
ในตางประเทศ
2.7 คาเคร่ืองแตงตวั
2.8 คารับรอง
2.9 คาลงทะเบยี นประชมุ
2.10 คาของขวญั
2.11 คาใชจ า ยอ่นื ๆ (ระบุ)
รวมคาใชจาย (ขอ 2) 39,000
ขอรบั รองวาขอความขางตนเปนความจรงิ ทกุ ประการ

ลงช่อื ......................................................(ผเู ดินทาง)
( นายธัชวุฒิ กงประโคน )

ลงชื่อ......................................................(ผอู ํานวยการโรงเรยี นอนบุ าลชัยภมู ิ)
( นายใบบญุ บุญทน )

ลงชอื่ ......................................................(ผูอาํ นวยการ สพป. ชย. เขต 1)
( นายธนชน มุทาพร )
รายงานผลการศึกษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

51
(แบบท่ี 4)
สถานท่ีพกั ท่ีสามารถติดตอได
ขาพเจา นายธัชวุฒิ กงประโคน ตาํ แหนง ครู วทิ ยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรยี นอนบุ าลชัยภูมิ สังกัดสํานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาชยั ภูมิ เขต 1
ขณะอยตู างประเทศสามารถตดิ ตอขาพเจาไดท ี่
ทีอ่ ยู 1-13-2 Shimanouchi, Chuo Ward, Osaka, Osaka Prefecture 542-0082
ใหเ ชาโดย Loisir Shinsaibashi Guesthouse
โทรศพั ทหมายเลข +81 80-9120-3957
ลงชอื่ ...................................................................
(นายธชั วฒุ ิ กงประโคน)
ตาํ แหนง ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

52

(แบบท่ี 5)
บนั ทกึ ขอความ
สวนราชการ โรงเรียนอนุบาลชัยภมู ิ
ท่ี..................วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
เรอื่ ง บันทึกการมอบหมายงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ผอู าํ นวยการโรงเรยี นอนุบาลชัยภมู ิ
ดว ยขาพเจา นายธชั วฒุ ิ กงประโคน ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชาํ นาญการ
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกําหนดเดินทางไปตางประเทศ เพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปล่ยี น
เรยี นรูว ฒั นธรรม ณ ประเทศญป่ี ุน มกี าํ หนด 7 วัน ตัง้ แตว นั ที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 10 เมษายน
2562
ดงั นั้น เพ่อื ใหการทาํ งานดาํ เนนิ ไปอยางตอเน่อื งและมีประสิทธภิ าพ ขาพเจา จึงขอมอบหมาย
งาน ในหนาที่ใหกับ นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
อนุบาลชยั ภูมิ เปนผปู ฏบิ ตั ิหนาท่แี ทน
จึงเรยี นมาเพอ่ื โปรดพิจารณา

(ลงช่อื )……………………………………ผูมอบหมายงาน (ลงช่ือ)……………………………ผูร บั มอบงาน
( นายธชั วฒุ ิ กงประโคน) (นางสมั ฤทธิ์ คลงั ภเู ขียว)

ความเห็นผูบ งั คับบญั ชา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชอื่ ..................................................................
( นายใบบุญ บญุ ทน )

ผอู ํานวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภมู ิ

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวา งวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

53

Anuban Chaiyaphum School
275 Moo 7 Provincial
Administrative Organization 1 Rd.
Nai Muang , Muang District
Chaiyaphum 36000
Tel : 044-811887

To whom it may concern 21 January, 2019

This is to certify that Mr. Thusshawoot Kongprakhon is a government
officer working as a Teacher of Anuban Chaiyaphum School, Chaiyaphum Educational
Service Area Office 1, Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.
He has been working as a Teacher since August 15, 2011 and his current salary is 23,450
baht (twenty three thousand four hundred and fifty baht) including a monthly position
of 3,500 baht (three thousand and five hundred baht) The total salary is 26,950 baht (
twenty six thousand night hundred and fifty baht ). He has been granted permission for
his vacation leave to visit Japan between 4-10 April, 2019.

I hereby certify that the above mentioned is true in all respects.

Your sincerely

(Mr. Baiboon Boonthon)
School Director of Anuban Chaiyaphum School

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวางวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

54
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

55
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

56
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

57
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

58
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

59
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

60
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

61
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

62
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

63
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

64
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

65
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

66
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

67
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

68
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

69
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

70
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

71
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

72
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

73

ท่ีมา https://www.jnto.or.th/newsletter/osaka-amazing-pass/
สําหรบั ใครทอ่ี ยากเท่ียวโอซากา ในราคาประหยดั ขอแนะนําใหร จู กั กับตวั๋ สุดคุมพาเทย่ี วทัว่

เมืองโอซากา คอื
Osaka Amazing Pass

ซ่งึ นอกจากจะใชโดยสารรถไฟใตดิน/เอกชน รถรางและรถบสั ภายในเมอื งโอซากา (Osaka
City) ไดโ ดยไมจ าํ กดั จาํ นวนครง้ั ภายในเวลา 1 วนั (หรือ 2 วันติดกนั ) แลว ยังสามารถใชเ ปน ต๋ัวเขาชม
สถานทีท่ องเทีย่ วกวา 35 แหงไดฟ รี และยงั สามารถแสดงต๋ัวน้เี พ่ือรับสทิ ธิพิเศษกับหา งรานและสถานที่
ตางๆ ไดอีกดว ย ตั๋วทองเท่ียวรอบโอซากา (Osaka Amazing Pass) จึงนบั เปนตัว๋ โดยสารราคาสุดคุมที่
ชว ยใหคณุ เทยี่ วโอซากาไดอยางจุใจ
Osaka Amazing Pass คืออะไร?

Osaka Amazing Pass คือชุดตัว๋ โดยสารสดุ คมุ เพื่อการเดินทางทองเที่ยว ภายในชุด
ประกอบดวยตว๋ั โดยสารและหนงั สือไกดบ ุคท่ีมาพรอมกบั คูปอง TOKUx2 ซึง่ สามารถใชร ับสทิ ธพิ เิ ศษ
และสวนลดตา งๆ มากมาย โดยดา นหลงั ตว๋ั จะมีบารโคด สําหรบั เขาใชบ ริการสถานที่ทองเท่ียวท่ีเขา รว ม
แคมเปญไดโ ดยไมเ สยี คาใชจาย
Osaka Amazing Pass แบงเปน 2 แบบ ไดแ ก

• ตว๋ั 1 วัน (1 Day Pass) ราคา 2,500 เยน
• ต๋วั 2 วนั (2 Days Pass) ราคา 3,300 เยน

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

74
วิธีการใช Osaka Amazing Pass
1. ใชเ พื่อโดยสารรถไฟและรถบสั ไดโดยไมจํานวนคร้ัง

เม่ือเสียบต๋ัวเขาชองเสยี บตวั๋ อัตโนมตั ขิ องรถไฟหรือรถบสั แลว ก็เรมิ่ โดยสารรถไดโ ดยไมจ ํากดั
จาํ นวนครัง้ เปน เวลา 1 วัน! (หากเปนต๋ัว 2 วันสามารถใชได 2 วนั ตอ เนอ่ื งกนั )
รายการรถไฟและรถบัสท่ีสามารถใชต๋ัวน้ีได :

รถไฟใตดนิ Osaka Municipal Subway, รถราง New Tram, รถบสั ทกุ สาย และรถไฟเอกชน
หลักๆ ในเมอื งโอซากา (Osaka City) ไดแก ฮังควิ (Hankyu), ฮนั ชิน (Hanshin), เคฮงั (Keihan), คนิ
เทต็ สึ (Kintetsu) และนงั ไค (Nankai)

© Osaka Convention Tourism Bureau
2. ใชเ พ่อื รับบริการจากสถานที่ทองเทยี่ วตางๆ ไดฟ รี

แสดงตัว๋ ทเ่ี คานเตอรจ าํ หนา ยต๋ัวของสถานทที่ องเทยี่ วทเ่ี ขา รวมแคมเปญ เพ่ือรับสิทธิเขาใช
บรกิ ารสถานที่แหงนน้ั ไดฟรี (จํากดั เพียงแหง ละ 1 ครั้ง)! เฉพาะในวนั ท่ใี ชตวั๋ ในการโดยสารรถไฟหรือรถ
บสั เทาน้นั (หากเปนตัว๋ 2 วนั สามารถใชได 2 วนั ตอเนือ่ งกัน) สามารถตรวจสอบขอมูลวันทําการของแต
ละแหงลว งหนาไดที่ “ปฏทิ ินวันทําการ (Business Day Calendar)” บนเวบ็ ไซตท างการดานลา งนี้
https://www.osaka-info.jp/osp/en/calendar/index
ตัวอยางสถานที่ทองเท่ียวท่ีเขารวมแคมเปญกับต๋ัวทองเท่ียวรอบโอซากา (Osaka
Amazing Pass)

• หอคอยยอดปราสาทโอซากา (Osaka Castle Tenshukaku)
• ลอ งเรือโกะซะบเุ นะรอบปราสาทโอซากา (Osaka Castle Gozabune)
• จดุ ชมวิวสวนลอยฟา ตึกอุเมะดะสกาย (Umeda Sky Building Floating Garden

Observatory)
• เรือลอ งแมน ้ําทมโบะริ (Tombori River Cruise)

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

75
• หอคอยทสเึ ทน็ คะคุ (Tsutenkaku Tower)
• อนเซน็ ธรรมชาติกลางแจง สปา ซุมิโนะเอะ (Natural Open-air Hot Spring Spa Suminoe)
• และอ่ืนๆ
** Osaka Amazing Pass จะเร่ิมนับอายุการใชงานในวันท่ีใชโดยสารรถไฟหรือรถบัส หรือใช
เพ่ือเขารับบริการสถานท่ีทองเท่ียวแหงใดแหงหน่ึงฟรีเปนคร้ังแรกเปนเวลา 1 วัน (หากเปนตั๋ว 2 วัน
สามารถใชได 2 วันติดกัน) โดยสามารถใชไดกับรถเท่ียวแรกไปจนถึงเที่ยวสุดทายภายในวันน้ันๆ (หาก
เปนตว๋ั 2 วัน สามารถใชไดถงึ รถเท่ยี วสดุ ทา ยของวนั ถัดไป) ไมไ ดหมายความวา สามารถใชไ ดภ ายในเวลา
24 ชวั่ โมง (สาํ หรบั ต๋วั 1 วัน) หรอื 48 ชวั่ โมง (สําหรับตัว๋ 2 วนั ) นับจากวันและเวลาท่ีเรม่ิ ใชต ั๋ว **
3. ใชเพอื่ เท่ียวแหลง ทองเที่ยวชื่อดงั ไดอยา งสุดคุม
แสดงตว๋ั โดยสารและยนื่ คูปอง “TOKUx2” ที่แนบมากับไกดบุค เพ่ือรบั สิทธิพเิ ศษจากแหลง ทองเท่ยี ว
ตา งๆ ไดถึง 25 แหง

© Osaka Convention Tourism Bureau
4. ใชเพื่อรับสิทธิพเิ ศษจากรานอาหารและรา นคาตางๆ

เม่ือซ้ือสนิ คา หรือรบั ประทานอาหารตามรา นคา สามารถแสดงตว๋ั โดยสารหรอื แสดงคปู อง
“TOKUx2” เพื่อรับสทิ ธพิ ิเศษตางๆ จากรา นคามากมาย

*สําหรบั Osaka Amazing Pass [รุน ปค .ศ. 2017] จะสามารถใชร ับสิทธิพิเศษตามสถานท่ี
ทองเทย่ี วและรา นคาตา งๆ ไดถึงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2018
ส า ม า ร ถ ห า ซื้ อ ไ ด ท่ี ไ ห น ?

Osaka Amazing Pass สามารถหาซ้อื ไดท เี่ คานเ ตอรจ ําหนายตัว๋ รายเดอื นภายในสถานรี ถไฟใต
ดนิ , ศูนยบรกิ ารขอมูลทองเท่ียว (ศนู ยแนะนาํ การทองเที่ยวโอซากา ศนู ยแนะนาํ การทองเท่ยี วนมั บะ
และศูนยบ ริการขอมลู ทองเท่ียวโอซากา-ชินไซบะชิ) เคานเตอรจําหนา ยบัตรโดยสารภายในสถานรี ถไฟ
เอกชนหลกั ๆ และตามโรงแรมชั้นนําในตวั เมือง เปนตน

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

76
ระยะเวลาจาํ หนายและระยะเวลาการใชต๋ัว Osaka Amazing Pass [รุนปค.ศ.
2017]
ระยะเวลาจําหนาย : 1 เมษายน 2017 – 31 มีนาคม 2018
ระยะเวลาการใชต ๋ัว : 1 เมษายน 2017 – 30 เมษายน 2018
* กําหนดจําหนาย [รุน ป ค.ศ. 2018] ต้ังแตว นั ท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2018 เปนตน ไป

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวา งวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

77
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

78
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

79
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

80
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

81
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

82
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

83
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

84
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

85
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

86
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

87
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

88
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

89
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

90
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

91
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

92
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

93
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

94
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

95
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

96
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงวิชาการด้วยระบบทางไกล ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (หนู หนู กับ Zoo ใหม่)
Next Book
Unit 4