The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อีกทั้งฝึกการวางแผน ใช้วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับปัญหาในสภาวการณ์จริง
อนึ่งในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและยกระดับความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 7 วัน รวมทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง ซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์กร และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีคุณภาพต่อไป

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อีกทั้งฝึกการวางแผน ใช้วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับปัญหาในสภาวการณ์จริง
อนึ่งในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและยกระดับความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 7 วัน รวมทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง ซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์กร และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีคุณภาพต่อไป

1
รายงานผลการศกึ ษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน

ระหวางวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

2

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ
ณ ประเทศญปี่ ุน

ระหวางวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ของ
นายธชั วฒุ ิ กงประโคน
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2
วทิ ยฐานะ ครูชาํ นาญการ
โรงเรียนอนุบาลชยั ภูมิ
สาํ นกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภมู ิ เขต 1
สํานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวา งวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

3

บันทกึ ขอ ความ จังหวัดชัยภูมิ
สวนราชการโรงเรียนอนบุ าลชัยภูมิ อาํ เภอเมือง
ที่ วนั ที่ เดือน พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการศกึ ษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน

เรยี น ผูอาํ นวยการโรงเรียนอนบุ าลชยั ภมู ิ
ดวยขาพเจา นายธัชวุฒิ กงประโคน ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชํานาญการ ได

จัดทํารายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ.
2562 โดยมีวตั ถุประสงคเพ่ือเปดโลกทัศนในการเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาองั กฤษเพื่อสื่อสาร
และแสวงหาความรจู ากแหลงตางๆ อีกทั้งฝก การวางแผน ใชวจิ ารณญาณ คิดวเิ คราะห และแกไขปญหา
เฉพาะหนา เม่ือเผชญิ กบั ปญหาในสภาวการณจ ริง

อน่ึงในการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน ในครั้งน้ี ถือเปนการพัฒนาตนเองในอีก
รูปแบบหนึ่ง โดยใชเ วลาในการพฒั นาตนเองและยกระดับความรูความสามารถใหมีประสิทธภิ าพเพิ่มขึ้น
จํานวน 7 วัน รวมท้ังสิ้น 84 ชั่วโมง ซึ่งขาพเจาจะนํามาพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศกึ ษา องคกร และสรา งชุมชนแหงการเรียนรทู างวชิ าชพี (PLC) ท่มี คี ณุ ภาพตอไป

บัดนี้ไดดําเนินการจัดทําเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงเสนอรายงานผลการศึกษาดูงานตามท่ีแนบ
มาดวยนี้

จึงเรยี นมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ลงชือ่ ..………………………….……………….
( นายธชั วฒุ ิ กงประโคน )
ผรู ายงาน

ความเห็นของหัวหนากลุมงานบคุ คล
...............................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ...............................................
(นายสขุ สนั ต ศรสี วสั ด์ิ)

ความเห็นของรองผูอาํ นวยการกลมุ งานบริหารบคุ คล
...............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ...............................................
( นายพจนาท หงษโพธิ์ )

ความเหน็ ของผูอํานวยการโรงเรียนอนบุ าลชัยภมู ิ
...............................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ...............................................
(นายใบบุญ บญุ ทน)

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวา งวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

ก4

คาํ นาํ

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 คร้ังน้ีเกิดข้ึน
จากความตองการสวนตัวเพื่อเปดมุมมองสูโลกกวางในดานการเรียนรู ท้ังดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรม เนือ่ งจากในปจ จบุ ันประเทศตา งๆ มีการพฒั นาอยางตอเนื่อง การเปล่ียนแปลงท่ีเปนไป
อยางรวดเร็วทุกๆดาน อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตนสงผล
กระทบโดยตรงตอวิถีการดํารงชีวิตของคนท่ัวไป การแขงขันเพ่ืออยูรอดของประเทศตางมีอัตราสูงข้ึน
ทุกขณะ ความสาํ คัญของการพัฒนาประเทศจงึ มไิ ดขนึ้ อยกู ับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกตอไป แตข น้ึ อยู
กบั ศกั ยภาพและคุณภาพ เพอื่ เปนพลังสําคญั ทจ่ี ะตอ งพัฒนาคนใหม ีคณุ ภาพเพื่อพฒั นาประเทศ

ดวยศักยภาพของประเทศญ่ีปุน ท่ีมีวัฒนธรรม และความมีระเบียบวินัย ซึ่งแมจะเคยแพใน
สงครามโลกครงั้ ท่ี 2 มาแลว แตก็กลบั มายงิ่ ใหญในเศรษฐกจิ โลก มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ระดับสูง มีประชากรที่มีคุณภาพ มีสิ่งอํานวยในการดํารงชีวิตท่ีหลากหลายมีวฒั นธรรมเฉพาะท่ีโดดเดน
ท่ีถูกถายทอดและสบื สานตอมาอยางยาวนานหลายรอยป ซึง่ จากความสัมพนั ธระหวา งประเทศไทยและ
ประเทศญ่ปี ุนมปี ระวตั ิยาวนานนับรอยป ปจจบุ ันยงั มคี วามสัมพันธใกลช ิดและราบรื่น ความรวมมือของ
ท้งั สองประเทศครอบคลมุ ทัง้ ในดานเศรษฐกิจ การเมือง สงั คม และวัฒนธรรม ดังน้นั เพ่อื เปด โลกทัศนใน
การเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสาร และแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ อีกท้ัง
ฝกการวางแผน ใชวิจารณญาณ คิดวิเคราะห และแกไขปญหาเฉพาะหนาเมื่อเผชิญกับปญหาใน
สภาวการณจริง จึงไดดําเนินการศึกษาดูงานน้ีขึ้นมา และขอมูลท่ีไดจากการศึกษาดูงานในครั้งน้ีจะ
สามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูในชีวิตประจําวันตอไปได
อยา งมปี ระสทิ ธภิ าพ และสามารถเปนแนวทางในการวางแผนเดนิ ทางเพ่ือศึกษา ณ ประเทศตา งๆตอไป
ไดใ นอนาคต

ลงชอ่ื ……………..………………………
( นายธชั วฒุ ิ กงประโคน )

ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชาํ นาญการ

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวนั ที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

1

รายละเอียด

ขอมลู สว นตัว

……………………………………………………………………………………………………..……………….

1. ขอ มูลท่ัวไป นามสกุล กงประโคน
ชือ่ นายธัชวุฒิ
ตําแหนง ครู อนั ดับ คศ.2 วทิ ยฐานะ ครูชาํ นาญการ เงนิ เดือน 25,440 บาท
วนั เดือน ปเ กดิ 28 มกราคม 2529 อายุ 33 ป
เร่มิ รับราชการเมื่อวนั ที่ วนั ท่ี 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554
อายุราชการ 8 ป ปฏิบตั ิราชการทโ่ี รงเรยี นน้ี ตง้ั แตว นั ที่ 15 เดอื นสิงหาคม พ.ศ. 2554
ปฏิบตั ิการสอนระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปที่ 6 กลุม สาระการเรยี นรวู ิทยาศาสตร
วุฒิการศกึ ษา  ตํา่ กวาปรญิ ญาตรี …………………………………………………………
 ปรญิ ญาตรี ( ศษ.บ.) สาขาวิทยาศาสตรศึกษา(เกยี รตินยิ ม)
 ปรญิ ญาโท ( ศษ.ม.) สาขาวทิ ยาศาสตรศึกษา
 ปรญิ ญาเอก ( …………) สาขา ……………………………………………

2. ขอมูลสถานทศ่ี กึ ษาดงู าน ณ ประเทศญป่ี นุ (Japan)
2.1 เมืองโอซากา (Osaka)
2.2 เมืองเกยี วโต(Tyoto)

ภาพแผนท่กี ารเดินทาง
รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ

ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

2

3. ระยะเวลาในการเดนิ ทาง
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เปนเวลา 7 วัน

4. รายการงบประมาณทใ่ี ชจ ายจริง เปน เงนิ (บาท)
ที่ รายการ 14,746
1 คาตวั๋ เคร่ืองบนิ ไป-กลบั 6,590
2 คาที่พัก 5 คนื 370
3 คาฝากกระเปา ไปและกลบั 1,660
4 คาตว๋ั รถไฟ (KANSAI TRUE PASS) 3 วนั 1,000
5 คาบตั ร OSAKA AMAZING PASS 2 วัน 300
6 คา POCKET Wi-Fi 2,500
7 คา บตั รเขา UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 15,000
8 แลกเงินสดจาํ นวนเงิน 47,000 เยน 378
9 คาประกนั การเดินทาง 5 วนั 42,544

รวมเปนเงนิ

5. สรุปกจิ กรรมโดยยอ
โครงการศกึ ษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญป่ี นุ ในวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เปน

เวลา 7 วัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโลกทัศนในการเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส่ือสาร และแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ อีกทั้งฝกการวางแผน ใชวิจารณญาณ คิดวิเคราะห และ
แกไขปญหาเฉพาะหนาเม่ือเผชิญกับปญหาในสภาวการณจริงจึงไดดําเนินการศึกษาดูงานนี้ขึ้นมา และ
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรูในชีวิตประจําวันตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเปนแนวทางในการวางแผน
เดนิ ทางเพ่ือศึกษา ณ ประเทศตา งๆตอ ไปไดใ นอนาคต

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวางวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

3
รายละเอยี ดการเดินทาง/โปรแกรมดูงานและทัศนศกึ ษา/โครงการศึกษาดูงานตา งประเทศ

เพอ่ื ศึกษาดงู านและแลกเปลี่ยนเรียนรวู ฒั นธรรม ณ ประเทศญีป่ ุน คร้ังท่ี 3
ระหวา งวนั ท่ี 4 เมษายน 2562 ถงึ วันที่ 10 เมษายน 2562

กจิ กรรมการเรยี นรูในวันท่ี 1 วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
22.25 น. ออกเดนิ ทางจากสนามบินดอนเมือง
ดวยสายการบิน NOK Scoot
06.00 น. ถงึ สนามบนิ Kansai ประเทศญ่ปี ุน (ใชเวลา 5.50 ชั่วโมง)
ตามเวลาประเทศญีป่ นุ
เขาท่ีพกั Loisir Shinsaibashi Guesthouse

จากกาํ หนดการวันแรกเมื่อเดินทางถึงสนามบนิ แลวจัดการซ้อื ตัว๋ เพ่ือขึ้นรถไฟฟาเพื่อเขาทพ่ี กั
ซึ่งใชเวลา ประมาณ 1 ชว่ั โมง จากนัน้ เดนิ ทางจากสถานีถึงที่พก ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที ซึ่งบานท่ี
พักน้ันเปน แบบ Guesthouse เปน ทีพ่ กั ท่ีจดทะเบียนถูกกฏหมายมีใบอนุญาต ต้งั อยใู กลยานชอ ปปง
ชนิ ไซบาชิ ดาํ เนินกิจการมาต้ังแตป  2015 ณ ปจ จุบนั มีหอ งพกั จาํ นวน 9 หองพัก สามารถรองรบั ผเู ขา
พักไดจํานวน 43 ทา น รบั จองหอ งพัก 2 คืนข้ึนไป พัก 2 ทา นขึน้ ไป ไมม ีอาหารเชาบริการ ทําความ
สะอาดเพยี ง 1 คร้ังหลงั จาก Check-out
ทอี่ ยูและแผนท่ี

Address: 1-13-2 Shimanouchi, Chuo Ward, Osaka, Osaka Prefecture 542-0082
Google map : 1 Chome-13-2 Shimanouchi, Chuo, Osaka, Osaka Prefecture

542-0082 https://g.co/kgs/676Jxt
ทีพ่ กั อยใู นแหลง ชุมชน ปลอดภยั ใกลถนนใหญ

- ใกลแฟมลิ มี่ ารท เดิน 1 นาที
- รานซกั อบผา หยอดเหรียญ เดนิ 1 นาที
- ซปุ เปอรม ารเ กตเปด 24 ชม. 2 ที่ Foodium , Super tamade เดิน 3 นาที
- ไปรษณีย เดนิ 3 นาที

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

4

- Kuroneko แมวดาํ เดิน 3 นาที
ที่อยแู มวดาํ 〒542-0083 Osaka, Chuo Ward, 1 Chome−4−20 HF
Higashishinsaibashi resident
- มลี ิฟทในตัวอาคารและทางลาด
- มีทีจ่ อดรถภายในอาคาร (มีคาใชจ า ยเพิ่มเติม)
- หอ งพกั แบบไพรเวทไมแชร
- มีหอ งนา้ํ หอ งอาบนํา้ และครัวในตวั ทุกหอ งพกั
- Check - in 16.00 น. เปน ตนไป
- Check - out 10.00 น.
อุปกรณอํานวยความสะดวกในหอ งพกั
- Wifi ในหองพัก - ครวั และเคร่อื งครัว
- ชดุ โตะ เกา อ้ี (201,207,307) - ชดุ โตะ กาแฟ โซฟา (203,205,206,301,307)
- ทวี ี - ตเู ย็น
- ไมโครเวฟ - ไดรเ ปาผม
- แชมพู ครมี อาบน้ํา - ผา เช็ดตวั ผา เชด็ ผม
- เคร่อื งดูดฝุน เลก็ - เคร่ืองดดู ควนั
- กาตมนาํ้ ไฟฟา - เคร่อื งปรบั อากาศระบบ อนุ /เยน็
- เครอ่ื งทาํ น้ํารอน - สลปิ เปอร
- รม - ตูเสอ้ื ผา,ไมแ ขวนเส้อื
- เตารดี ,เครื่องซกั ผา (หอ ง 201)
สามารถเดนิ เทาจากที่พักไปสถานทท่ี อ งเที่ยวใกลเ คยี ง
- ไป Shinsaibashi เดนิ เทา 8 นาที
- ไปนปิ ปองบาช,ิ โดทนโบริ เดนิ เทา 10 นาที
- ไปปายกลู โิ กะ,รานปู เดนิ เทา 12 นาที
- ไปหางไดมารู หาง OPA เดินเทา 8-10 นาที
- ไป Big camera เดินเทา 13 นาที
- ไปตลาดปลา Kuromon เดินเทา 12 นาที
- ไป Don Guijote เดินเทา 10 นาที
ทีพ่ ักใกลรถไฟ 5 สาย
- Metro Sakaisuji line,สถานี Nagahoribashi เดนิ เทา 4 นาที
สถานี Nippombashi เดนิ เทา 10 นาที
- Metro Nagahori tsurumi - ryokuchi line ,สถานี Nagahoribashi เดนิ เทา 4 นาที
- Metro Midosuji line,สถานี Shinsaibashi เดนิ เทา 8 นาที
- Metro Sennichimae line,สถานี Nippombashi เดินเทา 10 นาที
- Kintetsu – Nara line , สถานี Nippombashi เดนิ เทา 10 นาที

รายงานผลการศึกษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

5

ประสบการณท ี่ไดจ ากการเรยี นเรียนรู
สําหรบั วนั นี้ คือ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การวางระบบการเดนิ ทางดวยรถไฟมกี ารเชอ่ื มโยงอยางเปน ระบบ
2. การลดการใชพลังงานเชอื้ เพลงิ จากรถยนต เนน การเดินทางดว ยรถไฟ
3. การเนนการเดนิ ทางดว ยเทาเปนการออกกาํ ลังกายไดเ ปนอยางดี
4. การสรางกฎระเบียบในการปฏิบัติอยางเครงครัดเนื่องจากมีผูเขาพักหลากหลายเชื้อชาติ
ภาษามาพกั ใน Guesthouse แหง นี้
5. การใหความสําคัญในเร่ืองของความสะอาด และการลดการใชขยะ และการนําขยะมา
Recycle
6. การใช Google map เพอื่ ใชในการเดนิ ทางดวยรถไฟฟา และการเดนิ ทางเขา ท่ีพกั

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

6
กิจกรรมการเรียนรูในวันที่ 2 วันท่ี 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
1. ชงิ ชา สวรรคเท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel)

ชิงชาสวรรคขนาดยักษ มีความสูง 112.5 เมตร ชิงชาแหงนี้
เคยไดรับการบันทึกตําแหนงเปนชิงชาสวรรคที่ใหญท่ีสุดในโลก (ตอน
สรางเสร็จใหมๆป 1997 )ปจจุบันไมไดติดอันดับโลกแลวและกลาย
เปนชิงชาสวรรคที่ใหญเ ปนอันดับ 4 ของญี่ปุน ชิงชาตั้งอยูท่ีฝงขวาช้ัน
3 ของหางสรรพสินคา Tempozan Market Place โดยกอสรางขึ้น
และเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาทาเรือเท็มโปซาน (Tempozen
Harbor Village) ในป ค.ศ.1990 จากทาเรือเกาใหกลายเปนสถานท่ี
ทองเที่ยวทโ่ี ดดเดน ของเมืองโอซากา

ข้ันตอนการข้ึนชิงชาสวรรคแหงนี้ไมมีอะไรมาก เพียงแคมีตั๋ว
ก็สามารถข้ึนชิงชาไดเลย ท่ีจุดสูงสุดของชิงชาสามารถมองไกลไดสุด
ลูกหลู กู ตา โดยเฉพาะในวันท่ีฟา สดใสสามารถมองเห็นไดไกลถึงเมืองโกเบ ตูนั่งชิงชา จะมีอยสู องแบบให
เลือกขึ้น คือ แบบตูที่เปนสีสันตางๆ 7 สี กับตูกระจกใสที่ใสท่ีใสท้ังกระเชาไมเวนแมแตพ้ืน เพดานและ
เกา อ้ี ผมเห็นวาไหนๆก็มาแลว ถา นง่ั แบบปกตมิ ันกไ็ มตางกับชิงชา ธรรมดาทั่วๆไป แนะนาํ ใหน ัง่ ในตแู บบ
ใสจะดกี วา เพราะไมเสยี คา ใชจายเพ่มิ แตห ากใครมีเวลาอยูจํากัด นั่งตูแบบธรรมดาก็ไมไ ดดแู ยอ ะไร แถม
จะดีกวาดวยเพราะเจาตูแบบใสเนี่ยมันมีอยูแคตูเดียว และคนก็มักจะเลือกตอคิวกันท่ีตูนี้ ทําใหใช
เวลานานมากกวาประมาณ 50 นาที จะไดขนึ้ กระเชา กระเชาปกตดิ จะใชเวลาประมาณ 25-30 นาทีตอ
การหมุนหน่ึงรอบ ระหวางท่ีกระเชาหมุนอยูก็จะมีเสียงเพลงประกอบพรอมคําบรรยายจากสาวญปี่ ุนใน
ภาษาญ่ีปุน ถาแปลเปนไทยคงประมาณวาทางนั้นคือตึกโนน สะพานสูงเทานี้ บรรยายไปเร่ือยๆ
จนกระทง่ั ชิงชาหมุนครบรอบสําหรับใครท่ีชอบนงั่ ชิงชาสงู ๆเพ่ือชมววิ ชิงชาแหง น้ีถือวานาสนใจมากเลย
ทีเดียว โดยเฉพาะชวงเวลาพระอาทิตยใกลตกดิน ภาพแสงอาทิตยสะทอนแสงกับนํ้า เปนอะไรท่ีดูแลว
นาประทบั ใจมาก

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

7
2. เรือซานตามาเรีย Santa Maria

เรือ Santa Maria เปนเรือสําราญขนาดใหญที่ลองระหวาง Tempozan Harbor Village,
Kaiyukan และผานสถานท่ีสําคัญตางๆ ในยานน้ีไมวาจะเปนสะพานแดง (Red Bridge), Universal
Studios ฯลฯ ตัวเรือสรางเลียนแบบเรือ Santa Maria ของโคลัมบัสท่ีใชคนพบทวีปอเมริกา แตขนาด
ใหญก วาเปน 2 เทา

ใน 1 รอบจะใชเวลาในการลองประมาณ 45 นาที โดยเรือจะออกจากทาที่อยูดานหลัง
พิพธิ ภณั ฑสตั วนาํ้ Kaiyukan ทุกๆหนง่ึ ชัว่ โมง ความพิเศษคือในรอบเยน็ จะมบี ริการอาหาร Full Course
และ Casual Set ระหวา งระยะเวลาการเดนิ เรอื 105 นาที แตจะตอ งจองลว งหนา ประมาณ 1 สัปดาห

ระหวางท่ีลองเรือเราก็ยังสามารถนั่งรบั ประทานอาหารภายในหอ งอาหารชน้ั ลา งของเรือพรอม
ชมวิวบรรยากาศรอบอาวโอซากาไดอยางเพลิดเพลินใจ หรือจะไปน่ังชมการแสดงมายากลไปพลางๆก็
สนุกอยูไมนอย นอกจากนี้ยังมีหองแสดงประวัติเสนทางการเดินเรือของโคลัมบัสไวใหชมอีกดวย (เปน
ภาษาญี่ปุน)เดินดูเพลินแลวรอยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร ชวยไดดวยโปรแกรมTranslate พอให
เขา ใจท่ไี ปทีม่ าบา ง

แตถาหากอยากสัมผัสกับแสงแดด สายลม เห็นวิวมุมกวางก็สามารถเดินขึ้นไปดานบนไดจะมที ี่
นั่งไวรองรับนักทองเท่ียวอยูแตมีคอนขางจะจํากัด อยางไรเราเองก็สามารถยืนจับขอบเรือขางๆชมววิ ได
เชนเดยี วกันครบั

คาผานประตู คอรสกลางวันธรมดา ผูใหญ 1,600 เยน เด็ก 800 เยน คอรสอาหารชุดชวงเย็น
ผูใหญ 2,650 เยน เด็ก 1,300 เยน ถาซื้อตั๋วพรอมบัตรเขาพิพิธภัณฑสัตวน้ํา Kaiyukan (ปกติราคา
2,300 เยน) จะลดราคาเหลือ 3,200 เยน จาก 3,900 เยน แตถาสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ผมถือบัตร
Osaka Amazing Pass ก็สามารถเขาไดฟรี ซึ่งสุดยอดมากๆครับ น้ีคือสิ่งที่เราวางแผนลวงหนาสําหรับ
การทอ งเทีย่ วในครัง้ น้ี

ชวงเวลาทําการ 11.00-17.00 น. (เดือนกรกฏาคม และสิงหาคม เปดถึง 18.00 น.) หยุด
ใหบรกิ ารในเดอื นธันวาคม

การเดนิ ทาง เดินประมาณ 5 นาทจี ากสถานี Osakako / Chuo Line ทางออกหมายเลข 1

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

8

เรอื ซานตามาเรยี เปนเรือสนิ คา ของสเปน ท่ีคริสโตเฟอร โคลัมบัส ไดใชเ ปลี่ยนแปลงประวตั ศิ าสตร
ของโลก โดยใชอ อกเดนิ ทางจากสเปน เม่ือเดอื นสงิ หาคม ค.ศ. 1492 ขามมหาสมทุ รแอตแลนตกิ รว มกบั เรือ
ลา นีนา และ ลา พนิ ตา เพื่อสาํ รวจดินแดนใหม ทาํ ใหเขาไดคน พบหมูเกาะเวสตอนิ ดสี ขณะท่ีเรือสองลําหลงั
สามารถเดนิ ทางกลับยโุ รปได แตเรือซานตามาเรียกลบั หายไปอยา งลกึ ลบั ไมนานนกั กอนโคลมั บัสเดนิ ทาง
กลับสเปน

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวนั ที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

9

2. โดทงโบริ หรือดงโทโบร(ิ Dotonbori)
หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนท่ีโดงดังมากท่ีสุดของ

โอซากา เลยก็วา ได ถา อยากจะมาหาของกินแจมๆตองมาแถวนี้
ใหได เพราะสวนนี้นับวาเปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่
เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง เรียกวาคึกคักไดตลอดทั้งวันท้ังคืน
ประหนึ่งเซเวน โดยตัวถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ
และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวง
กลางคืนก็จะเปด ไฟประดบั ประดาสวยงามปายรานคา ตางๆ รวมไปถึงปา ยนักวงิ่ กลู ิโกะ(Glico Running
Man sign) และปูคานิโดราค(ุ Kani Doraku crab sign) ท่เี ปน สัญญลักษณของเมืองโอซากาดวย

และท่ีพลาดไมไดเลยเอมาถึงที่นี่ตองหาอะไรมาทานรองทอง ทางคณะเลยรีบมุงหนาเดินไปยัง
รานมงั กรในตํานาน ท่ีอรอยมาก กนิ คร้งั เดยี วไมเคยพอและไดเยอะมาก ทานจนเหนือ่ ยแตก็ทานไดอีกก
ไมมีเบ่ือ

3. "เรือลองแมนํ้าทมโบริ" เพลดิ เพลนิ กับวิวของโอซากา จากแมนํ้า
เรือลองแมน้ําทมโบริ เปดใหบริการในแมนํ้าทมโบริ

พรอมไกด เรอื น้พี าคุณชมเกา สะพานขามแมน ํ้าและตัวเมืองท่ี
วุนวายตลอดแมนํ้า ใชเวลาประมาณ 20 นาที เรือออกจาก
ทาเรือที่หนาราน "Don Quixote" ที่สะพาน Tazaemon-
bashi คุณจะเพลิดเพลินกับวิวของตัวเมืองท่ีแตกตางจาก
เวลาเดินขางแมน้ํา เรือใหบริการตั้งแต 1:00 pm ถึง 9:00
pm ในวันธรรมดา 11:00 am ถึง 9:00 pm ในวันเสาร
อาทิตยและวันหยุดและชวงฤดูรอน เรือทองเท่ียวหยุด
ใหบ ริการในวันธรรมดา เวลา 5:00 pm ถงึ 5:30 pm

วิธีการข้ึนเรือลองแมนํ้าทมโบริ ตองซื้อต๋ัวที่
ประชาสัมพันธบริเวณลงเรือ ตามหลักการ ต๋ัวเดินทาง
ออกแบบมาเพื่อใชกับเรือและใชงานไดในวันท่ีออกต๋ัว ต๋ัวมี
ราคา 700 เยนสําหรับผูใหญ (รวมทั้งนักเรียนระดับสูงกวา
มัธยมตน) และ 300 เยนสําหรับนักเรียนประถม ฟรีสําหรับเด็กกอนเขาเรียนหรือทารกท่ีมากับผูใหญ
อยางไรก็ดี ถาผูใหญ 1 คนพาเด็กมามากกวา 2 คน ฟรีเพียง 1 คนและเด็กท่ีเหลือตองจายคนละ 300
เยน

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

10

ประสบการณท ไี่ ดจ ากการเรียนเรยี นรู
สาํ หรับวนั น้ี คือ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สถานที่ทองเท่ียวตา งๆมกี ารพฒั นาใหม ีความนา สนใจและเปน จดุ เดนในแตล ะเมอื งทําใหเกดิ การ
กระจายรายไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน
2. การสรา งแหลง เรียนรใู หกับเด็กๆรักในการเรียนรแู ละสง ทอดความรจู ากรนุ หนึง่ ไปสอู ีกรนุ หนงึ่ แตล ะ
ท่ีสามารถเรยี นรูไดจ ริง สัมผัสจับตองได มีความทนั สมัย และเชือ่ มโยงเขากบั ชีวิตจริงและผสานกันอยา ง
ลงตวั
3. การปลกู ฝงใหร กั การเรยี นรตู ้ังแตส ถาบันครอบครัว ทุกๆครง้ั ท่ีไดไปเยือนไดพ บปะพอแมท่ีพาลูกๆ
หรอื คุณครทู ี่พานักเรยี นไปทัศนศึกษาในสถานท่ีตางๆดวยความสนใจ ใสใ จ อยา งจรงิ จงั และเตม็ ที่ ฝกให
เดก็ ๆชวยเหลือตวั เอง ดว ยตนเอง คอยดูแลและชี้แนะอยูหา งๆ
4. จดุ ที่จาํ หนายสนิ คาของนกั ทองเท่ยี วมกี ารบริหารจดั การอยางเปน ระเบียบ มคี วามสะอาด เรียบรอ ย
เปดปด ตามเวลาที่กําหนด มีการสรางจดุ ขายของตนเองอยางเดน ชดั ตงั้ จดุ สาํ หรบั ตอแถว หรือจดุ เขา
หอ งนาํ้ และจดุ สบู บหุ รี่อยางชัดเจน และทกุ คนกป็ ฏบิ ตั ิตามอยา งเครงครัด

ดา นขางของชงิ ชาสวรรคม ีสวนสาธารณะทดี่ อกซากรุ ะบานเตม็ สวน สรางความตนื่ ตาตนื่ ใจใหก บั คณะ
มากๆเน่ืองจากเปน จุดแรกทไี่ ดพบดงดอกซากรุ ะบานไดม ากขนาดน้ี

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

11

กจิ กรรมการเรียนรใู นวันท่ี 3 วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
1. ปราสาทโอซากา (Osaka Castle)

เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา เปนหนึ่งในจุด
ทองเที่ยวหลักท่ีใครมาเท่ียวโอซากาก็ตองเดินทางมาที่น่ีดวย หอคอย
ปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวย
กําแพงหินคอนกรีต, คูนํ้า และสวนนิชิโนมารุ (Nishinomaru
Garden) ซ่ึงอยูทางปอมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวง
เดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของ
สวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาท่ีสวยงามเปนอยางยิ่ง
ปราสาทโอซากา(Osaka Castle) ถูกสรางขึ้นในป 1583 แทนท่ีวัดอิ
ชิยามา ฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึ่งไดถูกทําลายโดย
โอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปกอนที่จะสราง
ปราสาทโอซากา ทานโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูสรางปราสาทตั้งใจที่จะให
ปราสาทแหงน้ีเปนศูนยกลางใหมของญี่ปุนภายใตการปกครองของทาน
ภายหลังการสรางเสร็จก็ไดกลายเปนปราสาทที่ใหญที่สุดของญ่ีปุนใน
ขณะน้ัน แตหลังจากที่ทานฮิเดโยชเิ สียชวี ติ ลงไมกี่ป ปราสาทไดถูกโจมตี
และทําลายโดยทหารของโทคุกาวา และไดมกี ารสรางปราสาทข้นึ มาใหม
อกี ครง้ั ในป 1620 แตต อ มาหอคอยของปราสาทก็ไดถูกฟา ผาและไฟไหม
ในป 1665 ภายหลังก็ไดมีการซอมแซมท้ังภายในและภายนอก
จนกระทั่งปจจุบันไดมีการสรางลิฟทเพ่ือใหสามารถขึ้นไปชมปราสาท
และพพิ ิธภณั ฑดา นบนไดง ายข้ึน

ทิปเล็กนอยเกี่ยวกับการเดินทางไปที่ตัวปราสาทโอซากา
เนื่องจากบริเวณปราสาทนั้นกินพ้ืนที่กวางขวางมาก ดูไดจากในแผนท่ี
ถาตองการไปถึงตัวปราสาทแบบเร็วและใกลท่ีสุดจะเปนการลงที่สถานี
Morinomiya ไดทั้ง รถไฟ JR และ รถไฟใตดิน แตถาใครมีเวลาหนอย
จะแนะนาํ ใหเ ดินเลนรอบปราสาทดวย เพราะบรรยากาศรม รนื่ เย็นสบาย
มากๆ ยิ่งถาเปนชวงซากุระบานสวนรอบปราสาทโอซากาเปนอะไรท่ี
หามพลาดอยา งย่ิง

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

12
2. Osaka museum of housing and living

พิพิธภัณฑบานและความเปนอยูของชาวเมืองโอซากา
หรือ "Osaka Kurashi No Konjaku Kan" อยูที่ชั้นบนของศูนย
ขอมูลที่อยูอาศัย บริเวณอาเขตการคา Tenjinbashi-suji
Shotengai จัดแสดงอาคารบา นเรือนของชาวเมืองโอซากาต้ังแต
สมัยเอโดะ (ค.ศ.1603-1867) จนถึงสมัยเมจิ (ค.ศ.1868-1912)
สมัยไทโช (ค.ศ. 1913-1926) และสมัยโชวา (ค.ศ.1926-1989)
จุดที่นาสนใจมากท่ีสุดอยูที่การจําลองบานเรือนของชาวเมืองโอ
ซากาในราว ค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลา
เชา กลางวัน เย็น สะทอนใหเห็นภาพความเปนอยูของชาวเมือง
ในเวลาน้ันใกลเคียงความจริงมาก และในบางฤดูกาล ยังมีการจัด
นิทรรศการตางๆท่ีนาสนใจเชน การจัดแสดงอาหารที่ใชปลา
Hamo หรอื ปลาไหลทะเล การแสดงสมบัติท่ชี าวเมืองใกลเ คียงนํา
มารวมจัดแสดง การแสดงการละเลนของผูคนท่ัวไปในอดีต ฯลฯ
เปนตน ในวันหยุด จะมีไกดอาสาสมัครในชุดเคร่ืองแตงกาย
ชาวบา นโบราณมาใหค าํ อธิบายดว ย

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

13
3. ถนนชอปปง เทน็ จินบาซึ ซจู ิ(Tenjinbashi-Suji Shopping Street)

ถ น น ช อ ป ป ง เ ท็ นจิ นบ าซึ ซู จิ ( Tenjinbashi-Suji Shopping
Street) เปน ถนนชอ ปปง ที่ยาวตอเนอื่ งกนั มากท่สี ุดในญี่ปนุ โดยมีความยาว
มากกวา 2 กิโลเมตร เร่ิมตนท่ีสถานีรถไฟใตดิน Tenjinbashi-Suji
Rokuchome ยาวลงไปทางทิศใตจนถึงสะพานเท็นจินบาซึ(Tenjinbashi
Bridge) สองขางทางเต็มไปดวยรานคาท่ีหลากหลาย เชน รานขายของชํา
เสื้อผา รองเทา หนังสือ ยา ขนม และของก๊ิฟชอปกระจุกกระจิก สวนใหญ
ราคาสินคาก็ไมแพงมากนัก หากเดินจนเหนื่อยแลวก็สามารถแวะพักไดท่ี
รานกาแฟ และรานอาหารที่มีใหเลือกไดตามใจชอบ สวนซอยอิซาคายา
(Izakaya) ที่อยูดานขางจะเปดในชวงเย็นซึ่งเปดบริการรานอาหารแบบ
ทองถ่ินดั้งเดิม สวนถนนใหญอีกขางหน่ึงของถนนเสนนี้จะมีรานคาเปนตึกใหญๆอีกมากมายเชนกัน ถา
ใครชอบชอปปงมายานน้ีก็เรียกก็สามารถเดินไดตั้งแตเชายันดึกเลย เวลาเปดปด: รานคา 10:00-20:00
รานอาหาร 11:00-22:00

4. หอคอยซเึ ทนคาคุ(Tsutenkaku Tower)
หอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku Tower)ครั้งหนึ่งเคยเปน

สญั ญลกั ษณท แ่ี สดงความเจริญของเมืองโอซากาสมัยกอนเพราะเม่ือตอน
ท่ีสรางนั้นเปนอาคารท่ีมีความสูงมากที่ในเอเชีย จึงเปนท่ีมาของช่ือ
หอคอยน้ี Tsutenkaku ท่ีแปลวาสูงเทาฟา ต้ังอยูใจกลางยานชินเซไก
(Shinsekai) ประดับประดาดวยไฟนีออนจนกลายเปนจุดดึงดูด
นักทองเทย่ี วอีกจุดหนง่ึ ใหม าเยือนยานน้ีในยามคาํ่ คืน

หอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku Tower)ถูกสรางขึ้นในป
1912 ตามหอไอเฟลในปารีสมีความสูง 64 เมตร แตในระหวาง
สงครามโลกครง้ั ทส่ี อง หอคอยแหงนถ้ี ูกทาํ ลายลง และถูกสรา งข้ึนมาใหม
อกี ครั้งเมื่อป 1956 แตม ีความสูงเพม่ิ ข้นึ เปน 103 เมตร

หอคอยแหง นี้เปด ใหข ึ้นชมวิวเมืองโอซากาไดท ช่ี ้ัน 4 และ 5 การ
เขาใชบริการใหข้ึนลิฟทไปที่ชั้น 2 เพ่ือซ้ือต๋ัวเขาชมกอน จากน้ันก็ข้ึน
ลิฟทรวดเดียวไปที่ช้ัน 5 เลย โดยท่ีชั้น 5 จะเปนรูปปนบิลลิเคน
(Billiken)ที่เปนเทพแหงโชคลาภ เช่ือกันวาใครไดลูบเทาของบิลลิเคนท่ี
ชั้น 5 ครบทุกองคจะทําใหความปรารถนาเปนจริง จากนั้นคอยลงมาท่ี
ช้ัน 4 ท่ีจะเปนลานชมวิวที่จะหมุนอยางชาๆใหสามารถชมวิวไดรอบโดย
ไมตองเดินเลย สว นที่ชนั้ 3 จะเปนภาพถา ยของยานชินเซไกสมัยกอน และรานขายขนมกลู โิ กะทเ่ี ปนอีก

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวา งวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

14
หน่ึงไฮไลทของท่ีนี่ เพราะจะมีสินคาของกูลิโกะเยอะแยะมากมาย และมีหลายอยางที่จะสามารถซ้ือชิม
ไดแคท นี่ ี่เทานัน้

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

15

ประสบการณท ไี่ ดจากการเรียนเรียนรู
สาํ หรบั วันนี้ คือ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การดูแลรกั ษาซอมแซมสถานท่ีสําคัญทางประวตั ศิ าสตรม ีการวางแผนดแู ลอยา งเปนระบบ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรในบริเวณตางๆสามารถดําเนินการไดอยางยอดเย่ียมเปนระบบ
มีการมอบหมายหนาทก่ี ารทํางาน ดแู ละรักษาอยา งดี
3. แหลง เรียนรทู ี่ดีทส่ี ุดของนักเรยี นคือการไดเรียนรูสถานท่ีจริงจากผูที่มีความรูความเช่ียวชาญ
เฉพาะ ผนวกกบั การทน่ี กั เรียนไดมาสมั ผัสดวยตัวเขาเองย่ิงจะทําใหเขาเกิดความรัก ความภมู ิใจในความ
เปนชาตขิ องตนเอง
4. แหลงทองเท่ียวในตัวเมืองใหญๆมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยและดึงดูดใจไดเปนอยางดี
เชน การยกเครื่องเลนมาไวในหาง หรือแมกระทั่งการนําชิงชาสวรรคขนาดใหญมาตั้งอยูเหนือดาดฟา
ของหางสรรพสนิ คาอยางลงตวั เปน ตน
5. การรวบรวมอาหารและของฝากท่ีดีและมีคุณภาพใหอยูในจุดๆเดียวกันเพื่อใหนักทองเที่ยว
ตลอดจนประชาชนมาเลือกซ้ือ สรางความต่ืนตาต่ืนใจเปนอยางมาก และราคาของอาหารแตละชนิด
ราคาไมแพง แตเนนไปดวยคุณภาพและความดึงดูดใจ ซ่ึงจุดเดนท่ีสําคัญของขนมท่ีญี่ปุน คือการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานอาหารใหเปนอาหารชั้นเลิศ ผสมผสานดวยวัตถุดิบเฉพาะถ่ินที่ลงตัว อีกท้ังการ
ออกแบบบรรจุภัณฑย่ิงทําใหเกิดความนาสนใจของอาหารแตละชนิดไดอยางลงตัวและหากเม่ือซ้ือ
กลบั ไปกย็ ังรูส กึ ถงึ ความคุม คาและถูกใจคนรบั เชนกนั
6. ในการพัฒนาหรือสรางช้ินงานใดข้ึนมานั้น นอกจากจะมีคุณภาพและมีมาตรฐานตาม
เปาหมายท่ีตนเองกําหนดแลวนั้น การสรางจุดเดนหรือจุดสนใจ จะชวยทําใหงานช้ินนั้นเกิดความลงตัว
และมคี ณุ คา มากยง่ิ ขนึ้ ไดอีกเชนกนั

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

16

กจิ กรรมการเรยี นรูในวนั ท่ี 4 วนั ท่ี 7 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562
1. สวนโคโคเอ็น – Kokoen Garden

สวนโคโคเอ็น(Kokoen Garden) ตั้งอยู
ภายในเมืองฮิเมจิของจังหวัดเฮียวโงะ นับวาเปนสวน
สวยสไตลญี่ปุนแบบด้ังเดิมแทๆท่ีบอกไดเลยวา มีความ
ฟนและชลิ ลส งู มากเลย มาลองสมั ผสั ซักครงั้ รับรองวา
จะติดใจไปกบั บรรยากาศสวนท่ีมกี ารตกแตง สไตลสมัย
เอโดะ ท่ีไมใชแคหนึ่งแบบ หากมีใหเดินชมกันถึง 9
แบบ 9 สไตลที่แตกตางกันไป ตรงกลางของสวนเปน
บา นทขี่ ุนนางเคยอยูอาศยั ที่ในอดีตน้นั เคยเปนบานพักของขุนนางนิชิ โอยาชกิ ิ (Nishi-Oyashiki)มากอน
เพ่ิงจะเปด ใหนักทองเท่ียวไดเขาไปชื่นชมความงามของสวนแหงนี้ไดเ มื่อซักประมาณป ค.ศ. 1992 น่เี อง
ไมใชแคเพลินไปกับสวนแคตา ท่ีน่ียังมีบริเวณที่จัดเปนสวนชาที่สามารถชมพิธีการชงชาแบบญี่ปุนแทๆ
ทแ่ี สนละมนุ ทุกข้นั ตอน พรอมจบิ ชาดีๆฟนไปกบั บรรยากาศเบาๆ ยิ่งชวงฤดใู บไมผ ลิยง่ิ จะอนิ เขา ไปใหญ
กับสวนดอกไมที่พรอมใจกันผลิดอกชูชออวดความงามใหไดยลกัน หรือจะเปนสวนสนก็ใหความรูสึกรม
รน่ื ชื่นบานไปกบั ความเขยี วชอุม ใครที่อยากจะมาสมั ผสั บรรยากาศสวนญี่ปุนพรอ มจบิ ชาละมนุ ๆน่ีไมมา
ถอื วา ผิดเลย

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

17

2. ปราสาทฮเิ มจิ – Himeji Castle
ปราสาทฮิเมจิ(Himeji Castle, 姫路) ต้งั อยทู เี่ มืองฮิ

เมจิในจังหวัดเฮียวโงะ นับเปนปราสาทดั้งเดิมท่ีเหลืออยูมีท้ังหมด
12 แหงในญี่ปุน ยิ่งภายหลังปราสาทฮิเมจิเพ่ิงจะผานการรีโนเวท
คร้ังใหญมาเมื่อป 2015 ทําใหสภาพของปราสาทตอนน้ีสวยงาม
และสมบรูณมากยิ่งขึ้นไปอีก จนไดรับการยอมรับวาเปนปราสาท
ที่ยิ่งใหญและสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของญี่ปุนเลยทีเดียว อีก
ท้ังยังไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก และเปน 1
ใน 4 ปราสาททีเ่ ปนมรดกทางวฒั นธรรมของญีป่ ุน รวมกับปราสาท
อี ก ส า ม แ ห ง อ ย า ง Matsumoto Castle, Inuyama
Castle และ Hikone Castle) เห็นจากการไดรับการการันตีท้ัง
ระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอกไดเลยวาปราสาทแหงน้ี
ตองไมมีคาํ วาธรรมดาอยา งแนนอน

ในยุคสงครามท่ีมีท้ังการเผาและทําลายสิ่งปลูกสราง
สําคญั ๆท่ัวทัง้ ญ่ีปุนนัน้ เชอ่ื หรอื ไมว าปราสาทฮิเมจิเปนหนึง่ ในไมก่ี
แหงที่รอดพนจากการถูกทําลายรูปแบบตางๆมาได ขนาด
แผนดินไหวปราสาทแหงนี้ก็ยังไมสะเทือน เนื่องจากปราสาทน้ียัง
ไมเคยถูกทําลายมากอนทําใหยังคงรูปแบบด้ังเดิมของตัวปราสาท
เอาไวไดอยางสมบูรณ ยิ่งมาภายหลังมีการบูรณะปรับปรุง
ปราสาทยิ่งทําใหปราสาทฮิเมจิยิ่งกลายเปนสถ านท่ีที่ทั้งงดงาม
และทรงคุณคาทางประวัติศาสตรแบบมากถึงมากที่สุดกันเลย
ทีเดียว ซึ่งที่นี่ไดถูกสรางข้ึนตั้งแตปค.ศ.1400 คิดดูวาอยูย้ังยืนยง
มาเน่ินนานขนาดไหน ถาเปน คนนจี่ ะเรยี กวาตกนํ้าไมไ หลตกไฟไม
ไหมก ็ไมผดิ จากนนั้ เลย

ไมใชเพียงแคความสมบูรณของสถาปตยกรรมการสราง
แบบดงั้ เดมิ ที่เปะปงมาเปนหลายรอยปเ ทาน้ัน ปราสาทฮิเมจิยังได
ชื่อวาเปนปราสาทที่มีอาณาบริเวณกวางขวางไมใชเลนๆเลย
นกั ทองเทีย่ วสว นใหญทีม่ าถึงจะผานประตู Otemon เดนิ ตามทาง
มาเร่ือยๆจะเจอกับสวนท่ีมีตนซากุระมากมายท่ัวท้ังบริเวณ จนกลายมาเปนจุดถายรูปยอดนิยมของ
ปราสาทฮิเมจิคูกับตนซากุระท่ีบอกเลยวารูปถายออกมาสวยเวอรวังอลังการมากๆ ภายในยังมีอาคาร
นอยใหญอยูภายในมากถึง 80 อาคารท่ีเชื่อมตอกันทั้งหมด มีกําแพงและประตูก้ันแตละสวน

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

18
นอกจากนั้นท่ีสุดทางเดินจะเจอกับตูขายตั๋วสําหรับเขาไปในบริเวณของปราสาทชั้นใน ภายในปราสาท
จะมีบันไดแคบๆสําหรับเดินขึ้นและลง ที่ชั้นบนสุดของหอคอยปราสาทจะมีชองสําหรับดูวิวไดรอบ
ทิศทางแบบ 360 องศาดูกับแบบพาโนรามากันไปเลย ซึ่งสวนตรงน้ีเองทําใหมองเห็นอาณาบริเวณของ
ปราสาททั้งหมดและยังสามารถมองไกลออกไปจนเห็นตัวเมืองฮิเมจิอีกตางหาก เปนอีกหน่ึงปราสาทสดุ
จะเพอรเ ฟคที่แนะนาํ วาควรมากปกหมุดกนั ใหไ ดเ ลย

โครงสรางของปราสาทฮเิ มจิ

เทศกาลฮานามิ ทท่ี กุ คนมาปูเสื่อนําอาหารมาน่ังกิน คุยกันกบั เพื่อนๆและครอบครวั อีกทงั้ มีกจิ กรรมละ
เลนบนสนามใหไดชมไดเ ชยี รกันอยา งมคี วามสุข

บรรยากาศภายในปราสาทฮเิ มจิ มีทองไมข นาดใหญจํานวนมากกอรางสรางข้นึ มาเปนปราสาท
รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

19
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

20

ประสบการณท ่ไี ดจากการเรยี นเรียนรู
สาํ หรบั วนั น้ี คือ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สถาปต ยกรรมตางๆที่สรางข้ึนมามีความทนั สมัยและเขากับยุคสมัยที่เปล่ียนไปไดเปนอยางดี
2. ไมว าจะงาน กวาดถนน…ทคี่ นกวาดพื้น กวาดถนน จะตองออกมากวาดอยตู ลอดเวลา
งานเก็บขยะ ที่จะตองออกมาคอยเก็บตามเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ ไมใหมันเต็มจนลนหรือ งานเก็บ
รองเทาที่จะคอยเก็บรองเทาใหเราเวลาเราเขาไปรับประทานอาหารในราน และนํารองเทากลับมาคนื ให
เรากอนออกจากราน หรือจะเปน งานตัดแตง กิ่งตนไม ที่มีการลอมเขตกั้นไมใหคนผา น พรอมผาสแลนค
ลุมบริเวณนั้นไวอีกที สวนคนตัดก็นั่งรถยกขึ้นไปบนยอด พรอมตัดแตงก่ิงอยางละเมียดละไม และ
ปราณีต คิดวากวาจะเสร็จตนหน่ึง คงจะไมจบงายๆ หรือ แมเวลามีซอมถนน หรือทําถนน นอกจากบน
ถนนจะสวา งไปดว ยแสงไฟไซเรนแลว…กย็ งั มีคนคอยโบกไฟอยตู ลอดเวลา ทกุ ๆ 25–50 เมตร(บนชดุ กย็ ัง
มีไฟกระพริบอีก) แมจะดึกแคไหนก็ตามถาคนไมพอ เราก็จะไดเ ห็น หุนโบกไฟมาชว ยโบก ทําใหสามารถ
สัมผัสไดวา “เขาตั้งใจทําในงานของเขามากๆ เสมือนเปนหนึ่งงาน และงานเดียวท่ีเขาทําไดไมนอยหนา
ใคร”รับผิดชอบงานของตนเองไดอยา งดีไมมขี อบกพรอ งนา นับถือเปนอยา งมาก
2. คนญี่ปุน สนใจแตเร่ือง ความละเอียด ความประทับใจ การดึงรสชาติของวัตถุดิบใหถึงที่สุด
และ การตกแตงจาน คนญ่ีปุน คิดแตจะ ทําใหทุกอยาง ออกมา Perfect ที่สุด หรือใกลเคียงคําวา Perfect
ใหไ ดม ากที่สดุ จึงทาํ ใหมาตรฐานการทํางาน การใชช ีวติ และการพัฒนาประเทศเปนไปอยางกาวกระโดด
3. ประเทศญี่ปุน เปนประเทศท่ี “จับจังหวะเกง”เร่ืองแรกที่เห็นไดชัดคือ “การสราง พัฒนา
และเปนผูนํา อุตสาหกรรม การตูน” ซ่ึงการตูนญ่ีปุน ถือวาเปน ส่ิงประดิษฐของมนุษยที่อยูคูกับคนไทย
มาชานาน ปฏิเสธไมไดวา การตูน มีอิทธิพลกับคนท่ัวโลกไดอยางนาเหลือเชื่อและก็ถูกนํามาพัฒนาให
กลายเปนการคาตลาดขนาดใหญที่มีความตองการสูง การตูนญี่ปุนจึงกลายเปนแหลงทองเที่ยวหลัก
สําหรบั หนุมสาวทง้ั ชาวตา งชาติ และชาวญี่ปุน สรา งรายไดส ะพัดใหกบั ประเทศญป่ี นุ อยา งงาม
4. วากันวา ประเทศญ่ีปุนกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ และมีการคาดการณกันวา อีก 30 ปถัดจาก
นี้ ประชากรผูสูงอายุของญี่ปุนจะดีดไปกวาคร่ึงประเทศเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น การเดินทางไปสํารวจ
ญป่ี ุนของผมในครง้ั นี้ ทําใหผ มไดเหน็ ภาพนั้นชัดมากข้ึน เม่ือผสู ูงอายุ (คาดวาอายุราวๆ 70–80 ป) ยงั คง
ออกไปทาํ งานอยู คาดเดาวานาจะมี 4 สวนดวยกัน คอื

1) ขาดแคลนแรงงาน (คนหนมุ สาว)
2) นายจางเชื่อวา ผสู ูงอายุเหลานม้ี ที กั ษะและความสามารถที่ยังดอี ยูแ ละดกี วา
3) ดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรา งทางเศรษฐกิจ จงึ ทําใหการเกษียณเปนไปไดย าก
4) ยงั รกั ในงานของตวั เองอยู จนไมอ ยากเลิก ใหอยูเฉยๆ หรอื ไมอ ยากทาํ อยา งอ่นื
แตส ดุ ทา ย ไมว าจะเพศไหน หรือวยั ใด พวกเขากเ็ ต็มทีก่ ับงานในปจ จุบันของเขา จนไมอาจรเู ชน ไดกันวา
เมอ่ื ไหรจะเกษยี ณไดซ กั ที

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

21
5. เกิดขอ คน พบวา “ทํานอย แตไดผ ลมาก” จะเปน อกี หนึง่ วถิ ีทญี่ ี่ปุน ยดึ ใชปฏิบัติสบื ๆกนั มา ผม
คดิ วา เร่ืองนี้ทาํ ใหญ่ีปนุ เขาไปอีกขน้ั หนึง่ จริงๆ คอื “การมีพ้ืนที่นอ ย แตไ ดผ ลมาก” ปจ จุบันเราเองก็เหน็
การตกแตงบา นพกั หอ งพกั ในรูปแบบทีใ่ ครๆ ก็ชอบพูดตดิ ปากวา “สไตลญ ป่ี ุน ” การบริหารพน้ื ทีท่ ีม่ ีอยู
นอยนดิ ใหรสู กึ วา มพี ้ืนทใ่ี ชไดอ ยางเหลอื เฟอ และใชพน้ื ทีน่ ัน้ ๆ ไดอยางมปี ระสทิ ธภิ าพทส่ี ดุ
คนญ่ีปุนเกง ดา นนม้ี ากๆ จริงๆ ผมตอ งตบมือชอบใจทกุ คร้ังที่ไดเขา ไปใชบริการรานบางรานทด่ี ภู ายนอก
นั้น คือหองแถวแคบๆ เล็กๆ ทางเขาแทบมองไมเห็น แตขางในกลับรองรับลูกคาไดเยอะชนิดท่ีเรียกวา
ใชพ ้ืนทไ่ี ดค ุมคา มากๆ จริงๆ แมแ ต หลบื เล็กๆทไี่ มนา จะทาํ อะไรได กถ็ กู ออกแบบให เขาไปนงั่ ไดอ ยางนา
เหลือเชื่อ หรือแมแตบ านพกั เอง ทกุ พ้นื ท่ีถูกออกแบบใหใชอ ยา งเปน สดั สว น และแมวาความเปนจรงิ หอง
มันดูเล็ก และแคบมากๆ จากสายตา แตเรากลับใชชีวิตอยูในน้ันอยางสะดวกสบายและใหความรูสึก
สบายตา สบายตัวไดอยา งนา มหศั จรรย
6. ชวง 8วันที่มาอยูญี่ปุน อีกส่ิงหนึ่งที่เห็นไดชัดเจน ก็คือ การเรียนรูในวัยเด็ก(ในเมือง)ของคน
ญ่ีปุน ดวยการออกไปเรียนรูในโลกความเปนจริงไมวาจะเปนรานอาหาร โรงแรม หางสรรพสินคา
พิพิธภัณฑ หรือแมแ ตวดั เอง เราก็จะสามารถพบเห็นเดก็ ๆ ประถมเหลานี้ ออกมาลองทํางานทาํ หนาที่ใน
งานบริการตางๆ โดยมีผูใหญยืนดูแล และคอยบอกอยางใกลชิดผมจึงไมแปลกใจวาทําไมคนญ่ีปุนถึง
สามารถสรางบคุ ลากรคุณภาพเปนอันดับตน ๆ ของโลกไดเพราะเขาปลูกฝง และวางแผนพัฒนาเยาวชนท่ี
เปนอนาคตของชาติไดอยางดีเย่ียม พอยอนกลับมาดูชวงเวลาวัยเด็กประถมของเรา กับเขาแลว มันชาง
ขัดแยงกันเหลือเกิน การสรางใหนักเรียนเกิด Executive Function คือการจัดการตัวเองไดอยางดีเยี่ยม
นนั้ เกดิ จากการปลูกฝงมาตั้งแตเด็กเลก็ ๆ เลยทีเดยี ว
7. ถึงแมวา ปจจุบัน ทุกคนรอบตัวเราตางมีภาระท่ีใหญขึ้น และความรับผิดชอบที่สูงข้ึน จน
แทบหาเวลาใหกับตัวเองไมไดก็ตาม แตเราก็ควร ใชเวลาไปเที่ยวกับเพ่ือนสนิท กับครอบครัวบาง ก็
เหมือนได Refresh ท้ังสมองและความคิดกลับไปตอนเด็กๆไดอีกครั้ง มันจะเปนชวงเวลาที่สนุก มี
ความสุข และนาจดจําอยูเสมอ ชีวิตท่ีไมตองคิดอะไร แคสนุกไปกับชวงเวลาน้ันๆ ใหเต็มที่ แลวคุณจะ
ตกใจ…วาชวงเวลาความสุขเหลา น้นั ชา งแสนสน้ั เหลือเกิน
8. ย่ิงเดินทาง ยิ่งเรียนรู ยิ่งเรียนรู ยิ่งเติบโต จริงๆแลว การออกเดินทาง ไมจําเปนตองอยูใน
รูปแบบของการทองเท่ียวเสมอไป เพราะมันมีส่ิงท่ีเราสามารถเรียนรูไดอยูรอบๆตัวเรา ถาเราอยูใน
บรเิ วณเดมิ ๆ กจ็ ะไมมีสงิ่ ใหมๆ ใหเราไดเ รยี นรู ก็แคเ ราเดนิ ขยบั ออกไปอีกซอย อีกหมูบ าน อีกตําบล อีก
อําเภอ จากสถานทนี่ ึง ไปยังอกี ทน่ี งึ มันก็จะมีส่ิงใหมๆ รอใหเ ราเรียนรอู ยูเสมอแหละ
เพียงใชตามอง หูฟง สมองคิดวิเคราะห แยกแยะ เราเรียนรูอะไรใหมๆ จาก ส่ิงท่ีอยูรอบตัวเรา เพียงแค
ตอ งขยายวงออกไปใหก วาง หรอื ขยับวงของเราไปยังตําแหนงอ่นื ๆ บาง กเ็ ทา นนั้ เอง

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

22

กจิ กรรมการเรียนรูในวนั ที่ 5 วนั ท่ี 8 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562
1. วัดคนิ คะคุจิหรือวดั ทอง – Kinkakuji Temple

วัดคินคะคุจิ(Kinkakuji) ท่ีคนไทยท่ัวไปรูกัน
ในช่ือวาวัดทองน่ันเอง สาเหตุท่ีคนสวนมากเรยี กวดั นว้ี า
วัดทองนั่นก็เพราะวาอาคารหลักของวัดนี้มีสีทองเหลอื ง
อรามตั้งโดเดนเปนสงาอยูทามกลางน้ําเวลามองภาพ
สะทอนก็กลายเปนภาพท่ีงดงามไมแพกัน เรียกไดวาดัง
ขนาดกลายเปนอีกหน่ึงสัญลักษณหนึ่งของสถานที่
ทองเที่ยวใน เมืองเกียวโตเลยละจริงๆแลวมีอีกชื่อนึงท่ี
เปนที่รูจักของคนทองถิ่นน่ันก็คือ “วัดโระคุงอนจิ
(Rokuon-ji Temple)” ท่ีแปลวาวัดสวนกวาง และดวย
สถาปตยกรรมที่งดงามลํ้าคานี่เองจึงทําใหไดรับการข้ึน
ทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรกดโลกในป ค.ศ. 1994
เดมิ ทีนนั้ วดั แหง นี้ถูกสรา งมาเพื่อเปนทีพ่ ํานกั ของทานโช
กุน อาชิกากา โยชมิ ิส(ุ Ashikaga Yoshimitsu) และยงั มี
ไวเพื่อรับรองแขกระดับสําคัญๆเทานั้นนะ ภายหลังที่
ทานเสียชีวิตก็มีการยกท่ีพักแหงน้ีใหกลายมาเปนวัดใน
นิกายเซน ซงึ่ กก็ ลายมาเปนวัดวัดคนิ คะคุจิอยา งปจจุบัน
น่ีเอง และดวยความงดงาม ตระการตาจึงกลายมาเปน
ตนแบบของวัดวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินท่ีถูกสรางโดย
หลานชายของโชกุนในตอมาไมใชแคเพียงอาคารหลีกสี
เหลืองทองตรงมุมดานหนาใกลกับ
ทางเขาวัดซึ่งเปนภาพท่ีวัดสีทอง
อรามท่ีมีสวนอยูโดยรอบเปนเงา
สะทอนกับน้ําในสระเทาน้ันนะท่ี
นาสนใจ แตสวนตางๆภายในวัดก็มี
ความนาสนใจไมแพกันเลยทีเดียว
เน่ืองจากวัดคนิ คะคุจิมโี ครงสรา งทาง
สถาปตยกรรมท่ีงดงาม บรรยากาศ
รอบๆก็มีความรมร่ืนและถูกตกแตงอยางมีสไตลโบราณแบบญ่ีปุนอีกผลักดันใหกลายเปนวัดท่ีมีเสนห
เฉพาะตัวมากๆ แทบจะดูไมออกเลยวา อาคารหลายๆสวนนนั้ เคยถูกเผาทาํ ลายในชวงสงครามโอนิน(Onin )
ในป ค.ศ. 1950มาแลว เนื่องจากมีการบูรณะกอสรางวัดขึ้นมาใหมในป ค.ศ.1955 น่ันเอง ฉะน้ันมาเมือง

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

23
เกียวโตนี่อยาพลาดมาชมอาคารสีทอง ไมอยางน้ันนี่เหมือนพลาดจุดไฮไลทเด็ดของเกียวโตโดยไมรูตัวเลย
ทเี ดยี ว

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

24

2. ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอนิ าริ Fushimi Inari Shrine
ศาลเจาเทพอินาริ (伏見稲荷大社, Fushimi

Inari Shrine) ท่ีคนไทยท้ังหลายชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง
หรือศาลเจาจ้ิงจอกเปนศาลเจาชินโต(Shinto) น่ังเอง ถาจะพูด
วาศาลเจาแหง น้ีฮอตฮิตมากทส่ี ุดก็ไมผิดเลย เหน็ ไดจ ากโปสเตอร
ประชาสัมพันธตางๆจะตองมีภาพของที่นี่ใหเห็นอยูเสมอ ท่ีมี
ความสําคัญ แหงหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชื่อเสียงโดงดัง
จากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกัน
ขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตนจนเปนทางเดินไดทั่วท้ัง
ภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ โดยเทพอินาริจะ
เปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเก่ียวขาว รวมไปถึง
พืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเปนสัตวคูกาย จึงไมนา
แปลกใจเทาไหรท่ีจะเห็นรูปปนจิ้งจอกอยูจํานวนมากภายในศาล
เจาน่ันเอง วากันวาศาลเจาแหงน้ีมีความเกาแกมากถูกสรางขึ้น
ตั้งแตกอนสรางเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันวาจะเปนชวง
ประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว นอกจากจะมีไฮไลท
อยทู ่เี สาประตสู ีแดงแลว น้ันตัวอาคารศาลเจา เองกม็ ีความนา สนใจ
ไมแพกัน ท้ัง Romon Gate ทางดานหนา และตัวอาคารหลักที่
เรียกวา Honden และยังมีสวนประกอบศาลเจาท่ีนาสนใจอีก
หลายอยาง กระจายกันอยูรอบๆบริเวณ และทางดานหลังศาล
เจาจะเปนทางเดินขึ้นเขา ท่ีปกคลุมไปดวยเสาโทริอิ โดยเสาโทริ
อิสีแดงนั้นก็ลวนมาจากการบริจาคจากสวนตางๆท้ังจากบุคคล
และองคกร สามารถสงั เกตเห็นไดจ ากตวั หนังสือขา งหลังเสา โดย
ราคาเริ่มจากไมก่ีรอยเยนสําหรับเสาตนเล็กๆ ไปจนถึงหลายลาน
เยนสําหรับเสาตนใหญๆ ไมเพียงแคสวนหลักๆที่นาสนใจเทานั้น
ระหวา งทางยังจะไดเหน็ ศาลเจา เล็กๆอยตู ลอดทาง แมก ระท่ังเสา
โทริอิแดงเล็กๆก็มีใหเห็นกันดวยซ่ึงก็มาจากคนทั่วไปท่ีแหละท่ีจะบริจาคเล็กๆนอยๆ นอกจากนั้นถา
เหน่ือยแลวกย็ งั มรี านอาคารทองถิ่นและรานขนมที่ขายอาหารแบบชดุ แตม คี วามพเิ ศษอยูตรงทีจ่ ะมีการ
ต้ังช่ือใหเขาธีมจ้ิงจอกอยางซูชิจิ้งจอกหรืออูดงจิ้งจอก สวนใหญนักทองเท่ียวมายังมักจะนิยมเดินเท่ียว
ชมภูเขาอินาริแคถึงจุดชมวิวที่เรียกวา ทางแยกโยซึซึจิ(Yotsutsuji intersection) เพื่อสามารถชมวิว

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

25
เมืองเกียวโตงามๆและสูดอากาศสดชื่นไดเต็มปอดไปพรอมๆกัน เพราะถาจะเดินใหท่ัวทั้งภูเขาแลวเน่ีย
อาจจะตองใชเวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยทเี ดียว

ถา ยกบั เสาแดง แตจรงิ ๆแลว ถายออกมาเปนสีสม
รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

26
3. เอาทเล็ท Mitsui Outlet Park Osaka Tsurumi

“Mitsui Outlet Park Osaka Tsurumi”
ตั้งอยูบนทําเลทองหางใจกลางโอซากา เชน ชินไซ
บาชิ ประมาณน่ังรถไฟใตดิน 30 นาทีเทาน้ัน แถมยัง
เดินจากสถานีรถไฟท่ีใกลที่สุดอยางสถานี Kadoma-
minami Station ประมาณเดินเทา 5 นาทีเอง
ดังนั้น เราจึงสามารถแวะมาชอปปงหลังจาก
เพลิดเพลินกับการทองเที่ยวยานชุมชนและปราสาท
โอซากาไดอยางสบาย ๆ

ภ า ย ใ น อ า ค า ร ส ไ ต ล เ ปด โ ล ง โ ป ร ง ส บ า ย
ประกอบดวยรานคามากมายหลากหลายประเภท
กวา 65 รานคาท้ังแนว กีฬา แฟชั่น อาหาร และอื่น
ๆ รายชื่อรานคาภายในเอาทเลทสามารถเขาไปดูได
จาก เว็บไซตหลักทั้งแผนพับและเว็บไซตรองรับ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทําใหนักทองเที่ยวอยาง
เรา ๆ สามารถชอปปงไดอยางสบายใจหายหวง

รานขายตรงจากสินคาเเบรนดเนมราคาถูกไม
วาจะเปนผหู ญงิ ผชู าย เดก็ กีฬา เอาทดอร นอกจากน้ัน
ยังมีชั้น3Fถึง5Fเปนเเฟช่ัน มุมอาหาร ยังมีหองใหนม
เเละหองนํ้าเด็กทานที่มาเปนครอบครัวอุนใจ สุด
สัปดาหมีกิจกรรมและการเเสดงสดครึกคร้ืนไปดวย
ลกู คา เดนิ ทางโดย Keihan/Monorail line Moriguchishi staมีรถฟรเี ช่ือมกับMitsui outlet park

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวา งวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

27
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

28

ประสบการณท ีไ่ ดจ ากการเรียนเรียนรู
สาํ หรับวันนี้ คอื

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สภาพอากาศในวันน้ีคอนขางคร้ึมหาคร้ึมฝน และตอนขากลับฝนตกปรอยๆ ทําใหการ
เดนิ ทางไปในสถานทตี่ างๆเปนไปดวยความลาชา และมกี ารปรับเปล่ียนแผนการเดนิ ทางลง เพอ่ื เปนการ
รักษาสขุ ภาพของตนเองในการเตรยี มเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่อื่นตอไป

2. การอนุรักษสภาพแวดลอมใหค งอยูใ นเวลานานตราบระยะเวลารวมรอยป ไมใชเร่อื งงา ยดาย
เลย หากแตเปนการปลูกฝง หย่ังรากลึกลงไปในจิตใจของคนในพ้ืนที่นั้นใหเกิดความรัก ความหวงแหน
ความภาคภมู ิใจในศิลปวฒั นธรรมชองตนเอง

3. ความเชื่อที่ถูกถายทอดมาเปนระยะเวลายาวนานหลายรอยปจนกลายเปนวัฒนธรรมและ
เปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิตไมไดทําใหความเจริญรุงเรืองทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น
พฒั นาดอยลงไปไดเ ลยในเมืองนี้

4. วิทยาศาสตรไมไดสามารถสอบไดทุกคําถามซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร
เน่ืองจากหลายส่ิงหลายอยางในโลกไมสามารถพิสูจนหรือตรวจสอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับ เชน พลังเหนือธรรมชาติ (Supernatural
Power and Being) ความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย (Miracle) ผีสาง(Superstition) การทํานายโชคชะตา
(Fortune – Telling) หรือโหราศาสตร (Astrology) นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรไมมีหนาที่ใหคําตอบ
หรืออภิปรายในเร่ืองเหลานี้ แมวาคําอธิบายทางวิทยาศาสตรอาจใหคําตอบหรือทางเลือกท่ีเปนไปไดก็
ตาม

5. การนําเทคโนโลยมี าใชในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวฒั นธรรมไดอยางกลมกลนื โดยไมไดทําใหเกิด
ความแบง แยกแตกตาง

6. การสรางเยาวชนใหเกิดความรูความเขาใจในรากเหงาของวัฒนธรรมของตนเอง นักเรียนที่
ไดมาทัศนศึกษาในสถานที่นั้นมีความตั้งใจไมหยอกลอกัน มีความเปนระเบียบเรียบรอยนัยนตาของแต
ละคนเปนประกายเมื่อไดฟงเรื่องเลาความเปนเปนไปของวัติศาสตรของตนเองท่ีเคยรุงเรืองมาในอดีต
อยา งต้งั อกตงั้ ใจ

7. มีการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดของคนในชุมชนไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน ท้ัง
สถานทีท่ อ งเทีย่ ว รา นอาหาร และการขายของทีร่ ะลกึ มกี ารสรางจุดขายของแตล ะชมุ ชนใหมเี อกลักษณ
เฉพาะทําใหน กั ทองเท่ยี วเกดิ อารมณรว มในท่ีนั้นๆไดอยางสมบูรณ

8. หากจะเลอื กซ้อื ของฝากราคาประหยดั แบบชนดิ ท่วี าหอบกลบั เทา ไหรกไ็ มพ อจําพวก
รองเทา แบรนดเนมตา งๆ แนะนําใหมาท่ี เอาทเลท็ Mitsui Outlet Park Osaka Tsurumi ไดของครบขบ
ในท่เี ดยี ว จริงๆ และถาผมมาอกี รอบจะรีบบึง่ ไปที่น้ีเพ่ือไปซ้ือของฝากกลบั มาแนน อนครบั

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

29

กิจกรรมการเรียนรใู นวันท่ี 6 วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน(Universal Studios Japan, USJ) เปนสวนสนุก แหงแรก
ของยนู ิเวอรซัล สตูดิโอส ทีเ่ ปดในเอเชีย เม่ือป 2001 และยงั เปนสวนสนุกท่ีมคี นมาเท่ียวมากเปนอันดับ
สองของญป่ี ุน รองจาก Tokyo Disney Resort

ภายในสวนสนุกจะมีกิจกรรมมากมายใหนักทองเทีย่ วไดร วมสนุกและมีสว นรวมกันอยา งใกลชิด
มีการแสดงตางๆ การโชวขบวนพาเหรด หรือการเลนเกมแจกขนม สําหรับการจัดโชวในสวนสนุกน้นั จะ
แบง เปน โซนๆดงั ตอ ไปนี้

1. New York เขาไปพจญภัยในนิวยอรค ท่ีโซนน้ีจะมีโรงภาพยนตร 3 มิติ นักทองเที่ยวและ
เด็กๆที่ตางหลงใหลในความเกงของเจาแมงมุมจะไดรวมกันกําจัดเหลามารรายนา ต่ืนเตนทีเดียว และยัง
มีเครือ่ งเลน The Amazing Adventures of spider Man ดวย นาสนกุ นะกับโซนนี้

2. Hollywood สนุก ต่ืนเตนกับเครื่องเลนท่ีหวาดเสียว ตื่นเตนกับเคร่ืองเลน Holly wood
Dream the Ride และโรงภาพยนตร 4 มิติ กับเอฟเฟคเต็มรูปแบบทําใหเหมือนกับหลุดเขาไปอยูใน
ฉากของภาพยนตที่สมจรงิ ทสี่ ุด

3. Jurassic Park พบกบั ประสบการณ ที่นาตน่ื เตนกับการลองเรือหนใี หพนจากเข้ยี วเล็บของ
เหลาไดโนเสารท ว่ี ่งิ ไลล า และนง่ั เรอื ดงิ่ ลงมาจากท่ีสูง ความสงู ถงึ 25 เมตรกรดี๊ เสยี งหลงเชยี วแหละ

4. Sanfrancisco เปนโซนที่นักทองเท่ียวจะไดพบความแปลกใหมไปกับการนั่งทามไทมแม
ชชีนเพ่อื ยอ นอดตี กลบั ไปคนหาเร่ืองราวในอดีต กับภาพยนตรเ รอื่ ง Back to the future

5. Universal Wonderland โซนน้ีคงเปนโซนที่เด็กๆช่ืนชอบกันเปนอยางมาก เด็กๆจะ
เพลิดเพลินและสนุกกับ 3 คาแรคเตอรยอดฮิตของบรรดา นองเหมียวจาก Hello kitty หุนการตูนจาก
Sesame Street หรือ เจาหมาแสนซนอยาง Snoopy โซนน้ีเปนที่ถูกอกถูกใจของเด็กๆมากเพราะจะมี
เครื่องเลนนารักๆ มาสคอตแตงตัวเดินใหถายรูปกันทั่วโซน รานขายขนมหรือรานขายอาหารไวคอย
บริการเผอื่ เด็กๆเลน เหนือ่ ยและหวิ เปนโซนที่สรา งขึ้นเพื่อเอาใจเด็กๆกนั จรงิ ๆ

6. Lagoon หากใครยังจําการผจญภยั ที่แสนสนุกของปเตอรแพนไดนนั้ คงจะรูวา โซนนี้คงจะ
มีความสนุกต่ืนตาต่ืนใจใหเขาชมแน เพราะทางสวนสนุกไดจําลองการแสดงชุดปเตอรแพนในสระน้ํา
ขนาดใหญ ท่ใี หน กั ทองเทีย่ วน่ังชมกันอยา งใกลชดิ

7. Water World เปนการจําลองฉากในภาพยนตรเ ร่ือง water world มาแสดงไดอยางสนกุ
และมันสไปกับการแสดงที่สมจริง ฉากการตอสูกันอยางดุเดือดบนแมน้ํา และฉากไลลายิงกัน ทําให
นักทองเทีย่ วทีน่ ั่งชมนัน้ ท้งั สนุกทัง้ ลนุ ไปตามๆกนั

8. Amity Village (Jaws) เปนการน่ังเรือท่ีตื่นเตนที่สุดเลยก็วาไดเพราะโซนนี้น้ันจะตองนั่ง
เรือลองไปตามทะเลที่ถูกจําลองขึ้นจากภาพยนตรเรื่อง Jaws เพราะระหวางทางท่ีเรือแลนจะมีปลา
ฉลากยักษโ ผลขนึ้ มาปนระยะๆใหทุกคนตกใจแทบหยุดหายใจกนั เลยทีเดยี ว โซนนจี้ ะตองมีเสื้อกันฝนใส
ดว ยเพราะเวลาท่เี จาฉลากโผลข น้ึ มานนั้ นักทองเที่ยวเปย กแนๆ

9. The wizarding World Harry Potter เปนโซนที่ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท่ีเขา
มาเย่ียมชมรวมผจนภัยกันมากในแตละวัน ปราสาทฮอกวอตส(Hogworts castle) ท่ีโดงดังภายใน
ปราสาทก็ไดมีการจัดฉากใหเสมือนจริงเพ่ือใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับความวิเศษของฉากดวย

รายงานผลการศึกษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

30
เทคโนโลยี จอภาพที่มีความละเอียดและคมชดั ท่ีทันสมัยท่ีสุดอยาง 4k ทําใหทุกคนที่เขามาเยี่ยมชมตาง
ดํ่าด่ิงอยใู นของเวทยม นตก นั อยา งตนื่ เตน ทสี่ ดุ
10. Minion Mayhem (มินเนีย่ น เมเฮม)

เครื่องเลนอนิ ดอรทีจ่ ะเทรนใหทุกคนกลายเปนมินเน่ยี น เพยี ง
แคเ ขาไปนัง่ ในแคปซูลเทาน้ัน! ความนารัก สดใส และความสนกุ สนาน
ของมินเน่ียนที่จะมาชวยฝกทุกคน ทําใหเคร่ืองเลนนี้โดงดังเปนอันดับ
1 ของ USJ ในตอนน้ีครับ เปนเครื่องเลนในรม ระยะเวลาในการเลน
รอบละประมาณ 18 นาที นั่งได 8 คน / เครื่อง ระยะเวลาในการรอ
วันธรรมดา 50 -150 นาที / วันเสารอาทิตย และวันหยุด 100 -240
นาที โดยประมาณ
11. The Flying Dinosaur (เดอะฟลายอ้งิ ไดโนซอร)

เคร่ืองเลนใหมลาสุดท่ีจะพาใหทุกคนบินไปพรอมๆกับ
ไดโนเสารพันธที่บินไดเหมือนนก เปนอีกหนึ่งเครื่องเลนที่หวาดเสียว
และเรียกเสยี งกรีด๊ สุดๆของ USJ ในตอนน้ี

รีวิวของหลายๆคนท่ีไดลองข้ึนไปเลนแลวสวนใหญบอกวา
สนุกมาก เพราะใหความรูสึกเหมือนเปนนก ไดบินอยางเริงราบน
ทองฟาตอนที่เลนเครื่องเลนน้ีเราสามารถมองเห็นวิวดานบนของ
Universal Studios Japan แบบ 360 องศากันเลนเลยครบั ครั้งที่แลว
ก็มาเลน มาครั้งนี้ไมพลาดท่ีจะตองมาเลน แมวาจะยืนตอแถวรอนาน
มากประมาณ 1.30 ชั่วโมง ทง้ั หนาว ท้งั งว ง แตก็อดทนรอจนกระท่ังได
เลน ใครกลัวความสูง และไมชอบหอยหัว เปนโรคหัวใจ น้ําในหูไม
เทา กัน ไมแ นะนาํ ใหเ ลน นะครบั

ประเภทเคร่ืองเลนเปนแบบรถไฟเหาะกลับหัว ระยะเวลาในการเลนประมาณ 1 นาที นง่ั ได 32
คน / เคร่ือง ระยะเวลาในการรอวันธรรมดา 40 -150 นาที / วันเสารอาทิตย และวันหยุด 100 -200
นาที โดยประมาณ
12. THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER-MAN - THE RIDE 4K3D

เคร่ืองเลนนี้นาจะเปนเคร่ืองเลนที่ติดอันดับปอบปูลารอีกชิ้นของ USJ เพราะรอคิวนานมาก
ทีเดียวแตรอบน้ีมาเลนเปนเครื่องเนอันดับแรกมาปุป ไดเขาปบเลยแตกอนตองรอเกือบ 2 ช่ัวโมง แตถือ
วาคุมที่รอเพราะสนุกใชได ระหวางรอ แถวเราจะวกวนอยูในโรงพิมพหนังสือพิมพ DAILY BUGLE
หนงั สอื พิมพท ี่เอาดีทางถายรปู สไปด้ีกับตัวประหลาดเปนหลกั ตามทองเรื่อง ซึง่ ระหวา งรอจะมี VTR ฉาย
ปูเนื้อเร่ืองมาเปนระยะ เราจะรับบทบาทเปนคนท่ีอยูในรถที่จะตองหนีอสูรกาย 4 ตัว โดยมีสไปเดอร
แมนใหความชวยเหลือ เปนภาพยนตร 4 มิติ มีละอองนํ้า ไอรอน ไฟช็อตอะไรตางๆ สนุกต่ืนเตน
พอสมควร งงนิดๆไมร วู าสไปด้ไี ปจัดการตวั รายตอนไหน หันมาอีกทรี วบไดห มดละ 555

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

31
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

32
รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

33

ประสบการณท ่ีไดจากการเรียนเรยี นรู
สาํ หรบั วนั นี้ คือ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การวางแผนการเดินทางใหเร็วกวากาํ หนด ใหถงึ กอนเวลาอยางนอย 1 ชว่ั โมงเนือ่ งจากในแต
ละวันมีผูเขาชมประมาณวันละ 20,000 คน จึงมีความจําเปนอยางมากในการวางแผนการเดินทางให
กระชบั และรวดเร็ว

2. การเขาเลนเครื่องเลนตางๆมีการตอแถวยาวใชเวลานาน อยางนอย 1 ช่ัวโมง เพราะฉะนั้น
แลวตอ งมีความอดทน และเตรยี มอาหารและเครื่องดมื่ ไปใหพรอ ม

3. การเลนเครอื่ งเลนตางๆ กอ นและหลังเลน แลว เสรจ็ ตอ งตรวจสัมภาระส่ิงของชองตัวเองและ
รกั ษาไวใหดี ไมค วรนาํ ไปมาก

4. ควรประเมินความสามารถในการเลนเคร่ืองเลนของตัวเองใหดีวาสภาพรางกายของตนเองมี
ความพรอ มมากนอยขนาดไหน

5. จุดเลนเครื่องเลนตางๆมีการจําลองตามแบบฉบับในหนังสือและในภาพยนตร ทําใหเกิด
ความตนื่ ตาตน่ื ใจเปนอยา งมาก หากมีโอกาสจะกลับมาอกี คร้ัง

6. การซ้ือต๋ัวสามารถสมัครออนไลนไดแลวนําเอกสาร Barcode มาสแกนเพื่อเขาประตูได แต
ถาหากไมซื้อผานระบบออนไลน แลวมาซ้ือหนาประตูทางเขาตองใชเวลานานกวาเดิมเปนอยางมาก
เพราะมีผูเขาเลนจํานวนมาก ตอแถวอาจจะทําใหเสียเวลาในการเลนเคร่ืองเลนและตองใชเวลาในการ
ตอคิวนานกวา ปกติ

7. การสรางและจําลองสถานท่ีตางๆเปนไปดวยความปราณีตและสรางความประทับใจใหแก
นักทองเท่ียวเปนอยางมาก หากสามารถดึงจุดสนใจในแตละเครื่องเลนได จะสรางความสนุกและ
ประทบั ใจไมรูลมื แกผ เู ลน เชนเดียวดับดารจดั กิจกรรมตา งๆของครผู ูส อนตองเขาใจสภาพและบรบิ ทของ
เน้ือหาและกิจกรรมตางๆเปนอยางดีและสามารถดึงจุดเดนของกิจกรรมเพื่อนํามาออกแบบการเรียนรู
เพ่ือใหผ ูเรียนเกดิ การเรยี นไดอ ยา งเหมาะสมและประทับใจ เกดิ การเรยี นรูที่คงทนและยาวนานตอ ไปได

8. อากาศคอนขางหนาวมากตองหาเส้ือหนาใสไปเพ่ือเพ่ิมความอบอุนแกรางกาย และควรพก
นํ้าติดตวั ไปดว ยเพ่ือปองกนั การกระหายนํา้

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

34

กิจกรรมการเรียนรใู นวันที่ 7 วนั ท่ี 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
วนั สุดทา ยของการเดนิ ทางทา มกลางอากาศหนาวและฝนพราํ แตกไ็ มไดทําใหคณะพวกเราหยุด

เท่ียว เปาหมายวันนี้มุงไหนาไปชอปปงท่ี ตลาดคุโรมง โอซากา (Kuromon Ichiba Market, 黒門
市場) เปน ตลาดทีม่ ชี ื่อเสียงและเกาแกมากทีส่ ุดแหง หน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน
ครวั ของโอซากา (Osaka’s Kitchen) กันเลยทเี ดียว มบี รรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เลก็ ๆทอด
ยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเตม็ ไปดวยรานคาตา งๆกวา 160 รา นคา ขายทั้งของสด และแบบ
พรอ มทาน มีของกินเลนและอาหารพืน้ เมืองมากมายหลายชนดิ ใหไดชิมกัน

ของท่ีขายสวนภายในตลาดคุโรมงจะเปนของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และผักตางๆ
รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม
และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน นอกจากนี้ก็จะเปน
พวกผลไมตางๆตามฤดูกาลของญ่ีปุนที่ควรคาแกการลองเปนอยางมาก เชน แอปเปล มะเขือเชอรี่ สต
รอวเ บอร่ี เมลอ น กีวี และลกู แพร ซ่งึ ราคามักจะถกู กวา และหอมหวานกวา บา นเรา

นอกจากของสดแลว ในตลาดก็จะมีพวกรานขายของกบุ ก๊ิบแทรกตวั อยูบ าง เชน อปุ กรณท าํ ครัว
เสื้อผากระเปาตางๆ แตท่ีนาสนใจอีกอยางหนึ่งของตลาดนี้ ก็คือพวกรานขายขนมแบบทองถิ่น ที่มีท้ัง
แบบแพคเกจดูบานๆ อินด้ีๆหนอยซ่ึงอาจจะไมไดเห็นที่อ่ืนๆ ไปจนถึงแบบท่ีมีขายทั่วไป อยางเชนพวก
KitKat กลลู โิ กะ รสตางๆ ประมาณนี้ก็มใี หเลอื กเยอะอยเู หมอื นกนั

18.00 น. เดนิ ทางกลับประเทศไทย
21.55 น. ดว ยสายการบนิ NOK Scoot
(ตามเวลาประเทศญปี่ นุ )
ถงึ สนามบินดอนเมือง(ใชเ วลา 5.50 ช่ัวโมง)(ตามเวลาประเทศไทย)

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

35

ส่ิงทไ่ี ดเรยี นรูและคน พบ
ระหวา งการเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การตัดสินใจเดินทางไปตางประเทศดวยตัวเองโดยไมพึ่งคณะทัวรจากบริษัทถือเปนการสราง
ประสบการณทีส่ าํ คญั ของชีวิตในการเปด โอกาสการเรียนรสู โู ลกกวาง คิด แกไขปญ หาในสถานการณตางๆที่
เกิดขึ้นในขณะน้ันดว ยตนเองตลอดจนเรยี นรูและเขา ใจวฒั นธรรม และการปรบั ตัวใหเขากบั การดาํ รงชีวิตใน
สงั คมนัน้ ไดอยา งเหมาะสม

2. การเดินทางไปตางประเทศมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อใหกากรเดินทางในแตละคร้ังเกิดความ
ประหยัดและ ความคุมคามากที่สุดควรศึกษาแผนการเดินทางของเท่ียวบินตางๆอยางสมํ่าเสมอ และจอง
ลวงหนาในระยะเวลาทเ่ี หมาะสม

3. การกาํ หนดคาใชจา ยตางๆเราสามารถควบคมุ และจาํ กัดไดตามงบประมาณของเราเอง เชน หาก
ตอ งการจองที่พัก กม็ ีแนวทางท่หี ลากหลายมากในปจจุบันในการเลือกจองที่พักท้ังในราคาถูกและราคาแพง
ซ่ึงหากตอ งการพกั ในสถานทรี่ าคาประหยดั สามารถเลือกจองและศึกษากอนการเดินทางได

4. เมือ่ เดนิ ทางไปตางประเทศเปนกลุม คณะ หากจาํ นวนนอย 3-5 คน สามารถซอ้ื Pocket Wifi
มาใชเพื่อสําหรับการสื่อสารออนไลนและการใช ระบบ GPS ในการนําทางเพ่ือเดินทางไปสถานที่ตางๆ
แตถาหากไปจํานวนมากกวานั้น แนะนําใหซ้ือ SIM โทรศัพท และซื้อ Pocket Wifi เพ่ิม เพื่อใชในการ
ติดตอ สอื่ สารไดอยางสะดวกในกรณีที่พลัดหลงหรือติดตออยา งเรงดว น ซงึ่ การซอ้ื นน้ั สามารถดาํ เนินการ
ตดิ ตอกอ นการเดนิ ทางและรับทห่ี นารานไดทส่ี นามบินไดเลย

5. ควรมีการศึกษาสภาพอากาศในชวงท่ีเดินทางใหชัดเจน เตรียมรม หรือเสื้อกันฝนไปใหพรอม
หรอื ชุดกันหนาว

6. เตรยี มชุดใหพ อดกี ับการทศั นศึกษาใหพรอมและเหมาะสมกับสภาพอากาศ
7. การซ้ือน้ําหนักเพิ่มเพ่ือเตรียมหลังจากเดินทางทาง ควรคํานวณใหเหมาะสมหากซ้ือหนาเคานท
เตอรร าคาคอนขา งแพงมาก
8. การเดินทางไปทัศนศึกษาในแตละประเทศจะมีโปรแกรมหรือบัตรพิเศษสําหรับการเดินทาง
ควรมกี ารศึกษาใหร อบดา นเพ่ือใหส ามารถบัตรเหลาน้นั มาใชใหเกดิ ประโยชนส งู สดุ ในการทัศนศกึ ษา
9. ควรศึกษาเก่ียวกับการเดินทางดวยรถไฟไปในสถานีตางๆเพื่อใหเดินทางในระยะทางท่ีส้ัน
ท่ีสุด
10. ควรมกี ารศกึ ษาสถานที่ในการเดนิ ทางไปท่ีตา งๆ เพ่ือใหการเดนิ ทางในแตล ะวนั คุม คา สูงสดุ
11. สถานท่ีแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีหลากหลาย สามารถใชไดตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะคิด
อตั ราคา ธรรมเนียมในเงนิ จาํ นวนหนง่ึ
12. การเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกแตละท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวสามารถเตรียมเงินเพ่ือ
เลือกซ้ือไดตามใจชอบ หากมีความลังเลไมเลือกซื้อ อาจะเสียดายพลาดโอกาสในการซื้อนั้นได แตของ

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวา งวันที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

36
ฝากที่เปนขนมบางอยางสามารถเลือกซื้อในรานคาใหญไดเชนกัน เพราะฉะน้ันแลวตองพิจารณาให
เหมาะสม

13. ในการเดินทางแตละท่ี หากไมม่ันใจอยาแสดงความเชื่อมั่นวาเรารูทุกอยาง ควรสอบถาม
เจาหนาที่หรือคนแถวน้ันเพื่อแนะนําและบอกสถานที่ จุดมุงหมายของเราใหถูกตอง เพื่อปองกันการ
เสยี เวลาในการเดนิ ทางไปในแตล ะสถานที่

14. เน่ืองจากการเดินทางตองใชระบบรถไฟและเดินเทาเปนสวนใหญควรเตรียมรางกายให
พรอมสํากับการเดินเทาเพ่ือไมใหเกิดความเหน่ือยลาจากการเดินทางในแตละวันและเตรียมชุดยาหรือ
แผนคลายกลา มเนอื้ ไวใชห ลงั จากการเดนิ ทางในแตล ะวัน

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

37

การเตรยี มความพรอ มสาํ หรับ
การเดินทางไปญปี่ ุน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 1
มาเปนทีม
จาก Small Trip สู Big Trip 2019
การเดินทางเพื่อเรยี นรู ของครไู ทยหวั ใจ ไกลถ่ิน
กจิ กรรมทัศนศึกษาและแลกเปลย่ี นเรยี นรูว ฒั นธรรมธรรมคร้งั ท่ี 3 ของประเทศญ่ปี ุน และเปน ครงั้ แรก
สําหรับสมาชกิ ใหม หลายๆทาน

ถือเปนอีกคร้ังหน่ึงท่ีมีความสนุก
แสนสุดประทับใจ เพราะวาเราไดเพ่ือนใหม
ตางโรงเรียนที่มีหัวใจของการทองเที่ยว
เรียนรูเหมือนๆกัน จํานวน 14 ชีวิต ที่
เดินทางไปกันเองไมพ่ึงพาบริษทั ทัวร ไปแบบ
Backpacker สนุกที่ไหน ชอบที่ไหนก็อยู
นานๆ จนอ่ิมอกอิ่มใจ ดวยราคาสุดแสน
ประหยัด25,000 บาท (คาต๋ัวเครื่องบินไป-
กลับ คาท่ีพัก คารถไฟ ) ไมรวมคาอาหาร
การกินคาของฝาก คาเขาเลนเคร่ืองเลน
ตางๆ ข้ึนอยูกับกําลังทรัพยและพความพึงพอใจของแตละคน แลวกัน (เด๋ียวจะคอยๆแจงรายการ
คา ใชจายใหทราบในภายหลงั ) ไปทุกคร้งั กลบั มาทกุ ทีก็ตองมาสรุปส่งิ ที่ตนเองไดเ รยี นรูแ ละทองเท่ยี วไกล
ในตางแดน เก็บไวเพ่ือเปนความรูและความทรงจําและถายทอดประสบการณของตนเองไวหรือเผอื่ วา มี
ใครสนใจ สามารถดาํ เนินการตามไดกไ็ มหวงลิขสทิ ธิ์ อกี เชน เคย

จะคิดหรือจะทําอะไร เราก็ทําอยางมีเปาหมาย ทําอยางมีความหมาย เราตองมองใหลึก ดูให
กวาง อยางเขา ใจจะทาํ ใหเราทําอะไรตางๆอยางมีมาตรฐาน เราไปเพ่ือพัฒนาตนเอง เรยี นรูระหวางทาง
คอยๆซึมซับ ที่ตางๆ ท้ังทางตรง ทางออม อยางนอยเราก็เกิดความกลาที่จะออกจาก Safe zone กลา
คิด กลาลอง กลาทํา ส่ิงใหมๆอยางไมจําเจ สนุกกับการคิด การวางแผน การแกปญหา สรางความทา
ทายใหชีวิต สักคร้ังหนึ่งในชีวิตก็ยังดี อยางเชนทุกๆครั้งและในคร้ังนี้ก็เชนเดียวกันเราเองก็ไมได
หละหลวมเร่ืองความปลอดภัยในชีวิต การเดินทาง และการทํางาน แมกระทั่งดานอื่นๆ เราไดคิด ได
วางแผน ไดทําการบาน ศึกษามาเปนอยางดี เอาใหคุมกับคาแรงที่เราหา แลวสรางคุณคาใหกับชีวติ ของ
การเดินทางใหเต็มที่ ซ่ึงรายละเอียดครา วๆ พอใหเห็นภาพ พวกเราไดมีการกระทําดังตอไปน้ี

#ขออนุญาตหนวยงานตนสังกัดเพ่ือเดินทางออกนอกประเทศ ทุกครั้งท่ีไปไหนในชวง
Summer ปดเทอมใหญ หรือปดเทอมนอย ชวงตุลาคมก็ควรทําอยูเสมอเร่ืองน้ี ขาราชการครู ก็ถือ
ปฏบิ ตั ิกนั มาอยูแลว แตถาหากอยใู นชวงเปด เทอมแลว ก็ทําเรอื่ งลา ตามปกติครับ

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวนั ที่ 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

38
#ทําประกันชีวิตสําหรับการเดินทาง ควรตองทํา เราไมรูวาจะเกิดอะไรข้ึนในวันขางหนา อยาง
นอยเราก็คิดวาราคาไมกี่รอย เสียหนอยแตก็คุมครอง เราไดพอสมควร ขนาดต๋ัวเคร่ืองบินยังจายไดเลย
ใชมยั้ ครับ หากทาํ แลวก็ควรแจงบุคคลอนั เปน ท่ีรกั ทราบดวยนะวาเราทํา อยา คดิ วาเปนเร่อื งลอเลน
#จองตวั๋ เครอ่ื งบินไปกลับลว งหนา ไดใ นราคาประหยัดกวาปกตเิ กือบๆเทาตัวเลยทเี ดยี วซึ่งเราก็
ตองคิด ตองวางแผนอีกเชนเคย วาแลวละคร้ังจะไปที่ไหน สายการบินไหนมีโปรโมช่ันอะไรดีๆแจงมา
บาง หม่ันหาเวลาติดตามบางเปนคร้ังคราว ไมวาจะไปเที่ยวท้ังในประเทศและตางประเทศทําได
เหมอื นกัน
#วางแผนลวงหนา วาวันที่ไปน้ันจะตองมีการมอบหมายงานแทนอยางไรบางมีการเซ็นชือ่ กํากบั
รบั รอง หรอื ข้นึ อยูกับบริบทของแตละหนวยงานอกี เชน กนั
#รว มคิดรวมวางแผนวาอยากไปทไี่ หน ทไ่ี หนที่ควรไปเยี่ยมชม ทไี่ หนจะไปซอื้ ของใชสดุ พรีเม่ียม
แลว คาํ นวณการใชค า ใชจ ายคราวๆ ตง้ั เปาไวข องแตล ะรายบคุ คล แลว เสนอความคิดเห็นรว มกัน
#การจองตั๋วรถไฟ สําหรับเดินทางที่จะประหยัดและคุมคาสําหรับการเดินทางไปในหลายจุด
ของเมืองตางๆ ทั้ง ต๋ัว บัตร Amazing Pass OSAKA และ KANSAI THRU PASS ซึ่งเราเลือกจอง ผาน
HIS ซ่งึ บตั รนี้เมือ่ เราแสดงในจดุ หรือแหลง ทองเท่ียวสําคัญๆจะสามารถเขา ชมเขาเลน ไดฟรี และถา จะไป
ทอี่ ืน่ ๆนอกจากทีผ่ มไปนี้ ตองศึกษามาใหด ีๆอีกเชน กนั จะไดว างแผนเทีย่ วอยางคุมคา
#การทําตารางการเดินทางก็สําคัญเชนกันวาในแตละวันเราจะตองทําอะไรบาง ตองไปเท่ียวท่ี
ไหน จะซ้ืออะไร วิธีการวางแผนงายๆก็คือ เราตอ งกําหนดวาเราจะไปที่ไหนบางในแตละวนั และจะตอง
เดินทางไกลแคไหน ที่ตรงไหน ท่ีจะสามารถไปไดในวันเดียวพรอมๆกัน และยังตองเช่ือมโยงกับบัตรต๋ัว
รถไฟ ทเ่ี ราจองมาดว ย จะไดใ ชอยา งคุม คา ไปแลว สามารถผอ นคลายความเมอ่ื ยลา จากการเดนิ ทางดวย
เทาที่ตรงไหนจะดวยการชอปปงหรือวาจะเดินทางกลับท่ีพักเลย แลววันตอมาจะไปท่ีไหนก็วางแผน
กําหนดความหนักเบาของการเดินทาง แตสําหรับสายโหดอยางคณะนี้ ยอมเดินหนัก เที่ยวหนัก และ
เตม็ ที่ในทกุ วนั จรงิ ๆ
#การจองที่พัก ก็คอนขางเลือกเอาท่ีอยากไดอยูนานพอสมควร อยากไดที่เงียบสงบ ปลอดภัย
สะอาด ใกลสถานีรถไฟ และใกลท่ีทองเท่ียว ถาต้ังใจหา ก็ยอมไดจริงๆ อีกทั้งราคาท่ีเราไดก็แสนจะ
ประหยดั และคุมคาจริงๆ จะจองผา นเว็บไซตท ี่เขาโฆษณาในทีวี หรอื จะหาตามกระทูพนั ทิป แลว หาจอง
ตอ ก็ได แตขอใหเนน ถึงความปลอดภยั มาเปนอันดบั แรก
#Pocket WiFi หรือ sim WiFi มีหลายราคา ใหเลือก อยูท่ีความสะดวกแตละคน ซ่ึงควร
จะตองมี ถาจะไปเปนคณะ ขนาดไปกนั เอง 3 คน ยังหลงเลย แลว นีม่ าต้ัง 14. คน ของมันตองมเี พราะวา
ตองใชสําหรับติดตอกันเผื่อพลัดหลงกันมาจะไดไมเสียเวลาตามหากันนาน หรือหากตองการนัดหมาย
อะไรจะไดงาย อีกทั้งยังจําเปนสําหรับการใชเพื่อศึกษาแผนท่ีการเดินทางดวยรถไฟ ซ่ึงลําพังใชวิธีการ
อานแผนที่คงไมเพียงพอ ยิ่งไปครั้งแรกๆดวย ยิ่งตองทําการศึกษาวิธีการลวงหนามาใหดีๆ แตถาเขาใจ
แลวจะเปนเรือ่ ง ท่ีงา ยมาก แตถ งึ กระนนั้ เมื่อเราเขา สวู ิธกี ารใชจริงๆก็พบวาเราตองเรยี นรสู ิง่ ใหมๆ ทเ่ี รา
คนพบในขณะน้นั จากแผนที่ดวยอีกเชนกนั จงึ ยํ้านกั ยํา้ หนาวา ตองศกึ ษามาลวงหนาใหดๆี
#ฤดูกาลทไี่ ปตรงกบั หนาไหน มเี ทศกาลอะไรทีเ่ ดน ๆศกึ ษามาใหด ๆี
#ยาประจาํ ตัวติดตัวไป เชน ยาแกภ มู แิ พ ยาแกป วด ลดไข ยาแกท องอดึ ทองเฟอ หรือยาอ่ืนๆที่
คิดวาตัวเองจะเปนปญหาแลวจะแกไขไดอยางทันทวงทีก็ควรนําไป เขียนช่ือกํากับ หรืออาจจะมี
ใบรบั รองแพทยกํากบั และโหลดไวใ ตทองเคร่อื ง

รายงานผลการศึกษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวา งวนั ที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

39
#เส้ือผาและรองเทา จะตองเอาไปก่ีตัวกี่ชุด บางคนตั้งเปาวาจะตองไปถายรูป ชุดไมซํ้า ตอง
เปลี่ยนทุกวัน ถาเปนอยางน้ันตองยอมแลกนํ้าหนักกระเปาที่หายไปกับจํานวนของท่ีเราจะซ้ือและหอบ
กลบั มายังประเทศเรา ถาเอาไปนอยๆ พอใสได แลว ไปหาซ้ือที่นั่นก็ไมหวงหา มข้นึ อยูกับกําลังทรพั ยของ
แตละคน ถาไปหลายคนอยางน้ี ถานําหนักประเปาเกิน ก็หาคูจับแชรนําหนักใหกัน ซ่ึงเราก็ทําอยางน้ี
แหละ ตัวอยางเชน ขาไป นํ้าหนักกระเปาลากของเราท่ีจะตองโหลดใตทองเครื่องไมเกิน 10 กิโลกรัม
(ตามทเี่ ราจองไวต อนจองตั๋ว ซ่ึงจะระบนุ ําหนกั กระเปา ไวใ หเ ราทราบในตอนนัน้ หรอื ถา มากกวานีไ้ ดไหม
ก็ตอบวาได แตตอ งเสยี คาใชจ ายเพ่ิมอีก ) แตเ ราดนั เอาเสื้อผาไปเยอะ ทง้ั รองเทา เสื้อกนั หนาวเอาแบบ
เต็มท่ีจัดเต็ม รวมแลวได 12 กิโลกรัม แตเพ่ือนเรา เอาใสกระเปาลากไปแค 7 กิโลกรัม เวลาจะเช็คอิน
เราก็ไปพรอ มกนั แลวบอกวา Together.... OK (ฮา ๆๆๆ) เขาก็จะเขา ใจแลว เรากส็ บายใจขน้ึ เครื่องได
#นํ้าหนักกระเปากอนไปหลังไปจะตองคํานวณนํ้าหนักใหดีๆวาเราจะตองแบกอะไรไป และ
หอบอะไรกลับมาบาง ทั้งซ้ือของใหตัวเอง และท้ังท่ีฝากซื้อก็เยอะ กรณีที่หลายคนฝากเพ่ือซ้ือนั่น ซ้ือนี่
บางทีตอ งเขาใจดวยวา เปา หมายของคนแตละคนน้นั เขาเนน หนักไปทางไหน บางคนหนักไปในทางเท่ียว
บางคนหนักไปในทางชิมนน่ั โนนนี่ บางคนหนักไปในทางซ้ือของ เพราะฉะนั้นแลว ถาเพื่อนที่ไปเขายินดี
รับปากวาฝากซ้ือของไดก็จงสบายใจในระดับหน่ึงวาคุณนาจะไดของตามที่ออรเดอรมาน้ัน แตถาเขาไป
เทีย่ วแลว ฝากซือ้ ของดวยแลว เกดิ ไมไดขน้ึ มาก็ตอ งเขาใจไวดว ยวาเขาอาจจะไมส ะดวกใจมากเทาใดนกั ก็
จงอยารบกวนและกวนใจเขาเลย บางทีเห็นหลายคนเขาเก็บเงินมาท้งั ป ทํางานมาทงั้ ป ตอ งการพักผอน
ใหสบายใจบาง ก็ควรปลอยเขาไป ใหไปอยางสบายใจ และอยาคาดหวังกับของฝาก คนน้ันวาจะตองได
อยางน้ัน ตองไดอยางน้ี ทําไมไมมาฝากบางเลย และอื่นๆอีกบลาๆๆ ก็ชางเขาเถอะ และก็ขึ้นอยูกับตัว
บคุ คลมากกวาอีกน่ันแหละครับ แตสําหรับผมแลวก็ฝากไดซ้ือได ถามถี าเหน็ ก็ซื้อให หรือบางทีถา ไมไหว
จริงๆก็จะแจงใหทราบวามีหรือไมมี ถาไมสนิทจริงก็คงไมทําใหไมยอมตกคํารับปากแนนอน สวนราคา
ของน้นั กข็ น้ึ อยูกับเจา ตวั เองแหละวา จะยินดีและยนิ ยอมจายเงิน กับของฝากซือ้ ของทถ่ี ูก ของท่ใี ช และ
ของทชี่ อบนัน้ แบบไหน อนั นี้ไมขอยงุ
#การใชเงินเมื่อไปถึงแลวหาเราจายคาต๋ัว ไปแลว คาท่ีพักไปแลว คาต๋ัวรถไฟไปแลว ทีน้ีก็จะ
เหลือคากินในแตละวัน บางที่พักที่เราจองก็จะมีอาหารเชา อาจจะพวงมากับนํ้า ขนม นม ชา กาแฟ ให
บางที่ไมมี ฉะนั้นเม่ือไปถึงเราจะใชเงินยังไง กินอาหารแบบไหนตองเลือกดีๆ อาหารถูกๆ ชุดขาวกลอง
ในซุปเปอรมารเก็ต และอรอยก็มีเยอะสามารถซ้ือมาทานได หรือวามื้อไหนจะอยูหรูหรากินแพงๆก็
จัดสรรใหดี หนักบาง เบาบางสลับปนกันไป นอกจากนี้แลวบางท่ีท่ีเราไปนั้นตองเสียเงินคาเชาชมก็ตอง
ยอมจาย บางที่เขาฟรีเพราะวาเราใชสิทธิ์จากบัตรตั๋ว Amazing Pass OSAKA และ KANSAI THRU
PASS ซึ่งเราเลือกจอง ผาน HIS นั้นก็มีเราตองเลือกดูดีๆ สวนใหญแลวท่ีท่ีเขาไปในแตละจุดนั้นก็เปนท่ี
เดนๆ ดังๆท่ีเราจะตองไปอยูแลวรวมอยูในต๋ัวน้ัน ก็ถือวาคุมคามากๆ จึงยํ้าอีกคร้ังวาตองศึกษามาใหดีๆ
สละเวลาแตละวันอยางละนิดหนอยเตรียมการมาเท่ียว สวนคาใชจายเมื่อเขาไปในท่ีน้ันๆจะมีจุดขาย
ของฝากของท่ีระลึกที่เปนของเฉพาะท่ีน้ันๆก็บริหารจัดการเงินของตัวเองใหดีแลวกัน เพราะจะออกมา
แบบไมทนั ต้งั ตัวอยูบอยครง้ั
#กายพรอ ม ใจพรอม เงินพรอม ก็ไปไดแลว
การไปเที่ยวของเรานั้น เราไปเฉยๆหรือวาจะไปแบบไหนใหคุมคาท่ีสุดก็ข้ึนอยูกับตัวเราเองอีก
เชนกันวาจะเก็บเก่ียวประสบการณ เรียนรู ระหวางทางมากนอยแคไหน จะผิวเผิน หรือซึมซับรับรูดวย
ใจ ถามวา ทําไมตอ งไปญป่ี ุน ก็ตอ งบอกวา ก็คนมนั ชอบอะ อยากไป ไปแลว กย็ ังอยากไปอีก ไปไดไ มเบื่อ

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวา งวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

40

ยังมีอะไรที่ใหเราตองเรียนรูอีกมากมาย ลําพังไปเพียง 7-10 วันคงไมเพียงพอ ก็คงตองไปย้ําซํ้าทวนกัน
บาง ส่ิงหน่ึงท่ีชอบมากและประทับใจคือลักษณะธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม การใชชีวิต และวิธีคิดของ
เขา ไดว างแผนเช่ือมโยงสัมพนั ธก นั อยางลกึ ซง้ึ
- โปรดตดิ ตามตอนตอไป -
ตอนท่ี 2
หลงั จากพักจรงิ ๆจังๆกบั วนั หยดุ ยาว มา 1 วันเตม็ ๆ
วนั นไ้ี ดเวลามาสรุปคาใชจายแบบตวั เลขกลมๆชัดๆ ในทริปน้ี 4-10 เมษายน 2562 รวม 7 วนั 5 คนื
25,000 บาท นั้นมันเปนมายังไงบาง
ครัง้ นี้ถือเปนคร้ังท่ี 3 ของการเดนิ ทาง โดยมจี ดุ หมายที่ 2 เมอื งหลกั คอื โอซากา และเกียวโต (OSAKA
และ KYOTO) ไปเกบ็ บางจุดทยี่ ังไมไดไปเชน วดั ทอง ท่ีสวยงามสมชอ่ื ประสาทฮิเมจทิ ี่สวยเปน อันดับ
สองของประเทศญี่ปนุ ไปดดู งซากรุ ะท่ีบานสะพรง่ั รบั การมาของพวกเราท้ัง 14 อยางตื่นตาประทับใจ
สัมผสั บรรยากาศเยน็ ๆ วิวสวยๆ ในชว งซากุระบานมนั เปนอะไรท่ีพีคมากๆ และไปยังแหลงชอ ปปงของดี
ทีไ่ ปแลว อยากไปอีก ซงึ่ จะกลาวไวใ นสรุปอนั ตอ ไป
การเดนิ ทางในครงั้ นเี้ ปนการเดนิ ทางที่ใหญข ้นึ มากจาก 3 ชวี ิต เปน 14 ชีวติ ชวนเพ่ือนทส่ี นิท ชวนคนท่ี
รกั ชวนคนท่ีไวใ จ ชวนคนที่ผูกพนั กนั มากนาน มารวมบันทึกการเดนิ ทางของครนู กั รักการเดนิ ทาง
วันนไี้ ดโอกาสมาสรุปคาใชจา ยกอ นมาสรุปการเดินทางในแตละวันจากความเดมิ ตอนท่แี ลว ขอเอาเปน
ตวั เลขกลมๆ ละกันนะครับ ท่ีวา 25,000 บาท เนี่ยมีอะไรบาง คาใชจายก็จะมีดงั นี้
1 คา ต๋ัวเครื่องบนิ ไป-กลับรวมคาเพมิ่ นําหนักกระเปาตอนขากลบั แลว อยทู ่ี 14,746 บาท
2 คา ท่ีพกั 5 คืนหองใหญอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครนั ประมาณ 6,590 บาท
3 คา ฝากกระเปา ไปและกลบั 250+120 = 370 บาท
4 คา ตว๋ั รถไฟ (KANSAI TRUE PASS) 3 วัน 1,660 บาท
5 คาบัตร OSAKA AMAZING PASS 2 วัน 1,000 บาท
6 คา POCKET WI-FI ของ SAMURI WIFI ราคา 300 บาท
7 คาประกันการเดินทาง 5 วัน 378 บาท
รวมคา ใชจาย 25,044 บาท
.
.
.
.
สวนคาใชจายอนื่ ๆนอกเหนือจากการไปเท่ยี วในคร้ังนเ้ี ชน เดมิ ซึง่ แลว แตบ ุคคลทจ่ี ะใหค วามสนใจจับจา ย
ใชสอยเอง ซึ่งคิดแตละคนยอมไมเทากันอยแู ลว ในสวนของผมเองเนยี่ ก็จะมีดงั นี้
1 คาบัตรเขา UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 2,500 บาท
2 แลกเงินสดจาํ นวนเงิน 47,000 เยน เปน เงินประมาณ 15,000 บาท
2.1 คา อาหารแตะละวนั โดยเฉลยี่ ประมาณ 1,100 เยน ตอ วัน ประมาณ 7,700 เยน (2,300 บาท)
2.2 คาเขาชมและคา รถบางจุดท่ตี องจายเงนิ สด ประมาณ 2000 เยน (600 บาท)

รายงานผลการศกึ ษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

41
2.3 คาของที่ระลึก ของใชสวนตัว ประมาณ 1,0000 เยน (3,000 บาท)
2.4 คาของฝากสวนตวั ประมาณ 21,000 เยน (6,400 บาท)
2.5 คา ของผูอ ่นื ฝาก ประมาณ 9,000 เยน (2,700 บาท)
.
.
.
.
ทีจ่ รงิ งบประมาณ 25,000 บาท ก็ไปเทย่ี วไดค รบั หรือจะเอาแบบหลวมๆหนอ ยปก็ประมาณ 30,000
บาท กจ็ ะดูดีและสบายๆ หรอื ลองลดคา ใชจายอื่นๆบางสว นทเ่ี ปน คาใชจ า ยสวนตวั ลงไปอีก หรืออาจจะ
ลองจองเท่ยี วบนิ แบบราคาประหยดั กวานี้ หรอื ที่พักทีด่ วาจะฝากประเปา และมานอนเฉยๆ ก็ยอ มทําได
อีกเชน เดยี วกัน แตจ ะตองวางแผนดๆี จะไดเ ที่ยวอยา งมีความสุข ไป 7 วนั 5 คนื ถือวาคุมคามากๆ ได
ท้ังของฝากไดทั้งเลน สนุก ไดเ จอเพ่ือนใหม
สําหรับครัง้ น้ี และทุกๆคร้งั ยังคงconcept เดิม คือฉลาดคิด ฉลาดใช ท้ังดา นการใชเงนิ ใชเวลา ใชช ีวติ
..และ ตองการเก็บเก่ียวระยะทางและบนั ทกึ ของการทองเท่ียวอยางคุมคา และมคี วามสุขในทุกๆวันกับ
เพือ่ นๆรวมทางอันเปนทร่ี ัก ถือวาเปนสว นหนึง่ อนั แสนมีคา และประทบั ใจมากๆในครง้ั นี้
#รักใครใหพาเที่ยว
#อยา ลืมชวนคนรกั คนสนิทไปเที่ยวดวยกัน
#ชวนเขาแลวเขาไมไ ปอีกเร่อื งนงึ ครบั ฮาๆๆๆ
- โปรดตดิ ตามตอนตอไป -

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวนั ที่ 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

42

สงิ่ ที่ไดเ รียนรจู าก
สงั คมญีป่ นุ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สอนใหเห็นคณุ คา
การเห็นคุณคาในที่นี้ หมายถึง การเห็นคุณคาของส่ิงของตางๆ และใชสอยอยางทะนุถนอม

รวมถึงการใชส อยใหเกิดประโยชนสูงสดุ อีกดว ย คิดวา หลายๆ คนคงเคยไดยนิ มาบา งวา “คนญ่ีปนุ จะไม
คอยทานอาหารเหลือ” ซ่ึงก็เปนหน่ึงในเร่ืองของการเห็นคุณคาของอาหาร และอีกประการหน่ึงก็คือ
การทานอาหารใหหมดน้นั ยอ มเปนการเหน็ คณุ คา ของเงนิ ทีจ่ ายไปดว ยเชน กนั

ในสวนของการใชสิ่งของตางๆ ก็ตองดูแลรักษาอยางดี ซ่ึงจะเห็นไดวาของใชมือสองจากญี่ปุน
นั้นสภาพดีมากๆ ซ่ึงวิธีที่ดีท่ีสุดท่ีจะสอนใหเห็นคุณคาน้ันก็คือ “การรับผิดชอบส่ิงของหรือการกระทํา
นั้นๆ ดวยตัวเอง”เนื่องจากส่ิงท่ีไดมาดวยตนเองหรือรับผิดชอบดวยตัวเองนั้น เรายอมเห็นคามากกวา
สิ่งที่คนอื่นประเคนใหมา ดังน้ัน เด็กญี่ปุนที่สามารถทํางานพิเศษเลี้ยงตัวเองได หรือสามารถซ้ือของได
ดวยเงินของตัวเองนั้น ยอมจะรักษาของที่ซื้อมาอยางดี ซ่ึงโดยท่ัวไปในญ่ีปุนผูปกครองจะเปนผูมอบ
หนาที่ใหเด็กๆ รับผิดชอบ เพ่ือใหเด็กๆ มีความภูมิใจในตนเองเม่ือสามารถปฏบิ ัติหนาท่ไี ดพรอมทั้งดแู ล
รักษาส่ิงเหลา น้ันอยา งดอี ีกดว ย
2. สอนใหมีระเบียบ

ระบบระเบียบของญี่ปนุ นน้ั ไมไดสรา งกันเพยี งวนั สองวนั และเราคดิ วาก็ไมไดส รางจากการอา ง
ถึงจติ สาํ นกึ ใดๆ แตทุกสถานบนั ของญ่ีปนุ น้นั จะมีการสรา งความคิดท่เี ปนระบบใหต ง้ั แตเดก็ ทําใหค วาม
มรี ะเบียบเปนหนา ทท่ี ่ีพึงปฏิบัตติ ติ อ สังคม ทั้งท่ีบานและโรงเรียน โดยการทาํ ส่ิงตางๆ ใหเปนนิสยั และ
สอนใหรูจักหนาที่ทต่ี นเองตอ งปฏบิ ัตใิ นสงั คม อาทิ สอนใหท ิ้งขยะอยางเปน ระบบ หรือการเขา แถวให
เปน ระเบยี บ ซ่ึงจะสอนดว ยการใหเ หตุและผลของการปฏิบัติตาม รวมทง้ั ผลกระทบของการไมปฏิบตั ิ
ตาม
3. สอนใหเ ตรยี มพรอมอยูเสมอ

เรือ่ งราวเหลาน้ไี ดเ รียนรจู ากประสบการณตัวเองเลยทีเดยี ว ในตอนทม่ี าทศั นศึกษาทญ่ี ่ีปนุ
ใหมๆ เราไมเ คยมีความรใู นการรบั มอื ภยั พิบตั ิตางๆ เลย ทําใหตองอยูอยางประหวนั่ พรนั่ พรึง เนอื่ งจาก
ญปี่ ุนน้นั เปนประเทศที่มีทงั้ แผนดินไหว สึนามิ พายไุ ตฝ นุ พายุหิมะ ดนิ ถลม และอน่ื ๆ อีกมากมายที่จะ
ทําใหเ กดิ อันตรายตอชวี ิตของเราไดอ ยางงายดาย เราก็ตองหาทางรับมือกบั ปญหาท่ีพรอ มจะเกิดได
ตลอดเวลา ท้ังการศกึ ษาเกยี่ วกบั วิธีการรบั มือกับแผน ดินไหว การอพยพ หรือวา การปองกนั ตนเองจาก
ภัยพบิ ัตติ างๆ บรรดาเด็กๆ ชาวญ่ีปนุ ก็จะไดรับการสอนมาจากโรงเรียน และในขณะเดยี วกันท่บี านก็มี
การเตรยี มชดุ อพยพ ทางดานเขตการปกครองแตละทองท่ีก็ยงั มีการสงหนังสือปองกนั ภยั มาใหทุกปใ น
วนั ปองกันภัยใหประชาชนไดศกึ ษา

จะเหน็ ไดวา การสอนของญ่ีปุนนนั้ ไมไดส อนแคท ่ีโรงเรียน แตเ ขาสอนกนั ดว ยระบบสงั คม ทําให
เกิดการเตรียมพรอมใหทกุ สถานการณ ทุกสถานท่ี

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

43
4. สอนใหเ คารพผูอืน่

การเคารพผูอ่ืนน้ันไมใชการเคารพนับถือหรือเคารพนบนอมผูท่ีมีฐานะสูงกวา แตเปนการ
เคารพและใหเกียรติผูอื่นในฐานะมนุษยคนหน่ึงท่ีมีความเทาเทียมกันในทุกๆ ดาน ไมวาเขาจะทําอาชีพ
ใดกต็ าม ไมด ถู กู หรือคิดวาเขาตํ่ากวาตนเอง น่ีเปน ความคิดหน่งึ ที่เราชอบมากของคนญ่ปี นุ
ซึ่งอาจารยชาวญ่ีปุน ทานหนึ่งไดเ คยกลา วสอนนักเรียนวา หากเราทําสถานที่ของโรงเรียนเลอะเทอะ ซึ่ง
ทําใหคุณปาท่ีคอยทําความสะอาดใหเราไดใชสถานที่สะอาดๆ ทุกวันตองลําบาก มีงานเพิ่มขึ้น เราควร
ขอโทษเขา และพยายามรักษาความสะอาดเพ่ือแทนคําขอบคุณคุณปา ทําใหเราเห็นวา หากเราเคารพ
ผูอืน่ มาพอ การกระทําของเราก็จะเปนไปในทางท่ดี ดี ว ยเชนกัน
5. สอนใหตรงตอเวลา

เชื่อวาทกุ คนตองเคยไดย ินถงึ กิตติศัพทความตรงเวลาของญี่ปนุ ทง้ั ผูคนและการใหบริการตางๆ
เชน รถไฟ รถบัส ความตรงตอเวลาน้ี เกิดขึ้นจากการท่ีมีการสอน พรอมกับการปฏิบัติอยางเปน
ธรรมชาติและทําเปนประจําสม่ําเสมอ การสอนนั้นไมไดมีการตรากฎข้ึนมาวา การมาสายหรือการไม
รักษาเวลานั้นคือสิ่งที่ผิด แตจะเปนการสอนวา การท่ีเรามาไมตรงเวลาน้ันหมายถึงวาเราทําใหผ ูรวมนดั
ตองเสียเวลารอซงึ่ ถือวาเปนเรือ่ งที่รา ยแรง ทําใหเรารูสึกวาการไมรักษาเวลานั้นมีผลกระทบตอผูอ่ืน ทํา
ใหเขาเดือดรอ น มากกวาจะมานั่งลงโทษคนทม่ี าสาย แลวคนๆ น้ันกไ็ มส ามารถปรบั ปรงุ ตัวเองหรือคิดได
เองวาตอ งมาใหต รงเวลาแตอ ยางใด
6. สอนใหอ ดทนอดกลัน้

ความอดทนของคนญ่ีปุนน้ันเปนเลิศจนเปนที่เล่ืองลือมาแตไหนแตไรอยูแลว คร้ังหน่ึงเราเคย
เหน็ คณุ แมซอ้ื ขนมใหเด็กในรา นสะดวกซ้ือ (แตย งั ไมไ ดจ า ยเงิน) นอ งพยายามจะแกะขนม แตคุณแมบอก
วา การแกะทานในรานนั้นถือวาเปนการขโมยอยางหน่ึง หากลูกทําจะกลายเปนคนไมดี ดังน้ันขอให
อดทนจนคณุ แมจ ายเงินเสรจ็ แลวออกจากรานกอ นจึงจะแกะได นอ งเองก็ต้ังใจฟงและไมง อแง อดทนรอ
จนทุกอยา งผานไปดวยดี

นอกจากครอบครัวจะสอนการปฏิบัติตัวที่ควรกระทําในสังคมแลว ยังสอนในเรื่องของความ
อดทนของเด็กอีกดวย โดยสอนใหเด็กรูวา หากรูจักอดทน ใหทุกอยางเปนไปตามส่ิงท่ีถูกท่ีควร เขาก็จะ
ไดส่ิงน้ันในไมชา เพียงแคอดทนรอ สิ่งน้ีเปนส่ิงเล็กๆ ที่สรางกันไดในครอบครัว และสรางคนที่มีความ
อดทนในอนาคตไดอกี ดว ย
7. สอนใหร ูจักขอโทษ

คนไทยเรามักสอนใหรูจักขอบคุณ แตนอยนักที่จะสอนใหยอมรับผิดและขอโทษอยางจริงใจ
แมวาคําขอโทษนั้นจะเอยออกมายากย่ิงกวาคําขอบคุณ แตเม่ือเรารูจักขอโทษแลว จะทําใหเรายอมรับ
ไดทั้งขอดีและขอเสียของตนเอง รูจักออนนอมถอมตนโดยท่ีเราไมตองบังคับ อีกทั้งยังทําใหเรารูจักให
อภัยคนไดงา ยขึน้ ดว ย

ในภาษาญ่ีปุนมีการขอโทษหลากหลายแบบหลายสถานการณ บางประโยคยังแฝงดวยคําแสดง
ความขอบคุณอีกดวย อาทิ การใชคําวาขอโทษในลิฟตเวลาที่มีคนกดลิฟตใหน้ัน หมายถึงวาขอบคุณที่
ชวยกดลิฟตให พรอมทั้งขอโทษที่ทําใหลําบาก หรือแมแตคําวา “รบกวนดวยนะครับ/คะ” ก็เปนการ
แฝงความเกรงใจเอาไวด วยเชนกนั

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

44
8. การเรียนรูนอกหองเรียน

สงั เกตไดอ ยา งชดั เจนไดเ ลยวาไมว า จะเดนิ ทางไปทองเทยี่ วในสถานท่ีทางประวัติศาสตรใ ดๆของ
ญ่ีปุน สามารถพบเห็นนักเรียนเปนคณะอยางนอย 40-50 คน พรอมดวยคุณครูผูควบคุม ทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมธั ยมศึกษา นกั เรยี นมคี วามตัง้ ใจในการรับฟง และเรยี นรูเปนอยา งดีไมมกี ารออกนอก
ลนู อกทาง ปฏบิ ัติตามกฎอยา งเครง ครัด ชา งคดิ ชางถาม และรูกาลเทศะ
9. การจัดการตวั เอง Executive Function

เดก็ ญ่ปี นุ สามารถจดั การปญหาไดดว ยตนเองโดยทไ่ี มตอ งมีผูป กครองคอยตามชว ยเหลือและ
เอาใจ

"Executive Functions - EF" คือ กระบวนการในสมองสวนหนาของมนุษยทุกคน ท่ีใชใน
การคิด รูสึก และกําหนดการกระทํา ซึ่งไดรับการฝกฝนพัฒนาจนเปนทักษะสมอง ทําให “คิดเปน ทํา
เปน เรียนรูเปน แกปญหาเปน อยูกับคนอ่ืนเปน และมีความสุขเปน” ซ่ึงเปนทักษะท่ีมีความสําคัญ
ยิ่งยวด ท้ังตอความสําเร็จในการเรียน การทํางานอาชีพ การเห็นคุณคาในตนเอง และการสราง
สมั พันธภาพกับคนอนื่ ๆตอไปตลอดชวี ติ

EF มอี งคประกอบ 9 ดาน จัดเปน 3 กลุมทกั ษะ(3 X 3) ไดแ ก
กลมุ ทักษะพ้ืนฐาน

1. Working memory = ความจําท่นี าํ มาใชงาน หรือ ความสามารถในการเกบ็ ประมวล และ
ดึงขอ มูลท่เี กบ็ ในคลังสมองออกมาใชต ามสถานการณทต่ี องการ

2. Inhibitory Control = ความสามารถในการยงั้ คิดไตรตรองควบคุมแรงอยาก หยุดคิด
กอนท่จี ะทาํ หรือพูด
3. Shiftingหรือ Cognitive Flexibility = ความสามารถในการยืดหยุน พลิกแพลง ปรบั ตัว เปนจดุ
ตง้ั ตน ของการคดิ นอกกรอบ คิดสรา งสรรค
กลุม ทักษะกํากับตนเอง

รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน
ระหวา งวันท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562

45
4. Focus Attention = ความสามารถในการใสใจจดจออยูกบั ส่งิ ท่ที าํ อยางตอเนื่องใน
ชว งเวลาหน่งึ ๆ โดยไมว อกแวก
5. Emotional Control = ความสามารถในการควบคมุ อารมณใหอยูในระดบั ที่เหมาะสม
จัดการกับอารมณไ มใหร บกวนผูอ ่ืน ไมโ กรธเกรี้ยวฉุนเฉียว ข้ีหงุดหงดิ งา ย
6. Self-Monitoring = คือ การประเมินตนเองรวมถงึ สะทอนผลการทํางาน เพ่ือหา
จุดบกพรอง แลวแกไขพัฒนาใหด ขี ึน้
กลมุ ทักษะปฏบิ ัติ
7. Initiating = ความสามารถในการรเิ ริ่มและลงมอื ทํา กลาคดิ กลา ทํา ไมผ ัดวนั ประกนั พรุง
8. Planning and Organizing = การวางแผนและดําเนินการตง้ั แตต ั้งเปาหมาย เหน็
ภาพรวม จดั ลาํ ดบั ความสําคัญ จัดระบบ จนถึงการดาํ เนินการ และประเมนิ ผล
9. Goal- Directed Persistence = ความพากเพยี รใหบ รรลเุ ปาหมายมงุ ม่นั ฝา ฟน อุปสรรค
และลมแลว ลกุ ได
ทกั ษะเหลาน้ตี อ งไดรับการฝก ฝนอยางตอเน่อื งสมํ่าเสมอในชวี ิตประจาํ วนั ทั้งทบ่ี า นและท่ี
โรงเรียน เพื่อใหเ กิดการ “ฝงชปิ ” เปนโครงสรางในสมองของเดก็ โดยเฉพาะในวัย 3-6 ป ซง่ึ เมอ่ื ฝงตัว
แลวก็จะคงอยเู ปน นสิ ยั หรือคุณสมบัติของบคุ คลไปตลอดชีวิต
แหลง ที่มาของขอมูลประกอบการทอ งเที่ยว
สบื คน จาก
https://www.talonjapan.com/
https://digjapan.travel/th/
https://www.japantimeline.jp/th
https://japantourlist.com/th

รายงานผลการศกึ ษาดงู านตา งประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวา งวนั ท่ี 4-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

46

ภาคผนวก

- หนังสือราชการขออนุญาต
- หนงั สอื แจง ของอนญุ าต
- เอกสารสําหรับการเดินทาง
- เอกสารการจองท่ีพกั
- บตั รสทิ ธพิ เิ ศษ สาํ หรับการเดินทาง
- กาํ หนดการเดินทาง
- รูปภาพ
-

รายงานผลการศึกษาดูงานตา งประเทศ ณ ประเทศญ่ีปนุ
ระหวางวนั ท่ี 4-10 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงวิชาการด้วยระบบทางไกล ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (หนู หนู กับ Zoo ใหม่)
Next Book
Unit 4