The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การคิด ประถม ศิลปะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

การคิด ประถม ศิลปะ

การคิด ประถม ศิลปะ

✦ การจดั กจิ กรรมการเรียนร้เู พอื่ พัฒนาทักษะการคิด


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เป็นการวิเคราะห์
ต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด โดยวิเคราะห์ใน ๖ ประเด็น คือ

ความสัมพันธ์/ความเช่ือมโยงของตัวช้ีวัดแต่ละตัวท่ีจะนำมาจัดกิจกรรม


การเรียนรู้ร่วมกันได้ ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะการคิด


ชนิ้ งาน/ภาระงาน และแนวการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

สาระที่ ๑ ทศั นศิลป์


มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์


วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ


อยา่ งอสิ ระ ชืน่ ชม และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน


ตวั ชวี้ ดั
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคดิ
ชิน้ งาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นร
ู้

สาระท่ี ๑
ธรรมชาติและ
๑. รปู ร่าง รูปทรง
๑. ทักษะการสังเกต
๑. แสดงความคิดเห็น

๑. สังเกต ทศั นธาต


ทัศนศิลป์
สงิ่ แวดล้อม ทพ่ี บในธรรมชาต
ิ ๒. ทกั ษะ

งานทัศนศลิ ป์ทใ่ี ช้ ท่ปี รากฏในธรรมชาต


มาตรฐาน ศ ๑.๑
ประกอบด้วย ทัศน และสิง่ แวดลอ้ ม
การเปรยี บเทยี บ
เส้น สี รูปร่างและ และส่ิงแวดล้อม

๑. บรรยายรูปรา่ ง ธาตุ เช่น เส้น ส ี
เชน่ รปู กลม ร
ี ๓. ทกั ษะการระบุ
รปู ทรง
๒. บอกรูปรา่ ง รูปทรง


รปู ทรงทพี่ บ
รูปรา่ งและรูปทรง

สามเหลย่ี ม ๔. ทักษะการนำ ๒. สรา้ งงาน
ท่ีพบในธรรมชาต


ในธรรมชาตแิ ละ ซง่ึ สามารถนำมา ส่เี หลีย่ ม

ความรูไ้ ปใช้
ทัศนศลิ ปโ์ ดยใช
้ และส่งิ แวดลอ้ ม

สง่ิ แวดล้อม
ถา่ ยทอดเปน็
และกระบอก

ทัศนธาตุทีเ่ นน้
๓. เปรียบเทยี บ

๒. ระบุทศั นธาต
ุ งานทศั นศิลป์ได
้ ๒. เส้น สี รปู รา่ ง
เส้น รูปร่าง
ความเหมอื น ความต่าง
ที่อยู่ใน


รปู ทรงในส่งิ แวดล้อม


ของรปู รา่ ง รปู ทรงใน
สง่ิ แวดลอ้ ม
และงานทัศนศิลปธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม

และงาน


ประเภทต่าง ๆ เช่น

๔. สนทนาซักถามความร
ู้

ทัศนศิลป์


งานวาด งานป้ันและ


เกย่ี วกับองคป์ ระกอบ

โดยเนน้ เรอ่ื ง
งานพิมพภ์ าพ


ของทศั น์ธาตุ

เสน้ สี รปู รา่ ง
๓. เส้น รปู รา่ ง


๕. ระบทุ ัศนธาต

และรูปทรง

ในงานทศั นศิลป์

ที่ปรากฏในธรรมชาต


๓. สรา้ งงาน

ประเภทต่าง ๆ เชน่

และสง่ิ แวดลอ้ ม

ทัศนศลิ ป์


งานวาด งานป้ันและ


๖. แสดงความคดิ เหน็

ตา่ ง ๆ โดยใช้
งานพมิ พ์ภาพ


งานทศั นศิลปท์ ีเ่ น้นเสน้
ทศั นธาต ุ
สี รปู ร่างและรปู ทรง

ทีเ่ นน้ เส้น
๗. สรา้ งสรรคง์ าน


รูปร่าง
ทัศนศิลป์ท่เี นน้ เส้นและรูปร่าง
มาตรฐาน ศ ๑.๑
การสร้างงาน
๑. การใชว้ สั ดุ ๑. ทักษะการสงั เกต
๑. วาดภาพเก่ยี วกบั

๑. นำเสนอวัสดุ อปุ กรณ

๔. มีทกั ษะ
ทัศนศิลป์ ๓ มิต
ิ อุปกรณส์ รา้ งงาน ๒. ทักษะการนำ ครอบครัวตนเอง

ท่ใี ช้ในการสรา้ ง

พน้ื ฐาน

การสร้างภาพปะตดิ ทัศนศิลป์ ๓ มติ
ิ ความร้ไู ปใช
้ และเพ่อื นบ้าน
งานทัศนศิลป์

ในการใช้วสั ดุ โดยตดั หรือฉีก ๒. ภาพปะติด

๒. สรา้ งภาพปะติด
๒. ให้ความร้แู ละ
อปุ กรณ์ สรา้ ง กระดาษและการ
จากกระดาษ

โดยการตัดหรอื ฉีก แนะนำเสนอวิธใี ช้วัสดุ
งานทศั นศิลป ์
วาดภาพเพ่ือ ๓. การวาดภาพ
กระดาษ
อปุ กรณ์ในการสร้าง

๓ มิต
ิ ถ่ายทอดเรอ่ื งราว ถ่ายทอดเร่อื งราว


งานทัศนศิลป

๕. สรา้ งภาพ

เปน็ การสร้างงาน


๓. ใช้วสั ดแุ ละอปุ กรณ์
ปะตดิ โดย
ทัศนศลิ ปสรา้ งสรรค์งานทศั นศิลป์
การตัดหรือ

ที่ผสู้ รา้ งจะตอ้ งมี


๓ มติ

ฉีกกระดาษ
ทกั ษะพน้ื ฐานในการ

ใช้วสั ดุ อุปกรณ


44 แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นรเู้ พอ่ื พัฒนาทกั ษะการคดิ ระดับประถมศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศิลปะ

ตัวชว้ี ดั
ความคดิ
สาระ
ทกั ษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรียนร
ู้ ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นรู้


๖. วาดภาพเพื่อ๔. อภปิ รายถงึ ชนิดของ
ถา่ ยทอดเรือ่ งกระดาษท่ใี ชส้ รา้ งงาน
ราวเก่ียวกบัทศั นศิลป์ท่ีพบเห็น

ครอบครวั ของ๕. สร้างสรรค์งานศิลป


ตนเองและ
โดยการตัด ปะ ฉกี กระดาษ

เพื่อนบา้ น
๖. แลกเปลย่ี นความคดิ เห็นเก่ยี วกับประสบการณ์ครอบครัวตนเองและเพ่อื นบา้ น


๗. เปรียบเทียบ

ประสบการณใ์ นครอบครัว


ตนเองและเพอื่ นบ้าน


๘. นำความรู้และ

ประสบการณท์ ่ีมีไปใชในการวาดภาพ เพ่ือ

ถา่ ยทอดเรื่องราวเกย่ี ว

กับครอบครวั ของตนเอง

และเพื่อนบ้าน โดย

เลือกใชว้ สั ดุ อปุ กรณ์

สรา้ งสรรค์งานอยา่ งเหมาะสม

มาตรฐาน ศ ๑.๑
ทศั นธาตทุ มี่ องเหน็ ๑. เนอ้ื หาเรอื่ งราว ๑. ทักษะการสังเกต
๑. งานโครงสรา้ ง

๑. สังเกตงานทศั นศิลป

๗. เลอื กงาน
ในทศั นศลิ ปเ์ ปน็
ในงานทศั นศิลป์
๒. ทักษะการสำรวจ
เคลือ่ นไหว
๒. เลือกงานทัศนศลิ ป์
ทัศนศลิ ป์

แรงดลใจนำมา

๒. งานโครงสรา้ ง ๓. ทักษะการนำ

๒. อธิบายเนือ้ หา
ท่ีน่าสนใจ

และบรรยาย
สร้างสรรคง์ าน เคล่อื นไหว
ความรไู้ ปใช
้ เรื่องราวในการ

๓. ศกึ ษาสำรวจเนอื้ หา
ถึงสงิ่ ทมี่ องเหน็ โครงสร้าง นำเสนองาน
เรอื่ งราวในงานทศั นศลิ ป

รวมถึงเนอื้ หา เคลอ่ื นไหว
๔. นำเสนอเนอื้ หา


เรื่องราว
เรอ่ื งราว ขอ้ เท็จจรงิ


๘. สรา้ งสรรคง์ าน จากการสำรวจ

ทัศนศิลปเ์ ป็น
๕. นำเสนอตัวอยา่ ง
รูปแบบงาน อปุ กรณใ์ นการทำ

โครงสร้าง ภาพแขวน

เคลอ่ื นไหว
๖. แนะนำขัน้ ตอน


วธิ ีการทำภาพแขวน

๗. ปฏบิ ตั ทิ ำงาน
โครงสร้างเคลอ่ื นไหว

๘. อธบิ ายเนื้อหา

เรอ่ื งราวและแลกเปล่ียน

ความคดิ เหน็ ในการสร้าง
งานโครงสร้างเคลื่อนไหว


แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒั นาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศกึ ษา
45
กลมุ่ สาระการเรียนรศู้ ิลปะ

สาระที่ ๑ ทัศนศลิ ป์


มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า


งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล


ตัวชว้ี ัด
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคดิ
ชิ้นงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนร
ู้ ภาระงาน
กิจกรรมการเรยี นร้


สาระที่ ๑
งานทศั นศลิ ป์ท่ี ๑. ความสำคญั ๑. ทักษะ
๑. บอกความ ๑. สำรวจงาน


ทศั นศลิ ป
์ พบเหน็ ในชวี ิต ของงานทัศนศลิ ป์ การสำรวจ
สำคญั ของงาน ทัศนศิลป์ในชวี ิต
มาตรฐาน ศ ๑.๒
ประจำวนั และ
ในชวี ติ ประจำวัน
๒. ทกั ษะ
ทศั นศิลป์ในชีวิต ประจำวนั และงาน
๑. บอกความ ในทอ้ งถิน่ แสดง ๒. งานทัศนศิลป์ การจำแนก ประจำวัน
ทัศนศลิ ปใ์ นท้องถ่ิน

สำคัญของ
ใหเ้ ห็นถึงวธิ กี าร ในท้องถิ่น
ประเภท
๒. อภิปรายแสดง ๒. อภปิ รายแสดง
งานทศั นศิลป์ สรา้ งงานและ
ความคดิ เหน็ ความคิดเป็นเกี่ยวกบั
ทีพ่ บเห็นใน วสั ดุ อปุ กรณ


เกี่ยวกับงาน
ความสำคญั ของ

ชีวติ ประจำวัน
ท่มี คี วามแตก ทศั นศลิ ปใ์ น

งานทศั นศลิ ป์ในชีวิต
๒. อภปิ ราย
ต่างกนั
ท้องถ่ิน
ประจำวันและทอ้ งถ่นิ

เก่ยี วกับงาน ๓. สรุปความคดิ เหน็
ทศั นศิลป์ ของงานทัศนศลิ ป


ประเภทตา่ ง ๆ ในชีวิตประจำวนั

ในทอ้ งถิ่น
และท้องถ่ิน

โดยเนน้ ถึง

๔. จำแนกงาน

วธิ ีการสรา้ ง ทัศนศิลปป์ ระเภท
งานและ
ต่าง ๆ ทพี่ บใน

วสั ดุ อปุ กรณ์ ชวี ติ ประจำวันและ

ท่ใี ช้
ในท้องถนิ่

๕. ศกึ ษาวิเคราะห


วิธกี ารใชว้ ัสดุ
อปุ กรณท์ ี่สร้างงาน
ทัศนศลิ ป

๖. อภิปรายแสดง
ความคดิ เห็นก่ียวกับ
งานทศั นศลิ ป์
ประเภทตา่ ง ๆ ใน
ทอ้ งถน่ิ โดยเนน้ ถึง
วิธกี ารสรา้ งงานและ
วัสดุ อปุ กรณ์ทใี่ ช


46 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้เพอ่ื พัฒนาทักษะการคิด ระดบั ประถมศึกษา

กลมุ่ สาระการเรียนร้ศู ิลปะ

สาระที่ ๒ ดนตร


มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุ ต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน


ตวั ชี้วดั
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นรู้


สาระท่ี ๒ ดนตรี
เสยี งที่แตกต่าง ๑. สีสันของ

๑. ทกั ษะ

๑. ผงั มโนทศั น์
๑. ฟงั เสยี งจาก
มาตรฐาน ศ ๒.๑
กนั มาจากแหล่ง เสยี งเครือ่ งดนตรี
การสังเกต
แหล่งกำเนดิ เสยี ง แหล่งกำเนดิ เสียง


๑. จำแนกแหลง่ กำเนดิ เสียง
๒. สีสนั ของ
๒. ทกั ษะ
และคุณสมบตั ิ

ทหี่ ลากหลาย

กำเนดิ ของ ท่ตี า่ งกนั การฟงั เสยี งมนุษย
์ การจำแนก

ของเสยี ง
๒. สงั เกตเสยี งท่ไี ดย้ ิน

เสยี งท่ีได้ยนิ
เสยี งสูง-ต่ำ,
๓. การฝกึ
ประเภท
๒. ทำตารางการ จากแหล่งกำเนดิ
๒. จำแนกคณุ สมบัต
ิ ดัง-เบา, ยาว-สน้ั โสตประสาท
๓. ทักษะ
เปรยี บเทียบเสยี ง
เสียงแตกต่างกนั

ของเสยี ง
บ่อย ๆ ทำให้

การจำแนกเสียง การเปรียบเทียบ
มนุษยก์ บั เสยี ง ๓. แยกเสียงท่ี
สูง-ต่ำ,
จำแนกคุณสมบตั

ิ สงู -ต่ำ, ดงั -เบา,

ดนตรี
เหมือนกันต่างกนั

ดงั -เบา,

ของเสยี งได้
ยาว-สนั้

๓. การทำ
๔. กำหนดเกณฑ์
ยาว-ส้นัแบบทดสอบ

ของเสยี งและแหลง่
ของดนตรการจำแนกเสยี ง
กำเนดิ ของเสยี ง


ท่ีได้ยิน


๕. แยกเสียงตาม

แหลง่ กำเนิดตาม

เกณฑ์ทีก่ ำหนด


๖. เขยี นผังมโนทศั นแหลง่ กำเนิดของเสียง

และคณุ สมบัติของ

เสยี ง


๗. จัดกล่มุ ท่ีมี

ลกั ษณะเดียวกันไว้

ด้วยกนั ลงในตาราง


๘. เปรียบเทยี บเสียง

ที่เกิดจากเครื่อง

ดนตรแี ละเสียง

มนุษย์


๙. แสดงความรสู้ กึ

ต่อเสยี งทีไ่ ด้ยิน


๑๐. ทำแบบทดสอบ


การจำแนกเสยี งแนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นร้เู พือ่ พฒั นาทักษะการคิด ระดบั ประถมศึกษา
47
กลุ่มสาระการเรยี นรูศ้ ิลปะ

ตัวชวี้ ดั
ความคิด
สาระ
ทกั ษะการคดิ
ชนิ้ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นร
ู้ ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นร้


มาตรฐาน ศ ๒.๑
การร้อง
๑. การเคล่ือนไหว ๑. ทกั ษะ

๑. เคาะเคร่ือง ๑. ศึกษาเนื้อหาของ
๓. เคาะจังหวะ การเคาะจงั หวะ ประกอบเน้อื หา การต้งั เกณฑ์
ประกอบจงั หวะ เพลงทต่ี ้องการ

หรอื เคล่อื นไหว หรอื การเคลอ่ื นไหว ในบทเพลง
๒. ทกั ษะ
ประกอบเพลง
๒. ระบลุ ักษณะสำคัญ
ร่างกายให้ ร่างกายทีเ่ หมาะสม
๒. การเล่น
การประเมนิ
๒. ร้องเพลงง่าย ๆ
ของการเคาะจังหวะ
สอดคลอ้ งกับ กบั วยั เป็นการ เครอ่ื งดนตรี ๓. ทกั ษะ
เหมาะสมกับวัย
หรอื การเคลอื่ นไหว
เนื้อหาของเพลง
ถ่ายทอดและ ประกอบเพลง
การนำความร้

๓. การประเมนิ ให้สอดคลอ้ งกับ
๔. ร้องเพลงงา่ ย ๆ
แสดงออกทาง ๓. การขับรอ้ ง
ไปใช้
คณุ ภาพ
บทเพลง

ทีเ่ หมาะสม
ดนตรีดว้ ยความ

การรอ้ งเพลง
๓. ออกแบบท่าทาง
กบั วยั
สนุกสนาน ชื่นชมประกอบจังหวะและ

เนอ้ื หาของเพลง


ตามจินตนาการ


๔. การแสดงทา่ ทาง

ประกอบจังหวะ


และเน้อื หาของเพลง


๕. กำหนดประเดน็

สงิ่ ทีต่ อ้ งการประเมนิ

ในการรอ้ งเพลง


๖. กำหนดระดบั

คณุ ภาพของประเด็น

ทก่ี ำหนด


๗. เลือกร้องเพลง


ท่ีเหมาะสมกบั วยั


๘. ระบรุ ะดบั คุณภาพ


ของการร้องเพลง


๙. ประเมนิ คุณภาพ

การร้องเพลงระดับ

คุณภาพ

48 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรเู้ พอื่ พัฒนาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

ตัวชว้ี ดั
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคดิ
ชิน้ งาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนรู้
ภาระงาน
กิจกรรมการเรียนรู้


มาตรฐาน ศ ๒.๑
การบอก
ความหมาย ๑. ทักษะ

๑. ขับรอ้ งเพลง
๑. ฟังเพลงเพอ่ื
๕. บอก
ความหมายและ และความสำคญั การฟงั
เป็นกลุ่ม
สงั เกตและรับร้คู วาม
ความหมาย ความสำคญั ของ ของเพลงที่ได้ยนิ
๒. ทกั ษะ
๒. เขียนสรุป

หมายของบทเพลง
และความสำคัญ
เพลงทไ่ี ดย้ นิ - เพลงปลกุ ใจ
การเชอ่ื มโยง
ความหมายและ

เพอ่ื ให้เข้าใจและ
ของเพลงท่ี เป็นการแสดง - เพลงสอนใจ
ความสำคัญของ จดจำ

ได้ยิน
ความรู้ ความ เพลงที่ไดย้ ิน
๒. บอกขอ้ มลู

เข้าใจในบทเพลง

เกีย่ วกบั บทเพลง


ทฟี่ ังให้ไดม้ ากที่สดุ

๓. เชอื่ มโยง

ความหมายของ
บทเพลงและขอ้ มูล

ทีเ่ คยรับรู้มาก่อน

หรอื จาก
ประสบการณ์

๔. ขบั รอ้ งเพลง

เป็นกลุม่ เชน่ เพลง


สอนใจ หรือเพลง
ปลุกใจ

๕. สรปุ อธบิ าย

ความหมายและ
ความสำคัญของ
เพลงท่ีฟงั


แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรเู้ พื่อพัฒนาทักษะการคดิ ระดับประถมศึกษา
49
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ศิลปะ

สาระท่ี ๒ ดนตร


มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย

และสากล


ตัวช้วี ดั
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคดิ
ชน้ิ งาน/
แนวการจดั


รวบยอด
การเรยี นร
ู้ ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนรู้


สาระท่ี ๒ ดนตรี
การเขา้ รว่ ม ๑. บทเพลงใน
๑. ทกั ษะ
๑. ทำแผนภูมิ ๑. พจิ ารณาเสยี งร้อง
มาตรฐาน ศ ๒.๒
กิจกรรมทาง ท้องถิน่
การฟงั
แสดงเครอื่ ง และเสียงเคร่ืองดนตร


๑. บอกความ ดนตรใี นทอ้ งถนิ่ - ลกั ษณะของ ๒. ทกั ษะ
ดนตรีและเพลง จากบทเพลงในท้องถ่นิ

สัมพันธข์ อง ดว้ ยการร้องหรอื
เสยี งรอ้ งใน การเชือ่ มโยง
ในท้องถ่ิน
ท่ีกำหนดให

เสียงรอ้ งเสียง เลน่ ดนตรเี ปน็

บทเพลง
๓. ทกั ษะ

๒. การแสดง ๒. เลอื กเสียงรอ้ ง
เครอ่ื งดนตรี การแสดงออกถึง
- ลกั ษณะของ การนำความรู
้ กจิ กรรมทางดนตร
ี และเสียงเครือ่ งดนตร

ในเพลง
การเห็นคุณคา่ เสียงเคร่ือง ไปใช
้ ในงานโรงเรยี น ท่มี ีความเก่ยี วขอ้ งกัน
ทอ้ งถิน่ โดยใช้ ของมรดกทาง
ดนตรที ีใ่ ช้ใน และงานวนั สำคญั มาสมั พนั ธ์กนั

คำง่าย ๆ
วัฒนธรรม
บทเพลง
ของชาต
ิ โดยอาศัยความรู้
๒. แสดงและเข้า ๒. กิจกรรม ประสบการณเ์ ดิม

ร่วมกจิ กรรม ดนตรี
๓. อธบิ ายความสัมพนั ธ

ทางดนตรใี น ในโอกาสพเิ ศษ
และความหมายของ
ท้องถิน่
- ดนตรีกบั เสยี งร้องและเครื่องดนตร

โอกาสสำคัญ
๔. ทำแผนภมู ิแสดง


ในโรงเรียน
เครื่องดนตรแี ละ
- ดนตรีกบั วนั เพลงในท้องถิน่

สำคญั ของชาต ิ ๕. ทบทวนความรู้

เกี่ยวกับจงั หวะดนตรี
การรอ้ งเพลง


การเคล่ือนไหว
ร่างกายท่ีมอี ยู่เดิม

๖. รว่ มกันพิจารณา
และอภปิ รายความ
เหมือนกนั ของเพลง
ใหมก่ ับเพลงเดมิ

ทีเ่ คยเรียนร
ู้
๗. วางแผนนำความรู้
เดมิ ไปปรับใชใ้ นการ
แสดงเพลงใหม่

๘. ฝึกซอ้ มและ
แสดงกิจกรรมทาง
ดนตรีตามทีว่ างแผน50 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรียนรูเ้ พอ่ื พัฒนาทักษะการคิด ระดับประถมศกึ ษา

กลมุ่ สาระการเรยี นรูศ้ ลิ ปะ

สาระที่ ๓ นาฏศิลป ์


มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศลิ ป์อย่างสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษว์ ิจารณ์
คุณคา่ นาฏศิลปถ์ า่ ยทอดความรู้สึก ความคดิ อย่างอสิ ระ ชื่นชม และประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวนั


ตวั ชวี้ ดั
ความคดิ
สาระ
ทกั ษะการคิด
ชนิ้ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นร
ู้ ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นร
ู้

สาระที่ ๓
การสรา้ งสรรค์ ๑. การเคลือ่ นไหว
๑. ทกั ษะการ ๑. บอกวธิ กี าร ๑. สงั เกตและฝึก
นาฏศิลป
์ งานการแสดง

อยา่ งมีรปู แบบ
สังเกต
เคลอ่ื นไหวอย่าง การเคลือ่ นไหว


มาตรฐาน ศ ๓.๑
อยา่ งมีคุณคา่ - การนั่ง
๒. ทกั ษะการ
มรี ปู แบบ ท้ัง
อยา่ งมีรูปแบบ


๑. เคลอื่ นไหว ตอ้ งเรียนรู้ - การยนื
จำแนกประเภท
การนงั่ การยนื ท้งั การน่งั การยนื
ขณะอย่กู บั ท่ี นาฏยศพั ท์ - การเดิน
๓. ทกั ษะ
และการเดิน
และการเดนิ


และเคล่ือนที่
ภาษาท่า และ ๒. การประดิษฐ์ การเปรยี บเทียบ
๒. แสดงการ พรอ้ มท้ังสรปุ ลกั ษณะ


๒. แสดงอาการ การเคลื่อนไหว ทา่ จากการ ๔. ทกั ษะการนำ เคลื่อนไหวอยา่ ง รปู แบบ ดังกลา่ ว

เคลอ่ื นไหวที่ ร่างกายอย่างมี เคล่อื นไหวอยา่ ง ความรู้ไปใช้
มรี ปู แบบ ทง้ั
๒. นำความรู้เรื่อง

สะทอ้ น รูปแบบ อนั เป็น มรี ปู แบบ

การน่งั การยืน
รปู แบบการนั่ง


อารมณ์ของ องค์ประกอบ ๓. เพลงท
ี่
และการเดนิ
การยืน และการเดนิ
ตนเองอยา่ ง ของนาฏศลิ ป์
เกีย่ วกับ


๓. บอกหลักการ มาประยุกตใ์ ชใ้ นการ
อสิ ระ

สิ่งแวดล้อม

ฝกึ และประดษิ ฐ์ ประดิษฐ์ทา่ ทาง
๓. แสดงทา่ ทาง
๔. หลักและวิธี
ท่าทางการ ประกอบเพลงที่ใช้
เพื่อสื่อ

การปฏบิ ัต


เคลื่อนไหวอยา่ ง ในการเคลอ่ื นไหว
ความหมาย
นาฏศิลป

มรี ูปแบประกอบ อยา่ งมีรูปแบบ

แทนคำพดู

- การฝึก
เพลงเกยี่ วกับ
๓. กำหนดเพลงท่ี
๔. แสดงทา่ ทาง
ภาษาทา่ ส่ือ

สิง่ แวดล้อม
เกยี่ วกบั ส่ิงแวดล้อม
ประกอบ
ความหมายแทน
๔. บอกหลกั และ ให้ผเู้ รยี นร้อง จาก
จังหวะอย่าง
อากปั กริ ิยา

วธิ ีการปฏบิ ตั ิ น้นั ทำความเข้าใจกับ
สรา้ งสรรค

- การฝึก
นาฏศิลป์ ดว้ ย ความหมายของเพลง


นาฏยศัพท์
การใชภ้ าษาท่าสอื่ และใชค้ วามรูม้ า


ประกอบจงั หวะ

ความหมายแทน ประยุกตใ์ ชเ้ พ่ือ๕. การฝกึ

อากปั กริ ิยา และ
ประดิษฐท์ ่าทางการ


นาฏยศัพท

นาฏยศัพทส์ ่วน เคลอื่ นไหวประกอบ


ในสว่ นลำตัว

ลำตัว
เพลงดงั กล่าว- การใชภ้ าษาทา่
๕. จดั ทำผัง
พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติ


และนาฏยศพั ท์
มโนทศั น์ภาษาทา่ และนำเสนอผลงาน


ประกอบจังหวะ

และนาฏยศัพท

ผลดั กนั ชื่นชม

สว่ นลำตวั
๔. ช่ืนชมและสรุป

แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรยี นรเู้ พื่อพฒั นาทกั ษะการคิด ระดบั ประถมศกึ ษา
51
กล่มุ สาระการเรียนรศู้ ิลปะ

ตัวช้วี ดั
ความคดิ
สาระ
ทกั ษะการคิด
ชน้ิ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรียนรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นรู้ผลการแสดงพร้อม

ทง้ั เช่ือมโยงสหู่ ลัก

และวธิ กี ารปฏบิ ตั ิ

นาฏศพั ท์สว่ นลำคอ


และภาษาท่าส่อื ความหมายแทน

อากัปกิรยิ า โดยการ

ฝกึ ปฏบิ ัติ


๕. ผลัดกนั แสดง


ท่าทางนาฎศัพท์ส่วน

ลำคอและภาษาทา่

แทนอากัปกิริยา

ประกอบจังหวะเพลง

จากนนั้ ร่วมกนั ช่ืนชม

และวิพากษว์ จิ ารณ์

ผลงานการแสดง


๖. ประมวลความร
ู้


นาฏยศัพท์และภาษาทา่

ด้วยการจำแนก


ออกเปน็ ประเภท


พรอ้ มทั้งเปรยี บ

เทียบความแตกต่าง

ระหว่างนาฏยศัพท์

และภาษาท่าโดยการ

จัดทำเปน็ ผังมโนทัศนให้เข้าใจอย่าง

กระจา่ งชดั เจน
มาตรฐาน ศ ๓.๑
การปฏิบัตติ น มารยาทในการ ทกั ษะ

๑. บอก

๑. ชมการแสดง


๕. ระบุมารยาท
เป็นผู้ชมที่ด ี

ชมการแสดง การนำความร
ู้
ข้อควรปฏิบัติ นาฏศลิ ปจ์ ากวดี ีทัศน์
และไมค่ วรปฏิบตั
ิ เพอ่ื สังเกตพฤติกรรม


ในการชม

มีสมาธใิ นการชม การเขา้ ชม หรือ ไปใช
้ ในการเขา้ ชม

การเปน็ ผ้ชู ม

การแสดง
ให้ความรว่ มมอื การมีสว่ นรว่ ม

การแสดง
๒. สนทนาซักถามถึง
๒. ปฏิบัติตน
พฤติกรรมในการชม
ในการชม ทำให้ เป็นผ้เู ข้าชมทีด่ ี

ตนเองและ


52 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรเู้ พอ่ื พัฒนาทกั ษะการคดิ ระดับประถมศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรยี นรูศ้ ิลปะ

ตวั ชีว้ ัด
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคิด
ช้นิ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรียนรู
้ ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นร
ู้
ผอู้ นื่ รับรูอ้ รรถรส
การแสดง โดยรว่ ม
ของการแสดง
กันวพิ ากษ์วิจารณ์
ได้ดียิง่ ขน้ึ
พฤติกรรมของผทู้ ่ี
อยขู่ า้ งเคียงและผทู้ ่ี
สงั เกตเหน็

๓. นำข้อมลู ท่ีได้จาก
การสังเกตมาเชือ่ ม
โยงกับความรใู้ หม


ในเรอ่ื งมายาทในการ
ชมการแสดง จากนั้น
รว่ มกันบอกขอ้
และไมค่ วรปฏบิ ตั


ในการเข้าชมการแสดง

๔. ใชค้ ำถามเพือ่
กระตุ้นเรา้ ให้ผเู้ รยี น


บอกผลดีของการ
เปน็ ผู้เข้าชมทดี่ ี

จากน้นั ให้นำความรู้
ไปใชป้ ฏิบัตติ น

ในการเป็นผู้เข้าชม
การแสดงท่ีดี

๕. ช่นื ชมผ้ทู ี่ปฏบิ ตั ิ
ตนเป็นผ้เู ขา้ ชมทดี่


และสรปุ ความร
ู้

เรื่องมารยาทในการ
ชมการแสดง


แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยี นรเู้ พ่ือพัฒนาทกั ษะการคิด ระดบั ประถมศึกษา
53
กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป ์


มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า


ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล


ตวั ชวี้ ดั
ความคิด
สาระ
ทักษะการคดิ
ชน้ิ งาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนร้
ู ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนร
ู้

สาระท่ี ๓
การละเล่นของ ๑. การละเล่น ๑. ทกั ษะ
๑. แสดงการละ ๑. ใชป้ ระสาทสัมผสั
นาฏศิลป
์ เดก็ ไทยรวมทั้ง พื้นบ้าน
การระบ
ุ เล่นพ้ืนบ้าน ทง้ั ๕ สำรวจการละเล่น
มาตรฐาน ศ ๓.๒
และกฎ กติกาวิธี - วิธีเล่น
๒. ทักษะ
แตล่ ะภาค
พน้ื บา้ นแต่ละภาค
๑. ระบุ และเล่น การเลน่ ทใี่ ห้ - กตกิ า
การจัดกลุม่
๒. ผังมโนทศั น์ จากภาพโดยสังเกต
๓. ทกั ษะ
ลักษณะเดน่
ความเหมอื นและ
การละเล่น
ความสนกุ สนาน ๒. ที่มาของ
การเช่อื มโยง
ของการละเลน่

ความตา่ งเพอ่ื เปน็
พ้นื บ้าน
อกี ทัง้ ยงั แสดง การละเล่น


พืน้ บ้าน และ ข้อมูลในการสงั เกต
๒. เชือ่ มโยงส่ิงที่ ถึงเอกลกั ษณ์ พน้ื บา้ น

ลักษณะเดน่ ของ การละเล่น ดังกลา่ ว
พบเห็น
ของความเปน็ ๓. การละเลน่ การดำรงชวี ติ ของ จากนัน้ จัดกล่มุ การ
ในการละเล่น จงึ ควรสบื ทอด พืน้ บา้ น
คนไทยในปัจจุบนั
ละเล่นพ้นื บ้าน

พ้ืนบา้ นกบั
และอนรุ กั ษ์ไว
้ ๓. บอกความ
แตล่ ะภาค

สิ่งทพี่ บเห็น
ภาคภูมใิ จใน ๒. แบ่งกล่มุ ศกึ ษา
ในการดำรงชีวติ
คณุ ค่าและ การละเล่นพื้นบ้าน
ของคนไทย
ประโยชนข์ อง
แต่ละภาค และบอก
๓. ระบุสิ่งท
่ี
การละเลน่

กฎ กติกาการเล่น
ชืน่ ชอบ และ พ้นื บา้ น
พรอ้ มท้งั ชมการ
ภาคภูมิใจใน ๔. ระบุสิง่ ที่ชื่น สาธติ การเล่น

การละเลน่
ชอบและภาค ๓. ฝึกการละเล่น

พนื้ บ้าน
ภมู ิใจในการ
พ้นื บ้าน ผลดั กันละเล่นพืน้ บา้ น
นำเสนอผลงาน

การละเลน่ พร้อมท้งั
ชืน่ ชม และให

ข้อเสนอแนะ

๔. ศึกษาทีม่ าของ
การละเล่นพ้ืนบ้าน
แต่ละภาค พร้อมท้งั
ชมการแสดงเพื่อ
คน้ หาสงิ่ พบเห็นหรอื
ลักษณะเด่นของ


54 แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรียนรเู้ พือ่ พฒั นาทักษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

ตวั ชี้วดั
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคดิ
ชน้ิ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กิจกรรมการเรยี นรู

การแสดงพ้นื บา้ นนนั้

พร้อมกบั จำแนก
ออกเปน็ ประเดน็
ตา่ ง ๆ ในรปู แบบ
ของผงั มโนทศั น์
เพอ่ื เกบ็ รวบรวมไว้
เปน็ ขอ้ มูล

๕. ร่วมกันสนทนาถงึ
เหตุการณ์และสง่ิ ที่
พบเหน็ ในการดำรง
ชวี ติ ของคนไทย

ในปัจจุบัน จากนั้น


นำข้อมลู จากสง่ิ ท่ี
พบเห็นในการละเล่น

พืน้ บา้ นมาเชือ่ มโยง
กับสิง่ ทพ่ี บเหน็

ในการดำรงชวี ติ


ของคนไทยในปัจจบุ นั
โดยชว่ ยกนั วเิ คราะห์
และเปรียบเทียบถึง
ความแตกตา่ ง หรือ
ความสอดคลอ้ งของ
ส่ิงท่ีพบเหน็ นน้ั ๆ
แลว้ บนั ทกึ เป็น
ตารางความเช่ือม
โยงสอดคล้องและ
ความแตกตา่ งกัน
ของส่งิ ทีพ่ บเห็นจาก
การละเล่นพ้นื บ้าน

๖. ระบุส่ิงท่ีชนื่ ชอบ
และภาคภมู ใิ จในการ
ละเลน่ พนื้ บา้ น

ออกมาเป็นประเดน็
พร้อมทั้งเหตุผล


แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นรเู้ พอ่ื พัฒนาทกั ษะการคิด ระดบั ประถมศกึ ษา
55
กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ

ตัวชี้วัด
ความคิด
สาระ
ทักษะการคิด
ชิน้ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนร
ู้
ที่สอดรบั แลว้ จบั คู่
กบั เพอ่ื น เพื่อ

แลกเปลีย่ น


ความคิดเหน็

ซงึ่ กันและกัน

๗. สนทนาเพ่อื บอก
คุณคา่ และ
ประโยชนข์ องการ
ละเลน่ พนื้ บา้ น
ตลอดจนหาแนวทาง
อนรุ ักษ์การละเล่น
พน้ื บา้ น และการ

สรา้ งสรรค์การดำรง
ชวี ิตของคนไทย

ในปจั จุบัน


56 แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรเู้ พ่อื พฒั นาทักษะการคิด ระดบั ประถมศกึ ษา

กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๓


✦ การวเิ คราะห์ตวั ชวี้ ดั สูก่ ารพฒั นาทกั ษะการคดิ

✦ การจดั กิจกรรมการเรียนรเู้ พ่อื พฒั นาทกั ษะการคดิ✦ การวิเคราะห์ตวั ชี้วดั สกู่ ารพัฒนาทกั ษะการคิด


การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดเป็นการนำตัวช้ีวัด
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๓ จาก ๓ สาระ ๖ มาตรฐาน
จำนวน ๒๙ ตัวช้ีวดั มาวเิ คราะห์รายตวั ชว้ี ดั ใน ๔ ประเด็น คือ ตวั ชี้วดั แตล่ ะตวั

ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ช้ินงาน/ภาระงาน
และแนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ในแต่ละประเด็นจะมี
ความสมั พันธ์เชอื่ มโยงกนั และสะท้อนคณุ ภาพผเู้ รยี นตามตัวช้วี ดั

สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์


มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห ์


วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ


งานศิลปะอย่างอสิ ระ ชน่ื ชม และประยกุ ต์ใช้ในชวี ติ ประจำวันตวั ชวี้ ัด
ผู้เรียนรอู้ ะไร/ทำอะไรได
้ ทักษะการคิด
ชนิ้ งาน/
แนวการจดั การเรียนร
ู้
ภาระงาน
เพอ่ื พฒั นาทักษะการคดิ


๑. บรรยาย

ผเู้ รยี นรูอ้ ะไร

๑. ทักษะ

เขยี นบรรยาย

๑. สังเกต สำรวจรปู รา่ ง รปู ทรง


รปู รา่ ง รูปทรง รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ

การสงั เกต
เก่ยี วกบั รูปรา่ ง

ทปี่ รากฏในสง่ิ แวดล้อมและงาน
ในธรรมชาติส่งิ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศลิ ป
์ ๒. ทักษะ

รปู ทรงในธรรมชาต
ิ ทัศนศิลป์

แวดลอ้ ม และ
ผเู้ รียนทำอะไรได
้ การจำแนก
ส่ิงแวดลอ้ มและงาน ๒. จำแนกเปรยี บเทียบรปู ร่าง

งานทศั นศลิ ป
์ บรรยายรปู รา่ ง รูปทรง

ประเภท
ทัศนศิลป
์ รปู ทรงท่ีปรากฏในธรรมชาตในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม


ส่งิ แวดลอ้ มและงานทศั นศลิ ป


และงานทัศนศิลป์ได


๓. นำเสนอผลการสำรวจโดย

การพดู และการเขียนบรรยาย๒. ระบุ วสั ดุ ผู้เรยี นรูอ้ ะไร
๑. ทกั ษะ

การพูดนำเสนอ
๑. สงั เกตการใชว้ ัสดุ อปุ กรณใ์ น
อุปกรณท์ ใี่ ช้ การใช้วัสดุ อปุ กรณ์ทีใ่ ช

การสังเกต
เก่ยี วกบั การใช้วสั ดุ การสร้างงานทัศนศิลป

สรา้ งผลงาน สรา้ งงานทัศนศิลปป์ ระเภท
๒. ทกั ษะ

อุปกรณ์ทใี่ ช
้ ๒. บอกขอ้ มลู ของวัสดุ อุปกรณ์


เมือ่ ชมงานทศั น งานวาด งานปั้น และงาน

การระบ
ุ สร้างสรรค

ท่ีใช้สร้างงานทัศนศิลปต์ ามท่ี
ศลิ ป
์ พมิ พ์ภาพ

งานทัศนศลิ ป์ เช่น
สงั เกตให้ได้มากทสี่ ดุ


ผเู้ รยี นทำอะไรได

งานวาด งานป้นั หรอื
๓. พดู นำเสนอเกี่ยวกับวัสดุ


บอกวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ ช


งานพมิ พ์ภาพ
อปุ กรณ์ท่ีใช้สร้างงานทศั นศลิ ป์


ในการสร้างผลงาน

เมือ่ ชมงานทศั นศิลป์ได


๓. จำแนกทัศนธาต

ุ ผเู้ รียนรอู้ ะไร
๑. ทักษะ

เขียนบรรยาย
๑. สงั เกต สำรวจทศั นธาตขุ อง

ของส่ิงตา่ ง ๆ การใชเ้ ส้น สี รปู ร่าง รูปทรง การสงั เกต
การจำแนกทศั นธาต

สิ่งตา่ ง ๆ ในธรรมชาต


ในธรรมชาต

และพืน้ ผวิ ในธรรมชาต
ิ ๒. ทกั ษะ

ทเ่ี นน้ เสน้ สี รปู ร่าง สิง่ แวดล้อมและงานทัศนศิลป์

สง่ิ แวดลอ้ และ สิ่งแวดล้อมและงานทศั นศิลป์
การจำแนก
รปู ทรง และพื้นผิว
๒. จำแนกทศั นธาตุของสง่ิ ตา่ ง ๆ
งานทัศนศิลป์ ผู้เรยี นทำอะไรได
้ ประเภท

ในธรรมชาตสิ ิง่ แวดล้อมและ

โดยเนน้ เร่อื ง จำแนกทศั นธาตทุ เ่ี น้น สีงานทัศนศลิ ป์

เสน้ สี รูปร่าง รูปรา่ ง และพื้นผิวทป่ี รากฏใน

๓. นำเสนอผลการสำรวจ

รูปทรง และ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงาน

โดยการพดู และการเขยี นบรรยาย
พน้ื ผวิ
ทัศนศลิ ป์ได


การจำแนกทัศนธาตทุ ่เี น้นเส้น

สี รปู ร่าง รูปทรงและพ้ืนผิว๔. วาดภาพ ผเู้ รียนรู้อะไร
๑. ทกั ษะ

วาดภาพระบายสี
๑. สังเกตสิ่งของต่าง ๆ ทีอ่ ย


ระบายสสี ่ิงของ การวาดภาพ ระบายสสี ิ่งของ

การสงั เกต
สิง่ ของรอบตวั
รอบตัว

รอบตัว60 แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรเู้ พื่อพัฒนาทักษะการคดิ ระดับประถมศึกษา

กลุม่ สาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ

ตวั ช้ีวดั
ผู้เรยี นรูอ้ ะไร/ทำอะไรได้
ทกั ษะการคดิ
ชิ้นงาน/
แนวการจัดการเรียนรู

ภาระงาน
เพ่อื พฒั นาทกั ษะการคดิรอบตัวดว้ ยสีชนิดต่าง ๆ เชน่ ๒. ทักษะการนำ

ความรู้ไปใช้

๒. แสดงความคิดเห็นเกย่ี วกบัสเี ทยี น ดินสอสี และ
ส่ิงของที่อย่รู อบตัว


สโี ปสเตอร์


๓. วาดภาพระบายส ี


ผูเ้ รยี นทำอะไรได


สิ่งของรอบตวั


วาดภาพระบายสีสิง่ ของ๔. นำเสนอผลงานวาดภาพ


รอบตัวเราได้ด้วยสชี นดิ ต่าง ๆ

ระบายสสี ง่ิ ของรอบตัว


เช่น สเี ทียน ดินสอสี และ

สีโปสเตอร


๕. มที กั ษะ

ผู้เรียนรอู้ ะไร
ทกั ษะการนำ งานปั้นลอยตัว
๑. ซกั ถามความรู้พ้ืนฐาน


พนื้ ฐาน

การใชว้ สั ดุ อปุ กรณ์ ความรไู้ ปใช้

ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ใี ช

ในการใช้วสั ดุ สร้างสรรค์งานปนั้


ในการปัน้ ลอยตัว นูนตำ่

อุปกรณ์ ผเู้ รียนทำอะไรได


๒. นำเสนอวสั ดุ อปุ กรณก์ ารปั้น

สรา้ งสรรคง์ าน มที ักษะพนื้ ฐานในการใช้วสั ดุ

๓. แนะนำและสาธิตวิธีใชว้ ัสดุ
ปนั้
อปุ กรณส์ รา้ งสรรคอุปกรณ์


งานป้ันไดอ้ ยา่ งเหมาะสม


๔. ใช้วัสดุ อุปกรณ์สรา้ งสรรค


งานปัน้ อย่างเหมาะสม

๕. นำเสนอผลงาน๖. วาดภาพ

ผู้เรยี นรู้อะไร
ทกั ษะการนำ การวาดภาพ
๑. ซักถามเหตกุ ารณท์ ่เี กิดข้ึน

ถา่ ยทอดความคิด การใช้เส้นรูปรา่ ง รูปทรง สี ความรูไ้ ปใช
้ ถ่ายทอดความคดิ ในชวี ติ ประจำวนั แลกเปลย่ี น

ความรู้สกึ
และพ้ืนผวิ วาดภาพถา่ ยทอด
ความรู้สกึ จาก ความคิดเห็น

จากเหตกุ ารณ์ ความคดิ ความรูส้ ึกจาก
ประสบการณ์
๒. นำเสนอความคิด ความรสู้ ึก

ชวี ิตจรงิ
เหตกุ ารณช์ ีวติ จริง


จากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้เส้น รปู ผเู้ รียนทำอะไรได


๓. วาดภาพถ่ายทอดความคดิ

ร่าง รูปทรง สี วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากประสบการณ


และพน้ื ผวิ
ความร้สู ึกจากเหตกุ ารณช์ ีวติ จริง


โดยใชเ้ สน้ รูปรา่ ง รูปทรง สีโดยใช้เสน้ รปู ร่าง รูปทรง สี

และพ้ืนผิว


และพน้ื ผิวไดอ้ ย่างเหมาะสม


๔. นำเสนอผลงาน๗. บรรยายเหตผุ ล ผเู้ รยี นรู้อะไร
๑. ทักษะ

บรรยายเหตผุ ลการใช้ ๑. รบั รู้และรวบรวมข้อมูล


และวิธกี ารใน การใช้วสั ดุ อปุ กรณ์ เทคนิค

การพูด
วัสดุ อปุ กรณ์และ การใช้เทคนคิ และวธิ ีการ

การสร้างงาน
วธิ กี ารในการสร้าง
๒. ทกั ษะ

เทคนิค วิธีการในการ ในการสรา้ งงานทัศนศลิ ป์

ทัศนศลิ ป์ โดย งานทัศนศิลป
์ การให้เหตผุ ล
สร้างงานทศั นศลิ ป์
๒. คน้ หาวธิ ีการในการสร้าง

เนน้ ถงึ เทคนิค ผู้เรียนทำอะไรได


งานทัศนศิลป์โดยเนน้ เทคนิค

และวสั ดุ บรรยายเหตผุ ลและวธิ ีการและวสั ดุ อปุ กรณ์

อปุ กรณ์
ในการสร้างงานทศั นศิลป์๓. อธิบายแสดงเหตุผลการใชโดยเน้นถึงเทคนิคและวัสด


วัสดุ อปุ กรณแ์ ละวธิ กี ารในการ

อุปกรณ์อยา่ งเหมาะสม


สรา้ งสรรค์งานทัศนศลิ ป
แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรเู้ พ่อื พฒั นาทักษะการคดิ ระดับประถมศกึ ษา
61
กลุ่มสาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ

ตวั ช้วี ดั
ผูเ้ รยี นรู้อะไร/ทำอะไรได
้ ทักษะการคดิ
ชิน้ งาน/
แนวการจัดการเรียนรู้

ภาระงาน
เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ


๘. ระบสุ งิ่ ทช่ี ืน่ ชม ผเู้ รยี นรอู้ ะไร

ทักษะ

พูดแสดงความคิดเหน็
๑. รบั รู้และรวบรวมขอ้ มลู ของ

และสง่ิ ที่ควร สง่ิ ที่ชืน่ ชมและส่ิงที่ควร การใหเ้ หตผุ ล
เก่ยี วกบั ส่งิ ทีช่ ืน่ ชม สง่ิ ทชี่ นื่ ชมและส่ิงท่ีควรปรับปรงุ
ปรับปรงุ ในงาน ปรับปรุงในงานทัศนศลิ ป


และส่งิ ทีค่ วรปรบั ปรุง ในงานทัศนศิลปข์ องตนเอง

ทัศนศลิ ป ์
ของตนเอง

ในงานทศั นศิลป
์ ๒. คน้ หาจุดเดน่ จดุ ด้อยและ
ของตนเอง
ผู้เรยี นทำอะไรได


แนวทางการพัฒนางานทศั นศิลประบสุ ่งิ ทชี่ ่นื ชมและส่งิ ทค่ี วรของตนเอง


ปรบั ปรุงในงานทศั นศิลป์ของ

๓. พูดนำเสนอแลกเปลยี่ น


ตนเองได้


ความคิดเห็นเกีย่ วกบั สิง่ ท่ชี ่ืนชม
และสิง่ ที่ควรปรับปรงุ

ในงานทัศนศิลป๙. ระบุ และจัด ผู้เรยี นร้อู ะไร
ทักษะ
๑. จดั กลมุ่ ภาพ

๑. สงั เกต และรวบรวมภาพ

กล่มุ ของภาพ การจัดกลมุ่ ภาพตาม

การจำแนก
ตามทัศนธาต
ุ ผลงานทัศนศลิ ป

ตามทศั นธาตุ
ทศั นธาตุ
ประเภท
๒. อธิบายผล
๒. กำหนดเกณฑ์ในการจัดกล่มุ
ท่เี น้นในงาน ผู้เรยี นทำอะไรได

การจัดกลุ่มของ
ของภาพตามทศั นธาตทุ ่เี นน้

ทัศนศลิ ปน์ ั้น ๆ
อธบิ ายและจดั กลุ่มของภาพ
ภาพตามทศั นธาตุ
ในงานทศั นศิลป


ตามทัศนธาตุท่ีเนน้ ในงาน๓. แยกประเภทของภาพ


ทศั นศิลป์นัน้ ๆ ไดถ้ กู ตอ้ ง


ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔. จัดกลมุ่ ภาพตามลกั ษณะเด่น
ของทัศนธาตุแตล่ ะชนิด

๕. อธบิ ายผลการจำแนก


ประเภทของภาพตามทศั นธาต

ทีเ่ นน้ ในงานทัศนศลิ ปอ์ ย่างมี
หลักเกณฑ์๑๐. บรรยาย ผเู้ รียนรู้อะไร
๑. ทกั ษะ

๑. เขียนบรรยาย ๑. สังเกต สำรวจลักษณะ

ลักษณะ

ลักษณะ รปู รา่ ง รูปทรง

การสำรวจ
ลักษณะ รูปรา่ ง
รปู รา่ ง รปู ทรง ในงานการ
รูปร่าง

ในการออกแบบสง่ิ ต่าง ๆ
๒. ทกั ษะการ รปู ทรงทมี่ ใี นบา้ นและ ออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่มี ใี นบ้าน
รูปทรง
ที่มใี นบ้านและโรงเรียน
เปรียบเทียบ
โรงเรียน
และโรงเรยี น

ในงานการ ผู้เรยี นทำอะไรได

๒. แสดงความ

๒. รวบรวมข้อเท็จจรงิ และความ
ออกแบบ
บรรยายลกั ษณะ รูปร่าง

คดิ เห็น วพิ ากษ

คดิ เห็นเก่ียวกบั สิง่ ท่สี ำรวจ

ส่งิ ต่าง ๆ
รปู ทรงในงานการออกแบบ
วิจารณ์ รปู ร่าง

๓. แสดงความคดิ เหน็ วิพากษ์
ทมี่ ใี นบ้าน สิ่งต่าง ๆ ทม่ี ใี นบา้ นและ
รปู ทรงทีเ่ ห็นในบา้ น
วิจารณ์รูปรา่ ง รูปทรงท่มี ีในบ้าน
และโรงเรียน
โรงเรยี น
และในโรงเรยี น
และโรงเรียน

๔. เปรยี บเทียบลกั ษณะรปู รา่ ง
รปู ทรง ในงานการออกแบบ

สิ่งตา่ ง ๆ ทม่ี ีในบา้ น และโรงเรียน

๕. เขียนบรรยายลกั ษณะ


รูปรา่ ง รูปทรงของส่ิงตา่ ง ๆ

ท่มี ใี นบา้ นและโรงเรยี น


62 แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรเู้ พือ่ พฒั นาทักษะการคิด ระดับประถมศึกษา

กล่มุ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

สาระที่ ๑ ทัศนศลิ ป


มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า


งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากลตัวช้ีวดั
ผู้เรยี นรูอ้ ะไร/ทำอะไรได
้ ทักษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจดั การเรยี นร
ู้
ภาระงาน
เพื่อพัฒนาทกั ษะการคดิ


๑. เล่าถงึ ท่ีมา ผ้เู รยี นร้อู ะไร

๑. ทักษะ

การเขียนบรรยาย
๑. สังเกตและสำรวจทีม่ าของ

ของงาน
ประวตั คิ วามเปน็ มาของ

การสงั เกต
ทีม่ าของงาน

งานทศั นศลิ ป์ทีม่ ีในท้องถ่นิ


ทศั นศิลปใ์ น
งานทัศนศิลป์ในทอ้ งถิน่
๒. ทกั ษะ
ทศั นศลิ ป์ใน
๒. ค้นควา้ และรวบรวมข้อมูล

ทอ้ งถนิ่
ผ้เู รียนทำอะไรได
้ การสำรวจ
ทอ้ งถิน่
เพือ่ ใหไ้ ด้ข้อเท็จจริงและ

อธบิ ายประวัติความเป็น ๓. ทกั ษะ

ข้อคิดเหน็ เกย่ี วกบั ทีม่ าของ

มาของงานทัศนศลิ ป์

การระบ

งานทัศนศลิ ป์ในท้องถนิ่


ในท้องถ่นิ ใหผ้ ู้อน่ื ฟังได้


๓. บอกข้อมลู เกีย่ วกับ
ลักษณะของงานทศั นศลิ ป


ในทอ้ งถ่ินใหไ้ ด้มากที่สดุ

๔. เช่ือมโยงลกั ษณะของงาน

ทัศนศลิ ปจ์ ากการสังเกตกับ


ลกั ษณะทีเ่ คยรมู้ าก่อน

๕. นำเสนอความเปน็ มาของ

งานทศั นศิลป์ในทอ้ งถิ่น๒. อธบิ าย
ผูเ้ รียนรู้อะไร
๑. ทักษะ

การเขียนบรรยาย
๑. สำรวจงานทัศนศิลปท์ ่มี


เกยี่ วกบั วสั ดุ การใชว้ ัสดุ อุปกรณ์และ การสังเกต
เกย่ี วกับการใช

ในทอ้ งถ่นิ

อุปกรณ์และ วิธกี ารสรา้ งงานศลิ ปะ

๒. ทกั ษะ
วัสดุ อุปกรณ์และ

๒. ศกึ ษาและรวบรวมขอ้ มลู

วิธีการสร้าง ในท้องถ่ิน
การสำรวจ
วิธกี ารสรา้ งงาน

เก่ียวกบั วสั ดุ อปุ กรณ ์


งานทศั นศลิ ป์ ผู้เรียนทำอะไรได

ทศั นศลิ ปใ์ น

และวิธีการสร้างงานทศั นศิลป์
ในท้องถนิ่
อธบิ ายเกย่ี วกับวัสดุ ท้องถนิ่
ทม่ี ีในท้องถ่ิน

อุปกรณแ์ ละวธิ กี ารสรา้ ง ๓. นำเสนอผลการใช้วสั ดุ
งานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน
อุปกรณ์ วธิ กี ารสรา้ ง


งานทศั นศลิ ป์ทีม่ ใี นทอ้ งถน่ิ

๔. เขียนบรรยายสรปุ ข้อมูล

เกย่ี วกบั วัสดุ อปุ กรณแ์ ละ


วธิ กี ารสร้างงานทศั นศลิ ป


ในท้องถิ่น
แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้เพ่อื พฒั นาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา
63
กลมุ่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

สาระท่ี ๒ ดนตร


มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตวั ชว้ี ัด
ผเู้ รยี นรอู้ ะไร/ทำอะไรได
้ ทักษะการคดิ
ช้ินงาน/
แนวการจัดการเรียนร
ู้
ภาระงาน
เพือ่ พฒั นาทกั ษะการคดิ


๑. ระบรุ ปู รา่ ง ผเู้ รียนรู้อะไร

๑. ทักษะ

สมุดภาพเครอื่ ง ๑. ให้ฟงั เสยี งเครือ่ งดนตร

ลกั ษณะของ เสยี งของเครอ่ื งดนตร

การสงั เกต
ดนตรี
และดภู าพเคร่อื งดนตรี


เครอื่ งดนตร

แตกต่างกนั ตามรูปร่าง ๒. ทกั ษะ

หลาย ๆ ประเภท

ท่เี ห็นและ ลกั ษณะของเครอ่ื งดนตรี การระบุ

๒. สังเกตรูปร่างลักษณะของ

ไดย้ นิ ในชวี ติ และวธิ ีการบรรเลง


เคร่อื งดนตรีทีเ่ ห็นและได้ยิน
ประจำวัน
ผู้เรียนทำอะไรได


เสยี ง


ระบรุ ูปรา่ ง ลักษณะของ

๓. บอกรปู รา่ งลักษณะของ

เครอื่ งดนตรีและวิธีการ

เครอ่ื งดนตรีตามที่สงั เกตให้

บรรเลงทีเ่ หน็ และไดย้ นิ


ไดม้ ากทส่ี ดุ


ในชวี ติ ประจำวนั


๔. จดั ทำสมดุ ภาพเครอื่ งดนตร


ท่ีเหน็ และได้ยินในชีวติ ประจำวนั

๕. แสดงผลงาน๒. ใชร้ ปู ภาพ ผู้เรยี นรอู้ ะไร
๑. ทกั ษะ

จดั ทำแผนภมู ิ ๑. พิจารณาขอ้ มูลต่าง ๆ
หรือ เสยี งทมี่ ลี กั ษณะต่างกนั การฟงั
รปู ภาพหรือ ไดแ้ ก่ เสียงและจังหวะเคาะ
สัญลกั ษณ์ สงู -ตำ่ , ดงั -เบา, ยาว-สั้น ๒. ทักษะ
สญั ลกั ษณ์แทน รปู ภาพหรือสญั ลักษณ์

แทนเสียง สามารถใช้รปู ภาพหรือ การเชื่อมโยง
เสยี ง และจงั หวะ ๒. ฟังเสยี งสงู -ต่ำ ดงั -เบา
และจงั หวะ สัญลักษณแ์ ทนได้ และเปน็
เคาะ
ยาว-สน้ั

เคาะ
การแสดงออกทางดนตรี

๓. กำหนดรูปภาพหรือ

อยา่ งสร้างสรรค์


สัญลักษณ์แทนลักษณะเสียง

ผู้เรยี นทำอะไรได


และจงั หวะเคาะใหม้ ีความ

ใชร้ ปู ภาพ หรือสัญลักษณเชอื่ มโยงกัน


แทนเสียงและจงั หวะเคาะ


๔. อธิบายความสมั พนั ธข์ อง

อยา่ งสรา้ งสรรค


รปู ภาพสัญลกั ษณ์กบั เสียง

๕. จัดทำแผนภมู ริ ปู ภาพหรอื
สัญลกั ษณแ์ ทนเสยี งและ
จงั หวะเคาะ


64 แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้เพอ่ื พฒั นาทักษะการคิด ระดับประถมศกึ ษา

กลุม่ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ

ตวั ช้ีวดั
ผเู้ รยี นรู้อะไร/ทำอะไรได
้ ทกั ษะการคดิ
ช้นิ งาน/
แนวการจดั การเรียนรู้

ภาระงาน
เพ่ือพฒั นาทักษะการคดิ


๓. บอกบทบาท ผ้เู รียนรอู้ ะไร

๑. ทักษะ

เขียนบรรยาย

๑. ฟงั เพลงชาติ เพลงสรรเสรญิ

หน้าที่ของเพลง

เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
การฟัง
เกี่ยวกบั บทบาท พระบารมี เพลงมหาฤกษ

ท่ีไดย้ ิน
พระบารมี เพลงมหาฤกษ์
๒. ทกั ษะ
หนา้ ท่ขี องบทเพลง
เพลงมหาชัยและเพลง


เพลงมหาชัยและเพลง

การสังเกต
สำคัญ เชน่

ประจำโรงเรยี น


ประจำโรงเรียนเป็นเพลงที่
เพลงชาติ เพลง ๒. สงั เกตสิ่งทเ่ี หมอื นกนั


ใชใ้ นโอกาสต่าง ๆ กนั ควร
สรรเสรญิ พระบารม

ตา่ งกนั ของเพลงแต่ละเพลง


เลอื กใช้ให้เหมาะสม

และเพลงประจำ

๓. เลอื กเพลงท่ีใชใ้ นโอกาส


ผเู้ รียนทำอะไรได

โรงเรยี น
ตา่ ง ๆ และหาภาพประกอบบอกบทบาทหน้าที่ของเพลง

๔. บอกและเขยี นบรรยาย

ท่ีไดย้ ิน ไดแ้ ก่ เพลงชาติ

บทบาทและหน้าทข่ี องบทเพลง

เพลงสรรเสรญิ พระบารมี

สำคญั ได้แก่ เพลงชาติ

และเพลงประจำโรงเรียน


เพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงประจำโรงเรียน๔. ขับร้องและ ผู้เรยี นรู้อะไร
ทกั ษะการนำ รอ้ งเพลงเล่นดนตร
ี ๑. ทบทวนความรู้


บรรเลงดนตรี การขับรอ้ งเพลงแบบเดีย่ ว ความร้ไู ปใช

ในดา้ นการขับรอ้ ง และ
งา่ ย ๆ
และหมู่และการบรรเลงดนตรบรรเลงเคร่ืองดนตรี


ประกอบเพลงเป็นการ

๒. วางแผนการร้องเพลงหรือ

แสดงออกทางดนตรีอย่าง

เล่นดนตรี ตามความสามารถ


สร้างสรรค์


๓. นำความร้ทู ีม่ ีและจาก


ผเู้ รยี นทำอะไรได


ประสบการณไ์ ปแสดงขับรอ้ งและบรรเลงดนตรีการรอ้ งเพลงหรือเล่นดนตร


งา่ ย ๆ ได้อย่างเหมาะสม


อย่างง่าย ๆ และเหมาะสม๕. เคลอ่ื นไหว ผเู้ รียนรู้อะไร
ทกั ษะการนำ
แสดงการ ๑. ทบทวนความรู้เกย่ี วกับ


ทา่ ทาง การเคล่ือนไหวตาม ความรูไ้ ปใช้
เคล่ือนไหว

เสียงและจังหวะ

สอดคลอ้ งกบั อารมณข์ องบทเพลงทีฟ่ ัง
ตามอารมณ์ของ ๒. ฟังเพลงทกี่ ำหนด

อารมณ์ของ เปน็ การแสดงตามความ
บทเพลง
๓. ซักถามแสดงความคดิ เห็น

เพลงทฟ่ี ัง
รูส้ ึกและจนิ ตนาการ


เกีย่ วกบั อารมณค์ วามรูส้ ึกผ้เู รียนทำอะไรได


ของเพลงที่ฟัง


แสดงการเคล่ือนไหว

๔. นำความรู้และประสบการณ


ทา่ ทางให้สอดคลอ้ งกบั

แสดงการเคลอ่ื นไหวทา่ ทาง

อารมณข์ องเพลงที่ฟัง


ประกอบเพลงให้สอดคลอ้ ง

ตามความรูส้ ึกและ

กับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง


จนิ ตนาการ

แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้เพือ่ พัฒนาทกั ษะการคดิ ระดับประถมศกึ ษา
65
กล่มุ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

ตัวชีว้ ดั
ผูเ้ รียนรู้อะไร/ทำอะไรได้
ทกั ษะการคิด
ช้ินงาน/
แนวการจดั การเรียนร้

ภาระงาน
เพ่อื พฒั นาทกั ษะการคดิ


๖. แสดงความ ผู้เรยี นรอู้ ะไร

ทักษะ

๑. ขับรอ้ งเพลง
๑. ศกึ ษาคุณภาพของเสียง
คิดเห็น
ความเข้าใจต่อคณุ ภาพ การสรุปลง ๒. แสดงดนตร

ร้องและเสียงเครอ่ื งดนตรี

เก่ียวกับเสยี ง ของเสียงร้องและเสียง ความเห็น
๓. พูดแสดงความ ๒. ร่วมกนั สรปุ สาระสำคัญ
ดนตรี เสียง เคร่อื งดนตรีชว่ ยใหแ้ สดง
คิดเหน็ ผลงานของ ของคุณภาพเสยี งรอ้ งเสียง
ขบั ร้องของ ความคดิ เห็นไดอ้ ยา่ ง
ตนเองและผูอ้ น่ื
เครอ่ื งดนตรีทเ่ี หมาะสม

ตนเองและ
เหมาะสม


๓. แสดงการขบั รอ้ งและ

ผู้อ่ืน
ผูเ้ รยี นทำอะไรได


เลน่ ดนตร


แสดงความคิดเหน็ เกยี่ วกบั

๔. พูดแสดงความคิดเหน็ ตอ่

เสียงดนตรี เสียงขบั รอ้ ง

เสียงดนตรแี ละเสียงขับรอ้ ง

ของตนเองและผอู้ ืน่


ของตนเองและผอู้ นื่


ได้อย่างเหมาะสม


อย่างเหมาะสม๗. นำดนตร ี
ผูเ้ รยี นรอู้ ะไร
ทกั ษะการนำ การแสดงออก
๑. ทบทวนความร้เู กยี่ วกับ
ไปใช้ในชวี ิต การแสดงออกทางดนตรี ความรไู้ ปใช้
ทางดนตร

การแสดงดนตรใี นโอกาส


ประจำวัน สามารถนำไปใชใ้ นชีวติ
ในโอกาสตา่ ง ๆ
ต่าง ๆ

หรือโอกาส ประจำวันหรอื โอกาส
๒. วางแผนการแสดง
ต่าง ๆ ได้ ต่าง ๆ ได้ และควรเลือก กจิ กรรมทางดนตรีตาม


อย่าง
ใหเ้ หมาะสมกับโอกาส
ความสามารถและความสนใจ

เหมาะสม
ผเู้ รียนทำอะไรได
้ ๓. ฝกึ ซอ้ มและแสดง

นำดนตรีไปใช้ในชวี ติ กิจกรรมทางดนตรีให


ประจำวนั หรอื โอกาส

เหมาะสมกบั โอกาส เช่น

ตา่ ง ๆ เช่น งานร่นื เรงิ

แสดงดนตรีในงานรน่ื เรงิ หรอื


การฉลองวันสำคัญ

ในการฉลองวันสำคญั ของ


ของชาติได้อยา่ งเหมาะสม
ชาติ


66 แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรียนรูเ้ พอื่ พฒั นาทักษะการคดิ ระดับประถมศกึ ษา

กล่มุ สาระการเรยี นรูศ้ ิลปะ

สาระท่ี ๒ ดนตรี


มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

และสากลตวั ชว้ี ัด
ผเู้ รยี นรู้อะไร/ทำอะไรได้
ทกั ษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจดั การเรียนรู้

ภาระงาน
เพอื่ พฒั นาทกั ษะการคดิ


๑. ระบลุ ักษณะ ผ้เู รียนรู้อะไร

เด่นและ ลกั ษณะเด่นและ ๑. ทักษะ
ทำผังมโนทศั น์
๑. สงั เกตลกั ษะของดนตรใี น

การสงั เกต
แสดงลกั ษณะเดน่ ทอ้ งถ่ิน

เอกลกั ษณ์ เอกลกั ษณข์ องดนตรีใน ๒. ทักษะ
และเอกลักษณ
์ ๒. สำรวจขอ้ มลู เกีย่ วกบั
ของดนตร
ี ทอ้ งถนิ่ เป็นการแสดงถงึ การสำรวจ
ของดนตร

ลักษณะของเสยี งรอ้ งภาษา

ในท้องถ่นิ
การเหน็ คณุ ค่าของมรดก ๓. ทกั ษะ
ในทอ้ งถ่นิ
เน้อื หาในบทร้องของดนตรีทางวฒั นธรรม
การระบุ

ในทอ้ งถ่ิน


ผเู้ รียนทำอะไรได


๓. รวบรวมขอ้ มลู เก่ยี วกบั

ระบลุ ักษณะเด่นและลกั ษณะตามที่สังเกตและ

เอกลักษณข์ องดนตรสำรวจให้ไดม้ ากท่สี ดุ


ในทอ้ งถ่ิน ไดแ้ ก่ ลักษณะ


๔. เชอื่ มโยงลักษณะจากการ


เสยี งรอ้ ง ภาษาและเนื้อหาสังเกตกบั ลักษณะที่เคยรับ

ในบทร้อง เคร่อื งดนตรรมู้ ากอ่ นหรือจากประสบการณ


และวงดนตร


๕. เขียนผังมโนทัศน์บอกขอ้ มลู
ลกั ษณะเดน่ และเอกลักษณ์
ของดนตรีในทอ้ งถิน่๒. ระบคุ วาม ผเู้ รียนรู้อะไร
ทกั ษะ
รายงานระบ

๑. ทบทวนความรเู้ ก่ยี วกบั
สำคญั และ ความสำคัญและประโยชน์ การระบุ
ความสำคัญและ ดนตรีกบั การดำเนินชวี ิตของ
ประโยชน์ของ ของดนตรตี อ่ การดำเนนิ ชีวิต
ประโยชน์ของ คนในท้องถนิ่

ดนตรีตอ่ การ คนในท้องถน่ิ เป็นการ ดนตรตี อ่ การ ๒. สังเกตและรวบรวมขอ้ มูล

ดำเนนิ ชีวิต
แสดงออกถึงความเขา้ ใจใน ดำเนนิ ชวี ติ ของ เกี่ยวกับความสำคญั และ
ของคนใน ความสัมพนั ธ์ระหว่างดนตร
ี คนในทอ้ งถิ่น
ประโยชน์ของดนตรีตอ่ การ
ท้องถ่นิ
และวัฒนธรรมท้องถ่นิ
ดำเนนิ ชีวติ ของคนในท้องถ่ิน

ผเู้ รยี นทำอะไรได
้ ๓. เชอื่ มโยงลักษณะจากการ

ระบุความสำคัญและ สังเกตกบั ลกั ษณะทีเ่ คยรับรู้
ประโยชน์ของดนตรี

หรือจากประสบการณ

ตอ่ การดำเนินชวี ติ

๔. เขียนรายงานระบุความ
ของคนในท้องถ่นิ
สำคญั และประโยชน์ของดนตร

ตอ่ การดำเนนิ ชวี ิตของคนใน
ทอ้ งถิ่น


แนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นร้เู พื่อพฒั นาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา
67
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป


มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คณุ ค่านาฏศิลป์ ถา่ ยทอดความรู้สกึ ความคิดอย่างอิสระ ชืน่ ชม และประยกุ ต์ใช


ในชีวิตประจำวันตัวชว้ี ัด
ผเู้ รียนรอู้ ะไร/ทำอะไรได
้ ทกั ษะการคดิ
ชิน้ งาน/
แนวการจดั การเรียนร
ู้
ภาระงาน
เพอ่ื พัฒนาทกั ษะการคิด


๑. สร้างสรรค์ ผเู้ รียนรู้อะไร

ทกั ษะ
แสดงการ ๑. ทบทวนความรเู้ ดมิ เร่อื ง
การเคล่ือนไหว ลกั ษณะการเคลอ่ื นไหว

การประยกุ ต

เคล่ือนไหวรปู แบบ การเคล่ือนไหวรปู แบบตา่ ง ๆ
ในรูปแบบ
รูปแบบตา่ ง ๆ เช่น รำวง ใชค้ วามรู้
ต่าง ๆ เชน่ รำวง เชน่ น่งั เดิน ยืน การ
ต่าง ๆ ใน มาตรฐาน เพลงพระราช
มาตรฐาน เพลง เคลอื่ นไหวอยกู่ บั ที่ และ
สถานการณ์ นพิ นธ์ สถานการณส์ ัน้ ๆ
พระราชนิพนธ์ เคลือ่ นท
่ี
ส้ัน ๆ
และสถานการณท์ ่


สถานการณ์สัน้ ๆ ๒. สำรวจความรู้ใหม่ในเรอื่ ง

กำหนดให

และสถานการณ

ลักษณะของการเคลอ่ื นไหว

ผเู้ รยี นทำอะไรได

ทก่ี ำหนดให้
รปู แบบต่าง ๆ เช่น รำวง

แสดงทา่ ทางการเคล่ือนไหว


มาตราฐาน เพลงพระราช

ในรปู แบบรำวงมาตรฐาน

นพิ นธ์สถานการณส์ ้ัน ๆ และ

เพลงพระราชนพิ นธ์

สถานการณ์ทีก่ ำหนดให้แลว้

สถานการณส์ นั้ ๆ


นำไปเชื่อมโยงกบั ความรเู้ ดิม

และสถานการณ


เพือ่ หาความสอดคล้อง

ท่ีกำหนดให้


สัมพนั ธ์กัน แลว้ คัดเลือก
ข้อมลู เหล่านัน้ มาตรวจสอบ
ความเป็นเหตุเป็นผล

๓. แบ่งกล่มุ ฝึกการเคลอื่ นไหว

รปู แบบต่าง ๆ เชน่ รำวง

มาตรฐาน เพลงพระราชนพิ นธ์
สถานการณ์สน้ั ๆ และ
สถานการณท์ ก่ี ำหนดให้ โดย

นำข้อมลู ความรู้จากขอ้ ๒


มาปรับประยุกต์ใช้

๔. ผลัดกลมุ่ กนั แสดงและ
ชื่นชมการเคลอ่ื นไหวรปู แบบ
ตา่ ง ๆ เชน่ รำวงมาตรฐาน
เพลงพระราชนพิ นธ์
สถานการณส์ ้นั ๆ และ
สถานการณ์ที่กำหนดให้ โดย
นำข้อมลู ความรูจ้ ากข้อ ๒

มาปรบั ประยกตุ ์ใช


68 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้เพ่อื พัฒนาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ิลปะ

ตวั ช้ีวัด
ผเู้ รียนรูอ้ ะไร/ทำอะไรได
้ ทกั ษะการคิด
ช้ินงาน/
แนวการจัดการเรียนร
ู้
ภาระงาน
เพอ่ื พฒั นาทกั ษะการคดิ๕. รว่ มกนั วิพากษว์ ิจารณ


ผลงานการแสดงของตนเอง
และผู้อืน่

๖. รว่ มกันสรปุ ความรเู้ ร่ือง
การเคลอื่ นไหวรปู แบบตา่ ง ๆ

เชน่ รำวงมาตรฐาน เพลง
พระราชนพิ นธ์ สถานการณ์
สัน้ ๆ และสถานการณท์ ่ี
กำหนด๒. แสดงทา่ ทาง ผู้เรยี นรู้อะไร
๑. ทักษะ

๑. ผังมโนทัศน์ ๑. กำหนดจดุ ประสงคข์ อง
ประกอบ หลักและวธิ กี ารตาม

การรวบรวม

ภาษาทา่ และ

การเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ใน
เพลงตาม
รูปแบบนาฏศลิ ป์ ไดแ้ ก่ ขอ้ มูล
นาฏยศัพทใ์ นสว่ นขา
เรอ่ื งภาษาที่ใช้สอ่ื อารมณ์
รูปแบบ

การฝกึ ภาษาทา่ สอื่ อารมณ์ ๒. ทกั ษะการ ๒. ผังมโนทศั น์ ของมนุษย์ และนาฏยศัพท์
นาฏศิลป์
ของมนุษย์และการฝกึ เชื่อมโยง
หลกั และวิธกี าร ส่วนขาอย่างครอบคลมุ


นาฏยศพั ท์ในส่วนขา

ตามรปู แบบนาฏศิลป์ แลว้ จัดเก็บไวใ้ นรูปแบบ


ผเู้ รียนทำอะไรได

ไดแ้ กก่ ารฝึกภาษาท่า ผงั มโนทัศน


แสดงทา่ ทางประกอบ
สื่ออารมณข์ อง ๒. นำข้อมลู ความรู้ทเ่ี ก็บ

เพลงตามรปู แบบนาฏศลิ ป์

มนษุ ยแ์ ละการฝึก รวบรวมไดม้ าเชอื่ มโยงกับ

ได้แก่ การฝกึ ภาษาทา่

นาฏยศพั ท์ในส่วนขา
ความรูใ้ หม่ทไ่ี ดเ้ พ่อื หา


สื่ออารมณข์ องมนุษย์และ
๓. แสดงท่าทาง ความสัมพนั ธ์สอดคลอ้ งกนั

การฝกึ นาฏยศัพท์ใน


ประกอบเพลงตาม ในเรอ่ื งของหลกั และวิธีการ

ส่วนขา

รปู แบบนาฏศิลป์ ตามรูปแบบนาฏศลิ ป์ ได้แก่ได้แก่ การฝึกภาษา
การฝกึ ภาษาทา่ สื่ออารมณ์ทา่ อารมณ์

ของมนุษยแ์ ละการฝกึ
ของมนษุ ย์ และ
นาฏยศพั ทใ์ นส่วนขา จากนนั้ฝึกนาฏยศัพท

บนั ทึกไว้ในรูปแบบของ

ในส่วนขา
ผังมโนทัศน์

๓. แบ่งกลุ่มฝึกท่าทาง
ประกอบเพลงตามรปู แบบ
นาฏศิลป์ ไดแ้ ก่ ภาษาทา่ สื่อ
อารมณ์ของมนษุ ย์ และฝกึ
นาฏยศัพท์ในส่วนขา


แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นรเู้ พอื่ พัฒนาทักษะการคิด ระดบั ประถมศกึ ษา
69
กลมุ่ สาระการเรยี นรูศ้ ิลปะ

ตวั ชว้ี ดั
ผู้เรยี นรู้อะไร/ทำอะไรได้
ทกั ษะการคิด
ช้นิ งาน/
แนวการจัดการเรียนร
ู้
ภาระงาน
เพ่อื พัฒนาทกั ษะการคิด

๔. ผลดั กลุ่มกันนำเสนอและ
ชื่นชมผลงานการแสดง
ทา่ ทางประกอบเพลงตามรูป
แบบนาฏศิลป์ดงั กลา่ ว

๕. วพิ ากษว์ จิ ารณ์และใหข้ ้อ
เสนอแนะในการนำเสนอ

ผลงานดังกล่าว

๖. ร่วมกันสรุปความรู้เรอื่ ง
หลกั และวธิ กี ารตามรูปแบบ
นาฏศิลป๓. เปรยี บเทียบ ผเู้ รยี นรอู้ ะไร
๑. ทักษะการ ๑. ผงั มโนทัศน์

๑. ชมการแสดง เพอ่ื สังเกต


บทบาทหน้าที่ หลกั ในการชมการแสดง

เปรยี บเทียบ
หลักในการชม

พฤติกรรมการชมการแสดง
ของผแู้ สดง และบทบาทหนา้ ท่ขี องผู้ ๒. ทกั ษะการ การแสดง
สนทนาซักถามถึงวธิ กี ารชม
และผ้ชู ม
๒. ผังมโนทศั น
์ การแสดง เพื่อแลกเปลยี่ น

แสดงและผชู้ มท่ีดี รวมทั้ง
ประยุกต์ใช

เปรยี บเทยี บ ความรู้ และเกบ็ รวบรวม


การมสี ่วนร่วม
ความรู


ผ้เู รยี นทำอะไรได

บทบาทหน้าท่ขี อง
เปน็ ขอ้ มลู


ผู้แสดง และผ้ชู ม
๒. รบั ความรู้ใหมเ่ ร่ืองหลกั


บอกหลักการชมการ
๓. นำเสนอผลงาน
ในการชมการแสดง และบันทึก


แสดงและเปรียบเทยี บ


บทบาทหนา้ ท่ขี องผแู้ สดง

ไว้โดยสรปุ เปน็ ผังมโนทัศน๓. สนทนาซักถามเพือ่ บอก
และผู้ชมทด่ี ี และบอกวิธี

ถึงบทบาทหน้าทีข่ องผ้แู สดง

การมีสว่ นร่วมพรอ้ มทัง้ นำ

เสนอผลงาน


ผชู้ มและการมีส่วนรว่ ม แลว้

เปรยี บเทยี บบทบาทหน้าที่
ของผ้แู สดงและผู้ชม โดย
บนั ทึกไวเ้ ปน็ ผังมโนทัศน์

๔. แบ่งกล่มุ ผลัดกนั นำเสนอ
และช่ืนชมผลงานการเปรียบ
เทียบบทบาทหนา้ ทข่ี อง

ผแู้ สดงและผู้ชม พร้อมทง้ั
เสนอแนะขอ้ คิดเหน็

๕. สรุปความรเู้ ร่ืองหลกั ใน
การชมการแสดง และบทบาท

หนา้ ท่ีของผ้แู สดงและผ้ชู ม

ท่ดี ี และการมีส่วนร่วม70 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาทักษะการคิด ระดับประถมศึกษา

กลุม่ สาระการเรยี นร้ศู ลิ ปะ

ตัวชีว้ ัด
ผเู้ รียนรอู้ ะไร/ทำอะไรได
้ ทกั ษะการคดิ
ชน้ิ งาน/
แนวการจดั การเรยี นร้

ภาระงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการคดิ๔. มีสว่ นรว่ ม

ผู้เรยี นรู้อะไร


ทักษะการ ๑. ผงั มโนทศั น์

๑. ชมการแสดงและสำรวจ

ในกิจกรรม การมสี ว่ นร่วมในกจิ กรรม ประยุกตใ์ ช้ การมีส่วนร่วมใน ลกั ษณะของการแสดง

การแสดง
การแสดงนาฏศลิ ปท์ ่ี ความร
ู้ การแสดงและชม
๒. คดั เลือกการแสดงที่มี
ทเ่ี หมาะสม
เหมาะสมกบั วัย

การแสดง
ความสอดคลอ้ งและเหมาะสม
กบั วยั
ผู้เรยี นทำอะไรได

๒. นำเสนอ
กับวยั พร้อมทง้ั ระบชุ อื่


มีสว่ นร่วมในกจิ กรรม


ผลงานจาก

การแสดง และเหตุผล จากน้ัน

การแสดงทีเ่ หมาะสม


ผงั มโนทัศน์
ตรวจสอบความเปน็ เหตกับวยั


เป็นผล หรอื ความเหมาะสม

ระหวา่ งการแสดงนัน้ ๆ


กับวยั ของผู้เรียน

๓. จัดการแสดงท่ีเหมาะสม
กบั วัยของผู้เรยี นจากน้ัน

ร่วมกันวางแผนและกำหนด
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองและ
ผู้อ่ืน เพือ่ ให้มสี ่วนรว่ ม

ในการแสดงดังกล่าว


พร้อมทั้งจัดการแสดง

๔. สนทนาซกั ถามการปฏิบตั ิ
หน้าทต่ี ามบทบาทท่ไี ดร้ บั
มอบหมาย จากน้ันแต่ละคน
สรปุ เปน็ ผงั มโนทศั น์

นำเสนอแลกเปล่ียนกัน

๕. สรุปหลกั การมีสว่ นรว่ ม

ในกจิ กรรมการแสดงนาฏศลิ ป

ที่เหมาะสมวัย๕. บอก ผเู้ รียนร้อู ะไร
ทกั ษะการนำ ๑. ผงั มโนทัศน์ ๑. ทบทวนความรแู้ ละ
ประโยชน

ประโยชน์ของการแสดง ความรู้ไปใช้
อทิ ธพิ ลของชีวติ ประสบการณ์เดิมในเร่ืองของ
ของการแสดง นาฏศิลปใ์ นชีวิตประจำวนั

ประจำวันท่มี ตี ่อ นาฏศลิ ป์ และชีวติ ประจำวนั

นาฏศลิ ป
์ และวธิ ีการนำนาฏศลิ ปไ์ ป นาฏศลิ ป
์ โดยการวเิ คราะห


ในชวี ิต
บรู ณาการกบั สาระการ ๒. ผังมโนทัศน์ ความเช่อื มโยงสมั พนั ธ์กัน

ประจำวนั
เรียนรอู้ ื่น
การบรู ณาการ
๒. แบง่ กลุ่มสนทนาและบอก
ผเู้ รียนทำอะไรได
้ นาฏศลิ ปก์ ับสาระ ประโยชนข์ องนาฏศิลป

บอกประโยชน์ของการ การเรยี นรอู้ นื่ ๆ
ในชวี ติ ประจำวนั พรอ้ มท้ัง

แสดงนาฏศลิ ปใ์ นชวี ิต จัดทำผังมโนทศั น์นำเสนอ
ประจำวัน
แลกเปล่ยี นกัน


แนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้เพอ่ื พฒั นาทักษะการคิด ระดับประถมศึกษา
71
กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ

ตวั ช้วี ดั
ผเู้ รียนรูอ้ ะไร/ทำอะไรได้
ทักษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจัดการเรียนรู้

ภาระงาน
เพอื่ พฒั นาทักษะการคดิ
๓. นำเสนอผลงาน

๓. กำหนดให้ผูเ้ รียน

การจัดกิจกรรม แต่ละกลุม่ หาวธิ ีการนำความร


ตวั อยา่ งการนำ
ทางนาฏศลิ ป์ไปบูรณาการกับ
นาฏศิลป์ไป

กล่มุ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ

บรู ณาการกบั
และจัดทำผังมโนทศั น์


สาระการเรียนรูอ้ นื่
นำเสนอแลกเปลี่ยนกนั
พรอ้ มทัง้ แสดงความคิดเห็น

๔. แตล่ ะกลมุ่ ปฏบิ ตั กิ ิจกรรม

ยกตัวอย่างการบรู ณาการ


นาฏศิลป์กบั สาระการเรียนร


ต่าง ๆ กลุ่มละ ๑ สาระ


โดยการสาธติ หรอื แสดง

ให้เหน็ จากน้นั นำเสนอ

แลกเปลีย่ นและชนื่ ชมกนั
และกัน

๕. สรปุ ประโยชนข์ อง

การแสดงนาฏศิลป์


ในชีวติ ประจำวัน และวธิ ีการ
นาฏศลิ ปไ์ ปบูรณาการ

กบั สาระการเรียนรูอ้ ่ืน


72 แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาทักษะการคดิ ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ลิ ปะ

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป


มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสมั พันธ์ระหว่างนาฏศลิ ป์ ประวัตศิ าสตรแ์ ละวัฒนธรรมเห็นคุณคา่
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากลตัวช้วี ัด
ผู้เรียนรอู้ ะไร/ทำอะไรได้
ทกั ษะการคดิ
ช้ินงาน/
แนวการจัดการเรียนร
ู้
ภาระงาน
เพ่ือพฒั นาทกั ษะการคดิ


๑. เล่าการแสดง ผเู้ รยี นรู้อะไร

ทกั ษะการ ๑. เลา่ ลักษณะ

๑. สนทนาและเล่าลักษณะ
นาฏศลิ ป์ที่ ลักษณะการแสดง

รวบรวมขอ้ มูล
การแสดงนาฏศลิ ป์ การแสดงนาฏศลิ ปท์ ีพ่ บเห็น
เคยเหน็ ใน นาฏศิลป์ทีเ่ คยเหน็


ท่ีเหน็ ในทอ้ งถิน่
ในท้องถิ่นของตนเอง

ทอ้ งถนิ่
ในทอ้ งถนิ่

๒. ผงั มโนทัศนก์ าร ๒. จดั ทำผังมโนทศั น


ผเู้ รียนทำอะไรได

แสดงนาฏศลิ ป
์ การแสดงนาฏศลิ ปพ์ ื้นบ้านเล่าและแสดงการสาธิต


พนื้ บ้านท่พี บเห็น
ทพี่ บเห็นในท้องถิน่ ของตน


นาฏศลิ ปท์ เี่ คยเหน็


๓. บันทกึ ลกั ษณะ ๓. บนั ทึกลักษณะของ


ในทอ้ งถน่ิ

ของการแสดง
การแสดงนาฏศิลป์พนื้ บา้ น
นาฏศลิ ปพ์ นื้ บา้ น
๔. สาธิตการแสดงนาฏศลิ ป์๔. การแสดง
พน้ื บา้ น
นาฏศลิ ปพ์ นื้ บ้าน
๕. ผลัดกันนำเสนอผลงาน

การแสดงนาฏศิลปพ์ ืน้ บา้ น


ที่เคยพบเหน็๒. ระบสุ ิ่งท่ีเป็น ผู้เรียนรู้อะไร
๑. ทกั ษะ
๑. ผังมโนทัศน

๑. ชมการแสดงนาฏศลิ ปจ์ าก
ลักษณะเด่น ลักษณะเด่น และ การระบ
ุ ลกั ษณะการแสดง วดี ทิ ัศนเ์ พือ่ สงั เกตและ
และ เอกลักษณข์ องการแสดง

๒. ทักษะ
นาฏศิลป
์ รวบรวมขอ้ มูลเกี่ยวกบั
เอกลักษณ์ นาฏศลิ ป์
การคิดถกู ทาง
๒. ผงั มโนทศั น์การ ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์
ของการแสดง ผ้เู รียนทำอะไรได

ระบลุ ักษณะเดน่ จากนั้นแบง่ กลมุ่ เพ่ือรว่ มกนั
นาฏศิลป
์ ระบสุ ง่ิ ทเ่ี ปน็ ลักษณะเด่น


และเอกลัษณข์ อง ระบแุ ละบนั ทึกไว้เป็นข้อมลู

และเอกลกั ษณข์ องการ
การแสดงนาฏศลิ ป
์ ในรูปแบบของผังมโนทศั น์


แสดงนาฏศลิ ป

๓. นำเสนอผลงาน ๒. สมาชกิ ในกลุ่มนำขอ้ มูลมาแลกเปลี่ยนกนั
คัดเลือกโดยระบุเฉพาะสว่ น
ท่ีเปน็ ลักษณะเด่น จากนัน้
สรุปรวมระบเุ ป็นเอกลกั ษณ์
ของการแสดงนาฏศลิ ป์ แล้ว
บนั ทกึ ไว้เปน็ ผงั มโนทศั น์

๓. ผลดั กล่มุ กันนำเสนอและ
ชน่ื ชมผลงานการระบลุ กั ษณะ
เดน่ และเอกลักษณ์

ของการแสดงนาฏศิลป์


แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นรูเ้ พ่อื พัฒนาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา
73
กลมุ่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

ตวั ชวี้ ดั
ผเู้ รยี นรู้อะไร/ทำอะไรได
้ ทกั ษะการคดิ
ชิ้นงาน/
แนวการจดั การเรยี นร้

ภาระงาน
เพอ่ื พัฒนาทักษะการคดิ๔. สรุปความรู้เรื่องลักษณะ
เด่น และเอกลักษณข์ องการ
แสดงนาฏศิลปท์ ี่เราจะรกั ษา
เพอื่ คงไวซ้ ่งึ เอกลกั ษณ์นั้น๓. อธิบายความ ผู้เรยี นรู้อะไร
ทักษะ
๑. ผงั มโนทศั น์ ๑. รวบรวมขอ้ มูลความรู้
สำคญั ของ ความสำคัญของ

การรวบรวม
ความสำคญั และ เก่ยี วกบั ความสำคัญ และ
การแสดง
การแสดงนาฏศิลป์ ได้แก

ข้อมูล
ทม่ี า รวมทัง้ สิง่ ท่ี ท่มี ารวมทงั้ ส่งิ ทีเ่ คารพทาง
นาฏศิลป์
ส่งิ ท่เี คารพ

เคารพทางนาฏศลิ ป
์ นาฏศิลป์และบันทึกไว้เป็น

ผเู้ รียนทำอะไรได
้ ๒. บันทกึ การให้ ผังมโนทศั น์ ตลอดจนให้
อธิบายทมี่ าและความ เหตผุ ลของความ เหตผุ ลของความสำคัญและ
สำคัญของของการแสดง เป็นทีม่ า ความ การเคารพโดยร่วมกนั
นาฏศิลป
์ สำคญั และการ อภปิ รายแลกเปลี่ยน


แสดงความเคารพ ๒. วิเคราะห์และอภิปราย
ตอ่ สิ่งที่เคารพของ เพอ่ื คน้ หาสาเหตขุ องการ

การแสดงนาฏศลิ ป
์ แสดงนาฏศิลป์ ท่ีมา และ
๓. บอกสิ่งทเี่ คารพ ความสำคญั ของการแสดง
และความสำคัญ ความเคารพสิง่ ทีเ่ คารพทาง
ของการเคารพ
นาฏศิลป์ โดยอาศัยขอ้ มูล
หลกั ฐานมาสนบั สนุนเพอื่ ให้
เห็นเหตผุ ลเชิงประจกั ษ


จากนั้นบนั ทกึ การให้เหตผุ ล


ดังกล่าว

๓. บอกวธิ ีการและแสดง
ความเคารพสิง่ ที่เคารพทาง
นาฏศลิ ป์

๔. สรุปความรู้ โดยการ
อธบิ ายให้เหน็ ความสำคญั
สอดคล้องของเหตุและผล

ในประวัตคิ วามเป็นมาของ

นาฏศลิ ป์และความสำคัญ
ของการแสดงความเคารพ

ในส่งิ ท่เี คารพทางนาฏศลิ ป


74 แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้เพอ่ื พฒั นาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

✦ การจดั กจิ กรรมการเรียนร้เู พอื่ พัฒนาทักษะการคิด


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เป็นการวิเคราะห์
ต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด โดยวิเคราะห์ใน ๖ ประเด็น คือ

ความสัมพันธ์/ความเช่ือมโยงของตัวช้ีวัดแต่ละตัวท่ีจะนำมาจัดกิจกรรม


การเรียนรู้ร่วมกันได้ ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะการคิด


ชนิ้ งาน/ภาระงาน และแนวการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป


มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์


วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ


อยา่ งอสิ ระ ชน่ื ชม และประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจำวนั


ตัวช้วี ดั
ความคิด
สาระ
ทกั ษะการคิด
ช้นิ งาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนรู้
ภาระงาน
กิจกรรมการเรยี นร
ู้

สาระท่ี ๑
ธรรมชาติ

๑. รูปรา่ ง รูปทรง
๑. ทักษะ

๑. บรรยายรปู รา่ ง

๑. สงั เกตรูปร่าง

ทัศนศลิ ป์
ส่งิ แวดลอ้ ม
ในธรรมชาต
ิ การสังเกต

รปู ทรงในธรรมชาติ รูปทรงทป่ี รากฏใน
มาตรฐาน ศ ๑.๑
และงานและ
สิง่ แวดลอ้ ม
๒. ทักษะ
สงิ่ แวดล้อม และ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ ม

๑. บรรยาย
งานทศั นศิลป์ และงานทศั นศิลป
์ การจำแนก

งานทศั นศลิ ป์
และงานทศั นศลิ ป์

รูปรา่ ง รูปทรง ประกอบดว้ ย
๒. วัสดุ อุปกรณ์ ประเภท
๒. ระบุวสั ดุ ๒. รวบรวมขอ้ มูลทีไ่ ด้
ในธรรมชาติ ทศั นธาตุ เชน่
ทใ่ี ช้สรา้ งงาน

๓. ทักษะ
อุปกรณ์ทีใ่ ชใ้ น จากการสังเกต เช่น
สิ่งแวดลอ้ ม จุด เส้น นำ้ หนัก ทัศนศลิ ป์ การเปรียบเทียบ

การสร้างงาน
รูปรา่ ง รปู ทรง

และงาน
ทวี่ ่าง รูปรา่ ง
ประเภทงานวาด
๔. ทักษะ
ทัศนศลิ ป์ เช่น เส้น สี พื้นผิว และ
ทศั นศิลป
์ รปู ทรง เสน้ สี งานปั้น

การระบ
ุ งานวาด งานปัน้ การใชว้ ัสดุ อปุ กรณ

๒. ระบุ วัสดุ และลกั ษณะ
งานพิมพ์ภาพ

งานพิมพภ์ าพ
ในการสรา้ งงานทศั นศลิ ป

อปุ กรณท์ ใ่ี ช้ พนื้ ผวิ ซึ่งผลงาน
๓. เส้น สี รปู ร่าง
๓. บรรยาย
๓. ระบวุ สั ดุ อุปกรณ


สรา้ งผลงาน ทัศนศิลป ์
รปู ทรง พืน้ ผวิ

ลกั ษณะรปู ร่าง ทใ่ี ช้สรา้ งงานทัศนศิลป์
เม่อื ชมงาน จะประกอบ
ในธรรมชาต


รปู ทรงทใ่ี ช้ในการ เช่น งานวาด งานปนั้
ทัศนศลิ ป
์ ด้วยทัศนธาตุ
ส่งิ แวดล้อม และ
ออกแบบงาน งานพมิ พภ์ าพ

๓. จำแนกทัศนธาต
ุ ที่สร้างข้นึ
งานทศั นศิลป

ทัศนศิลป์
๔. จำแนกขอ้ มลู

ของสิง่ ต่าง ๆ ด้วยวัสดุ อปุ กรณ
์ ๔. รูปร่าง รปู ทรง

๔. วาดภาพ ทตี่ า่ งกันออกไปและ
ในธรรมชาต

ที่แตกตา่ งกัน
ในงานออกแบบ

ระบายสี หรอื
จดั กลุ่มสง่ิ ท่มี ลี กั ษณะ
ส่ิงแวดล้อม


งานพมิ พภ์ าพ
เหมือนกนั ไวด้ ้วยกัน

และงาน
๕. เปรียบเทยี บการใช้
ทัศนศลิ ป์โดยเสน้ สี รูปร่าง รูปทรง
เน้นเรอ่ื ง เสน้พ้นื ผิวในธรรมชาติ
สี รูปรา่ งรปู ทรงส่ิงแวดล้อมและงาน
และพื้นผวิ
ทัศนศิลป์ท่สี ร้างขนึ้
๑๐.บรรยายด้วยวสั ดุ อุปกรณ์ตา่ งกัน

ลักษณะรปู รา่ ง
๖. นำเสนอ

รปู ทรง ในงาน

ผลงานการใช้รูปร่าง

การออกแบบรปู ทรงออกแบบสร้าง
ส่ิงต่าง ๆ ที่งานทศั นศิลปท์ ี่มีใน
เป็นบ้านและบ้านและโรงเรียน

โรงเรยี น
๗. วาดภาพระบายส


หรืองานพิมพภ์ าพ

76 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรียนรู้เพอ่ื พฒั นาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศกึ ษา

กลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

ตัวช้วี ดั
ความคดิ
สาระ
ทกั ษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรียนร้
ู ภาระงาน
กิจกรรมการเรยี นร
ู้

มาตรฐาน ศ ๑.๑
การสังเกตและ ๑. การวาดภาพ
๑. ทกั ษะ
๑. วาดภาพ
๑. สังเกตส่งิ ทีอ่ ยู่
๔. วาดภาพ ระบายสี การมที ักษะ
ระบายสีสิ่งของ
การสังเกต
ระบายส
ี รอบตัวและเหตุการณ


ส่งิ ของรอบตวั
พ้นื ฐานในการใช้ รอบตัว ดว้ ย
๒. ทกั ษะการนำ ๒. งานปั้น
ในชวี ติ ประจำวนั

๕. มที ักษะพนื้ ฐาน
วัสดุ อุปกรณ ์

สีเทยี น ดินสอสี
ความรู้ไปใช้
ลอยตวั นนู ตำ่
๒. แสดงความ

ในการใช้วสั ดุ มผี ลตอ่ การ และสีโปสเตอร


คิดเหน็ และความร้สู ึก

อปุ กรณ์ สรา้ งสรรค์
๒. การใช้วัสด


เกยี่ วกบั ส่ิงของตา่ ง ๆ
สรา้ งสรรค

การวาดภาพ
อปุ กรณ์งานปน้ั


ทม่ี ีอยู่รอบตวั

งานปนั้
และงานป้นั
๓. การใชเ้ ส้น๓. ใชค้ วามรู้และ
๖. วาดภาพถา่ ยทอด


รปู รา่ ง รปู ทรง สี

ประสบการณ์วาดภาพ
ความคิด
และพนื้ ผวิระบายสีส่งิ ของรอบตัว
ความรสู้ กึ จาก
วาดภาพถา่ ยทอด


และงานป้นั ลอยตัว
เหตกุ ารณช์ ีวิตจริง
ความคิด


นนู ตำ่ เพือ่ ถ่ายทอด

โดยใช้เสน้

ความรู้สึก


ความคดิ ความรูส้ ึก
รปู ร่าง รปู ทรงจากเหตุการณ์


สี และพืน้ ผวิ
ในชีวติ จรงิ
มาตรฐาน ศ ๑.๑
ผู้สรา้ งงาน

๑. วสั ดุ อุปกรณ
์ ๑. ทักษะการพดู
๑. การเขียน
๑. สังเกต สำรวจ

๗. บรรยายเหตผุ ล ทัศนศลิ ป์
เทคนิค วธิ ีการ
๒. ทกั ษะ

รายงานการใช้ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์และ
และวธิ กี าร
มเี หตุผลในการ ในการสร้างงาน
การจำแนก เทคนิค และวสั ดุ เทคนคิ วธิ กี ารในการ
ในการสรา้ ง ใช้วสั ดอุ ปุ กรณ์
ทัศนศลิ ป
์ ประเภท
อุปกรณ์ ในการ สร้างงานทศั นศิลป์

งานทศั นศิลป์ ทัศนธาตุ และ ๒. การแสดง ๓. ทักษะ
สรา้ งงาน

๒. จดั กลุ่มภาพตาม
โดยเนน้ ถงึ เทคนคิ วธิ ีการ

ความคิดเห็น

การใหเ้ หตผุ ล
ทศั นศิลป
์ ลักษณะเดน่ ของทัศนธาต

เทคนิคและ ที่ตา่ งกัน
ในงานทัศนศิลป์

๒. จดั กลมุ่ ภาพ
๓. คัดเลือกผลงาน
วสั ดุ อปุ กรณ
์ ของตนเอง

ตามทัศนธาตุ
ทัศนศิลป์

๘. ระบุสิง่ ท่ีชื่นชม
๓. การจดั กลมุ่ เช่น จดุ เสน้
๔. นำเสนอผลงาน
และส่งิ ท่คี วร ของภาพตาม
นำ้ หนัก ท่ีวา่ ง
แสดงความคดิ เหน็ และ
ปรบั ปรงุ ในงาน
ทัศนธาตุ
รปู ร่าง รปู ทรง

เหตุผลและวธิ ีการในการ
ทศั นศิลป ์
สี และลักษณะ
สร้างงานทศั นศิลป์
ของตนเอง
พื้นผวิ
โดยเน้นถงึ เทคนคิ
๙. ระบุ และ
และวัสดุ อปุ กรณท์ ่ีใช

จดั กลมุ่ ของ ๕. วเิ คราะหจ์ ุดเด่น
ภาพตาม
จุดดอ้ ยแนวทางการ
ทัศนธาตุ

พฒั นางานทศั นศลิ ป


ทเี่ นน้ ในงาน ๖. นำเสนอแลก
ทัศนศิลปน์ ัน้ ๆ
เปลี่ยนความคดิ เหน็
ในการปรับปรงุ งาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง

๗. การเขียนรายงาน
การจัดกล่มุ ภาพตาม
ทัศนธาตุ เชน่ จดุ
เสน้ น้ำหนัก ทว่ี า่ ง

รปู รา่ ง รูปทรง สี


และลักษณะพน้ื ผิว


แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรียนรูเ้ พ่อื พฒั นาทักษะการคิด ระดับประถมศึกษา
77
กลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

สาระที่ ๑ ทัศนศลิ ป์


มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า


งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล


ตัวชวี้ ัด
ความคิด
สาระ
ทักษะการคดิ
ช้ินงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนรู้
ภาระงาน
กิจกรรมการเรียนร
ู้

สาระที่ ๒ ดนตรี
งานทศั นศลิ ป

๑. ที่มาของงาน

๑. ทักษะ

๑. การเขยี น ๑. สังเกต และ
มาตรฐาน ศ ๑.๒
ในทอ้ งถนิ่ มีการ ทัศนศิลป์
การสงั เกต
บรรยายที่มา

สำรวจท่ีมาของงาน
๑. เล่าถึงท่มี า ใชว้ ัสดุ อปุ กรณ์ ในท้องถ่ิน
๒. ทักษะ
งานทศั นศลิ ป์

ทศั นศิลปท์ ม่ี ใี น

ของงาน
และวิธีการสรา้ ง ๒. วัสดุ อุปกรณ์ การสำรวจ
ในท้องถ่ิน
ทอ้ งถิ่นและเขยี น
ทัศนศิลป

งานทแ่ี ตกตา่ งกัน
และวิธกี าร
๓. ทักษะ
๒. เขยี นบรรยาย
บรรยาย

ในท้องถ่นิ

สรา้ งงาน
การระบุ
การใช้วัสดุ อปุ กรณ
์ ๒. ระบงุ านทศั นศิลป์

๒. อธิบาย
ทัศนศลิ ป
์ ในการสรา้ งงาน ท่มี ใี นทอ้ งถนิ่

เก่ยี วกับวสั ดุ ในท้องถนิ่
ทัศนศลิ ป์
๓. ศึกษารวบรวมขอ้ มูล

อปุ กรณ์และ

วธิ ีการสร้าง เก่ียวกบั วัสดุ
งานทัศนศิลป์ อุปกรณ์ และวิธกี าร
ในทอ้ งถนิ่
สรา้ งงานทศั นศลิ ป


ทมี่ ีในท้องถ่ิน

๔. นำเสนอประวตั ิ
ความเป็นมาและ

การใชว้ ัสดุ อุปกรณ์
วธิ กี ารสรา้ งงาน


ทัศนศลิ ป์ทม่ี ใี น

ทอ้ งถ่ิน

๕. เขยี นบรรยาย

สรปุ ขอ้ มลู
78 แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรียนร้เู พื่อพฒั นาทักษะการคิด ระดับประถมศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ ๒ ดนตรี


มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุ ต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ตวั ชว้ี ัด
ความคิด
สาระ
ทักษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนรู้


สาระที่ ๒ ดนตรี
เสียงของ

๑. รปู รา่ งลักษณะ ๑. ทักษะ

ทำสมดุ ภาพ
๑. ฟังเสยี ง


มาตรฐาน ศ ๒.๑
เครอื่ งดนตร

ของเครอื่ งดนตรี
การสังเกต
เครื่องดนตร
ี เครือ่ งดนตรีและดูภาพ
๑. ระบุรูปร่าง แตกต่างกัน
๒. เสยี งของ ๒. ทักษะการระบุ

เครอื่ งดนตรหี ลาย ๆ
ลักษณะของ ตามรูปร่าง เครอื่ งดนตรี


ประเภท

เคร่ืองดนตรที ี่ ลกั ษณะและ๒. สงั เกตรปู รา่ ง
เหน็ และไดย้ นิ วธิ ีการบรรเลงลกั ษณะของ

ในชีวติ
เครื่องดนตรีทีเ่ ห็น
ประจำวนั
และไดย้ นิ เสยี ง


๓. บอกรูปร่าง

ลกั ษณะของเครือ่ ง

ดนตรที ีส่ งั เกตใหไ้ ด้

มากทีส่ ุด


๔. จัดทำสมดุ ภาพ

เครื่องดนตรีท่ีเห็น

และได้ยนิ ในชวี ิต

ประจำวัน


๕. แสดงผลงาน
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เสียงและ ๑. สญั ลกั ษณ์ ๑. ทักษะการฟงั
จดั ทำแผนภมู ิ ๑. พจิ ารณาข้อมูล
๒. ใช้รูปภาพหรอื จงั หวะมลี กั ษณะ แทนคุณสมบตั ิ ๒. ทักษะ

รูปภาพหรอื ต่าง ๆ ได้แก่ เสียง
ต่างกนั สามารถ ของเสยี ง (สงู -ต่ำ การเชอื่ มโยง
สญั ลกั ษณแ์ ทน
และจงั หวะเคาะ
สัญลักษณ์ ใชร้ ปู ภาพหรือ ดัง-เบา ยาว-สัน้ )

เสยี งและจังหวะ รปู ภาพหรอื สญั ลักษณ

แทนเสยี ง สญั ลักษณ
์ ๒. สัญลักษณ์
เคาะ
ที่ผู้เรียนรู้จัก

และจงั หวะ แทนได้
แทนรูปแบบ

๒. ฟงั เสยี ง สงู -ตำ่
เคาะ

จังหวะ


ดงั -เบา ยาว-สั้น


๓. กำหนดรูปภาพ

หรือสัญลักษณ


แทนลักษณะเสยี ง

และจังหวะเคาะให้มี

ความเช่ือมโยงกนั


๔. อธิบายความ

สมั พันธ์ของรปู ภาพ/

แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรูเ้ พ่ือพฒั นาทักษะการคิด ระดบั ประถมศึกษา
79
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

ตัวชีว้ ัด
ความคิด
สาระ
ทกั ษะการคดิ
ช้นิ งาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรยี นร้
ู ภาระงาน
กิจกรรมการเรียนร
ู้


สญั ลักษณ์แทนเสียง

และจังหวะ


๕. จำแนกรูปภาพหรอื

สัญลกั ษณท์ ่ใี ช้แทน

ความสูง-ต่ำ, ดงั -เบา,

ยาว-สน้ั ของเสยี ง


๖. จดั ทำแผนภูมิ

รปู ภาพหรอื

สัญลกั ษณ์แทนเสียง


และจังหวะเคาะ
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เพลงชาติ

บทบาทหนา้ ท่ี ๑. ทักษะ

เขยี นบรรยาย
๑. ฟังเพลงชาติ
๓. บอกบทบาท เพลงสรรเสริญ ของบทเพลง การฟงั
บอกบทบาท เพลงสรรเสริญ


หนา้ ทข่ี อง พระบารมีและ สำคญั
๒. ทักษะ
หนา้ ทขี่ อง พระบารมีและเพลง
เพลงท่ีได้ยนิ
เพลงประจำ - เพลงชาต
ิ การสังเกต
บทเพลงสำคญั ประจำโรงเรยี น


โรงเรียนเป็น - เพลงสรรเสรญิ

เช่น เพลงชาติ
๒. สังเกตส่ิงท่ี

เพลงทีใ่ ช้ใน พระบารมี

เพลงสรรเสริญ เหมอื นกันต่างกัน

โอกาสตา่ ง ๆ กัน - เพลงประจำ
พระบารมี และ ของเพลงแตล่ ะเพลง


ควรเลอื กใช
้ โรงเรยี น

เพลงประจำ ๓. เลือกเพลงท่ใี ช


ให้เหมาะสม


โรงเรียน
ในโอกาสต่าง ๆ และ

หาภาพประกอบ


๕. บอกและเขยี น

บรรยายบทบาทและ

หนา้ ทขี่ องบทเพลง


สำคัญ ไดแ้ ก่ เพลงชาติ

และเพลงสรรเสรญิ

พระบารมี และเพลง

ประจำโรงเรียน
มาตรฐาน ศ ๒.๑
การเคลือ่ นไหว

๑. การขับร้อง ทักษะการนำ ๑. แสดงการ

๑. ทบทวนความรู้
๔. ขบั รอ้ งและ ทา่ ทางประกอบ

เดย่ี วและหมู
่ ความรู้ไปใช
้ ร้องเพลงและ เดมิ ดา้ นการขับร้อง
บรรเลงดนตรี การขับรอ้ งและ

๒. การบรรเลง
บรรเลงดนตร ี
และบรรเลงเครอื่ งดนตร

งา่ ย ๆ
บรรเลงดนตร

เครอ่ื งดนตรี
แบบง่าย ๆ

๒. สนทนาซกั ถาม
๕. เคลอ่ื นไหว ใหง้ ดงามและ ประกอบเพลง

๒. การแสดง และวางแผนการ


ทา่ ทาง กลมกลนื ได้น้นั
๓. การเคลือ่ นไหว


ทา่ ทางประกอบเพลง
ร้องเพลงเดยี่ ว/หม ู่

สอดคลอ้ ง
จะต้องสอดคล้องกับ ตามอารมณข์ อง
๓. ประเมนิ และเล่นดนตร

กบั อารมณ์ อารมณข์ องเพลง บทเพลง

คณุ ภาพของ

๓. รอ้ งเพลงและ
ของเพลงทีฟ่ ัง
ทฟี่ งั


การแสดง
แสดงทา่ ทางเคลอ่ื นไหว

80 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรียนรเู้ พ่ือพัฒนาทักษะการคดิ ระดบั ประถมศกึ ษา

กลมุ่ สาระการเรียนรศู้ ลิ ปะ

ตัวชว้ี ดั
ความคิด
สาระ
ทักษะการคดิ
ชิ้นงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนร
ู้ ภาระงาน
กิจกรรมการเรยี นรู้ร้องเพลงและ
ประกอบเพลงท่ฟี งั

บรรเลงดนตร
ี ตามความสามารถ๕. แสดงการบรรเลง


เคร่ืองดนตรีประกอบเพลง


๖. รว่ มกนั ประเมิน

คณุ ภาพของการแสดง


มาตรฐาน ศ ๒.๑
ความเข้าใจ

การแสดงความ ทักษะการสรุป
๑. ขับรอ้ งเพลง
๑. ศึกษาคณุ ภาพ
๖. แสดงความ ต่อคณุ ภาพของ คิดเห็นเกี่ยวกบั ลงความเห็น
๒. แสดงดนตรี
ของเสียงร้องและ
คิดเหน็
เสยี งร้องและ เสียงร้องและ
๓. แสดงความ เสยี งเครอ่ื งดนตร

เก่ยี วกับเสียง เสียงดนตร

เสียงดนตร

คิดเหน็ ตอ่ ผลงาน ทไ่ี ด้ฟงั

ดนตรี เสยี ง ชว่ ยใหแ้ สดง - คณุ ภาพ

ของตนเองและ
๒. รว่ มกนั สรุปสาระ
ขับรอ้ งของ ความคิดเห็นได้ เสยี งร้อง

ผ้อู ่ืน
สำคญั ของคณุ ภาพ
ตนเองและ
อยา่ งเหมาะสม
- คุณภาพเสยี งร้องและเสยี ง

ผอู้ น่ื

เสยี งดนตร


เครือ่ งดนตรีทเี่ หมาะสม


๓. แสดงการขับรอ้ งและแสดงดนตรี
ตามความสนใจ๔. พูดแสดง


ความคดิ เหน็ ต่อ

เสียงเคร่ืองดนตรี

และเสียงขบั ร้อง


ของตนเองและผ้อู ืน่


มาตรฐาน ศ ๒.๑
การแสดงออก การใชด้ นตร
ี ทกั ษะการนำ การแสดงออกทาง
๑. ทบทวนความรู้
๗. นำดนตรไี ปใช้ ทางดนตรี ในโอกาสพิเศษ
ความรูไ้ ปใช้
ดนตรใี นโอกาส เก่ียวกับการแสดง
สามารถนำไปใช้ - ดนตรใี นงาน
ตา่ ง ๆ
ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ

ในชีวิตประจำวนั
ในชีวติ ประจำวนั รืน่ เรงิ

๒. วางแผนการแสดง

หรอื โอกาส
หรอื โอกาส
- ดนตรีในการ กิจกรรมทางดนตรี
ตา่ ง ๆ ได้ ต่าง ๆ ได้ และ ฉลองวนั สำคญั ตามความสามารถ
อยา่ งเหมาะสม
ควรเลอื กให้ ของชาต
ิ และความสนใจ


เหมาะสมกับ
๓. แสดงกจิ กรรม

โอกาส
ดนตรใี ห้เหมาะสม
กบั โอกาส เช่น


แสดงดนตรีในงาน


รื่นเริง หรือในการ
ฉลองวนั สำคญั


ของชาติ
แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้เพ่อื พฒั นาทกั ษะการคิด ระดับประถมศกึ ษา
81
กล่มุ สาระการเรยี นร้ศู ลิ ปะ

สาระที่ ๒ ดนตร


มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ีเป็นมรดก ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย

และสากล


ตัวชี้วัด
ความคิด
สาระ
ทักษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนรู


สาระท่ี ๒ ดนตรี
การระบุจุดเด่น ๑. เอกลกั ษณ์ของ ๑. ทกั ษะ

๑. ผงั มโนทศั น์ ๑. สงั เกตการใช้
มาตรฐาน ศ ๒.๒
เอกลกั ษณ์

ดนตรีในท้องถ่ิน
การสงั เกต
แสดงลกั ษณะเดน่

ภาษาเน้อื หา


๑. ระบุลักษณะ ความสำคัญและ - ลกั ษณะ
๒. ทักษะ
และเอกลักษณ์ ในบทร้องของดนตรี
เดน่ และ ประโยชน์ ของ เสยี งรอ้ งของ การระบุ
ของดนตร
ี และวงดนตร


เอกลักษณ์ ดนตรใี นทอ้ งถน่ิ ดนตรใี นทอ้ งถิน่
๓. ทักษะ
ในทอ้ งถนิ่
ในท้องถน่ิ

ของดนตร
ี เป็นการเห็น - ภาษาและ
การสำรวจ
๒. รายงานระบ

๒. สำรวจและ
ในทอ้ งถนิ่
คณุ ค่าของมรดก เนอื้ หาในบทรอ้ ง ความสำคญั และ รวบรวมข้อมูล

๒. ระบคุ วาม ทางวฒั นธรรม
ของดนตร

ประโยชนข์ อง ตามทีไ่ ดส้ ังเกต

สำคัญและ ในทอ้ งถนิ่
ในท้องถน่ิ
ดนตรีตอ่ การ ๓. บอกขอ้ มูลความ
ประโยชน์
- เครือ่ งดนตรี ดำเนนิ ชีวติ ของ สำคญั และประโยชน์
ของดนตร

และวงดนตร

คนในทอ้ งถิน่
ของดนตรเี พิ่มเติม

ตอ่ การดำเนิน ในท้องถิ่น

ชีวติ ของคน
๒. ดนตรีกบั
๔. เช่ือมโยงลักษณะ

ในทอ้ งถน่ิ
การดำเนนิ ชวี ิต

จากการสงั เกตกับ
ในท้องถ่นิ
ลกั ษณะท่ีรับ
- ดนตรใี นชีวิต รู้มาก่อนหรอื จาก
ประจำวัน
ประสบการณ

- ดนตรีในวาระ ๕. เขยี นผงั มโนทัศน


สำคญั
แสดงลกั ษณะเด่น
และเอกลักษณข์ อง

ดนตรใี นทอ้ งถิน่
พรอ้ มระบคุ วาม
สำคัญและประโยชน์
ของดนตรีในชวี ติ
ประจำวนั และดนตรี
ในวาระสำคัญ


82 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นร้เู พ่อื พฒั นาทกั ษะการคิด ระดบั ประถมศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ ๓ นาฏศลิ ป์


มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอ์ ย่างสรา้ งสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษ์วจิ ารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต


ใช้ในชวี ติ ประจำวัน


ตวั ช้วี ัด
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคดิ
ช้นิ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรียนร้
ู ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนรู้


สาระที่ ๓
การสรา้ งสรรค์ ๑. การเคลอื่ นไหว
๑. ทักษะ

๑. แสดงการ ๑. ทบทวนความรู้
นาฏศลิ ป์
การเคลื่อนไหว ในรปู แบบตา่ ง ๆ
การรวบรวม เคลอ่ื นไหว เดมิ เร่ืองการ
มาตรฐาน ศ ๓.๑
รปู แบบต่าง ๆ - รำวงมาตรฐาน
ขอ้ มูล
ประกอบรำวง เคลื่อนไหวรปู แบบ
๑. สร้างสรรคก์ าร โดยการนำ
- เพลง
๒. ทักษะการ มาตรฐาน
ต่าง ๆ เชน่ น่ัง เดนิ
เคล่อื นไหวใน นาฏยศพั ท์และ พระราชนพิ นธ์
เชอ่ื มโยง
๒. แสดงการ ยนื การเคลอื่ นไหว
รปู แบบตา่ ง ๆ ภาษาท่ามาใช

- สถานการณ์สัน้ ๆ
๓. ทักษะ
เคลอื่ นไหว อยูก่ ับท่ีและ
ในสถานการณ์ นำไปส่กู ารแสดง - สถานการณ

การประยุกต์ใช

ประกอบเพลง เคลื่อนท่

สั้น ๆ
ทา่ ทางประกอบ ทก่ี ำหนดให้
ความร
ู้ พระราชนิพนธ์
๒. สำรวจความรู้ใหม่
๒. แสดงทา่ ทาง เพลงตามรปู แบบ
๒. หลักและ

๓. แสดงการ เรอื่ งลกั ษณะของ

ประกอบเพลง นาฏศิลปไ์ ด้อยา่ ง วธิ กี ารปฏบิ ตั ิ


เคลื่อนไหว การเคล่อื นไหวรปู แบบ
ตามรูปแบบ สวยงามและ นาฏศิลป

ประกอบ
ตา่ ง ๆ เชน่ รำวง
นาฏศิลป์
เหมาะสม
- การฝึกภาษาทา่
สถานการณ์สั้น ๆ
มาตรฐาน เพลงสื่ออารมณ

๔. แสดงการ พระราชนพิ นธ์


ของมนษุ ย

เคล่อื นไหว สถานการณส์ น้ั ๆ


- การฝึก

ประกอบ และสถานการณท์ ี่


นาฏยศพั ท์


สถานการณ

กำหนดให้ แลว้ นำมา


ในส่วนขา

ทกี่ ำหนดให
้ เชือ่ มโยงกับความรูเ้ ดมิ
๕. แสดงภาษา
เพอ่ื หาความสอดคลอ้ ง

ส่อื อารมณข์ อง สมั พนั ธ์กนั แล้ว

มนษุ ย
์ คัดเลือกขอ้ มลู


๖. แสดง
เหลา่ นน้ั มาตรวจสอบ
นาฏยศัพท์

ความเปน็ เหตเุ ป็นผล

สว่ นขา
๓. ฝึกการเคลอื่ นไหว


รปู แบบตา่ ง ๆ เช่น

รำวงมาตรฐาน


เพลงพระราชนพิ นธ์

สถานการณ์ส้ัน ๆ

และสถานการณ

แนวทางการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้เพอื่ พัฒนาทักษะการคดิ ระดบั ประถมศกึ ษา
83
กล่มุ สาระการเรียนรศู้ ิลปะ

ตวั ชีว้ ดั
ความคดิ
สาระ
ทกั ษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจดั


รวบยอด
การเรียนรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นรู
ที่กำหนดให้ โดยนำ

ข้อมลู ความรจู้ ากข้อ

๒ มาปรบั ประยุกตใ์ ช


๔. แสดงและชื่นชม

การเคลือ่ นไหวรปู แบบตา่ ง ๆ เช่น

รำวงมาตรฐาน เพลง

พระราชนพิ นธ์

สถานการณส์ ัน้ ๆ

และสถานการณ


ทก่ี ำหนดให้


๕. วิพากษ์วิจารณผลงานการแสดง

ของตนเองและผอู้ ่นื

พรอ้ มท้งั สรุปเรอ่ื ง

การเคล่ือนไหว


รปู แบบต่าง ๆ


๖. กำหนดจุด

ประสงค์ของการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเร่ือง

ภาษาท่ใี ชส้ ือ่ อารมณ์

ของมนษุ ย์ และ

นาฏยศัพท์ส่วนขา

อยา่ งครอบคลมุ

แลว้ จัดเก็บไวใ้ น


รปู แบบผงั มโนทศั น


๗. นำข้อมลู ความร
ู้


ทเ่ี ก็บรวบรวมไดม้ า

เชอ่ื มโยงกบั ความรู้

ใหม่ทีไ่ ดร้ บั เพ่อื หา


ความสัมพันธ์

สอดคลอ้ งกันใน

เรอ่ื งของหลักและ


วธิ กี ารตามรปู แบบ

84 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นร้เู พือ่ พัฒนาทกั ษะการคิด ระดบั ประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

ตวั ชี้วดั
ความคิด
สาระ
ทักษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นร
ู้ ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นรู้นาฏศิลป์ ได้แก่การฝึกภาษาทา่ สอ่ื

อารมณข์ องมนุษย์

และการฝึกนาฏยศัพทในส่วนขา จากนน้ั

บนั ทึกไว้ในรปู แบบ

ของผงั มโนทศั น์


๘. ฝกึ ทา่ ทาง

ประกอบเพลงตาม

รปู แบบนาฏศิลป์

ได้แก่ ภาษาทา่ ส่ือ

อารมณ์ของมนุษย์

และฝึกนาฏยศพั ท์

ในส่วนขา


๙. ผลัดกลุ่มกนั


นำเสนอและชื่นชมผลงานการแสดง

ท่าทางประกอบเพลง

ตามรูปแบบนาฏศลิ ป


๑๐. วิพากษ์วจิ ารณ์

และใหข้ อ้ เสนอแนะ


ในการนำเสนอผลงาน


๑๑. ร่วมกนั สรุป

ความรู้เรอ่ื งหลัก


และวิธกี ารปฏิบัติ

ตามรูปแบบนาฏศิลป
มาตรฐาน ศ ๓.๑
ผู้แสดงและ

๑. หลักในการ ๑. ทักษะ

๑. ผังมโนทัศน์ ๑. ชมการแสดง
๓. เปรยี บเทยี บ ผ้ชู มมสี ว่ นร่วม ชมการแสดง
การเปรียบเทียบ
หลักในการชม

เพื่อเก็บขอ้ มลู วธิ ี
บทบาทหน้าท่ี ในการแสดงออก - ผู้แสดง
๒. ทกั ษะ
การแสดง
การชมการแสดง
ของผูแ้ สดง ทแ่ี ตกต่างกันไป - ผูช้ ม
การประยุกต์ใช้ ๒. ผงั มโนทัศน์ โดยการสนทนา

และผูช้ ม
ตามบทบาท - การมีสว่ นร่วม
ความรู
้ เปรยี บเทยี บ ซกั ถาม บอกเลา่ เพื่อ
๔. มีส่วนรว่ ม
หนา้ ท่แี ละความ
๓. ทักษะการ
บทบาทหน้าท

ี แลกเปล่ยี นเรยี นรู้
ในกจิ กรรม
เหมาะสมกบั วยั นำความรู้ไปใช
แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนร้เู พ่อื พฒั นาทกั ษะการคิด ระดับประถมศึกษา
85
กลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

ตัวชว้ี ัด
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคิด
ช้นิ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรียนร้
ู ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนร
ู้

การแสดงท่ี ซึ่งสามารถนำ ๒. การบรู ณาการ ของผแู้ สดง

และเก็บรวบรวม
เหมาะสม

ประโยชน์ของ นาฏศิลปก์ ับ และผู้ชม
เป็นข้อมลู จากนัน้ รับ
กับวัย
การแสดง
สาระการเรยี นรู้ ๓. ผงั ความคิด ความร้เู พ่มิ เตมิ ใน
การมสี ว่ นร่วมใน เร่ืองหลักในการชม
๕. บอกประโยชน
์ ดงั กลา่ วไปใช

อน่ื ๆ
การแสดง และ การแสดง และ
ของการแสดง
บรู ณาการในชวี ิต ชมการแสดง
บันทกึ ไว้ โดยสรุป
นาฏศลิ ป

ประจำวัน
๔. ผงั มโนทัศน์ เป็นผังมโนทศั น์

ในชวี ติ
อทิ ธิพลของชีวติ ๒. สนทนาซกั ถาม
ประจำวนั
ประจำวันท่ีมตี ่อ เพ่ือบอกถึงการมี

นาฏศลิ ป์
สว่ นร่วมในการ
๕. ผงั มโนทศั น์ แสดงของผู้แสดง
การบูรณาการ และผชู้ ม อนั จะตอ้ ง
นาฏศลิ ป์กับ ปฏบิ ัติหนา้ ทใี่ น
สาระการเรยี นรู้ บทบาทท่แี ตกต่าง
อืน่ ๆ
กนั ออกไป ซงึ่ ทงั้ น้ี
๖. นำเสนอ
จะต้องให้เหมาะสม
ผลงานการจดั กบั วยั จากนนั้
กจิ กรรมตวั อยา่ ง เปรียบเทยี บบทบาท
การนำนาฏศลิ ป
์ หนา้ ทข่ี องผแู้ สดง
ไปบรู ณาการกับ และผู้ชม โดยบนั ทกึ

สาระการเรียนรู้ ไวเ้ ปน็ ผังมโนทัศน์

อ่นื
๓. ผลัดกนั นำเสนอ
และชืน่ ชมผลงาน

การเปรยี บเทียบ
บทบาทหน้าที่ของ

ผแู้ สดงและผู้ชม
พรอ้ มท้งั เสนอแนะ
ขอ้ คดิ เห็น

๔. สรุปความรูเ้ รอื่ ง
หลกั การชมการแสดง
และบทบาทหนา้ ที่
ของผ้แู สดงและ

ผู้ชมที่ดี และ

การมีสว่ นรว่ ม
86 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนร้เู พอื่ พัฒนาทักษะการคดิ ระดบั ประถมศึกษา

กล่มุ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

ตวั ช้วี ดั
ความคิด
สาระ
ทกั ษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นร
ู้ ภาระงาน
กิจกรรมการเรียนร
ู้
๕. ชมการแสดง
และสำรวจลกั ษณะ
ของการแสดง
พรอ้ มทง้ั คดั เลอื ก
การแสดงทีม่ ีความ
สอดคลอ้ งและ
เหมาะสมกบั วยั

จากนนั้ ระบุช่ือ


การแสดง และเหตุผล


พร้อมท้ังตรวจสอบ

ความเป็นเหตเุ ป็นผล
หรอื ความเหมาะสม
ระหว่างการแสดงนัน้

๖. จัดการแสดงที่
เหมาะสมกบั วัย

จากน้ันรว่ มกนั
วางแผนและกำหนด
บทบาทหนา้ ที่ของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
เพ่ือใหม้ สี ว่ นรว่ ม

ในการแสดงดังกลา่ ว

๗. สนทนาและบอก
ประโยชน์ของ

นาฏศลิ ปใ์ นชีวิต
ประจำวัน พรอ้ มท้งั
จดั ทำผงั มโนทศั น

๘. หาวิธกี ารนำ

ความรทู้ างนาฏศิลป์
ไปบูรณาการกบั

กลุ่มสาระการเรยี นรู้
อื่น ๆ และจัดทำ

ผงั มโนทศั น์นำเสนอ
แลกเปลีย่ นกัน
พรอ้ มทง้ั แสดง

ความคิดเหน็


แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้เพอ่ื พฒั นาทกั ษะการคดิ ระดบั ประถมศกึ ษา
87
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศิลปะ

ตัวช้วี ัด
ความคิด
สาระ
ทกั ษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กิจกรรมการเรยี นรู้

๙. แตล่ ะกลุ่มปฏิบัต


กิจกรรมยกตวั อยา่ ง
การบรู ณาการ

นาฏศลิ ปก์ ับ


สาระการเรยี นร
ู้

ตา่ ง ๆ กลุม่ ละ


๑ สาระ โดยการ
สาธิตหรือแสดงให้
เหน็ จากนนั้ นำเสนอ
แลกเปลีย่ นและ
ชนื่ ชมกันและกนั

๑๐. สรปุ ประโยชน์
ของการแสดง

นาฏศิลปใ์ นชีวิต
ประจำวัน และวิธี
การนำนาฏศลิ ปไ์ ป
บูรณาการกบั สาระ
การเรียนรูอ้ ่นื


88 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้เพื่อพฒั นาทกั ษะการคิด ระดบั ประถมศึกษา

กลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป ์


มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า


ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล


ตวั ชว้ี ัด
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคดิ
ชิ้นงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนร
ู้ ภาระงาน
กิจกรรมการเรียนร
ู้

สาระที่ ๓
นาฏศิลป์ไทย ๑. การแสดง

๑. ทกั ษะ
๑. เล่าลกั ษณะ ๑. สนทนาและเล่า
นาฏศิลป์
และนาฏศิลป์

นาฏศลิ ป์พน้ื บา้ น การระบุ
การแสดง

ลักษณะการแสดง
มาตรฐาน ศ ๓.๒
พื้นบ้านมลี กั ษณะ หรอื ทอ้ งถ่นิ
๒. ทักษะ
นาฏศิลป์ท่ี นาฏศลิ ป์ที่พบเหน็

๑. เลา่ การแสดง และเอกลกั ษณ์ ของตน
การรวบรวม พบเหน็ ในทอ้ งถนิ่
ในท้องถิ่น และจัด
นาฏศิลป์ที่ อันแสดงถึง
๒. การแสดง
ขอ้ มลู
๒. ผงั มโนทัศน์ ทำผังมโนทัศนก์ าร
เคยเหน็ ใน ความเปน็ ไทย นาฏศลิ ป์
๓. ทักษะ
การแสดงนาฏศลิ ป

์ แสดงนาฏศิลป

ทอ้ งถิ่น
และทอ้ งถน่ิ ท่ไี ด้ - ลกั ษณะ
การคิดถกู ทาง
พ้นื บ้านทพ่ี บเห็น
พน้ื บ้าน

๒. ระบสุ ิง่ ท่ีเปน็ รับการถ่ายทอด - เอกลกั ษณ์
๓. บนั ทกึ ๒. บนั ทึกลกั ษณะ
ลักษณะเด่น มาจากบรรพบรุ ุษ ๓. ท่ีมาของการ ลักษณะและ
การวธิ กี ารของ

และเอกลักษณ์ และครอู าจารยท์ ี่ แสดงนาฏศิลป
์ เอกลักษณ์ของ

การแสดงนาฏศลิ ป


ของการแสดง ควรแก่การเคารพ - สิง่ ที่เคารพ
การแสดง

พื้นบ้าน

นาฏศิลป
์ อย่างยิง่
นาฏศิลป์
๓. ฝึกและสาธติ

๓. อธิบายความ ๔. แสดงนาฏศลิ ป
์ การแสดงนาฏศลิ ป์
สำคัญของ
พน้ื ฐาน
พ้นื บ้าน

การแสดง
๕. อธิบายให้เหน็ ๔. ผลดั กนั นำเสนอ
นาฏศิลป์
ความสำคัญของ
ผลงานการแสดง
การแสดงนาฏศลิ ป์
นาฏศิลปพ์ ้นื บ้าน

ทเี่ คยพบเห็น

๕. ชมการแสดง

นาฏศิลป์จากวดี ิทัศน์
เพื่อสงั เกตและ
รวบรวมขอ้ มูลในดา้ น
ลักษณะการแสดง
นาฏศิลป์ จากน้ัน
แตล่ ะกลมุ่ ร่วมกัน
ระบุและบันทึกไว

เปน็ ขอ้ มูลใน


แบบบนั ทึก

๖. นำข้อมลู มาคัด
เลอื กโดยระบุเฉพาะ
ส่วนทเ่ี ป็นลักษณะเดน่


แนวทางการจดั กจิ กรรมการเรียนร้เู พ่ือพัฒนาทักษะการคดิ ระดับประถมศกึ ษา
89
กลุ่มสาระการเรยี นรูศ้ ลิ ปะ

ตวั ชวี้ ดั
ความคิด
สาระ
ทักษะการคิด
ชิ้นงาน/
แนวการจดั

รวบยอด
การเรียนรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรยี นรู้

จากนน้ั สรปุ รวมระบุ
เปน็ เอกลกั ษณ์ของ
การแสดงนาฏศลิ ป์

๗. ผลัดกลมุ่ กัน


นำเสนอและช่นื ชม
ผลงานการระบุ
ลักษณะเดน่ และ
เอกลักษณข์ อง

การแสดงนาฏศิลป์

๘. สรุปความรู้เร่อื ง

ลกั ษณะเด่น และ
เอกลักษณข์ อง


การแสดงนาฏศิลป์ไทย


และนาฏศิลป์พ้นื บ้าน

ที่เราจะตอ้ งรักษา
เพ่อื คงไวซ้ งึ่
เอกลักษณน์ ัน้

๙. รวมรวมข้อมูล
ความรเู้ กีย่ วกบั

ความสำคญั และท่มี า

รวมทง้ั ส่ิงทเ่ี คารพ

ทางนาฏศิลป์และ


นาฏศิลปพ์ น้ื บ้าน
โดยร่วมกันอภิปราย
แลกเปล่ียนกัน

๑๐. วิเคราะห์และ
อภปิ รายเพอ่ื คน้ หา
สาเหตขุ องการแสดง
นาฏศิลป์ ทม่ี าและ
ความสำคัญของ

การแสดงความ
เคารพสิง่ ท่เี คารพ
ทางนาฏศลิ ป
90 แนวทางการจดั กิจกรรมการเรียนรเู้ พอื่ พัฒนาทักษะการคดิ ระดบั ประถมศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตวั ชี้วัด
ความคดิ
สาระ
ทักษะการคิด
ชิน้ งาน/
แนวการจัด

รวบยอด
การเรยี นรู้
ภาระงาน
กจิ กรรมการเรียนรู้

๑๑. บอกวิธกี ารและ
แสดงความเคารพ


สิง่ ทเ่ี คารพทาง


นาฏศลิ ป

๑๒. สรุปความรู้
โดยการอธิบาย

ให้เห็นความสำคญั
สอดคลอ้ งของเหตุ
และผลในประวัติ
ความเปน็ มาของ
นาฏศลิ ปแ์ ละความ
สำคัญของการแสดง
ความเคารพในสิง่ ที่
เคารพทางนาฏศลิ ป์
ไทยและนาฏศิลป์
พื้นบา้ น


แนวทางการจดั กิจกรรมการเรยี นรเู้ พ่ือพฒั นาทักษะการคดิ ระดบั ประถมศกึ ษา
91
กล่มุ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การคิด มัธยม การงาน
Next Book
Edubama-Meble-2019