The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Изборни програми - први и други разред

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Biljana Drobnjak, 2020-06-25 14:35:05

Изборни програми у Шабачкој гимназији 2020

Изборни програми - први и други разред

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ШАБАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 2 ПРЕДМЕТА СЕ БИРАЈУ)

БИЉАНА ДРОБЊАК,

АУТОР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


Сви изборни програми су интердисциплинарни, исходовно и тематски креирани. Они
доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних
компетенција и општих међупредметних компетенција.

Имајући у виду целину наставног плана за гимназију, изборни програми, поред програма
наставе и учења обавезних предмета, додатно доприносе професионалном развоју
ученика и повезивању школског и ваншколског учења. Ученици добијају више простора
за учење путем решавања проблема, за међусобну сарадњу, за активно учешће у
креирању тока наставе и учења и за већу употребу савремених технологија у образовне
сврхе. Иако постоји природна веза изборних програма са одговарајућим обавезним
предметима, не треба их посматрати као неку врсту проширивања или продубљивања
конкретног обавезног предмета, јер је њихова сврха у повезивању различитих знања,
вештина, ставова и вредности кроз истраживачко и пројектно учење. У таквом приступу,
конкретна предметна знања су ослонац за рад и успутна добит, али нису предуслов за
рад и нису обавезни исход. То значи да се ученици у оквиру изборних програма могу
бавити и темама/питањима/проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку
радозналост да о томе више сазнају.

Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно учење решавањем
конкретних проблема код којих се стицање знања одвија спонтано током истраживачке
и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост.


ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА – ПРВИ РАЗРЕД

Циљ учења овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју
медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету,
изградњу идентитета и даљи професионални развој.
Теме:
- Јавни наступ (шта јавни наступ чини успешним, вербална и невербална комуникација у јавним
наступима, асертивна комуникација, израз и стил говорника, савремене технике у јавним наступима, ефекат
светлости и звука на убедљивост наступа, познати говорници данашњице, манипулација ... );
- Креатори и примаоци медијских порука (медији као средство информисања, образовања, забаве,
ширења културе, представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и злоупотреба ...) ;
- Вредности (шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, породични живот, обрасце провођења
слободног времена, вредности и вредносни судови добро – лоше, лепо – ружно, тачно – нетачно, кич и шунд
... )


ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА – ДРУГИ РАЗРЕД

Медији и забава ‒ популарне експресивне форме:
– наративност и интерактивност (филмови, серије, видео игре, тв садржаји, влогови, јутјуб садржаји);
– медијска конвергенција (медији и форме и садржаји: књига,
- филм, стрип, трејлер, позориште, спот, радио драма);
Аматерска култура и креативни активизам:
– улична уметност (музика, плес, сликарство, слем поезија и друге вернакуларне праксе);
– сквотери (squatter, squatting);
– home-made музика: музика из собе (коришћење PC-а, лаптопова за музичко стварање у кућним условима);
– креативна употреба смарт телефона;
Идентитет у дигиталном окружењу:
– истраживање интернет идентитета (личних и групних);
– преиспитивање и грађење личног интернет идентитета
– заштита интернет идентитета


ЗДРАВЉЕ И СПОРТ – ПРВИ РАЗРЕД

Циљ овог изборног програма је да ученик на основу проучавања различитих аспекатаздравог живота, развије
знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног
вежбања.
Теме:
- Спорт и психоактивне супстанце (како делују психоактивне супстанце на организам младих, алкохол,

кофеини, спортисти и изазови допинга ...);
- Физичка активност и репродуктивно здравље (спортске активности и полна, емоционална и социјална

зрелост, медији и њихова улога у формирању идеала физичког изгледа младих, повезаност физичког
вежбања и самопоуздања ... ) и
- Правилна исхрана и физичко вежбање у спорту и рекреацији ( телесна маса, принципи здраве исхране,
дијете и физичко вежбање, поуздани и непоуздани извори информација о физичком вежбању ...).


ЗДРАВЉЕ И СПОРТ – ДРУГИ РАЗРЕД

- ЗДРАВЉЕ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ (Поводи и разлози за почетак употребе свих врста психоактивних супстанци. Отворен, вербални, прикривени,
неизговорени притисак средине на употребу психоактивних супстанци и могући одговори на њега. Утицај психоактих супстанци на организам. Ризик употребе нових
и непознатих психоактивних супстанци. Утицај никотина на здравље и физичке способности. Популарне форме никотинских производа (наргиле, електронске
цигарете и др.) – истине и заблуде. Истине и заблуде о алкохолу. Утицај физичке активности на примарну превенцију злоупотребе психоактивних супстанци…);

- НАУКА У СЛУЖБИ ВЕЖБАЊА И ЗДРАВЉА (Последице допинга по здравље. Вакцинација − за и против. Неправилна употреба антибиотика и суплемената.
Употреба и злоупотреба алтернативне медицине. Генетски модификовани организми (ГМО) и њихов утицај на здравље човека. Различити облици дијета – истине и
заблуде (кето, хроно, протеинска и др.) Модерни програми вежбања – истине и заблуде…) и

- ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (Повезаност физичког васпитања, спорта и рекреације у нашем систему Физичке културе. Основи физичког
вежбања (физичка вежба и физичко вежбање). Основи развоја моторичких способности − разлике у оптерећењима спорту и рекреацији. Физичко вежбање и
самопоуздање. Избор вежбања у складу са потребама појединца. Прилагођеност вежбања условима живота и рада. Значај вежбања за безбедност и одбрану. Утицај
различитих врста вежбања на промене у организму. Израда личних програма вежбања у складу са потребама и интересовањима. Саверемени програми вежбања.
Повреде у спорту и рекреацији прва помоћ …) .


УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН – ПРВИ РАЗРЕД

Циљ учења овог програма је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија
осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у
различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и
културни живот заједнице.

Теме:
- Инспирација (уметничка дела као инспирација, природа као инспирација, модни трендови, стилови у

уметности);
- Обједињене уметности (спектакл, мјузикл, уметност оглашавања, уметнички пројекти у Србији).


УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН – ДРУГИ РАЗРЕД

КОНТЕКСТ ( Уметничко дело у контексту; Уметност, идеје и идеологије; Site specific пројекти; Ангажована
уметност; Примењене уметности; Звук и слика у контексту; Музика и игра у различитим деловима света;
Музика и игра у различитим деловима Србије; Музика и покрет; Плес и визуелна уметност; Реч и слика
(Илуминирани манускрипт, Од средњовековног манускрипта до дневне штампе); Kњижевници који су сами
илустровали своја дела … );

ТЕЛО (Стереотипи лепоте тела; Од античког тела до тела у средњовековној уметности; Tелo у Западној
уметности: од ренесансе до Боди арта; Тело идеје, идеје тела: Тело и идеологија; Тело извођача: тело које
плеше, глуми, пева; Глума или перформанс? ) и

ИНТЕРМЕДИЈА (Савремене уметничке праксе; Нови медији; Савремене уметничке манифестације у свету и
код нас; Уметнички/музички фестивали у свету и код нас; Мултимедијалне представе; Виртуелни музеј;
Сајмови науке и уметности; Спој различитих уметничких пракси).


ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – ПРВИ РАЗРЕД

Циљ учења овог изборног програма је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције
ученика тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за
одговорну улогу у друштву и даљи професионални развој.
Теме:
- Увод у истраживање (израда модела „Зелена кућа“, соларни панел, човек и клима, открића која

су променила свет ...) и
- Мој пројекат (самостална или групна израда пројекта).


ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – ДРУГИ РАЗРЕД

 ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА (Топлотна изолација стамбених објеката, врсте материјала и начин примене.
Технологија вештачке регулације температуре и влажности. Утицај гасног састава атмосфере на животне
услове…);

 ПОЛИФАЗНИ СИСТЕМИ (Суспензије, емулзије, пене, аеросоли. Међумолекулске силе, површински напон
течности и биолошки значај. Мехур од сапунице (хемијски и биолошки аспект…);

 КАКО АВИОН ЛЕТИ? ( Шта утиче на лет авиона? Да ли је примена Бернулијеве једначине потпуно објашњење?
Како лети змај, хеликоптер, дрон, параглајдер, одело са крилима? Материјали за израду летелица. Различити
модели летелица од папира… );

 ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПАТЕНТИ „ПОЗАЈМЉЕНИ” ОД ЖИВИХ БИЋА (ноге гекона – материјали високе адхезије,
хидрофобност (лотосов цвет), вештачка фотосинтеза, влакна од паукове свиле, принцип контрапротока,
антибиотици… )

 ИСХРАНА И КВАЛИТЕТ ХРАНЕ (Намирнице у исхрани. Декларација прехрамбених производа. Установе које
прате квалитет хране…)

 ВОДА (Физичко-хемијска својства воде и њихов значај за организме и животну средину. Утицај влаге на одвијање
производних процеса, здравственог стање човека, сировине и готове производе, машине, електронску опрему и
уметничка дела…)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
kad jemputan bm
Next Book
Spotlight on Success: What It Takes for 'A' successful Software Installation Project