The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by LIBRARY ANUBANSAMSEN, 2021-05-06 22:16:50

หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือพระราชนิพนธ์

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทุง่ เสลย่ี ม จงั หวดั สโุ ขทยั จัดทาขึ้นเพอื่ เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในวันคลา้ ยวันพระราชสมภพ
สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา เจา้ ฟ้ามหาจกั รีสิรนิ ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกั ดี

สริ กิ ิจการิณีพีรยพนั น รัฐสมี าคณุ ากรปยิ ชาติ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๔ เฉลมิ พระชนมายุ ๖๖ พรรษา

พระราชนพิ นธ์ท่วั ไป

รวบรวมโดย หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอทุง่ เสลี่ยม จงั หวดั สโุ ขทยั

เกาะในฝัน

เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จ ฯ เยือน
เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี
ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิ ีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียน อาเภอ
หมู่บ้าน และสถานที่สาคัญต่าง ๆ ทรงเยี่ยมและ
พระราชทานของแก่ราษฎร นักเรียน เด็ก ผู้ป่วย
และคนยากจน ดว้ ย
พิมพ์ครงั้ แรก พ.ศ. ๒๕๒๙

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทุ่งเสลย่ี ม จังหวดั สุโขทยั

แกว้ จอมแก่น

เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจาก
ประสบการณ์จริงเม่ือครั้งยังทรงพระเยาว์ มีตัว
ละครเอกคือแก้วและเหล่าผองเพ่ือน แก้วได้เล่า
เร่ืองราวของตนเองออกเป็นตอนๆ มีตัวละครอื่นเข้า
มาเสริม “ทัพ” เพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันบ้าง
เป็นครั้งคราว
ถึงแม้ว่าแก้วจะจอมแก่น แต่แก้วก็ไม่ได้ฝากเฉพาะ
“วีรกรรม” เอาไว้ให้เท่าน้ัน แต่ยังฝากท้ังข้อคิดและ
เกรด็ ความรูเ้ อาไวใ้ หผ้ ้อู า่ นได้เรียนรดู้ ้วย
พมิ พค์ รั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๑

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทุง่ เสล่ียม จงั หวัดสโุ ขทยั

แกว้ จอมซน

เป็นวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้พระราชนิพนธ์เป็นภาค
ต่อจาก แก้วจอมแก่น ท้ังตัวละครเอกคือแก้วและ
เหล่าผองเพื่อน รวมท้ังอรรถรสของเร่ืองราวท่ี
สนุกสนานและแฝงไปด้วยสาระยังคงอยู่ครบถ้วน
เหมือนเดิม หากแต่ว่าคราวน้ีแก้วโตข้ึน เรื่องราว
เกรด็ ความรู้และขอ้ คิดต่าง ๆ ก็เร่มิ โตขึน้ ไปด้วย
พมิ พค์ รง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๒๖

รวบรวมโดย ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอท่งุ เสลี่ยม จังหวดั สุโขทยั

จงจรเท่ยี ว

“จงจรเท่ียว" สมุดบันทึก ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ๑๒
ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นสมุดบันทึกเอนกประสงค์ สาหรับจด
บันทึกเหตุการณ์ประจาวันได้โดยไม่หมดอายุ โดย
ได้รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรง
ถ่ายภาพจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศ
ต่าง ๆ รวม ๑๒ ประเทศ เท่าจานวนเดือนใน
๑ ปี โดยทรงพระราชนิพนธ์ข้อเขียนสั้นๆ ประกอบ
ภาพถา่ ยในแตล่ ะประเทศด้วย
พมิ พค์ รง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๕๓

รวบรวมโดย ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอทงุ่ เสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

ตารบั ทรงปรุง

เป็ นลายพระหัต ถ์รวมเมนูพระราช ทา น ทั้ ง
เมนูอาหารว่าง เช่น เผือกสกล และเมนูเครื่องด่ืม
เช่น น้าข้าวตัง มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ประกอบ
รปู เล่มขนาดเลก็ สสี นั สดใส
เร่ืองราวบางส่วนของเมนู “เผอื กสกล”
พมิ พค์ รงั้ แรก พ.ศ. ๒๕๔๕

รวบรวมโดย ห้องสมุดประชาชนอาเภอทุง่ เสลย่ี ม จังหวดั สโุ ขทยั

ในรม่ เงาวงั สระปทมุ

“ในร่มเงาวังสระปทุม" เป็นสมุดบันทึก ภาพถ่ายฝี
พระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกมุ ารี
จัดพมิ พโ์ ดย มูลนิธิสมเดจ็ พระพันวัสสาอยั ยกิ าเจา้
พมิ พค์ รง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๕๐

รวบรวมโดย หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอทุ่งเสลย่ี ม จังหวดั สุโขทยั

บุหงาราไป

เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ประกอบนิทรรศการเร่ือง
ศิลปะอินโดนีเซีย ณ พระที่น่ังอิศราวินิจฉัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันท่ี ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
กรมศิลปากรจัดขึ้นเน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพครบ ๓๐ พระชันษา
หนังสือพระราชนพิ นธ์เลม่ น้เี ป็นสว่ นขยายของหนังสอื
พระราชนิพนธ์ชุดเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศเรื่องชม
ช่อมาลตี ซ่ึงทรงบันทึกเรื่องราวการเดินทางคราว
เสดจ็ ฯ เยอื นสาธารณรฐั อนิ โดนีเซียในปี ๒๕๒๗
พมิ พค์ รง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๒๘

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทงุ่ เสลยี่ ม จงั หวดั สุโขทยั

ปะปิดพจิ ติ รวาร

“ปะปดิ พิจติ รวาร" สมุดบนั ทึกภาพปะปิด
ฝพี ระหตั ถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี
พมิ พค์ รง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๕๒

รวบรวมโดย หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอทงุ่ เสลี่ยม จังหวดั สโุ ขทยั

ปุษปสระปทมุ

“ปษุ ปสระปทุม" สมดุ บันทึก ภาพถา่ ยฝพี ระหตั ถ์
สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พมิ พค์ ร้งั แรก พ.ศ. ๒๕๕๑

รวบรวมโดย ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอทุ่งเสลย่ี ม จงั หวัดสุโขทยั

ส.ค.ส. ๒๕๒๓ สาหรับ
สมาชิกสายใจไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ ารี
ในฐานะประธานมลู นิธิสายใจไทย ในพระบรม

ราชูปถมั ภ์ ได้พระราชทานหนังสือเลม่ นี้เปน็ ส.ค.ส.
๒๕๒๓ สาหรบั สมาชิกสายใจไทย

หนงั สือน้ีรวบรวมลายพระหัตถท์ รงอธิบายวธิ ที าของ
ใช้ รวมทงั้ เมนูอาหารพระราชทาน มีภาพการ์ตนู

ฝพี ระหตั ถ์ทรงวาดประกอบดว้ ย
เรอ่ื งราวบางสว่ นของ “น้าขงิ ”
พมิ พ์ครง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๒๒

รวบรวมโดย หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอทงุ่ เสลี่ยม จังหวดั สโุ ขทัย

ส.ค.ส. ๒๕๓๒ สาหรับ
สมาชิกสายใจไทย

สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในฐานะประธานมูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรม

ราชปู ถมั ภ์ ได้พระราชทานหนังสือเลม่ น้ีเปน็ ส.ค.ส.
๒๕๓๒ สาหรบั สมาชิกสายใจไทย

หนังสอื น้รี วบรวมลายพระหัตถ์ทรงอธบิ ายวิธีทาของ
ใช้ รวมทง้ั เมนอู าหารพระราชทาน มภี าพการ์ตูน

ฝพี ระหตั ถท์ รงวาดประกอบดว้ ย
เนอ้ื ความบางสว่ นจากวิธกี ารทา “นา้ ตะไคร”้

พมิ พ์ครง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๓๑

รวบรวมโดย ห้องสมุดประชาชนอาเภอทุ่งเสล่ยี ม จังหวดั สุโขทัย

สมเดจ็ แมก่ บั การศกึ ษา

เปน็ พระราชนพิ นธเ์ กี่ยวกบั พระราชกรณียกจิ ด้าน
การศกึ ษาของ สมเด็จพระนางเจา้ สิริกติ ิ์

พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ จากประสบการณจ์ ริงของ
พระองค์เองและจากเร่อื งทส่ี มเดจ็ พระนางเจ้าสริ กิ ิต์ิ
พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ทรงเลา่ พระราชทานแล้วทรงประทบั พระทยั

พมิ พ์ครงั้ แรก พ.ศ. ๒๕๓๕

รวบรวมโดย ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอทงุ่ เสลีย่ ม จงั หวดั สโุ ขทยั

สัปดาห์สบายๆ
ใกล้ชายหาด

เปน็ หนังสอื พระราชนิพนธบ์ ันทกึ การเสดจ็ ฯ ไป
ปฏบิ ัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวดั เพชรบุรีและ
จงั หวดั ประจวบคีรีขันธ์ ระหวา่ ง วนั อาทติ ย์ที่ ๑๔
ถึง วันศกุ รท์ ี่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พมิ พค์ รั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๗

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทงุ่ เสล่ยี ม จังหวดั สุโขทยั

พระราชนพิ นธแ์ ปล

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทุ่งเสลี่ยม จงั หวดั สุโขทัย

เม่อื ขา้ พเจา้ เขียน
ย่าแดนมงั กร

เปน็ คาบรรยายพระราชนพิ นธ์ เรอ่ื ง “ย่าแดนมังกร"
บันทึกการเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครั้งแรก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๙ พฤษภาคม
๒ ๕ ๒ ๔ ต า ม ค า ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล เ ชิ ญ ข อ ง
นายกรฐั มนตรี จา้ ว จ่ือหยาง
พมิ พค์ รง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๖๑

รวบรวมโดย ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอท่งุ เสลยี่ ม จังหวดั สโุ ขทัย

ไป๋ อ๋นิ นา หมูบ่ ้าน
ลบั ลี้รมิ ฝ่ังน้า

ไป๋อ๋ินนา หมู่บ้านลับลี้ริมฝ่ังน้า เป็นพระราชนิพนธ์
แปลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงแปลจากนวนิยายของ ฉือจื่อเียน นัก
เขยี นนวนยิ ายชาวจนี ร่วมสมยั
พมิ พค์ รั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๑

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทุ่งเสลย่ี ม จังหวัดสุโขทัย

ความรกั ใด
จะไมป่ วดรา้ ว

ความรักใดจะไม่ปวดร้าว เป็นพระราชนิพนธ์แปล
ของสมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลมา
จากวรรณกรรมจีน เร่ือง “หน่า อี้ จ่ง อ้าย ปู้
เถงิ " ของ "ชวนหนี"
จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ จานวน ๑๐๐
หนา้ พิมพค์ รัง้ แรก ในพุทธศกั ราช ๒๕๕๙

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทุ่งเสลย่ี ม จงั หวดั สโุ ขทยั

บรรณานกุ รม

กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกุมารี.
(2564). พระราชประวตั ิ สมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ า เจ้าฟ้า
มหาจักรสี ริ นิ ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกั ดสี ริ กิ จิ การณิ ีพรี ยพนั น รัฐสีมาคณุ ากรปิยชาติ
สยามบรมราชกมุ ารี. ค้นเม่ือ 3 มนี าคม 2564, จาก http://sirindhorn.net/hrh_new/index_0.php

รวบรวมโดย หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทุ่งเสลยี่ ม จงั หวัดสุโขทยั

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอทงุ่ เสลย่ี ม จังหวัดสโุ ขทยั จัดทาขน้ึ เพื่อเฉลมิ พระเกยี รติ เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเดจ็ พระกนิษฐาธริ าชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟา้ มหาจกั รสี ริ ินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกั ดี

สริ ิกจิ การิณีพีรยพันน รัฐสีมาคณุ ากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุ ารี
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เฉลิมพระชนมายุ ๖๖ พรรษา


Click to View FlipBook Version