The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pooh_paibaby, 2022-05-29 23:54:16

คู่มือแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

คู่มือแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

คู่มอื

แนวทางการดาเนินการสาหรบั โรงเรยี นประสบภยั ธรรมชาติ

จดั ทาโดย

นางสพุ ทิพย์ เติบโต
นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผนชานาญการ

กลมุ่ นโยบายและแผน
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาภเู ก็ต

คมู่ ือแนวทางการดาเนินการสาหรบั โรงเรียนประสบอุบตั ภิ ัย

ของโรงเรยี นสงั กดั สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

-------------------------
แนวทางการดาเนนิ การสาหรบั โรงเรียนประสบอุบัติภัยของโรงเรยี นสังกัดสานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต กรณีที่โรงเรียนได้รับเหตุภัยพิบัติ เช่น น้าท่วม น้าป่าไหลหลาก ฝนตกหนัก วาตภัย
แผ่นดินไหว หรืออื่น ๆ ที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการสิ่งท่ีโรงเรียนต้องดาเนินการ
ทนั ที คือ
1. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบ้ืองต้น
2. เวรรกั ษาการณ์ ของโรงเรียนรายงานเหตกุ ารณท์ ีเ่ กิดขึ้นให้ผ้อู านวยการโรงเรียนทราบเป็นลาย
ลกั ษณ์อกั ษร พรอ้ มบนั ทึกในสมดุ บนั ทึกเวรยาม
3. โรงเรียนรายงานเหตุการณ์ให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทราบโดยเร็วที่สุด
ระบุ วัน เวลา และสถานท่เี กดิ เหตุ (รายงานเบือ้ งตน้ กลมุ่ อานวยการ)
4. โรงเรียนดาเนินการของบประมาณรายการ คา่ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและ
สิง่ กอ่ สรา้ งอ่ืนทีช่ ารุดและประสบอุบตั ภิ ยั ในชว่ งระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยปกติ ไม่ควรเกิน 2 สปั ดาห์นับตั้งแต่
วนั ท่ีเกดิ เหตุ โดยการเสนอของบประมาณไปยัง สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาภเู กต็
(กลมุ่ นโยบายและแผน) ให้โรงเรียนแนบเอกสาร ดงั ต่อไปน้ี

4.1 สาเนาบันทึกของครเู วร จานวน 2 ชุด
4.2 รูปถา่ ยสภาพความเสียหายที่ชดั เจน ระบุ รายละเอยี ดตามรายการที่ของบประมาณซ่อมแซม

พร้อมรับรองเอกสาร (ถ่ายบริเวณได้รบั ความเสยี หาย และต้องการซ่อมแซม)
จานวน 2 ชดุ
4.3 คาส่งั แต่งตง้ั ครูในโรงเรียนเป็นคณะกรรมการตรวจสภาพ ความเสียหายจานวน 2 ชดุ
4.4 บนั ทึกรายงานสภาพความเสียหายของคณะกรรมการใน ข้อ 4.3 จานวน 2 ชุด
4.5 ประมาณการค่าซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับความเสียหาย
(ตามราคากลางวสั ดขุ องแตล่ ะปงี บประมาณ) แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จานวน 2 ชดุ
4.6 สาเนาทะเบยี นโรงเรียนในส่วนของอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทะเบียนทร่ี าชพัสดุ)
ท่ตี อ้ งการของบประมาณ ค่าซ่อมแซม พร้อมรบั รองเอกสาร

ตวั อย่าง รายงานเหตุการณ์

ที่ ศธ 04......./.......... โรงเรยี น ...........................................
ต.................. อ. ................. จงั หวัดภเู ก็ต

……………………. 25.......

เรือ่ ง รายงานโรงเรยี นประสบภยั

เรียน ผู้อานวยการสานักงานพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาภูเกต็ (ผ่านกลมุ่ อานวยการ)

ส่งิ ท่ีสง่ มาดว้ ย ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย จานวน...............ภาพ

ดว้ ยเมอื่ วนั ท่.ี ......................................เวลา..................................น. เกิดพายุฝนตกหนัก
สรา้ งความเสียหายใหก้ ับอาคาร...................................................................แบบ........................................
ของโรงเรียน..............................................ได้รับความเสียหาย ขณะนี้โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสภาพความเสียหายแล้ว อยู่ระหว่างสารวจความเสียหายรายละเอียดอื่นๆจะแจ้ งให้ทราบอกี ครง้ั หน่งึ

จึงเรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

(...........................................)
ผู้อานวยการโรงเรยี น .....................................

งาน ..............................
โทรศพั ท์. 074 …………………….
โทรศพั ท์มือถือ ผอ.ร.ร. ..................................

(ตัวอย่างหนงั สือของบประมาณ)

ที่ ศธ 04....../ โรงเรยี น ...............................................
ต.................. อ. ................. จงั หวดั ภเู ก็ต

………………………..25………

เรอ่ื ง ของบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ ก่อสร้างทปี่ ระสบภัย

เรยี น ผู้อานวยการสานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเู ก็ต (ผา่ นกล่มุ นโยบายและแผน)

สิง่ ทีส่ ่งมาดว้ ย 1. สาเนาบันทกึ ของครเู วร จานวน 2 ชุด
2. ภาพถ่ายสภาพความเสยี หาย จานวน 2 ชุด
3. สาเนาคาส่งั แตง่ ตง้ั คณะกรรมการตรวจสภาพ ความเสยี หาย จานวน 2 ชดุ
4. บนั ทกึ รายงานสภาพความเสยี หายของคณะกรรมการ จานวน 2 ชุด

5. ประมาณการคา่ ซ่อมแซม แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จานวน 2 ชดุ

6. สาเนาทะเบยี นโรงเรยี นในส่วนทีเ่ สียหาย จานวน 2 ชดุ

ดว้ ยเมอื่ วนั ท่ี.............................................เวลา................น. เกดิ เหตุ...........................
................................ทาให้ อาคารเรยี น แบบ ...........................................................................................
ของโรงเรียน................................................. ได้รบั ความเสยี หายในส่วนของ……………..................................
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายแล้ว เกิดความเสียหายมีความจาเป็น
ต้องได้รับการซ่อมแซม อย่างเร่งด่วน จึงเสนอของบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สง่ิ กอ่ สร้างอ่ืน ท่ีชารุดจากภัยพบิ ัตดิ ังกล่าว ในวงเงนิ ........................ บาท (................................................)
รายละเอยี ดตามเอกสารท่สี ่งมาพรอ้ มน้ี

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดพจิ ารณา

ขอแสดงความนับถือ

(………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน ....................................

งาน ………………………………………………
โทรศัพท.์ 076…………………….
โทรศัพท์มอื ถือ ผอ.ร.ร. ..................................

งานปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซม อาคารเรยี นแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) รายการปริมาณ
สถานที่ โรงเรยี น
ประมาณราคาโดย จานวน หนว่ ย

ลาดับที่ รายการ 78 ตร.ม.
1,140 ตร.ม.
1 งานรอื้ ถอน 1,030 ตร.ม.
1.1 รอ้ื เหล็กโครงหลังคา
1.2 ร้อื วสั ดุมุงหลังคา 160 ตร.ม.
1.3 รื้อฝ้าเพดานพรอ้ มโครงครา่ ว 118 ตร.ม.
1.4 ร้ือแผงบงั แดดพรอ้ มโครงครา่ วไม้เนื้อแขง็
1.5 รอื้ พื้นปกู ระเบ้ือง (ทกุ ชนดิ /ทกุ ขนาด) 8 ชดุ
1.6 รอ้ื ถอนประตูพร้อมวงกบ 14 ชุด
1.7 รอ้ื ถอนหนา้ ต่างพร้อมวงกบ 2 ชุด
1.8 รื้อประตูเหล็กม้วน 34 เมตร
1.9 รื้อถอนราวบนั ได 16 ชดุ
1.10 รื้อถอนสุขภณั ฑ์ 214 ชดุ
1.11 รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ 130 ชุด
1.12 รื้อสวทิ ซ์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ
รวมงานรอ้ื ถอนท้ังหมด

ณงานและราคา

จังหวดั รวมค่าวสั ดุ หมายเหตุ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ และค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จานวนเงนิ ราคาตอ่ หน่วย จานวนเงนิ

- - 40.00 3,120.00 3,120.00

- - 25.00 28,500.00 28,500.00

- - 35.00 36,050.00 36,050.00

- - 25.00 4,000.00 4,000.00

- - 35.00 4,130.00 4,130.00

- - 60.00 480.00 480.00

- - 55.00 770.00 770.00

- - 200.00 400.00 400.00

- - 25.00 850.00 850.00

- - 100.00 1,600.00 1,600.00

- - 25.00 5,350.00 5,350.00

- - 20.00 2,600.00 2,600.00

- 87,850.00 87,850.00

ลงช่อื ..........................................................................ผู้ประมาณราคา

รายการปริมาณ

งานปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซม อาคารเรยี นแบบ 216 ล. (ปรบั ปรงุ 29)
สถานท่ี โรงเรียน

ลาดับท่ี รายการ จานวน หนว่ ย

2 งานปรบั ปรงุ ซอ่ มแซม 80 ทอ่ น
2.1 งานโครงหลังคาเหล็ก 1 แผ่น
- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 45 ตัว
- แผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟตุ หนา 4 มม. 236 ตร.ม.
- นอ๊ ตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร
- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา 2,530 แผ่น
รวมงานขอ้ 2.1 180 แผ่น
2.2 งานมงุ หลังคา
- กระเบ้ืองลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์ 2,890 ตัว
- ครอบกระเบ้ืองลอนคู่สีซีเมนต์ 1,140 ตร.ม.
- สลักเกลียวยึดกระเบ้ืองลอนคู่ 1,140 ตร.ม.
- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา
- แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน 160 เมตร
- เชงิ ชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"
รวมงานขอ้ 2.2 1,030 เมตร
2.3 งานฝ้าเพดาน 88 ตร.ม.
- ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผน่ เรียบ หนา 4 มม.คร่าวไมเ้ นอ้ื แขง็ 160 ตร.ม.
- ฝ้าแผงลวดตาข่ายกันนกครา่ วไม้เน้ือแข็ง 769 เมตร
- แผงบงั แดดแผ่นเรยี บ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแช็ง
- บวั ฝ้าเพดาน 1/2"x2" 1,190 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดานและแผงบงั แดด
รวมงานขอ้ 2.3

ณงานและราคา

จังหวดั ค่าแรงงาน รวมค่าวสั ดุ หมายเหตุ
ราคาต่อหนว่ ย จานวนเงนิ และค่าแรงงาน
ค่าวัสดุ
ราคาตอ่ หน่วย จานวนเงนิ

938.00 75,040.00 289.00 23,120.00 98,160.00
2,914.00 799.00
2,914.00 รวมค่าแรง 799.00 3,713.00
85.00 35.00
30.00 3,825.00 - 3,825.00

7,080.00 8,260.00 15,340.00
88,859.00 32,179.00 121,038.00

58.00 146,740.00 - - 146,740.00
58.00 10,440.00 - - 10,440.00
7.00 20,230.00 - - 20,230.00
28.00 31,920.00 31,920.00
- - 18.00 20,520.00 86,640.00
58.00 66,120.00 89.00 14,240.00 38,240.00
150.00 24,000.00
267,530.00 66,680.00 334,210.00

469.00 483,070.00 92.00 94,760.00 577,830.00
220.00 19,360.00 76.00 6,688.00 26,048.00
447.00 71,520.00 92.00 14,720.00 86,240.00
25.00 19,225.00 41.00 31,529.00 50,754.00
35.00 41,650.00 30.00 35,700.00 77,350.00
634,825.00 818,222.00
183,397.00

ลงชอื่ ..........................................................................ผู้ประมาณราคา

งานปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซม อาคารเรยี นแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) รายการปริมาณ
สถานท่ี โรงเรยี น
จานวน หน่วย
ลาดับที่ รายการ 28 ตร.ม.

2.4 งานพน้ื 90 ตร.ม.
- พ้นื ปกู ระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12'x12'
รวมงานขอ้ 2.4 150 เมตร

2.5 งานผนงั 195 ตร.ม.
- ผนงั บกุ ระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 8"x12" 70 ตร.ม.
รวมงานขอ้ 2.5
7 ชุด
2.6 งานบวั เชงิ ผนงั 1 ชุด
- บวั เชงิ ผนงั ไม้เนื้อแขง็ 1"x4" 2 ชดุ
รวมงานขอ้ 2.6 12 ชุด
2 ชดุ
2.7 งานฉาบปนู
- ฉาบปนู เรียบผนงั 34 เมตร
- ฉาบปนู เรยี บโครงสร้าง
รวมงานข้อ 2.7

2.8 งานประตหู นา้ ตา่ งและช่องแสง/ระบายอากาศ
- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์
- ประตู ป.2 พรอ้ มอุปกรณ์
- ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์
- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์
- หน้าต่าง น.2 พรอ้ มอปุ กรณ์
รวมงานข้อ 2.8

2.9 งานตกแต่งผิวบนั ได + บนั ไดเหล็ก
- ราวบนั ไดไม้เน้ือแข็ง พรอ้ มลูกกรงเหล็ก
รวมงานขอ้ 2.9

ณงานและราคา

จังหวัด

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวสั ดุ หมายเหตุ
ราคาต่อหนว่ ย จานวนเงนิ ราคาต่อหนว่ ย จานวนเงนิ และค่าแรงงาน

218.00 6,104.00 125.00 3,500.00 9,604.00
6,104.00 3,500.00 9,604.00

363.00 32,670.00 170.00 15,300.00 47,970.00
32,670.00 15,300.00 47,970.00

70.00 10,500.00 50.00 7,500.00 18,000.00
10,500.00 7,500.00 18,000.00

58.00 11,310.00 82.00 15,990.00 27,300.00
63.00 4,410.00 100.00 7,000.00 11,410.00
22,990.00 38,710.00
15,720.00

7,850.00 54,950.00 รวมค่าแรง - 54,950.00
5,880.00 5,880.00 รวมค่าแรง - 5,880.00
25,300.00 50,600.00 รวมค่าแรง - 50,600.00
10,900.00 130,800.00 รวมค่าแรง - 130,800.00
7,200.00 14,400.00 รวมค่าแรง - 14,400.00
256,630.00 - 256,630.00

1,550.00 52,700.00 รวมค่าแรง - 52,700.00
52,700.00 - 52,700.00

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา

งานปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซม อาคารเรยี นแบบ 216 ล. (ปรบั ปรุง 29) รายการปริมาณ
สถานท่ี โรงเรยี น
จานวน หน่วย
ลาดับท่ี รายการ
8 ชุด
2.10 งานสุขภณั ฑ์และอุปกรณห์ อ้ งน้า-ส้วม 2 ชุด
- โถส้วมน่ังยองแบบราดน้า มีฐาน สีขาว 6 ชดุ
- โถปสั สาวะชายพร้อมกอ๊ กน้าแบบกด สีขาว 6 ชุด
- อ่างล้างหนา้ แบบแขวน สีขาว 6 อนั
- กระจกเงาของอา่ งล้างหน้า 8 อนั
- หิ้งวางของอา่ งล้างหนา้ 8 อนั
- ตะขอแขวนเสื้อชบุ โครเม่ียม 4 อัน
- ก๊อกน้าชบุ โครเมี่ยม
- ถว้ ยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3" 4,468 ตร.ม.
รวมงานข้อ 2.10 2,340 ตร.ม.

2.11 งานทาสี 8 จดุ
- ทาสีพลาสติกอมิ ัลช่ัน 5 จดุ
- ทาสีนา้ มัน 6 จุด
รวมงานข้อ 2.11 4 จดุ
2 จดุ
2.12 งานเดนิ ทอ่ โสโครก
- เดินทอ่ ส้วม
- เดินทอ่ ปสั สาวะ
- เดินทอ่ น้าทิ้งอ่างล้างหน้า
- เดินทอ่ รูน้าท้ิง
- เดินทอ่ ระบายอากาศ
รวมงานขอ้ 2.12

ณงานและราคา

จังหวัด ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จานวนเงนิ และค่าแรงงาน
ค่าวสั ดุ
ราคาตอ่ หน่วย จานวนเงนิ

820.00 6,560.00 105.00 840.00 7,400.00
2,052.00 4,104.00 298.00 596.00 4,700.00
2,300.00 13,800.00 298.00 1,788.00 15,588.00
70.00 420.00 1,140.00
120.00 720.00 70.00 420.00 1,320.00
150.00 900.00 50.00 400.00 1,120.00
90.00 720.00 25.00 200.00 1,160.00
120.00 960.00
15.00 60.00 - - 60.00

27,824.00 4,664.00 32,488.00

35.00 156,380.00 30.00 134,040.00 290,420.00
30.00 70,200.00 35.00 81,900.00 152,100.00
442,520.00
226,580.00 215,940.00

1,500.00 12,000.00 รวมค่าแรง - 12,000.00
900.00 4,500.00 รวมค่าแรง - 4,500.00
900.00 5,400.00 รวมค่าแรง - 5,400.00
600.00 2,400.00 รวมค่าแรง - 2,400.00
650.00 1,300.00 รวมค่าแรง - 1,300.00
25,600.00 - 25,600.00

ลงชอ่ื ..........................................................................ผู้ประมาณราคา

งานปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซม อาคารเรยี นแบบ 216 ล. (ปรบั ปรุง 29) รายการปริมาณ
สถานท่ี โรงเรยี น
จานวน หนว่ ย
ลาดับท่ี รายการ
2 จดุ
2.13 งานเดินทอ่ น้าดี 6 จุด
- เดินทอ่ นา้ ปสั สาวะ 8 จดุ
- เดินทอ่ นา้ อา่ งล้างหนา้
- เดินทอ่ กอ๊ กนา้ 2 ชุด
รวมงานข้อ 2.13
6 ชุด
2.14 งานระบบสุขาภบิ าลภายนอกอาคาร
- บอ่ เกรอะ-บอ่ ซึม (ตามแบบ) 174 ชดุ
รวมงานข้อ 2.14 40 ชดุ

2.15 งานระบบดับเพลิง 88 ชุด
- เครอื่ งดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ 6 ชดุ
รวมงานขอ้ 2.15 36 ชดุ

2.16 งานดวงโคมไฟฟา้
- โคมไฟฟา้ ครอบพลาสติก ขนาด 2x40 W. , 2x36 W.
- โคมไฟฟา้ ครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W.
รวมงานข้อ 2.16

2.17 งานสวิทซแ์ ละเตา้ รบั (ปลั๊ก)
- สวทิ ซ์เดี่ยว
- สวทิ ซ์ 2 ทาง
- เต้ารบั เด่ียว (ปล๊ัก)
รวมงานขอ้ 2.17

ณงานและราคา

จังหวดั ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จานวนเงนิ และค่าแรงงาน
ค่าวสั ดุ
ราคาต่อหนว่ ย จานวนเงนิ

600.00 1,200.00 รวมค่าแรง - 1,200.00
600.00 3,600.00 รวมค่าแรง - 3,600.00
600.00 4,800.00 รวมค่าแรง - 4,800.00
9,600.00 - 9,600.00

29,500.00 59,000.00 รวมค่าแรง - 59,000.00
59,000.00 - 59,000.00

800.00 4,800.00 - - 4,800.00
4,800.00 - 4,800.00

2,030.00 353,220.00 135.00 23,490.00 376,710.00
400.00 16,000.00 115.00 4,600.00 20,600.00
369,220.00 28,090.00 397,310.00

60.00 5,280.00 80.00 7,040.00 12,320.00
80.00 480.00 85.00 510.00 990.00
100.00 90.00 3,240.00
3,600.00 6,840.00
9,360.00 10,790.00 20,150.00

ลงชือ่ ..........................................................................ผู้ประมาณราคา

รายการปริมาณ

งานปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซม อาคารเรยี นแบบ 216 ล. (ปรับปรงุ 29)
สถานที่ โรงเรยี น

ลาดับที่ รายการ จานวน หนว่ ย

2.18 งานเดินสายไฟฟา้

- เดินสายไฟฟา้ ดวงโคม 214 จุด
จุด
- เดินสายไฟฟา้ สวทิ ซ์ 94 จุด

- เดินสายไฟฟา้ ปล๊ัก 36

รวมงานข้อ 2.18

รวมค่าวสั ดแุ ละค่าแรงงานงานปรบั ปรงุ ซอ่ มแซม

รวมค่าวสั ดแุ ละค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารอื้ ถอน)

หมายเหตุ - ราคาวสั ดุใหใ้ ช้ราคาของพาณชิ ยจ์ ังหวดั / จงั หวดั ใกล้เคียง / สืบราคาจากทอ้ งถ่นิ
- ค่าแรงงานใหใ้ ชต้ ามบญั ชมี าตรฐานค่าแรงงานของกรมบญั ชกี ลาง

ณงานและราคา

จังหวัด ค่าแรงงาน รวมค่าวสั ดุ หมายเหตุ
ราคาตอ่ หนว่ ย จานวนเงนิ และค่าแรงงาน
ค่าวสั ดุ
ราคาตอ่ หนว่ ย จานวนเงนิ

145.00 31,030.00 80.00 17,120.00 48,150.00
145.00 13,630.00 80.00 7,520.00 21,150.00
430.00 15,480.00 110.00 3,960.00 19,440.00
60,140.00 28,600.00 88,740.00
2,157,662.00 619,630.00 2,777,292.00
2,157,662.00 707,480.00 2,865,142.00

ลงชอื่ ..........................................................................ผู้ประมาณราคา

สรุปคา่ ปรบั ปรุง-ซอ่ มแซม แบบ ปร.5(ก)

 งานปรบั ปรุง/ซอ่ มแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

 สถานที่ โรงเรียน จังหวัด

 หน่วยงาน โรงเรียน

 แบบ ปร.4(ก) ทแี่ นบ จำนวน 7 แผน่ ประมำณรำคำเม่ือวนั ที่

ลาดบั ท่ี รายการ คา่ งานตน้ ทุน Factor F คา่ ก่อสรา้ ง หมายเหตุ
หน่วย : บาท หน่วย : บาท

1 ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม 2,865,142.00 1.3026 3,732,068.59

เงอื่ นไข 0.00%
0.00%
เงินล่วงหนำ้ จำ่ ย................... 6.00%
เงินประกันผลงำนหกั .......... 7.00%
ดอกเบีย้ เงนิ กู้........................
ค่ำภำษมี ูลค่ำเพมิ่ .................

(สำมลำ้ นเจด็ แสนสำมหมื่นสองพันบำทถว้ น) รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม 3,732,068.59
ยอดสทุ ธิ 3,732,000.00 **

ผู้ประมำณรำคำ ............................................................................................... ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รับรองควำมถกู ต้อง
รับรองควำมถูกต้อง (………………………………………………..) นกั วิเครำะหน์ โยบำยและแผน สพท. หรือ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
............................................................................................... ผทู้ ่ีได้รบั หมอบหมำย

(………………………………………………..) ผอู้ ำนวยกำรกลมุ่ นโยบำยและแผน สพท. หรือ

............................................................................................... ผ้ทู ี่ได้รบั หมอบหมำย

(………………………………………………..)

...............................................................................................

(………………………………………………..)

สรุปราคาคา่ ปรบั ปรงุ -ซอ่ มแซม แบบ ปร.6

งานปรบั ปรงุ /ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรบั ปรงุ 29) 10 แผน่

สถานท่ี โรงเรียน จงั หวดั

หน่วยงาน โรงเรยี น

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตำรำงแสดงกำรคำนวณหำคำ่ Factor F ท้ังหมด จำนวน

ประมำณรำคำเมือ่ วนั ท่ี

ลาดบั ที่ รายการ คา่ กอ่ สรา้ ง หมายเหตุ
หน่วย : บาท
สรปุ
1 คำ่ ปรบั ปรุง/ซอ่ มแซม 3,732,000.00

สรปุ รวมค่ำปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซมเป็นเงินทั้งสน้ิ 3,732,000.00 **
(สำมล้ำนเจด็ แสนสำมหมนื่ สองพนั บำทถ้วน)

ผปู้ ระมำณรำคำ ...........................................................................................

(................................................................................)

รบั รองควำมถูกตอ้ ง ........................................................................................... ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียน

(................................................................................)

รบั รองควำมถูกตอ้ ง ........................................................................................... นักวเิ ครำะห์นโยบำยและแผน สพท. หรือ

(................................................................................) ผทู้ ไ่ี ดร้ ับหมอบหมำย

ตรวจสอบควำมถกู ตอ้ ง ........................................................................................... ผอู้ ำนวยกำรกลมุ่ นโยบำยและแผน สพท. หรือ

(................................................................................) ผทู้ ไี่ ดร้ บั หมอบหมำย

หมายเหตุ แบบฟอรม์ น้ี สำมำรถปรับปรุงและเปลยี่ นแปลงไดต้ ำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องโครงกำร /
งำนกอ่ สรำ้ งท่คี ำนวณรำคำกลำง

ตารางแสดงการคานวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........

สถานทกี่ ่อสร้าง โรงเรียน จังหวัด ทวั ประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สานกั อานวยการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน

เง่ือนไข คา่ งาน(ทนุ )
FACTOR F

ลา้ นบาท

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ ) 0.00% <0.5 1.3074

ค่าประกนั ผลงาน หกั (ร้อยละ) 0.00% 1 1.3050

ดอกเบย้ี เงนิ กู้ (ร้อยละ) 6.00% 2 1.3035

ค่าภาษมี ลู ค่าเพมิ ( VAT ) (ร้อยละ) 7.00% 5 1.3003

สูตรคานวณหาคา่ FACTOR F 10 1.2943
15 1.2594

{สูตรการหาค่า Factor F = D - [( D - E ) x ( A - B )] } 20 1.2518
25 1.2248
(C-B) 30 1.2164

เมือ A = ค่าวสั ดุและแรงงานต้นทนุ = 2,865,142.00 40 1.2161

B = ค่างานตัวตากวา่ ต้นทนุ = 2,000,000.00 50 1.2159

C = ค่างานตัวสูงกวา่ ต้นทนุ = 5,000,000.00 60 1.2061

D = Factor F ของค่างานตัวตากวา่ ต้นทนุ = 1.3035 70 1.2050

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกวา่ ต้นทนุ = 1.3003 80 1.2050

แทนค่า 90 1.2049

1.3035 - ( 1.3035 - 1.3003 ) X ( 2,865,142.00 - 2,000,000.00 ) 100 1.2049

( 5,000,000.00 - 2,000,000.00 ) 150 1.2023

200 1.2023

สรุปค่าต้นทนุ งาน 2,865,142.00 บาท 250 1.2013

ค่า FACTOR F เทา่ กบั 1.3026 300 1.1951

350 1.1866

400 1.1858

500 1.1853

>500 1.1788

1. กรณคี ่างานอย่รู ะหวา่ งช่วงของค่างานต้นทุนทกี าหนด ใหเ้ ทยี บอัตราส่วนเพอื หาค่า Factor F

2. ถา้ เป็นงานเงินกู้ใหใ้ ช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชือ ผู้ประมาณราคา.............................................................................................


Click to View FlipBook Version