The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สามารถควบคุมแมลงศัตรูอ้อย ข้าวโพด และศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนกออ้อย หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนผีเสื้อ รวมทั้งไข่และแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แมลงหางหนีบ ควบคุมหนอนศัตรูพืช

สามารถควบคุมแมลงศัตรูอ้อย ข้าวโพด และศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนกออ้อย หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนผีเสื้อ รวมทั้งไข่และแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม

Keywords: แมลงหางหนีบ

ลกัษณะการทำลายเหยือ่ การนำมวนพฆาตไปปลอ‹ย กรมส‹งเสรมการเกษตร แมลงหางหนีบ
ของแมลงหางหนบี เพ่อควบคุมแมลงศตัรูพช กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควบคมุหนอนศตัรพูช

แมลงหางหนีบมีความสามารถในการหา 1ทำการสำรวจอยางสม่ำเสมอกอนการปลอย
แมลงศัตรูพืชที่อยูในลำตนซอกกาบใบพืชใตผิว
เปลอืกไมตามซอกดนิหรือรทูีห่นอนเจาะเขาไปกิน แมลงหางหนีบเพื่อควบคุมศัตรูพืชไดทุกวัย

แมลงหางหนีบทำลายแมลงศัตรูพืชที่เปน 2กอนการระบาดหรือพบการระบาดนอย ทีป่รกึษา :นางอมรทิพยภิรมยบรูณ
ตัวหนอนโดยใชแพนหางที่มีลักษณะเปนคีมหนีบ ผอูำนวยการสำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
จบัตวัหนอนหรอืแมลงที่มีขนาดเลก็จากนั้นใชปาก อัตราการปลอย100-200ตัว/ไร นายรพทีศันอนุจติตพนัธ
เพื่อกดักนิเหยอื่ตอไป ผอูำนวยการกองสงเสรมิการอารกัขาพชืและจดัการดนิปยุ
3หากพบการระบาดมากอัตราการปลอย
แมลงหางหนบีทเ่ีปนตวัหำ้ซง่ึมปีระโยชนในการ เรยีบเรียง :นางสาววรนาฏโคกเยน็
ควบคุมศัตรูพืชมีหลายชนิดเชนแมลงหางหนีบ 1,000-2,000ตัว/ไร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สนี้ำตาลProreussimulansStallenและแมลง กลมุสงเสริมการควบคมุศตัรพูืชโดยชีววธิี
หางหนีบขาวงแหวนหรือแมลงหางหนีบสีดำ กองสงเสริมการอารักขาพชืและจัดการดินปุย
Euborelliasp.สามารถควบคุมแมลงศัตรูออย
ขาวโพดและศตัรพูชืชนดิตางๆเชนหนอนกอออย บรรณาธิการ:นางสาวพนิดาธรรมสุรกัษ
หนอนกระทูขาวโพดลายจดุหนอนผเีสือ้รวมทัง้ไข ผูอำนวยการกลุมพัฒนาสือ่สงเสริมการเกษตร
และแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวออนนุมไดอยาง นางสาวชนกชนมซมิงาม
มปีระสิทธิภาพ นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ

ออกแบบ :นางสาวนันทพรสนุสาระพนัธุ
นายชางศลิปปฏบิัติงาน
กลุมศลิปกรรมสงเสรมิการเกษตร
สำนกัพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

จดัทำในรูปแบบไฟลอิเลก็ทรอนิกส:พ.ศ.2565

สอบถามขอŒมูลเพิ่มเตมิไดทŒ่ี 1

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

ศนูยสงเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดานอารกัขาพชื
จงัหวดัเชยีงใหมพษิณโุลกชยันาทสพุรรณบรุี
ชลบุรีขอนแกนนครราชสีมาสุราษฎรธานี
และจังหวัดสงขลา

กรมส‹งเสรมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แมลงหางหนีบ แมลงหางหนบีทีก่รมสงเสรมิการเกษตรนำมาผลติ วงจรชีวต
ควบคุมหนอนศตัรูพช ขยายรายละเอยีดดงันี้ แมลงหางหนีบ

ไข‹

10-15วนั 6-8วนั

ตัวเตม็วยั อายุขัยเฉล่ยโดยประมาณ ตัวอ‹อน
116-158วัน

แมลงหางหนีบจัดอยูในอันดบัDermaptera อ6า0ย-ุปร9ะ0มวาันณ
ปจจบุนัพบประมาณ2,000ชนดิเปนแมลงขนาดกลาง
ถึงขนาดเล็กลำตัวยาวแข็งปากแบบกัดกิน 50-60วนั
ปกคหูนาเปนแผนแขง็(elytra)หรอืลกัษณะเหนยีว
(tegmina)ขนาดสั้นกวาลำตัวปกคูหลังมลีกัษณะ ชื่อสามัญ :Ring-leggedearwings ไข‹ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางกลุมไขใตดิน ตวัเต็มวัยแมลงหางหนบีเปนแมลงขนาดกลาง
แผนบางพับซอนใตปกคหูนา ชอ่ืวทิยาศาสตร:Euborelliasp.
วงศ :Anisolabididae หรอืผวิดนิประมาณ30-60ฟองไขมลีกัษณะกลมรี ลำตวัยาว1.6–1.8ซม.สนีำ้ตาลดำเปนมนัแขง็ไมมปีก
ลักษณะที่สำคัญของแมลงหางหนีบคือ อันดับ :Dermaptera ผวิเรยีบไขทว่ีางใหมๆจะมสีขีาวนวลและเปลย่ีนเปน ขายาวสเีหลอืงมแีถบสนีำ้ตาลเปนวงรอบขาแพนหาง
แพนหาง(cerci)ทป่ีลายสวนทองมลีกัษณะคลายคมี สเีหลอืงและสนีำ้ตาลเมอ่ืใกลฟกระยะไข6-8วนั สีน้ำตาลดำคลายคีมเพศผูแพนหางมีลักษณะโคง
หรือปากคีบ(forceps-like)ใชสำหรับจับเหยื่อ และมปีมุเลก็ๆยน่ืออกมาระหวางแพนหางสวนเพศเมยี
หรือตอสูเพื่อปองกันตวั ตวัอ‹อนตัวออนมี4วัยเมื่อตัวออน แพนหางมีลกัษณะเหยยีดตรงเพศเมียจะวางไขในรู
ตามพ้นืดนิใตเศษซากพชืและคอยเฝาดแูลปองกนั
แมลงหางหนีบทั้งตัวออนและตัวเต็มวัย ฟกออกจากไขหรอืหลังการลอกคราบจะมสีีขาว อนัตรายและทำความสะอาดไมใหเกดิเช้อืรา
กนิอาหารไดหลายชนดิโดยเปนตวัหำ้กนิไขตวัหนอน และเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลตัวออนวัย1ลำตัวมีสี
และแมลงที่มีขนาดเล็กนอกจากนี้ยังทำหนาที่ นำ้ตาลออนและสจีะเขมขนึ้เมื่อเริ่มเขาวยัท่ี23 หลงัจากฟกเปนตวัออนแลวตวัแมจะคอยดแูล
ยอยสลายซากพืชซากสัตวไดอกีดวย และ4โดยตวัออนแตละวยัมลีกัษณะคลายคลงึกนั อยูอีกระยะหนงึ่กอนท่ีจะหากินเปนอสิระ
ตางกันที่สีและขนาดของลำตัวที่ใหญขึ้นตามวัย
แมลงหางหนบีชอบอาศยัตามทม่ีดืและชน้ืเชน ระยะตัวออน50-60วัน เพศเมยี1ตวัสามารถวางไขไดตลอดชวีติประมาณ
ในดนิใตเปลอืกไมใตกอนหนิหรอืตามตนพชืเปนตน 240-300ฟองตลอดวงจรชวีติตง้ัแตไขจนถงึตวัเตม็วยั
มักออกหากนิชวงกลางคนืเคลือ่นไหวรวดเรว็ ใชระยะเวลาประมาณ120-150วันตัวเต็มวัยอายุ
ประมาณ60-90วัน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปเล่มรายงาน Coding ปันสุขแบ่งปันความรู้ เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล
Next Book
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563