The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

my top 5 fantasy movies

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mindyyanakarn, 2019-11-29 01:11:02

w1-24849

my top 5 fantasy movies

MY TOP 5 FANTASY MOVIESคำนำ

หนงั สือเลม่ น้ีสร้างข้ึนเพอ่ื แนะนา และบอกกล่าวเก่ียวกบั หนงั
ประเภทแฟนตาซี5เร่ืองท่ีดิฉนั ชื่นชอบและ อธิบายเก่ียวกบั
รายละเอยี ดของเร่ืองน้นั ๆ เช่น ผกู้ ากบั นกั แสดง วนั ที่ฉาย และ
เร่ืองยอ่ ของแต่ละเรื่องสำรบัญ

คำนำ..................................................................................... ก
5. Peter Pan (2003)................................................................ ค
4. Miss Peregrine's home for peculiar children..........................ง
3. Fantastic Beasts and Where to Find Them............................. จ
2. Alice in Wonderland ........................................................... ฉ
1. Charlie and the Chocolate Factory ........................................ ช5. Peter Pan (2003)

ผ้กู ำกบั : พี เจ โฮแกน

นักแสดง : เจเรม่ี ซมั ป์ เตอร์ เรเชล เฮิร์ด-วู๊ด เจสัน อแซ็กส์ ลูดิวนี ซานเยร่ ์

วันทฉี่ ำย : 4 มนี าคม 2547

เรื่องย่อ : เม่อื เวนด้ี ดาร์ลง่ิ สะกดนอ้ ง ๆ ของเธอ ดว้ ยเรื่องราวของการดวล
ดาบ การฟันดาบ และ กปั ตนั ฮุ๊ก พอ่ ของเธอบอกว่าถงึ เวลาแลว้ ทเี่ วนด้ี
จะตอ้ งโตเป็นผใู้ หญ่ ปี เตอร์ แพน ชอบเรื่องราวท่เี วนด้เี ล่ามาก และเดิน
ทางไกลแสนไกล เพอ่ื มาฟังเรื่องที่เธอเล่า การปรากฏกายของเขาในค่าคืน
น้นั พร้อมทิงเกอร์ เบลล์ ชว่ ยจุดประกายการผจญภยั คร้ังยง่ิ ใหญ่ สงครามที่
ดาเนินมาตลอด ระหว่างปี เตอร์และฮุ๊ก ไดม้ าถึงจุดไคลแมก็ ซ์อนั สุดต่ืนเตน้4. Miss Peregrine's home for
peculiar children

ผู้กำกับ : ทิม เบอร์ตนั
นักแสดง : เอซาร์ บตั เตอร์ฟี ลด์ อีวา กรีน ซามูเอล แอล แจ็คสนั เอลลา่
เพอร์เนล จูดี เดนซ์
วนั ทฉ่ี ำย : 29 กนั ยายน 2559
เรื่องย่อ : เจคอบ พอร์ต เดก็ หนุ่มทีเ่ ติบโตมาพร้อมกบั เรื่องเล่าประหลาด
จากภาพถา่ ยสุดหลอนของคณุ ป่ ู เกีย่ วกบั บา้ นพกั ลกึ ลบั ท่รี ับอุปถมั ภเ์ ดก็ ๆ ผู้
มพี ลงั แปลกๆ ซ่ึงคร้ังหน่ึงป่ ขู องเขาเคยไดไ้ ปเยอื น และปัจจุบนั กก็ าลงั ตก
อยใู่ นการตามลา่ จากอสูรกายสุดน่ากลวั จนเม่ือเจคอบไดป้ ระสบกบั
เหตกุ ารณ์เผชิญหนา้ กบั อสูรกายดว้ ยตวั เอง3. Fantastic Beasts and Where to
Find Them

ผู้กำกบั : เดวดิ เยตส์
นักแสดง : เอดดี เรดเมน เอซรำ มิลเลอร์ แคทเธอรีน วอเตอร์สตนั
วันทฉ่ี ำย : 18 พฤศจิกำยน 2559
เรื่องย่อ : นิวท์ สคำมันเดอร์ นักสัตว์วเิ ศษวทิ ยำแห่งโลกเวทมนตร์ของ
องั กฤษได้รับมอบหมำยให้เดนิ ทำงไปยงั นิวยอร์ค เพ่ือทำบันทึก“สัตว์
มหัศจรรย์และถน่ิ ท่อี ย่”ู และทำควำมเข้ำใจสิ่งมชี ีวติ สำยพันธ์อุ ื่นของนิวท์
ท้งั นี้ กำรดำเนินกำรค้นคว้ำและทำกำรศึกษำสัตววเิ ศษของนิวท์ก็ยังคง
ดำเนินต่อไป แต่แล้วควำมวุ่นวำยที่สุ่มเส่ียงต่อกำรเปิ ดเผยชุมชนผู้วิเศษต่อ
โลกของมักเก้ิลก็เกิดข้นึ เม่ือสัตว์วเิ ศษบำงตัวได้หลุดออกสู่โลกภำยนอก
นิวท์จงึ ต้องกำรทำงจัดกำร ก่อนทีพ่ วกมนั จะถูกคุกคำมจำกส่ิงมชี ีวิตที่ร้ำย
กำจยงิ่ กว่ำ นั่นก็คือ มนุษย์ นั่นเอง2. Alice in Wonderland

ผ้กู ำกับ : ทิม เบอร์ตนั

นักแสดง : มอี า วาชิคอฟสกา้ , จอหน์ นี เดปป์ , เฮเลน่า บอนแฮม คาร์เตอร์

วนั ทฉ่ี ำย : 4 มนี าคม 2553

เร่ืองย่อ : อนั เดอร์แลนด์ ดนิ แดนซ่ึงอยลู่ กึ ลงไปใตโ้ ลกของเรา หนทางเดียว
ที่จะไปยงั ดินแดนน้ีไดก้ ค็ ือ ท้ิงตวั ตกลงไปในโพรงกระต่าย อลซิ ในวยั 19
ปี เดินทางไปสู่โพรงกระตา่ ยเธอกไ็ ดพ้ บกบั ผูอ้ าศยั ในดินแดนน้นั ชว่ งเวลา
ที่ผา่ นไป ราชนิ ีแดงไดค้ รอบครองดินแดงแห่งน้ีไวใ้ นกามอื ของเธอ
อนั เดอร์แลนดถ์ ึงคราวคบั ขนั ต้งั แต่ราชินีแดงข้ึนครองราชย์ อยา่ งไรกต็ าม
ดินแดนน้ียงั คงความมหศั จรรยอ์ ยู่ เพราะมนั ไดส้ ่งเสียงเรียกหาเดก็ สาวผทู้ ่ี
เคยเขา้ ใจชอ่ื ดนิ แดนแห่งน้ีผิด ใหก้ ลบั มากอบกูค้ วามสงบสุขอีกคร้ัง1. Charlie and the Chocolate Factory

ผู้กำกับ : ทิม เบอร์ตนั
นักแสดง : จอห์นนี เดปป์ , เฟรดดี ไฮร์มอร์, แอนนำ โซเฟี ย ร็อบ
วนั ทฉ่ี ำย : 10 กรกฎำคม 2548
เร่ืองย่อ : ชำร์ลี บ๊ัคเกต็ เป็ นเด็กชำยที่ยนิ ดีให้แก่ครอบครัวของเขำ เขำได้
เห็นโรงงำนช็อคโกแลตก่อนทเี่ ขำหลับ แต่แล้วเร่ืองมหัศจรรย์กบ็ ังเกดิ ชำร์ลี
เกบ็ เงนิ ได้จำกถนนที่คลุมไปด้วยหิมะ และนำมนั ไปซื้อช็อคโกแล็ตวองก้ำ ท่ี
เขำพบแผ่นสีทองข้ำงใต้กระดำษห่อ เมื่อเหลือเพยี งแค่ชำร์ลี บั๊คเก็ตตัวน้อย
วิลล่ี วองก้ำก็เผยควำมลบั สุดท้ำยของเขำ รำงวลั ใหญ่ทสี่ ุดเท่ำทเี่ คยมี กญุ แจ
โรงงำน หลงั จำกทีโ่ ดดเดี่ยวจำกครอบครัวมำแสนนำน วองก้ำรู้สึกว่ำ ถึง
เวลำทเ่ี ขำจะต้องหำผ้สู ืบทอดจกั รวำลขนมหวำนของเขำ ใครสักคนทเ่ี ขำ
เช่ือได้ว่ำ จะสำนต่องำนแห่งชีวิตของเขำอ้ำงอิง

1. https://g.co/kgs/izjDaa

2. https://g.co/kgs/y3J2ku
3. https://g.co/kgs/LP6dSz
4. https://g.co/kgs/Wph8HZ

5. https://g.co/kgs/hTtKwW


Click to View FlipBook Version