The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Harga: RM6.90 (WM), RM7.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Peperiksaan Terkini
- Penerapan KBAT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2022-05-11 21:45:50

Gerak Gempur Bitara PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 KSSM

Harga: RM6.90 (WM), RM7.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Peperiksaan Terkini
- Penerapan KBAT

Keywords: sasbadi,pt3,workbook

PT3
1Tingkatan
Reka Bentuk
dan Teknologi [71]
SAMPEL
Norazuan Rozali Berdasarkan
Alias Mustapha
Format
• Pelbagai Bentuk Soalan PT3 Terkini PT3
• Penerapan KBAT
• Soalan Klon PT3 TERKINI

KANDUNGAN

Format Instrumen PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Mulai 2019 (iv)
1 – 17
GERAK
GEMPUR 18 – 25
26 – 36
1 Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi 37 – 47
48 – 68
1.1 Dunia Reka Bentuk
1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi 1–7
1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk

GERAK Pengurusan Projek
GEMPUR

2

2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk

GERAK Proses Reka Bentuk
GEMPUR

3

3.1 Projek Brief

GERAK Lakaran
GEMPUR

4

4.1 Lakaran Piktorial

GERAK Aplikasi Teknologi
GEMPUR
SAMPEL
5

5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
5.2 Reka Bentuk Fesyen

JAWAPAN

(iii)

FORMAT INSTRUMEN PT3
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MULAI 2019

BIL. PERKARA KETERANGAN
1 Jenis Instrumen
Ujian Bertulis Kerja Kursus (Sekolah)
Amali/Projek
2 Jenis Item • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
• Objektif Pelbagai Bentuk (OPB) Satu amali/Projek
SAMPEL3 BilanganSoalan • Subjektif Respons Terbuka 100 markah
4 Jumlah Markah • Subjektif Respons Terhad 30%
• Subjektif Berstruktur Tingkatan 3
5 Wajaran
(iv) 6 Tempoh Ujian Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Rubrik Penskoran
7 Konstruk 15 soalan OAP 20 soalan OPB 3 soalan subjektif

8 Kaedah Penskoran 15 markah 55 markah 30 markah

Jumlah: 100 markah

70%

2 jam

• Mengingati • Menganalisis
• Memahami • Menilai
• Mengaplikasi • Mencipta

• Analitik
• Holistik

GERAK Pengenalan kepada Reka Bentuk
GEMPUR dan Teknologi

1

BAHAGIAN A 4 Yang berikut adalah fungsi elemen garisan
kecuali…
1.1 Dunia Reka Bentuk A menunjukkan kestabilan dan kerehatan
B menunjukkan kesan melalui pembalikan
1 Apakah yang dimaksudkan dengan reka cahaya ke atas sesuatu objek
bentuk dan teknologi? C menunjukkan pergerakan arah atau aliran
I Pengetahuan tentang penyusunan bahan D menunjukkan keseimbangan
secara terancang
II Pengaplikasian ilmu sains dan matematik 5 Rajah menunjukkan prinsip reka bentuk.
dengan menggunakan sumber semula
jadi Apakah prinsip reka bentuk itu?
III Reka bentuk dan teknologi akan kekal A Kesatuan
dalam suatu tempoh masa tertentu B Pengulangan
IV Reka bentuk perlu berdaya saing dan C Kepelbagaian
telah lama berada di pasaran D Kontras
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

2 Rajah menunjukkan bidang dalam reka
bentuk dan teknologi.

Reka Bentuk dan Teknologi 6 Pilih padanan yang menunjukkan prinsip
Produk kontras yang betul.

A Tekstur Jauh dan dekat

B Bentuk Besar dan kecil

SAMPEL C Warna Terang dan gelap

Konkrit X

D Saiz Kasar dan licin

Apakah X? C Sampingan 7 Reka bentuk yang baik perlulah menepati
A Asli D Berkelompok kriteria-kriteria yang berikut kecuali…
B Abstrak A kreativiti
B keaslian reka bentuk
3 Yang berikut adalah elemen reka bentuk C kekuatan kualiti dan kebolehpasaran
D meminjam idea reka bentuk daripada
kecuali… produk atau jenama lain

A tekstur C warna

B rupa D harmoni

1

8 Ergonomik dalam reka bentuk bermaksud… 13 Pilih padanan bidang dan subbidang yang
A daya saing produk dalam pasaran betul.
B ciri keselesaan yang ada pada sesuatu A Industri – Kewangan
produk B Kejuruteraan – Perisian komputer
C produk tidak mudah rosak atau hancur C Kediaman – Senjata api
D penampilan produk tidak meniru produk D Pengangkutan – Kapal angkasa lepas
sedia ada
14 Apakah peranan reka bentuk bagi masyarakat?
9 Antara yang berikut manakah bukan bentuk A Memberikan kebebasan memilih mengikut
asas? kemampuan dan keperluan
A Bulat B Melindungi dan memelihara etika sosial
B Segi tiga C Melindungi hak cipta rakyat
C Segi empat D Meningkatkan pendapatan negara
D Zig zag
15 Pernyataan yang berikut adalah betul
10 Rajah menunjukkan salah satu teknik mengenai etika dalam reka bentuk kecuali…
pembinaan objek. A nilai murni yang menjadi pegangan dan
amalan seseorang pereka
B garis panduan yang harus dipatuhi
C hasil ciptaan tidak memudaratkan diri
dan pengguna
D memberi kebebasan kepada pereka untuk
menghasilkan reka bentuk

Apakah teknik pembinaan objek tersebut? 16 Rajah menunjukkan bidang kerjaya dalam
A Pembenaman reka bentuk dan teknologi.
B Pembuangan
C Penyatuan
D Peleraian

1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan
Teknologi

11 Reka bentuk dan teknologi memupuk nilai… Apakah tugas am kerjaya tersebut?
A Mereka bentuk peralatan dan sistem
I invensi III kreatif B Mereka bentuk peralatan kegunaan awam
C Mereka bentuk persembahan kek dan roti
II inovasi IV kapasiti D Mereka bentuk hiasan tanaman
SAMPEL
A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka
Bentuk
D II, III, dan IV

12 Kepentingan reka bentuk tertumpu kepada 17 Inovasi ialah mencari jalan untuk
golongan yang berikut kecuali…
A pereka bentuk menghasilkan produk atau perkhidmatan
B individu
C masyarakat baharu.
D negara
A pengetahuan C kaedah dan proses

B aktiviti D perbincangan

2

18 Inovasi ialah pengubahsuaian terhadap 22 Antara yang berikut, pilih peralatan dalam
bidang pendidikan yang dibangunkan melalui
produk sedia ada supaya menjadi lebih… invensi dan inovasi reka bentuk.
I Alat tayangan multimedia
I mahal II Kamus digital
III Tablet pembelajaran
II menjimatkan IV Jam pintar
A I, II, dan III
III mesra pengguna B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
IV kompleks D II, III, dan IV

A I dan II C II dan III

B I dan III D III dan IV

19 Bagaimanakah penemuan produk baru

diperoleh?

A Kajian C Soal selidik

B Pemerhatian D Sumbang saran 23 Syarikat pengeluar telefon pintar sering

memperbaharui agar terus diminati

20 Antara berikut manakah bukan produk di pasaran.
yang telah melalui invensi dan inovasi reka
bentuk? I warna
A Telefon pintar C Pen 3D
B Kamus digital D Seterika arang II fungsi

III kapasiti

IV cara kendalian

A I, II, dan III

21 Rajah menunjukkan sebuah pencetak 3D. B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

Produk di atas dikategorikan dalam bidang 24 Antara berikut, manakah bukan ciri utama
... telefon pintar pengesan gempa bumi?
A pendidikan A Mentafsir aktiviti gempa bumi yang
B teknologi maklumat berdekatan
C pembuatan B Mengganggarkan lokasi gempa bumi
D pertahanan C Menyatakan magnitud pada masa sebenar
D Merupakan aplikasi berbayar

SAMPEL 3

BAHAGIAN B SAMPEL[3 markah]
[2 markah]
1.1 Dunia Reka Bentuk
1 Nyatakan definisi kata kunci yang berikut: [3 markah]
[2 markah]
(a) Reka bentuk:
(b) Teknologi:
(c) Reka bentuk dan teknologi:

2 Namakan dua jenis produk dalam reka bentuk dan teknologi.
(a)
(b)

3 Tandakan ( ✓ ) bagi fungsi elemen garisan yang betul.
Mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu
Membahagikan dua ruang kawasan
Menunjukkan kelajuan sesuatu gerakan
Menunjukkan pergerakan arah atau aliran

4 Apakah dua kategori elemen rupa dalam reka bentuk?
(a)
(b)

4

5 Rajah yang berikut adalah rupa geometri yang digunakan dalam reka bentuk. Namakan kategori
rupa tersebut sama ada rupa geometri 2D atau rupa organik 2D.

(a)

(b)

(c)

[3 markah]

6 Elemen saiz dapat digunakan untuk menunjukkan beberapa kesan perbezaan. Nyatakan.
(a)
(b)
(c)
(d)
[4 markah]

7 Tentukan kategori warna yang betul bagi warna-warna yang berikut.
(a) Biru

(b) Jingga

(c) Merah ungu SAMPEL

(d) Hijau biru

(e) Merah

[5 markah]

5

8 Tandakan ( ✓ ) bagi prinsip reka bentuk yang betul. [4 markah]
Harmoni
Kontras
Ruang
Tekstur
Kepelbagaian
Keringkasan

9 Rajah menunjukkan dua jenis keseimbangan.

A B
Namakan A dan B.
A: SAMPEL[2 markah]
B: [3 markah]

10 Nyatakan tujuan penggunaan prinsip reka bentuk yang berikut.
(a) Pengulangan:

(b) Kepelbagaian:

(c) Kesatuan:

6

11 Lengkapkan carta kriteria reka bentuk pada ruang yang disediakan.

i-THINK

KRITERIA REKA BENTUK

[5 markah]

12 Padankan kriteria reka bentuk dengan huraian yang tepat dengan menulis A, B, dan C pada ruang
yang disediakan.

A Mempunyai unsur estetika dan tidak meniru produk sedia ada
B Memperbaik fungsi produk sedia ada
C Mencirikan keselesaan sesuatu produk

Ergonomik Kreativiti Keaslian

[3 markah]

13 Huraikan secara ringkas teknik pembinaan objek pada ruang yang disediakan.

Teknik Huraian

Penyatuan SAMPEL

Pembuangan

Pembenaman

[3 markah]

7

14 Padankan gambar rajah dengan teknik pembinaan objek yang tepat pada ruang yang disediakan.
A Pembenaman
B Peleraian
C Pembuangan

[3 markah]
1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi
15 Senaraikan antara tiga kepentingan reka bentuk dan teknologi dalam kehidupan seharian.

(a)
(b)
(c)

[3 markah]

8
SAMPEL

16 Tandakan ( ✓ ) pada bidang yang tepat dengan subbidang pada ruang yang disediakan.

Bidang Subbidang Jawapan

Ketenteraan Mesin

Kediaman Pembuangan

Pengangkutan Ruang angkasa

Industri Biokimia

Sains gunaan Teknologi hijau

[3 markah]

17 Nyatakan tiga kelompok sasaran reka bentuk pada ruang yang disediakan.
i-THINK
KELOMPOK SASARAN

18 Nyatakan tiga peranan individu dalam sesuatu reka bentuk. SAMPEL [3 markah]
(a) [3 markah]
(b)
(c)

9

19 Tandakan ( ✓ ) bagi peranan yang dimainkan oleh masyarakat dalam sesuatu rekaan reka bentuk
pada ruang yang disediakan.

Melindungi dan memelihara etika sosial
Menjaga maruah negara
Melahirkan nilai-nilai estetika
Menghasilkan reka bentuk yang serba boleh
Menyokong, melindungi, dan mempelbagaikan etika budaya

[3 markah]

20 Nyatakan tiga cara bagaimana penerusan produk baharu diperoleh:

Nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan pereka bentuk

Pereka tidak diwajibkan untuk mematuhi etika yang ditetapkan

Memastikan hasil ciptaan tidak memudaratkan diri dan pengguna

Menjadi garis panduan yang harus dipatuhi

[3 markah]

21 Padankan etika reka bentuk dengan huraian yang tepat pada ruang yang disediakan.
A Bermanfaat
B Keaslian
C Mesra alam sekitar

Sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitarSAMPEL[3 markah]
Memberikan kelebihan kepada pengguna [3 markah]
Hasil idea sendiri

22 Senaraikan jenis harta intelek yang diberikan perlindungan.
(a)
(b)
(c)

10

23 Nyatakan lima jenis kerjaya yang mengguna pakai konsep reka bentuk dan teknologi.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
[5 markah]

24 Gambar rajah menunjukkan hasil produk.

ABC

Berdasarkan gambar rajah di atas, nyatakan kerjaya bagi individu terlibat untuk menghasilkan
produk tersebut.

A
B
C

[3 markah]

25 Padankan tugas dengan kerjaya berkaitan reka bentuk dan teknologi pada ruang yang disediakan.

A Mereka bentuk peralatan dan sistem
B Mereka bentuk peralatan untuk kegunaan awam
C Mereka bentuk lukisan, logo, dan iklan
SAMPEL
Pereka Bentuk Grafik Pereka Bentuk Industri Pereka Bentuk Produk

[3 markah]

11

1.3 Invensi dan Inonvasi dalam Reka Bentuk Inovasi
26 Takrifkan istilah yang berikut.

Invensi

[2 markah]

27 Penyatakan tiga cara bagaimana penemuan produk baharu diperoleh:
(a)
(b)
(c)

[3 markah]

28 Senaraikan bidang kerjaya yang mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi pada ruang yang
disediakan.

(a)

(b)

Bidang Kerjaya Reka (c)
Bentuk dan Teknologi (d)

SAMPEL
(e)
[5 markah]

12

29 Beri tiga contoh prinsip invensi dan inovasi dalam bidang pertahanan. [3 markah]
i-THINK

CONTOH PRINSIP INVENSI DAN INOVASI DALAM BIDANG PERTAHANAN

[3 markah]

30 Padankan prinsip invensi dan inovasi dengan bidang reka bentuk dan teknologi yang tepat pada
ruang yang disediakan.
A Teknologi maklumat
B Pertahanan
C Pendidikan

SAMPEL
[3 markah]
13

31 Gambar rajah menunjukkan inovasi teknologi kesihatan.

Berdasarkan gambar rajah, nyatakan kepentingan inovasi tersebut dalam meningkatkan taraf
kesihatan masyarakat.
(a)
(b)
(c)
(d)

[4 markah]

14
SAMPEL

BAHAGIAN C

1.1 Dunia Reka Bentuk
1 Rajah menunjukkan sebuah produk.

Berdasarkan rajah, [1 markah]
(a) Nyatakan kategori bagi produk tersebut.

(b) Nyatakan tiga elemen reka bentuk yang terdapat pada produk tersebut.

[3 markah]

(c) Nyatakan dua prinsip reka bentuk yang diaplikasikan pada produk di atas.

[2 markah]

(d) Huraikan kriteria reka bentuk yang terdapat pada produk tersebut.

SAMPEL
[4 markah]
15

1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi
2 (a) Gambar rajah menunjukkan langkah dan hasil produk kitar semula. KBAT

Berdasarkan gambar rajah, jelaskan etika reka bentuk yang diguna pakai dalam penghasilan
produk tersebut.

[6 markah]

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan harta intelek?

SAMPEL [2 markah]

(c) Senaraikan jenis-jenis harta intelek yang dilindungi oleh undang-undang?

[2 markah]
16

1.3 Invensi dan Inonvasi dalam Reka Bentuk
3 (a) Gambar rajah menunjukkan sebuah inovasi. KBAT

Berdasarkan gambar rajah, bagaimanakah inovasi dapat membantu pasukan pertahanan
mengawal keselamatan negara? Huraikan.

[3 markah]
(b) Gambar rajah menunjukkan sebuah telefon. Terangkan sebab sebuah telefon boleh menjadi

suatu teknologi yang canggih.

SAMPEL
[3 markah]
(c) Namakan alatan hasil invensi dan inovasi yang digunakan dalam bidang pendidikan

[2 markah]

(d) Namakan mesin atau perlatan yang memudahkan kerja-kerja pembuatan.

[2 markah]
17

GERAK Pengurusan Projek
GEMPUR

2

BAHAGIAN A A Menterbalikkan fungsi sesuatu alat
B Menukar saiz objek
2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk C Menterbalikkan kedudukan
D Meniru daripada persekitaran
1 Pengurusan projek reka bentuk merupakan
aktiviti yang melibatkan proses kerja, iaitu ... 4 Rajah yang berikut menunjukkan peringkat
I skop kerja pengurusan projek.
II skop tempat
III tempoh masa Perancangan
IV kos projek
A I, II, dan III X
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV Pengawalan
D II, III, dan IV
Apakah peringkat X?
2 Apakah yang dimaksudkan dengan tempoh A Pembinaan projek
masa dalam pengurusan projek? B Pengujian
A Suatu tempoh yang ditetapkan untuk C Penilaian
menyempurnakan sesuatu projek D Penjadualan
B Suatu tempoh antara proses mengenal
pasti masalah sehingga membuat lakaran 5 Rajah menunjukkan carta organisasi pasukan
idea projek di sekolah.
C Suatu tempoh bagi membuat pembinaan
projek Pengurus projek
D Suatu tempoh bagi menguji projek yang
telah siap dihasilkan

3 Rajah menunjukkan sebuah idea reka bentuk.

SAMPEL Setiausaha Bendahari

Pereka bentuk X

Bagaimanakah idea reka bentuk produk Siapakah ahli pasukan di X?
di atas dijana? A Penolong pengurus projek
B Pembangun mock-up/model
C Penguji projek
D Penilai projek

18

6 Apakah kepentingan perancangan projek 11 Penyediaan ialah satu proses yang
yang baik?
I Memastikan objektif tercapai wajib dilakukan oleh perunding bahan yang
II Mengelakkan pembaziran sumber
III Mencegah gangguan bertindak sebagai tempat rujukan kepada
IV Meningkatkan kualiti
A I, II, dan III pihak pelanggan.
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV A jadual kerja
D II, III, dan IV
B tempoh masa
7 Fahami pernyataan yang berikut.
C anggaran kos
Penanda atau perkara yang bakal
berlaku mengikut urutan. D kaedah pengujian

Pernyataan di atas adalah mengenai ... 12 Pilih padanan yang betul bagi takrif konsep
A carta bar SMART yang berikut.
B milestone A S – penetapan tujuan projek
C carta organisasi B M – sudut keupayaan kewangan dan
D carta alir tenaga kerja
C R – pengagihan kewangan
8 Bilakah peringkat pengawalan dilakukan? D T – kesesuaian dengan kehendak pengguna
A Sebelum memulakan projek
B Selepas memulakan projek 13 Kos pengeluaran bagi sebuah bakul rekaan
C Sepanjang proses menyiapkan projek Aina ialah RM8.90. Aina bercadang untuk
D Selepas projek selesai disiapkan menjual bakul tersebut dengan harga
RM12.50. Berapakah peratus keuntungan
9 Yang berikut adalah garis panduan yang akan diperoleh?
penjadualan projek kecuali… A 28.8%
A menentukan aktiviti jadual B 30.6%
B menyusun aktiviti mengikut keperluan C 40.5%
C membangunkan jadual D 50.2%
D menetapkan harga produk
14 Apakah ciri-ciri kumpulan kerja?
10 Mengapakah penting untuk melakukan I Tekanan dalam aspek pekerjaan
susunan aktiviti? II Berkongsi maklumat
A Bagi memastikan aktiviti dilakukan III Mempunyai matlamat yang sama
secara berturutan dan tidak mengganggu IV Berkomunikasi
perjalanan projek A I, II, dan III
B Bagi memudahkan kerja-kerja B I, II, dan IV
menyempurnakan projek C I, III, dan IV
C Supaya aktiviti projek dapat disiapkan D II, III, dan IV
dengan cepat
D Supaya aktiviti projek melangkaui had SAMPEL
belanjawan projek 15 Yang manakah antara berikut kelebihan
pembentukan kumpulan kerja kepada
individu?
A Tanggungjawab dikongsi
B Hasil yang optimum
C Penglibatan menyeluruh
D Komunikasi terbuka

19

BAHAGIAN B

2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
1 Lengkapkan peta pemikiran komponen pengurusan projek pada ruang yang disediakan.

i-THINK

KOMPONEN PENGURUSAN PROJEK

2 Yang berikut adalah proses kerja dalam pengurusan projek. SAMPEL[3 markah]
A Skop kerja
B Tempoh masa [3 markah]
C Kos projek [5 markah]

Padankan A, B, dan C pada pernyataan yang betul.

Peruntukan kewangan bagi menjayakan projek merangkumi bayaran upah,
belian bahan, peralatan, sewaan dan insurans
Terdiri daripada skop produk dan skop projek dengan tujuan mencapai
objektif secara berkesan
Tempoh yang objektif untuk menyempurkan sesuatu projek

3 Senaraikan aktiviti yang terlibat dalam pengurusan projek reka bentuk.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

20

4 Lengkapkan rajah pengenalpastian masalah reka bentuk di ruang yang disediakan. Dua jawapan
diberi.

i-THINK

Pengalaman
orang lain

Pengalaman
diri sendiri

PENGENALPASTIAN
MASALAH REKA
BENTUK

[5 markah]
5 Lengkapkan rajah langkah-langkah penjanaan idea reka bentuk pada ruang yang disediakan.

Langkah Penjanaan Idea Reka Bentuk

[4 markah]

6 Senaraikan langkah pengurusan pelaksanaan projek di ruang yang disediakan.
Pengurusan Projek
SAMPEL
[3 markah]
21

7 Nyatakan faktor yang perlu diambil kira sewaktu pembentukan kumpulan kerja.
(a)

(b)

(c)

[3 markah]

8 Tandakan ( ✓ ) pada faktor yang dikawal dalam pelaksanaan projek dan ( ✗ ) pada yang tidak
berkaitan.

Sumber [5 markah]
Kos [4 markah]
Buruh
Kualiti
Aset

9 Nyatakan tujuan pengawalan projek dilakukan.
(a)
(b)
(c)
(d)

10 Nyatakan kaedah yang dilaksanakan bagi penjadualan masa projek.

Penjadualan Masa Projek SAMPEL [2 markah]
22

11 Fahami pernyataan yang berikut.
Ahli kumpulan perlu menyusun aktiviti projek sebelum pelaksanaan projek.

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan kebaikan menyusun aktiviti projek.
(a)

(b)

(c)

[3 markah]

12 Lengkapkan peta pemikiran yang berikut sumber projek yang diperlukan untuk setiap aktiviti
projek.

i-THINK SUMBER PROJEK

13 Nyatakan tujuan organisasi perlu membuat anggaran kos sesuatu projek. [3 markah]
(a) [3 markah]
(b)
(c)

14 Namakan dua kaedah penyediaan anggaran awal kos sesuatu projek pada rajah di bawah.

i-THINK KAEDAH ANGGARAN KOS PROJEK

15 Kos pengeluaran terdiri daripada kos yang berikut.SAMPEL [2 markah]

Kos Pengeluaran = + +
[3 markah]

23

BAHAGIAN C

2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
1 Guru mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi telah melantik Razif sebagai ketua pasukan

sekolah bagi menyertai pertandingan reka bentuk. Razif perlu melantik beberapa ahli lain bagi
melengkapkan pasukan tersebut. KBAT
Berdasarkan situasi,
(a) Sediakan carta organisasi bagi pasukan Razif.

[4 markah]
(b) Menyediakan jadual kerja penting dalam proses menganalisis perancangan projek. Nyatakan

garis panduan semasa melakukan penjadualan projek.

[6 markah]
24
SAMPEL

2 (a) Maklumat di bawah menunjukkan jumlah kos yang digunakan untuk menghasilkan 50 unit
pengeluaran projek.

Projek Lampu Meja Bajet

Kos bahan : RM500.00

Kos upah : RM120.00

Kos overhed : RM45.00

Peratus untung : 0.5%

Berdasarkan maklumat, hitungkan:

Kos pengeluaran

Jumlah untung

Harga jualan [6 markah]
(b) Gambar rajah menunjukkan komunikasi antara individu.

Jelaskan kepentingan komunikasi dalam sesebuah kumpulan kerja.
SAMPEL
[4 markah]
25

GERAK Proses Reka Bentuk
GEMPUR

3

BAHAGIAN A

3.1 Projek Brief 5 Siapakah yang terlibat semasa perbincangan
gambaran awal produk?
1 Projek brief ialah proses antara I Pesaing
pengurus projek dengan pelanggan. II Pelanggan
A lakaran bebas III Pengurus projek
B perbincangan awal IV Pereka bentuk
C penilaian lakaran A I, II, dan III
D perbincangan akhir B I, III, dan IV
C I, II, dan IV
2 Apakah tujuan utama perbincangan antara D II, III, dan IV
pengurus projek dengan pelanggan?
A Untuk menentukan bahan dan alatan 6 Perancangan dalam pengurusan projek
yang akan digunakan
B Untuk menghasilkan lakaran bebas atau merangkumi , kos pengeluaran,
contengan
C Untuk mendapatkan maklumat secara masa, perancangan jadual kerja, dan
terus
D Untuk melengkapkan projek brief pembentukan kumpulan kerja.

A elemen dan prinsip reka bentuk

B sasaran pasaran

C skop projek

D produk sedia ada

3 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri projek 7 Apakah tiga skala pengeluaran produk?
brief? I Skala kecil
I Tajuk projek II Skala sederhana
II Kriteria produk III Skala besar
III Lakaran idea IV Mengikut permintaan pelanggan
IV Penilaian produk A I, II, dan III
A I, II, dan III B I, III, dan IV
B I, III, dan IV C I, II, dan IV
C I, II, dan IV D II, III, dan IV
D II, III, dan IV SAMPEL

4 Yang manakah antara berikut bukan ciri 8 Kertas kerja dihasilkan bagi memastikan
tajuk projek dalam sesebuah projek brief? projek yang dirancang mendapat kelulusan
A Spesifik daripada ...
B Gambaran awal bentuk dan fungsi produk A Struktur Pecahan Kerja (SPK)
C Menyatakan keistimewaan produk yang B pengurus projek
akan dihasilkan C pelanggan
D Dinyatakan secara umum D pereka bentuk

26

9 Analisis kajian mesti dilakukan dalam bentuk 13 Borang projek brief ialah kepada
...
I kajian makmal semua pernyataan masalah yang disenaraikan
II kajian lapangan
III kajian reka bentuk produk di dalam jadual senarai semak kriteria
IV kajian pasaran
A I dan II pertimbangan utama
B I dan III
C II dan III A Penerangan
D III dan IV
B Jawapan
10 Apakah jenis bahan yang boleh digunakan
untuk menghasilkan mock-up? C Hasil kajian
I Bahan mudah didapati
II Bahan kitar semula D Maklumat
III Bahan mudah dibentuk
IV Bahan baru dibeli 14 Fahami pernyataan yang berikut.
A I, II, dan III
B I, III, dan IV Kos bagi setiap unit produk dianggarkan
C II, III, dan IV sebanyak RM15.00
D I, II, III, dan IV
Pilih soalan yang tepat untuk ditanyakan
11 Antara pernyataan berikut, yang manakah bagi pernyataan di atas.
bukan senarai semak ciri-ciri pertimbangan A Berapakah anggaran kos terakhir?
utama? B Berapakah kos untuk menghasilkan satu
A Pernyataan masalah yang disenaraikan
perlu diambil perhatian oleh pengurus unit produk?
projek C Berapakah peratus keuntungan yang
B Pernyataan masalah akan memberikan
fokus kepada perancangan keseluruhan dikehendaki?
projek dan reka bentuk produk D Berapakah harga jualan bagi satu unit
C Kriteria pertimbangan utama tidak boleh
diubah produk?
D Persoalan lain tidak boleh ditambah
di dalam jadual senarai semak 15 Apakah tujuan melakukan penyaringan
maklumat dalam projek brief?
A Meringkaskan maklumat pada borang
projek brief
B Mengurangkan masa pembinaan produk
C Mengurangkan kos pengeluaran produk
D Menetapkan kualiti produk

16 Rajah menunjukkan sebuah lakaran idea
produk.
X

12 Fahami pernyataan masalah yang berikut.SAMPEL

Berapakah jumlah yang diperlukan?

Apakah kriteria pertimbangan utama yang Apakah arah pandangan berlabel X?
betul bagi pernyataan masalah di atas? A Pandangan atas
A Fungsi B Pandangan sisi
B Persembahan C Pandangan hadapan
C Tujuan pasaran D Pandangan belakang
D Kuantiti

27

17 Antara pernyataan berikut, yang manakah 21 Manakah antara bahan perekat yang berikut
sesuai digunakan untuk mencantumkan
menerangkan mock-up dengan tepat? mounting board?
I Perekat kayu
I Model olokan sebelum menghasilkan II Pistol dan rod perekat panas
III Benang dan jarum
model sebenar IV Super glue
A I dan II
II Memberikan gambaran awal produk B II dan III
C I dan IV
III Dibina mengikut saiz sebenar D III dan IV

IV Perlu berfungsi sepenuhnya 22 Terdapat tiga faktor penting bagi mengukur
tahap keberkesanan produk, iaitu ...
A I dan II C II dan III I mematuhi kriteria projek brief
II mengikut anggaran kos pengeluaran
B I dan IV D III dan IV III mematuhi kehendak pelanggan
IV ketepatan rupa bentuk
18 Rajah menunjukkan sejenis bahan yang A I, II, dan III
digunakan untuk menghasilkan mock-up. B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
Apakah bahan yang ditunjukkan dalam rajah D II, III, dan IV

di atas? 23 Antara yang berikut, manakah bukan
parameter bagi melakukan pengujian ke atas
A Foam C Kadbod sesebuah mock-up?
A Keseimbangan
B Polisterin D Kayu B Kestabilan
C Kekuatan cantuman
19 Model terbahagi kepada dua, iaitu ... D Warna mock-up

I model olokan 24 Pilih pernyataan yang betul mengenai
penilaian model.
II model separa berfungsi A Pengujian dilakukan ke atas model adalah
dari segi kefungsian
III model berfungsi sepenuhnya B Hanya dilakukan ke atas model yang
berfungsi sepenuhnya
IV model tidak berfungsi C Boleh dilakukan semasa model di dalam
proses pembinaan
A I dan II C I dan IV D Tidak perlu menetapkan parameter
pengujian terlebih dahulu
B II dan III D III dan IV

20 Bilakah masa yang sesuai untuk melakukanSAMPEL
penambahbaikan ke atas mock-up atau
model?
A Sebelum ujian tahap keberkesanan
dilakukan
B Semasa mock-up atau model dibina
C Semasa ujian tahap keberkesanan
dilakukan
D Selepas ujian tahap keberkesanan
dilakukan

28

BAHAGIAN B

3.1 Projek Brief
1 Tandakan ( ✓ ) bagi pernyataan yang betul menerangkan projek brief.

Proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan

Pereka bentuk tidak terlibat sepanjang perbincangan

Perbincangan dilakukan untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada
pelanggan

[2 markah]

2 Nyatakan antara lima ciri-ciri projek brief dengan melengkapkan peta pemikiran yang berikut.

i-THINK

Tajuk Gambaran
projek keseluruhan

projek

Ciri-ciri Projek Brief

3 Nyatakan dua aspek utama kriteria produk dalam reka bentuk.SAMPEL [5 markah]
(a) [2 markah]
(b)

29

4 Lengkapkan peta pemikiran yang berikut tentang aspek perancangan dalam pengurusan projek.
Dua jawapan telah diberikan.

i-THINK

PERANCANGAN DALAM
PENGURUSAN PROJEK

Skop projek

Masa

5 Tandakan ( ✓ ) bagi tujuan penyediaan kertas kerja yang betul. [3 markah]
Membuat perancangan masa [3 markah]
Membuat jadual kerja
Mendapatkan kelulusan punca kewangan
Menentukan skop kerja

6 Namakan bentuk kajian yang dijalankan semasa membuat analisis kajian.

i-THINK

ANALISIS KAJIAN

SAMPEL [2 markah]
7 Nyatakan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan mock-up projek. [3 markah]
(a)
(b)
(c)

30

8 Gambar rajah menunjukkan sebuah model produk.

Namakan dua jenis model yang boleh dihasilkan bagi menggambarkan projek sebenar.

(a)

(b)
[2 markah]

9 Nyatakan dua kriteria perancangan projek brief.

i-THINK KRITERIA PERANCANGAN
PROJEK BRIEF

[2 markah]
10 Nyatakan antara tiga sebab penyataan masalah perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan projek.
(a)

(b)

(c)

11 Nyatakan bentuk persoalan yang perlu dipertimbangkan bagi mendapatkan kualiti produk yang
terbaik.
(a)
(b)
(c)
[3 markah]
31
SAMPEL

12 Maklumat yang berikut ialah contoh pernyataan masalah bagi kriteria tujuan pasaran.

• Siapakah yang akan menggunakannya?
• Siapakah pesaing yang wujud?
• Siapakah golongan pengguna yang akan menggunakan produk ini?

Nyatakan tiga fungsi kriteria tujuan pasaran.
(a)

(b)

(c)

[3 markah]

13
Proses menyaring maklumat adalah penting untuk mendapatkan keputusan terbaik.

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan proses saringan maklumat yang boleh dilakukan oleh
pengurus projek.
(a)
(b)
(c)

[3 markah]

14 Maklumat adalah tentang kriteria projek brief.

• Fungsi
• Persembahan
• Tujuan pasaran
• Kuantiti
SAMPEL
Nyatakan kriteria projek brief selain yang diberikan di atas.
(a)
(b)
(c)

[3 markah]

32

15 Gambar rajah yang berikut menunjukkan contoh mock-up atau model olokan.

Nyatakan ciri-ciri mock-up atau model olokan dalam pembinaan model. [3 markah]
(a)
(b)
(c)

16 Gambar rajah menunjukkan foam yang digunakan untuk membina mock-up.

Namakan tiga bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan mock-up.
(a)
(b)
(c)
SAMPEL
[3 markah]

17 Senaraikan bahan perekat yang boleh digunakan untuk membuat cantuman pada mock-up.

(a)

(b)

(c)
[3 markah]

33

18 Gambar rajah menunjukkan salah satu bahan cantuman.
Super Glue

Nyatakan bahan-bahan mock-up yang sesuai digunakan bersama dengan bahan cantuman di atas.

(a)

(b)

(c)
[3 markah]

19 Nyatakan tiga faktor keberkesanan produk.

i-THINK

FAKTOR KEBERKESANAN PRODUK

[3 markah]

20 Terdapat dua kaedah yang digunakan untuk menguji produk. Namakan dua kaedah tersebut.

(a)

(b)
[5 markah]

21 Nyatakan contoh parameter subjektif. SAMPEL
(a)
(b)
(c)

[3 markah]

34

BAHAGIAN C

3.1 Projek Brief
1 Rajah menunjukkan satu model separa berfungsi reka bentuk sistem pengairan pertanian. KBAT

Menguji ketahanan
sambungan produk

Bekas tanaman

Berdasarkan rajah,
(a) Nyatakan aspek yang diuji pada model tersebut.

[1 markah]
(b) Namakan dua jenis ujian yang boleh dilaksanakan untuk menguji model tersebut.

i.
ii.

[2 markah]
(c) Sediakan laporan bagi pengujian model itu.

[6 markah]
(d) Namakan satu jenis reka bentuk yang menjalankan pengujian ke atas model berfungsi

sepenuhnya.
[1 markah]

35
SAMPEL

2 Sekumpulan pelajar merancang untuk menghasilkan sebuah lampu meja bajet untuk digunakan
di bengkel ketika hari hujan. KBAT

(a) Sediakan lakaran lampu meja bajet dengan memasukkan tiga jenis pandangan untuk dibuat
penilaian.

[4 markah]
(b)

Selain daripada mock-up, model juga sering digunakan dalam penghasilan projek.

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan dua jenis model.

i.

ii.
[2 markah]

(c) Bandingkan kedua-dua konsep model yang dinyatakan di (a) dalam ruang yang disediakan.

Model Separa Berfungsi Model Berfungsi Sepenuhnya

SAMPEL
[4 markah]
36

GERAK Lakaran
GEMPUR

4

BAHAGIAN A

4.1 Lakaran Piktorial 5 Rajah menunjukkan satu contoh lakaran.

1 Mengikut sejarah, masyarakat purba membuat Pilih jenis lakaran yang tepat bagi lakaran
di atas.
lakaran bagi menzahirkan dalam A Lakaran penerokaan
B Lakaran teknikal
kehidupan mereka. C Lakaran perkembangan idea
D Lakaran persembahan
I pengalaman
6 Apakah ciri-ciri lakaran peribadi atau
II pertemuan contengan?
I Bermaklumat
III perpisahan II Tidak kemas
III Tidak tersusun
IV peristiwa penting IV Dilukis menggunakan perisian komputer
A I dan II
A I, II, dan III B I dan III
C II dan III
B I, II, dan IV D II dan IV

C I, III, dan IV 7 Apakah tujuan lakaran piktorial memaparkan
imej 3D?
D II, III, dan IV A Untuk memudahkan pereka menggam-
barkan bentuk atau mentafsir lukisan
2 Manakah antara yang berikut merujuk kepada B Menggambarkan rupa bentuk yang
peranan penting lakaran dalam reka bentuk? dikehendaki
A Menentukan konsep awal proses reka C Menilai kelebihan dan kekurangan
bentuk sesuatu produk lakaran
B Menterjemahkan idea daripada pihak D Menunjukkan maklumat penting dalam
pelanggan lakaran
C Menunjukkan kemahiran pereka bentuk
mentafsir maklumat yang diterima
D Menunjukkan keperluan dan kehendak
pelanggan

3 Lakaran ialah meletakkan idea dengan cepat SAMPEL
di atas kertas dengan menggunakan …
A pen penanda
B pastel kapur
C arang
D pensel

4 Antara pernyataan berikut, pilih peranan
utama lakaran dalam reka bentuk yang tepat.
A Melengkapkan pembangunan konsep
B Medium komunikasi pelanggan
C Asas lakaran ilustrasi
D Penyelesaian maklumat visual

37

GERAK Aplikasi Teknologi
GEMPUR

5

BAHAGIAN A 5 Penanaman fertigasi di Malaysia
menggunakan kaedah penamanan ...
5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi I Struktur Perlindungan Hujan
II secara terbuka
1 Reka bentuk sistem fertigasi merupakan III tanah tinggi
dalam teknologi pertanian. IV rumah hijau
A I dan II
A pembaharuan B I dan IV
B kreativiti C II dan III
C invensi D III dan IV
D inovasi
6 Rajah menunjukkan sebuah komponen
2 Rajah menunjukkan cabang kepada sistem sistem fertigasi.
fertigasi.

Hidroponik

X

Sistem fertigasi

Apakah X? Apakah fungsi bagi komponen dalam rajah
A Teknik aliran dalam di atas?
B Teknik aliran cetek A Menapis benda asing
C Teknik pasang surut B Mengepam larutan baja dan air
D Teknik pengairan titis C Menakung larutan baja
D Menitis atau pengagihkan baja kepada
3 Pilih tanaman yang sesuai ditanam
tanaman

7 Apakah kelebihan paip poli yang diperbuat
daripada high density polysthylene?
I Tahan karat
II Elastik
III Boleh lentur
IV Terdapat dalam pelbagai warna
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV
menggunakan sistem fertigasi. SAMPEL

A Tomato C Mangga

B Ubi kayu D Bunga raya

4 Apakah kelebihan sistem fertigasi?
A Penggunaan dan pemberian baja secara
cekap
B Tidak dapat mengurangkan masalah
rumpai
C Meningkatkan kos operasi
D Hasil tanaman dikekalkan

48

JAWAPAN

Gerak Gempur 1: Pengenalan kepada Reka 9 A: Keseimbangan simetri
Bentuk dan Teknologi B: Keseimbangan asimetri

Bahagian A 2B 3D 4B 5B 10 (a) Penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari
1A 7D 8B 9D 10 C segi saiz dan bentuk
6C 12 A 13 D 14 B 15 D
11 A 17 C 18 C 19 A 20 D (b) Menunjukkan penggunaan pelbagai gaya, nilai, dan idea
16 C 22 A 23 B 24 D yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk
21 C
(c) Semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk
Bahagian B imej, tema, atau idea yang sempurna
1 (a) Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang
untuk mengjasilkan sesuatu produk yang memberi impak 11 Kecenderungan inovasi
kepada kehidupan. Kreativiti
(b) Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan Keaslian
menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran
tenaga atau sistem. Ergonomik
(c) Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara
terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains 12 Ergonomik Kreativiti Keaslian
dan matematik bagi memudahkan kehidupan manusia.
2 (a) Konkrit CBA
(b) Abstrak
13 Mencantumkan dua atau lebih objek tanpa melibatkan
3✓ pembuangan atau pembenaman

Membuang bahagian yang tidak dikehendaki dengan cara
mengerat, menebuk atau mencungkil keluar

Memasukkan sesuatu objek asas ke dalam objek yang lain

✓ 14 C

✓ A

4 (a) Rupa geometri B
(b) Rupa organik
15 (a) Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden /
5 (a) Rupa geometri 2D Memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian
(b) Rupa organik 2D
(c) Rupa geometri 2D (b) Menyumbang kepada pembangunan social, sains dan
perniagaan / Memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif
6 (a) Perbezaan jarak
(b) Perbezaan panjang (c) Memenuhi kehendak individu dan masyarakat /
(c) Perbezaan tinggi Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan
(d) Kedalaman objek
16
7 (a) Warna primer
(b) Warna sekunder ✓
(c) Warna tertier ✓
(d) Warna tertier SAMPEL
(e) Warna primer ✓

8✓ 17 Individu
Pengguna
✓ Pengeluar dan negara

✓ 18 (a) Memberikan kebebasan memilih kepada pengguna
✓ mengikut kemampuan dan keperluan/Memupuk sikap
bersyukur kerana kehidupan semakin dipermudahkan

(b) Menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan
tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam
ciptaan tuhan / Menghasilkan reka bentuk yang serba
boleh dan kaya dengan idea

© Sasbadi Sdn. Bhd. 198501006847 1 GERAK GEMPUR BITARA PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Ting. 1

GERAK GEMPUR Bitara PT3

DSMiemegsieltriikai GERAK GEMPUR Bitara PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1

• Jawapan Disediakan
• Kualiti Diyakini

Siri Gerak Gempur Bitara PT3 ini diterbitkan mengikut topik dan aspek peperiksaan
berdasarkan format Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) terkini yang menggantikan format
pentaksiran yang diguna pakai sebelum ini. Format baharu ini merangkumi Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam Tingkatan 1, Tingkatan 2, dan
Tingkatan 3. Sehubungan dengan itu, siri Gerak Gempur Bitara PT3 ini diterbitkan khusus
untuk membantu murid membuat persediaan awal dan sewajarnya bagi memahami format
soalan, standard soalan, keperluan soalan PT3, serta melakukan latih tubi sebelum
menghadapi PT3 yang sebenarnya.

Setiap soalan dalam buku ini diolah dengan merujuk kepada Format Instrumen PT3 dan
Kertas PT3 terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) serta guru-guru pakar
peringkat PT3. Setiap topik buku ini memuatkan soalan yang mengikut format, standard
soalan, standard jawapan, serta liputan kandungan yang memenuhi keperluan terkini.

Kertas Reka Bentuk dan Teknologi (71)
Bahagian A: 15 Soalan OAP
Bahagian B: 20 Soalan OPB
Bahagian C: 3 Soalan subjektif

FORMAT INSTRUMEN PT3 REKA BENTUK dan TEKNOLOGI TERKINI

BIL. PERKARA KETERANGAN
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item Ujian Bertulis

3 Bilangan Soalan • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
• Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
Jumlah Markah • Subjektif Respons Terbuka
• Subjektif Respons Terhad
• Subjektif Berstruktur
GG22PRB1SAMPEL
Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C:
15 soalan OAP 20 soalan OPB 3 soalan subjektif
30 markah
15 markah 55 markah
100 markah

SASBADI SDN. BHD. 198501006847 ISBN 978-983-77-2796-0 SASBADI

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178) 9 789837 727960
SSaebmaehna&nSjuanrgawMaaklaysia :: RRMM 67..5900
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
WC_Catalogue_2022
Next Book
(I)Freshfood_120565