The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2021-09-15 02:04:07

Modul Aktiviti Integrasi Digital Matematik Tahun 3 KSSR Semakan (Naskhah Guru)

Harga:
WM: RM6.90
EM: RM7.50

Keywords: workbook,sasbadi,kssrsemakan

SAMPEL

iii R1 – R8
1–8
KANDUNGAN
9 – 20
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN 21 – 30
MATEMATIK TAHUN 3 KSSR (SEMAKAN) 31 – 38
Unit 1 Nombor hingga 10 000 Video PAK-21 39 – 46
Unit 2 Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi Video PAK-21 47 – 60
Unit 3 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus Video PAK-21 61 – 64
Unit 4 Wang Video PAK-21 65 – 68
Unit 5 Masa dan Waktu Video 69 – 72
Unit 6 Panjang, Jisim dan Isi Padu Cecair Video PAK-21 J1 – J4
Unit 7 Bentuk Video PAK-21
Unit 8 Kedudukan Video PAK-21
Unit 9 Data PAK-21
JAWAPAN

Aktiviti Interaktif

(Dilengkapi dengan TP)

SAMPEL

R1

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN
MATEMATIK TAHUN 3 KSSR (SEMAKAN)

Sekolah: ............................................................................................................................................
Nama: ........................................................................................... Kelas: ......................................

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran
menguasai

Unit 1: Nombor hingga 10 000

1.1 Nilai Nombor 1 Menyatakan sebarang 1
1.1.1 Menamakan nombor hingga 10 000: nombor hingga 10 000. 2
(i) Membaca sebarang nombor yang 3
diberi dalam perkataan. 4
(ii) Menyebut sebarang nombor yang 2 Menjelaskan nilai nombor 5
hingga 10 000. 6
diberi dalam bentuk angka. 7
(iii) Memadan angka dengan namanya 8
dalam perkataan. • Menentukan nilai nombor 8
1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 10 000: dan menyusun nombor
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor mengikut tertib. 8
yang diberi. • Menganggar dan
(ii) Memadankan kumpulan objek 3 membundar sebarang

dengan nombor. nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua nombor. • Melengkapkan rangkaian
(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut dan pola nombor.
tertib menaik dan tertib menurun.

1.2 Menulis Nombor Menyelesaikan masalah
1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan 4 harian rutin melibatkan

perkataan. nombor hingga 10 000.

1.3 Rangkaian Nombor Menyelesaikan masalah
1.3.1 Membilang satu-satu hingga sepuluh- harian rutin melibatkan
5 nombor hingga 10 000
sepuluh, seratus-seratus dan seribu-
seribu secara tertib menaik dan dengan pelbagai strategi.
menurun.
1.3.2 Melengkapkan sebarang rangkaian 6 Menyelesaikan masalah
nombor secara tertib menaik dan harian bukan rutin melibatkan
menurun. nombor hingga 10 000
1.4 Nilai Tempat secara kreatif dan inovatif.
1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit
bagi sebarang nombor.
1.4.2 Mencerakin sebarang nombor mengikut
nilai tempat dan nilai digit.

1.5 Menganggar
1.5.1 Memberi anggaran kuantiti yang

munasabah dengan menggunakan
perkataan ‘lebih kurang’, ‘kurang
daripada’ dan ‘lebih daripada’
berdasarkan set rujukan.

1.6 Membundarkan Nombor
1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga

ribu terdekat.

1.7 Pola Nombor SAMPEL
1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor

yang diberi secara tertib menaik dan
menurun satu-satu hingga sepuluh-
sepuluh, seratus-seratus dan seribu-
seribu.

R2

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran 9, 10,
11, 12, menguasai
13, 14,
1.7.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor 16, 17,
yang diberi secara tertib menaik dan 18, 19
menurun satu-satu hingga sepuluh- 9, 10,
sepuluh, seratus-seratus dan seribu- 11, 12,
seribu. 13, 14,
16, 17,
1.8 Penyelesaian Masalah 18, 19
1.8.1 Menyelesaikan masalah melibatkan 9, 10,
11, 12,
nombor bulat hingga 10 000 dalam 13, 14,
situasi harian. 16, 17,
18, 19
UNIT 2: Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi 15, 20
15, 20
2.1 Tambah dalam lingkungan 10 000 Membaca ayat matematik
2.1.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan operasi 15, 20
1 asas dan operasi bergabung
melibatkan dua nombor hasil tambah tambah dan tolak.
dalam lingkungan 10 000. Menerangkan prosedur bagi
2.1.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah operasi asas dan operasi
melibatkan tiga nombor, hasil tambah 2 bergabung tambah dan tolak.
dalam lingkungan 10 000.
2.2 Tolak dalam lingkungan 10 000 Menentukan kewajaran
2.2.1 Menyelesaikan ayat matematik jawapan dan menyelesaikan
tolak melibatkan dua nombor dalam ayat matematik yang
lingkungan 10 000. 3 melibatkan operasi asas dan
2.2.2 Menyelesaikan ayat matematik tolak
melibatkan dua nombor dari satu operasi bergabung tambah
nombor dalam lingkungan 10 000. dan tolak.
2.3 Darab dalam lingkungan 10 000
2.3.1 Menyelesaikan ayat matematik darab 4 Menyelesaikan masalah
bagi sebarang nombor hingga empat harian rutin melibatkan
digit dengan nombor satu digit, 10, 100 operasi asas dan operasi
dan 1000, dan hasil darabnya hingga bergabung tambah dan tolak.
10 000.
2.4 Bahagi dalam lingkungan 10 000 Menyelesaikan masalah
2.4.1 Menyelesaikan ayat matematik harian rutin melibatkan
bahagi bagi sebarang nombor dalam 5 operasi asas dan operasi
lingkungan 10 000 dengan nombor satu bergabung tambah dan tolak
digit, 10, 100 dan 1000. dengan pelbagai strategi.
2.5 Operasi bergabung tambah dan tolak
2.5.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi Menyelesaikan masalah
bergabung tambah dan tolak dalam harian bukan rutin melibatkan
lingkungan 10 000. 6 operasi asas dan operasi
2.6 Penggunaan anu bergabung tambah dan tolak
2.6.1 Mengenal pasti anu yang melibatkan secara kreatif dan inovatif.
operasi asas dalam ayat matematik.
2.6.2 Mewakilkan situasi harian melibatkan SAMPEL
operasi asas dan satu anu kepada ayat
matematik.
2.7 Penyelesaian masalah
2.7.1 Mereka cerita berdasarkan ayat
matematik melibatkan dua nombor bagi
operasi asas dalam lingkungan 10 000.
2.7.2 Mereka cerita berdasarkan ayat
matematik melibatkan operasi
bergabung tambah dan tolak dalam
lingkungan 10 000.
2.7.3 Menyelesaikan masalah operasi
asas dan operasi bergabung tambah
dan tolak dalam lingkungan 10 000
melibatkan situasi harian.

R3

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi 21, 22, (✗) Belum
Standard Pembelajaran
28 menguasai
21, 23,
UNIT 3: Pecahan, Perpuluhan dan Peratus 26, 29
24, 25,
3.1 Pecahan Menyatakan pecahan wajar, 26, 27
3.1.1 Mengenal pasti pecahan wajar sebagai pecahan tak wajar, nombor
sebahagian daripada satu kumpulan. 1 bercampur, perpuluhan dan 30
30
3.1.2 Menyatakan pecahan setara bagi peratus.
pecahan wajar yang penyebutnya 30
hingga 10. Menerangkan pecahan wajar,
pecahan tak wajar, nombor
3.1.3 Menukar pecahan wajar kepada bentuk 2 bercampur, perpuluhan dan
termudah, penyebutnya hingga 10.
3.1.4 Menyatakan pecahan perseratus. peratus.

3.1.5 Menambah dua pecahan wajar • Membandingkan nilai dua
melibatkan:
(i) penyebut yang sama, perpuluhan.
• Menambah dan menolak
(ii) penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, pecahan wajar.
(iii) penyebutnya 3 dengan 6 dan 9,
(iv) penyebutnya 5 dengan 10, • Menambah dan menolak
3 perpuluhan.
(v) penyebutnya 4 dengan 8, • Menentukan kewajaran
dan hasil tambahnya melibatkan
pecahan wajar. jawapan bagi operasi
tambah dan tolak
3.1.6 Menolak dua pecahan wajar melibatkan: melibatkan pecahan dan
(i) penyebut yang sama,
(ii) penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, nombor perpuluhan.

(iii) penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, Menyelesaikan masalah
(iv) penyebutnya 5 dengan 10, 4 rutin melibatkan pecahan,
(v) penyebutnya 4 dengan 8.
3.1.7 Mengenal pasti pecahan tak wajar perpuluhan dan peratus.

dan nombor bercampur melibatkan Menyelesaikan masalah
penyebutnya hingga 10. rutin melibatkan pecahan,
3.2 Perpuluhan 5 perpuluhan dan peratus
3.2.1 Menyatakan sifar perpuluhan sifar
satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan pelbagai strategi.

sembilan dalam angka dan perkataan. Menyelesaikan masalah
3.2.2 Mewakilkan perpuluhan dengan petak 6 bukan rutin melibatkan

seratus dan sebaliknya. pecahan, perpuluhan dan
3.2.3 Membanding nilai dua perpuluhan peratus secara kreatif dan
inovatif.
melibatkan hingga dua tempat
perpuluhan berpandukan petak seratus
dan garis nombor.
3.2.4 Menambah dua perpuluhan melibatkan
hingga dua tempat perpuluhan, hasil
tambahnya sehingga sifar perpuluhan
sembilan sembilan.
3.2.5 Menolak dua perpuluhan melibatkan
hingga dua tempat perpuluhan, dalam
lingkungan sifar perpuluhan sembilan
sembilan.

3.3 Peratus
3.3.1 Menama dan menyebut peratus.
3.3.2 Mengenal simbol peratus.
3.3.3 Mewakilkan peratus dalam petak

seratus dan sebaliknya.
3.3.4 Menulis satu peratus hingga seratus

peratus.

3.4 Perkaitan antara pecahan, perpuluhan SAMPEL
dan peratus

3.4.1 Mewakilkan pecahan perseratus dengan
perpuluhan dan sebaliknya.

3.4.2 Mewakilkan pecahan perseratus dengan
peratus dan sebaliknya.

R4

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran
menguasai

3.4.3 Mewakilkan peratus dengan perpuluhan
dan sebaliknya.

3.5 Penyelesaian masalah
3.5.1 Mereka cerita berdasarkan ayat

matematik melibatkan pecahan,
perpuluhan dan peratus.
3.5.2 Menyelesaikan masalah pecahan,
perpuluhan dan peratus.

UNIT 4: Wang

4.1 Tambah wang • Mengenal mata wang
4.1.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah negara ASEAN.
melibatkan dua nilai wang dan hasil 1 • Menyatakan nilai wang 36
tambahnya hingga RM10 000. RM1 dengan nilai mata
4.1.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah wang negara lain.
melibatkan tiga nilai wang dan hasil
tambahnya hingga RM10 000.
Menjelaskan simpanan dan
pelaburan dalam memenuhi
4.2 Tolak wang 2 keperluan dan kehendak 37
4.2.1 Menyelesaikan ayat matematik tolak
masa depan.
melibatkan dua nilai wang dalam
lingkungan RM10 000.
4.2.2 Menyelesaikan ayat matematik tolak Menentukan kewajaran
melibatkan dua nilai wang dari satu nilai jawapan dan menyelesaikan 31, 32,
wang dalam lingkungan RM10 000. 3 ayat matematik operasi 33, 34,
asas dan operasi bergabung 35
4.3 Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan wang.
wang
4.3.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi
bergabung tambah dan tolak dalam 4 Menyelesaikan masalah 38
lingkungan RM10 000. harian rutin melibatkan wang.

4.4 Darab wang Menyelesaikan masalah 38
4.4.1 Menyelesaikan ayat matematik darab 5 harian rutin melibatkan wang

melibatkan nilai wang dengan nombor dengan pelbagai strategi.
satu digit, 10, 100 dan 1000 dan hasil Menyelesaikan masalah
darabnya hingga RM10 000. 6 harian bukan rutin melibatkan
4.5 Bahagi wang wang secara kreatif dan
4.5.1 Menyelesaikan ayat matematik bahagi inovatif.
melibatkan nilai wang dalam lingkungan
RM10 000 dengan nombor satu digit,
10, 100 dan 1000.

4.6 Mata wang asing
4.6.1 Mengenal mata wang negara ASEAN.
4.6.2 Menyatakan nilai wang RM1 dengan

nilai mata wang semasa negara lain.

4.7 Simpanan dan pelaburan 38
4.7.1 Menjelaskan keperluan dan kehendak

sebagai asas kepada simpanan dan
perbelanjaan.
4.7.2 Menjelaskan keperluan menyimpan dan
melabur.

4.8 Penyelesaian masalah SAMPEL
4.8.1 Mereka cerita berdasarkan ayat

matematik tambah, tolak, darab dan
bahagi melibatkan wang.
4.8.2 Menyelesaikan masalah wang dalam
lingkungan RM10 000 melibatkan
operasi asas dan operasi bergabung
tambah dan tolak dalam situasi harian.

R5

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi 39, 40 (✗) Belum
Standard Pembelajaran
39 menguasai
39, 40,
UNIT 5: Masa dan Waktu 41, 42,
43, 44,
5.1 Waktu dalam jam dan minit Membaca waktu sebelum,
5.1.1 Membaca dan mendapatkan maklumat semasa dan selepas sesuatu 45
daripada jadual waktu sesuatu aktiviti. 1 aktiviti serta membaca 46
46
5.1.2 Membaca dan merekod waktu sebelum, kalendar.
semasa dan selepas sesuatu aktiviti. 46
Menerangkan maklumat
5.2 Perkaitan dalam masa 2 daripada jadual waktu
5.2.1 Menyatakan perkaitan minggu dengan
sesuatu aktiviti.
hari, tahun dengan bulan, dan minit
dengan saat.
5.2.2 Menukar unit masa melibatkan jam Merekodkan aktiviti,
mendapatkan maklumat
dengan minit, dan minit dengan saat. daripada jadual dan
5.3 Kalendar 3 kalendar, dan menyelesaikan
5.3.1 Membaca dan mendapatkan maklumat
ayat matematik melibatkan
daripada kalendar Masihi. masa.
5.4 Tambah masa
5.4.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah
hingga tiga nilai masa: Menyelesaikan masalah
4 harian rutin melibatkan masa
(i) jam dengan jam, dan waktu.
(ii) minit dengan minit,
(iii) saat dengan saat,
(iv) jam dan minit dengan jam dan minit, Menyelesaikan masalah
(v) minit dan saat dengan minit dan saat. harian rutin melibatkan masa
5 dan waktu dengan pelbagai

5.5 Tolak masa strategi.

5.5.1 Menyelesaikan ayat matematik tolak Menyelesaikan masalah
hingga tiga nilai masa: harian bukan rutin melibatkan
(i) jam dengan jam, 6 masa dan waktu secara
(ii) minit dengan minit, kreatif dan inovatif.
(iii) saat dengan saat,
(iv) jam dan minit dengan jam dan minit,
(v) minit dan saat dengan minit dan
saat.

5.6 Operasi bergabung tambah dan tolak
masa

5.6.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi
bergabung tambah dan tolak nilai masa:
(i) jam dengan jam,
(ii) minit dengan minit,
(iii) saat dengan saat,
(iv) jam dan minit dengan jam dan minit,
(v) minit dan saat dengan minit dan
saat.

5.7 Darab masa
5.7.1 Menyelesaikan ayat matematik darab

melibatkan masa:
(i) jam,
(ii) minit,
(iii) saat,
(iv) jam dan minit,
(v) minit dan saat,
dengan nombor satu digit.

5.8 Bahagi masa SAMPEL
5.8.1 Menyelesaikan ayat matematik bahagi

melibatkan masa:
(i) jam,
(ii) minit,
(iii) saat,
(iv) jam dan minit,

R6

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran 47, 51,
55 menguasai

(v) minit dan saat, 47, 51,
dengan nombor satu digit. 55
5.9 Penyelesaian masalah
5.9.1 Mereka cerita berdasarkan ayat 48, 49,
matematik operasi asas melibatkan 50, 52,
masa. 53, 54,
5.9.2 Menyelesaikan masalah berkaitan masa 56, 57,
dan waktu dalam situasi harian.
58
UNIT 6: Panjang, Jisim dan Isi Padu Cecair 59
59
6.1 Panjang Menyatakan perkaitan unit
6.1.1 Menukar unit ukuran panjang sentimeter dengan meter, 60
1 gram dengan kilogram,
melibatkan meter dan sentimeter.
6.1.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah mililiter dengan liter.

hingga tiga ukuran panjang melibatkan Menerangkan unit bagi
meter dan sentimeter. 2 panjang, jisim dan isi padu
6.1.3 Menyelesaikan ayat matematik tolak
ukuran panjang hingga dua nilai cecair dalam sesuatu ukuran
dari satu nilai melibatkan meter dan dan sukatan.
sentimeter.
6.1.4 Menyelesaikan ayat matematik darab Menyelesaikan ayat
melibatkan ukuran panjang dengan matematik melibatkan ukuran
nombor satu digit berkaitan meter dan 3 dan sukatan.
sentimeter.
6.1.5 Menyelesaikan ayat matematik bahagi Menyelesaikan masalah
melibatkan ukuran panjang dengan 4 harian rutin melibatkan
nombor satu digit berkaitan meter dan
sentimeter. ukuran dan sukatan.
6.2 Jisim Menyelesaikan masalah
6.2.1 Menukar unit ukuran jisim melibatkan harian rutin melibatkan
kilogram dan gram. 5 ukuran dan sukatan dengan
6.2.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah pelbagai strategi.
hingga tiga ukuran jisim melibatkan Menyelesaikan masalah
kilogram dan gram. 6 harian bukan rutin melibatkan
6.2.3 Menyelesaikan ayat matematik tolak ukuran secara kreatif dan
ukuran jisim hingga dua nilai dari satu inovatif.
nilai melibatkan kilogram dan gram.
6.2.4 Menyelesaikan ayat matematik darab
melibatkan ukuran jisim dengan nombor
satu digit berkaitan kilogram dan gram.
6.2.5 Menyelesaikan ayat matematik bahagi
melibatkan ukuran jisim dengan nombor
satu digit berkaitan kilogram dan gram.

6.3 Isi padu cecair SAMPEL
6.3.1 Menukar unit isi padu cecair melibatkan

liter dan mililiter.
6.3.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah

hingga tiga isi padu cecair melibatkan
liter dan mililiter.
6.3.3 Menyelesaikan ayat matematik tolak isi
padu cecair hingga dua nilai dari satu
nilai melibatkan liter dan mililiter.
6.3.4 Menyelesaikan ayat matematik darab
melibatkan isi padu cecair dengan
nombor satu digit berkaitan liter dan
mililiter.
6.3.5 Menyelesaikan ayat matematik bahagi
melibatkan isi padu cecair dengan nombor
satu digit berkaitan liter dan mililiter.

R7

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran 61, 63
61, 63 menguasai
62, 63
6.4 Penyelesaian masalah
6.4.1 Mereka cerita berdasarkan ayat 64
64
matematik melibatkan ukuran dan 64
sukatan.
6.4.2 Menyelesaikan masalah berkaitan 65
ukuran dan sukatan dalam situasi 66
harian. 66, 67
68
UNIT 7: Bentuk 68
68
7.1 Prisma Menyatakan bentuk-bentuk
7.1.1 Mengenal prisma segi empat sama, 1 prisma, poligon sekata dan
prisma segi empat tepat dan prisma paksi simetri.
segi tiga.
7.1.2 Mencirikan prisma dan melabelkan 2 Menerangkan ciri-ciri prisma
dan poligon sekata.
prisma segi empat sama, prisma segi
empat tepat dan prisma segi tiga
berdasarkan permukaan, tapak, bucu • Membandingkan prisma
dan tepi. dan bukan prisma.
7.2 Prisma dan bukan prisma
7.2.1 Membandingkan prisma dan bukan • Melukis paksi simetri pada
prisma berdasarkan permukaan, tapak, 3 bentuk dua dimensi.
bucu dan tepi.
• Menghasilkan corak
7.3 Poligon sekata berasaskan bentuk poligon
7.3.1 Mengenal pasti bentuk poligon sekata sekata.

bagi pentagon, heksagon, heptagon dan 4 Menyelesaikan masalah rutin
melibatkan ruang.

oktagon. Menyelesaikan masalah rutin
7.3.2 Menghasilkan corak berasaskan bentuk 5 melibatkan ruang dengan

poligon sekata. pelbagai strategi.
7.4 Paksi simetri
7.4.1 Mengenal pasti dan melukis paksi Menyelesaikan masalah
simetri. 6 bukan rutin melibatkan ruang
secara kreatif dan inovatif.
7.5 Penyelesaian masalah
7.5.1 Menyelesaikan masalah melibatkan
prisma dan paksi simetri bentuk dua
dimensi.

UNIT 8: Kedudukan

8.1 Koordinat pada sukuan pertama. 1 Menyatakan perbendaharaan
8.1.1 Mengenal pasti kedudukan objek kata berkaitan kedudukan.
berdasarkan titik rujukan dengan
menggunakan perbendaharaan kata Menamakan objek
yang sesuai. berdasarkan kedudukan
8.1.2 Menamakan objek berdasarkan 2 objek pada paksi mengufuk
kedudukan pada paksi mengufuk dan
dan paksi mencancang.

paksi mencancang. 3 Menentukan kedudukan
8.1.3 Menentukan kedudukan objek pada objek pada paksi mengufuk
dan paksi mencancang.
paksi mengufuk dan paksi mencancang.

8.2 Penyelesaian masalah Menyelesaikan masalah rutin
8.2.1 Menyelesaikan masalah melibatkan melibatkan koordinat.
koordinat. 4

Menyelesaikan masalah rutin SAMPEL
5 melibatkan koordinat dengan

pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah
bukan rutin melibatkan
6 koordinat secara kreatif dan

inovatif.

R8

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Muka Penguasaan
Surat (✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi 69, 70 (✗) Belum
Standard Pembelajaran 70, 71
menguasai
71
UNIT 9: Data 72
72
9.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun Membaca maklumat dari
data 1 piktograf, carta palang dan 72

9.1.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun carta pai.
data berdasarkan situasi harian. Menjelaskan maklumat dari
2 piktograf, carta palang dan
9.2 Carta pai carta pai.
9.2.1 Membaca dan mendapatkan maklumat

dari carta pai.

9.3 Perkaitan antara piktograf, carta palang 3 Menentukan kewajaran
dan carta pai jawapan bagi maklumat yang
diberi pada piktograf, carta
9.3.1 Membuat perkaitan antara piktograf, palang dan carta pai.
carta palang dan carta pai bagi mewakili
suatu maklumat.

9.4 Penyelesaian masalah Menyelesaikan masalah
9.4.1 Menyelesaikan masalah melibatkan harian rutin melibatkan
4 piktograf, carta palang dan
pengurusan data dalam situasi harian.
carta pai.

Menyelesaikan masalah
harian rutin melibatkan
5 piktograf, carta palang dan
carta pai dengan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah
harian bukan rutin melibatkan
6 piktograf, carta palang dan
carta pai secara kreatif dan
inovatif.

SAMPEL

E1

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Aktiviti 1 Rally Robin m.s. 3

Unit 1 Nombor hingga 10 000

Arahan:
1. Aktiviti ini dilakukan secara berpasangan.
2. Guru memberi soalan yang mempunyai pelbagai jawapan kepada setiap pasangan
murid.
3. Murid dalam satu kumpulan bergilir-gilir berkongsi jawapan mereka mengikut masa
yang ditetapkan secara lisan.
4. Cara ini dapat meningkatkan tahap penglibatan murid melalui interaksi serentak dan
menggalakkan penyertaan yang seimbang bagi semua murid.

Contoh Aktiviti:

Cuba bentuk satu nombor empat 47
digit dengan syarat digit 7 berada 02
di tempat puluh.

2 074 4 270

Cikgu Ali Sofea

Kesimpulan: Kedua-dua jawapan yang diberi adalah betul.

3 212 3 218 3 224 3 230

Nyatakan pola nombor di atas.

Pola nombor menaik
lapan-lapan.

Cikgu Pola nombor menaik
enam-enam.
Raju

David SAMPEL

Kesimpulan: Jawapan David adalah betul.

E2

Aktiviti 2 Round Table m.s. 9

Unit 2 Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi

Arahan:
1. Aktiviti ini dilakukan secara berpasangan.
2. Guru memberi soalan ayat matematik tambah dan tolak.
3. Murid dalam satu kumpulan bergilir-gilir menyelesaikan soalan mengikut masa yang
ditetapkan.
4. Cara ini dapat meningkatkan tahap penglibatan murid melalui interaksi serentak dan
menggalakkan penyertaan yang seimbang bagi semua murid.

Contoh Aktiviti:

4576 103

Susun digit di atas untuk mendapatkan jumlah 4 967.
4657

+ 310
4 967

Susun digit di atas untuk mendapatkan hasil tolak 5 346.
5476

– 130
5 346

SAMPEL

E3

Aktiviti 3 Three Stray, One Stay m.s. 26

Unit 3 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus

Arahan:
1. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberi 2 keping kad
petak seratus yang berlorek.
2. Setiap kumpulan diminta menulis 3 perkara yang telah dipelajari dalam unit 3. Setiap
kumpulan diminta membanding perpuluhan berdasarkan kad itu.
3. Hasil kerja bagi setiap kumpulan ditampal di dinding kelas. Seorang daripada ahli
kumpulan akan membentangkan hasil kerja itu dan juga mengemukakan soalan
untuk dijawab oleh ahli kumpulan lain.

Contoh Aktiviti:

Sifar perpuluhan tiga Sifar perpuluhan empat enam

0.3 0.46

30 46
100 100

Kesimpulan: 0.3 lebih kecil daripada 0.46.

SAMPEL

E4

Aktiviti 4 Three Stray, One Stay m.s. 34

Unit 4 Wang

Arahan:
1. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan membawa katalog harga laptop .
3. Ahli-ahli kumpulan diminta menggunting gambar-gambar laptop daripada katalog
dan tampal pada kertas berwarna.
4. Hasil kerja ditampal di dinding kelas. Seorang daripada ahli kumpulan akan
membentang hasil kerja itu.

Contoh Aktiviti:

Hitung harga bagi 4 unit laptop.

Kuantiti Harga seunit Jumlah harga

4 RM1 350

4 × RM1 350 = RM5 400
Harga 4 unit laptop ialah RM5 400.

SAMPEL

E5

Aktiviti 5 Think-Pair-Share m.s. 48

Unit 6 Panjang, Jisim dan Isi padu Cecair

Arahan:
1. Aktiviti ini dilakukan secara berpasangan. Setiap pasangan boleh memilih mana-
mana tajuk dalam unit 6.
2. Guru mengemukakan soalan kepada setiap pasangan. Diberi masa 5 minit untuk
berfikir dan mencari jawapan.
3. Selepas yakin dengan jawapan yang diperoleh, kongsi jawapan dengan pasangan
dan berbincang untuk menggabungkan jawapan hasil idea mereka.
4. Jawapan murid boleh dikongsi dalam kumpulan pembelajaran mereka atau dengan
seluruh kelas.

Contoh Aktiviti: cm
Soalan: 7 m − 2 m 14 cm − 56 cm =

Idea saya Idea pasangan saya Gabungan idea

7 m – 2 m 14 cm – 56 cm 7 m = 700 cm Murid boleh melakukan
= 4 m 30 cm 2 m 14 cm = 214 cm operasi tolak dengan
= 430 cm dan tanpa menukar unit
700 cm – 214 cm – 56 cm terlebih dahulu.
= 430 cm

SAMPEL

E6

Aktiviti 6 Peta i-Think m.s. 62

Unit 7 Bentuk

Arahan:
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi tajuk oleh guru untuk membina peta i-Think.
3. Setiap kumpulan akan membuat pembentangan untuk menerangkan hasil kerja.

Contoh Aktiviti:

Prisma

Bukan
Prisma

SAMPEL

E7

Aktiviti 7 Guess The Fib m.s. 67

Unit 8 Kedudukan

Arahan:
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Guru memberi setiap kumpulan 1 gambar kedudukan kenderaan.
3. Setiap ahli dalam kumpulan memberi penerangan tentang sesuatu perkara yang
sebenarnya hanya satu betul dan tiga lagi salah. Murid menentukan kedudukan
setiap kenderaan.
4. Seorang ahli kumpulan daripada setiap kumpulan memberikan penerangan.

Contoh Aktiviti:

5
Bas

4
Basikal

3

2
Roket

1

Kereta D
ABC

Apakah kedudukan bagi kenderaan yang sesuai untuk pergi ke angkasa?

Kenderaan Basikal Kereta Roket Bas

Sesuai ✗ ✗✓ D5

Kedudukan A4 B1 C2 SAMPEL

Kenderaan yang sesuai untuk pergi ke angkasa ialah roket. Kedudukannya di C2.

E8

Aktiviti 8 Team Interview m.s. 71

Unit 9 Data

Arahan:
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan mengumpul maklumat daripada setiap murid seperti hobi, makanan
kegemaran, warna kegemaran dan sebagainya.
3. Setiap kumpulan akan mempersembahkan data yang diperoleh dalam bentuk
piktograf, carta palang dan carta pai.
4. Hasil kerja bagi setiap kumpulan ditampal di dinding kelas. Murid daripada kumpulan
lain menulis nota atau komen dan menampalnya di atas hasil kerja.

Contoh Aktiviti:

Hobi Murid

Menulis

Membaca buku

Berkebun

Melayari internet

Bersukan

mewakili 1 orang Hobi Murid
Hobi Murid
45
Hobi
Menulis 86
Membaca buku 3
Berkebun
Melayari internet Petunjuk:
Menulis
Bersukan Membaca buku
Berkebun
01234 5678 Melayari internet
Bilangan Bersukan
SAMPEL

1

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 1 – 4

Standard Pembelajaran: 1.1.1, 1.2.1 Tahap Penguasaan: TP1

A. Tandakan ( ✓ ) pada nombor yang betul.

1. Empat ribu enam ratus lima 4 650 4 605 ✓

2. Tiga ribu sembilan 3 009 ✓ 3 900

3. Seribu dua ratus tujuh puluh 1 207 1 270 ✓

4. Lapan ribu seratus sepuluh 8 011 8 110 ✓

B. Tulis nombor dalam perkataan. Tujuh ribu dua puluh satu
1. 7 021

2. 5 080 Lima ribu lapan puluh

3. 6 163 Enam ribu seratus enam puluh tiga

4. 8 407 Lapan ribu empat ratus tujuh

C. Tulis nombor dalam angka. 2 900 SAMPEL
1. Dua ribu sembilan ratus 7 503
2. Tujuh ribu lima ratus tiga 6 016
3. Enam ribu enam belas 1 822
4. Seribu lapan ratus dua puluh dua

TP 1 2 3 4 5 6

2

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 5 – 6

Standard Pembelajaran: 1.1.2 Tahap Penguasaan: TP1

Padankan.
1.

2 412

2.
3 400

3. 4 056
2 106
Ribu Ratus Puluh Sa

4.

5.
1 328

TP 1 2 3 4 5 6 SAMPEL

3

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 7 – 8

Standard Pembelajaran: 1.4.1, 1.4.2 Tahap Penguasaan: TP2

A. Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris. Video

1. 2. 3. Video
5 310 2 702 4 819

Ratus Ribu Sa

B. Tulis nilai digit bagi digit yang bergaris.

1. 2. 3.
9 080 5 502 1 463
60
0 500

C. Isi tempat kosong.

1. 6 104 Nilai tempat 6 ribu + 1 ratus + 0 puluh + 4 sa
Nilai digit 6 000 + 100 + 0 + 4

2. 5 072 Nilai tempat 5 ribu + 0 ratus + 7 puluh + 2 sa
Nilai digit 5 000 + 0 + 70 + 2

3. 3 960 Nilai tempat 3 ribu + 9 ratus + 6 puluh + 0 sa
Nilai digit 3 000 + 900 + 60 + 0

D. Tulis nombor bagi cerakinan di bawah. AktivitiSAMPEL PAK-21
1. 7 ribu + 6 ratus + 5 puluh + 7 sa = 7 657 Rujuk m.s. E1
2. 8 000 + 100 + 20 = 8 120
3. 6 ribu + 9 ratus + 3 sa = 6 903
4. 9 000 + 40 + 4 = 9 044

TP 1 2 3 4 5 6

4

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 9 – 14

Standard Pembelajaran: 1.1.2(iii), 1.3.1, Tahap Penguasaan: TP3
1.3.2

A. Bulatkan nombor yang lebih kecil.

1. 218 281 2. 4 105 4 080 3. 1 928 1 871

B. Susun nombor dalam tertib menaik atau tertib menurun.

7 723 7 711 7 717 7 705

1. Tertib menaik : 7 705, 7 711, 7 717, 7 723

3 420 3 450 3 430 3 440

2. Tertib menurun : 3 450, 3 440, 3 430, 3 420

C. Isi tempat kosong.
1. Bilang menaik lapan-lapan

3 504 3 512 3 520 3 528 3 536

2. Bilang menurun dua-dua

8 024 8 022 8 020 8 018 8 016

3. Bilang menaik seratus-seratus

9 160 9 260 9 360 9 460 SAMPEL 9 560

TP 1 2 3 4 5 6

5

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 15 – 16

Standard Pembelajaran: 1.5.1 Tahap Penguasaan: TP3

Anggarkan. Tulis ‘lebih daripada’, ‘kurang daripada’ atau ‘lebih kurang’.

1.

500 biji lebih daripada 500 biji
12.
Jus
Jus Oren
Oren
1 400 ml kurang daripada 1 400 ml
13.
TEPUNG
TEPUNG
lebih kurang 1 kgSAMPEL
800 g

TP 1 2 3 4 5 6

6

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 17 – 19

Standard Pembelajaran: 1.6.1 Tahap Penguasaan: TP3

Video A. Bundarkan nombor berikut. Ratus Video
Puluh terdekat
Ribu
terdekat terdekat

1. 4 058 4 060 4 100 4 000

2. 6 247 6 350 6 200 6 000

3. 3 703 3 700 3 700 4 000

4. 8 694 8 690 8 700 9 000

5. 2 261 2 260 2 300 2 000

B. Tulis ‘puluh’, ‘ratus’ atau ‘ribu’. terdekat menjadi 4 000.
1. 3 710 dibundarkan kepada ribu

2. 4 834 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 3 800.

3. 7 165 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 7 170.

4. 5 043 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 5 040.

5. 8 682 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 8 700. SAMPEL

TP 1 2 3 4 5 6

7

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 20 – 21

Standard Pembelajaran: 1.7.1, 1.7.2 Tahap Penguasaan: TP3

A. Isi tempat kosong.

1. 2 925 2 930 2 935 2 940 2 945

Pola nombor menaik lima-lima

2. 6 182 6 172 6 162 6 152 6 142

Pola nombor menurun sepuluh-sepuluh

3. 3 016 3 020 3 024 3 028 3 032

Pola nombor menaik empat-empat

B. Lengkapkan pola nombor.

1. 3 680 3 580 3 480 3 380 3 280
1 084
2. 1 052 1 060 1 068 1 076 7 168
1 093
3. 7 144 7 150 7 156 7 162 SAMPEL
4. 5 093 4 093 3 093 2 093

TP 1 2 3 4 5 6

8

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 1 Nombor hingga 10 000 Buku Teks Jilid 1; m.s. 22 – 24

Standard Pembelajaran: 1.8.1 Tahap Penguasaan: TP4,TP5, TP6

Selesaikan masalah yang berikut.

1. Rajah di bawah menunjukkan satu dekak-dekak.

TP4
TP5

Ribu Ratus Puluh Sa

Abu menambah dua manik pada nilai tempat puluh. Cerakinkan nombor itu
mengikut nilai digit.

2 000 + 300 + 30 +1

2. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kad nombor.

TP4

TP5 2 845 2 830 2 840 2 835

Faiz menyusun kad nombor itu mengikut tertib menaik. Apakah nombor
kedua?
2 835

3. Berapakah bilangan penonton Apabila dibundarkan kepada
dalam pertunjukkan amal ratus terdekat, jumlah penonton
TP6

semalam? itu menjadi 3 200 orang.

Ahmad Raju

Berdasarkan perbualan di atas, berapakah jumlah penonton yang
mungkin?

Jumlah penonton yang mungkin ialah 3 150 hingga 3 199 orang dan 3 201SAMPEL
hingga 3 249 orang.

TP 1 2 3 4 5 6

9

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 2 Tambah, Tolak, Darab dan Buku Teks Jilid 1; m.s. 27 – 35
Bahagi

Standard Pembelajaran: 2.1.1 Tahap Penguasaan: TP1, TP2, TP3

A. Tambah.

1. 4 2 7 5 2. 8 3 1 6 3. 4 6 0
+ 23 + 421 +2425
4298 8737 2885

4. 5 1 3 6 5. 2 6 0 7 6. 6 2 4 1
+2510 +3131 +3412
7646 5738 9653

B. Kira. 2. 4 152 + 565 = 4 717
1. 243 + 5 163 = 5 406
1
1
4152
243 + 565
+5163
4717
5406

3. 2 088 + 1 732 = 3 820 4. 6 138 + 2 905 = 9 043

11 11

2088 6138
+1732 +2 9 0 5

3820 9043
AktivitiSAMPEL PAK-21
TP 1 2 3 4 5 6 Rujuk m.s. E2

211

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 3 Pecahan, Perpuluhan dan Buku Teks Jilid 1; m.s. 82
Peratus

Standard Pembelajaran: 3.1.1 Tahap Penguasaan: TP1, TP2

A. Padankan pecahan bahagian berlorek dengan perkataan dan angka. TP1
1.

Lima 3
perlapan 5

2.

Tiga 2
perlima 7

3.

Dua 5
pertujuh 8

B. Tulis pecahan bagi setiap buah yang berikut. TP1 3
1. 8
4
2. 8

3. 1
8
C. Tandakan ( ✓ ) pada pecahan wajar. TP2 6
39517 8 3 10
47823 ✓ 29
✓ ✓✓ SAMPEL

TP 1 2 3 4 5 6

311

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 4 Wang Buku Teks Jilid 2; m.s. 1 – 3

Standard Pembelajaran: 4.1.1, 4.1.2 Tahap Penguasaan: TP3

A. Tambah.

1. RM 8 4 5 . 2 0 2. RM 2 7 9 0 . 9 0
+ RM 3 6 7 9 . 0 5 + RM 4 5 4 8 . 3 0
RM 4 5 2 4 . 2 5 RM 7 3 3 9 . 2 0

3. RM 9 6 4. RM 6 0 3 8 . 1 0
RM 5 4 2 + RM 1 9 5 4 . 0 0
RM 9 2 7 . 4 0
+ RM 8 6 0 1 RM 8 9 1 9 . 5 0
RM 9 2 3 9

B. Hitung setiap yang berikut. 2. RM7 514.70 + RM235.60
1. RM1063 + RM925 = RM7 750.30

= RM1988 11

RM 1 0 6 3 RM 7 5 1 4 . 7 0
+ RM 9 2 5 + RM 2 3 5 . 6 0

RM 1 9 8 8 RM 7 7 5 0 . 3 0

3. RM187 + RM3 450.85 + RM569.70 4. RM72.60 + RM3 704.20 + RM2 130.40
= RM4 207.55 = RM5 907.20

211 1

RM 1 1 8 7 . 0 0 RM 1 7 2 . 6 0
RM 3 4 5 0 . 8 5 RM 3 7 0 4 . 2 0
+ RM 5 6 9 . 7 0 + RM 2 1 3 0 . 4 0
RM 4 2 0 7 . 5 5 RM 5 9 0 7 . 2 0
SAMPEL
TP 1 2 3 4 5 6

39

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 5 Masa dan Waktu Buku Teks Jilid 2; m.s. 25 – 27

Standard Pembelajaran: 5.1.1, 5.1.2 Tahap Penguasaan: TP1, TP2, TP3

Lengkapkan ayat yang berikut.

Rancangan TVM

8:30 pagi – 9:30 pagi Buletin Pagi

9:10 pagi – 11:00 pagi Wayang: Sonia

11:00 pagi – 12:30 tengah hari Kartun: Ejen Ali

12:35 tengah hari – 1:15 petang Kartun: My Little Pony

2:00 petang – 4:00 petang Masak Apa Tu

1. Buletin Pagi bermula pada pukul 8:30 pagi dan tamat pada pukul
9:30 pagi .

2. Pada pukul 12:35 tengah hari, rancangan Kartun: My Little Pony
disiarkan pada TVM.

3. Wayang: Sonia tamat pada pukul 11:00 pagi .

4. Kartun: Ejen Ali berlangsung selama 1 jam 30 minit.

5. Rancangan Masak Apa Tu tamat pada pukul 4:00 petang.

6. Rancangan Wayang: Sonia bermula pada pukul 9:10 pagi.
yang
Rancangan selepas itu ialah Kartun: Ejen Ali

bermula pada pukul 11:00 pagi.

TP 1 2 3 4 5 6 SAMPEL

47

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 6 Panjang, Jisim dan Buku Teks Jilid 2; m.s. 49 – 51
Isi Padu Cecair

Standard Pembelajaran: 6.1.1 Tahap Penguasaan: TP1, TP2

Nyatakan ukuran panjang dalam unit yang dikehendaki.

1.

Tinggi saya 138 cm.

138 cm = 1 m 38 cm
2.

240 cm = 2 m 40 cm

240 cm

3.

8 m 50 cm = 850 cm

8 m 50 cm

4.

6 m 2 cm

6 m 2 cm = 602 cm
SAMPEL
TP 1 2 3 4 5 6

61

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 7 Bentuk Buku Teks Jilid 2; m.s. 85 – 88

Standard Pembelajaran: 7.1.1, 7.1.2 Tahap Penguasaan: TP1, TP2

A. Namakan prisma berikut. 3.
1. 2.

Prisma segi empat Prisma segi empat Prisma segi tiga
tepat sama

B. Lengkapkan. permukaan rata Bilangan tepi
Bentuk prisma 6 bucu 12

1. 8

2.
569

3.
6 8 12

4.
569
SAMPEL
TP 1 2 3 4 5 6

65

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 8 Kedudukan Buku Teks Jilid 2; m.s. 97

Standard Pembelajaran: 8.1.1 Tahap Penguasaan: TP1

Rajah di bawah menunjukkan kedudukan buku di sebuah rak. Isi tempat Video
kosong.

Buku cerita VideoSAMPEL

Kamus

Buku rujukan
Majalah

Buku latihan

1. Majalah berada di 3 petak ke timur dan 2 petak ke utara dari meja.

2. Buku cerita berada di 3 petak ke kanan dan 5 petak ke depan dari
meja.

3. Kedudukan buku rujukan ialah 4 petak ke kanan / ke timur dan 3 petak
ke depan / ke utara dari meja.

4. Kamus berada di lajur 1 baris 4 dari meja.

TP 1 2 3 4 5 6

69

Nama: ..................................................... Kelas: ............................ Tarikh: ............................

UNIT 9 Data Buku Teks Jilid 2; m.s. 109

Standard Pembelajaran: 9.2.1 Tahap Penguasaan: TP1

Berdasarkan carta pai di bawah, isi tempat kosong.

Minuman Kegemaran

5 Petunjuk:
8 Air mangga
Air milo
10 Air kelapa
12 Air sirap

1. Ada 4 jenis minuman yang digemari.

2. 10 orang gemar minum air kelapa .

3. 12 orang gemar minum air milo.

4. 8 orang gemar minum air mangga.

5. Air yang paling digemari ialah air milo .

6. Air yang kurang digemari ialah air sirap .

TP 1 2 3 4 5 6 SAMPEL

J1

JAWAPAN

UNIT 1: Nombor hingga 10 000 Muka Surat 8
1. 2 000 + 300 + 30 + 1
Muka Surat 1 2. 3 009 2. 2 835
A. 1. 4 605 4. 8 110 3. Jumlah penonton yang mungkin ialah 3 150 hingga

3. 1 270 3 199 orang dan 3 201 hingga 3 299 orang.

B. 1. Tujuh ribu dua puluh satu UNIT 2: Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi
2. Lima ribu lapan puluh
3. Enam ribu seratus enam puluh tiga Muka Surat 9
4. Lapan ribu empat ratus tujuh A. 1. 4 298

C. 1. 2 900 2. 7 503 4. 7 646 2. 8 737 3. 2 885
3. 6 016 4. 1 822 5. 5 738 6. 9 653

Muka Surat 2 B. 1. 5 406 2. 4 717 3. 3 820
1. 3 400 4. 9 043
3. 2 412 2. 2 106
5. 4 056 4. 1 328 Muka Surat 10

1. 2 798 2. 7 416 3. 7 012
6. 2 356
Muka Surat 3 4. 6 349 5. 9 180

7. 267

A. 1. Ratus 2. Ribu 3. Sa Muka Surat 11

B. 1. 0 2. 500 3. 60 A. 1. 1 834 2. 3 524 3. 4 511
6. 1 323
C. 1. 1 ratus, 4 sa 4. 2 621 5. 4 501
100, 0 3. 5 838
B. 1. 5 006 2. 1 161
2. 5 ribu, 7 puluh 4. 1 091
0, 2
Muka Surat 12 2. 1 773, 1 153
3. 3 ribu, 9 ratus, 6 puluh, 0 sa A. 1. 2 833, 2 320
3 000, 900, 60, 0 2. 3 788
3. 4 143, 122 4. 1 209
D. 1. 7 657 2. 8 120
3. 6 903 4. 9 044 B. 1. 1 435
3. 1 669
Muka Surat 4
Muka Surat 13
A. 1. 218 2. 4 080 3. 1 871 1. 903, 450
3. 156, 194
B. 1. 7 705, 7 711, 7 717, 7 723 5. 4 489, 5 020 2. 544, 759
2. 3 450, 3 440, 3 430, 3 420 7. 4 626,5 341 4. 2 303, 2 127
9. 679,4 782 6. 2 131, 6 209
C. 1. 3 512, 3 536 2. 8 020, 8 018 11. 2 676, 740 8. 1 904, 359
3. 9 160, 9 460 10. 6 360, 1 013
12. 2 131, 6 179
Muka Surat 5
1. lebih daripada Muka Surat 14
2. kurang daripada
3. lebih kurang 1. 433 2. 2 470 3. 4 369
6. 7 017
4. 1 096 5. 6 930

Muka Surat 6 Muka Surat 15 2. 316 pengunjung
A. 1. 4 060, 4 100, 4 000 1. 640 baju

2. 6 350, 6 200, 6 000 3. 4 500 pensel
3. 3 700, 3 700, 4 000
4. 8 690, 8 700, 9 000 Muka Surat 16
5. 2 260, 2 300, 2 000
A. 1. 48 2. 309 3. 2 550
6. 6 606
4. 464 5. 1 836
3. 5 080
B. 1. ribu 2. ratus 3. puluh B. 1. 630 2. 4 500 6. 2 000
4. puluh 5. ratus 4. 7 000 5. 1 300
3. 100
Muka Surat 7 C. 1. 10 2. 201
A. 1. menaik lima-lima 4. 100
SAMPEL
2. menurun sepuluh-sepuluh Muka Surat 17
3. menaik empat-empat
A. 1. 148 2. 115 3. 960
B. 1. 3 480, 3 380, 3 280 6. 9 357
2. 1 060, 1 084 4. 456 5. 9 114
3. 7 144, 7 150, 7 168 3. 625
4. 4 093, 2 093 B. 1. 184 2. 2 070
4. 6 378

© Sasbadi Sdn. Bhd. 198501006847 MODUL AKTIVITI INTEGRASI DIGITAL
Matematik Tahun 3 KSSR (Semakan)

SAMPEL


Click to View FlipBook Version