The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jumlah Halaman: 120
Harga: 7.90 (WM), 8.50 (EM)

Ciri-ciri:
- Tersedia dalam versi Naskhah Guru + Panduan Guru dan Naskhah Murid

- Memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Pentaksiran Pusat

- Digubal mengikut kehendak Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP)

- Mesra PBD dengan menyediakan bertebuk/garisan gunting bagi memudahkan urusan pemfailan bahan eviden

- Digabungjalingkan dengan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), i-THINK, dan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21)

- Dilengkapi dengan elemen Mesra Digital dan Mesra Google Classroom seperti video, pautan digital, praktis digital, praktis ekstra digital, dan sebagainya

- Mesra PdPR (Pembelajaran dan Pengajaran di Rumah)

- Dilengkapi dengan Pautan Prihatin Guru (Akan disediakan bahan sokongan digital jika berlaku penutupan sekolah di seluruh negara pada masa akan datang)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2020-11-03 01:36:01

Modul Aktiviti Mesra Digital Reka Bentuk dan Teknologi (Naskhah Guru) Tingkatan 1 KSSM

Jumlah Halaman: 120
Harga: 7.90 (WM), 8.50 (EM)

Ciri-ciri:
- Tersedia dalam versi Naskhah Guru + Panduan Guru dan Naskhah Murid

- Memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Pentaksiran Pusat

- Digubal mengikut kehendak Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP)

- Mesra PBD dengan menyediakan bertebuk/garisan gunting bagi memudahkan urusan pemfailan bahan eviden

- Digabungjalingkan dengan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), i-THINK, dan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21)

- Dilengkapi dengan elemen Mesra Digital dan Mesra Google Classroom seperti video, pautan digital, praktis digital, praktis ekstra digital, dan sebagainya

- Mesra PdPR (Pembelajaran dan Pengajaran di Rumah)

- Dilengkapi dengan Pautan Prihatin Guru (Akan disediakan bahan sokongan digital jika berlaku penutupan sekolah di seluruh negara pada masa akan datang)

Keywords: Sasbadi,workbook,KSSM,MesraDigital

MesraMODUL AKTIVITI SASBADI

Reka Bentuk 1TINGKATAN
dan Teknologi
KSSM
Ling Liong Ing • Rusni Khamis
PMdESPRRA
Garisan bertebuk disediakan – Boleh dileraikanBONUS Pengajaran dan
PANDUAN Pembelajaran di Rumah
NASKHAH GURUGURU CIRI EKSKLUSIF
PDPC TERBAIK MESRA
TIDAK BOLEH DIJUALBuku bonus yang berisi
Panduan Penggunaan, • PBD Classroom
SAMPELRancangan Pengajaran• DSKP
Harian, Cadangan Aktiviti, • PT3 PAUTAN
Praktis Ekstra Digital, dan bahan • KBAT PRIHATIN GURU
tambahan digital yang mesra • i-THINK
Google Classroom • PAK-21

EKSKLUSIF PAUTAN PRAKTIS PRAKTIS
DIGITAL DIGITAL EKSTRA
Mesra Digital DIGITAL

Imbas kod QR untuk
mengakses bahan
tambahan digital

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (iv) – (viii)
TINGKATAN 1 KSSM

BAB 1: Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi Pautan Digital PAK-21 1 – 24

Praktis PBD
1.1 Dunia Reka Bentuk
1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi
1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk
Praktis Ke Aras PT3 (1)

BAB 2: Pengurusan Projek Pautan Digital PAK-21 25 – 32
Praktis PBD 33 – 40
Praktis Ke Aras PT3 (2)

BAB 3: Proses Reka Bentuk Pautan Digital Praktis Digital PAK-21
Praktis PBD
Praktis Ke Aras PT3 (3)

BAB 4: Lakaran Pautan Digital Praktis Digital PAK-21 41 – 50

Praktis PBD
Praktis Ke Aras PT3 (4)

BAB 5: Aplikasi Teknologi Pautan Digital Praktis Digital PAK-21 51 – 72
73 – 88
Praktis PBD
5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
Praktis Ke Aras PT3 (5)

Praktis PBD
5.2 Reka Bentuk Fesyen
Praktis Ke Aras PT3 (6)

NOTA EFEKTIF
SAMPEL
PENILAIAN AKHIR TAHUN 89 – 104

JAWAPAN 1–8

(iii)

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Sekolah: ..................................................................................................................................................
Nama: ................................................................................... Tingkatan: .............................................

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi Catatan
Standard Pembelajaran

BAB 1 Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi [Buku Teks M. S. 1 – 29]

1.1 Dunia Reka Bentuk x Mentakrifkan reka bentuk dan Buku Teks M.S.:

Murid boleh: teknologi

1.1.1 Mentakrifkan reka 1 x Menyenaraikan elemen reka bentuk Power Point:
1.1.2 bentuk dan teknologi x Menyenaraikan prinsip reka bentuk Video:
Mengenal pasti elemen
reka bentuk x Menyenaraikan perbezaan antara
berdasarkan produk prinsip dengan elemen reka bentuk

yang dipilih

1.1.3 Menjelaskan prinsip x Mengenal pasti dua elemen reka

reka bentuk bentuk berdasarkan produk sedia ada Projek:

1.1.4 Mengaplikasikan 2 x Menjelaskan dua prinsip reka bentuk
prinsip-prinsip reka x Mengenal pasti satu peranan reka

bentuk dalam mereka bentuk

bentuk objek asas x Menerangkan satu etika dalam reka
1.1.5 Membanding beza bentuk

prinsip dan elemen reka

1.1.6 bentuk Melakar satu lakaran satu lakaran reka
1.1.7 Meneroka kriteria reka bentuk produk yang terdiri daripada
bentuk yang baik 3 beberapa objek asas geometri dengan
Membina objek asas mengaplikasikan dua elemen dan dua

prinsip

1.2 Kepentingan Reka

Bentuk dan Teknologi Membanding beza dua prinsip dan dua
Murid boleh: 4 elemen pada tiga produk yang berlainan

1.2.1 Menyenaraikan dalam bentuk jadual SAMPEL

kepentingan reka

1.2.2 bentuk dan teknologi Menilai objek baharu yang dibina
1.2.3 Mengenal pasti peranan berasaskan elemen dan prinsip reka
reka bentuk bentuk
Menerangkan etika

dalam reka bentuk 5
1.2.4 Meneroka kerjaya

dalam bidang reka

bentuk dan teknologi

(iv)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi Catatan
Standard Pembelajaran

1.3 Invensi dan Inovasi x Menghasilkan semula objek baharu

dalam Reka Bentuk yang sudah dinilai setelah mengambil

Murid boleh:1.3.1 kira penambahbaikan

Mentakrifkan invensi x Memperinci ujian bagi mengukur
dan inovasi tahap keberkesanan objek baharu

1.3.2 Mengaplikasikan 6 x Menjana keputusan ujian tahap
prinsip invensi dan keberkesanan objek baharu

inovasi dalam kerjaya

reka bentuk

1.3.3 Meneroka invensi dan

inovasi dalam reka

bentuk

BAB 2 Pengurusan Projek (Buku Teks M. S. 30 – 47)

2.1 Pengurusan Projek 1 Mentakrifkan pengurusan projek reka Buku Teks M.S.:
Reka Bentuk bentuk

Murid boleh: x Mengenal pasti masalah yang

2.1.1 Mentakrifkan dihadapi Power Point:
x Menjana idea reka bentuk yang dapat
pengurusan projek reka 2
bentuk
menyelesaikan masalah
2.1.2 Menjana idea reka Video:

bentuk

2.1.3 Mengenal pasti langkah x Merangka perancangan berdasarkan Projek:
2.1.4 pengurusan langkah pengurusan pelaksaan projek
pelaksanaan projek 3
Merangka perancangan x Melengkapkan jadual kerja
projek perancangan projek

2.1.5 Menganalisis Menganalisis jadual kerja secara
sistematik
perancangan projek dan 4
jadual kerja

2.1.6 Menyedia anggaran kos

2.1.7 Merancang 5 Menilai perancangan yang disediakan
pembentukan

kumpulan kerja Menghasilkan kertas kerja pengurusan
projek reka bentuk mengikut format
berdasarkan tugas dan 6
peranan

BAB 3 Proses Reka Bentuk (Buku Teks M. S. 48 – 65) SAMPEL

3.1 Projek Brief 1 x Mentakrifkan maksud projek brief Buku Teks M.S.:
Murid boleh: x Menyatakan satu ciri projek brief Power Point:
Video:
3.1.1 Mentakrifkan maksud

projek brief 2 Mengenal pasti tiga ciri dalam projek
3.1.2 Mengenal pasti ciri brief

dalam projek brief

3.1.3 Merancang projek brief 3 Melengkapkan senarai semak projek
untuk penghasilan brief untuk penghasilan produk
produk yang kreatif

(v)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi Catatan
Standard Pembelajaran

3.1.4 Menyaring maklumat x Menganalisis maklumat senarai Projek:
3.1.5 dalam projek brief
Mengaplikasikan 4 semak secara prosedur
projek brief dalam x Mempersembahkan data dalam
bentuk jadual dan
bentuk jadual

lakaran

3.1.6 Membina mock-up atau 5 Membincangkan projek brief dengan
model berdasarkan daya usaha

projek brief

3.1.7 Menilai hasil mock-up x Menghasilkan mock-up atau model
atau model berdasarkan lakaran dengan nilai

6 tambah
x Memperinci ujian bagi mengukur

tahap keberkesanan reka bentuk

mock-up atau model

BAB 4 Lakaran (Buku Teks M. S. 66 – 101)

4.1 Lakaran Piktorial x Menyatakan satu peranan lakaran Buku Teks M.S.:
Murid boleh: Power Point:
4.1.1 Menyenaraikan 1 dalam reka bentuk
x Menyenaraikan dua teknik lakaran
peranan lakaran dalam
piktorial

reka bentuk

4.1.2 Mengenal pasti teknik 2 Mengenal pasti dua teknik lakaran Video:
lakaran piktorial piktorial

4.1.3 Menghasilkan lakaran

asas produk dalam Menghasilkan lakaran asas produk Projek:
bentuk 3D berdasarkan 3 dalam bentuk 3D dengan
lakaran 2D
4.1.4 Memilih lakaran mengaplikasikan teknik lakaran piktorial

produk terbaik Menganalisis rupa bentuk lakaran dan
membuat penambahbaikan
berdasarkan elemen 4
reka bentuk

4.1.5 Menilai maklumat yang

ada pada lakaran yang 5 Menilai maklumat yang ada pada
dipilih lakaran
4.1.6 Mencadangkan

penambahbaikan ke Menghasilkan lakaran baharu denganSAMPEL
nilai tambah
atas lakaran yang 6
dipilih

BAB 5 Aplikasi Teknologi (Buku Teks M. S. 102 – 162)

5.1 Reka Bentuk Sistem x Mentakrifkan maksud sistem fertigasi Buku Teks M.S.:
1 x Menyatakan satu komponen utama
Fertigasi
Murid boleh: sistem fertigasi
5.1.1 Mentakrifkan sistem Power Point:

fertigasi 2 Mengenal pasti dua komponen utama Video:
5.1.2 Mengenal pasti fertigasi

komponen utama (vi)
sistem fertigasi dalam

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi Catatan
Standard Pembelajaran

penyediaan reka bentuk

5.1.3 Menghasilkan lakaran Merangka lakaran model struktur reka Projek:

reka bentuk baharu 3 bentuk baharu sistem fertigasi dengan

sistem fertigasi mengaplikasikan elemen

5.1.4 Menganalisis elemen

reka bentuk dalam

sistem fertigasi x Menganalisis tiga elemen dalam reka

5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk sistem fertigasi mengikut

bentuk baharu sistem 4 prosedur
fertigasi
5.1.6 Membina mock-up atau x Mempersembahkan data dalam
bentuk jadual
model struktur reka

bentuk baharu sistem

fertigasi Membuat rumusan lakaran secara

5 menyeluruh dari segi elemen, komponen

dan bahan dengan daya usaha

x Menghasilkan mock-up atau model

struktur reka bentuk baharu sistem

fertigasi

6 x Memperinci ujian bagi mengukur
tahap keberkesanan model struktur

reka bentuk fertigasi

x Menjana keputusan ujian tahap

keberkesanan

5.2 Reka Bentuk Fesyen x Mentakrifkan maksud reka bentuk Buku Teks M.S.:

Murid boleh: fesyen

5.2.1 Mentakrifkan reka x Menyatakan jenis reka bentuk fesyen
5.2.2 bentuk fesyen 1 x Mengenal pasti satu teknik cantuman Power Point:
5.2.3 Menyenaraikan jenis
reka bentuk fesyen x Menerangkan satu jenis perkakasan
Mengenal pasti teknik
cantuman dan dan penggunaannya dalam proses Video:
penyediaan reka bentuk fesyen

penggunaan alatan

dalam proses x Mengenal pasti dua teknik cantuman Projek:
penyediaan reka bentuk SAMPEL
5.2.4 fesyen 2 x Menerangkan tiga jenis perkakasan
5.2.5 Menghasilkan dua dan penggunaannya dalam proses
lakaran reka bentuk penyediaan reka bentuk fesyen
fesyen
Menganalisis elemen x Merangka satu lakaran reka bentuk
dalam reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan
elemen garisan, bentuk atau warna

fesyen

5.2.6 Membincangkan jenis Merangka dua lakaran reka bentuk
bahan dalam reka 3 fesyen dengan mengaplikasikan elemen
bentuk fesyen
berdasarkan lakaran garisan, bentuk dan warna

(vii)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi Catatan
Standard Pembelajaran

5.2.7 Menghasilkan reka x Menganalisis tiga elemen dalam reka
bentuk fesyen
berdasarkan lakaran 4 bentuk fesyen mengikut prosedur
yang dipilih x Mempersembahkan data dalam

bentuk jadual

x Membincangkan jenis bahan yang

digunakan untuk menghasilkan reka

bentuk fesyen

x Membuat rumusan secara

5 menyeluruh dari segi lakaran, elemen,
bahan dan teknik cantuman dengan

daya usaha

x Menghasilkan reka bentuk fesyen

dengan mengaplikasikan pengetahuan

dan kemahiran sedia ada

x Menghasilkan reka bentuk fesyen
dengan mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada yang
mempunyai nilai tambah dan

6 membimbing

x Memperinci ujian bagi mengukur
keberkesanan reka bentuk fesyen

x Menjana keputusan ujian tahap
keberkesanan

SAMPEL (viii)

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Nyatakan sama ada reka bentuk atau teknologi bagi pernyataan di bawah. SP1.1.1 TP1

(a) Pengetahuan tentang penyusunan bahan (b) Pengaplikasian ilmu sains dan matematik Pautan Digital
secara terancang untuk menghasilkan dengan menggunakan sumber semula jadi
produk baharu yang memberikan impak untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem yang
kepada kehidupan manusia. memudahkan tugasan manusia.

Reka bentuk Teknologi

2 Tandakan (䘟) pada reka bentuk abstrak. SP1.1.1 TP1 䘟
Pengangkutan

Pertanian

Pengiklanan 䘟

3 Lengkapkan peta buih yang berikut dengan elemen reka bentuk yang betul. SP1.1.2 TP1 TP2

(a) Rupa

(g) Tekstur (b) Bentuk

ELEMEN SAMPEL
REKA BENTUK

(f) Garisan (c) Saiz

(e) Ruang (d) Warna

1

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Gambar rajah menunjukkan satu produk reka bentuk gitar. SP1.1.2 TP1 TP2

Nyatakan tiga elemen reka bentuk yang terdapat pada produk tersebut.
i. _B_e_n_t_u_k___________________________________________________________________________
ii. _G_a_r_is_a_n___________________________________________________________________________
iii. _R_u_p_a_____________________________________________________________________________
2 Senaraikan tujuh prinsip reka bentuk dalam peta buih yang berikut. SP1.1.3 TP1 TP2

PRINSIP REKA BENTUK

(a) Harmoni (b) Keringkasan (c) Kesatuan (c) Kontras

(d) Keseimbangan (e) Kepelbagaian (e) Pengulangan

Aktiviti PAK-21 SAMPEL
Meja Bulat (Round Table)

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki mengenal pasti prinsip reka bentuk
yang digunakan untuk menyusun maklumat visual bagi menghasilkan imej 2D. Secara bergilir, murid dikehendaki
mencatat satu idea prinsip reka bentuk. Bentangkan hasil dapatan di hadapan kelas.

2

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Padankan prinsip reka bentuk bagi gambar rajah di bawah dengan menulis A atau B dalam ruang yang
disediakan. SP1.1.3 TP1 TP2

A Keseimbangan simetri
B Keseimbangan asimetri

(a) (b) (c)

B AA

2 Gambar rajah di bawah menunjukkan contoh produk yang menekankan prinsip reka bentuk. SP1.1.4

TP3 TP5

Berikan nama produk dan dua prinsip reka bentuk yang terdapat pada gambar rajah tersebut.
(a) Nama produk: _Ja_m__d_i_n_d_in_g___________________________________________________________
(b) Prinsip reka bentuk: i. _P_e_n_g_u_la_n_g_a_n__________________________________________________

ii. _K_e_s_e_im__b_a_n_g_an_________________________________________________

Fikir – Pasangan – Kongsi (Think – Pair – Share)

Namakan tiga jenis produk yang anda lihat di sekeliling anda. Lengkapkan jadual di bawah dengan mengkategorikan
tiga jenis prinsip dan elemen reka bentuk yang terdapat pada produk tersebut dalam jangka masa yang ditetapkan.
Kongsi jawapan anda dengan keseluruhan kelas.

3
AktivitiSAMPAK-21PEL

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Tuliskan dalam ruang jawapan yang disediakan sama ada PRINSIP atau ELEMEN reka bentuk.

SP1.1.5 TP1 TP2 TP3

Tekstur Elemen

Harmoni Prinsip

Keringkasan Prinsip

2 Gambar rajah menunjukkan reka bentuk seterika besi dan seterika wap. SP1.1.5 TP1 TP2 TP3

Seterika besi Seterika wap

Huraikan banding beza elemen yang terdapat pada gambar rajah tersebut.

Seterika Besi Seterika Wap
Tekstur: Kasar, kesat, keras Tekstur: Halus, lembut

Saiz: Lebih besar daripada seterika wap Saiz: Lebih kecil daripada seterika besi

Bentuk: Mempunyai ruang, isi padu, dan Bentuk: Mempunyai satu permukaanSAMPEL
dua permukaan

4

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Lengkapkan peta pokok di bawah mengenai kriteria reka bentuk yang baik. SP1.1.6 TP1

KRITERIA REKA BENTUK

(a) Ergonomik (b) Kekuatan kualiti dan (c) Kecenderungan
kebolehpasaran inovasi

2 Tandakan (䘟) pada pernyataan yang betul mengenai kriteria reka bentuk yang baik. SP1.1.6 TP1

Inovasi 䘟

Harga produk

Kecenderungan inovasi 䘟

3 Padankan kriteria reka bentuk dengan pernyataan yang diberi dengan menulis A, B, dan C dalam ruang
yang disediakan. SP1.1.6 TP3

A Kreativiti
B Ergonomik
C Keaslian reka bentuk

Pernyataan Kriteria Reka Bentuk
C
Menekankan unsur simbolik, emosi, estetika, dan penampilan A
produk yang tidak meniru produk sedia ada. B
SAMPEL
Melibatkan idea baharu dalam menghasilkan produk reka bentuk
selain memperbaik produk sedia ada.

Berkaitan postur manusia dan mempunyai ciri keselesaan pada
sesuatu produk.

5

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Gambar rajah di bawah menunjukkan sejenis produk. SP1.1.6 TP4 TP5

(a) Huraikan kriteria reka bentuk yang baik pada produk tersebut.

Kriteria Penerangan

Ergonomik Memberikan keselesaan kepada pengguna.

Inovasi Pereka telah melakukan pengubahsuaian dan
penambahbaikan supaya dapat memenuhi keperluan dan
kehendak pengguna.

Kualiti dan kebolehpasaran Reka bentuk yang moden dan tahan lama.

(b) Terangkan secara ringkas kaitan antara kriteria kualiti dan kebolehpasaran dalam reka bentuk
produk.
_P_ro__d_u_k_y_a_n_g__b_e_r_k_u_a_l_it_i _m__e_m_p_u_n_y_a_i__c_ir_i_-c_i_r_i _m__es_r_a__a_la_m__d_a_n__m__e_sr_a__p_e_n_g_g_u_n_a__s_el_a_i_n_________
_m_a_m__p_u_d__im__il_i_k_i _o_l_e_h_p_e_n_g_g__u_n_a_. _C_i_r_i-_c_i_ri_i_n_i_m__e_r_u_p_a_k_a_n_n__il_a_i_t_a_m_b_a_h__k_e_p_a_d_a_p__ro_d_u__k_d_a_n_____
_m_e_n_j_a_d_i_t_a_ri_k_a_n__k_e_p_a_d_a_p_e_n__g_g_u_n_a_d_a_n__m__e_n_in_g_k_a_t_k_a_n__k_e_b_o_l_eh__p_a_sa_r_a_n__s_e_su_a_t_u__p_r_o_d_u_k_. _______

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
SAMPEL
6

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Gambar rajah di bawah menunjukkan suatu produk. SP1.1.6 TP4 TP5

(a) Nyatakan elemen dan prinsip reka bentuk bagi produk di atas.

Elemen Reka Bentuk Prinsip Reka Bentuk
Bentuk Keseimbangan
Ruang Harmoni
Garisan Kesatuan

(b) Nilaikan kriteria produk dari segi mesra pengguna dan nilai komersil.

Kriteria Produk Penerangan
Mesra pengguna
Produk ini merupakan sebuah kerusi yang digunakan di
Nilai komersil dalam bilik bacaan. Produk ini mesra pengguna kerana
terdapat tempat letak buku atau majalah di sekeliling
kerusi. Oleh itu, pengguna tidak perlu bangun untuk
mengambil buku dan juga dapat menyimpan buku atau
majalah selepas membacanya.

Produk ini juga mempunyai ciri kreatif kerana dapat
menjimatkan ruang dalam bilik bacaan. Kaki kerusi
diperbuat daripada PVC yang kuat. Kerusinya diletakkan
kusyen lembut yang menjadikannya selesa untuk diduduki.
Semua ciri-ciri ini menjadikan produk tersebut mempunyai
nilai komersial.
SAMPEL
7

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Gambar rajah menunjukkan sebahagian daripada teknik pembinaan objek. SP1.1.7 TP3

Pautan Digital

AB

C
Berdasarkan gambar rajah,
(a) Nyatakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan satu objek baharu yang direka bentuk.

A: _P_e_m_b_e_n_a_m__a_n____________________________________________________________________
B: _P_e_m_b_u_a_n_g__an_____________________________________________________________________
C: _P_e_n_y_a_tu_a_n_______________________________________________________________________
(b) Nyatakan dua kepentingan reka bentuk dan teknologi dalam menghasilkan suatu objek baharu.
i. _M_e_n_y_u__m_b_a_n_g__k_e_p_a_d_a__p_e_rk_e_m__b_a_n_g_a_n__te_k_n_o__lo_g_i__m_o_d_e_n_________________________________
ii. _M_e_n_y_u__m_b_a_n_g__k_e_p_a_d_a__p_e_m_b_a_n_g_u_n__an__s_o_s_i_al_,_s_a_i_n_s_, _d_a_n_p__er_n_i_a_g_a_a_n_______________________

8
SAMPEL

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Gambar rajah menunjukkan suatu produk yang dihasilkan oleh sekumpulan murid. SP1.1.7 TP4 TP6

Buat penilaian objek (produk) tersebut berdasarkan ciri-ciri elemen dan prinsip dengan melengkapkan
jadual di bawah.

Prinsip reka bentuk (a) Keringkasan – rekaan tidak rumit dan tidak melibatkan
proses yang banyak

(b) Keseimbangan – rekaan berbentuk simetri pada kedua-dua
bahagian kiri dan kanan serta mempunyai kesamaan atau
kesepadanan dari segi saiz dan bentuk

Elemen reka bentuk (a) Garisan
(b) Bentuk
(c) Warna
(d) Saiz

SAMPEL
Aktiviti PAK-21
Senarai Semak (Checklist)

Murid dikehendaki menanda item-item tentang prinsip dan elemen reka bentuk berdasarkan rajah yang diberi untuk
menunjukkan kefahaman mereka.

9

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.1 Dunia Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 2 – 16

1 Untuk mencapai tahap penguasaan ini, murid dikehendaki membina suatu produk atau objek mudah selain
dapat menganalisis objek yang dipilih mengikut elemen dan prinsip reka bentuk. Produk yang berikut
adalah sebagai contoh sahaja. SP1.1.7 TP6

Objek yang dibina Pasu bunga kecil daripada botol air terpakai

Idea awal Langkah awal yang dilakukan ialah melahirkan idea rekaan
dengan membina objek asas. Objek asas dapat dibina
Rancangan menggunakan bahan terbuang, iaitu botol plastik terpakai dan
Bahan dan alatan yang cakera padat terbuang.
diperlukan
Mengenal pasti masalah untuk melahirkan idea-idea rekaan
yang baik. Murid telah mengenal pasti pembinaan satu objek
asas dengan kaedah pembuangan dan penyatuan.

Gunting, glu sentuh, botol air plastik terpakai, cakera padat
terbuang, cat sembur.

Murid juga dikehendaki menjana idea untuk membina objek atau produk asas menggunakan bahan dan
alatan yang diberikan.

Guru dikehendaki memantau aktiviti murid membina suatu produk atau objek mudah
menggunakan bahan dan alatan yang telah diberikan. Guru juga perlu memastikan bahawa
murid berupaya menganalisis produk atau objek yang dihasilkan mengikut elemen dan prinsip
reka bentuk yang berkaitan.

10
SAMPEL

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi Buku Teks: m.s. 17 – 21

1 Reka bentuk dan teknologi memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Senaraikan kepentingan reka
bentuk dan teknologi. SP1.2.1 TP1 TP2 TP4
i. M__e_n_y_u_m__b_a_n_g_k_e_p_a_d_a_p_e_r_k_e_m_b_a_n_g_a_n_t_e_k_n_o_l_o_g_i _m_o_d_e_n______________________________________

ii. _M_e_n_y_u_m__b_a_n_g_k_e_p_a_d_a_p_e_m__b_a_n_g_u_n_an__s_o_s_ia_l_, _sa_i_n_s_, _d_an__p_e_rn_i_a_g_a_a_n_____________________________

iii. M__e_m__en_u_h_i__k_eh_e_n_d_a_k__in_d_i_v_id_u__d_a_n_m__a_sy_a_r_a_k_a_t____________________________________________
iv. M__e_m__u_d_a_h_k_an__u_r_u_sa_n__k_e_rj_a_m__e_la_l_u_i _p_e_n_g_u_b_a_h_su_a_i_a_n________________________________________
v. _M_e_m__u_p_u_k_n_i_la_i_i_n_v_e_n_si_,_i_n_o_v_as_i_,_d_a_n_k_r_e_a_ti_f______________________________________________
vi. _M_e_m__b_u_k_a_l_a_lu_a_n_k__er_j_a_ya__d_a_n_p_e_k_e_r_ja_a_n__________________________________________________

2 Padankan bidang dan subbidang pada kepentingan reka bentuk yang betul dengan menulis A, B, dan C
dalam ruang yang disediakan. SP1.2.1 TP1 TP2

A Kejuruteraan
B Sains gunaan
C Kesihatan dan keselamatan

Bahan optik B

Biokimia A

Farmaseutikal C

3 Nyatakan subbidang bagi industri dalam peta pokok di bawah. SP1.2.1 TP1 TP2 TP4

INDUSTRI SAMPEL

Kewangan (a) Mesin Pembinaan
(b) Pengilangan
(c) Perlombongan

11

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi Buku Teks: m.s. 17 – 21

1 Nyatakan tiga subbidang bagi bidang kesihatan dan keselamatan di bawah. SP1.2.1 TP1 TP2
(a) B__io_i_n_f_o_rm__a_ti_k______________________________________________________________________
(b) B__io_t_e_k_n_o_lo_g_i_______________________________________________________________________
(c) F__ar_m__a_se_u_t_ik_a_l______________________________________________________________________

2 Jawab soalan di bawah mengenai kepentingan reka bentuk dan teknologi. SP1.2.1 TP1 TP2 TP4 TP5

(a) Banding bezakan antara kepentingan reka bentuk dengan teknologi kepada manusia.

_R_e_k_a_b_e_n_t_u_k_p_r_o_d_u_k_m__e_m_b_o_l_e_h_k_a_n_p_e_n_g_g_u_n_a_m__e_n_g_g_u_n_a_k_a_n_p_r_o_d_u_k_a_t_a_u_p_e_r_k_h_id_m__a_ta_n__m_e_n_g_i_k_u_t ___
_ci_t_a_r_a_sa__d_a_n_k_e_i_n_g_in_a_n_,_m__an_a_k_a_l_a_t_e_k_n_o_lo_g_i_i_a_la_h__p_en_g_a_j_ia_n__a_ta_u__p_e_n_g_et_a_h_u_a_n_d_a_l_a_m__u_sa_h_a_________
_m_a_n_u_s_ia__m_e_n_c_i_p_ta__d_an__m_e_n_g_g_u_n_a_k_a_n__p_e_lb_a_g_a_i_s_u_m_b_e_r_,_a_la_t_, _te_k_n_i_k_a_t_a_u_s_is_t_e_m__u_n_tu_k__m_e_n_g_u_r_u_s_____
_m_a_n_u_s_ia_._R__ek_a__b_e_n_tu_k__m_e_r_u_p_a_k_a_n_s_u_s_u_n_a_n_b_a_h_a_n_s_e_c_a_r_a_te_r_a_n_c_a_n_g_u_n_t_u_k_m__e_n_g_h_a_si_lk_a_n__s_u_at_u_______
_p_ro_d_u_k_._G__a_b_u_n_g_an__r_e_k_a_b_e_n_tu_k__d_a_n_t_e_k_n_o_lo_g_i_d_a_p_a_t_m__e_n_te_r_je_m__a_h_k_an__k_e_h_e_n_d_a_k_p_e_n_g_g_u_n_a_a_g_a_r______
_p_ro_d_u_k__m_e_n_j_a_d_i _su_a_t_u_k_e_p_e_r_lu_a_n__d_a_la_m__k_e_h_i_d_u_p_a_n_h_a_r_ia_n_._R_e_k_a__b_e_n_tu_k__d_ap_a_t_m__e_n_y_u_m_b_a_n_g__k_e_p_a_d_a__
_p_er_k_e_m__b_an_g_a_n__te_k_n_o_l_o_g_i_m_o_d_e_n_;_p_e_m__b_a_n_g_u_n_a_n_s_o_s_ia_l_, _sa_i_n_s_, _d_a_n_t_e_k_n_o_lo_g_i_; _se_r_t_a_m_e_m__u_p_u_k_n_i_l_ai____
_k_re_a_t_if_d_a_n__in_o_v_a_t_if_._G_a_b_u_n_g_a_n__re_k_a__b_en_t_u_k_d__an__te_k_n_o_l_o_g_i_m_e_m__e_n_u_h_i_k_e_p_e_rl_u_a_n_d_a_n__k_e_h_en_d_a_k_______

(b) Bincangkan kepentingan reka bentuk dan teknologi kepada manusia.

_R_e_k_a_b_e_n_t_u_k_m__e_m_b_o_l_e_h_k_an__p_e_n_g_g_u_n_a_m__e_n_g_g_u_n_a_k_an__p_r_o_d_u_k_a_t_au__p_e_r_k_h_id_m__a_ta_n__m_e_n_g_i_ku_t__ci_t_a_r_a_sa___
_d_an__k_e_in_g_i_n_a_n_._T_e_k_n_o_l_o_g_i _ia_l_a_h_p_e_n_g_a_ji_a_n_a_t_a_u_p_e_n_g_e_ta_h_u_a_n__d_a_la_m__m__e_n_ci_p_t_a_d_a_n_m__e_n_g_g_u_n_a_k_a_n_____
_p_el_b_a_g_a_i_s_u_m_b_e_r_, _a_la_t_, _te_k_n_i_k_a_t_au__s_is_t_e_m__u_n_tu_k__m_e_n_g_u_r_u_s_m__an_u_s_i_a_. _G_a_b_u_n_g_a_n_r_e_k_a_b_e_n_t_u_k_d_a_n______
_te_k_n_o_l_o_g_i _d_a_p_at_m__e_n_te_r_j_em__a_h_k_a_n_k_e_h_e_n_d_a_k_p_e_n_g_g_u_n_a__a_g_a_r _p_ro_d_u_k__m_e_n_j_a_d_i _s_u_at_u__k_ep_e_r_l_u_an_.________

(c) Terangkan secara ringkas kepentingan teknologi dalam industri reka bentuk.

T__e_k_n_o_lo_g_i_p_e_n_t_in_g__d_a_la_m__i_n_d_u_st_r_i _re_k_a__b_en_t_u_k_._C_o_n_t_o_h_n_y_a_, _in_d_u_s_t_ri_k_e_w__a_n_g_a_n_, _m_e_s_in_,_p_e_m__b_in_a_a_n_,___
p_e_n_g_i_la_n_g_a_n_,_d_a_n__p_er_l_o_m_b_o_n_g_a_n_._T_e_k_n_o_l_o_g_i _m_e_m__u_d_a_h_k_a_n_k_e_r_ja__m_e_r_e_k_a_b_e_n_tu_k__s_e_rt_a_m__e_n_ji_m_a_t_k_a_n___
m__a_s_a_d_a_n_t_e_n_a_g_a_p_e_n_g_g_u_n_a_n_y_a_. _S_e_b_a_g_a_i _c_o_nt_o_h_,_p_e_n_c_ip_t_a_a_n_m__e_si_n__ge_r_g_a_ji__ad_a_l_a_h_u_n_t_u_k____________
m__e_m_u_d_a_h_k_a_n__k_e_rj_a_m__e_m_o_t_o_n_g_k_a_y_u__b_a_gi__m_e_n_y_i_ap_k_a_n__s_e_su_a_t_u_p_r_o_je_k_.__________________________
SAMPEL
12

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi Buku Teks: m.s. 17 – 21

1 Gambar rajah menunjukkan reka bentuk pensel. SP1.2.2 TP2 TP3

(a) Tandakan (䘟) pada aspek yang benar mengenai reka bentuk. 䘟
Kreativiti

Inovasi 䘟
Keaslian

(b) Nyatakan peranan reka bentuk terhadap individu yang dapat dijelaskan berkaitan gambar rajah di atas.
i. _M_e_m__b_e_ri_k_a_n_k_e_b_e_b_a_s_a_n_m__e_m_i_li_h_k_e_p_a_d_a_p_e_n_g_g_u_n_a__m_e_n_g_i_k_u_t _k_e_m_a_m__p_u_an__d_a_n_k_e_p_e_r_lu_a_n_______
ii. _M_e_n_j_a_d_ik_a_n__p_en_g_g_u_n_a__le_b_i_h_k_r_e_a_ti_f_d_a_n_m__e_n_e_ri_m__a_m_a_n_f_a_a_t_d_a_ri__su_m__b_e_r_a_la_m_________________
iii. _M_e_n_g_h_a_s_il_k_a_n_r_e_k_a_b_e_n_t_u_k_y_a_n_g__se_r_b_a_b_o_l_e_h_d_a_n__k_a_y_a_d_e_n_g_a_n_i_d_e_a________________________

AktivitiSAMPAK-21PEL
Kerusi Panas (Hot Seat)

Murid harus menghuraikan cara-cara seseorang pereka dapat memberikan sumbangan kepada negara selain
membentuk jati diri. Murid duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi pakar atau watak yang akan menjawab
soalan yang dikemukakan oleh murid lain.

13

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi Buku Teks: m.s. 17 – 21

1 Lengkapkan peta pelbagai alir di bawah ini tentang garis panduan yang harus diikuti dalam etika reka
bentuk. SP1.2.3 TP2 TP3 TP5

GARIS PANDUAN ETIKA
REKA BENTUK

(a) Keaslian (a) Mesra alam sekitar (c) Jujur

(d) Bermanfaat (e) Selamat digunakan

2 Padankan etika reka bentuk dengan penerangan yang betul dengan menulis A, B, dan C dalam ruang yang
disediakan. SP1.2.3

A Selamat digunakan
B Keaslian
C Mesra alam sekitar

Menggunakan sumber seadanya, contohnya bahan yang dikitar semula C

Tidak memplagiat atau meniru hasil kerja orang lain B

Tidak mendatangkan kesan sampingan kepada pengguna A

3 Nyatakan etika reka bentuk dalam ruang yang disediakan berdasarkan pernyataan yang diberi.

SP1.2.3 TP2 TP3 TP5

Mereka bentuk dengan usaha sendiri dan tidak meniru hasil kerja orangSAMPEL Keaslian
lain

Produk tidak mempunyai agenda lain yang terselindung Selamat digunakan

Produk yang dihasilkan dapat memberikan kebaikan kepada pengguna Bermanfaat

14

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi Buku Teks: m.s. 17 – 21

1 Soalan berdasarkan pernyataan yang diberi. SP1.2.3 TP2 TP3 TP5

Suatu produk baharu dijual dengan harga jualan yang tinggi. Kos bahan adalah rendah, manakala
kos upah adalah tinggi. Hal ini demikian kerana penggunaan banyak kepakaran dalam bidang
tersebut. Kos pengeluaran juga bertambah berserta kos yang terlibat dalam penyelidikan selama
bertahun-tahun. Hal ini bagi menghasilkan produk yang bermanfaat kepada pengguna, selamat

digunakan serta tidak memudaratkan pengguna dan persekitaran.

(a) Berdasarkan situasi tersebut, kenal pasti tiga etika reka bentuk yang tidak dipatuhi.
i. _J_u_ju_r_________________________________________________________________________
ii. _S_e_la_m__a_t _d_ig_u_n_a_k_a_n______________________________________________________________
iii. _B_e_r_m_a_n_f_a_a_t ___________________________________________________________________

(b) Apakah akibat kepada produk yang dihasilkan sekiranya etika reka bentuk tidak dipatuhi.

_S_e_k_ir_a_n_y_a_e_t_ik_a_r_e_k_a_b_e_n_t_u_k_t_id_a_k__d_ip_a_t_u_h_i_a_ta_u__ti_d_a_k_d_i_ja_d_i_k_a_n_p_e_g_a_n_g_a_n_d_a_n__a_m_a_l_a_n_s_e_se_o_r_a_n_g_____
_p_er_e_k_a_b_e_n_t_u_k_,_m_a_k_a__h_a_si_l_c_ip_t_a_a_n_m__u_n_g_k_in__m_e_m__u_d_a_ra_t_k_a_n_d_i_ri_d_a_n__p_e_n_g_g_u_n_a_. _S_e_la_i_n_i_tu_,_p_e_r_e_k_a____
_b_en_t_u_k__m_e_n_g_h_a_s_il_k_a_n_p_r_o_d_u_k_y_a_n_g__b_u_k_a_n_m__el_a_l_u_i _u_sa_h_a__se_n_d_i_ri__at_a_u_p_r_o_d_u_k__y_an_g__m__en_i_r_u_h_a_s_il______
_o_ra_n_g__la_i_n_. _P_e_re_k_a__b_en_t_u_k__m_u_n_g_k_i_n_j_u_g_a_m__en_g__h_as_i_lk_a_n__p_ro_d_u_k__y_a_n_g_t_id_a_k__m_e_m__b_e_ri_k_a_n_m__a_n_fa_a_t_____
_k_ep_a_d_a__p_e_n_g_g_u_n_a_a_ta_u__m_e_n_g_h_a_s_il_k_a_n_p_r_o_d_u_k__y_an_g__t_id_a_k_s_e_l_a_m_a_t_d_i_g_u_n_a_ka_n__o_le_h__p_e_n_g_g_u_n_a_. _T_a_n_p_a___
_et_i_k_a_r_e_k_a_b_e_n_tu_k_,_p_e_n_g_g_u_n_a__m_u_n_g_k_i_n_m__e_n_g_h_a_si_lk_a_n__p_r_o_d_u_k_y_a_n_g_b_o_l_e_h_m__e_n_je_j_a_s_k_an__a_la_m__s_e_k_it_a_r___
_d_an__t_id_a_k_m__e_n_g_g_u_n_a_k_a_n_s_u_m__b_er__se_a_d_a_n_y_a_._H_a_l_i_n_i_m_e_n_y_e_b_a_b_k_a_n__p_ro_d_u_k__te_r_s_eb_u_t__ti_d_a_k_m__es_r_a_a_l_a_m_.__
_D_i_s_a_m_p_i_n_g_i_tu_,_p_e_r_e_k_a_b_e_n_t_u_k_m__u_n_g_k_in__b_e_rt_i_n_d_ak__ti_d_a_k_j_u_j_u_r _d_a_la_m__m__en_e_n_t_u_k_a_n_h_a_r_g_a_p_r_o_d_u_k_b_a_g_i__
_m_e_n_d_a_p_a_tk_a_n__k_e_u_n_tu_n_g_a_n__se_m__a_ta_-_m_a_t_a_. _________________________________________________

2 Senaraikan kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang reka bentuk dan teknologi pada peta pokok di
bawah ini. SP1.2.4 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5

KERJAYA DALAM BIDANG REKA
BENTUK DAN TEKNOLOGI
SAMPEL
(a) Arkitek (b) Seni bina landskap (c) Pereka fesyen

(d) Pereka bentuk pengajaran (e) Pereka bentuk hiasan dalaman

15

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi Buku Teks: m.s. 17 – 21

1 Pernyataan di bawah mengenai kerjaya dalam bidang reka bentuk. SP1.2.4 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5

A Pereka bentuk grafik
B Pereka bentuk industri
C Pereka bentuk kejuruteraan

Padankan kerjaya dalam bidang reka bentuk dengan menulis A, B, dan C dalam ruang yang disediakan.

Mereka bentuk litar elektrik, mesin, dan jentera C

Mereka bentuk peralatan dan sistem B

Mereka bentuk lukisan, logo, dan iklan A

2 Anda merupakan individu yang mempunyai daya kreativiti tinggi, imaginatif, serta artistik. Anda
berminat dengan perkembangan kehendak manusia yang sentiasa berubah. SP1.2.4 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5

(a) Apakah kerjaya reka bentuk yang sesuai untuk anda?
_M_u_r_i_d_b_e_b_a_s_m__e_m_b_e_r_ik_a_n__ja_w__ap_a_n_._J_a_w_a_p_a_n__m_u_r_id__b_e_r_b_ez_a__m_e_n_g_i_k_u_t _m_i_n_a_t _d_a_n_k_e_s_e_s_ua_i_a_n_d_i_r_i ____
_m_a_s_in_g_-_m_a_s_i_n_g_. ____________________________________________________________________

(b) Selain minat, terangkan kemahiran atau kelayakan yang diperlukan bagi menceburi bidang tersebut.

M__u_r_id__d_i_k_eh_e_n_d_a_k_i_m__e_n_e_ra_n_g_k_a_n__ke_m__a_h_ir_a_n_d_a_n__k_e_la_y_a_k_a_n_y_a_n_g__d_ip_e_r_l_u_k_an__b_a_g_i_b_id_a_n_g__k_e_rj_a_y_a____
y_a_n_g__d_im__i_n_at_i_s_e_p_e_rt_i_y_a_n_g_d_i_n_y_a_ta_k_a_n__p_ad_a__s_o_al_a_n_3_(_a_)_. ____________________________________

_________________________________________________________________________________
SAMPEL
Aktiviti PAK-21 Main Peranan (Role Play)

Berdasarkan bidang kerjaya reka bentuk yang berikut, buat persembahan atau lakonkan bagi menerangkan tugas dan
peranan bidang kerjaya masing-masing.

x Arkitek
x Pereka bentuk fesyen
x Pereka bentuk grafik
x Pereka bentuk hiasan dalaman

16

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 22 – 26

1 Pernyataan yang diberi adalah mengenai invensi dan inovasi dalam reka bentuk. SP1.3.1 Pautan Digital

TP1 TP2 TP3

A Invensi

B Inovasi

Padankan invensi dan inovasi dengan menulis A dan B dalam ruang yang disediakan. A
Penemuan produk baharu yang diperoleh melalui eksperimen dan kajian

Pengubahsuaian produk supaya menjadi lebih baik B

Penambahbaikan terhadap fungsi, corak, dan sistem sesuatu produk B

2 Di peringkat komersial, inovasi didefinisikan sebagai pembangunan produk yang berkait dengan dua
unsur utama. Nyatakan dua unsur tersebut. SP1.3.1 TP1 TP2 TP3

i. ___K_r_e_at_i_f __________________________________________________________________________
ii. ___B_e_rd_a_y_a__sa_i_n_g_d_i_p_a_s_a_r_a_n____________________________________________________________

3 Tandakan (䘟) pada pernyataan yang benar berkaitan inovasi. SP1.3.1 TP1 TP2 TP3 䘟
Inovasi menggabungkan aspek kreativiti dengan pengkomersialan

Proses inovasi termasuklah perubahan dan transformasi 䘟

Produk inovasi tidak dapat dipatenkan

SAMPEL
Aktiviti PAK-21
Gallery Walk

Secara berkumpulan, murid dikehendaki membuat kajian mengenai produk sedia ada yang lain di pasaran yang
mengalami perubahan dan bentuk. Tampalkan hasil dapatan di dinding kelas untuk dilihat oleh murid lain. Murid
boleh menulis komen tentang hasil kerja setiap kumpulan pada sticker note dan menampal di atas hasil kerja tersebut.

17

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 22 – 26

1 Lengkapkan peta dakap di bawah ini tentang bidang yang menggunakan prinsip invensi dan inovasi dalam
kerjaya reka bentuk. SP1.3.2 TP2

(a) _________________B_i_d_a_n_g_p_e_n_d_i_d_ik_a_n_________________

PRINSIP INVENSI (b) __________________B_i_d_a_n_g_k_e_s_ih_a_t_a_n_________________
DAN INOVASI (c) _________________B_i_d_a_n_g_p_e_m__b_u_a_ta_n_________________
DALAM KERJAYA (d) _________________B__id_a_n_g__p_er_t_a_ha_n_a_n_________________
REKA BENTUK

(e) ______________B_id_a_n_g__te_k_n_o_l_o_g_i_m_a_k_l_u_m_a_t_____________

2 Tandakan (䘟) pada pernyataan yang benar mengenai prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka
bentuk. SP1.3.2

Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk menyampaikan maklumat dengan lebih
berkesan. Walau bagaimanapun, keberkesanan penerimaan maklumat tidak
dipentingkan.

Prinsip-prinsip ini lebih mudah untuk mengesan penyakit dan semestinya 䘟
lebih mudah untuk dirawat.

Prinsip-prinsip ini membolehkan bahan yang terhad digunakan secara optimum 䘟
dalam penghasilan sesuatu produk dan mengurangkan kos pembuatan.

3 Yang berikut adalah antara bidang teknologi.

A Teknologi nano
B Kecerdikan buatan
C Teknologi komunikasi
SAMPEL
Padankan bidang teknologi dengan alatan yang sesuai dengan menulis A dan B dalam ruang yang di
sediakan. SP1.3.3 TP3

Telefon pintar C

Robot Asimo B

Mikroskop elektronik A

18

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 22 – 26

1 Kenal pasti pernyataan di bawah sama ada invensi, inovasi, atau reka bentuk. Tuliskan jawapan dalam
ruang yang disediakan. SP1.3.3 TP4 TP5

Kebolehan menggunakan imaginasi atau idea asli untuk mencipta sesuatu Reka bentuk
produk baharu

Pengubahsuaian produk sedia ada dengan kemampuan seorang pereka Inovasi
bentuk

Menghasilkan sesuatu produk baharu buat pertama kali Invensi

2 Gambar rajah di bawah menunjukkan suatu produk sedia ada. Lengkapkan jadual berikut berkenaan
invensi, inovasi, dan reka bentuk. SP1.3.3 TP4 TP5

Bidang Komunikasi
(a) Invensi
(b) Inovasi Bermula dengan invensi pertama telefon oleh Alexander Graham Bell.
Sebelum ini, maklumat disampaikan melalui surat, burung merpati, dan
(c) Reka bentuk kepulan asap.

Inovasi berlaku apabila pengubahsuaian dibuat terhadap invensi telefon
tersebut sehingga menjadi telefon pintar.

Telefon pertama yang dicipta bersaiz besar, berat, dan sukar dibawa. Kini,
reka bentuk telefon pintar lebih kecil, ringan, dan mudah dibawa. Kelebihan
reka bentuk ini menjadi nilai tambah dan menarik pengguna untuk memiliki
telefon pintar.
SAMPEL
19

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

BAB 1: Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi

PBD 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk Buku Teks: m.s. 22 – 26

Pautan Digital 1 Gambar rajah di bawah menunjukkan gabungan prinsip dalam penghasilan produk sedia ada.

SP1.3.3 TP4 TP5 TP6

(a) Mengapakah sesuatu produk sentiasa berubah?
_S_e_su_a_t_u_p_r_o_d_u_k__se_n_t_ia_s_a_b_e_r_u_b_a_h_d_a_n__m_e_n_g_a_l_a_m_i_i_n_o_v_a_si_k_e_r_a_n_a_k_e_p_e_r_lu_a_n__d_an__k_e_h_e_n_d_a_k_m__a_n_u_si_a___
_se_m__a_k_in__m_e_n_i_n_g_k_a_t._P_a_r_a_p_e_n_g_e_l_u_a_r _p_e_rl_u_m__e_re_k_a__b_e_n_tu_k__p_ro_d_u_k__y_a_n_g_l_e_b_ih__b_a_ik__se_b_a_g_a_i_m__e_m_e_n_u_h_i_
_p_e_rm__in_t_a_a_n_d_a_r_ip_a_d_a__p_en_g_g_u_n_a_.________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(b) Bincangkan perubahan dari sudut invensi dan inovasi dalam reka bentuk telefon.
_A_l_e_x_an_d_e_r__G_r_a_h_am__B__e_ll_m__e_m_p_a_t_e_n_k_an__i_n_v_en_s_i_t_e_le_f_o_n_n_y_a_. _P_a_d_a_a_w_a_l_n_y_a_, _te_l_e_fo_n__d_ig_u_n_a_k_a_n________
_se_b_a_g_a_i_a_l_a_t _k_o_m_u_n_i_k_a_si_._I_n_o_v_as_i_y_a_n_g__b_e_rl_a_k_u_m__e_m_b_o_l_e_h_k_a_n_p_e_n_g_g_u_n_a_b_e_r_h_u_b_u_n_g_d_e_n_g_a_n__o_ra_n_g____
_la_i_n_p_a_d_a_j_a_r_ak__y_a_n_g_j_a_u_h_d_a_n__ti_d_a_k_b_e_r_g_a_n_tu_n_g__p_a_d_a_s_u_ra_t_-_m_e_n_y_u_r_a_t _at_a_u_t_e_le_g_r_a_f_. _S_a_m_b_u_t_a_n_y_a_n_g___
_m_e_n_g_g_a_l_ak_k_a_n__m_e_n_d_e_s_a_k_p_e_n_c_i_p_ta__m_e_n_g_h_a_s_il_k_a_n_t_e_le_f_o_n_y_a_n_g__le_b_i_h_b_a_i_k_. _M_a_k_l_u_m__b_a_la_s__ya_n_g_______
_p_o_si_t_if_d_e_n_g_a_n__te_k_n_o_l_o_g_i _y_a_n_g_l_eb_i_h__b_ai_k_m__e_n_y_e_b_a_b_k_a_n_b_a_n_y_a_k_o_r_a_n_g_m__e_n_g_g_u_n_a_k_a_n_t_e_le_f_o_n_d_a_n_____
_p_ro_s_e_s_i_n_o_v_a_s_i _d_ip_e_r_c_ep_a_t_k_a_n_. _P_e_m_b_a_n_g_u_n_a_n__te_k_n_o_l_o_g_i _m_e_w__u_ju_d_k_a_n_k_e_h_e_n_d_a_k__p_e_n_g_g_u_n_a_te_r_h_a_d_a_p___
_v_e_rs_i_p_r_o_d_u_k_y_a_n_g__d_ip_e_r_b_a_ik__d_a_n_p_r_o_s_es__te_r_u_s_b_e_r_u_la_n_g_._K__in_i_, _h_a_m_p_i_r_s_et_i_ap__o_r_a_n_g_m__e_m_i_li_k_i _te_l_e_fo_n___
_se_b_a_g_a_i_a_l_a_t _te_l_ek_o_m__u_n_i_k_as_i_p_e_r_ib_a_d_i_._K_e_m__a_ju_a_n__te_k_n_o_l_o_g_i _ju_g_a__m_e_n_y_e_b_a_b_k_a_n_t_e_rc_i_p_ta__te_l_e_fo_n_______
_p_in_t_a_r,_i_a_it_u_g_a_b_u_n_g_a_n__te_k_n_o_l_o_g_i _k_o_m_u_n_i_k_a_si__d_an__t_ek_n_o_l_o_g_i_k_o_m__p_u_te_r_. _T_e_le_f_o_n_p_i_n_t_ar__m_e_m__p_u_n_y_ai____
_p_e_lb_a_g_a_i_f_u_n_g_si_s_e_p_e_r_ti_c_a_p_a_i_an__I_n_te_r_n_e_t,_p_e_n_s_to_r_a_n_m__u_z_ik_,_p_e_r_a_k_a_m__fo_t_o__d_an__v_id_e_o_,_p_a_n_g_g_i_la_n_______
_su_a_r_a_,_m_e_s_e_j_t_e_ks_,_p_e_r_s_id_a_n_g_a_n_v_i_d_e_o_,_d_a_n_c_a_p_a_ia_n__a_p_li_k_a_s_i _y_an_g__m__em__u_n_g_k_in__ka_n__p_e_n_g_g_u_n_a_m__e_m_u_a_t__
_tu_r_u_n_p_e_l_b_a_g_a_i _p_ro_g_r_a_m__u_n_tu__k_p_e_lb_a_g_a_i_j_e_n_is__k_eg_u_n_a_a_n_._R__ek_a__b_e_n_tu_k_n_y_a__ju_g_a__le_b_i_h_k_e_c_il_,_r_in_g_a_n_,____
_d_a_n_n_i_p_is_._________________________________________________________________________

20
SAMPEL

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

PT3 BAHAGIAN A (Soalan Objektif Aneka Pilihan)

1 Rupa bentuk geometri yang mempunyai lapan 6 Yang berikut ialah etika dalam reka bentuk,
segi adalah… Buku Teks: m.s. 5 kecuali… Buku Teks: m.s. 20

A pentagon A menarik
B dekagon B keaslian
C heptagon C bermanfaat
D oktagon D selamat digunakan

2 7 Berikut adalah tiga kelompok yang berperanan
Membahagikan dua ruang kawasan dalam reka bentuk teknologi kecuali…

Berdasarkan maklumat di atas, apakah elemen Buku Teks: m.s. 19
reka bentuk yang berkaitan?
A Individu
Buku Teks: m.s. 4 B Masyarakat
C Agensi kewangan
A Rupa D Pengeluar dan negara
B Saiz
C Bentuk 8 Antara yang berikut, yang manakah peranan
D Garisan reka bentuk terhadap individu? Buku Teks: m.s. 19
I Kebebasan memilih produk
3 Yang manakah bukan berada dalam warna II Memupuk rasa bersyukur

primer dalam elemen warna? Buku Teks: m.s. 8 III Menjadi lebih bertamadun
IV Sebagai penanda aras negara maju
A Hijau C Biru A I dan II
B I dan III
B Merah D Kuning C II dan III
D III dan IV
4 Teknik mencantumkan dua atau lebih objek
tanpa melibatkan pembuangan dikenal sebagai 9 Inovasi dapat didefinisikan sebagai…
teknik… Buku Teks: m.s. 16
A pembenaman Buku Teks: m.s. 23
B pembuangan
C peleraian I penciptaan produk baharu yang pertama
D penyatuan
kali diadakan

II penghasilan produk yang belum pernah

5 Rajah di bawah ini menunjukkan suatu bentuk. dilihat oleh manusia

III pengubahsuaian terhadap produk sedia ada
SAMPEL
IV menambah baik produk dari segi fungsi,

sistem, dan bentuk

A I dan II C II dan III

B I dan III D III dan IV

Apakah prinsip reka bentuk yang ditunjukkan 10 Jam pintar terkini dicipta dengan dilengkapi
itu? Buku Teks: m.s. 11 ciri pengukur degupan jantung. Penciptaan ini
A Kontras dikaitkan dengan bidang… Buku Teks: m.s. 25
B Kepelbagaian A pertahanan
C Pengulangan B kesihatan
D Kesatuan C pendidikan
D teknologi maklumat

21

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

PT3 BAHAGIAN B (Soalan Objektif Pelbagai Bentuk)

1 Tandakan (䘟) pada pernyataan yang betul mengenai warna sekunder. Buku Teks: m.s. 7 - 8

Merah

Jingga 䘟

Ungu 䘟

[2 markah]
2 Nyatakan elemen reka bentuk yang berikut berdasarkan pernyataan yang diberi. Buku Teks: m.s. 4 - 8

(a) Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran Garisan
panjang dan jarak Tekstur
Rupa
(b) Teknik yang memberikan impak atau kesan kepada orang yang Bentuk
melihat sesuatu permukaan sama ada pada lukisan atau objek
Saiz
(c) Hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan

(d) Objek yang mempunyai ruang, isi padu, dan mempunyai lebih dari
satu permukaan

(e) Ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek

[5 markah]

3 Yang berikut adalah tiga kolompok peranan dalam reka bentuk.

A Peranan kepada negara
B Peranan kepada individu
C Peranan kepada masyarakat

Padankan penerangan di bawah ini dengan peranan reka bentuk yang betul dengan menulis A, B, dan CSAMPEL
dalam ruang yang disediakan. Buku Teks: m.s. 19

Melahirkan nilai-nilai estetika C

Menjadi penanda aras sebagai negara maju A

Menggunakan sumber alam dengan bijak dan optimum B
[3 markah]
22

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

4 Peranan reka bentuk memberikan penekanan kepada tiga kelompok sasaran utama. Nyatakan dua
daripada tiga kelompok tersebut. Buku Teks: m.s. 19

i. _In_d_i_v_i_d_u___________________________________________________________________________

ii. _M__as_y_a_r_a_k_a_t ________________________________________________________________________

[2 markah]

5 Tuliskan sama ada INVENSI atau INOVASI bagi pernyataan di bawah ini. Buku Teks: m.s. 23

Proses menghasilkan produk yang baharu INVENSI

Pengubahsuaian produk yang sedia ada INOVASI

Berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem INOVASI
atau rupa bentuk

[3 markah]

6 Berdasarkan tugasan am di bawah ini, nyatakan kerjaya reka bentuk tersebut. Buku Teks: m.s. 21

Mereka bentuk iklan Pereka bentuk grafik

Mereka bentuk litar elektrik Pereka bentuk kejuruteraan

Mereka bentuk hiasan taman Pereka bentuk landskap
[3 markah]

23 SAMPEL

Nama: …………………………………………….………… Kelas: ………..……………… Tarikh: ………………….………

PT3 BAHAGIAN C (Soalan Subjektif)
1 Rajah di bawah ini menunjukkan suatu produk.

Berdasarkan rajah di atas,
(a) Apakah definisi yang sesuai merujuk pada produk yang diciptakan itu? Buku Teks: m.s. 23

_In_v_e_n_s_i_, _ia_i_tu__p_ro_s_e_s_m__e_n_c_ar_i_j_a_la_n__u_n_tu_k__m_e_n_g_h_a_s_il_k_a_n_p_r_o_d_u_k_y_a_n_g__b_e_lu_m__p_e_r_n_a_h_w__u_ju_d__________
_se_b_e_l_u_m_n_y_a________________________________________________________________________

[2 markah]

(b) Nyatakan dua manfaat berpandukan produk yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Buku Teks: m.s. 23
i. _M_e_n_d_e_k_a_t_k_an__ja_r_a_k_p_e_r_h_u_b_u_n_g_a_n_d_a_n__k_o_m_u_n_i_k_a_s_i _m_a_n_u_s_ia________________________________
ii. _M_e_n_j_im__a_tk_a_n__m_a_s_a_d_a_n__te_n_a_g_a_m__a_n_u_s_ia_______________________________________________
[2 markah]

(c) Terangkan peranan invensi, inovasi, dan reka bentuk dalam tiga bidang utama kehidupan manusia.

Buku Teks: m.s. 23

P__er_t_a_h_an_a_n__–_k_e_s_e_la_m__a_ta_n__s_es_e_b_u_a_h_n_e_g_a_r_a_t_e_rj_a_m_i_n_m__e_n_e_ru_s_i_p_e_n_c_i_p_ta_a_n_,_p_e_n_a_m_b_a_h_b_a_i_k_a_n_, _d_an_____
r_e_k_a_b_e_n_t_u_k_s_e_n_j_at_a_y_a_n_g__c_a_n_g_g_ih__y_an_g__d_a_p_a_t _m_e_n_g_a_w__a_si_p_e_n_c_e_r_o_b_o_h_a_n_a_n_a_s_ir_l_u_a_r;__P_e_n_d_id_i_k_a_n_–____
k_a_e_d_a_h__p_e_m_b_e_l_aj_a_r_an__m_e_n_j_a_d_i_le_b_i_h_m__u_d_a_h_d_a_n__p_a_n_ta_s_s_e_r_ta__m_e_n_a_r_ik__m_i_n_a_t _m_u_r_id__-m__u_ri_d___________
m__e_n_e_ru_s_i_p_e_n_g_g_u_n_a_a_n_a_l_a_ta_n__p_e_n_d_id_i_k_a_n_y_a_n_g__le_b_i_h_m__en_a_r_i_k_s_e_p_e_rt_i_ta_y_a_n_g_a_n__m_u_l_ti_m_e_d_i_a_, _________
k_o_m__p_u_t_er_,_d_a_n__se_b_a_g_a_i_n_y_a;_K__e_s_ih_a_t_an__–_t_a_h_a_p_k_e_s_i_h_at_a_n_m__a_n_u_s_ia__se_m__a_k_in__b_a_ik__k_e_ra_n_a_b_a_n_y_a_k_____ __
j_e_n_is__p_e_n_y_a_k_it_d_a_p_a_t_d_i_se_m__b_u_h_k_a_n_m__e_n_er_u_s_i_p_e_n_c_ip_t_a_a_n_m__e_si_n_b_e_r_t_ek_n_o_l_o_g_i_t_in_g_g_i_s_e_r_ta__________ __
p_e_n_y_e_l_id_i_k_a_n_p_e_r_u_b_a_ta_n__y_a_n_g_l_eb_i_h__b_ai_k_s_e_t_e_la_h__w_u_j_u_d_n_y_a_p_e_rk_a_k_a_s_a_n_y_a_n_g__le_b_i_h_m__a_ju_____________

[6 markah]

24
SAMPEL

MesraMODUL AKTIVITI Judul-judul dalam siri ini MODUL AKTIVITI MESRA DIGITAL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1 KSSM

Bagi memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah MesraMODUL AKTIVITI KSSM
dan Pentaksiran Pusat seperti yang digariskan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia, siri Mesra Digital KSSM ini dirancang dan Subjek / Tingkatan 1 2345
digubal agar menepati kehendak Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
dan Pentaksiran Pusat (PP) baik dari segi latihan mahupun Bahasa Melayu
penilaian yang disediakan. Malah siri ini bersifat Mesra PBD English/English 1119
dengan menyediakan garisan bertebuk/gunting bagi Matematik/Mathematics
memudahkan urusan pemfailan bahan eviden. Selain itu, Additional Mathematics/
kandungannya dibina berdasarkan kehendak Dokumen Matematik Tambahan
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), buku teks, format Science/Sains
pentaksiran, dan objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Sejarah
Malaysia (PPPM) 2013-2025. Geografi
Elemen-elemen ini digabungjalinkan dengan Kemahiran Pendidikan Islam
Berfikir Aras Tinggi (KBAT); i-THINK; Sains, Teknologi, Reka Bentuk dan Teknologi
Kejuruteraan, Kesenian, Matematik (STEAM); Hayati, Eksplorasi, Pendidikan Moral
Berfikir Aras Tinggi (HEBAT); Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Pendidikan Jasmani dan
Matematik (STEM); Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21); Modul Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Sivik; Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya; Prinsip Perakaunan
nota dan praktis bagi memastikan murid dapat menguasai
silibus dan pelajaran. Persembahannya pula diolah secara Peneraju Teknologi
integrasi untuk memudahkan murid memahami kesemua Pendidikan Digital
elemen yang diterapkan dalam siri ini.
Siri ini turut dilengkapi dengan elemen Mesra Digital dan Bahan Tambahan
Mesra Google Classroom seperti video tutorial, video, pautan Digital
digital, praktis digital, praktis ekstra digital, audio, interaktif 3D
dan sebagainya yang bersesuaian dengan tranformasi • Pautan Digital
pendidikan seperti yang termaktub dalam PPPM 2013-2025. • Praktis Digital
Dengan persembahan Mesra PBD, Mesra Google Classroom, • Praktis Ekstra Digital
Mesra Digital serta pendekatan secara dinamik, holistik, inovatif,
dan kreatif ini, siri Mesra Digital KSSM diharapkan dapat BK21MRB1SAMPELISBN 978-983-77-2044-2
melahirkan murid yang dapat menguasai pelajaran dan
kemahiran tanpa bergantung pada elemen konvensional SASBADI
semata-mata.

SASBADI SDN. BHD. 198501006847 (139288–X)

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178 (1022660-T))

Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
e book Arthritis Allergy Nutrition and the Environment free acces
Next Book
PDF (read online) The Doctor with an Eye for Eyes: The Story of Dr. Patricia Bath (Amazing Scientists Book 2) for android