The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jumlah Halaman: 152
Harga: 9.90 (WM), 10.90 (EM)

Tersedia dalam versi Naskhah Guru + Panduan Guru dan Naskhah Murid

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2020-11-11 04:54:41

Modul Aktiviti Mesra Digital Sains (Naskhah Guru) Tahun 4

Jumlah Halaman: 152
Harga: 9.90 (WM), 10.90 (EM)

Tersedia dalam versi Naskhah Guru + Panduan Guru dan Naskhah Murid

Keywords: Sasbadi,workbook,KSSR,MesraDigital

SASBADI

Sains 4TAHUN

Norhayati Abdul Halim KSSR
Siti Sarbanon Mohamad Amin
SEMAKAN

Garisan bertebuk disediakan – Boleh dileraikanCIRI Buku bonus yang
EKSKLUSIF berisi Panduan
NASKHAH GURU PDPC Penggunaan,
TERBAIK
TIDAK BOLEH DIJUAL Rancangan Pengajaran
• PBD Harian, Cadangan Aktiviti,
SAMPEL • DSKP
• UPSR Praktis Ekstra Digital,
• KBAT dan bahan tambahan
• i-THINK
• STEM digital yang mesra
• Pendidikan Google Classroom

Sivik MESRA
• PAK-21
Classroom

EKSKLUSIF VIDEO INTERAKTIF PAUTAN PRAKTIS PRAKTIS KUIZ PAUTAN
TUTORIAL 3D DIGITAL DIGITAL EKSTRA DIGITAL PRIHATIN
Mesra Digital DIGITAL
GURU
Imbas, Muat Turun &
Lancarkan Aplikasi Modul
Aktiviti Mesra Digital
KSSR untuk mengakses
Bahan Tambahan Digital

KANDUNGAN

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4 KSSR (SEMAKAN) (iv) – (viii)
UNIT 1: KEMAHIRAN SAINTIFIK VideoTutorial Kuiz Digital Sivik 1 – 10
UNIT 2: MANUSIA Kuiz Digital PAK-21
UNIT 3: HAIWAN Kuiz Digital Sivik Praktis Digital PAK-21 11 – 24
UNIT 4: TUMBUH-TUMBUHAN Kuiz Digital Sivik Praktis Digital 25 – 34
UNIT 5: SIFAT CAHAYA Kuiz Digital Sivik Praktis Digital PAK-21 35 – 44
UNIT 6: BUNYI Kuiz Digital 45 – 56
UNIT 7: TENAGA Kuiz Digital Sivik 57 – 64
UNIT 8: BAHAN Kuiz Digital Praktis Digital 65 – 76
UNIT 9: BUMI Kuiz Digital Praktis Digital PAK-21 77 – 88
UNIT 10: MESIN Kuiz Digital Sivik 89 – 100
JAWAPAN 101 – 110
NOTA PINTAR Pautan Digital Interaktif-3D 111 – 118
N1 – N26

(iii) SAMPEL

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN

SAINS TAHUN 4 KSSR (SEMAKAN)

Sekolah: Kelas:
Nama:

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Tahap (✗) Belum
Kandungan Standard Pembelajaran Halaman Penguasaan menguasai

UNIT 1 Kemahiran Saintifik [Buku Teks: M.S. 1 – 22]

1.1 Kemahiran 1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria
proses sains yang terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif dengan alat yang sesuai bagi 1, 6 1
menerangkan fenomena atau perubahan yang
berlaku

1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau 2, 3 2
mengenal pasti persamaan dan perbezaan
berdasarkan ciri sepunya 53

1.13 Mengukur dan menggunakan nombor dengan 2 1
menggunakan alat dan unit piawai dengan
teknik yang betul.

1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan
kesimpulan awal atau penerangan yang
munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan 6 4
menggunakan maklumat yang diperoleh

1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang 2 1
sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan
pemerhatian, pengalaman lalu atau data.

1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat 2
atau idea dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea 2

tersebut secara sistematik 3

1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa
dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena
atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan
masa
SAMPEL 4 5

1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang
relevan tentang objek, peristiwa atau pola
yang terdapat pada data untuk membuat 3, 4 5
penerangan.

1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan
memerihalkan satu tafsiran tentang perkara
yang dilakukan dan diperhatikan bagi sesuatu 4, 5 3
situasi mengikut aspek yang ditentukan.

1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan 5, 6 4
pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan
setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan
dalam sesuatu penyiasatan

(iv)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Tahap (✗) Belum
Kandungan Standard Pembelajaran Halaman Penguasaan menguasai

1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat
pernyataan umum yang boleh diuji tentang
hubungan antara pemboleh ubah dalam 6 2

sesuatu penyiasatan.

1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan 3, 4 1
kemahiran proses sains asas bagi mengumpul 4 4
dan mentafsir data serta membuat rumusan 2
untuk membuktikan hipotesis dan membuat
laporan

UNIT 2 Manusia [Buku Teks: M.S. 23 – 52]

2.1 Pernafasan 2.1.1 Mengenal pasti organ yang terlibat dalam 11 1
manusia 2.1.2 proses pernafasan 12 2
Memerihalkan proses pernafasan dari aspek 13 3
2.1.3 laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku 4
2.1.4 di peparu melalui pemerhatian menerusi 5
2.1.5 pelbagai media 6
Membezakan kandungan oksigen dan karbon
dioksida semasa menarik dan menghembus
nafas
Memerihalkan pergerakan dada semasa
menarik dan menghembus nafas dengan
menjalankan aktiviti
Mengitlak bahawa kadar pernafasan
bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan

2.2 Perkumuhan 2.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan dan 14 2
dan 2.2.2 penyahtinjaan 15, 16 5
penyahtinjaan 2.2.3 Mengenal pasti organ dan hasil bagi 6
perkumuhan
Membuat inferens kepentingan penyingkiran
hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan

2.3 Manusia 2.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila 16 1
bergerak 2.3.2 organ deria menerima rangsangan 17 2
balas 2.3.3 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia 19, 20 3
terhadap terhadap rangsangan dalam kehidupan harian 4
rangsangan Membuat inferens tentang kepentingan gerak 25, 26 6
balas manusia terhadap rangsangan 27
SAMPEL 1
2.3.4 Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses
gerak balas manusia terhadap rangsangan. 5

UNIT 3 Haiwan [Buku Teks: M.S. 53 – 68]

3.1 Organ 3.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan haiwan
pernafasan 3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan organ
haiwan 3.1.3 pernafasan
Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai
lebih daripada satu organ pernafasan.

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang organ
pernafasan haiwan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif.

(v)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Tahap (✗) Belum
Kandungan Standard Pembelajaran Halaman Penguasaan menguasai

3.2 Haiwan 3.2.1 Menyatakan maksud haiwan vertebrata dan 28, 29 2
vertebrata 3.2.2 invertebrata 29, 30 3
3.2.3 Memberi contoh haiwan vertebrata dan 4
invertebrata
Mengelaskan haiwan vertebrata berdasarkan
ciri khusus bagi mamalia, reptilia, amfibia,
burung dan ikan

UNIT 4 Tumbuhan-tumbuhan [Buku Teks: M.S. 69 – 86]

4.1 Tumbuhan 4.1.1 Menyatakan tumbuhan bergerak balas 35, 36 1
bergerak terhadap rangsangan melalui pemerhatian 3
balas 4.1.2 menerusi pelbagai media 37 5
terhadap 4.1.3 Menghubungkait bahagian tumbuhan yang 38, 39
rangsangan bergerak balas dengan jenis rangsangan 38, 39, 2
4.1.4 Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang 4
4.2 Fotosintesis bergerak balas terhadap rangsangan dengan 40
menjalankan penyiasatan
Menjelaskan pemerhatian tentang tumbuhan
gerak balas terhadap rangsangan melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara
kreatif.

4.2.1 Menyatakan maksud fotosintesis
4.2.2 Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa
4.2.3 proses fotosintesis
4.2.4 Menyatakan hasil fotosintesis melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media
Menaakul kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan

UNIT 5 Sifat Cahaya [Buku Teks: M.S. 87 – 110]

5.1 Cahaya 5.1.1 Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan 45, 46 1
bergerak 5.1.4 menjalankan aktiviti 5
lurus Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya
bergerak lurus melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.

5.2 Pantulan 5.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan 46 1
cahaya 5.2.2 menjalankan aktiviti 48 2
5.2.3 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya 3
5.2.4 dalam kehidupan harian
Melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan 4
pantulan cahaya pada cermin
Menjelaskan pemerhatian tentang pantulan
cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif.
SAMPEL
5.3 Pembiasan 5.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui 3
cahaya 5.3.2 pemerhatian menerusi pelbagai media 4
5.3.4 Menjelas melalui contoh cahaya boleh
dibiaskan dengan menjalankan aktiviti 49, 50
Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan
cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif.

(vi)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Tahap (✗) Belum
Kandungan Standard Pembelajaran Halaman Penguasaan menguasai

UNIT 6 Bunyi [Buku Teks: M.S. 111 – 112]

6.1 Bunyi 6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran 57 2
6.1.2 dengan menjalankan aktiviti 58, 59 3
6.1.3 Memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah 4
Memberi contoh fenomena dalam kehidupan 60 5
6.1.4 harian yang menunjukkan bunyi boleh
6.1.5 dipantulkan 6
Memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi
yang memudaratkan dalam kehidupan harian
Menjana idea untuk menyelesaikan masalah
bagi mengurangkan pencemaran bunyi

UNIT 7 Tenaga [Buku Teks: M.S. 123 – 140]

7.1 Sumber 7.1.1 Menyatakan maksud tenaga 65, 66 1
dan bentuk 7.1.2 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui 66, 67, 3
tenaga 7.1.3 pemerhatian menerusi pelbagai media
7.1.4 Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk 68 5
7.1.5 tenaga
Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk 67
tenaga dalam kehidupan seharian
Mengitlak tenaga tidak boleh dicipta dan tidak
boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah
bentuk.

7.2 Sumber 7.2.1 Menjelaskan dengan contoh sumber tenaga 69. 70 2
tenaga boleh 7.2.2 boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh
dibaharui dibaharui melalui pemerhatian menerusi 77, 78 4
dan sumber pelbagai media 77
tenaga Menjana idea kepentingan penggunaan sumber 1
tidak boleh tenaga secara berhemah 77, 78 2
dibaharui 3

UNIT 8 Bahan [Buku Teks: M.S. 141 – 154]

8.1 Sumber asas 8.1.1 Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi
bahan 8.1.2 bahan yang digunakan untuk membuat objek
Mengelaskan objek berdasarkan sumber
asasnya

8.2 Sifat bahan 8.2.1 Memerihalkan sifat bahan dengan menjalankanSAMPEL
8.2.2 aktiviti
8.2.3 Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan 79, 4
8.2.4 pengetahuan tentang sifat bahan 80, 81 5
Menaakul pemilihan jenis bahan yang 79, 80,
digunakan dalam mereka cipta objek 81, 82
Menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif

(vii)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Tahap (✗) Belum
Kandungan Standard Pembelajaran Halaman Penguasaan menguasai

UNIT 9 Bumi [Buku Teks: M.S. 155 – 168]

9.1 Graviti Bumi 9.1.1 Memerihalkan daya tarikan graviti bumi 89 1
9.1.2 berdasarkan pemerhatian dengan menjalankan 90 2
aktiviti
Mengitlak bahawa semua objek di Bumi
boleh berada pada kedudukannya dengan
menjalankan aktiviti

9.2 Putaran dan 9.2.1 Menyatakan Bumi berputar pada paksinya 91 3
peredaran dan pada masa yang sama beredar mengikut 92, 93, 5
Bumi 9.2.2 orbitnya mengelilingi Matahari
9.2.3 Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi 94
9.2.4 dari aspek arah dan tempoh
Memerihalkan kesan putaran Bumi pada
paksinya dengan menjalankan aktiviti
Menjelaskan pemerhatian tentang putaran
dan peredaran Bumi melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif.

UNIT 10 Mesin [Buku Teks: M.S. 169 – 184]

10.1 Tuas 10.1.1 Mengenal pasti beban, fulkrum dan daya pada 101 1
tuas dengan menjalankan aktiviti 102 3
4
10.1.2 Mengitlak hubung kait jarak beban dari fulkrum
dengan daya yang diperlukan

10.2 Mesin ringkas 10.2.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan 103 1
dan mesin mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti 104, 2
kompleks 105, 5
10.2.2 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan 106
dua atau lebih mesin ringkas

10.2.3 Merumuskan maksud mesin kompleks

SAMPEL (viii)

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UNIT 1: Kemahiran Saintifik

• Tema: Inkuiri dalam Sains

PBD KEMAHIRAN PROSES SAINS PENDIDIKAN SIVIK Buku Teks: m.s. 2 – 5
Bertanggungjawab

Bulatkan deria-deria yang terlibat di dalam setiap pemerhatian berikut. SP1.1.1

TP1

Pemerhatian Deria terlibat
(a) Aiskrim ini sejuk dan berasa manis. Rasa

Pendengaran

Sentuhan

(b) Bola ragbi ini keras dan berbentuk bujur.

Penglihatan
Sentuhan

Hidu

(c) Sabun mandi ini wangi dan berwarna kuning. SAMPEL
Pendidikan Sivik
Pendengaran
Hidu

Penglihatan

(d) Burung kakak tua yang berwarna hijau ini bernyanyi Pendengaran
dengan sangat merdu. Penglihatan

1 Rasa

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UNIT 1: Kemahiran Saintifik

• Tema: Inkuiri dalam Sains

PBD KEMAHIRAN PROSES SAINS Buku Teks: m.s. 2 – 5
Rajah di bawah menunjukkan beberapa objek.
Video Tutorial

Tembikai Bola sepak Sel kering Gelas Guli Lilin

(a) Nyatakan bagaimana kamu mengelaskan objek-objek di atas. SP1.1.6

TP1 Mengelaskan mengikut bentuk

(b) Kelaskan objek-objek di atas di dalam jadual di bawah. SP1.1.2

TP2
TP3 Objek berbentuk sfera Objek berbentuk silinder

Tembikai Sel kering
Bola sepak Lilin
Guli Gelas

(c) Kamu diberikan sebatang pensel seperti di bawah.

i. Kamu ingin mengukur panjang pensel tersebut. Tandakan ( ✓ ) pada alat
TP1 pengukuran yang paling sesuai digunakan. SP1.1.3

Klip kertas
SAMPEL
✓ Pembaris

Benang

ii. Jika kamu diberikan pula sebiji getah pemadam, ramalkan panjang pemadam 2
TP2 itu jika dibandingkan dengan panjang pensel yang telah kamu ukur itu. SP 1.1.5

Pemadam lebih pendek berbanding pensel.//Panjang pemadam kurang

berbanding panjang pensel.

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UNIT 1: Kemahiran Saintifik

• Tema: Inkuiri dalam Sains

PBD KEMAHIRAN PROSES SAINS, MENTAFSIR DATA Buku Teks: m.s. 2 – 5, 8 – 9
Senarai di bawah menunjukkan beberapa objek.

Paku Kertas Klip kertas Guli

(a) Objek-objek di atas telah dikelaskan kepada dua kumpulan. Lengkapkan peta
TP2 pokok di bawah dengan jawapan yang betul. SP1.1.2

Tindakan magnet ke atas objek

Dapat ditarik Tidak dapat ditarik

Paku Kertas
Klip kertas Guli

(b) Berikan alasan bagi jawapan kamu di (a). SP1.1.4 KBAT Menganalisis

TP2 Paku dan klip kertas diperbuat daripada logam, manakala kertas dan guli

diperbuat daripada bukan logam.

(c) Satu lagi penyiasatan berkaitan magnet telah dijalankan. Jadual di bawah
TP4 menunjukkan hasil penyiasatan tersebut.
SAMPEL
Saiz magnet Bilangan paku tekan yang ditarik oleh magnet

Kecil 4

Sederhana 9

Besar 14

Berdasarkan hasil penyiasatan yang ditunjukkan dalam jadual di atas, magnet

yang manakah paling kuat? SP1.1.8 KBAT Menganalisis

Magnet besar

3

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UNIT 1: Kemahiran Saintifik

• Tema: Inkuiri dalam Sains

PBD MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA,

MENTAFSIR DATA, MENDEFINISI SECARA OPERASI Buku Teks: m.s. 6 – 11

Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan bagi mengkaji kadar
pernafasan seorang murid yang telah menjalankan tiga aktiviti yang berbeza.

Aktiviti Bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit

40

Berlari perlahan

30

Berjalan

20

Menonton televisyen

(a) Nyatakan definisi secara operasi bagi kadar pernafasan berdasarkan jadual di
TP5 atas. SP1.1.9

Bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit.
SAMPEL
(b) Berdasarkan keputusan penyiasatan di atas, nyatakan apakah hubungan antara
TP5 bilangan naik dan turun dada dalam satu minit bagi ketiga-tiga aktiviti tersebut? SP1.1.7

Bilangan naik dan turun dada dalam satu minit bagi aktiviti yang berbeza,

adalah berbeza.//Aktiviti yang berbeza menghasilkan bilangan naik dan turun

dada dalam satu minit yang berbeza.

(c) Mengapakah bilangan naik dan turun dada dalam satu minit bagi aktiviti 4
TP2 menonton televisyen adalah paling rendah? SP1.1.8

Aktiviti menonton televisyen merupakan aktiviti yang tidak cergas di mana

peparu tidak memerlukan udara yang lebih.

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UNIT 1: Kemahiran Saintifik

• Tema: Inkuiri dalam Sains

PBD MENDEFINISI SECARA OPERASI, MENGAWAL Buku Teks: m.s. 10 – 14
PEMBOLEH UBAH

Sekumpulan murid telah diminta untuk menjalankan satu penyiasatan ke atas
pertumbuhan anak pokok kacang hijau dalam masa dua minggu. Rajah di bawah
menunjukkan keadaan anak pokok pada hari ke-2. Anak pokok itu disiram setiap
hari.

Anak pokok
kacang hijau

(a) Apakah definisi secara operasi pertumbuhan anak pokok kacang hijau? SP1.1.9
TP3 Pertambahan ketinggian anak pokok kacang hijau.

(b) Apakah definisi secara operasi lain bagi pertumbuhan anak pokok kacang hijau.
TP4 Tandakan ( ✓ ) pada jawapan yg betul. SP1.1.9

Warna daun anak pokok kacang hijau

✓ Ukurlilit batang anak pokok kacang hijau

✓ Bilangan daun anak pokok kacang hijau

(c) Nyatakan SP1.1.10
TP3 i. pemboleh ubah dimanipulasi:

Hari

ii. pemboleh ubah bergerak balas:
Ketinggian anak pokok kacang hijau

(d) Nyatakan dua pemboleh ubah malar. SP1.1.10
TP4 1. Jenis anak pokok
5 2. Kehadiran air
SAMPEL

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UNIT 1: Kemahiran Saintifik

• Tema: Inkuiri dalam Sains

Video Tutorial PBD MENGAWAL PEMBOLEH UBAH, MEMBUAT HIPOTESIS Buku Teks: m.s. 12 – 15

Rajah di bawah menunjukkan dua ekor arnab, L dan M yang dipelihara
oleh Pak Din.

LM

(a) Apakah yang boleh kamu katakan tentang kedua-dua ekor arnab tersebut? SP1.1.1
TP5 Arnab L lebih kecil berbanding arnab M.//Saiz arnab L kurang berbanding

saiz arnab M.

(b) Pada pendapat kamu, mengapakah arnab M lebih besar daripada arnab
TP4 L? SP1.1.4

Arnab M mendapat lebih banyak makanan.//Arnab M mendapat makanan

yang lebih berkualiti.

(c) Berdasarkan jawapan kamu di (b), bina satu hipotesis. SP1.1.11
TP2 Lebih banyak makanan yang diperoleh, lebih besar saiz arnab.

(d) Padankan pemboleh ubah dengan maklumat yang betul. SP1.1.10

TP4

Pemboleh ubah Maklumat
SAMPEL
Pemboleh ubah dimanipulasi Warna bulu arnab

Pemboleh ubah bergerak balas Kualiti/Jumlah/Kualiti
makanan

Saiz arnab

6

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

Tema: Inkuiri dalam Sains

PRAKTIS KE ARAH UPSR 1

Kertas 1

Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan, A, B, C dan D.
Pilih jawapan yang betul.
SAMPEL
UPSR KEMAHIRAN PROSES SAINS Kuiz Digital3. Rajah 1 menunjukkan ukuran
panjang sebuah buku yang diukur
1. Maklumat di bawah menunjukkan menggunakan klip kertas.
pemerhatian bagi suatu penyiasatan.

Ayam goreng berbau busuk Rajah 1 tiga
selepas dibiarkan di atas meja
selama lima hari. Berapakah jumlah panjang
buah buku yang sama?
Apakah deria yang digunakan untuk A 6 klip kertas
membuat pemerhatian di atas? B 12 klip kertas
A Hidu C 15 klip kertas
B Sentuhan D 20 klip kertas
C Penglihatan
D Pendengaran

2. Jadual 1 menunjukkan pemerhatian 4. Rajah 2 menunjukkan empat jenis
ke atas bilangan daun sebatang haiwan. Sarah ingin mengelaskan
anak pokok keembung mengikut haiwan-haiwan tersebut kepada dua
bilangan minggu. kumpulan iaitu kumpulan haiwan
berkaki dan haiwan tidak berkaki.
Minggu Bilangan daun

14

28

3X

4 16

Jadual 1

Ramalkan bilangan X. Rajah 2

KBAT Menganalisis

A3 Berapakah bilangan haiwan dalam
B6
C 12 kumpulan berkaki?
D 18
A4 B3

C2 D1

7

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UPSR MENGAWAL PEMBOLEH UBAH 7. Bina satu hipotesis bagi penyiasatan
ini.
5. Rajah 3 menunjukkan satu A Semakin bertambah minggu,
penyiasatan yang dijalankan oleh semakin bertambah berat anak
sekumpulan murid untuk mengkaji ayam.
tentang kadar penyerapan oleh B Semakin bertambah minggu,
span yang berbeza. semakin berkurang berat anak
ayam.
Span C Semakin berkurang minggu,
semakin bertambah berat anak
Air ayam.
D Semakin berkurang minggu,
Rajah 3 semakin berkurang berat anak
ayam.
Apakah pemboleh ubah dimanipulasi
dalam penyiasatan tersebut? 8. Berdasarkan keputusan penyiasatan,
A Saiz span berikan definisi secara operasi bagi
B Jenis span tumbesaran anak ayam.
C Isi padu air A Pertambahan bilangan anak
D Kadar serapan air ayam.
B Pertambahan jenis anak ayam.
Soalan 6 – 10 adalah berdasarkan C Pertambahan saiz reban anak
Jadual 2 di bawah. ayam.
D Pertambahan berat anak ayam.

UPSR MENTAFSIR DATA, 9. Berdasarkan keputusan pen-
MENDEFINISI SECARA yiasatan, pilih pernyataan yang
OPERASI, MEMBUAT betul.
HIPOTESIS, MENGEKSPERIMEN A Berat anak ayam paling rendah
pada minggu ke-3.
Jadual 2 di bawah menunjukkan B Berat anak ayam tidak berubah
berat anak ayam yang dicatatkan dari minggu pertama hingga
setiap minggu selama empat minggu minggu ke-4.
penyiasatan dijalankan. C Berat anak ayam paling tinggi
pada minggu ke-4.
D Berat anak ayam tidak menentu
dari minggu pertama hingga
minggu ke-4.
Minggu 1234 SAMPEL

Berat anak ayam (g) 20 30 40 50

Jadual 2

6. Apakah bentuk tafsiran data

yang sesuai selain dari bentuk 10. Antara yang berikut, yang
manakah TIDAK berkaitan dengan
yang ditunjukkan seperti di dalam mengeksperimen?
A Membuat hipotesis
Jadual 2? KBAT Menganalisis B Mengawal pemboleh ubah
C Membuat kesimpulan
A Lakaran D Membuat urutan

B Contengan

C Carta palang

D Carta pengelasan 8

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

Kertas 2
Tulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

UPSR MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

1. Rajah 1 di bawah menunjukkan dua anak pokok M dan N, selepas dua minggu
ditanam.

Anak pokok M Anak pokok N

Rajah 1

(a) Tulis satu pemerhatian mengenai penyiasatan ini.
Anak pokok N lebih tinggi/ besar berbanding anak pokok M//Bilangan

daun anak pokok N lebih banyak berbanding anak pokok M.
[1 markah]

(b) Berikan alasan berdasarkan pemerhatian kamu di 1(a). KBAT Menganalisis

Anak pokok N mendapat lebih banyak baja berbanding anak pokok M./

Anak pokok N mendapat cukup cahaya Matahari/air/ruang untuk bertumbuh.

[1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 1, lengkapkan jadual di bawah bagi mewakili keputusan
tersebut.

Anak pokok SAMPELBilangan daun Ketinggian
M 2 Rendah

N 6 Tinggi

[1 markah]

(d) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini?
i. Pemboleh ubah malar: Jenis anak pokok
ii. Pemboleh ubah bergerak balas: Ketinggian anak pokok, bilangan daun
anak pokok
[2 markah]

9

Nama: ..................................................... Kelas: ......................... Tarikh: .........................

UPSR MENGEKSPERIMEN

2. Amin telah menjalankan penyiasatan tentang beberapa jenis tanah. 200 mC air
telah dituang menerusi setiap jenis tanah tersebut. Isi padu air yang terkumpul
KLON
UPSR

2016 di dalam kelalang kon adalah seperti dalam Rajah 2.

Tanah liat Tanah pasir Tanah kebun

Air (20 mℓ) Air (60 mℓ) Air (40 mℓ)
Kelalang kon P Kelalang kon Q Kelalang kon R

Rajah 2

(a) Dalam penyiasatan ini, apakah…..
i. Pemboleh ubah yang dimanipulasi: Jenis tanah
ii. Pemboleh ubah bergerak balas: Isi padu air yang terkumpul di
dalam kelalang kon.

[2 markah]

(b) Bina hipotesis berdasarkan pemboleh ubah yang kamu nyatakan di 2(a).
Semakin banyak ruang udara di dalam jenis tanah, semakin banyak isi

padu air yang dapat dikumpul di dalam kelalang kon.

[1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 2, berikan inferens tentang isi padu air yang terkumpul

selepas melalui tanah pasir. KBAT Menganalisis
SAMPEL
Tanah pasir mempunyai rongga/ruang udara yang lebih banyak berbanding

tanah liat dan tanah kebun.

[1 markah]

(d) Apakah tujuan penyiasatan di atas?
Untuk menyiasat hubungan antara jenis tanah dengan isi padu air yang

terkumpul di dalam kelalang kon.
[1 markah]

10

JAWAPAN

UNIT 1: Kemahiran Saintifik Kertas 2
1. (a) Anak pokok N lebih tinggi/besar berbanding anak
Muka Surat 1 pokok M//Bilangan daun anak pokok N lebih
(a) Rasa, Pendengaran banyak berbanding anak pokok M.
(b) Penglihatan, Sentuhan (b) Anak pokok N mendapat lebih banyak baja
(c) Hidu, Penglihatan berbanding anak pokok M/ Anak pokok N mendapat
(d) Pendengaran, Penglihatan cukup cahaya Matahari/air/ruang untuk bertumbuh

Muka Surat 2 (c) Anak pokok Bilangan daun Ketinggian
(a) Mengelaskan mengikut bentuk
M 2 Rendah
(b) Objek berbentuk sfera Objek berbentuk silinder
N 6 Tinggi
Tembikai Sel kering
Bola sepak Lilin (d) i. Jenis anak pokok
Guli Gelas ii. Ketinggian anak pokok, bilangan daun anak pokok

(c) i. Pembaris 2. (a) i. Jenis tanah
ii. Pemadam lebih pendek berbanding pensel//Panjang ii. Isi padu air yang terkumpul di dalam kelalang kon
pemadam kurang berbanding panjang pensel
(b) Semakin banyak ruang udara di dalam jenis tanah,
Muka Surat 3 semakin banyak isi padu air yang dapat dikumpul
(a) Magnet besar di dalam kelalang kon
(b) Dapat ditarik: Paku, Klip kertas
(c) Tanah pasir mempunyai rongga/ruang udara yang
Tidak dapat ditarik: Kertas, Guli lebih banyak berbanding tanah liat dan tanah kebun
(c) Paku dan klip kertas diperbuat daripada logam,
(d) Untuk menyiasat hubungan antara jenis tanah dengan
manakala kertas dan guli diperbuat daripada bukan isi padu air yang terkumpul di dalam kelalang kon.
logam.
UNIT 2: Manusia
Muka Surat 4
(a) Bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit. Muka Surat 11 Q: Trakea R: Peparu
(b) Bilangan naik dan turun dada dalam satu minit bagi (a) P: Hidung
(b)
aktiviti yang berbeza adalah berbeza//Aktiviti yang
berbeza menghasilkan bilangan naik dan turun dada P: Hidung
dalam satu minit yang berbeza.
(c) Aktiviti menonton televisyen merupakan aktiviti yang Q: Trakea
tidak cergas di mana peparu tidak memerlukan udara
yang lebih. R: Peparu Laluan udara semasa
menarik nafas
Muka Surat 5 Laluan udara semasa
(a) Pertambahan ketinggian anak pokok kacang hijau. menghembus nafas
(b) Ukurlilit batang anak pokok kacang hijau
(c) Semasa menarik nafas, udara yang disedut masuk
Bilangan daun anak pokok kacang hijau mengandungi lebih oksigen dan dada menaik. Semasa
(c) i. Hari menghembus nafas, udara yang dihembus keluar
mengandungi lebih karbon dioksida dan dada menurun.
ii. Ketinggian anak pokok kacang hijau SAMPEL
(d) 1. Jenis anak pokok Muka Surat 12 Menarik nafas Menghembus
(a) Aktiviti nafas
2. Kehadiran air
Pergerakan i. Naik i. Turun
Muka Surat 6 dada ii. Mengembang ii. Mengempis
(a) Arnab L lebih kecil berbanding arnab M.//Saiz arnab L
Laluan Hidung → trakea Peparu → trakea
kurang berbanding saiz arnab M. udara → peparu → hidung
(b) Arnab M mendapat lebih banyak makanan.//Arnab M
Kandungan Lebih Kurang
mendapat makanan yang lebih berkualiti. oksigen oksigen oksigen
(c) Lebih banyak makanan yang diperoleh, lebih besar saiz
Kandungan Kurang karbon Lebih karbon
arnab. karbon dioksida dioksida
(d) Pemboleh ubah dimanipulasi: Kualiti/Jumlah/Kualiti dioksida

makanan
Pemboleh ubah bergerak balas: Saiz arnab

PRAKTIS KE ARAH UPSR 1

Kertas 1

111 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A (b) Bilangan pergerakan dada turun dan naik dalam seminit.
9. C 10. D
6. C 7. A 8. D

UNIT TEMA: Inkuiri dalam Sains

1 KEMAHIRAN SAINTIFIK

NOTA PINTAR

Kemahiran Proses Sains

1. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa melakukan penyiasatan
atau eksperimen.

2. Kemahiran proses sains membantu kita memahami objek dan persekitaran secara saintifik.
3. Kemahiran proses sains melibatkan 12 elemen yang perlu dikuasai oleh setiap murid

apabila menjalankan penyiasatan atau eksperimen.
4. 12 elemen di dalam kemahiran proses sains yang perlu difahami oleh setiap murid

ditunjukkan oleh carta bulatan di bawah.

Mengeksperimen Memerhati

Membuat hipotesis 12 1

11 Mengelas

2

Mengawal 10 Mengukur dan
pemboleh ubah 3 menggunakan
nombor

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Mendefinisi 9 4
secara operasi
Membuat inferens

8 5
6 Meramal

Berkomunikasi
Mentafsir data 7 SAMPEL

Menggunakan
perhubungan
ruang dan masa

N1

Judul-judul
dalam siri ini

Bagi memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah KSSR/
dan Pentaksiran Pusat seperti yang digariskan oleh KSSR SEMAKAN
Kementerian Pendidikan Malaysia, siri Mesra Digital KSSR
ini dirancang dan digubal agar menepati kehendak Subjek / Tahun 123456
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP)
baik dari segi latihan mahupun penilaian yang disediakan. Bahasa Melayu
Malah siri ini bersifat Mesra PBD dengan menyediakan English
garisan bertebuk/gunting bagi memudahkan urusan Matematik
pemfailan bahan eviden. Selain itu, kandungannya dibina Sains
berdasarkan kehendak Dokumen Standard Kurikulum Sejarah
dan Pentaksiran (DSKP), buku teks, format pentaksiran, Pendidikan Islam
dan objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Tulisan Jawi
(PPPM) 2013 – 2025. Bahasa Arab
Pendidikan Moral
Elemen-elemen ini digabungjalinkan dengan Kemahiran Pendidikan Jasmani dan
Berfikir Aras Tinggi (KBAT); i-THINK; Sains, Teknologi, Pendidikan Kesihatan
Kejuruteraan, Kesenian, Matematik (STEAM); Pembelajaran Pendidikan Kesihatan
Abad Ke-21 (PAK-21); Modul Pendidikan Sivik; Modul Reka Bentuk dan Teknologi
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya; nota dan praktis bagi Pendidikan Muzik
memastikan murid dapat menguasai silibus dan pelajaran. Pendidikan Seni Visual
Persembahannya pula diolah secara integrasi untuk
memudahkan murid memahami kesemua elemen yang Peneraju Teknologi
diterapkan dalam siri ini. Pendidikan Digital

Siri ini turut dilengkapi dengan elemen Mesra Digital Bahan Tambahan
dan Mesra Google Classroom seperti video tutorial, video, Digital
pautan digital, praktis digital, praktis ekstra digital, audio,
interaktif 3D, dan sebagainya yang bersesuaian dengan • Video Tutorial
transformasi pendidikan seperti yang termaktub dalam • Interaktif 3D
PPPM 2013 – 2025. Dengan persembahan Mesra PBD, • Pautan Digital
Mesra Google Classroom, Mesra Digital serta pendekatan • Praktis Digital
secara dinamik, holistik, inovatif, dan kreatif ini, siri Mesra • Praktis Ekstra Digital
Digital KSSR diharapkan dapat melahirkan murid yang • Kuiz Digital
dapat menguasai pelajaran dan kemahiran tanpa GBK21RSA4SAMPEL
bergantung pada elemen konvensional semata-mata. 3 Langkah Mudah untuk
Mengakses Aplikasi Mesra Digital KSSR

1 IMBAS kod QR & MUAT TURUN 2 LANCARKAN aplikasi

aplikasi MODUL AKTIVITI MODUL AKTIVITI
MESRA DIGITAL KSSR daripada MESRA DIGITAL
KSSR

SASBADI SDN. BHD. 198501006847 (139288–X) 3 IMBAS kod QR pada halaman yang terpilih untuk

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178 (1022660-T)) mengakses Bahan Tambahan Digital yang disediakan.

Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1, ISBN 978-983-77-1960-6
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Modul Aktiviti Mesra Digital Pendidikan Kesihatan (Naskhah Murid) Tahun 6 KSSR
Next Book
1605088336862_คณิตศาสตร์พื้นฐาน-ค23101-1-แปลง