The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2020-12-07 04:10:30

Formula A+ Ekonomi Tingkatan 5

FORMULA A+ EKONOMI TING 5

Keywords: Sasbadi,workbook,KSSM,FormulaA+

Modul Aktiviti SASBADI

Ekonomi TINGKATAN

Theng Kock Leing

Pakej PdPc KSSM
Komprehensif!
DJAISWEDAIAPKAANN
FOKUS PdPc
PSBPDM&
• PAK-21

PENERAPAN HOLISTIK

• KBAT | i-THINK

EKSKLUSIF > IMBAS KOD QR UNTUK MENGAKSESSAMPEL
BAHAN TAMBAHAN DIGITAL

MESRA PDPC PAUTAN
MESRA PANTAS

TEKNOLOGI

KANDUNGAN

BAB Aktiviti BAB Aktiviti

1 PERANAN KERAJAAN 1 – 13 3 ALAT DASAR EKONOMI 29 – 46
DALAM EKONOMI

REVISI SPM REVISI SPM
3.1 Dasar Fiskal
1.1 Peranan Kerajaan sebagai Pengeluar dan Majikan 3.2 Hasil Kerajaan
3.3 Perbelanjaan Kerajaan
1.2 Peranan Kerajaan untuk Mencapai Objektif 3.4 Belanjawan Negara
Makroekonomi 3.5 Dasar Kewangan
3.6 Kesan Alat Dasar Ekonomi terhadap Objektif
1.3 Peranan Kerajaan dalam Mengawal Selia Pengeluar
dan Eksternaliti Negatif Makroekonomi Negara

1.4 Matlamat Kerajaan untuk Menjaga Kebajikan
Masyarakat dan Meningkatkan Kemakmuran Negara

MODUL PBD: PRAKTIS DSKP MODUL PBD: PRAKTIS DSKP
Soalan Struktur Soalan Struktur

PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1 PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1
Soalan Objektif Soalan Objektif

PRAKTIS FORMATIF: Kertas 2 PRAKTIS FORMATIF: Kertas 2
Soalan Esei Soalan Esei

FOKUS KBAT FOKUS KBAT

BAB Aktiviti BAB Aktiviti

2 PENUNJUK EKONOMI 14 – 28 4 GLOBALISASI 47 – 53

REVISI SPM SAMPEL REVISI SPM 9/3/19 4:42 PM
2.1 Indeks Harga Pengguna (IHP) 4.1 Ciri-ciri Globalisasi
2.2 Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 4.2 Syarikat Multinasional
2.3 Pengangguran 4.3 Faktor Penggalak Globalisasi
2.4 Pertumbuhan Ekonomi 4.4 Pelaburan Langsung Asing

MODUL PBD: PRAKTIS DSKP MODUL PBD: PRAKTIS DSKP
Soalan Struktur Soalan Struktur

PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1 PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1
Soalan Objektif Soalan Objektif

PRAKTIS FORMATIF: Kertas 2 PRAKTIS FORMATIF: Kertas 2
Soalan Esei Soalan Esei

FOKUS KBAT FOKUS KBAT

(iii)

00 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd iii

BAB Aktiviti PRAKTIS FORMATIF: Kertas 2
Soalan Esei
5 PERDAGANGAN 54 – 67
ANTARABANGSA FOKUS KBAT

REVISI SPM

5.1 Sebab-sebab Perdagangan Antarabangsa

5.2 Kepentingan Perdagangan Antarabangsa BAB

5.3 Sekatan Perdagangan Antarabangsa 7 KADAR PERTUKARAN Aktiviti
ASING
5.4 Liberalisasi Perdagangan 83 – 98

5.5 Blok Ekonomi dan Perjanjian Perdagangan

MODUL PBD: PRAKTIS DSKP REVISI SPM
Soalan Struktur
7.1 Pertukaran Asing
PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1
Soalan Objektif 7.2 Pengiraan Kadar Pertukaran Asing

PRAKTIS FORMATIF: Kertas 2 7.3 Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan
Soalan Esei Penawaran Mata Wang Asing

FOKUS KBAT 7.4 Analisis Penentuan dan Perubahan Kadar
Pertukaran Asing

7.5 Kesan Perubahan Kadar Pertukaran Asing terhadap
Eksport dan Import

MODUL PBD: PRAKTIS DSKP
Soalan Struktur

BAB Aktiviti PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1
Soalan Objektif
6 IMBANGAN 68 – 82
PEMBAYARAN PRAKTIS FORMATIF: Kertas 2
Soalan Esei
REVISI SPM

6.1 Komposisi Dagangan dan Arah Aliran Perdagangan FOKUS KBAT
Malaysia

6.2 Imbangan Pembayaran

6.3 Akaun Semasa dalam Imbangan Pembayaran

6.4 Defisit dan Lebihan Akaun Semasa KERTAS MODEL SPM 99 – 110
JAWAPAN 111 – 136
MODUL PBD: PRAKTIS DSKP
Soalan Struktur

PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1 SAMPEL
Soalan Objektif

(iv)

00 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd iv 9/3/19 4:42 PM

BAB

1 PERANAN KERAJAAN DALAM EKONOMI

1. Peranan kerajaan dalam ekonomi ialah: v. Barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan
(a) sebagai pengeluar dan majikan; oleh monopoli semula jadi tiada persaingan
(b) untuk mencapai objektif makroekonomi; pengeluaran tetapi ada pengecualian
(c) mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. penggunaan.

Peranan Kerajaan sebagai Pengeluar dan Majikan vi. Contoh monopoli semula jadi kerajaan ialah
Telekom Malaysia Berhad (TM), Indah Water
1. Kerajaan ialah unit ekonomi yang melaksanakan Konsortium Sdn. Bhd., Keretapi Tanah Melayu
aktiviti ekonomi yang bermatlamat untuk (KTM), dan Prasarana Malaysia Berhad, Transit
mewujudkan pembangunan seimbang dengan Aliran Massa (MRT).
memberi penekanan kepada pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan rakyat. vii. Ciri-ciri pasaran monopoli semula jadi:
• mempunyai satu firma sahaja di pasaran
2. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan pendapatan atau industri;
negara dan kapasiti input pengeluaran. • tidak ada pengganti bagi keluaran atau
perkhidmatan;
3. Kesejahteraan rakyat pula berkait rapat dengan taraf • menetapkan harga di pasaran;
dan kualiti hidup yang merangkumi aspek seperti • tidak ada kebebasan keluar masuk firma
penjagaan kesihatan yang berkualiti, perumahan mampu lain ke dalam pasaran kerana halangan
milik, peningkatan keselamatan dan ketenteraman undang-undang, kos modal yang tinggi, dan
awam, penambahbaikan perkhidmatan kecemasan, pemilikan input pengeluaran tertentu.
pengukuhan integrasi sosial dan perpaduan, serta
penyertaan yang meluas dalam bidang sukan. 5. Peranan kerajaan sebagai majikan
(a) Kerajaan menawarkan peluang pekerjaan
4. Peranan kerajaan sebagai pengeluar terutamanya dalam sektor perkhidmatan awam.
(a) Menyediakan barang awam (b) Antara contoh pekerjaan dalam perkhidmatan
i. Barang awam ialah barang dan perkhidmatan awam ialah tentera, polis, guru, jururawat, dan
yang tiada pengecualian dan tiada persaingan doktor.
daripada penggunaan oleh individu. (c) Perbelanjaan kerajaan terhadap bayaran
ii. Barang awam dikeluarkan untuk faedah emolumen (gaji) kepada penjawat awam akan
masyarakat tanpa dikenakan bayaran. meningkatkan kuasa beli dan taraf hidup serta
iii. Contoh barang awam ialah rumah api, menjana peningkatan pendapatan negara.
pertahanan, lampu jalan, jalan raya, bomba, (d) Selain daripada gaji, kerajaan juga menawarkan
dan sistem kawalan banjir. pelbagai faedah sampingan kepada penjawat
(b) Menyediakan barang sosial awam seperti yang berikut.
i. Barang sosial ialah barang dan perkhidmatan i. Kemudahan pinjaman perumahan dan kereta
yang memberi manfaat terbesar kepada apabila semua syarat dipenuhi
masyarakat. ii. Elaun perumahan dan elaun sara hidup
ii. Contoh barang sosial ialah loji pembersihan iii. Gratuiti dan pencen semasa atau selepas
air, pendidikan percuma, dan perkhidmatan bersara
kesihatan. iv. Cuti bersalin selama tiga bulan
(c) Monopoli semula jadi kerajaan v. Imbuhan tetap khidmat awam
i. Kerajaan merupakan monopoli semula jadi vi. Cuti tahunan
kerana pengeluaran barang dan perkhidmatan
melalui firma berkaitan kerajaan (GLC) akan Peranan Kerajaan untuk Mencapai Objektif
dikawal secara langsung oleh kerajaan Makroekonomi
Malaysia.
ii. Monopoli semula jadi melibatkan kos tetap 1. Makroekonomi merupakan kajian ekonomi sebuah
atau modal yang tinggi untuk memenuhi negara secara menyeluruh atau secara agregat dari
tanggungjawab sosial kerajaan terhadap segi pendapatan negara, guna tenaga, pengangguran,
masyarakat. tingkat harga umum (inflasi) dan imbangan
iii. Pihak swasta tidak mampu untuk membiayai pembayaran.
pengeluaran barang dan perkhidmatan. SAMPEL
iv. Harga barang dan perkhidmatan yang rendah.

1

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 1 9/4/19 8:28 AM

2. Objektif makroekonomi ialah untuk memaksimumkan (c) daya saing negara merosot;
kebajikan masyarakat yang meliputi aspek: (d) mengurangkan eksport;
(a) guna tenaga penuh; (e) memburukkan imbangan pembayaran.
(b) kestabilan harga; 7. Deflasi ialah penurunan tingkat harga umum secara
(c) pertumbuhan ekonomi; berterusan dan menyebabkan:
(d) kestabilan imbangan pembayaran. (a) keuntungan dan pelaburan firma berkurang;
(b) pendapatan negara merosot;
Guna Tenaga Penuh (c) ekonomi mengalami kemelesetan;
1. Guna tenaga penuh bermaksud keadaan apabila kadar (d) pengangguran berleluasa.

pengangguran berada pada paras kurang daripada Pertumbuhan Ekonomi
4%. 1. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan
2. Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan
sanggup bekerja tetapi belum mendapat kerja. pendapatan negara atau keluaran negara dalam
3. Guna tenaga ialah tenaga buruh yang sedang bekerja sebuah negara pada suatu tahun berbanding dengan
untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. tahun sebelumnya.
4. Oleh itu, rumus pengangguran dapat ditulis seperti 2. Sesebuah negara ingin mencapai pertumbuhan
yang berikut. ekonomi yang tinggi.
3. Kesan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau ekonomi
Pengangguran = Tenaga buruh – Guna tenaga berkembang:
i. peluang pekerjaan bertambah atau pengangguran
5. Pengangguran yang tinggi atau guna tenaga yang
rendah akan menyebabkan: berkurang;
i. ketidakcekapan dalam pengeluaran; ii. pendapatan individu atau isi rumah bertambah;
ii. pembaziran sumber ekonomi; iii. pengurangan kadar kemiskinan;
iii. individu hilang punca pendapatan; iv. pendapatan negara dan pendapatan per kapita
iv. pendapatan negara rendah;
v. masalah kewangan menjejaskan kesejahteraan bertambah;
keluarga; v. taraf hidup masyarakat meningkat.
vi. ketidakstabilan politik dan sosial.
Kestabilan Imbangan Pembayaran
6. Kesan apabila objektif guna tenaga penuh tercapai: 1. Imbangan pembayaran ialah penyata yang merekodkan
i. kapasiti pengeluaran atau jumlah keluaran
maksimum; aliran masuk wang dan aliran keluar wang kesan
ii. tenaga buruh digunakan secara optimum atau daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh
cekap; setahun.
iii. pendapatan negara bertambah dan kuasa beli 2. Jenis imbangan pembayaran:
masyarakat meningkat;
iv. jumlah permintaan bertambah dan taraf hidup Imbangan pembayaran
masyarakat meningkat.

Kestabilan Harga Imbangan pembayaran Imbangan pembayaran
defisit lebihan
1. Kestabilan harga ingin dicapai bertujuan untuk
mengekalkan kestabilan kuasa beli dan kos sara hidup keadaan apabila aliran keadaan apabila aliran
rakyat. masuk wang dari masuk wang dari
luar negara kurang luar negara melebihi
2. Tingkat harga umum yang stabil menunjukkan keadaan daripada aliran keluar aliran keluar wang ke
harga purata barang mengalami perubahan pada wang ke negara lain negara lain
kadar yang rendah. SAMPEL
3. Sesebuah negara ingin mencapai imbangan
3. Kestabilan harga menyebabkan harga input pengeluaran pembayaran lebihan yang memuaskan dan
rendah dan stabil serta menggalakkan peningkatan mengelakkan imbangan pembayaran kurangan atau
pelaburan dan keuntungan firma. defisit.

4. Pelaburan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan 4. Kesan imbangan pembayaran defisit:
peningkatan pendapatan negara. Daya saing negara (a) rizab pertukaran asing berkurang;
meningkat dan seterusnya meningkatkan eksport (b) mata wang tempatan susut nilai berbanding
dan imbangan pembayaran bertambah baik. dengan mata wang asing;
(c) pengangguran bertambah;
5. Ketidakstabilan harga merujuk kepada keadaan (d) kegiatan ekonomi merosot.
ekonomi yang mengalami inflasi atau deflasi
(kemelesetan ekonomi).

6. Inflasi bermaksud peningkatan harga umum secara
berterusan dan menyebabkan:
(a) kuasa beli masyarakat jatuh;
(b) kos sara hidup meningkat;

2

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 2 9/4/19 8:28 AM

5. Kesan apabila objektif imbangan pembayaran lebihan ii. Kerajaan menentukan dan mengenal pasti
tercapai: perletakan kawasan perindustrian, dan
(a) rizab pertukaran asing di bank pusat bertambah; perumahan untuk meminimumkan kesan
(b) pelaburan langsung asing dan pelaburan portfolio eksternaliti negatif.
dalam negara bertambah;
(c) mata wang tempatan naik nilai kerana permintaan iii. Agensi-agensi kerajaan memantau aktiviti
mata wang tempatan bertambah; pengeluaran firma dari semasa ke semasa
(d) pengurangan pengangguran dalam negara; untuk memastikan firma mematuhi peraturan
(e) kegiatan ekonomi semakin berkembang pesat. kualiti alam sekitar.

Peranan Kerajaan dalam Mengawal Selia iv. Kerajaan telah memperkenalkan Akta Kualiti
Pengeluar dan Eksternaliti Negatif Alam Sekeliling 1974 yang memberi tumpuan
kepada isu-isu pencemaran domestik.
1. Terdapat tiga cara kerajaan mengawal selia pengeluar
dan eksternaliti negatif, iaitu melalui: v. Kerajaan mengambil langkah meningkatkan
(a) undang-undang dan peraturan; penggunaan tenaga baharu iaitu sumber
(b) subsidi; tenaga yang bersih dan mesra alam seperti
(c) cukai. solar fotovoltaik, biojisim, biogas dan hidro
mini. Pengurangan penggunaan arang batu
dapat merendahkan pengeluaran karbon ke
udara.

Undang-undang dan Peraturan Subsidi
1. Subsidi ialah bantuan kewangan yang diberikan
1. Pengeluar yang bersabit kesalahan melanggar
peraturan boleh dikenakan hukuman denda. oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan dengan
(a) Mengawal eksploitasi pengguna tujuan untuk mengurangkan kos pengeluaran dan
i. Sesetengah harga barang penggunaan dikawal menstabilkan harga di pasaran.
oleh kerajaan. Pengeluar tidak dibenarkan (a) Mengawal eksploitasi pengguna
menaikkan atau menurunkan harga barang
tersebut tanpa kebenaran kerajaan. i. Pemberian subsidi kerajaan kepada pengeluar
ii. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan tempatan akan menurunkan kos pengeluaran
(2011) melindungi pengguna daripada peniaga firma.
yang menjual barang dengan harga yang tinggi
dan tidak munasabah bagi tujuan mengaut ii. Pengeluar tempatan akan menurunkan harga
keuntungan yang berlebihan. barang di pasaran dan mengekalkan margin
iii. Contoh barang penggunaan ialah gula, susu, keuntungan.
garam, tepung gandum, dan minyak masak.
iv. Di bawah dasar harga, kerajaan menetapkan iii. Oleh itu pengguna membeli barang dengan
harga maksimum dan harga minimum. harga yang lebih rendah.
v. Harga maksimum adalah harga yang lebih
rendah daripada harga keseimbangan pasaran. (b) Mengawal kesan eksternaliti negatif
vi. Manakala harga minimum adalah harga yang i. Kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar
lebih tinggi daripada harga keseimbangan tempatan yang mengeluarkan produk dan
pasaran. teknik pengeluaran mesra alam serta
vii. Kerajaan juga mengenakan kuota untuk pelaburan teknologi hijau.
mengehadkan penawaran suatu barang pada ii. Keadaan ini dapat menurunkan kos modal
suatu tingkat harga tertentu. yang tinggi.
viii.Pengeluar mesti mematuhi piawaian peraturan
Penggredan, Pembungkusan, dan Pelabelan (3P). Cukai
ix. Kerajaan menggalakkan persaingan sihat antara 1. Cukai ialah satu mekanisme bagaimana kerajaan
firma dengan melaksanakan Akta Persaingan
2010 untuk melarang perjanjian anti- mengutip hasil daripada individu dan syarikat untuk
persaingan. Akta ini menjadi satu mekanisme melaksanakan projek pembangunan awam demi
penting dalam mengawal selia sebarang kesejahteraan rakyat.
bentuk perniagaan oleh peniaga agar mereka (a) Mengawal eksploitasi pengguna
dapat bersaing di pasaran secara beretika, dan
memberikan manfaat kepada pengguna. i. Kerajaan akan mengenakan cukai yang tinggi
x. Pengeluar diwajibkan untuk mempamerkan ke atas barang yang memudaratkan kesihatan
logo pada produknya seperti logo Halal dan pengguna seperti rokok dan minuman keras.
logo SIRIM.
(b) Mengawal kesan eksternaliti negatif ii. Pengenaan cukai oleh kerajaan akan menaikkan
i. Kerajaan mengawal pengeluaran lesen kos pengeluaran firma dan penawaran barang
perniagaan bagi firma yang melakukan berkurang pada pelbagai tingkat harga.
eksternaliti negatif seperti pencemaran.
(b) Mengawal kesan eksternaliti negatif
i. Kerajaan mengenakan cukai ke atas
pengeluaran barang dan perkhidmatan yang
mencemarkan alam sekitar.
ii. Cukai akan menaikkan kos pengeluaran firma
dan menyebabkan firma lebih bertanggungjawab
terhadap alam sekitar.
SAMPEL
3

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 3 9/4/19 8:28 AM

Matlamat Kerajaan untuk Menjaga Kebajikan kebajikan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran
Masyarakat dan Meningkatkan Kemakmuran Negara negara.
1. Ketiga-tiga peranan kerajaan adalah saling berhubung 2. Jadual di bawah ini menunjukkan analisis hubung kait
antara ketiga-tiga peranan kerajaan.
kait bagi mencapai matlamat kerajaan untuk menjaga

A Sebagai pengeluar dan majikan B Mencapai objektif makroekonomi
• Barang awam • Guna tenaga penuh
• Barang sosial • Pertumbuhan ekonomi
• Monopoli semula jadi • Imbangan pembayaran
• Kestabilan harga
Pautan Pantas
C Mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif
• Peraturan dan undang-undang
• Cukai
• Subsidi

MODUL PBD PRAKTIS DSKP

1 Nyatakan tiga peranan kerajaan dalam ekonomi. TP1
(a)
(b)
(c)

2 Huraikan peranan kerajaan dalam ekonomi dengan melengkapkan jadual di bawah ini. TP1 TP2

Peranan Kerajaan Huraian

(a) Sebagai pengeluar i. Sebagai pengeluar
dan majikan
• Kerajaan mengeluarkan dan .

• Barang awam ialah barang yang tiada dan tiada

seperti dan .

• Barang sosial ialah barang yang memberi terbesar

kepada seperti
SAMPEL
dan .
ii. Sebagai majikan

• Kerajaan menjadi majikan kepada seperti

dan .
iii. Melaksanakan monopoli semula jadi

• Harga barang keluaran monopoli semula jadi kerajaan adalah

lebih daripada harga keseimbangan pasaran

• Contoh barang keluaran monopoli semula jadi kerajaan ialah

, perkhidmatan
oleh Syarikat Telekom Malaysia Berhad.

4

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 4 9/4/19 8:28 AM

Peranan Huraian

(b) Untuk mencapai i. Guna tenaga penuh
objektif makro-
ekonomi • Kadar pengangguran daripada 4%

• Sumber ekonomi digunakan dengan

• Pendapatan negara dan rakyat.
ii. Kestabilan harga

• Kestabilan

• Perubahan harga purata pada kadar yang

• Daya saing dan pendapatan negara
iii. Pertumbuhan ekonomi

• Peluang pekerjaan atau pengangguran berkurang
• Pendapatan negara

• Taraf hidup masyarakat
iv. Kestabilan imbangan pembayaran

• Rizab antarabangsa

• Pelaburan langsung asing dan nilai mata wang

• Pendapatan negara

(c) Untuk mengawal i. Undang-undang dan peraturan
selia pengeluar dan
eksternaliti negatif • Mengawal pengguna dengan cara mewujudkan
peraturan dan akta.

• Mengawal kesan eksternaliti dengan cara

mengawal kesan pengeluaran dan memperkenalkan Akta Kualiti

Alam Sekeliling.

ii. Cukai

• Cukai yang dikenakan ke atas barang yang

memudaratkan kesihatan.

• Kerajaan mengenakan ke atas pengeluaran
yang mencemarkan alam sekitar.

iii. Subsidi
SAMPEL
• Bantuan yang diberi oleh kerajaan kepada
pengeluar tempatan.

• Tujuannya ialah untuk kos pengeluaran dan
menstabilkan harga di pasaran.

5

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 5 9/4/19 8:28 AM

3 Berikan contoh dasar, program, dan alat berkaitan dengan peranan kerajaan dalam ekonomi. TP3

Peranan Kerajaan Contoh Dasar, Program, dan Alat Berkaitan
(a) i. Sebagai pengeluar
Program kesihatan
ii. Sebagai majikan •

iii. Melaksanakan Program keselamatan
monopoli •
semulajadi •

(b) Untuk mencapai
objektif •
makroekonomi •

(c) Mengawal selia
pengeluar dan Dasar
eksternaliti negatif •

Alat dasar fiskal


Alat dasar kewangan

Peraturan/undang-undangSubsidi


Cukai


SAMPEL
6

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 6 9/4/19 8:28 AM

4 Jelaskan empat kesan jika tiada peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. TP5
(a)

(b)

(c)

(d)

5 Jelaskan empat kesan jika kerajaan tidak melaksanakan monopoli semula jadi. TP5
(a)

(b)

(c)

(d)

6 Jelaskan tiga kesan jika kerajaan tidak melaksanakan objektif mencapai tingkat guna tenaga penuh.

TP5

(a)

(b)

(c)

7 Apakah tiga kesan jika kerajaan tidak melaksanakan objektif mencapai kestabilan harga?SAMPELTP5
(a)
(b)
(c)

8 Nyatakan dua kesan jika kerajaan tidak melaksanakan objektif mencapai pertumbuhan ekonomi. TP5
(a)

(b)

7

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 7 9/4/19 8:28 AM

PRAKTIS FORMATIF Kertas 1 ANALISIS SOALAN SPM

Soalan Objektif Subtopik Tahun/Bilangan Soalan ’18

Arahan: Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat 1.1 Peranan Kerajaan sebagai Pengeluar dan Majikan –
jawapan pilihan. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan yang –
tepat atau yang paling sesuai. 1.2 Peranan Kerajaan Untuk Mencapai Objektif Makroekonomi Negara

1.3 Peranan Kerajaan dalam mengawal Selia Pengeluar dan Eksternaliti
Negatif

1.4 Matlamat Kerajaan untuk Menjaga Kebajikan Masyarakat dan
Meningkatkan Kemakmuran Negara

Peranan Kerajaan sebagai 4 Antara yang berikut, SAMPEL Peranan Kerajaan untuk
Pengeluar dan Majikan manakah perbezaan antara Mencapai Objektif
barang awam dengan barang Makroekonomi
1 Gambar di bawah ini sosial?
TP1 menunjukkan sejenis barang I Bayaran tidak dikenakan 7 Manakah yang merupakan
II Penawarannya adalah TP1 objektif makroekonomi?
dalam ekonomi. terhad
III Dikeluarkan oleh pihak A Pengangguran
%$/$, 32/,6 swasta B Pertukaran asing
IV Wujud persaingan dalam C Mekanisma harga
Manakah yang berkaitan pengeluaran D Kestabilan harga
dengan ciri barang tersebut? A I dan II
A Dikenakan bayaran B I dan IV 8 Pernyataan manakah yang
B Mempunyai persaingan C II dan III benar mengenai maksud
C Tidak ada pengecualian D III dan IV guna tenaga?
A Merangkumi semua
penggunaan 5 Antara yang berikut, jumlah penduduk dalam
D Keluaran bersama oleh manakah yang benar tentang sesebuah negara
monopoli semula jadi ke- B Merangkumi semua
kerajaan dan pihak swasta rajaan? penduduk yang sedang
I Menghadapi kos modal bekerja
2 Manakah yang merupakan yang tinggi C Merangkumi semua
contoh barang awam? II Harga yang dikenakan individu yang melebihi
A Perkhidmatan bomba lebih rendah umur 16 tahun
B Syarikat Sekuriti Jaya Bhd. III Ada persaingan penge- D Merangkumi semua
C Universiti Nottingham luaran individu yang bekerja
cawangan Malaysia IV Ada kebebasan keluar antara umur 16 hingga
D Perusahaan Otomobil dan masuk pasaran 64 tahun
Kedua Sdn. Bhd. (Perodua) A I dan II
B I dan III 9 Antara yang berikut, manakah
3 Pernyataan manakah yang C II dan IV TP2 yang merupakan sebab-sebab
menerangkan ciri-ciri barang D III dan IV
sosial? kerajaan ingin mencapai
A Memberi manfaat kepada 6 Apakah kesan pelaksanaan objektif tingkat guna tenaga
golongan masyarakat monopoli semula jadi penuh?
yang tertentu kerajaan terhadap ekonomi I Mencapai kecekapan
B Ada pengecualian peng- negara?
gunaan A Harga barang naik peruntukan sumber
C Kos pengeluaran ditang- B Kuantiti keluaran ber- ekonomi
gung oleh kerajaan kurang II Menurunkan kuasa beli
D Dikeluarkan oleh pihak C Kebajikan masyarakat masyarakat
swasta berkurang III Mengurangkan daya
D Kecekapan dalam peng- saing negara
gunaan sumber IV Memaksimumkan jumlah
kapasiti pengeluaran
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 8 9/4/19 8:28 AM

10 Pasangan manakah yang betul mengenai kesan inflasi dan II Meningkatkan kapasiti
TP4 deflasi? input pengeluaran

Inflasi Deflasi III Mengurangkan kadar
kemiskinan
A Kuasa beli masyarakat Pengangguran bertambah
meningkat IV Menurunkan taraf hidup
masyarakat
B Kos sara hidup naik Tingkat harga umum jatuh
A I dan II
C Guna tenaga penuh Kapasaiti pengeluaran firma B I dan IV
bertambah C II dan III
D III dan IV
D Taraf hidup naik Sesetengah firma keluar dari pasaran
Mengawal Selia Pengeluar
11 Pada tingkat kestabilan harga, 14 Maklumat yang berikut ber- dan Eksternaliti Negatif
ekonomi mengalami... kaitan dengan Keluaran Dalam
A perubahan harga yang Negara Kasar Malaysia. 17 Apakah kesan subsidi oleh
rendah. TP4 kerajaan kepada pengeluar
B penurunan harga yang Tahun Keluaran
berterusan. Dalam Negara tempatan?
C peningkatan harga yang Kasar Malaysia A Meningkatkan kos pe-
berterusan.
D peningkatan dan penu- (RM juta) ngeluaran
runan harga bersilih ganti. B Menambahkan tingkat
2015 1 063 355
keluaran
2016 1 108 227 C Mengurangkan daya saing
D Menaikkan harga barang
12 Mengapakah kerajaan ingin [Sumber: Diubah suai daripada
TP4 mencapai objektif kestabilan Laporan Ekonomi 2017/2018] di pasaran

harga? Apakah jenis makroekonomi 18 Pernyataan manakah yang
I Mengurangkan nilai tersebut? benar tentang pengenaan
A Kestabilan harga cukai oleh kerajaan?
hadapan tabungan B Guna tenaga penuh A Menurunkan kos penge-
II Mengurangkan jumlah C Pertumbuhan ekonomi luaran
D Kestabilan imbangan B Menambahkan jumlah
kos pengeluaran penawaran barang
III Supaya daya saing eksport pembayaran C Menaikkan harga barang
di pasaran
negara tidak terjejas 15 Negara X menghadapi imbang- SAMPEL D Peningkatan eksternaliti
IV Supaya kemampuan an pembayaran lebihan. negatif
Pasangan manakah yang betul?
wang untuk membeli 19 Antara yang berikut,
barang dan perkhidmatan Rizab Nilai Mata TP3 manakah yang betul tentang
tidak susut Pertukaran Wang
A I, II, dan III dasar harga maksimum?
B I, II, dan IV Asing Tempatan I Harga lebih rendah dari-
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV A Bertambah Merosot pada harga keseimbangan
pasaran
13 Situasi manakah yang betul B Berkurang Meningkat II Matlamatnya adalah
untuk meningkatkan ke-
tentang deflasi? C Bertambah Meningkat bajikan pengeluar
III Kerajaan mengehadkan
A Tingkat harga umum D Berkurang Merosot pengeluaran sesuatu
barang
naik berterusan IV Contoh barang ialah
barang keperluan
B Pendapatan negara ber- A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
tambah 16 Mengapakah kerajaan ingin
mencapai objektif pertum-
C Keuntungan firma ber- buhan ekonomi?
I Meningkatkan jumlah
tambah pengangguran

D Peluang pekerjaan 9

berkurang

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 9 9/4/19 8:28 AM

20 Antara yang berikut, manakah 21 I Guna tenaga penuh 24 I Monopoli semula jadi
yang merupakan tindakan tercapai apabila kadar kerajaan bercirikan firma
kerajaan untuk mengawal pengangguran melebihi monopoli.
kesan eksternaliti negatif? 5%.
I Menghadkan pengelua- II Harga barang yang di-
ran lesen II Semasa guna tenaga keluarkan oleh monopoli
II Menentukan penempatan penuh, input pengeluaran semula jadi kerajaan adalah
firma akan digunakan secara lebih rendah daripada harga
III Menjalankan pemantauan optimum. keseimbangan pasaran.
oleh agensi kerajaan
IV Mengurangkan subsidi 22 I Barang sosial dikeluarkan 25 I Eksternaliti negatif ialah
A I, II dan III oleh kerajaan.
B I, II dan IV kos luaran yang ditang-
C I, III dan IV II Barang sosial mempunyai
D II, III dan IV eksternaliti positif yang gung oleh pihak ketiga.
tinggi.
II Kerajaan akan mengawal
23 I Harga minimum yang
ditetapkan oleh kerajaan eksternaliti negatif
adalah lebih tinggi
daripada harga keseim- melalui Akta Kualiti
bangan pasaran.
Alam Sekeliling.
II Kerajaan mengenakan
Soalan 21 hingga soalan 26 dasar harga minimum 26 I Subsidi yang diberikan
berdasarkan pilihan jawapan bertujuan untuk me- oleh kerajaan bertujuan
seperti dalam jadual di bawah ningkatkan kebajikan untuk meningkatkan kos
ini. pengguna. pengeluaran.

Pilihan Pernyataan Pernyataan II Kerajaan mengenakan
I II cukai ke atas barang yang
membahayakan kesihatan
A Betul Salah kepada masyarakat.

B Salah Betul

C Betul Betul

D Salah Salah

PRAKTIS FORMATIF Kertas 2 ANALISIS SOALAN SPM

Soalan Esei Subtopik Tahun/Nombor Soalan ’18
4(a)
Arahan: Jawab soalan-soalan yang berikut. 1.1 Peranan Kerajaan sebagai Pengeluar dan Majikan 4(c)
BAHAGIAN A –
1.2 Peranan Kerajaan Untuk Mencapai Objektif Makroekonomi Negara
1 Jelaskan ciri barang awam. –
1.3 Peranan Kerajaan dalam mengawal Selia Pengeluar dan Eksternaliti
TP2 Negatif

1.4 Matlamat Kerajaan untuk Menjaga Kebajikan Masyarakat dan
Meningkatkan Kemakmuran Negara

[5 markah]

10SAMPEL

01 FORMULA A+ EKON TG5-BAB01-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 10 9/4/19 8:28 AM

KERTAS MODEL SPM

KERTAS 1 Masa: Satu jam lima belas minit

Arahan: Tiap-tiap soalan atau pernyataan yang tidak lengkap di bawah ini diikuti oleh empat jawapan
pilihan. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan yang tepat atau yang paling sesuai.

1 Buruh menerima ganjaran kerana… 4 Maklumat yang berikut
A melakukan inovasi. berkaitan dengan penyele-
B sanggup mengambil risiko. saian masalah asas ekonomi
C membenarkan hartanya digunakan oleh pihak lain. oleh sebuah firma.
D menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam proses
pengeluaran. • Kuantiti barang ber-
gantung kepada kuasa
2 Rajah di bawah ini menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran pasaran
bagi barang Y dan barang Z.
• Mengeluarkan barang
Barang Y untuk memaksimum-
kan keuntungan
10
9L Apakah masalah asas
ekonomi yang dapat dise-
5M lesaikan oleh firma tersebut?
I Apa yang hendak dike-
0 50 62 Barang Z
luarkan
Berapakah kos lepas per unit jika firma X mengubah kombinasi II Berapa hendak dikeluar-

pengeluaran daripada titik L kepada titik M? kan
III Bagaimana hendak dike-
A 3 unit C 12 unit
luarkan
B 4 unit D 12.4 unit IV Untuk siapa dikeluarkan
A I dan II
3 Rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran baju batik. B I dan IV
C II dan III
Harga (RM) D III dan IV

Barang Z S1 5 Manakah yang menerangkan
konsep permintaan pasaran?
S0 SAMPEL A Kuantiti permintaan
barang oleh semua peng-
P0 guna dalam pasaran
S1 B Kuantiti permintaan ba-
S0 rang oleh semua penge-
luar pada satu tingkat
0 Q1 Q0 Kuantiti (unit) harga dan pada satu
tempoh masa tertentu
Manakah yang menyebabkan perubahan penawaran tersebut? C Kuantiti permintaan
A Kenaikan harga kain barang oleh individu pada
B Peningkatan teknologi pengeluaran satu tingkat harga dalam
C Matlamat firma untuk menguasai pasaran tempoh masa tertentu
D Harga baju batik dijangka jatuh pada masa hadapan D Kuantiti permintaan oleh
dua individu pada satu
tingkat harga dalam
tempoh masa tertentu

99

08 FORMULA A+ EKON TG5-KM-Ying(Emie) 3P (NS).indd 99 9/3/19 4:48 PM

JAWAPAN

BAB 1: Peranan Kerajaan dalam Ekonomi Peranan Contoh Dasar, Program, dan
MODUL PBD: PRAKTIS DSKP Kerajaan Alat Berkaitan

1 (a) Sebagai pengeluar dan majikan (c) Mengawal selia Peraturan/ undang-undang
(b) Untuk mencapai objektif makroekonomi pengeluar dan • Akta Kawalan Harga dan Anti
(c) Mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif eksternaliti
negatif Pencatutan (2011)
2 (a) i. barang awam, barang sosial, persaingan, • Harga maksimum dan harga
pengecualian, jalan raya, rumah api, manfaat,
rakyat, perkhidmatan pendidikan, air bersih minimum
• Peraturan Penggredan,
ii. penjawat awam, guru, doktor
iii. rendah, Transit Aliran Masa (MRT), telekomunikasi Pembungkusan dan Pelabelan
(b) i. kurang, cekap/optimum, bertambah (3P).
ii. kuasa beli, kos sara hidup, rendah, meningkat, • Akta Kualiti Alam Sekeliling
1974
bertambah Subsidi
iii. bertambah, bertambah, meningkat • memberi subsidi kepada
iv. meningkat, bertambah, naik, bertambah pengeluar
(c) i. eksploitasi, negatif • harga barang rendah
ii. tinggi, cukai • mengurangkan eksternaliti
iii. kewangan, menurunkan negatif
Cukai
3 Peranan Contoh Dasar, Program, • menjaga kesihatan pengguna
Kerajaan dan Alat Berkaitan • mengurangkan eksternaliti
negatif
(a) i. Sebagai Program Kesihatan
pengeluar • Program Komuniti Sihat 4 (a) Rakyat tidak menikmati barang awam dan barang sosial
(b) Pihak swasta tidak cekap dalam pengeluaran barang
ii. sebagai Perkasa Negara (KOSPEN) tersebut
majikan • Program Komunikasi untuk (c) Harga barang lebih tinggi
(d) Rakyat hanya bekerja dengan pihak swasta
iii. melaksanakan Perubahan Tingkah Laku
monopoli (COMBI) 5 (a) Harga barang di pasaran meningkat kerana akan
semula jadi Program keselamatan ditentukan melalui mekanisme harga
• Program omnipresence di
kawasan yang sering berlaku (b) Tingkat output berkurang
jenayah (c) Keuntungan firma swasta bertambah
• Program kepolisan masyarakat (d) Wujud jurang perbezaan pendapatan yang lebih besar
(Skim Rondaan Sukarela – SRS)
• Program Perumahan Penjawat antara golongan kaya dengan golongan miskin
Awam1Malaysia (PPA1M) 6 (a) Berlaku pengangguran
• Program MyBeautiful Malaysia
• Program Bantuan Rumah (PBR) (b) Wujud masalah sosial seperti peningkatan kes jenayah,
• Rumah Mesra Rakyat ketidakharmonian keluarga, dan tekanan hidup
1Malaysia(RMR1M)
• Program Perumahan Rakyat (c) Keluaran dalam negara kasar berkurang
1Malaysia (PR1MA) 7 (a) Ekonomi mengalami inflasi dan kemelesetan ekonomi

(b) Tiada dasar fiskal untuk mempengaruhi permintaan
agregat

(c) Tiada dasar kewangan untuk mengawal penawaran wang
8 (a) Tanpa perancangan ekonomi yang rapi dan tanpa projek

pembangunan negara tidak menggalakkan pelaburan
domestik dan pelaburan langsung asing.
(b) Pengurangan permintaan agregat menyebabkan
penurunan keluaran dalam negara dari satu tahun ke
satu tahun
(b) Untuk mencapai Dasar SAMPEL
objektif • dasar fiskal mengembang atau
makroekonomi
menguncup
• dasar kewangan mengembang PRAKTIS FORMATIF: Kertas 1 5A 6D
1C 2 A 3C 4 A 11 A 12 D
atau menguncup 7 D 8 D 9 B 10 B 17 B 18 C
Alat dasar fiskal 13 D 14 C 15 C 16 C 23 A 24 C
• cukai 19 B 20 A 21 B 22 C
• perbelanjaan kerajaan 25 C 26 B
Alat dasar kewangan
• Nisbah rizab berkanun
• nisbah rizab tunai
• kadar faedah
• surat jaminan kerajaan
• syarat sewa beli

111

09 FORMULA A+ EKON TG5-JAWAPAN-Ying(Emie) 1LP (NS).indd 111 9/3/19 4:49 PM

Kandungan siri Formula A+ KSSM ini dirancang dan digubal bagi TINGKATAN
memenuhi keperluan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
Abad Ke-21, Pentaksiran Berasaskan Sekolah serta Ekonomi
memperkukuh format pentaksiran sedia ada yang dijalankan
sama ada pada peringkat sekolah atau pusat. Oleh itu, KSSM PSBPDM&
kandungan buku ini dirangka khusus untuk membantu guru dan
melonjakkan kecemerlangan pelajar selaras dengan kehendak Subjek / Tingkatan 45
yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Bahasa Melayu •
Malaysia (PPPM) 2013–2025. KOMSAS •
English 1119 •
Selaras dengan keperluan PPPM 2013-2025 dan kehendak Matematik •
semasa silibus, buku ini dilengkapi dengan elemen PdPc seperti Matematik Tambahan •
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21); Hayati Eksplorasi Berfikir Sains / Science •
Aras Tinggi (HEBAT); praktis berformat pentaksiran bilik Fizik / Physics •
darjah dan pentaksiran pusat; Science, Technology, Kimia / Chemistry •
Engineering, Arts, Mathematics (STEAM); Science, Technology, Biologi / Biology •
Engineering, Mathematics (STEM); praktis berfokus KBAT; dan Sejarah
penerapan konsep i-THINK dalam praktis dan nota. Selain itu, Pendidikan Islam •
buku ini juga digubal secara teliti dengan berpandukan buku Pendidikan Moral
teks, sukatan pelajaran, format peperiksaan, dan keperluan Prinsip Perakaunan •
semasa pembelajaran. Bagi memenuhi kehendak semasa, siri ini Perniagaan •
turut dilengkapi dengan Modul Pendidikan Sivik/Nilai Teras Ekonomi
Sivik bagi melahirkan pelajar yang berjati diri tinggi. Di samping SPM
itu, penggunaan pelbagai tetingkap, penanda, dan sisipan masih MODUL AKTIVITI
disediakan dalam bahagian praktis dan nota bagi melengkapkan
ciri buku ini yang bersifat komprehensif, inovatif, kreatif, segar,
dan terkini.

Bagi memenuhi konsep Mesra PdPc, Mesra Teknologi, siri ini
turut dilengkapi dengan elemen-elemen digital PAK-21 seperti
Video Tutorial, Video, Pautan Pantas, Audio, Animasi, dan
Interaktif 3D yang bersesuaian dengan transformasi pendidikan
daripada konvensional kepada pendidikan berteraskan
teknologi. Elemen-elemen digital ini turut disediakan bagi
memenuhi keperluan Google Classroom yang menjadi medium
PdPc pada masa hadapan.

Peneraju Teknologi Pendidikan Digital

Subjek / Tingkatan 45
Literature Component
Geografi
Pendidikan Moral
Sains Sukan
BK20MEA5SAMPEL
BAHAN TAMBAHAN DIGITAL
PAUTAN PANTAS

SASBADI SDN. BHD. (139288–X) ISBN 978-983-77-1393-2

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad (1022660-T)) Semenanjung Malaysia : RM 9.90
Sabah & Sarawak : RM10.90
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)
Next Book
Formula A+ Perniagaan Tingkatan 4 KSSM