The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6 หลักสูตร 2551

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pleanjai, 2019-11-23 01:17:38

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6 หลักสูตร 2551

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«
µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢—ÈπæÈ◊π∞“π

æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™πÈ— ¡∏— ¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

™◊ËÕ‡√◊ËÕß ·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢π—È æπ◊È ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6
æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 1 æ.». 2555
ISBN 978-616-202-707-9
®”π«πæ‘¡æå 2,500 ‡≈à¡
®—¥∑”‚¥¬  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå™ÿ¡π¡ÿ  À°√≥å°“√‡°…µ√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥
79 ∂ππß“¡«ß»å«“π ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢µ®µ®ÿ —°√ °√ßÿ ‡∑æ¡À“π§√ 10900
‚∑√. 0-2561-4567 ‚∑√ “√ 0-2579-5101
𓬂™§¥’ ÕÕ ÿ«√√≥ ºâŸæ‘¡æåºâ‚Ÿ ¶…≥“

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π.
·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6. --°√ßÿ ‡∑æœ :  ”π—°ß“π, 2556.
80 Àπâ“.
1. °“√»÷°…“¢—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“--°“√»÷°…“·≈–°“√ Õπ I. ™‡Ÿ °’¬√µ‘ ‡°‘¥Õÿ¥¡, ºŸâ«“¥¿“æª√–°Õ∫ II. ™◊ËÕ‡√◊ËÕß.
370.11
ISBN 978-616-202-707-9

§”π”

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ‡≈à¡π’È ®—¥∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ§√ŸºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫®—¥°‘®°√√¡„π™—Ë«‚¡ß°‘®°√√¡·π–·π«
¡·’ π«∑“ß„π°“√®¥— °®‘ °√√¡µ≈Õ¥ 1 ª°ï “√»°÷ …“ Õπ— ®–™«à ¬„Àºâ ‡Ÿâ √¬’ π¡ ’ ¡√√∂π–·≈–§≥ÿ ≈°— …≥–Õπ— æß÷ ª√– ß§å
µ“¡∑’ËÀ≈—° Ÿµ√°”Àπ¥‰«â ´÷Ëߧ√Ÿ “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√⟉¥âµ“¡ ¿“æ¢ÕߺŸâ‡√’¬π
‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬ §◊Õ °“√∫√√≈ªÿ √–‡¥ÁπÀ≈—°µ“¡«—µ∂ªÿ √– ß§å°‘®°√√¡·π–·π«„π°√Õ∫·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡
·π–·π«∑’˪√“°Ø„π‡Õ° “√·π«°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551 ´÷Ë߇ªìπ‡Õ° “√‡≈à¡∑’Ë 1 ¢Õ߇հ “√™¥ÿ π’È

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ°∑à“π∑’Ë¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥∑”
‡Õ° “√™ÿ¥π’È µ≈Õ¥®π§√ŸºŸâ Õπ∑’Ëπ”‡Õ° “√™ÿ¥π’ȉª„™â„À⇰‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ºâŸ‡√’¬π ‡æ◊Ëՙ૬„Àâ
ºâŸ‡√’¬π∑ÿ°§π‡ªìπ∑√—欓°√∫§ÿ §≈∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ∑”µπ„Àâ¡’ª√–‚¬™πåµàÕ —ߧ¡·≈–ª√–‡∑»™“µ‘µàÕ‰ª

(𓬙‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡‘√—µπ)
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

§”™·È’ ®ß°“√„™‡â Õ° “√

µ“¡∑’Ë  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπ—ß ◊Õ  æ∞. ¥à«π¡“°∑’Ë »∏ 04010/0075
≈ß«—π∑’Ë 13 ¡°√“§¡ 2555 ¢Õ„Àâ  æª. ·≈–  æ¡. ∑°ÿ ‡¢µ ‡√àߥ”‡π‘π°“√°”°—∫µ‘¥µ“¡°“√¥”‡π‘πß“π·π–·π«
¢Õß‚√߇√’¬π„π —ß°—¥„À⇪ìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë¡àÿß®—¥°“√»÷°…“‡æ◊ËÕÕ“™’æ ·≈–
‡πâπ„Àâ‚√߇√’¬π∫√‘À“√®—¥°“√·π–·π«„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“ª√– ß§å·≈–‡®µπ“√¡≥å
¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ‚¥¬¡àÿ߇πâπ„Àâπ—°‡√’¬π “¡“√∂‡¢â“»÷°…“µàÕ„π√–¥—∫°“√»÷°…“∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ·≈–/À√◊Õ
ÕÕ°‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫»—°¬¿“槫“¡∂π—¥·≈–§«“¡ π„®¢Õßµπ‡Õß πÕ°®“°π’È  ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥„Àâ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥‡√àß√—¥æ—≤π“ß“π·π–·π«„À⇰‘¥
ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕ°“√æ—≤π“π—°‡√’¬π‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“µàÕ °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–°“√¥”√ß™’«‘µÕ¬àŸ„π —ߧ¡
‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ ‚¥¬¢Õ„Àâ ∂“π»÷°…“¥”‡π‘πß“πµ“¡·π«ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ°“√¥”‡π‘πß“π·π–·π«„π ∂“π»÷°…“
‰¥·â °à °“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π« °“√„À∫â √°‘ “√·π–·π« ·≈–°“√∫√À‘ “√®¥— °“√·π–·π« (√“¬≈–‡Õ¬’ ¥„π¿“§ºπ«°)
¥—ßπ—Èπ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ®÷߉¥â®—¥∑”·π«°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√
·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551 ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“„π°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«
‚¥¬¡’‡π◊ÈÕÀ“‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°‘®°√√¡·π–·π«„π°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß
°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551 §√Õ∫§≈¡ÿ °“√·π–·π«°“√»÷°…“ Õ“™’æ ·≈–™’«‘µ·≈– —ߧ¡

‡Õ° “√™¥ÿ °“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551
ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡Õ° “√®”π«π 13 ‡≈à¡ ‰¥â·°à

‡≈à¡∑’Ë 1 ·π«°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551
‡≈à¡∑’Ë 2 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1
‡≈à¡∑’Ë 3 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 2
‡≈à¡∑’Ë 4 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 3
‡≈à¡∑’Ë 5 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 4
‡≈à¡∑’Ë 6 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 5

‡≈à¡∑’Ë 7 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551
™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

‡≈à¡∑’Ë 8 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1

‡≈à¡∑’Ë 9 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2

‡≈à¡∑’Ë 10 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 3

‡≈à¡∑’Ë 11 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 4

‡≈à¡∑’Ë 12 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 5

‡≈à¡∑’Ë 13 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
‡≈à¡∑’Ë 1 ·π«°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

‡ªìπ‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ§√Ÿ·π–·π«/§√Ÿ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë·π–·π«/§√Ÿ∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ®—¥°‘®°√√¡
·π–·π« ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫°‘®°√√¡·π–·π«„π°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß
°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551 ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ§√·Ÿ π–·π«/§√Ÿ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë·π–·π«/§√Ÿ∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
„Àâ®—¥°‘®°√√¡·π–·π«¡’°√Õ∫°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«™—Èπ√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1-6 ·≈–™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“
ªï∑’Ë 1-6 ·∫à߇π◊ÈÕÀ“ÕÕ°‡ªìπ 4 µÕπ ¥—ßπ’È

µÕπ∑’Ë 1 §«“¡π”
µÕπ∑’Ë 2 ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫

- À≈—°°“√
- «—µ∂ªÿ √– ß§å
- ¢Õ∫¢à“¬
- °“√ÕÕ°·∫∫°“√®—¥°‘®°√√¡
- °“√ª√–‡¡‘π

µÕπ∑’Ë 3 µ—«Õ¬à“ß°“√ÕÕ°·∫∫°‘®°√√¡·π–·π« ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫
- °√Õ∫°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“
- °√Õ∫°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“
- ‚§√ß √â“ß°‘®°√√¡·π–·π« ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ∂÷ß™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

µÕπ∑’Ë 4 ∫∑ àß∑⓬
‡≈¡à ∑Ë’ 2-13 ·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢πÈ— æπÈ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551
™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ∂÷ß™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ´÷Ëß¡’¢—ÈπµÕπ‡√‘Ë¡®“°«‘‡§√“–Àå«—µ∂ÿª√– ß§å°‘®°√√¡·π–·π«
°”Àπ¥ª√–‡¥ÁπÀ≈—°„π°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« °”Àπ¥®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°√Õ∫„π°“√®—¥∑”
‚§√ß √â“ß°‘®°√√¡·π–·π« ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ∂÷ß™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ·≈â«®÷ßÕÕ°·∫∫·ºπ°“√®—¥
°‘®°√√¡·π–·π« ‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„Àâ§√Ÿ·π–·π«/§√Ÿ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë·π–·π«/§√Ÿ∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ®—¥°‘®°√√¡
·π–·π«π”‰ª„™â/ª√–¬°ÿ µå„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π·µà≈–™—Èπ ·∫à߇π◊ÈÕÀ“ÕÕ°‡ªìπ 2 µÕπ ¥—ßπ’È
µÕπ∑’Ë 1 ‚§√ß √â“ß°‘®°√√¡·π–·π« ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫

- ™◊ËÕ°‘®°√√¡
- ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï
- ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ
- ®”π«π™—Ë«‚¡ß
µÕπ∑’Ë 2 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫
- ™◊ËÕ°‘®°√√¡
-  “√– ”§—≠
- ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï
- ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√âŸ
- °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ
-  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ
- °“√ª√–‡¡‘πº≈
- ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ
Õπ÷Ëß ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«„π‡Õ° “√‡≈à¡∑’Ë 2-13 π’È ‡ªìπ‡æ’¬ßµ—«Õ¬à“ß°‘®°√√¡∑’˙૬„Àâ
§√Ÿ·π–·π«/§√Ÿ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë·π–·π«/§√Ÿ∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ®—¥°‘®°√√¡·π–·π« ¡’·π«∑“ß„π°“√®—¥°‘®°√√¡
·π–·π« ·≈–¡’·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«∑’Ë™—¥‡®π ¥—ßπ—Èπ ºŸâ„™â “¡“√∂„™â/‡≈◊Õ°„™â/ª√—∫„™â°‘®°√√¡
‰¥âµ“¡ ¿“æªí≠À“ §«“¡µâÕß°“√ §«“¡ π„® ∏√√¡™“µ‘¢Õߺ⟇√’¬π√“¬∫§ÿ §≈  ¡√√∂π– ”§—≠¢ÕߺŸâ‡√’¬π
§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ߪ√– ß§å «‘ —¬∑—»πå·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ∂“π»÷°…“ ·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õ∫¢à“¬°“√·π–·π«

3 ¥â“π §◊Õ °“√·π–·π«°“√»÷°…“ °“√·π–·π«Õ“™’æ ·≈–°“√·π–·π« à«πµ—«·≈– —ߧ¡ Õ’°∑—È߇À¡“– ¡
°—∫∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß°‘®°√√¡·π–·π« ·≈–∫√√≈ÿ®ÿ¥À¡“¬·≈–‡®µπ“√¡≥å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

°“√π”µ—«Õ¬à“ß°‘®°√√¡„π·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“
¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551 ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ∂÷ß™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ‰ª„™â ¢Õ„Àâ§√Ÿ·π–·π«/
§√∑Ÿ ’Ë∑”Àπâ“∑’Ë·π–·π«/§√Ÿ∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ®—¥°‘®°√√¡·π–·π« »÷°…“‡Õ° “√µ“¡≈”¥—∫¥—ßπ’È

1. »÷°…“·π«°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« „π‡Õ° “√·π«°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√
·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

2. »÷°…“°√Õ∫°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“/√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“
3. »÷°…“‚§√ß √â“ß°‘®°√√¡·π–·π« „π·µà≈–™—Èπ ‰¥â·°à ™◊ËÕ°‘®°√√¡ ®¥ÿ ª√– ß§å™—Èπªï ®¥ÿ ª√– ß§å
°“√‡√’¬π√⟠·≈–®”π«π™—Ë«‚¡ß
4. »÷°…“·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« ‰¥â·°à ™◊ËÕ°‘®°√√¡  “√– ”§—≠ ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï
®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√⟠ ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√⟠°“√ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“
‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ
5. ®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°‘®°√√¡
6. ª√–‡¡‘π°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕµ—¥ ‘πº≈°“√‡√’¬π ·≈– √ªÿ √“¬ß“π
πÕ°®“°π’È ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ §√Ÿ Õ“®“√¬å ·≈–∫§ÿ ≈“°√¢Õß ∂“π»÷°…“ §«√¡’§«“¡µ√–Àπ—°
„𧫓¡ ”§—≠¢Õßß“π·π–·π« ‚¥¬„Àâß“π·π–·π«‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æºâŸ‡√’¬π °”Àπ¥
„Àâß“π·π–·π«‰«â„π‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß‚√߇√’¬π °”Àπ¥„Àâ¡’§≥–∑”ß“πÀ√◊ÕºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π·π–·π«
Õ¬à“߇À¡“– ¡ ™—¥‡®π ¡’·ºπß“π‚§√ß°“√·≈–°‘®°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π·π–·π«„π·ºπæ—≤π“À√◊Õ
·ºπªØ∫‘ µ— °‘ “√ª√–®”ª¢ï Õß‚√߇√¬’ π √«¡∂ß÷ °“√®¥— ∫√°‘ “√·π–·π« 5 ∫√°‘ “√„π ∂“π»°÷ …“ ‰¥·â °à ∫√°‘ “√»°÷ …“
√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ∫√‘°“√ “√ π‡∑» ∫√‘°“√„Àâ°“√»÷°…“ ∫√‘°“√®—¥«“ßµ—«∫ÿ§§≈ ·≈–∫√‘°“√µ‘¥µ“¡º≈
„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°“√·π–·π«°“√»÷°…“ Õ“™’æ  à«πµ—«·≈– —ߧ¡

 “√∫≠—

Àπâ“
§”π”

§”™’È·®ß°“√„™â‡Õ° “√

 “√∫—≠

µÕπ∑’Ë 1 ‚§√ß √â“ß°‘®°√√¡·π–·π« ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 .......................................................... 1
µÕπ∑’Ë 2 ·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π« ........................................................................................ 4
4
‡√◊ËÕß µâÕßµ—¥ ‘π„® ........................................................................................................ 9
‡√◊ËÕß æ—≤π“ àŸÕ“™’æ....................................................................................................... 16
‡√◊ËÕß ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á® .................................................................................................... 19
‡√◊ËÕß Õ¬à“߉√°Á‰¡àÀ«—Ëπ ................................................................................................... 26
‡√◊ËÕß æ—≤π“µπ............................................................................................................. 29
‡√◊ËÕß ª√—∫§«“¡§‘¥ ™’«‘µ‡ª≈’ˬπ ..................................................................................... 37
‡√◊ËÕß √Ÿâªí≠À“ √Ÿâ∑“ßÕÕ° ................................................................................................ 44
‡√◊ËÕß ‡≈◊Õ°„™â„Àâ‡À¡“– ¡ .............................................................................................. 55
‡√◊ËÕß §√Õ∫§√—«Õ∫Õàÿπ ................................................................................................... 62
‡√◊ËÕß §π∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ........................................................................................................ 69
‡√◊ËÕß ‡æ◊ËÕπ∑’˪√÷°…“ ...................................................................................................... 79
§≥–ºŸâ®—¥∑” ..................................................................................................................................

µÕπ∑Ë’ 1 ‚§√ß √â“ß°®‘ °√√¡·π–·π« ™È—π¡∏— ¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

40 ™—Ë«‚¡ß

∑’Ë ‡√◊ËÕß ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ ®”π«π
1 µâÕßµ—¥ ‘π„® ™—Ë«‚¡ß

2 æ—≤π“ àŸÕ“™’æ 2.1.1 ¡’·π«∑“ß„π°“√‡≈◊Õ° 1. ∫Õ°Õ“™’æÀ√◊Õ°≈ÿà¡Õ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„® 4
3 ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á® »÷°…“µàÕÀ√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ ‡≈◊Õ°‰¥â
4 Õ¬à“߉√°Á‰¡àÀ«—Ëπ 2. «‘‡§√“–À几âπ∑“ß àŸÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√ 4
3. «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡≈Ÿ ¢Õßµπ‡Õß°—∫‡ âπ∑“ß 3
5 æ—≤π“µπ  ŸàÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√ 4
4.  √ÿª·π«∑“ß àŸÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√
‡À¡“– ¡°—∫¢âÕ¡≈Ÿ ¢Õßµπ 3

2.4.1 °”Àπ¥·π«∑“ß°“√æ—≤π“ 1. √–∫ÿ«‘∏’æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡‡ âπ∑“߇¢â“ àŸ
µπ‡Õ߇¢â“ àŸÕ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„®‡≈◊Õ° Õ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°

2. ªØ‘∫—µ‘°“√æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë√–∫ÿ

2.5.1 ª√–‡¡‘π°“√ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“µπ‡Õß 1. µ√«® Õ∫º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡æ◊ËÕª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–¡’§«“¡ ÿ¢ µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥
„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ° 2. ¥”‡π‘π°“√µàÕ·≈–À√◊Õª√—∫ª√ßÿ

«‘∏’°“√æ—≤π“

3.1.1 æ—≤π“µπ‡Õß„Àâæ√âÕ¡ 1. ∫Õ° “√–∑’Ë®–„™â„π°“√ Õ∫ O-NET

 ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫™“µ‘ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ‰¥â

·≈–°“√»÷°…“µàÕÀ√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ 2. Ωñ°∑”¢âÕ Õ∫ O-NET

µ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ®“°¢âÕ Õ∫ªï°àÕπ Ê

3. ∫Õ°√“¬«‘™“∑’Ë®–„™â„π°“√ Õ∫‡¢â“»÷°…“µàÕ

„π “¢“∑’ˇ≈◊Õ°·≈â«

4. Ωñ°∑”¢âÕ Õ∫®“°·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê

5. »÷°…“¢âÕ¡≈Ÿ ‡æ◊ËÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

∑’ˇ≈◊Õ°·≈â«

3.2.1 ¡ÿàßæ—≤π“µπ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á® 1. √–∫ ÿ ‘Ëß∑’˵âÕß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®

„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ „π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ°·≈â«

2. √–∫ÿ«‘∏’°“√æ—≤π“µπ„π ‘Ëß∑’˵âÕßæ—≤π“

3. ªØ‘∫—µ‘°“√æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡«‘∏’°“√

∑’Ë°”Àπ¥¥â«¬§«“¡µ—Èß„®

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢πÈ— æ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™—Èπ¡—∏¬¡»°÷ …“ª∑ï Ë’ 6 1

∑’Ë ‡√◊ËÕß ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ ®”π«π
6 ª√—∫§«“¡§‘¥ ™—Ë«‚¡ß

™’«‘µ‡ª≈’ˬπ 3.3.1 ª√—∫§«“¡§‘¥ Õ“√¡≥å 1. ∫Õ°‰¥â«à“Õ–‰√§◊Õ§«“¡ ÿ¢„π°“√¥”√ß™’«‘µ 4
7 √⟪í≠À“ √âŸ∑“ßÕÕ° ®‘µ„® ‡æ◊ËÕ √â“ß ÿ¢„π°“√¥”√ß™’«‘µ 2. ‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥ Õ“√¡≥å ®‘µ„® 4

8 ‡≈◊Õ°„™â„Àâ‡À¡“– ¡ ¥â“π≈∫‡ªìπ¥â“π∫«° 4
4
9 §√Õ∫§√—«Õ∫Õàÿπ 3.4.1 ®—¥°“√°—∫ªí≠À“™’«‘µ 1. ∫Õ°ªí≠À“™’«‘µ‰¥â
‰¥âÕ¬à“ß √â“ß √√§å 2. «‘‡§√“–Àå°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“™’«‘µ 3
10 §π∑’Ë¡’§≥ÿ §à“ ¢Õß∫ÿ§§≈„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê
3. Õ∏‘∫“¬ ∂“π–¢Õß°“√®—¥°“√
°—∫ªí≠À“™’«‘µ∑’Ë √â“ß √√§å‰¥â
4. ¡’«‘∏’°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“™’«‘µ
Õ¬à“ß √â“ß √√§å

3.4.2 ‡≈◊Õ°√Ÿª·∫∫°“√ ◊ËÕ “√ 1. √–∫ÿ√Ÿª·∫∫°“√ ◊ËÕ “√‰¥âÀ≈“°À≈“¬
‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ 2. «‘‡§√“–À姫“¡‡À¡“– ¡¢Õß·µà≈–√ªŸ ·∫∫
3. ‡≈◊Õ°„™â√ªŸ ·∫∫°“√ ◊ËÕ “√‰¥âÕ¬à“ß
‡À¡“– ¡°—∫∫ÿ§§≈ ‡π◊ÈÕÀ“ “√– ‡«≈“
·≈–§«“¡ ”§—≠

3.4.3 ‡¢â“„®∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß∫ÿ§§≈ 1. ∫Õ°≈—°…≥–¢Õߧ√Õ∫§√—«·∫∫‰∑¬‰¥â
„π§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕ°“√„™â™’«‘µ§√Õ∫§√—« 2. √–∫ÿ∞“π–¢Õß∫§ÿ §≈„π°“√‡ªìπ ¡“™‘°
„πÕ𓧵‰¥âÕ¬à“ßÕ∫Õÿàπ·≈–‡ªìπ ÿ¢ §√Õ∫§√—«‰¥â

3. ∫Õ°≈—°…≥–¢Õߧ√Õ∫§√—«∑’ËÕ∫Õàÿπ
·≈–‡ªìπ ÿ¢
4. √–∫∫ÿ ∑∫“∑Àπâ“∑’˵“¡∞“π–¢Õß∫§ÿ §≈
„π§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕ§«“¡Õ∫Õÿàπ‡ªìπ ¢ÿ
„π§√Õ∫§√—«

3.4.4 æ—≤π“µπ‡Õ߇æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ 1. ∫Õ°≈—°…≥–¢Õß∫§ÿ §≈∑’Ë¥”√ß™’«‘µ

Õ¬à“߇ªìπ ÿ¢·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå Õ¬à“߇ªìπ ÿ¢·≈–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕµπ‡Õß

µàÕµπ‡Õß·≈– —ߧ¡ ·≈–µàÕ —ߧ¡

2. √–∫ÿ ‘Ëß∑’˵π‡ÕßµâÕßæ—≤π“‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ

Õ¬à“߇ªìπ ¢ÿ ·≈–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕµπ‡Õß

·≈– —ߧ¡

3. æ—≤π“µπ‡Õ߇æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ

Õ¬à“߇ªìπ ¢ÿ ·≈–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕ —ߧ¡

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πÈ æÈπ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

2 ™Èπ— ¡—∏¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6

∑’Ë ‡√◊ËÕß ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ ®”π«π
11 ‡æ◊ËÕπ∑’˪√÷°…“ 3.4.5 „À⧔ª√÷°…“ºâŸÕ◊Ëπ‰¥â ™—Ë«‚¡ß

√«¡ 1. µ√–Àπ—°„π§ÿ≥§à“¢Õß°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ 3
¥â«¬°“√„À⧔ª√÷°…“
2. ‡√’¬π√Ÿâ‡∑§π‘§„π°“√„À⧔ª√÷°…“
3. ªØ‘∫—µ‘°“√„À⧔ª√÷°…“·°àºâŸÕ◊Ëπ

40

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢—ÈπæπÈ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™πÈ— ¡—∏¬¡»°÷ …“ª∑ï Ë’ 6 3

µÕπ∑Ë’ 2 ·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«
‡√ÕË◊ ß µÕâ ßµ¥—  π‘ „®

‡«≈“ 4 ™—Ë«‚¡ß

1.  “√– ”§—≠

‡¡◊ËÕ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 π—°‡√’¬π®–µâÕß¡’°“√µ—¥ ‘π„®§√—Èß ”§—≠„π™’«‘µ«à“ ®–‡√’¬πµàÕÀ√◊Õ
ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‚¥¬æ‘®“√≥“¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµπ‡ÕßÕ¬à“ß√Õ∫¥â“πÕ’°§√—Èß ‡æ◊ËÕ°“√µ—¥ ‘π„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ‡À¡“– ¡
°—∫µπ‡Õß

2. ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï

2.1.1 ¡’·π«∑“ß„π°“√‡≈◊Õ°»÷°…“µàÕÀ√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

3.1 ∫Õ°Õ“™’æÀ√◊Õ°≈àÿ¡Õ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°‰¥â
3.2 «‘‡§√“–À几âπ∑“ß àŸÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√
3.3 «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡≈Ÿ ¢Õßµπ‡Õß°—∫‡ âπ∑“ß àŸÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√
3.4  √ÿª·π«∑“ß àŸÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√‡À¡“– ¡°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµπ

4. °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 1
4.1 ∑∫∑«π°“√‡≈◊Õ°Õ“™’æ¢Õßπ—°‡√’¬π„π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 5 ‚¥¬„Àâπ—°‡√’¬π√–∫ÿ™◊ËÕÕ“™’æ
À√◊Õ°≈àÿ¡Õ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ°‰«â„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß µâÕßµ—¥ ‘π„® µÕπ∑’Ë 1
4.2 „Àâπ—°‡√’¬π«‘‡§√“–À几âπ∑“ß ŸàÕ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ° ‚¥¬»÷°…“®“°·À≈à߇√’¬π√⟵à“ß Ê ·≈⫇¢’¬π
‡ âπ∑“߇À≈à“π—Èπ≈ß„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß µâÕßµ—¥ ‘π„® µÕπ∑’Ë 2
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 2-3
4.3 ∑∫∑«π°“√«‘‡§√“–À几âπ∑“ß àŸÕ“™’æ„π„∫ß“π‡√◊ËÕßµâÕßµ—¥ ‘π„® µÕπ∑’Ë 2
4.4 „Àâπ—°‡√’¬π·µà≈–§π𔇠πÕ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’ˬπ‡√’¬π√Ÿâ´÷Ëß°—π·≈–°—π À“°π—°‡√’¬π‡ÀÁπ«à“
‡ âπ∑“ß∑’ˇæ◊ËÕπ𔇠πÕµπ§‘¥‰¡à∂÷ß °Á„À⇵‘¡‡ âπ∑“ßπ—Èπ‡æ‘Ë¡„π„∫ß“π¢Õßµπ

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢π—È æ◊πÈ ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

4 ™È—π¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 4
4.5 ∑∫∑«π°“√«‘‡§√“–À几âπ∑“ß ŸàÕ“™’æ¢Õßπ—°‡√’¬π ‡æ◊ËÕ·πà„®«à“π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’‡ âπ∑“ß
 àŸÕ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ°‰«â·≈â«
4.6 „Àâπ—°‡√’¬π·µà≈–§π«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√‡¢â“ àŸÕ“™’æ·µà≈–‡ âπ∑“ß ‰¥â·°à °“√»÷°…“
√–¬–‡«≈“ §à“„™â®à“¬ ∫—π∑÷°„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡ âπ∑“ß∑’˵âÕ߇≈◊Õ° §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õßµπ‡Õß µÕπ∑’Ë 1
·≈â« √ÿª·π«∑“ß∑’ˇÀ¡“– ¡/¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫µπ‡Õß„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡ âπ∑“ß∑’˵âÕ߇≈◊Õ° µÕπ∑’Ë 2

5.  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ

5.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß µâÕßµ—¥ ‘π„®
5.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡ âπ∑“ß∑’˵âÕ߇≈◊Õ°
5.3 ‡Õ° “√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ
5.4 ÀâÕß·π–·π« ÀâÕß ¡ÿ¥

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈

6.1 «‘∏’ª√–‡¡‘π

6.1.1 µ√«®„∫ß“π

6.1.2  √ÿª√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

6.2 ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π

- ·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫§ÿ §≈

6.3 ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

- „∫ß“π ‡√◊ËÕß µâÕßµ—¥ ‘π„®

∫Õ°‰¥â∑—Èß 2 µÕπ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’

∫Õ°‰¥â∑—Èß 1 µÕπ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â

∫Õ°‰¡à‰¥â √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ª√—∫ª√ßÿ

- „∫ß“π‡√◊ËÕß ‡ âπ∑“ß∑’˵âÕ߇≈◊Õ°

∫Õ°‰¥â∑—Èß 2 µÕπ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’

∫Õ°‰¥â∑—Èß 1 µÕπ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â

∫Õ°‰¡à‰¥â √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß

7. ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ

-

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢π—È æ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™È—π¡∏— ¬¡»°÷ …“ª∑ï Ë’ 6 5

·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

§”™’È·®ß ∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–„∫ß“π≈ß„π™àÕß·≈â« √ªÿ √–¥—∫§≥ÿ ¿“浓¡‡°≥±å

√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡≈¢∑’Ë ™◊ËÕ- °ÿ≈  √ÿª√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

µâÕßµ—¥ ‘π„® µâÕ߇≈◊Õ°

‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
¡’ ¥’ 2 „∫ß“π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
¡’ ¥’·≈–æÕ„™â‡∑à“π—Èπ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß
¡’ ª√—∫ª√ßÿ

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢πÈ— æÈπ◊ ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

6 ™—Èπ¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6

㺧ҹ
‡√Ë◊Õß µÕâ ßµ¥—  ‘π„®

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

„Àâπ—°‡√’¬π√–∫ÿÕ“™’æ∑’Ëπ—°‡√’¬πµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–∑”≈ß„πµÕπ∑’Ë 1 ·≈â«√–∫‡ÿ  âπ∑“ß ŸàÕ“™’æ„πµÕπ∑’Ë 2
µÕπ∑’Ë 1

™◊ËÕÕ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„®‡≈◊Õ° §◊Õ......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
µÕπ∑’Ë 2

‡ âπ∑“ß ŸàÕ“™’æ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢È—πæÈπ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™πÈ— ¡∏— ¬¡»÷°…“ª∑ï ’Ë 6 7

㺧ҹ
‡√ËÕ◊ ß ‡ âπ∑“ß∑Ë’µâÕ߇≈◊Õ°

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

µÕπ∑’Ë 1
„Àâπ—°‡√’¬π«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡≈Ÿ „π°“√‡¢â“ àŸÕ“™’æ·µà≈–‡ âπ∑“ß

‡ âπ∑“ß∑’Ë °“√»÷°…“ √–¬–‡«≈“ §à“„™â®à“¬ §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õßµπ

µÕπ∑’Ë 2
 √ªÿ ·π«∑“ß ÕàŸ “™æ’ ∑‡Ë’ À¡“– ¡°∫— µπ‡Õß §Õ◊ ................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢πÈ— æ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

8 ™πÈ— ¡∏— ¬¡»°÷ …“ª∑ï Ë’ 6

‡√Õ◊Ë ß æ≤— π“ àÕŸ “™’æ

‡«≈“ 4 ™—Ë«‚¡ß

1.  “√– ”§—≠

‡¡◊ËÕµ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°‡ âπ∑“߇¢â“ àŸÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√·≈â« °ÁµâÕß¡’°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ‡¥‘πµ“¡
‡ âπ∑“ßπ—Èπ‰¥âÕ¬à“ß√“∫√◊ËπÀ√◊Õªí≠À“Õÿª √√§πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

2. ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï

2.4.1 °”Àπ¥·π«∑“ß°“√æ—≤π“µπ‡Õ߇¢â“ àŸÕ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

3.1 √–∫«ÿ ‘∏’æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡‡ âπ∑“߇¢â“ àŸÕ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°
3.2 ªØ‘∫—µ‘°“√æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë√–∫ÿ

4. °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 1
4.1 ∑∫∑«π°“√µ—¥ ‘π„®»÷°…“µàÕÀ√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ„π™—Ë«‚¡ß°àÕπÀπâ“π’È
4.2 π—°‡√’¬π∑’˵—¥ ‘π„®‡À¡◊Õπ°—π ‡¢â“°≈àÿ¡‡¥’¬«°—π (·∫à߇ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ »÷°…“µàÕ°—∫
ª√–°Õ∫Õ“™’æ) §√æŸ ‘®“√≥“·∫àßµàÕ‚¥¬„Àâ¡’°≈ÿà¡≈– 5-6 §π
4.3 ·µà≈–°≈àÿ¡Õ¿‘ª√“¬‡°’ˬ«°—∫°“√æ—≤π“µπ‡Õ߇æ◊ËÕ°“√‡√’¬πµàÕÀ√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
(µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®∑’˺à“π¡“) ∫—π∑÷°„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 2
4.4 ∑∫∑«π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ µÕπ∑’Ë 1
4.5 ·µà≈–°≈àÿ¡π”‡ πÕ ‚¥¬·¬° ¡“™‘°„πÀâÕ߇ªìπ 2 °≈àÿ¡ §◊Õ °≈ÿà¡»÷°…“µàÕ ·≈–°≈àÿ¡
ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈â«¡Õ∫À¡“¬„Àâπ—°‡√’¬π∑”Àπâ“∑’ˇªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√·∑π§√°Ÿ ≈àÿ¡≈–§π
4.6 ¢≥–∑’Ë¡’°“√𔇠πÕ °≈àÿ¡∑’Ëøíß∫—π∑÷°«‘∏’°“√∑’Ëπà“ π„®‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡
¢Õß°≈ÿà¡ µÕπ∑’Ë 2

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢Èπ— æπ◊È ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

™—Èπ¡∏— ¬¡»°÷ …“ª∑ï ’Ë 6 9

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 3
4.7 ∑∫∑«π°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡≈Ÿ „π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡
4.8 π—°‡√’¬π·µà≈–§π„π°≈ÿà¡π”¢âÕ¡Ÿ≈º≈ß“π¢Õß°≈ÿà¡¡“«‘‡§√“–Àå ·≈â«√–∫ÿ°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡æ◊ËÕ‡¢â“ àŸÕ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ° ∫—π∑÷°„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß «‘∏’¢Õß©—π
4.9 „Àâπ—°‡√’¬π·µà≈–§π‰ªªØ‘∫—µ‘µ“¡«‘∏’°“√∑’˵π√–∫ÿ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π™à«ß
∑’ˬ—߉¡à®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 4
4.10  Õ∫∂“¡°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õßπ—°‡√’¬π·µà≈–§πµ“¡„∫ß“π ‡√◊ËÕß
«‘∏’¢Õß©—π µÕπ∑’Ë 2
4.11 ·∫àßπ—°‡√’¬π‡ªìπ 2 °≈àÿ¡ (‡√’¬πµàÕ-ª√–°Õ∫Õ“™’æ) ·∫à߇ªìπ 2 «ß ·µà≈–«ß‡≈à“ Ÿà°—πøíß
‡°’ˬ«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ŸàÕ“™’æ¢Õßπ—°‡√’¬π·µà≈–§π ‚¥¬¡’π—°‡√’¬π 1 §π ‡ªìπºâŸ¥”‡π‘π°“√
4.12 √«¡‡ªìπ°≈ÿࡇ¥’¬« ·≈â«√à«¡°—π √ÿª«à“ ‡¡◊ËÕµ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°‡ âπ∑“ß ŸàÕ“™’æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫
¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµπ·≈â«°ÁµâÕß¡’°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ‡¥‘πµ“¡‡ âπ∑“ßπ—Èπ‰¥âÕ¬à“ß√“∫√◊ËπÀ√◊Õ¡’ªí≠À“Õÿª √√§
πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

5.  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ

5.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡
5.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß «‘∏’¢Õß©—π
5.3  ∂“π∑’˵“¡«‘∏’°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õßπ—°‡√’¬π

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈

6.1 «‘∏’ª√–‡¡‘π
6.1.1 µ√«®„∫ß“π
6.1.2  √ªÿ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫§ÿ §≈

6.2 ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π
- ·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

10 ™Èπ— ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

6.3 ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
- „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
√–∫‰ÿ ¥â 2 µÕπ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß
√–∫‰ÿ ¥â 1 µÕπ
√–∫ÿ‰¡à‰¥â √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
- „∫ß“π ‡√◊ËÕß «‘∏’¢Õß©—π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
√–∫‰ÿ ¥â 2 µÕπ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ª√—∫ª√ÿß
√–∫ÿ‰¥â 1 µÕπ
√–∫ÿ‰¡à‰¥â

7. ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ

-

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢π—È æÈ◊π∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™Èπ— ¡∏— ¬¡»°÷ …“ª∑ï ’Ë 6 11

·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

§”™’È·®ß ∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–„∫ß“π≈ß„π™àÕß·≈â« √ªÿ √–¥—∫§≥ÿ ¿“浓¡‡°≥±å

√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡≈¢∑’Ë ™◊ËÕ- °ÿ≈  √ÿª√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ «‘∏’¢Õß©—π

‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
¡’ ¥’ 2 „∫ß“π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
¡’ ¥’·≈–æÕ„™â‡∑à“π—Èπ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß
¡’ ª√—∫ª√ßÿ

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢πÈ— æπÈ◊ ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

12 ™È—π¡∏— ¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

㺧ҹ
‡√Õ◊Ë ß ‡µ√¬’ ¡§«“¡æ√âÕ¡

 ¡“™‘°°≈ÿà¡

1. ...................................................................................................™—Èπ........................

2. ...................................................................................................™—Èπ........................

3. ...................................................................................................™—Èπ........................

4. ...................................................................................................™—Èπ........................

5. ...................................................................................................™—Èπ........................

6. ...................................................................................................™—Èπ........................

°≈àÿ¡π’ȵ—¥ ‘π„®‡æ◊ËÕ ■ »÷°…“µàÕ ■ ª√–°Õ∫Õ“™’æ

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢Èπ— æπ◊È ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™—πÈ ¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6 13

µÕπ∑’Ë 1
„Àâ ¡“™‘°Õ¿‘ª√“¬À“«‘∏’/°‘®°√√¡°“√æ—≤π“µπ‡Õ߇æ◊ËÕ‡¢â“ Ÿà‡ âπ∑“ß∑’˵—¥ ‘π„®·≈â«∫—π∑÷°

≈ß„π°√Õ∫¢â“ß≈à“ßπ’È
«‘∏’°“√æ—≤π“µπ‡Õß
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................

µÕπ∑’Ë 2
«‘∏’°“√æ—≤π“ àŸÕ“™’æ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢Èπ— æÈ◊π∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

14 ™π—È ¡∏— ¬¡»÷°…“ª∑ï ’Ë 6

㺧ҹ
‡√◊ÕË ß «‘∏¢’ Õß©π—

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................
„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°«‘∏’°“√æ—≤π“µπ‡ÕߢÕß°≈àÿ¡„πµÕπ∑’Ë 1 ·≈⫇≈◊Õ°«‘∏’°“√∑’ˇ≈◊Õ°·≈â««à“‡À¡“– ¡

°—∫µ—«π—°‡√’¬π ∫—π∑÷°„πµÕπ∑’Ë 2
µÕπ∑’Ë 1

«‘∏’æ—≤π“µπ‡ÕߢÕß°≈ÿà¡ (®“°„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡)

µÕπ∑’Ë 2
«‘∏’æ—≤π“µπ‡ÕߢÕß©—π (‡≈◊Õ°®“°µÕπ∑’Ë 1)

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢Èπ— æ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

™—πÈ ¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6 15

‡√ÕË◊ ß ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√®Á

‡«≈“ 3 ™—Ë«‚¡ß

1.  “√– ”§—≠

°“√ªØ‘∫—µ‘µà“ß Ê √«¡∑—Èß°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ŸàÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√®–ª√–°Õ∫„πÕ𓧵
‡¡◊ËÕ≈Õß∑”‰ª·≈â«√–¬–Àπ÷Ëߧ«√¡’°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ¥Ÿ§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√æ—≤π“ À“°º≈°“√ª√–‡¡‘π¬—߉¡à
‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®°Á§«√∑’Ë®–¡’°“√ª√—∫ª√ßÿ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’‚Õ°“  Ÿß∑’Ë®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï

2.5.1 ª√–‡¡‘π°“√ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“µπ‡Õ߇æ◊ËÕª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–¡’§«“¡ ÿ¢„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
∑’ˇ≈◊Õ°

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

3.1 µ√«® Õ∫º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥
3.2 ¥”‡π‘π°“√µàÕ·≈–À√◊Õª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√æ—≤π“

4. °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 1
4.1 ™Õ∫ π∑𓇰’ˬ«°—∫°“√æ—≤π“µπ‡Õ߇æ◊ËÕ‡¢â“ àŸÕ“™’浓¡·π«∑“ß∑’Ë·µà≈–§π°”À𥉫â
4.2 „Àâπ—°‡√’¬πµ√«® Õ∫º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß ‚¥¬æ‘®“√≥“«à“∑”°‘®°√√¡π—Èπ‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§åÕ–‰√
·≈â«∫√√≈«ÿ —µ∂ÿª√– ß§åÀ√◊Õ‰¡à ‡æ’¬ß„¥ ∫—π∑÷°„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√Á®
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 2
4.3 ∑∫∑«π°“√ªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡µ“¡„∫ß“π ‡√◊ËÕß µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√Á® ´÷ËßÕ“®¡’π—°‡√’¬π∫“ߧπ
¬—ß√–∫ÿ ‘Ëß∑’˪√—∫ª√ÿ߉¡à‰¥âÀ√◊Õ§‘¥«à“¬—߉¡à¥’
4.4 „Àπâ °— ‡√¬’ π∑µ’Ë Õâ ß°“√ª√∫— ª√ßÿ „∫ß“π„À â ¡∫√Ÿ ≥‡å §≈Õ◊Ë π¬“â ¬‰ªª√°÷ …“‡æÕ◊Ë π Ê ‰¥µâ “¡∑µ’Ë Õâ ß°“√
·≈â«∫—π∑÷°„∫ß“π„Àâ ¡∫Ÿ√≥å

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—ÈπæπÈ◊ ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

16 ™Èπ— ¡—∏¬¡»°÷ …“ª∑ï ’Ë 6

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 3
4.5  Õ∫∂“¡§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß„∫ß“π ‡√◊ËÕß µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√Á®
4.6  ÿà¡π—°‡√’¬π‡≈à“„Àâ ¡“™‘°„πÀâÕßøí߇°’ˬ«°—∫°“√æ—≤π“µπ‡Õß ŸàÕ“™’浓¡„∫ß“π ‡√◊ËÕß µ√«® Õ∫
§«“¡ ”‡√Á® ®”π«π§πµ“¡‡Õ° “√∑’Ë¡’
4.7 √à«¡°—π √ªÿ µ“¡ “√– ”§—≠

5.  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ

5.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√Á®
5.2 ÀâÕß·π–·π« ÀâÕß ¡ÿ¥
5.3 ∫ÿ§§≈∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°‚√߇√’¬π

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈

6.1 «‘∏’ª√–‡¡‘π

- µ√«®„∫ß“π

6.2 ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π

-

6.3 ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

- „∫ß“π ‡√◊ËÕß µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√Á® (Õ“®¬—ß∑”‰¡à§√∫∑ÿ°µ—«„π«‘∏’°“√æ—≤π“µπ‡Õß)

∫—π∑÷°§√∫∑ÿ°¢âÕ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’

∫—π∑÷° 3 ¢âÕ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ æÕ„™â

∫—π∑÷° 1-2 ¢âÕ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ßÿ

7. ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ

-

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢πÈ— æ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

™È—π¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6 17

㺧ҹ
‡√Õ◊Ë ß µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√®Á

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

„Àâπ—°‡√’¬ππ”«‘∏’°“√æ—≤π“µπ‡Õß®“°µÕπ∑’Ë 2 ¢Õß„∫ß“π ‡√◊ËÕß «‘∏’¢Õß©—π ¡“‡¢’¬π„π™àÕߴ⓬ ¥ÿ
·≈â«√–∫«ÿ —µ∂ªÿ √– ß§å∑’Ë∑”«‘∏’π’È ·≈–µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß·µà≈–«‘∏’·≈â«∫—π∑÷°≈ß„πµ“√“ߢâ“ß≈à“ßπ’È

«‘∏’°“√æ—≤π“µπ‡Õß «—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë∑” µ√«® Õ∫§«“¡ ”‡√Á®  ‘Ëß∑’˪√—∫ª√ÿß
1 ■ ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å
■ ‰¡à∫√√≈«ÿ —µ∂ÿª√– ß§å
2 ■ ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å
■ ‰¡à∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å
3 ■ ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å
■ ‰¡à∫√√≈«ÿ —µ∂ÿª√– ß§å
4 ■ ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å
■ ‰¡à∫√√≈«ÿ —µ∂ªÿ √– ß§å

À¡“¬‡Àµÿ ∫—π∑÷°‡∑à“∑’˪ؑ∫—µ‘ ‰¡à®”‡ªìπµâÕߧ√∫∑ÿ°¢âÕ

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢È—πæ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

18 ™—Èπ¡—∏¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6

‡√◊ËÕß Õ¬“à ߉√°Á‰¡Àà «Ë—π

‡«≈“ 4 ™—Ë«‚¡ß

1.  “√– ”§—≠

‡¡◊ËÕ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 π—°‡√’¬πµâÕßµ—¥ ‘π„®»÷°…“µàÕÀ√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ ´÷Ëß¡’¢âÕ¡Ÿ≈Àπ÷Ëß
∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â §◊Õº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫™“µ‘ ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π‡√’¬°«à“  Õ∫ O-NET ·≈– Õ∫‡¢â“»÷°…“µàÕ
Õ—π®– àߺ≈„Àâ¡’º≈°“√ Õ∫∑’Ë¥’·≈–‰¡àº‘¥À«—ß„π°“√»÷°…“µàÕ πÕ°®“°π’ÈÀ“°‰¡à‡√’¬πµàÕ°ÁµâÕ߇µ√’¬¡
„Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

2. ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï

3.1.1 æ—≤π“µπ‡Õß„Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–°“√»÷°…“µàÕÀ√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ
µ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

3.1 ∫Õ° “√–∑’Ë®–„™â„π°“√ Õ∫ O-NET ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ‰¥â
3.2 Ωñ°∑”¢âÕ Õ∫ O-NET ®“°¢âÕ Õ∫ªï°àÕπ Ê
3.3 ∫Õ°√“¬«‘™“∑’Ë®–„™â„π°“√ Õ∫‡¢â“»÷°…“µàÕ„π “¢“∑’ˇ≈◊Õ°·≈â«
3.4 Ωñ°∑”¢âÕ Õ∫®“°·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê
3.5 »÷°…“¢âÕ¡≈Ÿ ‡æ◊ËÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ°·≈â«

4. °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 1
4.1 ™«π π∑𓇰’ˬ«°—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ Õ∫ O-NET ∑’Ë¡’µàÕµπ‡Õß µàÕ‚√߇√’¬π
·≈–µàÕª√–‡∑»™“µ‘
4.2 𔇠πÕ°√Õ∫°“√ÕÕ°¢âÕ Õ∫ O-NET ªïªí®®ÿ∫—π ∑’Ë  ∑». ·®âß∑ÿ°‚√߇√’¬π„Àâπ—°‡√’¬π
√âŸ∑°ÿ √“¬«‘™“∑’Ë Õ∫
4.3 ¢Õπ—°‡√’¬πÕ“ “ ¡—§√∑’ˇ√’¬π¥’·µà≈–°≈àÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√âŸ∑”Àπâ“∑’ˇªì𵑫‡µÕ√å„π°“√ Õ∫
O-NET ·µà≈–√“¬«‘™“∑’Ë Õ∫

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢πÈ— æπ◊È ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™π—È ¡∏— ¬¡»÷°…“ª∑ï Ë’ 6 19

4.4 „Àⵑ«‡µÕ√åπ” ¡“™‘°∑”¢âÕ Õ∫ O-NET ªï°àÕπ Ê ∑’≈–√“¬«‘™“ ‚¥¬„™â‡«≈“„π™—Ë«‚¡ß·π–·π«
À√◊Õ‡«≈“摇»…µà“ß Ê π—°‡√’¬π∫—π∑÷°°“√ªØ‘∫—µ‘„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß O-NET

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 2
4.5 ·∫àßπ—°‡√’¬π‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ °≈àÿ¡»÷°…“µàÕ ·≈–°≈àÿ¡ª√–°Õ∫Õ“™’æ

°≈ÿà¡»÷°…“µàÕ ∑”„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡Õ–‰√„π°“√ Õ∫
°≈àÿ¡ª√–°Õ∫Õ“™’æ ∑”„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡Õ–‰√„π°“√∑”ß“π
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 3
4.6 °≈àÿ¡»÷°…“µàÕΩñ°∑”¢âÕ Õ∫®“°·À≈à߇√’¬π√⟵à“ß Ê °≈ÿࡪ√–°Õ∫Õ“™’æ»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√
æ—≤π“µπ‡Õ߇æ’ËÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 4
4.7  Õ∫∂“¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õßπ—°‡√’¬π„π°“√ Õ∫ O-NET »÷°…“µàÕ·≈–ª√–°Õ∫Õ“™’æ
4.8 ¢Õπ—°‡√’¬πÕ“ “ ¡—§√‡≈à“°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õßµπ„Àâ‡æ◊ËÕπ Ê øíß
4.9 √à«¡°—π √ªÿ µ“¡ “√– ”§—≠

5.  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ

5.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß O-NET
5.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡Õ–‰√„π°“√ Õ∫
5.3 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡Õ–‰√„π°“√∑”ß“π
5.4 √–‡∫’¬∫°“√§—¥‡≈◊Õ°∫§ÿ §≈‡¢â“»÷°…“µàÕ¢Õß ∂“∫—πµà“ß Ê
5.5 Website µà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√‡µ√’¬¡ Õ∫
5.6 Àπ—ß ◊Õ‡ âπ∑“ß ŸàÕ𓧵 ‡¡◊ËÕ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ¢Õß ”π—°æ‘¡æå∫—≥±‘µ·π–·π«

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈

6.1 «‘∏’ª√–‡¡‘π
6.1.1 µ√«®„∫ß“π
6.1.2  √ªÿ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫§ÿ §≈

6.2 ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π
- ·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫§ÿ §≈

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢—πÈ æÈ◊π∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

20 ™—πÈ ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ 6

6.3 ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
6.3.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß O-NET √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
∫—π∑÷°§√∫ 8 √“¬«‘™“ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ßÿ
∫—π∑÷° 5-7 √“¬«‘™“
∫—π∑÷°µË”°«à“ 5 √“¬«‘™“ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
6.3.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡Õ–‰√„π°“√ Õ∫ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
∫—π∑÷°§√∫ 6 §Õ≈—¡πå √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß
∫—π∑÷° 4-5 §Õ≈—¡πå
∫—π∑÷°µË”°«à“ 4 §Õ≈—¡πå √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’
6.3.3 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡µ√’¬¡Õ–‰√„π°“√∑”ß“π √–¥—∫§ÿ≥¿“æ æÕ„™â
∫—π∑÷° ¡∫Ÿ√≥嵓¡≈—°…≥–ß“π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ª√—∫ª√ßÿ
∫—π∑÷°§àÕπ¢â“ß ¡∫Ÿ√≥å
∫—π∑÷°‰¡à§àÕ¬‰¥â

7. ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ

7.1 °√Õ∫°“√ÕÕ°¢âÕ Õ∫ O-NET ·≈–¢âÕ¡≈Ÿ ∑—ÈßÀ¡¥¢Õß  ∑».
7.2 Website ‡æ◊ËÕ°“√ Õ∫µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ„À⧔·π–π”π—°‡√’¬π

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢È—πæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

™È—π¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6 21

·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

§”™’È·®ß ∫—π∑÷°√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–„∫ß“π≈ß„π™àÕß·≈â« √ªÿ √–¥—∫§ÿ≥¿“浓¡‡°≥±å

√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡≈¢∑’Ë ™◊ËÕ- °ÿ≈  √ÿª√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

O-NET* °“√ Õ∫** ∑”ß“π**

‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’
¡’ ¥’ 3 „∫ß“π √–¥—∫§ÿ≥¿“æ æÕ„™â
¡’ ¥’·≈–æÕ„™â‡∑à“π—Èπ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ßÿ
¡’ ª√—∫ª√ÿß

À¡“¬‡Àµÿ
π—°‡√’¬π 1 §π ∑” 2 „∫ß“π
* À¡“¬∂÷ßπ—°‡√’¬π∑”∑ÿ°§π
** À¡“¬∂÷ßπ—°‡√’¬π∫“ߧπ∑”

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢—ÈπæπÈ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

22 ™Èπ— ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

㺧ҹ
‡√◊ËÕß O-NET

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°°“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√‡µ√’¬¡°“√ Õ∫ O-NET °—∫µ‘«‡µÕ√å

«—𠇫≈“ «‘™“  ∂“π∑’Ë ®”π«π¢âÕ Õ∫∑’ËΩñ° ™◊ËÕµ‘«‡µÕ√å

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢È—πæ◊πÈ ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

™Èπ— ¡∏— ¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ 6 23

㺧ҹ
‡√ÕË◊ ß ‡µ√’¬¡Õ–‰√„π°“√ Õ∫

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

„Àâπ—°‡√’¬π»÷°…“¢âÕ¡≈Ÿ „π°“√»÷°…“µàÕ·≈â«∫—π∑÷°≈ß„π·∫∫¢â“ß≈à“ßπ’È

™◊ËÕ ∂“∫—π/ §à“„™â®à“¬  ‘Ëß∑’˵âÕß„™â «‘™“∑’Ë Õ∫ §–·ππ·∫∫ªï∑’Ë·≈â«
§≥–/ “¢“ „π°“√ ¡—§√  Ÿß ÿ¥ µË” ÿ¥

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

24 ™π—È ¡∏— ¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

㺧ҹ
‡√ÕË◊ ß ‡µ√¬’ ¡Õ–‰√„π°“√∑”ß“π

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

„Àâπ—°‡√’¬π»÷°…“¢âÕ¡≈Ÿ „π°“√∑”ß“π·≈â«∫—π∑÷°≈ß„π·∫∫¢â“ß≈à“ßπ’È

 ∂“π∑’Ë∑”ß“π  ‘Ëß∑’˵âÕß„™â √“¬‰¥â ‡«≈“∑”ß“π  «— ¥‘°“√
≈—°…≥–ß“π „π°“√ ¡—§√ß“π

À¡“¬‡Àµÿ ∂ⓇªìπÕ“™’æ à«πµ—«°Á√–∫‡ÿ ∑à“∑’Ë√–∫ÿ‰¥â

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢Èπ— æÈπ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™πÈ— ¡∏— ¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 25

‡√Ë◊Õß æ—≤π“µπ

‡«≈“ 3 ™—Ë«‚¡ß

1.  “√– ”§—≠

‡æ◊ËÕ¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë™—¥‡®π¥â“πÕ“™’æ·≈â« µâÕ߇√’¬π√⟢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®–‡¢â“ àŸÕ“™’æπ—Èπ ·≈â«¡àÿß¡—Ëπæ—≤π“µπ‡Õß
„π à«π∑’Ë¥âÕ¬ ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æµàÕ‰ª

2. ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï

3.2.1 ¡ÿàßæ—≤π“µπ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

3.1 √–∫ ÿ ‘Ëß∑’˵âÕß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’ˇ≈◊Õ°·≈â«
3.2 √–∫«ÿ ‘∏’°“√æ—≤π“µπ„π ‘Ëß∑’˵âÕßæ—≤π“
3.3 ªØ‘∫—µ‘°“√æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥¥â«¬§«“¡µ—Èß„®

4. °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 1
4.1 ™«π π∑𓇰’ˬ«°—∫Õ“™’æ∑’˵—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°‰«â·≈â« ‚¥¬„™â§”∂“¡ ‡™àπ

- „§√∫Õ°‰¥â·≈â««à“®–ª√–°Õ∫Õ“™’æÕ–‰√
- „§√√⟷≈â««à“®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ·≈â« ∂Ⓣ¡à‡√’¬πµàÕ®–ª√–°Õ∫Õ“™’æÕ–‰√ ∂Ⓡ√’¬πµàÕ
®∫·≈â«®–ª√–°Õ∫Õ“™’æÕ–‰√ ´÷ËßµâÕß„Àâ∑°ÿ §π∫Õ°Õ“™’æ∑’˵âÕß°“√ª√–°Õ∫„πÕ𓧵‰¥â
4.2 „Àâπ—°‡√’¬π ”√«®µπ‡Õß«à“¡’Õ–‰√∑’˵âÕßæ—≤π“‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ª√–°Õ∫Õ“™’æπ—Èπ‰¥â¥’ ‡™àπ
°“√„™â¿“…“®’π ≈¥πÈ”Àπ—° ¢—∫√∂ ∫—π∑÷°„∫ß“π‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 2-3
4.3  Õ∫∂“¡°“√ªØ‘∫—µ‘°“√æ—≤π“µπ‡Õßµ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®
4.4 „Àπâ °— ‡√¬’ π‡≈“à °“√æ≤— π“µπ‡Õßµ“¡∑∫Ë’ π— ∑°÷ ‰«„â π„∫ß“π„À â ¡“™°‘ „πÀÕâ ßøßí ‡æÕË◊ ·≈°‡ª≈¬Ë’ π
‡√’¬π√⟠·≈–®Ÿß„®„Àâπ—°‡√’¬π∑’ˬ—߉¡à¡àÿß¡—Ëπ„π°“√æ—≤π“µ—Èß„®æ—≤π“‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„πÕ𓧵
4.5 √à«¡°—π √ªÿ µ“¡ “√– ”§—≠

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢π—È æπÈ◊ ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

26 ™π—È ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

5.  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ

5.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®
5.2  ∂“π∑’Ë ”À√—∫æ—≤π“µπ‡Õß

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
6.1 «‘∏’ª√–‡¡‘π √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ßÿ
- µ√«®„∫ß“π

6.2 ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π
-

6.3 ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
∫—π∑÷°‰¥â 3 ª√–‡¥Áπ
∫—π∑÷°‰¥â 2 ª√–‡¥Áπ
∫—π∑÷°‰¥â 1 ª√–‡¥Áπ

7. ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ

-

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢πÈ— æ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™Èπ— ¡—∏¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6 27

㺧ҹ
‡√Ë◊Õß ‡æÕË◊ §«“¡ ”‡√Á®

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

„Àâπ—°‡√’¬π∫—π∑÷°¢âÕ¡≈Ÿ ‡æ◊ËÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’浓¡ª√–‡¥ÁπµàÕ‰ªπ’È
1. ™◊ËÕÕ“™’æ∑’˵—Èß„®®–ª√–°Õ∫„πÕ𓧵
2.  ‘Ëß∑’˵âÕß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æπ’È ·≈–«‘∏’°“√æ—≤π“

 ‘Ëß∑’˵âÕß°“√ «‘∏’°“√æ—≤π“

1.

2.

3.

4.

5.

3. º≈°“√æ—≤π“
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢π—È æπÈ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

28 ™È—π¡∏— ¬¡»÷°…“ª∑ï ’Ë 6

‡√Ë◊Õß ª√∫— §«“¡§‘¥ ™«’ µ‘ ‡ª≈ˬ’ π

‡«≈“ 4 ™—Ë«‚¡ß

1.  “√– ”§—≠

§«“¡ ÿ¢À√◊Õ∑ÿ°¢å ‡ªì𧫓¡√⟠÷°∑’ˇ°‘¥®“°®‘µ„® °“√ √â“ß ÿ¢®÷߇ªìπ°“√ª√—∫§«“¡§‘¥ Õ“√¡≥å
·≈–®‘µ„® ®“°¡¡ÿ ¡Õߥâ“π≈∫„À⇪ìπ¥â“π∫«°

2. ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï

3.3.1 ª√—∫§«“¡§‘¥ Õ“√¡≥å ®‘µ„® ‡æ◊ËÕ √â“ß ÿ¢„π°“√¥”√ß™’«‘µ

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

3.1 ∫Õ°‰¥â«à“Õ–‰√§◊Õ§«“¡ ¢ÿ „π°“√¥”√ß™’«‘µ
3.2 ‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥ Õ“√¡≥å ®‘µ„® ¥â“π≈∫‡ªìπ¥â“π∫«°

4. °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 1
4.1 ™«π π∑𓇰’ˬ«°—∫™’«‘µ∑’ˇªìπ ¢ÿ ‚¥¬„™â§”∂“¡ ‡™àπ

- „§√∫Õ°‰¥â«à“Õ–‰√§◊Õ§«“¡ ÿ¢¢Õß™’«‘µ
- ™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡ ¢ÿ §◊ÕÕ¬à“߉√
- ™’«‘µ∑’ˇªìπ ÿ¢§◊ÕÕ¬à“߉√
- „§√¡’™’«‘µ∑’ˇªìπ ÿ¢·≈â«
4.2 𔇠πÕ‡π◊ÈÕ‡æ≈ß ¡Õß‚≈°„À⇪ìπ ·≈–‡ªî¥‡ ’¬ß√âÕß®“°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ·≈â«„Àâπ—°‡√’¬π
√âÕßµ“¡ 2-3 ‡∑’ˬ«
4.3 „Àâπ—°‡√’¬πæ‘®“√≥“°“√ √â“ß ¢ÿ ∑’Ë∫Õ°‰«â„π‡π◊ÈÕ‡æ≈ß ·≈⫧√¢Ÿ ’¥‡ âπ„µâ¢âÕ§«“¡‡À≈à“π—Èπ
4.4 π—°‡√’¬π‡¢â“°≈àÿ¡ °≈ÿà¡≈– 5 §π §‘¥∂÷߇æ≈ßÀ√◊Õ§”ª√–æ—π∏å∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√ √â“ß ¢ÿ ·≈⫇¢’¬π
≈ß„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß  √â“ß ÿ¢

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢π—È æ◊Èπ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™—πÈ ¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6 29

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 2
4.5 查§ÿ¬‡°’ˬ«°—∫¿“√–ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬µ“¡„∫ß“π ‡√◊ËÕß  √â“ß ¢ÿ
4.6 ®—∫©≈“°≈”¥—∫∑’Ë𔇠πÕ ·≈â«π”‡ πÕµ“¡≈”¥—∫ ‡¡◊ËÕ√âÕ߇æ≈ßÀ√◊ÕÕà“𧔪√–æ—π∏å
(∑”πÕ߇ π“–) ·≈â«„À⢒¥‡ âπ„µâ À√◊Õ∑”„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π°—∫§”À√◊Õ¢âÕ§«“¡∑’ˇªìπ°“√ √â“ß ÿ¢
4.7 √à«¡°—π √ªÿ ®“°°“√𔇠πÕ «à“ ÿ¢ ∑ÿ°¢åÕ¬àŸ∑’Ë„®
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 3
4.8 ™«π π∑𓇰’ˬ«°—∫§«“¡ ÿ¢„π°“√¥”√ß™’«‘µ ‚¥¬„™â§”∂“¡ ‡™àπ

- §«“¡ ÿ¢¢Õßπ—°‡√’¬π§◊ÕÕ–‰√
- Õ–‰√‡ªìπªí®®—¬„π°“√¥”√ß™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡ ¢ÿ
- §«“¡ ÿ¢ √â“߉¥âÀ√◊Õ‰¡à
4.9 π—°‡√’¬π°≈¡àÿ ‡¥¡‘ πßË— ‡ªπì «ß·µ≈à –§π‡≈“à §«“¡∑°ÿ ¢„å πªí®®∫ÿ π— ¢Õßµπ∑≈’ –§π ‡¡ÕË◊ ‡≈“à ®∫ 1 §π
„À â ¡“™°‘ °≈¡ÿà √«¡∑ßÈ— º‡Ÿâ ≈“à §¥‘ «à“®–ª√∫— §«“¡§¥‘ Õ“√¡≥å ®‘µ„®Õ¬à“߉√ ‡æ◊ËÕÀ“¬®“°§«“¡∑°ÿ ¢å·≈–𔉪 §àŸ «“¡ ¢ÿ
∫—π∑÷°≈ß„π„∫ß“π ‡√◊ËÕß ª√—∫§«“¡§‘¥ ™’«‘µ‡ª≈’ˬπ
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 4
4.10  Õ∫∂“¡°“√ªØ‘∫—µ‘„∫ß“π ‡√◊ËÕß ª√—∫§«“¡§‘¥ ™’«‘µ‡ª≈’ˬπ ·≈â«„Àâ∑ÿ°°≈ÿà¡ √ÿª·π«∑“ß/
«‘∏’ª√—∫§«“¡§‘¥ Õ“√¡≥å ®‘µ„® ‡æ◊ËÕ √â“ß ÿ¢„π°“√¥”√ß™’«‘µ ‡µ√’¬¡π”‡ πÕ
4.11 „Àâπ—°‡√’¬π𔇠πÕ·π«∑“ß/«‘∏’¢Õß°≈àÿ¡∑’≈–°≈ÿà¡
4.12 √à«¡°—π √ÿªµ“¡ “√– ”§—≠

5.  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ

5.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß  √â“ß ÿ¢
5.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ª√—∫§«“¡§‘¥ ™’«‘µ‡ª≈’ˬπ
5.3 ‡æ≈ß ¡Õß‚≈°„À⇪ìπ
5.4 Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈

6.1 «‘∏’ª√–‡¡‘π
6.1.1 µ√«®„∫ß“π
6.1.2  √ªÿ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

6.2 ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π
- ·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢Èπ— æÈπ◊ ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

30 ™—Èπ¡—∏¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6

6.3 ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
6.3.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß  √â“ß ¢ÿ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
‡¢’¬π‰¥â √âÕß/Õà“π‰¥â ¢âÕ§«“¡∂°Ÿ µâÕß √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ª√—∫ª√ßÿ
∑”‰¥â 2 ª√–‡¥Áπ
∑”‰¥â 1 ª√–‡¥Áπ À√◊Õ∑”‰¡à‰¥â √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’
6.3.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ª√—∫§«“¡§‘¥ ™’«‘µ‡ª≈’ˬπ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
∫—π∑÷°‰¥â§√∫ 5 §π ·≈–«‘∏’°“√‡À¡“– ¡ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ª√—∫ª√ßÿ
∫—π∑÷°‰¥â 3-4 §π ·≈–«‘∏’°“√§àÕπ¢â“߇À¡“– ¡
∫—π∑÷°‰¥â 3-4 §π «‘∏’°“√‰¡à§àÕ¬‡À¡“– ¡

7. ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ

-

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢—ÈπæπÈ◊ ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

™πÈ— ¡—∏¬¡»°÷ …“ª∑ï ’Ë 6 31

·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

§”™’È·®ß ∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–„∫ß“π≈ß„π™àÕß·≈â« √ÿª√–¥—∫§ÿ≥¿“浓¡‡°≥±å

√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡≈¢∑’Ë ™◊ËÕ- °ÿ≈  √ÿª√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

 √â“ß ÿ¢ ª√—∫§«“¡§‘¥

‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’
¡’ ¥’ 2 „∫ß“π √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â
¡’ ¥’·≈–æÕ„™â‡∑à“π—Èπ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ßÿ
¡’ ª√—∫ª√ÿß

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢È—πæπ◊È ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

32 ™πÈ— ¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6

‡æ≈ß ¡Õß‚≈°„À‡â ªπì

»‘≈ªîπ (·®â) ¥πÿæ≈ ·°â«°“≠®πå

Õ¬“°¡’ ¢ÿ ‰À¡ ¡—πßà“¬π‘¥‡¥’¬«
Õ¬à“‡∑’ˬ«‡°Á∫∑°ÿ ¢å‡Õ“¡“„ à„®
Õ–‰√ π°ÿ ®ß ÿ¢‡¢â“‰ª
Õ–‰√‰¡à‰À«√’∫À¬ÿ¥∑—π∑’

À“°¡’„§√‡¢“¡“·¬àß√—°‰ª
Õ¬à“¡—«À«—Ëπ‰À«∑”„®„À⥒
∫“ß§π‚»°‡»√â“¡Õß‚≈°∫—¥ ’
„§√¡ÕßÕ¬à“ßπ’È°Áº‘¥µ”√“

‚≈°§◊Õ¥“«¥«ß‡¥’¬«∑’Ë¡’™’«‘µ‡°‘¥¡“
¥“«¥«ßÕ◊Ëπ‰¡à¢÷Èπ·¡â√“
‡∫‘Ëßµ“¡Õß‚≈°„À⇪ìπ

 ¢ÿ ‡»√â“π—ÈπÀπ“¡—πÕ¬Ÿà∑’Ë„®
®‘µ®–·®à¡„ ∑”„®„À⇬Áπ
®ß¡’§«“¡ ÿ¢ π°ÿ „À⇪ìπ
≈◊¡‡≈◊ÕπÀ≈’°‡√âπ‡«âπ ‘Ëß· ≈ßÕ“√¡≥å

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢Èπ— æÈπ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™πÈ— ¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6 33

㺧ҹ
‡√ÕË◊ ß  √â“ß ¢ÿ

 ¡“™‘°°≈ÿà¡ ™—Èπ...............................

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................

5. .........................................................................................................................................

„Àâ ¡“™‘°§‘¥∂÷߇æ≈ßÀ√◊Õ§”ª√–æ—π∏å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√ √â“ß ÿ¢ ·≈⫇¢’¬π‡π◊ÈÕ‡æ≈ßÀ√◊Õ
§”ª√–æ—π∏åπ—Èπ≈ß„π°√Õ∫¢â“ß≈à“ßπ’È ·≈â«Ωñ°√âÕßæ√âÕ¡°—π‡æ◊ËÕ𔇠πÕ

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—ÈπæπÈ◊ ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

34 ™Èπ— ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

㺧ҹ
‡√Ë◊Õß ª√—∫§«“¡§¥‘ ™«’ µ‘ ‡ª≈’ˬπ

 ¡“™‘°°≈ÿà¡ ™—Èπ...................................

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................

5. .........................................................................................................................................

 ¡“™‘°°≈àÿ¡·µà≈–§π‡≈à“§«“¡∑ÿ°¢å„πªí®®∫ÿ —π¢Õßµπ∑’≈–§π ·≈â«∑ÿ°§π„π°≈ÿà¡√à«¡°—π√–∫«ÿ ‘∏’°“√
ª√∫— §«“¡§¥‘ Õ“√¡≥å ·≈–®µ‘ „®Õ¬“à ߉√ ‡æÕË◊ À“¬®“°§«“¡∑°ÿ ¢·å ≈–𔉪 §àŸ «“¡ ¢ÿ ∫π— ∑°÷ ≈ß„πµ“√“ߢ“â ß≈“à ßπÈ’

§π∑’Ë §«“¡∑ÿ°¢å «‘∏’ √â“ß ÿ¢ (§≈“¬∑ÿ°¢å  Ÿà§«“¡ ÿ¢)

1 .............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................

2 .............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................

3 .............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢—ÈπæπÈ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™È—π¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6 35

§π∑’Ë §«“¡∑ÿ°¢å «‘∏’ √â“ß ÿ¢ (§≈“¬∑ÿ°¢å  Ÿà§«“¡ ÿ¢)

4 .............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................

5 .............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................
.............................................................................. ..................................................................................

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢π—È æ◊πÈ ∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

36 ™È—π¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6

‡√ËÕ◊ ß √Ÿªâ í≠À“ √â∑Ÿ “ßÕÕ°

‡«≈“ 4 ™—Ë«‚¡ß

1.  “√– ”§—≠

ªí≠À“™’«‘µ‡ªìπ ‘Ëß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‰¥â°—∫∑ÿ°§π ·µà°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“Õ¬à“ß √â“ß √√§å∑”‰¡à‰¥â∑ÿ°§π
∑”„Àâ∫“ߧ√—È߇√◊ËÕ߇≈Á° Ê °≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß„À≠à °“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–®—¥°“√°—∫ªí≠À“Õ¬à“ß √â“ß √√§å ®÷߇ªìπ ‘Ëß
∑’Ë®”‡ªìπ°—∫∑°ÿ §π

2. ®ÿ¥ª√– ß§å™—Èπªï

3.4.1 ®—¥°“√°—∫ªí≠À“™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß √â“ß √√§å

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

3.1 ∫Õ°ªí≠À“™’«‘µ‰¥â
3.2 «‘‡§√“–Àå°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“™’«‘µ¢Õß∫§ÿ §≈„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê
3.3 Õ∏‘∫“¬ ∂“π–¢Õß°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“™’«‘µ∑’Ë √â“ß √√§å‰¥â
3.4 ¡’«‘∏’°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“™’«‘µÕ¬à“ß √â“ß √√§å

4. °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 1
4.1 ™«π π∑𓇰’ˬ«°—∫«—¬√ÿàπ∑’Ë¡’ªí≠À“™’«‘µ·≈â«®—¥°“√°—∫ªí≠À“∑—ÈßÕ¬à“ß √â“ß √√§å·≈–
‰¡à √â“ß √√§å ‚¥¬¬°‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®√‘ß„π —ߧ¡ ‡™àπ

-  Õ∫‡¢â“¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡à‰¥â ¶à“µ—«µ“¬
- πâÕ¬„®æàÕ·¡à‰¡à„Àâ‡√’¬πµ“¡∑’˵âÕß°“√ ¶à“µ—«µ“¬
- ¡’‡æ◊ËÕ𙓬∂°Ÿ §√Õ∫§√—«Àâ“¡ À𒉪°—∫‡æ◊ËÕ𙓬
- æÕà ·¡¬à “°®π ‡≈¬„™‡â «≈“«“à ß∑”ß“πÀ“‡ßπ‘ ‡√¬’ π ·≈«â „Àπâ °— ‡√¬’ π≈Õß∫Õ°«“à ‡ªπì °“√®¥— °“√
°—∫ªí≠À“∑’˧«√∑”À√◊Õ‰¡à§«√∑” ‡æ√“–‡Àµ„ÿ ¥
4.2 ‡≈“à ‡Àµ°ÿ “√≥‡å √ÕË◊ ß∑“ßÕÕ°¢Õß«“√≥ÿ ’ ·≈«â „Àπâ °— ‡√¬’ π∑“¬«“à «“√≥ÿ ®’ –®¥— °“√°∫— ª≠í À“¢Õ߇∏Õ
Õ¬“à ߉√ ‡¡ÕË◊ ‰¥§â ”µÕ∫∑ÀË’ ≈“°À≈“¬·≈«â §√®Ÿ ß÷ ‡≈“à µÕà ®π®∫ ·≈«â ∂“¡«“à π°— ‡√¬’ 𧥑 Õ¬“à ߉√°∫— ∑“ßÕÕ°¢Õß«“√≥ÿ ’

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢πÈ— æÈ◊π∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™πÈ— ¡∏— ¬¡»°÷ …“ªï∑Ë’ 6 37

™—Ë«‚¡ß∑’Ë 2
4.3 „Àâπ—°‡√’¬π∑”„∫ß“π ‡√◊ËÕß À“∑“ßÕÕ°
4.4  àÿ¡π—°‡√’¬π 4-5 §π ‡≈à“ ‘Ëß∑’ˇ¢’¬π‰«â„π„∫ß“π
4.5 √«à ¡°π—  √ªÿ ≈°— …≥–°“√·°ªâ ≠í À“Õ¬“à ß √“â ß √√§å ‚¥¬ √ªÿ ®“°§”µÕ∫¢Õßπ°— ‡√¬’ π „π„∫ß“π
‡√◊ËÕß À“∑“ßÕÕ° ¢âÕ∑’Ë 3 ´÷Ëßπà“®–‰¥â·°à °“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“Õ¬à“ß √â“ß √√§å §◊Õ ®—¥°“√·≈⫉¥âº≈‡ªìπ∫«°
‡™àπ ®—¥°“√·≈⫪í≠À“§≈’˧≈“¬ ‚¥¬‰¡à¡’ªí≠À“„À¡à‡°‘¥¢÷Èπ ®—¥°“√·≈⫪í≠À“µπ‡Õߧ≈’˧≈“¬ ·≈–‰¡à‡°‘¥
ªí≠À“°—∫ºŸâÕ◊Ëπ
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 3
4.6 ∑∫∑«π‡√◊ËÕß°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“Õ¬à“ß √â“ß √√§å
4.7 ªí≠À“‡¢â“°≈àÿ¡ °≈ÿà¡≈– 5 §π ªØ‘∫—µ‘„∫ß“π ‡√◊ËÕß ®—¥°“√Õ¬à“ß √â“ß √√§å µ“¡ª√–‡¥Áπªí≠À“
∑’Ë°≈àÿ¡‰¥â√—∫

°≈àÿ¡∑’Ë 1 ÕÕ°‡ªìπµ”√«®À≠‘ß ·µà√Ÿª√à“ßÕâ«π‡°‘π‰ª
°≈àÿ¡∑’Ë 2 Õ¬“°¡’‡ß‘π„™â®à“¬„π°“√∑”°‘®°√√¡√à«¡°—∫‡æ◊ËÕπ Ê
°≈àÿ¡∑’Ë 3 ‰¡àÕ¬“°‡ªìπÀ¡Õ ·µà§√Õ∫§√—«„Àâ‡≈◊Õ°§≥–·æ∑¬»“ µ√å
°≈ÿà¡∑’Ë 4 Õ¬“°‰ª‡√’¬π°«¥«‘™“ ·µà∑“ß∫â“π‰¡à¡’§à“‡√’¬π„Àâ
°≈àÿ¡∑’Ë 5 æàÕ·¡à‰¡à‡¢â“„®æƒµ‘°√√¡«—¬√ÿàπ ∑”Õ–‰√°Á∂Ÿ°¥ÿ∂°Ÿ «à“
°≈àÿ¡∑’Ë 6  Õ∫‡ÕÁπ∑√“π´å§≥–∑’Ë™Õ∫‰¡à‰¥â
°≈àÿ¡∑’Ë 7 Õ¬“°‰¥â‚∑√»—æ∑å∑’ˇ≈àπ Internet ‰¥â ·µà√“§“ ßŸ ‡°‘π°«à“®–´◊ÈÕ‰¥â
°≈àÿ¡∑’Ë 8 ¢—¥·¬âß°—∫æàÕ·¡à‡√◊ËÕß°“√„™â‚∑√»—æ∑å
™—Ë«‚¡ß∑’Ë 4
4.8 ∑∫∑«π°“√ªØ‘∫—µ‘„∫ß“π ‡√◊ËÕß ®—¥°“√Õ¬à“ß √â“ß √√§å
4.9 π—°‡√’¬π·µà≈–°≈àÿ¡ àßµ—«·∑π𔇠πÕ°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“µ“¡ª√–‡¥Áπ∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
‚¥¬„ÀâºâŸ∑”∫Õ°«à“«‘∏’°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë𔇠πÕ √â“ß √√§åÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–Õ–‰√ ·≈–∂â“®–„Àâ
 √â“ß √√§å§«“¡‡ÀÁπÕ¬à“߉√
4.10 √à«¡°—π √ÿªµ“¡ “√– ”§—≠

5.  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å/·À≈à߇√’¬π√Ÿâ

5.1 ‡Àµ°ÿ “√≥å ‡√◊ËÕß ∑“ßÕÕ°¢Õß«“√≥ÿ ’
5.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß À“∑“ßÕÕ°
5.3 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ®—¥°“√Õ¬à“ß √â“ß √√§å

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—ÈπæÈπ◊ ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

38 ™—πÈ ¡—∏¬¡»°÷ …“ªï∑’Ë 6

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈

6.1 «‘∏’ª√–‡¡‘π

6.1.1 µ√«®„∫ß“π

6.1.2  √ÿª√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

6.2 ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π

- ·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫§ÿ §≈

6.3 ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

6.3.1 „∫ß“π ‡√◊ËÕß À“∑“ßÕÕ°

‡¢’¬π‰¥â 3 ¢âÕ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’

‡¢’¬π‰¥â 2 ¢âÕ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â

‡¢’¬π‰¥â 1 ¢âÕ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß

6.3.2 „∫ß“π ‡√◊ËÕß ®—¥°“√Õ¬à“ß √â“ß √√§å

®—¥°“√¥â«¬«‘∏’°“√∑’Ë √â“ß √√§å √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’

®—¥°“√¥â«¬«‘∏’°“√∑’˧àÕπ¢â“ß √â“ß √√§å √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ æÕ„™â

®—¥°“√¥â«¬«‘∏’°“√∑’ˉ¡à √â“ß √√§å √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß

7. ·À≈àß»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫§√Ÿ

-

·ºπ°“√®—¥°®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—ÈπæπÈ◊ ∞“π æ∑ÿ ∏»—°√“™ 2551

™πÈ— ¡—∏¬¡»°÷ …“ª∑ï ’Ë 6 39

·∫∫∫—π∑÷°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√“¬∫ÿ§§≈

§”™’È·®ß ∫—π∑÷°√–¥—∫§≥ÿ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–„∫ß“π≈ß„π™àÕß·≈â« √ªÿ √–¥—∫§≥ÿ ¿“浓¡‡°≥±å

√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡≈¢∑’Ë ™◊ËÕ- °ÿ≈  √ÿª√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

∑“ßÕÕ°  √â“ß √√§å

‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“ √–¥—∫§≥ÿ ¿“æ ¥’
¡’ ¥’ 2 „∫ß“π √–¥—∫§ÿ≥¿“æ æÕ„™â
¡’ ¥’·≈–æÕ„™â‡∑à“π—Èπ √–¥—∫§ÿ≥¿“æ ª√—∫ª√ÿß
¡’ ª√—∫ª√ÿß

·ºπ°“√®¥— °®‘ °√√¡·π–·π«µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢Èπ— æ◊πÈ ∞“π æÿ∑∏»°— √“™ 2551

40 ™È—π¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ 6

‡Àµ°ÿ “√≥å
‡√◊ÕË ß ∑“ßÕÕ°¢Õß«“√ÿ≥’

«“√ÿ≥’‡ªìπ‡¥Á° “«Àπ⓵“¥’ ¡’æ’ËπâÕß 5 §π §≥ÿ æàÕ‡ ’¬™’«‘µµ—Èß·µà«“√ÿ≥’Õ“¬ÿ 7 ¢«∫ ‡ªìπ≈Ÿ°§π∑’Ë 3
§≥ÿ ·¡àÕ“»—¬‡ß‘π∫”π“≠µ°∑Õ¥¢Õߧ≥ÿ æàÕ‡¥◊Õπ≈–‰¡à°’Ë∫“∑‡≈’Ȭߥ≈Ÿ °Ÿ

ªí≠À“™’«‘µ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ°—∫«“√ÿ≥’ §◊Õ ™à«ß∑’Ë®∫™—Èπ ¡.».5 (ªí®®ÿ∫—π §◊Õ ¡.6) ·≈â«∂Ⓡ√’¬πµàÕ
√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ «“√ÿ≥’‡√’¬π ¡.ª≈“¬  “¬«‘∑¬“»“ µ√å ‡ªìπ‡¥Á°‡√’¬π¥’ ®÷ßÕ¬“°‡√’¬πµàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡æ◊ËÕ®∫ª√‘≠≠“µ√’ ®–‰¥â¡’√“¬‰¥â™à«¬§ÿ≥·¡à∑’Ë¢≥–π—Èπ‡√‘Ë¡¡’Àπ’È ‘π®“°°“√ àß≈°Ÿ ‡√’¬π

«“√ÿ≥’ Õ∫‡ÕÁπ∑√“π´åµ‘¥§≥–§√ÿ»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ §ÿ≥·¡à¥’„®°—∫«“√ÿ≥’·≈–
欓¬“¡À“‡ß‘π‡æ◊ËÕ„Àâ«“√ÿ≥’‰¥â‡√’¬π ‚¥¬π”¢Õß„π∫â“π‰ª®”π”∫â“ß ¢“¬∫â“ß æÕ∑’Ë«“√ÿ≥’®–„™â≈ß∑–‡∫’¬π
´◊ÈÕ™ÿ¥π‘ ‘µ ∑”„Àâ«“√≥ÿ ’‰¥â‡√’¬π¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡§«“¡µ—Èß„®

·µà°“√‡√’¬π¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡à„™à¡’§à“™ÿ¥π‘ ‘µ°—∫§à“≈ß∑–‡∫’¬π «“√ÿ≥’‰¡à¡’‡ß‘π‡ªìπ§à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ Ê
§≥ÿ ·¡à°Á‰¡à¡’‡ß‘πæÕ∑’Ë®– àß„Àâ«“√ÿ≥’„™â„π°“√¥”√ß™’«‘µ¢≥–‡√’¬π ‡æ√“–¡’πâÕßµâÕ߇√’¬πÕ’° 2 §π  à«πæ’Ë 2 §π
§π‚µ‡√’¬π®∫ ª«™. ∑”ß“π·≈⫇ߑπ‡¥◊Õπ‰¡à¡“° æÕ‡≈’Ȭߵ—« æ’˧π√Õ߬—߇√’¬π欓∫“≈Õ¬Ÿà∑’Ë °∑¡.
«“√ÿ≥’Õ¬“°‡√’¬π «“√ÿ≥’‰¡à¡’‡ß‘π «“√ÿ≥’®–∑”Õ¬à“߉√ (À¬ÿ¥‡≈à“)

∑“ßÕÕ°¢Õß«“√ÿ≥’ (µàÕ)

«“√ÿ≥’‰ª∑’Ë ”π—°§≥∫¥’  Õ∫∂“¡‡√◊ËÕß∑ÿπ°“√»÷°…“ ®÷ß∑√“∫«à“¡’∑ÿπ¢Õß∏𓧓√°√ÿ߇∑æ
®÷ß àß„∫ ¡—§√¢Õ√—∫∑ÿ𠉥â√—∫‡ß‘π®”π«π 5,000 ∫“∑ «“√ÿ≥’‰ªæ∫Õ“®“√¬å∑’˪√÷°…“ ‡≈à“ªí≠À“¢Õ߇∏Õ
„ÀâÕ“®“√¬åøíß Õ“®“√¬å®÷ß„Àâ∑ÿπÕ“À“√°≈“ß«—π‚¥¬·®°§ŸªÕ߇æ◊ËÕ‰ª´◊ÈÕ„πÀâÕßÕ“À“√¢Õߧ≥– «“√ÿ≥’Õà“π
Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ §Õ≈—¡πåÀ“ß“π∑”¢Õß≈ÿßÀπ«¥ ®÷ß àß®¥À¡“¬‰ªÀ“≈ÿßÀπ«¥ ·®âß«à“√—∫ Õπ摇»…
«‘™“§≥‘µ»“ µ√å·≈–«‘∑¬“»“ µ√å √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ °Á¡’§π àß®¥À¡“¬·≈–¡“À“«“√ÿ≥’∑’Ë∫â“π
À≈“¬√“¬ «“√ÿ≥’‡≈¬¡’ß“π Õπ摇»…∑—ÈßµÕπ‡¬Áπ·≈–‡ “√å-Õ“∑‘µ¬å ∑”„Àâ¡’√“¬‰¥â àß„Àâæ’Ë “«∑’Ë°”≈—߇√’¬π
欓∫“≈  àß„Àâ§ÿ≥·¡à„™âÀπ’È∫â“𠇪ìπ§à“„™â®à“¬„π∫â“π∫â“ß ·≈–¬—ß¡’‡ß‘π‡À≈◊Õ‡ªìπ§à“„™â®à“¬¢Õßµπ‡Õߥ⫬
·¡â®–¡’‡ß‘π¡“°¢÷Èπ·µà«“√ÿ≥’¬—ß„™â®à“¬‡ß‘πÕ¬à“ß¡—∏¬— ∂å ®π‡√’¬π®∫§√ÿ»“ µ√∫—≥±‘µ¥â«¬‡°√¥‡©≈’ˬ 3.27
‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘π‘¬¡

·ºπ°“√®¥— °‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢π—È æÈ◊π∞“π æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2551

™π—È ¡∏— ¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ 6 41

㺧ҹ
‡√Ë◊Õß À“∑“ßÕÕ°

™ÕË◊ ........................................................................................................................................™πÈ— ....................

„Àπâ °— ‡√¬’ ππ°÷ ∂ß÷ ª≠í À“™«’ µ‘ ¢Õßµπ‡ÕßÀ√Õ◊ ¢ÕߺÕ⟠πË◊ ∑‡Ë’ §¬‡°¥‘ ¢πÈ÷ ·≈–‰¥¡â °’ “√®¥— °“√°∫— ª≠í À“‰ª·≈«â
·≈–‡¢’¬π‡≈à“µ“¡ª√–‡¥ÁπµàÕ‰ªπ’È

1. ‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇªìπªí≠À“™’«‘µ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. °“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“¢ÕߺâŸ∑’Ë¡’ªí≠À“„π‡Àµ°ÿ “√≥å
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. °“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“π—Èπ‡ªìπ‰ª„π∑“ß √â“ß √√§åÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àµÿ„¥
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

·ºπ°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«µ“¡À≈°—  Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»°÷ …“¢È—πæπÈ◊ ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ 2551

42 ™—πÈ ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ 6


Click to View FlipBook Version