The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาของเขื่อนลำตะคลอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by จันทกานต์ กสิกรรม, 2020-02-19 23:38:33

เขื่อนลำตะคลอง

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาของเขื่อนลำตะคลอง

Keywords: เขื่อนลำตะคลอง

จดั ทำโดย
เดก็ หญงิ จนั ทกำนต์ กสิกรรม ม.3/2 เลขท่ี 20

E-book เข่อื นเก็บนำ้ ลำตะคอง

1. ประวัตคิ วำมเป็ นมำของเข่อื นเก็บนำ้ ลำตะคอง
เข่ือนลำตะคองสร้ำงขนึ ้ ในปี พ.ศ.2507-2512 เพื่อกกั เก็บนำ้ ไว้อปุ โภคบริโภค
กำรเกษตรและลดอทุ กภยั เขื่อนลำตะคองสร้ำงขนึ ้ บริเวณช่องเขำเขอ่ื นลน่ั กบั ช่องเขำ
ถ่ำนเสียตวั เขื่อนเป็นเข่อื นดนิ สงู 40.30 ม.สนั เขือ่ นยำว 527 ม.กว้ำง10 ม.อ่ำง
เก็บนำ้ เหนือเขอ่ื นมคี วำมยำวตลอดลำนำ้ 19 กม.มีพืน้ ที่ 277,000 ไร่สำมำรถกกั
เก็บนำ้ ได้ 310ล้ำน ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-
kheuxn-la-ta-khlxng

2.อำณำเขตของเข่อื นเกบ็ นำ้ ลำตะคอง (เหนือ/ใต้/ออก/ตก)

ลำตะคองเป็นสำขำสำคญั สำยหนง่ึ ของแม่นำ้ มลู มีต้นนำ้ อย่รู ะหวำ่ งเขำฟำ้ ผ่ำ อำเภอปำกชอ่ ง
จงั หวดั นครรำชสีมำ กบั เขำฝำละมี อำเภอเมืองนครนำยก จงั หวดั นครนำยก ไหลผำ่ นท่ีตงั้
จงั หวดั นครรำชสีมำไปลงแมน่ ำ้ มลู ที่อำเภอจกั รำช รวมควำมยำมทงั้ สำย 220 กิโลเมตร

หลงั จำกสงครำมโลกครัง้ ท่ี 2 ป่ำไม้บริเวณต้นนำ้ ของลำนำ้ ในภำคตะวนั ออกเฉียงเหนือ
ได้ถกู บกุ เบกิ เพม่ิ ขนึ ้ มำก โดยเฉพำะในบริเวณลมุ่ นำ้ ลำตะคอง ซงึ่ เป็นล่มุ นำ้ ท่ีตดิ ตอ่ กบั ภำค
กลำง และมีทำงคมนำคมสะดวก จงึ เกิดสภำพกำรขำดแคลนนำ้ และนำ้ ทว่ มท่ีรำบสองฝั่งลำ
ตะคอง ซงึ่ ประชำชนอย่กู นั หนำแน่น จนกระทง่ั ในฤดแู ล้งไม่มีนำ้ ในลำตะคอง ใช้สำหรับทำ
กำรประปำในจงั หวดั นครรำชสีมำ ต้องอำศยั นำ้ จำกอ่ำงเก็บนำ้ ห้วยบ้ำนยำง ซง่ึ เป็นอ่ำงขนำด
เล็กมำชว่ ย แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอกบั ควำมต้องกำร จงึ จำเป็นต้องสร้ำงเข่ือน เก็บนำ้ ทำงต้นนำ้
ของลำตะคองขนึ ้ เพ่ือแก้ปัญหำเร่ืองนำ้ ดงั กลำ่ ว

http://www.dnp.go.th/watershed/research/ltk_station.htm

3. ขนำดควำมจุ/ปริมำณกำรกักเก็บนำ้ ในเข่อื นเกบ็ นำ้ ลำตะคอง

เป็นเขื่อนดนิ เก็บกกั นำ้ ปิดกนั้ แมน่ ำ้ ลำตะคอง

1. สงู 40.3 ม. ยำว 521 ม. มีชอ่ งระบำย 1 ช่อง
2. ระดบั สนั เขื่อน + 282.30 ร.ท.ก.
3. ระดบั เก็บกกั + 277.00 ร.ท.ก. ระดบั นำ้ สงู สดุ + 280.00 ร.ท.ก.
4. ปริมำณนำ้ ที่ระดบั เก็บกกั 310 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณนำ้ ท่ีระดบั เก็บกกั สงู สดุ 445 ล้ำน ลบ.ม.
5. ควำมจกุ ้นอำ่ งฯ ที่ระดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ล้ำน ลบ.ม.
6. อำณำเขตรับนำ้ 1,430 ตร.กม. พืน้ ที่อำ่ งฯ ที่ระดบั เก็บกกั สงู สดุ 554 ตร.กม.
7. ปริมำณนำ้ ไหลลงอ่ำง 212 ล้ำน ลบ.ม./ปี ปริมำณฝนเฉลี่ย 1,113 มม./ปี
8. River Outlet ขนำดเส้นผำ่ ศนู ย์กลำง 3.50 ม. สง่ นำ้ ได้ 20 ลบ.ม./วนิ ำที ระดบั ธรณีทอ่ +

261.00 ร.ท.ก.

10.Service Spillway ขนำด 6.0 ม. จำนวน 7 ชอ่ ง ระบำยนำ้ ได้ 1,530 ลบ.ม./วินำที

ทำงระบำยนำ้ ฉกุ เฉินกว้ำง 40.0 ม. ระบำยนำ้ ได้ 600 ลบ.ม./วินำที

/www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html

4. กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเข่อื นเกบ็ นำ้ ลำตะคอง

โรงไฟฟ้ำลำตะคองฯ ตดิ ตัง้ เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 250 เมกะ
วตั ต์ จำนวน 2 เคร่ือง รวมกำลังผลติ ตดิ ตัง้ 500 เมกะวัตต์ ต่อมำได้
ตดิ ตัง้ เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำเพ่มิ เติมอีกจำนวน 2 เคร่ือง ทำให้มีกำลัง
ผลติ ตดิ ตัง้ รวมทงั้ สิน้ 1,000 เมกะวตั ต์
www.egat.co.th/index.php?option=com_content
&view=article&id=2449&Itemid=117

5.วถิ ีชวี ติ ของชำวบ้ำนท่อี ำศัยอย่ใู กล้เข่อื นเกบ็ นำ้ ลำตะคอง

ผวำเข่ือนลำตะคองแตก เร่งอพยพชำวบ้ำนหนีนำ้ วุ่น เปิ ดเผยขึน้ เม่ือเวลำ
17.30 น. วันท่ี 17 ต.ค. ได้มีประกำศจำกศูนย์วิทยุตำรวจ สภ.สีควิ้ ศูนย์วทิ ยุ สภ.สูงเนิน
ศูนย์วิทยหุ น่วยก้มู ูลนิธิพรหมธรรมสีคิว้ ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่ำงแสงธรรมสูงเนิน
และวทิ ยุชุมชนหลำยสถำนีในพนื้ ท่วี ่ำ ได้รับแจ้งจำกกรมชลประทำนว่ำ อ่ำงเกบ็ นำ้
เข่ือนลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิว้ จ.นครรำชสีมำ ซ่งึ เป็ นอ่ำงเกบ็ นำ้ ขนำดใหญ่มีควำม
จใุ นกำรกักเกบ็ นำ้ ได้ถงึ 310 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะนีฝ้ นได้ตกลงมำอย่ำงรุนแรงใน
ท้องท่ี อ.ปำกช่อง ซ่งึ อย่เู หนือเข่ือน เป็ นเหตุให้นำ้ ไหลเข้ำตัวเข่ือนเป็ นจำนวนมำกจน
เหลือเพียง 30%เท่ำนัน้ นำ้ กจ็ ะล้นเข่ือน ซ่งึ เม่อื เป็ นเช่นนี้ สำนักงำนชลประทำนลำตะ
คอง จงึ จำเป็ นต้องระบำยนำ้ ออกจำกเข่ือนภำยในเวลำ 24.00 น.คืนนี้

www.thairath.co.th/content/119589

6.แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ

วดั คู่บ้ำนคู่เมืองของประเทศไทย และกรุงรัตนโกสินทร์ กค็ อื ท่ีน่ีค่ะ วดั พระ
ศรีรัตนศำสดำรำม หรือ วัดพระเเก้ว เป็ นวดั ในพระบรมมหำรำชวัง
เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซ่งึ เป็ นวัดในพระรำชวงั หลวงในสมัยอยธุ ยำ

นอกจำกนีภ้ ำยในวัดพระศรีรัตนศำสดำรำมเป็ นท่ปี ระดษิ ฐำน พระพุทธมหำ
มณีรัตนปฏมิ ำกร หรือพระแก้วมรกต ท่นี ำมำจำกกรุงเวียงจนั ทน์ เป็ นวัด
หลวงท่สี ำคญั ในพระรำชพธิ ีต่ำงๆ และยงั เป็ นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคญั ของ
ประเทศไทยเรำอีกด้วย

www.travel.trueid.net/detail/DerKpM90N71

7.ถนนมอเตอร์เวย์ท่ตี ัดผ่ำนเข่อื นเกบ็ นำ้ ลำตะคอง

วนั นี ้(6 ธ.ค.) ผ้สู ื่อขำ่ วรำยงำนวำ่ นำยพรชยั ศิลำรมย์ ผ้อู ำนวยกำรแขวงทำงหลวง
นครรำชสีมำท่ี 2 พร้อมทีมวศิ วกรโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมอื ง
หมำยเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์สำยบำงปะอนิ -สระบรุ ี-นครรำชสีมำ ได้นำคณะ
สอ่ื มวลชนเดินทำงลงพนื ้ ท่ีตดิ ตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงมอเตอร์เวย์ สำย
บำงปะอนิ -สระบรุ ี-นครรำชสีมำ ชว่ งถนนยกระดบั บริเวณอำ่ งเก็บนำ้ ลำตะคอง อ.สี
คิว้ จ.นครรำชสีมำ ซง่ึ ถือเป็นจดุ ท่ีมองเหน็ ภมู ทิ ศั น์อำ่ งเก็บนำ้ ลำตะคองในภำพมมุ สงู
ได้อยำ่ งสวยงำม โดยมอเตอร์เวย์ยกระดบั นีเ้ร่ิมต้นจำกจดุ อ.ปำกชอ่ ง ผำ่ นเข่ือนลำตะ
คอง ไปสนิ ้ สดุ บริเวณเรือนจำคลองไผ่ อ.สคี วิ ้ ก่อนลงสรู่ ะดบั พืน้ ดนิ รวมประมำณ 18
กิโลเมตร (กม.)

www.mgronline.com/local/detail/9610000121489


Click to View FlipBook Version