The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การวิเคราะห์ผู้เรียนสุขศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Krucool CP, 2022-09-07 01:40:26

การวิเคราะห์ผู้เรียนสุขศึกษา

การวิเคราะห์ผู้เรียนสุขศึกษา

รายงานผล

การวเิ คราะห์ผูเ้ รียนรายบุคคล

ปีการศึกษา 2565

นางสาวววิ ารัตน์ กวางประสิทธิ์

ตาแหน่ง ครู

โรงเรียนสันติราษฎรว์ ิทยาลยั

สานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษากรงุ เทพมหานคร เขต 1
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

คำนำ

การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความสำคัญและจำเป็น จะช่วยให้ครูผู้สอน
ได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยการกำหนดความต้องการที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
เปน็ ข้อมูลสารสนเทศพ้นื ฐานนำไปสู่การวางแผนการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่มี ีจุดมงุ่ หมายเฉพาะใน
เรอ่ื ง ความสามารถ ทักษะและคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลาย เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้เรียน เช่น การสอบถาม การให้ทำแบบทดสอบ การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้
แล้วนำมาวิเคราะหเ์ ปน็ รายบคุ คล โดยจำแนกให้เหน็ องค์รวมของผู้เรียนในแต่ละดา้ น กำหนดเกณฑก์ ารจำแนก
คุณภาพผู้เรียน และสรุปจัดกลุ่มผู้เรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำไปช่วยเหลือ
แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและ
มีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ ที่ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป และช่วยให้ครูผู้สอนในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง

นางสาววิวารตั น์ กวางประสทิ ธ์ิ

คำชีแ้ จง

การวเิ คราะห์ผู้เรียนฉบับนี้ จดั ทำข้ึนเพอ่ื เก็บรวบรวมขอ้ มูลสำหรับศึกษา วเิ คราะห์ แยกแยะผู้เรียน
เพื่อหาความแตกต่างระหว่างบุคคล เกี่ยวกับความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
ก่อนทีจ่ ะให้ผู้เรยี นไดร้ ับการเรียนรใู้ ดๆในระดบั ชน้ั ตลอดท้ังศกึ ษาวเิ คราะหเ์ กีย่ วกับความพรอ้ มด้านพฤติกรรม
และองคป์ ระกอบความพร้อมดา้ นต่างๆ ดงั น้ี

1. ด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
2. ความพร้อมด้านสตปิ ญั ญา
3. ความพรอ้ มดา้ นพฤตกิ รรม
4. ความพร้อมดา้ นร่างกาย
5. ความพรอ้ มด้านสังคม

การวิเคราะหผ์ ู้เรียนมกี ารดำเนนิ การดงั น้ี

1. เก็บรวบรวมข้อมูลในวชิ าที่ต้องการวิเคราะห์จากครูคนเดิม ที่ได้จากการเรยี นรู้ ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา หรือ จดั สร้างเครอื่ งมอื แบบทดสอบวชิ านน้ั ๆ ข้ึนใหม่ แล้วนำมาใช้ทดสอบผเู้ รยี นทกุ คน

2. นำข้อมลู มาศึกษาวเิ คราะห์ หรอื แยกแยะตามความเปน็ จรงิ พรอ้ มจดั กลุม่ ผู้เรยี น ออกเป็น
3 กลุ่ม คอื กลุ่มเก่ง กลมุ่ ปานกลาง (หรอื ผ่านเกณฑ)์ และกลุ่มทตี่ อ้ งปรับปรงุ แก้ไข

3. การวิเคราะห์ผู้เรียน ควรพจิ ารณาท้ังความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และความ
พร้อมดา้ นอืน่ ๆ ของผู้เรียน ควบค่ไู ปด้วย

4. ผู้เรียนท่ีมคี วามพรอ้ มตำ่ กวา่ เกณฑ์ทีก่ ำหนด ผู้สอนไดร้ ีบดำเนินการปรบั ปรงุ แก้ไขใหม้ คี วามพร้อม
ดีขึ้นก่อน จึงค่อยดำเนินการจัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่จะทำการสอน ส่วนความพร้อมอื่นๆ ให้พยายาม
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้นึ ในลำดบั ต่อไป

แนวคดิ วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวเิ คราะห์ผ้เู รยี น

1. แนวคดิ ในการวเิ คราะหผ์ ูเ้ รยี น
1) การจดั การเรยี นรู้ให้ประสบความสำเร็จ มผี ลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนสูง

ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่ดีในทุกด้าน ดังนั้น ก่อนจะเริ่มดำเนินการสอน ครูผู้สอนได้ศึกษา วิเคราะห์
ผ้เู รยี นรายบุคคลเกยี่ วกบั

- ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ญั ญา
- ความพรอ้ มด้านพฤตกิ รรม
- ความพรอ้ มด้านรา่ งกาย
- ความพร้อมด้านสงั คม
2) ก่อนดำเนินการจัดการเรียน ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนให้รู้ถึง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในแต่ละด้าน เมื่อผู้เรียนคนใด มีข้อบกพร่องด้านใด ควรปรับปรุง แก้ไขให้มีความพร้อมที่ดี
ก่อน
3) การเตรียมความพรอ้ ม หรือการแกไ้ ขข้อบกพร่อง สำหรับผเู้ รียนทีย่ ังขาดความพร้อมใน
ด้านใดๆ ควรใช้กจิ กรรมหลายๆแบบ หรือ ใชเ้ ทคนิควธิ กี ารที่เหมาะสมจนผู้เรียนมคี วามพร้อม ดีขนึ้

2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผเู้ รยี น
1) เพื่อศึกษาวเิ คราะห์แยกแยะ เกย่ี วกับความพร้อมของผเู้ รียนในแต่ละด้านเป็นรายบคุ คล
2) เพ่อื ให้ครผู ้สู อนไดร้ ้จู ักผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรยี น ท่มี ขี อ้ บกพร่อง

ใหม้ คี วามพรอ้ มที่ดีขน้ึ
3) เพื่อให้ครูผูส้ อนได้จัดเตรยี มการสอน สื่อ หรือนวัตกรรมสำหรบั ดำเนินการจัดการเรยี นรู้

แก่ผู้เรียนไดส้ อดคลอ้ งเหมาะสม และตรงตามความตอ้ งการของผูเ้ รียนมากยง่ิ ข้ึน

3. ขอบเขตของการวิเคราะหผ์ เู้ รียน
การวเิ คราะห์ผู้เรียน เพื่อแยกแยะความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คล ในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี
1) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

(1) ความรู้พน้ื ฐานของรายวชิ าพลศึกษาเพ่ิมเติม
(2) ความสามารถในการอ่าน
(3) ความสนใจและสมาธใิ นการเรยี นรู้
2) ความพรอ้ มดา้ นสติปญั ญา
(1) ความคิดรเิ รมิ่ สร้างสรรค์
(2) ความมเี หตุผล

(3) ความสามารถในการเรยี นรู้
3) ความพร้อมดา้ นพฤตกิ รรม

(1) การแสดงออก
(2) การควบคุมอารมณ์
(3) ความมงุ่ มั่น อดทน ขยนั หมั่นเพยี ร
(4) ความรับผิดชอบ
4) ความพร้อมด้านร่างกาย
(1) ดา้ นสขุ ภาพร่างกายสมบรู ณ์
(2) การเจรญิ เติบโตสมวัย
(3) ความสมบูรณท์ างด้านสุขภาพจิต
5) ความพรอ้ มดา้ นสังคม
(1) การปรบั ตัวเขา้ กบั ผู้อื่น
(2) การชว่ ยเหลอื เสียสละ แบง่ ปัน
(3) การเคารพครู กติกา และมรี ะเบียบ
6) คะแนนจากผลการสอบกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนที่ผ่านมาของวชิ าท่ีสอนหรอื ผลจากการ
สอบจากเคร่ืองมอื วดั ทสี่ รา้ งขึ้น

สรุปผล

การวิเคราะห์ผูเ้ รียนรายบุคคล
รายวชิ า สุขศึกษาพื้นฐาน

สรุปผลการวิเคราะหผ์ เู้ รียนรายบุคคล รายวิชา พ33101 ชน้ั ม.6/1 จานวนนักเรียน 18 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลย่ี 1.00-1.66 หมายถึง ปรับปรงุ : ค่าเฉล่ีย 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉลยี่ 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรยี น สรุปผล

ด้านท่ี รายการวิเคราะห์ผู้เรียน ดี ปานกลาง ปรบั ปรุง X ความหมาย
คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ

ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

1 1.1 ความรพู้ ้ืนฐาน 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรยี นรู้ 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นสติปัญญา 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2 2.1 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
2.2 ความมีเหตผุ ล 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2.3 ความสามารถในการเรียนรู้ 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านพฤติกรรม 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

3 3.1 การแสดงออก 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

3.3 ความมุ่งม่ันขยนั หม่นั เพียร 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นร่างกายและจติ ใจ 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจรญิ เตบิ โตสมวัย 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสุขภาพจิต 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านสังคม 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรับตวั เข้ากับผู้อน่ื 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสียสละไม่เหน็ แก่ตวั 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 18 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉลี่ยรวม 100.00 0.00 0.00 3.00 ดี

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนช้ัน ม.6/1 จานวน 18 คน

พบว่า นักเรียนสว่ นมากของห้องรอ้ ยละ 100 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์3 ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นร่างกายและจติ ใจ และดา้ นสังคม อยใู่ นระดบั ดี

ครูผสู้ อนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผ้เู รยี น มาจัดแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน ออกเป็น 3 กล่มุ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ทางคณิตศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นร่างกายและจิตใจ และดา้ นสังคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั น้ี

เกณฑก์ ารประเมนิ จานวน ร้อยละ ลงช่ิอ.............................................................
18 100.00 ( นางสาววิวารตั น์ กวางประสทิ ธ์ิ )
กลุ่มดี 0 0.00
กลุ่มปานกลาง 0 0.00 ครูผู้สอน
กลุ่มท่ีตอ้ งปรบั ปรงุ แก้ไข

สรุปผลการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล รายวิชา พ33101 ชน้ั ม.6/2 จานวนนกั เรียน 31 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ปรบั ปรงุ : ค่าเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉล่ีย 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรยี น สรุปผล

ดา้ นที่ รายการวิเคราะห์ผู้เรียน ดี ปานกลาง ปรับปรุง X ความหมาย
คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ

ดา้ นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

1 1.1 ความรู้พื้นฐาน 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านสติปัญญา 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2 2.1 ความคิดริเรมิ่ สรา้ งสรรค์ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
2.2 ความมีเหตผุ ล 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านพฤติกรรม 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

3 3.1 การแสดงออก 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.3 ความมงุ่ ม่ันขยนั หมั่นเพียร 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นร่างกายและจิตใจ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สุขภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจรญิ เตบิ โตสมวัย 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสุขภาพจติ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านสังคม 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรับตวั เข้ากบั ผอู้ ืน่ 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสียสละไม่เหน็ แกต่ วั 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 31 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉล่ียรวม 100.00 0.00 0.00 3.00 ดี

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรยี นช้ัน ม.6/2 จานวน 31 คน

พบว่า นักเรยี นสว่ นมากของห้องรอ้ ยละ 100 มีความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์3 ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ และดา้ นสงั คม อยู่ในระดบั ดี

ครผู สู้ อนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรยี น มาจดั แบ่งกล่มุ ผเู้ รยี น ออกเป็น 3 กล่มุ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์
ทางคณิตศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ และดา้ นสังคม เพ่ือใชเ้ ป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั นี้

เกณฑก์ ารประเมนิ จานวน ร้อยละ ลงช่ิอ...............................................................
31 100.00 ( นางสาววิวารตั น์ กวางประสทิ ธิ์ )
กลุ่มดี 0 0.00
กลุ่มปานกลาง 0 0.00 ครูผู้สอน
กลุ่มท่ีต้องปรับปรงุ แกไ้ ข

สรุปผลการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล รายวิชา พ33101 ชนั้ ม.6/3 จานวนนักเรียน 30 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลย่ี 1.00-1.66 หมายถึง ปรับปรุง : ค่าเฉลย่ี 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉลยี่ 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรยี น สรปุ ผล

ดา้ นท่ี รายการวิเคราะห์ผู้เรียน ดี ปานกลาง ปรับปรุง X ความหมาย
คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ

ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

1 1.1 ความรพู้ ื้นฐาน 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
1.2 ความสามารถในการแกป้ ัญหา 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรยี นรู้ 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านสตปิ ัญญา 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2 2.1 ความคิดรเิ ริม่ สร้างสรรค์ 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
2.2 ความมีเหตผุ ล 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นพฤติกรรม 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

3 3.1 การแสดงออก 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.3 ความมงุ่ ม่นั ขยนั หม่นั เพียร 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นร่างกายและจติ ใจ 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สุขภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจริญเตบิ โตสมวัย 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสุขภาพจิต 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นสังคม 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรับตวั เข้ากับผู้อื่น 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสยี สละไม่เหน็ แก่ตวั 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 29 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉลี่ยรวม 100.00 0.00 0.00 3.00 ดี

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรยี นช้ัน ม.6/3 จานวน 30 คน

พบว่า นักเรยี นสว่ นมากของห้องรอ้ ยละ 100 มีความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์3 ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ และดา้ นสงั คม อยู่ในระดบั ดี

ครผู สู้ อนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผ้เู รยี น มาจดั แบ่งกลมุ่ ผู้เรยี น ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์
ทางคณิตศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ และดา้ นสังคม เพ่อื ใชเ้ ป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั น้ี

เกณฑก์ ารประเมิน จานวน ร้อยละ ลงช่ือ..................................................................
30 100.00 ( นางสาววิวารตั น์ กวางประสิทธิ์ )
กลุ่มดี 0 0.00
กลุ่มปานกลาง 0 0.00 ครูผู้สอน
กลุ่มที่ตอ้ งปรบั ปรุงแก้ไข

สรุปผลการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบคุ คล รายวิชา พ33101 ชน้ั ม.6/4 จานวนนกั เรียน 28 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉล่ีย 1.00-1.66 หมายถึง ปรับปรงุ : ค่าเฉลย่ี 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉล่ยี 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรยี น สรปุ ผล

ดา้ นที่ รายการวิเคราะห์ผู้เรยี น ดี ปานกลาง ปรับปรงุ X ความหมาย
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ

ดา้ นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 27 96.43 0 1.19 1 2.38 2.94 ดี

1 1.1 ความรูพ้ ้ืนฐาน 27 96.43 1 3.57 0 0.00 2.96 ดี
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 27 96.43 0 0.00 1 3.57 2.93 ดี
1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 27 96.43 0 0.00 1 3.57 2.93 ดี

ความพร้อมด้านสติปัญญา 27 96.43 1 3.57 0 0.00 2.96 ดี

2 2.1 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ 27 96.43 1 3.57 0 0.00 2.96 ดี
2.2 ความมีเหตผุ ล 27 96.43 1 3.57 0 0.00 2.96 ดี

2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 27 96.43 1 3.57 0 0.00 2.96 ดี

ความพร้อมด้านพฤตกิ รรม 27 97.62 1 2.38 0 0.00 2.98 ดี

3 3.1 การแสดงออก 27 96.43 1 3.57 0 0.00 2.96 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.3 ความม่งุ ม่ันขยนั หมัน่ เพียร 27 96.43 1 3.57 0 0.00 2.96 ดี

ความพร้อมดา้ นร่างกายและจติ ใจ 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สุขภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจรญิ เตบิ โตสมวัย 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสุขภาพจิต 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านสังคม 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรบั ตวั เข้ากับผูอ้ ื่น 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสียสละไม่เห็นแกต่ วั 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 28 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉล่ียรวม 98.18 1.44 0.38 2.98 ดี

จากตารางสรปุ ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนช้ัน ม.6/4 จานวน 28 คน

พบว่า นักเรยี นสว่ นมากของห้องรอ้ ยละ 98.18 มีความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์3 ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ และดา้ นสงั คม อยู่ในระดบั ดี

ครผู สู้ อนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรยี น มาจัดแบ่งกลุ่มผู้เรยี น ออกเป็น 3 กลุม่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์
ทางคณิตศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ และดา้ นสังคม เพ่ือใชเ้ ป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั นี้

เกณฑก์ ารประเมนิ จานวน ร้อยละ ลงชิ่อ.................................................................
27 96.43 ( นางสาววิวารตั น์ กวางประสทิ ธ์ิ )
กลุ่มดี 1 3.57
กลุ่มปานกลาง 0 0.00 ครูผู้สอน
กลุ่มท่ีตอ้ งปรบั ปรงุ แกไ้ ข

สรุปผลการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล รายวิชา พ33101 ชน้ั ม.6/5 จานวนนักเรียน 32 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ปรับปรุง : ค่าเฉลย่ี 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน สรุปผล

ดา้ นท่ี รายการวิเคราะห์ผู้เรียน ดี ปานกลาง ปรับปรงุ X ความหมาย
คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ดา้ นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 30 93.75 1 2.08 1 4.17 2.90 ดี

1 1.1 ความรพู้ ื้นฐาน 30 93.75 2 6.25 0 0.00 2.94 ดี
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 30 93.75 0 0.00 2 6.25 2.88 ดี
1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรยี นรู้ 30 93.75 0 0.00 2 6.25 2.88 ดี

ความพร้อมด้านสติปัญญา 30 93.75 2 6.25 0 0.00 2.94 ดี

2 2.1 ความคิดรเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์ 30 93.75 2 6.25 0 0.00 2.94 ดี
2.2 ความมีเหตผุ ล 30 93.75 2 6.25 0 0.00 2.94 ดี

2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 30 93.75 2 6.25 0 0.00 2.94 ดี

ความพร้อมดา้ นพฤติกรรม 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

3 3.1 การแสดงออก 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.3 ความม่งุ มนั่ ขยนั หมน่ั เพียร 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์ 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจรญิ เตบิ โตสมวัย 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสุขภาพจติ 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นสังคม 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรบั ตวั เข้ากบั ผ้อู นื่ 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสยี สละไม่เห็นแก่ตวั 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 32 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉล่ียรวม 97.70 1.64 0.66 2.97 ดี

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนช้ัน ม.6/5 จานวน 32 คน

พบว่า นักเรยี นสว่ นมากของห้องรอ้ ยละ 97.7 มีความรคู้ วามสามารถและประสบการณท์ างวิทยาศาสตร์3 ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ และดา้ นสังคม อยู่ในระดบั ดี

ครผู ูส้ อนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผ้เู รยี น มาจดั แบ่งกลุ่มผ้เู รยี น ออกเป็น 3 กลมุ่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์
ทางคณติ ศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ และดา้ นสงั คม เพื่อใชเ้ ป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั น้ี

เกณฑก์ ารประเมิน จานวน ร้อยละ ลงชิ่อ.................................................................
32 100.00 ( นางสาววิวารตั น์ กวางประสิทธิ์ )
กลุ่มดี 0 0.00
กลุ่มปานกลาง 0 0.00 ครูผู้สอน
กลุ่มที่ต้องปรับปรุงแกไ้ ข

สรุปผลการวิเคราะหผ์ เู้ รียนรายบุคคล รายวิชา พ33101 ชน้ั ม.6/6 จานวนนกั เรียน 25 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ 1.00-1.66 หมายถึง ปรบั ปรุง : ค่าเฉล่ีย 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉล่ยี 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรยี น สรปุ ผล

ดา้ นท่ี รายการวิเคราะห์ผู้เรียน ดี ปานกลาง ปรบั ปรุง X ความหมาย
คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ

ดา้ นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 7 29.33 18 70.67 0 0.00 2.29 ปานกลาง

1 1.1 ความรูพ้ ื้นฐาน 7 28.00 18 72.00 0 0.00 2.28 ปานกลาง
1.2 ความสามารถในการแกป้ ัญหา 7 28.00 18 72.00 0 0.00 2.28 ปานกลาง
1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 8 32.00 17 68.00 0 0.00 2.32 ปานกลาง

ความพร้อมดา้ นสตปิ ัญญา 18 73.33 7 26.67 0 0.00 2.73 ดี

2 2.1 ความคิดรเิ ร่ิมสรา้ งสรรค์ 6 24.00 19 76.00 0 0.00 2.24 ปานกลาง
2.2 ความมีเหตผุ ล 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 24 96.00 1 4.00 0 0.00 2.96 ดี

ความพร้อมด้านพฤตกิ รรม 25 98.67 0 1.33 0 0.00 2.99 ดี

3 3.1 การแสดงออก 24 96.00 1 4.00 0 0.00 2.96 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.3 ความมงุ่ มนั่ ขยนั หมั่นเพียร 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านร่างกายและจติ ใจ 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สขุ ภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจริญเตบิ โตสมวัย 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสขุ ภาพจติ 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านสังคม 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรบั ตวั เข้ากบั ผอู้ ื่น 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสียสละไม่เห็นแกต่ วั 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 25 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉล่ียรวม 82.95 17.05 0.00 2.83 ดี

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรยี นชั้น ม.6/6 จานวน 25 คน

พบว่า นักเรยี นส่วนมากของห้องรอ้ ยละ 82.95 มีความรคู้ วามสามารถและประสบการณท์ างวิทยาศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ และดา้ นสงั คม อยู่ในระดบั ดี

ครผู ู้สอนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรยี น มาจัดแบ่งกลมุ่ ผู้เรยี น ออกเป็น 3 กลมุ่ โดยพิจารณาจากเกณฑค์ วามรคู้ วามสามารถและประสบการณ์
ทางคณติ ศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ และดา้ นสังคม เพอื่ ใชเ้ ป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั นี้

เกณฑก์ ารประเมนิ จานวน ร้อยละ ลงชื่อ.................................................................
25 100.00 ( นางสาววิวารัตน์ กวางประสิทธ์ิ )
กลุ่มดี 0 0.00 ครูผู้สอน
กลุ่มปานกลาง 0 0.00
กลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการวิเคราะหผ์ เู้ รียนรายบคุ คล รายวิชา พ33101 ชน้ั ม.6/7 จานวนนักเรียน 35 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ 1.00-1.66 หมายถึง ปรบั ปรงุ : ค่าเฉล่ยี 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉล่ยี 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรยี น สรปุ ผล

ดา้ นท่ี รายการวิเคราะห์ผู้เรียน ดี ปานกลาง ปรบั ปรงุ X ความหมาย
คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ

ดา้ นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 27 78.10 8 21.90 0 0.00 2.78 ดี

1 1.1 ความรพู้ ื้นฐาน 28 80.00 7 20.00 0 0.00 2.80 ดี
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 28 80.00 7 20.00 0 0.00 2.80 ดี
1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 26 74.29 9 25.71 0 0.00 2.74 ดี

ความพร้อมดา้ นสตปิ ัญญา 34 97.14 1 2.86 0 0.00 2.97 ดี

2 2.1 ความคิดริเรม่ิ สรา้ งสรรค์ 32 91.43 3 8.57 0 0.00 2.91 ดี
2.2 ความมีเหตผุ ล 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2.3 ความสามารถในการเรียนรู้ 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านพฤตกิ รรม 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

3 3.1 การแสดงออก 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.3 ความมุ่งมน่ั ขยนั หมั่นเพียร 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นร่างกายและจิตใจ 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจรญิ เตบิ โตสมวัย 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสุขภาพจิต 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นสังคม 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรบั ตวั เข้ากับผูอ้ น่ื 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสียสละไม่เหน็ แก่ตวั 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 35 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉลี่ยรวม 95.94 4.06 0.00 2.96 ดี

จากตารางสรปุ ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนชั้น ม.6/7 จานวน 35 คน

พบว่า นักเรยี นสว่ นมากของห้องรอ้ ยละ 95.94 มีความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์3 ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ และดา้ นสงั คม อยู่ในระดบั ดี

ครผู ้สู อนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรยี น มาจัดแบ่งกลุม่ ผเู้ รยี น ออกเป็น 3 กล่มุ โดยพิจารณาจากเกณฑค์ วามรคู้ วามสามารถและประสบการณ์
ทางคณิตศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ และดา้ นสังคม เพอื่ ใชเ้ ป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั น้ี

เกณฑก์ ารประเมิน จานวน ร้อยละ ลงชื่อ.................................................................
35 100.00 ( นางสาววิวารัตน์ กวางประสิทธ์ิ )
กลุ่มดี 0 0.00 ครูผู้สอน
กลุ่มปานกลาง 0 0.00
กลุ่มท่ีตอ้ งปรบั ปรุงแก้ไข

สรุปผลการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบคุ คล รายวิชา พ33101 ชน้ั ม.6/8 จานวนนกั เรียน 26 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ 1.00-1.66 หมายถึง ปรบั ปรุง : ค่าเฉลีย่ 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : ค่าเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง ดี

ผลการวิเคราะห์ผู้เรยี น สรปุ ผล

ด้านท่ี รายการวิเคราะห์ผู้เรียน ดี ปานกลาง ปรบั ปรงุ X ความหมาย
คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ

ดา้ นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

1 1.1 ความรู้พื้นฐาน 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นสตปิ ัญญา 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2 2.1 ความคิดริเริ่มสรา้ งสรรค์ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
2.2 ความมีเหตผุ ล 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านพฤติกรรม 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

3 3.1 การแสดงออก 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.2 การควบคุมอารมณ์ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
3.3 ความมงุ่ ม่ันขยนั หมน่ั เพียร 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมดา้ นร่างกายและจติ ใจ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4 4.1 สุขภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
4.2 การเจริญเตบิ โตสมวัย 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

4.3 ดา้ นสุขภาพจติ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

ความพร้อมด้านสังคม 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

5 5.1 การปรบั ตวั เข้ากับผู้อนื่ 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.2 การเสียสละไม่เหน็ แก่ตวั 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี
5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า 26 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 ดี

เฉลี่ยรวม 100.00 0.00 0.00 3.00 ดี

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรยี นช้ัน ม.6/8 จานวน 26 คน

พบว่า นักเรยี นส่วนมากของห้องรอ้ ยละ 100 มีความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์3 ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา
ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ และดา้ นสงั คม อยู่ในระดบั ดี

ครผู สู้ อนไดน้ าข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรยี น มาจดั แบ่งกลมุ่ ผ้เู รยี น ออกเป็น 3 กลมุ่ โดยพิจารณาจากเกณฑค์ วามรคู้ วามสามารถและประสบการณ์
ทางคณิตศาสตร์ ความพรอ้ มดา้ นสตปิ ัญญา ดา้ นพฤตกิ รรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ และดา้ นสังคม เพ่ือใชเ้ ป็นข้อมูลในการวางแผนการสอน ดงั น้ี

เกณฑก์ ารประเมนิ จานวน ร้อยละ ลงช่ือ.................................................................
( นางสาววิวารตั น์ กวางประสิทธิ์ )
กลุ่มดี 26 100.00 ครผู ู้สอน
กลุ่มปานกลาง 0 0.00
กลุ่มที่ตอ้ งปรบั ปรุงแกไ้ ข 0 0.00

แบบการวเิ คราะห์ผู้เรยี นรายบคุ คล

รายวชิ า สขุ ศึกษาพ้ืนฐาน

โรงเรียนสันตริ าษฎร์วิทยาลัย
แบบวิเคราะห์ผู้เรยี นรายบุคคล ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ห้อง 1 จานวนนักเรียน 18 คน

เกณฑก์ ารประเมิน ค่าเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ปรับปรุง : ค่าเฉล่ีย 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง : คา่ เฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถงึ ดี

รายการวิเคราะห์ผู้เรียน (ใส่หมายเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนที่เลือก) โดย 3 หมายถงึ ดี 2 หมายถงึ ปานกลาง 1 หมายถงึ ต้องปรับปรงุ

1. ด้านความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ 2. ความพรอ้ มด้านสติปัญญา 3. ความพรอ้ มด้านพฤติกรรม 4. ความพรอ้ มด้านร่างกายและจิตใจ 5. ความพรอ้ มด้านสงั คม

1.1 ความรู้พื้นฐาน 2.1 ความคิดริเริม่ 3.1 การแสดงออก 4.1 สุขภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 5.1 การปรบั ตัวเข้ากบั ผู้อ่นื

1.2 ความสามารถในการแก้ปญั หา 2.2 ความมีเหตุผล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจรญิ เติบโตสมวัย 5.2 การเสยี สละไม่เห็นแก่ตัว

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรยี นรู้ 2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 3.3 ความมุ่งม่ันขยันหมั่นเพียร 4.3 ด้านสขุ ภาพจิต 5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกติกา

รายการวิเคราะห์

เลขท่ี เลขประจาตวั ชือ่ -สกุล ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ขอ้ 5 x

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41092 นางสาวพอใจ ศรสี วรรค์ 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
2 41116 นายฐานพัฒน์ แสงเหมาะ 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
3 41122 นายพีรพล วิสระพันธ์ุ 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
4 41132 นางสาวธัญจริ า อน้ แสง 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
5 41354 นายกฤตณฐั เตยี้ เนตร 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
6 41358 นายฐติ พิ ัฒน์ ค้าบุตร 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
7 41360 นายธนบดี หอมเนย 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
8 41363 นายพงศธร อุทธาหรณ์ 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
9 41367 นายรจุ ิภาส บุญจิตจรสั 333333333333333 3.00
333333333333333 3.00
10 41378 นางสาวปราญชลี แกว้ ขอนแก่น

11 41379 นางสาวปวรรตั น์ ทับทิมทอง

12 41380 นางสาวลกั ษณข์ ณาอนิ ปลอด

13 41384 นางสาวศศิดารา ทองนวคุณ

14 41387 นางสาวสุภาณี เหล่าศรี

15 42761 นางสาวเทรซี่ อามากะห์ โอไนวี

16 42763 นางสาวพิมพิศา นวมสวัสด์ิ

17 42766 นายนันทภพ เจตนา

18 42843 นางสาวสริ ินญา วันจนั ทร์

x 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
สรุปผล
กลุ่มดี 18 กลุ่มปานกลาง 0 กลุ่มที่ตอ้ งปรบั ปรุง 0 รวม 18

โรงเรียนสันตริ ำษฎร์วิทยำลัย
แบบวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล ช้ันมธั ยมศึกษำปีท่ี 6 ห้อง 2 จำนวนนักเรยี น 31 คน

เกณฑก์ ำรประเมนิ ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.66 หมำยถงึ ปรับปรุง : ค่ำเฉลี่ย 1.67-2.33 หมำยถึง ปำนกลำง : คำ่ เฉลี่ย 2.34-3.00 หมำยถงึ ดี

รำยกำรวิเครำะห์ผู้เรยี น (ใส่หมำยเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนทีเ่ ลือก) โดย 3 หมำยถงึ ดี 2 หมำยถงึ ปำนกลำง 1 หมำยถงึ ตอ้ งปรบั ปรุง

1. ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 2. ความพร้อมด้านสติปัญญา 3. ความพรอ้ มด้านพฤติกรรม 4. ความพรอ้ มด้านร่างกายและจติ ใจ 5. ความพรอ้ มด้านสงั คม

1.1 ความรู้พื้นฐาน 2.1 ความคิดริเริ่ม 3.1 การแสดงออก 4.1 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 5.1 การปรับตัวเข้ากบั ผูอ้ ื่น

1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 2.2 ความมีเหตุผล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจริญเติบโตสมวัย 5.2 การเสยี สละไม่เหน็ แกต่ ัว

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 3.3 ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร 4.3 ด้านสุขภาพจิต 5.3 มีระเบยี บวินัยเคารพกฏกติกา

รำยกำรวิเครำะห์

เลขท่ี เลขประจำตัว ชือ่ -สกุล ข้อ 1 ขอ้ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 x

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41031 นายเจษฎากร จนั ทร์แดง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

2 41061 นางสาววิภาวนี ชัยมี 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

3 41080 นายศุภฤกษ์ ธนากุลวินิจ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

4 41096 นางสาวสิริวรรณ แซต่ ง้ั 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

5 41107 นางสาวเปรมประภาเหล่ยี มเพ็ชร์ 333333333333333 3.00
6 41108 นางสาวกุลภัทรา สลี าดเลา 333333333333333 3.00
7 41109 นางสาวชินาภา น้อยขา 333333333333333 3.00

8 41110 นางสาวปุณยนุช โชคชัยเจริญลาภ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

9 41112 นางสาววิราวรรณ บุบผา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

10 41113 นางสาวอมรสริ ิ สวุ รรณเมือง 333333333333333 3.00
11 41120 นายธีรภาพ พง่ึ ภพ 333333333333333 3.00
12 41123 นายพีรภัทร รอดผล 333333333333333 3.00

13 41128 นายศุภฤกษ์ เทียนพรนาโชค 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

14 41143 นายปาฏิหาริย์ แสนอุบล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

15 41159 นางสาวณัฐธิดา ธัญผล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

16 41162 นางสาวปรยี านุช เครือแก้ว 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
17 41174 นายจีรศักด์ิ มาลาหอม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

18 41184 นายพงศ์พัทธ์ เชื้อปู่คง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

19 41189 นายวิชา เดชสภุ า 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

20 41254 นายปกรณเ์ กียรติ จนั ทพันธ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

21 41353 นายเจษฎา สทุ ธาอามาตร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

22 41373 นางสาวญาดา ภักตร์ผ่อง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

23 41381 นางสาววชรรณพร ปูรณามระ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

24 41948 นายศักรินทร์ เฉียงกลาง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

25 42768 นางสาวปรารถนา ใหญ่จนั ทึก 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

26 42770 นางสาวพุทธ์สโรชา แสนทวีสขุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

27 42772 นางสาวนัชชา โสมโสรส 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

28 42773 นายคงฤทธิ์ เซ็นทองหลาง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

29 42774 นายณัฐวุติ ทักษิณ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

30 42776 นายนฤทัศน์ ฮามสุโพธ์ิ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

31 42847 นายจีรวัสส์ จยุ้ จิตร 333333333333333 3.00
x
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
สรุปผล
กลุ่มดี 31 กลุ่มปำนกลำง 0 กลุ่มท่ีต้องปรับปรงุ 0 รวม 31

โรงเรยี นสันติรำษฎรว์ ิทยำลัย
แบบวิเครำะห์ผู้เรยี นรำยบุคคล ช้ันมธั ยมศึกษำปีที่ 6 ห้อง 3 จำนวนนักเรียน 30 คน

เกณฑ์กำรประเมิน คำ่ เฉล่ีย 1.00-1.66 หมำยถงึ ปรบั ปรงุ : คำ่ เฉล่ีย 1.67-2.33 หมำยถงึ ปำนกลำง : ค่ำเฉลี่ย 2.34-3.00 หมำยถงึ ดี

รำยกำรวิเครำะห์ผู้เรียน (ใส่หมำยเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนที่เลือก) โดย 3 หมำยถงึ ดี 2 หมำยถงึ ปำนกลำง 1 หมำยถงึ ตอ้ งปรบั ปรุง

1. ดา้ นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 2. ความพร้อมดา้ นสตปิ ัญญา 3. ความพรอ้ มดา้ นพฤตกิ รรม 4. ความพร้อมดา้ นร่างกายและจ5ิต. ใคจวามพร้อมดา้ นสงั คม

1.1 ความรพู้ ้ืนฐาน 2.1 ความคิดรเิ ริ่ม 3.1 การแสดงออก 4.1 สุขภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 5.1 การปรับตวั เข้ากบั ผู้อื่น

1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 2.2 ความมีเหตผุ ล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจริญเตบิ โตสมวัย 5.2 การเสยี สละไม่เห็นแก่ตวั

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรยี นรู้ 2.3 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.3 ความมุ่งมน่ั ขยนั หมั่นเพียร 4.3 ดา้ นสุขภาพจติ 5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกตกิ า

เลขท่ี เลขประจำตัว รำยกำรวิเครำะห์ ขอ้ 5 x

ชื่อ-สกลุ ข้อ 1 ขอ้ 2 ข้อ 3 ขอ้ 4

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41048 นางสาวจีรภา เกตซุ ือ่ สตั ย์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

2 41049 นางสาวชนิษฐา เป้าจัตรุ สั 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

3 41056 นางสาวพนิตตา บุญอาไพ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

4 41083 นางสาวเกศสิรินทร์ บูระพันธ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

5 41090 นางสาวธณศิริ แกว่นธัญญกรณ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
6 41095 นางสาวสรัลรตั น์ นุสทิ ธิ์รัมย์
7 41102 นายฐปนรรฆ์ วิรฬุ ห์วรฉัตร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
8 41115 นายเจษฎา โพธิจนั ทร์
9 41160 นางสาวณฐั นันท์ วรธารงค์เวศน์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
10 41164 นางสาวพิชญา พวงพันธ์
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
11 41168 นางสาวรญั ชิดา อปุ ชัย
12 41169 นางสาวฤทัยชนก จนั ทรก์ ระจา่ ง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
13 41201 นางสาวบุณฑรกิ า ชิดเช้ือ
14 41205 นางสาววรญั ญา ราชประดษิ ฐ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
15 41219 นายพงศพัศ พวดขุนทด
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
16 41277 นางสาวรุ่งทิพย์ แซโ่ งว้
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
17 41281 นางสาวสุภาวดี บุญระขันธ์
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
18 41312 นางสาวณัฐวรา มหิศนันท์
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
19 41361 นายธนวัฒน์ ผดงุ ชอบ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
20 42431 นางสาวชลติ รา ผาสกิ า
21 42778 นางสาวจารยี า​ หอยศรจี นั ทร์​ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
22 42779 นางสาวปฐินญา สินสมุทร
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
23 42780 นางสาวประกายดาวมะเหม็ง
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
24 42781 นางสาวอลิศา ชูสาร
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
25 42782 นางสาวอารนี า คุณโป
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
26 42783 นายกมลทรรศน์ ค่าภู
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
27 42784 นายตะวันฉาย ภู่เทศ
28 42786 นายนิตพิ ล อิศรางกรู ณ อยธุ ยา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
29 42788 นายศานตบิ ูรณ์ บุญโสภาพ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
30 43551 นางสาวณฐั ริกา ชาตะพันธ์

x 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

สรุปผล กลุ่มดี 30 กลุ่มปำนกลำง 0 กลุ่มท่ีตอ้ งปรบั ปรงุ 0 รวม 30

โรงเรยี นสันติรำษฎร์วิทยำลัย
แบบวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล ชั้นมธั ยมศกึ ษำปีท่ี 6 ห้อง 4 จำนวนนักเรียน 28 คน

เกณฑก์ ำรประเมิน คำ่ เฉล่ีย 1.00-1.66 หมำยถึง ปรับปรุง : คำ่ เฉล่ีย 1.67-2.33 หมำยถงึ ปำนกลำง : คำ่ เฉล่ีย 2.34-3.00 หมำยถงึ ดี

รำยกำรวิเครำะห์ผู้เรียน (ใส่หมำยเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนทเี่ ลือก) โดย 3 หมำยถงึ ดี 2 หมำยถงึ ปำนกลำง 1 หมำยถงึ ตอ้ งปรบั ปรุง

1. ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 2. ความพรอ้ มด้านสติปญั ญา 3. ความพรอ้ มด้านพฤติกรรม 4. ความพรอ้ มด้านรา่ งกายและจิตใจ 5. ความพรอ้ มด้านสงั คม

1.1 ความรูพ้ ้นื ฐาน 2.1 ความคิดรเิ ริม่ 3.1 การแสดงออก 4.1 สขุ ภาพร่างกายสมบรู ณ์ 5.1 การปรบั ตัวเข้ากบั ผูอ้ ่ืน

1.2 ความสามารถในการแกป้ ัญหา 2.2 ความมีเหตุผล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจรญิ เติบโตสมวัย 5.2 การเสียสละไม่เหน็ แกต่ ัว

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 2.3 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.3 ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร 4.3 ด้านสขุ ภาพจติ 5.3 มีระเบยี บวินัยเคารพกฏกติกา

รำยกำรวิเครำะห์

เลขที่ เลขประจำตัว ช่อื -สกุล ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ขอ้ 4 ข้อ 5 x

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41035 นายชลธาร เดชดวง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

2 41038 นายธนิสเนศ พิทักษ์ถิรวงศ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 41054 นางสาวปรยิ ฉัตร ดนิ ชัยภูมิ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
4 41059 นางสาวพัชรนิ ทร์ แกว้ อ่วม
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
5 41072 นายธนุพร ชนะกาญจน์
6 41124 นายภูมิพัฒน์ สมบัตพิ านิช 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.33
7 41127 นายศิรศิ ักดิ์ วิจิตรปัญญา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
8 41130 นางสาวจฑุ ามาศ บุญสว่าง
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
9 41137 นางสาวสุจติ รา จติ ตส์ งู เนิน
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
10 41152 นายอนวัช ศรที รง
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
11 41154 นางสาวแพรวา เอือน
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
12 41180 นายธีรภัทร คาจนั ทร์
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
13 41186 นายพีรวิชญ์ ราภา
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
14 41187 นายพิพัฒน์ สาขา
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
15 41194 นางสาวจริ ัฎฐส์ รี แก้วทัพไทย
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
16 41206 นางสาวศวิตา แสงเกรด็
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
17 41208 นางสาวสนุ ันทา ชุมจันทร์
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
18 41238 นางสาวพนิดา มรกต
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
19 41241 นางสาวมันทนา มหารกั ษิต
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
20 41275 นางสาวพิมพา สุมณฑา
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
21 41280 นางสาวสกุ ลั ญา แพงพะงา
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
22 41340 นางสาวธนัชชา วงค์ตาปอง
23 41355 นายจิรพัฒน์ ลอื ตระกูลประวัติ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
24 41975 นางสาวศรัญญา จันทวงศ์
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
25 42789 นางสาวกนั ตมิ า คงตกุ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
26 42790 นางสาวลกั ษ์คณา จันเทา
ลลี าอารยสกลุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
27 42791 นายวรยศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

28 42792 นายวิวรรธน์ กระบิลสงิ ห์

x 2.96 2.93 2.93 2.96 2.96 2.96 2.96 3.00 2.96 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
สรุปผล
กลุ่มดี 27 กลุ่มปำนกลำง 1 กลุ่มที่ต้องปรบั ปรงุ 0 รวม 28

โรงเรียนสันตริ ำษฎรว์ ิทยำลัย
แบบวิเครำะห์ผเู้ รียนรำยบคุ คล ช้ันมธั ยมศึกษำปที ี่ 6 ห้อง 5 จำนวนนกั เรียน 32 คน

เกณฑก์ ำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.66 หมำยถงึ ปรับปรุง : ค่ำเฉล่ีย 1.67-2.33 หมำยถงึ ปำนกลำง : ค่ำเฉล่ีย 2.34-3.00 หมำยถงึ ดี

รำยกำรวิเครำะห์ผู้เรยี น (ใส่หมำยเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนทีเ่ ลือก) โดย 3 หมำยถงึ ดี 2 หมำยถงึ ปำนกลำง 1 หมำยถงึ ตอ้ งปรบั ปรุง

1. ด้านความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ 2. ความพรอ้ มด้านสติปัญญา 3. ความพรอ้ มด้านพฤติกรรม 4. ความพรอ้ มด้านร่างกายและจิตใจ 5. ความพร้อมด้านสังคม

1.1 ความรพู้ ้นื ฐาน 2.1 ความคิดริเริม่ 3.1 การแสดงออก 4.1 สุขภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 5.1 การปรับตัวเข้ากับผู้อ่นื

1.2 ความสามารถในการแก้ปญั หา 2.2 ความมีเหตุผล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจรญิ เติบโตสมวัย 5.2 การเสยี สละไม่เหน็ แก่ตัว

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 3.3 ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพยี ร 4.3 ด้านสุขภาพจิต 5.3 มีระเบยี บวินัยเคารพกฏกติกา

รำยกำรวิเครำะห์

เลขที่ เลขประจำตัว ชอื่ -สกุล ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ขอ้ 4 ข้อ 5 x

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41033 นายจีรวัฒน์ อดุ ม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

2 41042 นายพัชรศักดิ์ ณ ป้อมเพชร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

3 41046 นายสิทธิพงษ์ สินสอน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

4 41050 นางสาวณัฐชยา จงรกั ษ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

5 41051 นางสาวณฐั นันท์ ขอผ่งึ กลาง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

6 41052 นางสาวธันยรตั น์ ไชยสทิ ธิยาภากร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

7 41060 นางสาวลกั ษิกา สะเลม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

8 41070 นายชยตุ ตะ๊ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

9 41086 นางสาวกิตยิ า ดวงจันทร์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

10 41093 นางสาวพิมพ์ชญา ก่าแก้ว 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

11 41101 นางสาวอารดา ทองงาม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

12 41111 นางสาวมัญชิสา ค่าออ่ น 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

13 41167 นางสาวระธีชล บุผาทอง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

14 41181 นายนพดล จนิ ตห์ ิรณั ยก์ ลุ 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.47

15 41196 นางสาวชลธิชา ปัสสาวะโก 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

16 41213 นายชนะชัย บุญส่าเรจ็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

17 41233 นางสาวนาเดยี ร์ ศรีสม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

18 41245 นางสาวสุพัตรา วงค์พินิจ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

19 41263 นางสาวเขมอกั ษร อยขู่ อบเวียง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

20 41276 นางสาวรตั น์ธิดา สพุ รรณ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

21 41278 นางสาววิศินี แก้วอา่ ภา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

22 41279 นางสาวศรณั พร สนิ อดุ ม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

23 41288 นายตรีเพชร ลาอา่ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

24 41332 นายพชรพล ไวศยกูลกจิ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

25 41341 นางสาวนัฌมี วงศ์ปถัมภ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

26 41375 นางสาวธัญทิพย์ สบื วงษ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

27 42785 นายธิตวิ ุฒิ เตยี วภัทรกุล 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.47

28 42793 นางสาวกญั ญาวีร์ ชอุ่มผล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

29 42794 นางสาวณฐั พร ปานค่า 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

30 42795 นายนพคุณ โพอุไร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

31 42796 นางสาววัชราภา คงสมพร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

32 42797 นายสริศโรจน์ เรืองศิริ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

x 2.94 2.88 2.88 2.94 2.94 2.94 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

สรุปผล กลุ่มดี 32 กลุ่มปำนกลำง 0 กลุ่มที่ตอ้ งปรับปรุง 0 รวม 32

โรงเรียนสันตริ าษฎรว์ ิทยาลัย
แบบวิเคราะห์ผู้เรยี นรายบุคคล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6 จานวนนักเรียน 25 คน

เกณฑก์ ารประเมิน ค่าเฉล่ีย 1.00-1.66 หมายถึง ปรับปรุง : ค่าเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถงึ ปานกลาง : คา่ เฉล่ีย 2.34-3.00 หมายถึง ดี

รายการวิเคราะห์ผู้เรยี น (ใส่หมายเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนท่เี ลือก) โดย 3 หมายถงึ ดี 2 หมายถงึ ปานกลาง 1 หมายถงึ ตอ้ งปรับปรุง

1. ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 2. ความพร้อมด้านสติปญั ญา 3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม 4. ความพรอ้ มด้านรา่ งกายและจติ ใจ 5. ความพรอ้ มด้านสังคม

1.1 ความรู้พ้นื ฐาน 2.1 ความคิดริเริ่ม 3.1 การแสดงออก 4.1 สุขภาพร่างกายสมบรู ณ์ 5.1 การปรับตัวเข้ากบั ผู้อน่ื

1.2 ความสามารถในการแกป้ ญั หา 2.2 ความมีเหตุผล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจรญิ เติบโตสมวัย 5.2 การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 3.3 ความมุ่งมั่นขยันหม่ันเพยี ร 4.3 ด้านสขุ ภาพจิต 5.3 มีระเบยี บวินัยเคารพกฏกติกา

รายการวิเคราะห์

เลขที่ เลขประจาตัว ชอ่ื -สกลุ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ขอ้ 5 x

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41129 นายหน่ึง - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

2 41138 นายกฤษณพงศ์ บุญยนื 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80

3 41139 นายกนั ยา วิเศษขันธ์ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

4 41144 นายปิยวัฒน์ สมบัตทิ ิพย์ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

5 41153 นางสาวเบ็ญจพร ภู่มณี 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

6 41179 นายณัฐพงศ์ กามหาวงษ์ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

7 41188 นายพิสิษฐ ทรัพยป์ ระสม 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

8 41202 นางสาวปาริฉัตร พรมลอื 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

9 41220 นายพลวรรธน์ ใจสะอาด 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

10 41223 นายฌาณุวัฒน์ สร้อยทอง 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

11 41274 นางสาวพิชญาภรณ์อุ่นใจ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

12 41294 นายนวตรี จารีรัตน์ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

13 41296 นายปฐมศักดิ์ แกว้ สีโส 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.87

14 41304 นายรัฐศาสตร์ คนดี 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

15 41318 นายเจษฎา แน่นสนิท 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.87

16 41327 นายธนากร รัศมี 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

17 41333 นายพีรณัฐ สารไธสง 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.93

18 41335 นายวรภพ ปูแป 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

19 41339 นางสาวธนภรณ์ แซต่ งั้ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

20 41350 นางสาวสชุ าดา ผังคี 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

21 41970 นายทักษ์ดนัย เฉียงกลาง 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

22 42799 นางสาวศศิธร นาชัยรตั น์ 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.87

23 42800 นางสาวอริสา ลาทะแก้ว 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

24 42802 นายนวพล อรุ ีภาศ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

25 42826 นายอรรถพล เลิศวิริยวรางกูร 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73

x 2.28 2.28 2.32 2.24 3.00 2.96 2.96 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

สรุปผล กลุ่มดี 25 กลุ่มปานกลาง 0 กลุ่มท่ีต้องปรับปรุง 0 รวม 25

โรงเรียนสันติราษฎรว์ ิทยาลัย
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ห้อง 7 จานวนนักเรยี น 35 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถงึ ปรบั ปรงุ : คา่ เฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถงึ ปานกลาง : ค่าเฉล่ีย 2.34-3.00 หมายถงึ ดี

รายการวิเคราะห์ผูเ้ รียน (ใส่หมายเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนทีเ่ ลือก) โดย 3 หมายถงึ ดี 2 หมายถงึ ปานกลาง 1 หมายถงึ ต้องปรับปรุง

1. ด้านความรคู้ วามสามารถและประสบการณ์ 2. ความพรอ้ มด้านสติปัญญา 3. ความพรอ้ มด้านพฤติกรรม 4. ความพร้อมด้านรา่ งกายและจิตใจ 5. ความพรอ้ มด้านสังคม

1.1 ความรู้พ้ืนฐาน 2.1 ความคิดริเร่ิม 3.1 การแสดงออก 4.1 สขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์ 5.1 การปรับตัวเข้ากบั ผู้อ่นื

1.2 ความสามารถในการแกป้ ญั หา 2.2 ความมีเหตุผล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจรญิ เติบโตสมวัย 5.2 การเสยี สละไม่เห็นแก่ตัว

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 2.3 ความสามารถในการเรยี นรู้ 3.3 ความมุ่งม่ันขยันหม่ันเพียร 4.3 ด้านสขุ ภาพจิต 5.3 มีระเบียบวินัยเคารพกฏกติกา

รายการวิเคราะห์

เลขท่ี เลขประจาตัว ช่ือ-สกลุ ขอ้ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ขอ้ 5 x

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41055 นางสาวปาริชาด จันทร์ภูมิ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

2 41085 นางสาวกานตส์ นิ ี กณั หา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

3 41088 นางสาวชนัญชิดา ศรีสนธ์ิ 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.87

4 41106 นางสาวเกตมุ ณีรัตน์บุญเกดิ 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.87

5 41156 นางสาวกรธิดา บุญมาพรชัย 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
6 41173 นางสาวอชิรญา โชตสิ ทิ ธิฤทธิ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
7 41176 นายชาคริต ชะเอม
ทองแถวบุญ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.73
8 41190 นายสุริยา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

9 41193 นางสาวกัลยารัตน์ แซก่ มิ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

10 41199 นางสาวนารีรตั น์ มีทอง
11 41207 นางสาวสริ นิ ทิพย์ เหล่าวิริยะวงศ์ 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
12 41210 นายกฤษโชติ ช้างเนียม
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80
13 41212 นายกติ ตภิ ูมิ มีโชค
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
14 41221 นายพีระพันธ์ ฤาชา
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
15 41224 นายวทัญญู อทุ ธารนิช
16 41225 นายวรายทุ ธ พิชัยไพบูลย์ 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80
17 41229 นายสรุ ศักดิ์ จรกระโทก
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
18 41231 นางสาวไพลิน พลัดภูมิ
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80
19 41234 นางสาวนิภา พุม่ จาปา
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
20 41237 นางสาวปิ่นมณี บุญชะโด
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80
21 41243 นางสาวสาธิตา คาจนี
22 41244 นางสาวสุชานันท์ ศรปี ระเสริฐ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
23 41307 นายอนุชา บุญวัฒนา
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
24 41309 นายอนุรกั ษ์ สวัสศรี
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
25 41338 นางสาวกลั ยา นางาม
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
26 41359 นายณัฐภูมินทร์ เคาศรี
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
27 41371 นางสาวชยธิดา ไชยอานาจ
28 42805 นางสาวชนกชนม์ ปิยธรรมรตั น์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
29 42806 นางสาวชนกนันท์ ปิยธรรมรัตน์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
30 42807 นางสาวณฐั กานต์ ถาลอย
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
31 42808 นางสาวนิตพิ ร วารปิ ัญโญ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
32 42809 นางสาวมานิตา วิเศษ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
33 42810 นางสาววันดี แกน่ แก้ว
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
34 42811 นางสาวหทัยชนก พุทธิพร
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
35 42813 นายธนา ศรีคา

x 2.80 2.80 2.74 2.91 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

สรุปผล กลุ่มดี 35 กลุ่มปานกลาง 0 กลุ่มท่ีต้องปรับปรงุ 0 รวม 35

โรงเรียนสันตริ าษฎรว์ ิทยาลัย
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ห้อง 8 จานวนนักเรยี น 26 คน

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉล่ีย 1.00-1.66 หมายถงึ ปรับปรุง : ค่าเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถงึ ปานกลาง : คา่ เฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถงึ ดี

รายการวิเคราะห์ผเู้ รียน (ใส่หมายเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนท่เี ลือก) โดย 3 หมายถงึ ดี 2 หมายถงึ ปานกลาง 1 หมายถงึ ตอ้ งปรับปรุง

1. ด้านความร้คู วามสามารถและประสบการณ์ 2. ความพรอ้ มด้านสติปัญญา 3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม 4. ความพร้อมด้านรา่ งกายและจติ ใจ 5. ความพร้อมด้านสังคม

1.1 ความรูพ้ ื้นฐาน 2.1 ความคิดรเิ ร่ิม 3.1 การแสดงออก 4.1 สขุ ภาพรา่ งกายสมบูรณ์ 5.1 การปรบั ตัวเข้ากับผู้อน่ื

1.2 ความสามารถในการแก้ปญั หา 2.2 ความมีเหตุผล 3.2 การควบคุมอารมณ์ 4.2 การเจรญิ เติบโตสมวัย 5.2 การเสยี สละไม่เหน็ แก่ตัว

1.3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 2.3 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.3 ความมุ่งมั่นขยันหม่ันเพียร 4.3 ด้านสุขภาพจิต 5.3 มีระเบยี บวินัยเคารพกฏกติกา

รายการวิเคราะห์

เลขท่ี เลขประจาตวั ช่อื -สกุล ขอ้ 1 ขอ้ 2 ข้อ 3 ขอ้ 4 ข้อ 5 x

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1 41044 นายมาวิน จันทรศ์ ิริ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

2 41066 นายเจษฎาภรณ์ กลน่ิ พิกุล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

3 41071 นายตรเี พชร ชูทรัพย์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

4 41079 นายศิวกร ภูตริ ักษ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

5 41082 นางสาวเกศรินทร์ คาเกดิ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

6 41094 นางสาวศุภรศั มี จันทร์ประทีป 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

7 41149 นายสหรัฐ ดารงค์สกลุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

8 41165 นางสาวพิชยารัตน์ เบ็ญจศักดิ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

9 41204 นางสาวพิมพ์นิภา วงเจริญพรกุล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

10 41215 นายชัยบูรณ์ แสนผล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

11 41222 นายภากร สาพันธ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

12 41246 นายศุภรา โชตชิ ่วง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

13 41272 นางสาวธนัตดา อนิ ทรส์ วุ รรณ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

14 41273 นางสาวนูรยิ ะฮ์ บินกาซัน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

15 41345 นางสาวภัชญานันท์ ไวยวรณ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

16 41388 นางสาวอรณี ดอกบัว 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

17 42814 นางสาวกรวรรณ แท่งทอง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

18 42815 นางสาวฐิตญิ า ศรวี ิลาด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

19 42816 นางสาวภัครภา เกษรม์ ณี 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

20 42817 นางสาววันเพ็ญ ศรศี ิริศุภโยค 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

21 42818 นางสาววิไลวรรณ ยอดยง่ิ สมบัติ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

22 42819 นางสาวอทุ ัยเทวี พินิจดา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

23 42820 นายกฤตวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

24 42821 นายนวรตั น์ พิมพรตั น์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

25 42822 นายบัญชา ศิรพิ ิทักษ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

26 42825 นายหัสนัย ฐานพรม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00

x 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
สรุปผล
กลุ่มดี 26 กลุ่มปานกลาง 0 กลุ่มท่ีตอ้ งปรับปรงุ 0 รวม 26

แบบการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบคุ คล

รายวิชา พลศึกษาเพม่ิ เติม

แบบการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบคุ คล

รายวิชา พลศึกษาเพม่ิ เติม

รายงานผลการวิเคราะหผ์ ูเ้ รียนรายบคุ คล
ปีการศึกษา 2565


Click to View FlipBook Version