The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stopastudio, 2017-02-16 05:20:11

Broszura_ANG_light_inter

Broszura_ANG_light_inter

SZKOŁA PODSTAWOWA JĘZYK ANGIELSKI

Przewodnik

dla nauczycieli

2017

Zmiany
w podstawie
programowej
Pewność właściwego
wyboru
Bogactwo materiałów
dydaktycznych

National Geographic Learning na świecie

• Wydawnictwo National Geographic Learning jest wiodącym
wydawcą podręczników i materiałów do nauki
języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych.

• Unikalnym wyróżnikiem wszystkich serii wydawniczych
są autentyczne materiały z zasobów National Geographic:
zdjęcia, teksty i filmy, które nie tylko inspirują
i motywują uczniów, lecz także pozwalają im odkrywać
piękno świata, przenosząc je z natury wprost do klasy.

• Podręczniki National Geographic Learning są znane
na całym świecie, a ich autorzy - uznawani za najlepszych
specjalistów w branży ELT.

Nowa Era – wyłączny partner wydawniczy National
Geographic Learning w Polsce

• W 2008 roku wydawnictwo Nowa Era nawiązało współpracę
z National Geographic Learning, stając się jedynym
i strategicznym partnerem wydawniczym w Polsce.

• Podręczniki są wspólnie tworzone przez ekspertów
i autorów National Geographic Learning wraz z polskimi
autorami i redaktorami wydawnictwa Nowa Era,
z uwzględnieniem potrzeb polskich uczniów i wymogów
polskiej edukacji.

• Praca polskich autorów i ekspertów w nauczaniu języka
angielskiego jest bardzo ceniona przez National Geographic
Learning, a najlepsze rozwiązania wypracowane przez nich
w Polsce są przenoszone na inne rynki na świecie.

Nowa Era

• Największe edukacyjne wydawnictwo w Polsce, od lat
tworzące najwyższej klasy podręczniki i rozwiązania
edukacyjne, współpracujące z najlepszymi praktykami,
autorami i grafikami.

• Nowa Era tworzy podręczniki do wszystkich przedmiotów
szkolnych i dla wszystkich poziomów edukacyjnych.

Spis treści

Przewodnik

dla nauczycieli 2017

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

2 Najważniejsze zmiany w podstawie programowej dla języków obcych
4 Kontynuacja nauki języka obcego
6 Interkulturowość i kultura własna
8 Integracja edukacji innych przedmiotów z nauką języka obcego
10 Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów
12 Komunikacja i reagowanie językowe
14 Praca metodą projektu
16 Diagnoza edukacyjna
18 Autentyczne materiały edukacyjne

Oferta nowej ery

20 Seria Explorer
22 I Etap edukacyjny, klasy I–III: Young Explorer
24 Young Explorer 1 – wybróbuj w klasie!
28 II Etap edukacyjny, klasy IV–VI: Junior Explorer
30 Junior Explorer 4 – wypróbuj w klasie!
34 II Etap edukacyjny, klasy VII–VIII: Teen Explorer
36 Teen Explorer 7 – wypróbuj w klasie!
40 Bogata obudowa dydaktyczna – dlanauczyciela.pl

1

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

w podstawie programowej dla języków obcych

KONTYNUACJA INTERKULTUROWość

Wymóg kontynuacji nauki Lekcje języka obcego
pierwszego języka obcego – szkoła powinny też rozwijać
powinna zapewnić uczniom możliwość
kontynuacji tego języka na wszystkich świadomość
interkulturową.
etapach edukacyjnych, czyli
przez 12 lub 13 lat. Strona 6

Strona 4

KOMUNIKACJA projekty

Duży nacisk na reagowanie Obowiązek organizowania
językowe i komunikację. wydarzeń związanych z językiem obcym

Strona 12 w formie różnych prac projektowych
(konkursy, wystawy, dni języków

obcych) stosownie do wieku uczniów.

Strona 14

POZIOMY JĘZYKOWE

Określono poziomy językowe zgodne z ESOKJ, jakie uczeń powinien osiągnąć, kończąc
dany etap edukacyjny. W przypadku pierwszego języka po klasie III szkoły podstawowej

będzie to poziom A1, po ukończeniu klasy VIII poziom A2+ w zakresie umiejętności
produktywnych i B1 w zakresie umiejętności receptywnych.

2

INTEGRACJA Z EDUKACJĄ zróżnicowane
INNYCH PRZEDMIOTÓW potrzeby edukacyjne

Integracja nauki języka obcego uczniów
z podstawami programowymi
Wsparcie dla nauczyciela
innych przedmiotów w pracy z uczniami na różnych
lub edukacji jako wymóg. poziomach biegłości językowej

Strona 8 będzie niezbędne.

Strona 10

diagnoza Autentyczne materiały
– filmy i zdjęcia
Nauczyciel powinien „na bieżąco”
przeprowadzać nieformalną Nauczyciel powinien wykorzystywać
na zajęciach autentyczne materiały
i formalną diagnozę oraz przekazywać
uczniom i rodzicom informację zwrotną źródłowe przy użyciu nowych
technologii informacyjno–
na temat postępów w nauce. komunikacyjnych.

Strona 16 Strona 18

DRUGI JĘZYK OBCY

Drugi język obcy będzie wprowadzony od VII klasy w wymiarze
2 godzin tygodniowo, co daje 120 godzin w dwuletnim cyklu
nauczania. Uczeń kończący VIII klasę powinien prezentować poziom A1.

3

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Według projektu nowej podstawy programowej:

„W kształceniu językowym (...) niezbędne jest (...) zapewnienie przez szkołę zajęć z takiego
języka obcego nowożytnego, którego nauka może być kontynuowana na drugim i trzecim
etapie edukacyjnym (odpowiednio w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole
ponadpodstawowej); (...).”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla I etapu
edukacyjnego (klasy I–III), pkt 1

Co to oznacza w praktyce?

Jedną z miar sukcesu w nauczaniu języka obcego jest zapewnienie kontynuacji nauki na każdym
etapie edukacyjnym, począwszy od I klasy (lub nawet przedszkola), a skończywszy na szkole ponadpod-
stawowej. W określeniu poziomów biegłości językowej, które powinien osiągnąć uczeń kończący dany
etap edukacyjny, oparto się na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), opraco-
wanym przez Radę Europy. Kluczowe dla kontynuacji i efektywnej nauki języka obcego jest stopniowe
rozwijanie umiejętności i poszerzanie zakresu środków językowych, rozpoczynając od elementów podstawo-
wych, z czasem przechodząc do tych bardziej zaawansowanych.

Zapewnienie kontynuacji nauki w serii Explorer:

• Spiralny sylabus gramatyczno-leksykalny wspomaga
kaskadowy rozwój umiejętności we wszystkich obszarach
językowych.

• Rosnący poziom trudności ćwiczeń, dopasowany do wieku
i możliwości percepcyjnych uczniów, gwarantuje łagodne
przejście między kolejnymi etapami edukacyjnymi.

• Stałe elementy wszystkich części serii (projekty, praca
z filmem, elementy interkulturowe i kultura własna oraz
ćwiczenia komunikacyjne) harmonijnie rozwijają umiejętności
językowe.

• Wspólne elementy graficzne i fascynujące zdjęcia National
Geographic, używane konsekwentnie we wszystkich
częściach, podkreślają spójność całej serii.

4

KONTYNUACJA NAUKI JĘZYKA OBCEGO

Orientacyjne poziomy biegłości językowej według
nowej podstawy programowej – pierwszy język obcy

Etap edukacyjny Pierwszy język obcy Szkoły dwujęzyczne

I etap edukacyjny A1
(klasy I–III)

II etap edukacyjny A2+/B1 – w zakresie A2+/B1
(klasy IV–VIII) rozumienia wypowiedzi

III etap edukacyjny poziom podstawowy: C1+/C2 – w zakresie
(szkoła ponadpodstawowa) B1+/B2 – w zakresie rozumienia wypowiedzi
rozumienia wypowiedzi

poziom rozszerzony:
B2+/C1 – w zakresie
rozumienia wypowiedzi

0 A1 B1
A2+

klasy I–III klasy IV–VI klasy VI–VIII

5

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Według projektu nowej podstawy programowej:

„W kształceniu językowym (…) niezbędne jest (…) wykorzystanie zajęć z języka obcego do
rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji
i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym,
np. poprzez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż
własna oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów.”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla I etapu edukacyjnego
(klasy I–III), pkt 10, Warunki i sposób realizacji dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII), pkt 9

Co to oznacza w praktyce?

Obowiązkiem nauczyciela jest nie tylko nauczanie języka obcego jako przedmiotu, lecz także stworzenie
możliwości poznawania różnorodności innych kultur w kontekście tradycji własnego kraju. Dotych-
czas główną oś tematyczną stanowiła kultura krajów anglosaskich; teraz sylabus podręczników do nauki
języka angielskiego uwzględnia wszystkie kultury świata. Lekcja języka obcego to jak otwarcie okna na świat,
który nagle staje się dostępny tu i teraz, a język stanowi przepustkę do niego. To narzędzie, dzięki któremu
marzenia o karierze zawodowej, dalekich podróżach i przyjaciołach w każdym zakątku globu mają szansę
na realizację. Aby tak się stało, uczniowie powinni umieć mówić w języku obcym o swoim pochodzeniu
i kulturze. Rolą nauczyciela jest wyposażenie ich w odpowiednie narzędzie, czyli kompetencje językowe.

Interkulturowość i kultura własna w serii Explorer:

• Autentyczne materiały wideo, teksty i zdjęcia
National Geographic ukazują naturalne piękno
świata, różnorodność i mnogość kultur.

• Praktyczne ćwiczenia komunikacyjne uczą, jak
efektywnie posługiwać się językiem angielskim
na całym świecie.

• Akcenty interkulturowe w serii zachęcają uczniów
do odkrywania świata.

• Rozwijanie słownictwa opisującego zjawiska
i zwyczaje w różnych zakątkach globu poszerza
wiedzę interdyscyplinarną uczniów.

• Nawiązania do kultury polskiej inspirują uczniów
do spojrzenia na własne tradycje przez pryzmat
innych kultur.

6

INTERKULTUROWOŚĆ I KULTURA WŁASNA

Akcenty interkulturowe pomagają
uczniom poznać i zrozumieć świat
ich rówieśników z innych krajów.

Young Explorer 1, Unit 2 Junior Explorer 4, Unit 4

Ćwiczenia komunikacyjne Piękne zdjęcia National
inspirują ucznia do porównywania Geographic przybliżają
kultury własnej z innymi odległe zakątki Ziemi.
tradycjami.
Dodatkowe słownictwo
Teen Explorer 7, Unit 1 poszerza wiedzę uczniów
o świecie.

7

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Według projektu nowej podstawy programowej:

I ETAP EDUKACYJNY

„W kształceniu językowym na pierwszym etapie edukacyjnym niezbędne jest (…) realizowanie
treści zawartych w podstawie programowej języka obcego w sposób spójny z treściami podstawy
programowej edukacji wczesnoszkolnej (…). Niezbędne jest zatem, aby nauczyciel języka obce-
go zapoznał się z całą podstawą programową nauczania wczesnoszkolnego i na bieżąco śledził
jej realizację (…).”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla I etapu edukacyjnego
(klasy I–III), pkt 2

II ETAP EDUKACYJNY

„Kształcenie w zakresie języka obcego nie odbywa się w edukacyjnej próżni – powinno ono
wspierać i być wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz
umiejętności ogólnych.”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla II etapu edukacyjnego
(klasy IV–VIII)

Co to oznacza w praktyce?

Korelacja nauki języka obcego z nauczaniem innych przedmiotów stała się wymogiem. Nauczyciel angli-
sta powinien więc zapoznać się z podstawami nauczania innych przedmiotów i prowadzić zajęcia w taki
sposób, aby rozwój umiejętności językowych był zintegrowany z rozwojem psychomotorycznym małych dzieci
i zgłębianiem wiedzy interdyscyplinarnej u starszych uczniów. Lekcja języka nie sprowadza się więc tylko
do nauki struktur gramatycznych, słownictwa i wiedzy o krajach danego obszaru językowego. To znacznie
więcej – uczenie się języka obcego ma za zadanie wspomagać nauczanie innych przedmiotów.

Integracja edukacji innych przedmiotów
z nauką języka w serii Explorer:

• Ćwiczenia w początkowych częściach serii Explorer
współgrają z rozwojem grafomotoryki u dzieci.

• Autentyczne materiały National Geographic
(zdjęcia, teksty i filmy) w prosty sposób nawiązują
do innych dziedzin edukacji i przedmiotów.

• Zakres tematyczny projektów integruje naukę
języka i prezentację wiedzy interdyscyplinarnej.

• Ćwiczenia sprawności językowych skłaniają
do aktywnego wykorzystania posiadanej wiedzy
o świecie.

8

Integracja edukacji innych przedmiotów z nauką języka obcego

Young Explorer 1, Zeszyt ćwiczeń Ćwiczenia grafomotoryczne
współgrają z rozwojem tych
Projekty zachęcają sprawności w rodzimym języku.
do poszerzania
i wykorzystywania wiedzy Junior Explorer 4
z zakresu innych przedmiotów.
Piękne zdjęcia
Teen Explorer 8 National Geographic
inspirują do poszerzania
wiedzy geograficznej
i przyrodniczej.

9

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Według projektu nowej podstawy programowej:

I ETAP EDUKACYJNY

„W kształceniu językowym na pierwszym etapie edukacyjnym niezbędne jest (…) stosowanie
przez nauczyciela podczas zajęć z języka obcego technik uwzględniających możliwości i potrzeby
rozwojowe dzieci, w tym przede wszystkim technik odwołujących się do multi-sensoryczności
(wykorzystujących ruch, dźwięk, obraz), sprzyjających kształtowaniu kreatywności i pozytywnego
nastawienia do nauki języka obcego.”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla I etapu edukacyjnego
(klasy I–III), pkt 3

II ETAP EDUKACYJNY

„W kształceniu językowym na drugim etapie edukacyjnym niezbędne jest (…) zapewnienie przez
szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka obcego
nowożytnego. Realizacja tego wymagania może wiązać się z podziałem klasy na grupy bądź stwo-
rzeniem grup językowych międzyoddziałowych (…).”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla II etapu edukacyjnego
(klasy IV–VIII), pkt 2

Co to oznacza w praktyce?

Niemal w każdej klasie w szkole spotyka się uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (mixed
ability class). Są wśród nich uczniowie o odmiennym wcześniejszym doświadczeniu językowym, szczególnie
uzdolnieni lub uczący się dodatkowo poza szkołą, ale również dyslektycy, uczniowie z zaburzeniami syntezy
i analizy, uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych, wykluczeni społecznie, o różnych stylach
uczenia się. Każda z tych potrzeb wymaga indywidualnego podejścia i innych metod pracy. Jak skutecznie
rozwiązać ten problem w klasie?

Wsparcie dla nauczycieli w pracy z uczniami
o różnych potrzebach edukacyjnych w serii Explorer:

• Dodatkowy pakiet materiałów przeznaczono dla uczniów
o zróżnicowanym poziomie językowym lub preferujących
różne style uczenia się.

• Specjalne zaprojektowane ćwiczenia dla dyslektyków
wspomagają właściwe utrwalanie materiału.

• Dodatkowe sekcje ćwiczeniowe zapewniają konsolidację
materiału uczniom wolniej pracującym, a szybszym – dodatkową
praktykę.

• Testy poziomujące pozwalają zdiagnozować poziom językowy
i trafnie dobrać materiał dla klas o niejednolitym poziomie umiejętności.

• Testy sprawdzające o zróżnicowanym poziomie trudności
pozwalają dostosować prace klasowe do tempa pracy uczniów.

10

ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW

Sekcja More Fun
w zeszycie ćwiczeń
zawiera przekrojowe
ćwiczenia, dzięki
którym uczniowie
zyskują dodatkową
praktykę.

Young Explorer 1, Zeszyt ćwiczeń

Dodatkowe ćwiczenia
stworzone z myślą
o dyslektykach
pomagają opanować
poprawną pisownię.

Junior Explorer 4, Mixed Ability Pack 11

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Według projektu nowej podstawy programowej:

„Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – zarówno w mowie, jak i w piśmie
– stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych
wyodrębnionych w podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy
powinien być przede wszystkim traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi
osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji i motywacji, celów komunikacyjnych.”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla II etapu edukacyjnego
(klasy IV–VIII)

Co to oznacza w praktyce?

Według założeń projektu nauczyciel powinien dobierać takie metody pracy na lekcji oraz materia-
ły, które przygotują ucznia do komunikacji i reagowania w autentycznych sytuacjach. Są to jedne z naj-
ważniejszych, ale i najbardziej wymagających umiejętności językowych. Zachęcenie uczniów do samo-
dzielnej wzajemnej komunikacji w języku obcym w klasie jest dla nauczyciela jednym z najtrudniejszych
zadań. Autentyczne oraz ciekawe materiały są z pewnością dobrym sposobem na pokonanie barier,
a także ważnym narzędziem stymulującym ćwiczenie dialogów, reagowania i swobodnej wypowiedzi.

Komunikacja i reagowanie w serii Explorer:

• Autentyczny język i dialogi uczą, jak komunikować
się w życiu codziennym.

• Nacisk na ćwiczenie umiejętności słuchania
i mówienia zapewnia harmonijny rozwój sprawności
językowych niezbędnych do efektywnej komunikacji.

• Personalizacja ćwiczeń i skupienie uwagi na uczniu,
jego reagowaniu na otaczający świat, ułatwia
wyrażanie uczuć i poglądów.

12

KOMUNIKACJA I REAGOWANIE JĘzykowe

Ćwiczenia oznaczone
specjalną ikoną „ja” kładą
nacisk na wyrażanie siebie
i swoich odczuć w języku
obcym.

Young Explorer 1, Unit 1

Ciekawe ćwiczenia
komunikacyjne skłaniają
uczniów do interakcji językowej.

Junior Explorer 4

Angażujące uczniów ćwiczenia
zachęcają do wyrażania swoich opinii.

Przydatne zwroty
ułatwiają opanowanie
codziennego języka.

Teen Explorer 8, Unit 4 Wskazówki pokazują, jakich
technik używać, aby komunikacja
była skuteczna.

13

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

WWeeddłuługgpprorojejekktutunnoowweej jppooddsstatawwyypproroggrarammoowweej:j:

I ETAP EDUKACYJNY

„(…) W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi, np. konkursy,
wystawy, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning (…).”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla I etapu edukacyjnego
(klasy I–III), pkt 9

II ETAP EDUKACYJNY

„Zajęcia z języka obcego, dla których naturalne i pożądane są ćwiczenia bazujące na pracy w parach
lub w grupach, dają również doskonałą możliwość rozwijania tzw. umiejętności miękkich (…)
np. w ramach pracy projektowej.”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla II etapu edukacyjnego
(klasy IV–VIII)

Co to oznacza w praktyce?

Przed zmianą podstawy programowej projekty były dodatkową formą urozmaicenia zajęć, obecnie stały
się one obowiązkowym elementem lekcji języka obcego. Metoda ta należy do najciekawszych, a zarazem
najbardziej wymagających, zarówno od uczniów, jak i nauczycieli. Uznawana jest za jedną z najbardziej
efektywnych, ponieważ przełamuje harmonogramową strukturę programów nauczania. Projekty nie tyl-
ko uatrakcyjniają lekcje, lecz także indywidualizują proces nauczania. Ma to pozytywny wpływ na wzrost
tempa pracy uczniów oraz lepsze wyniki dydaktyczne w zakresie rozwijania umiejętności komunikacyj-
nych. Praca metodą projektów wymaga od nauczyciela rozległych kompetencji oraz nieco innej formy pracy
i zadań. Jego rolą w projekcie jest zarówno monitorowanie wykonania zadań, jak i inspirowanie oraz moty-
wowanie uczniów do poszukiwania jak najbardziej kreatywnych rozwiązań.

Projekty w serii Explorer:

• Zapewniają gotowe pomysły na pracę zespołową.
• Stanowią wygodny format pracy – są świetnym sposobem

na pojedynczą lekcję, jak również kilkuetapowe działanie
(element wydarzeń szkolnych i lokalnych).
• Rozwijają i budują kompetencję interkulturową uczniów.
• Wspierają skuteczną komunikację i wyrażanie siebie
przez ucznia.
• Są źródłem zadań dodatkowych dla uczniów o różnych
stylach uczenia się.
• Skutecznie motywują uczniów do aktywnej pracy w języku
angielskim.
• Stanowią integralną część każdego poziomu w serii.

14

PRACA METODĄ PROJEKTU

Piękne zdjęcia National
Geographic inspirują
uczniów do zdobywania
wiedzy.

Nawiązania do kultury
własnej stwarzają możliwość
porównania jej z innymi
tradycjami i krajami.

Ćwiczenia aktywizują
uczniów.

Young Explorer 1, Unit 1

Praca metodą projektu
zachęca uczniów do rozwijania
umiejętności miękkich.

Informacje z innych
dziedzin nauki poszerzają
wiedzę przedmiotową
uczniów.

Junior Explorer 4, Unit 3 15

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Według projektu nowej podstawy programowej:

„W kształceniu językowym (…) niezbędne jest (…) przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej dia-
gnozy oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) – w spo-
sób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/postępów
ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych; (…) zachęcanie uczniów do podejmo-
wania próby samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. (…)”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla I etapu edukacyjnego
(klasy I–III) pkt 8 i 9, Warunki i sposób realizacji dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII), pkt 7 i 8

Co to oznacza w praktyce?

Diagnoza edukacyjna odgrywa znaczącą rolę w całym procesie nauczania języka obcego. Bardzo ważne jest,
aby była przeprowadzana w sposób ciągły i na bieżąco, co podkreślają autorzy projektu nowej podstawy
programowej. Proces ten pomaga w łatwy sposób stwierdzić, które obszary materiału nie zostały opanowane
w dostatecznym stopniu i wymagają poprawy. W zależności od tego podejmuje się działania naprawcze,
aby zapewnić harmonijny postęp w nauce języka i uniknąć braków w wiedzy. Duże znaczenie ma również to,
aby nauczyciel prowadzący nie był jedyną osobą, która jest w stanie ocenić poziom wiedzy swoich uczniów
i przeanalizować słabiej opanowane tematy. Rodzice lub opiekunowie mogą również pomóc w wyrównywa-
niu poziomu, poprzez pracę z uczniem w domu lub wykonywanie razem z nim dodatkowych ćwiczeń wskaza-
nych przez nauczyciela. Z kolei uczeń powinien również podejmować próby samooceny i sprawdzać, które
techniki uczenia się są dla niego najlepsze.

Elementy diagnozy w serii Explorer:

• Testy sprawdzające pomagają ocenić poziom
opanowania materiału przez ucznia.

• Specjalnie przygotowane arkusze do komunikacji
z rodzicami pozwalają łatwo przekazać informację
zwrotną.

• Elementy samooceny w każdym rozdziale
skłaniają ucznia do samooceny własnych
umiejętności językowych.

16

DIAGNOZA edukacyjna

poziomowa

testy sprawdzające przyrost wiedzy
na początku i końcu roku szkolnego

raport na temat opanowanych
obszarów z podstawy programowej

raporty porównawcze
na tle populacji

klasowa

rozdziałowe opis
semestralne
TESTY W SERII końcowo-roczne ARKUSZE DO KARTY PRACY
o różnym stopniu KOMUNIKACJI DO RÓŻNYCH
Z RODZICAMI POZIOMÓW
trudności*

Dodatkowe materiały utrwalające dla uczniów

* dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne, odnoszące się do różnych stylów uczenia się

17

ZMIANA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Według projektu nowej podstawy programowej:

„W kształceniu językowym na pierwszym etapie edukacyjnym niezbędne jest: (…) wykorzystywanie
autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio, książeczek) (…).”

Źródło: Projekt podstawy programowej – język obcy nowożytny, Warunki i sposób realizacji dla I etapu edukacyjnego
(klasy I–III), pkt 7, Warunki i sposób realizacji dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII), pkt 6

Co to oznacza w praktyce?

W nauczaniu języka obcego, obok konieczności rozwijania wszystkich sprawności językowych, bardzo
istotne jest zapewnienie realnego kontekstu edukacyjnego, tzn. bazowanie na oryginalnych materiałach,
jak np. zdjęcia, filmy, nagrania. Filmy w oryginalnej wersji językowej to nie tylko autentyczny materiał
językowy, lecz także źródło ważnej wiedzy kulturoznawczej. Prawdziwe zdjęcia, a na wyższych poziomach
nauczania również teksty, pozwalają uczniom na poznawanie żywego języka obcego w warunkach szkol-
nych, a jednocześnie – rozwijanie indywidualnej strategii uczenia się i rozbudowywanie zasobu słownic-
twa.

Autentyczne materiały w serii Explorer:

• 64 lekcje filmowe, oparte na autentycznych materiałach,
dopasowanych do wieku i umiejętności uczniów,
wspomagają harmonijny rozwój języka.

• Specjalna sekcja z projektami filmowymi pozwala
na kreatywne wykorzystanie materiałów audiowizualnych
w klasie.

• Karty pracy do filmów zamieszczone w podręczniku
umożliwiają wygodne prowadzenie zajęć.

• Wybrane filmy dostępne pod kodami QR (części 4–6)
umożliwiają uczniom samodzielną pracę w domu.

18

Young Explorer 1, Unit 1 AUTENTYCZNE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Karta do pracy z filmem Przeznaczona do pracy
umieszczona w podręczniku z filmem sekcja DVD Club
zapewnia wygodę korzystania. ułatwia efektywną pracę
z dziećmi na lekcji.
Autentyczny i angażujący
materiał filmowy rozbudza Ćwiczenia oparte na
w uczniach ciekawość świata. materiale filmowym
wspomagają równomierny
rozwój sprawności językowych.

Junior Explorer 4, Unit 2

Lekcje z użyciem autentycznego
materiału filmowego są integralnym
elementem wszystkich części serii
Explorer.

Teen Explorer 8, Unit 4 19

Seria Explorer – gwarancja zgodności z nową podstawą programową

KONTYNUACJA

INTERKULTUROWOŚĆ INTEGRACJA
I KULTURA WŁASNA EDUKACJI

Dla ucznia Dla ucznia Dla nauczyciela

Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Książka nauczyciela

20 Dla nauczyciela Dla nauczyciela
Dla ucznia Dla ucznia

CD Audio Filmy

junior teen

PROJEKTY

AUTENTYCZNE KOMUNIKACJA
MATERIAŁY

zróżnicowane
Potrzeby

Dla nauczyciela Dla nauczyciela Dla nauczyciela Dla nauczyciela

Oprogramowanie Diagnoza Kompleksowe MIXED ABILITY PACK
na tablicę testy (karty pracy dla uczniów

interaktywną o różnych poziomach
biegłości językowej)

21

I ETAP EDUKACYJNY: YoUNG EXPLORER, KLASY I–III

Seria Young Explorer dla klas I–III to:

• Autentyczne materiały oparte na zasobach National Geographic.
• Atrakcyjni bohaterowie, którzy łączą świat fantazji ze światem realnym: Papuga Chatty,

Niedźwiedź Honey, Krokodyl Snap.
• Nowe, rytmiczne i proste piosenki zachęcające dzieci do nauki przez zabawę.
• Przyjazna i kolorowa grafika, atrakcyjna dla dzieci, wspomagająca poznawanie treści językowych.
• „Mosty gramatyczne”, czyli elementy gramatyki w III klasie, zapewniające łagodne przejście

między etapami edukacyjnymi.
22

Oferta dla nauczyciela:

Książka nauczyciela Karty obrazkowe Filmy Oprogramowanie Kompleksowe
z płytą CD Audio
na tablicę testy

interaktywną

MIXED ABILITY PACK Diagnoza Plakaty Karty wyrazowe

Oferta dla ucznia:

Podręcznik Zeszyt ćwiczeń • Kolorowy zeszyt ćwiczeń z różnorodnymi
z płytą CD Audio ćwiczeniami i płytą CD odzwierciedlający
strukturę podręcznika.

• Ulubione ćwiczenia dzieci: naklejki, wycinanki,
kolorowanie, pisanie po śladzie.

• Sekcja More Fun – jeszcze więcej ćwiczeń
dla uczniów szybciej pracujących.

• Słowniczek obrazkowy.

23

Young Explorer 1 – wypróbuj w klasie!

Listen, point and say.

Cele językowe: • Porozmawiaj z klasą o fotografii z podręcznika: What can
you see in the picture? What colour are the boys’ faces?
Uczeń: (wskaż twarze chłopców). Zapytaj uczniów, czy słyszeli
• używa zwrotu Hello na powitanie i zwrotu o hinduskim święcie wiosny i radości, zwanym Holi. Wyjaśnij,
że podczas świętowania ludzie obrzucają się kolorowymi prosz-
Goodbye na pożegnanie, kami, co ma im przynieść szczęście, oraz wspólnie się bawią
• śpiewa z grupą piosenkę na powitanie i tańczą przy ogniskach. Powiedz dzieciom, że w Polsce i w in-
nych krajach także organizowane są takie zabawy i nazywa się
i pożegnanie, je Festiwalami Kolorów.
• nazywa wybrane kolory,
• powtarza zdania z nagrania. • Zapytaj uczniów, jakie znają kolory. Poproś wybrane oso-
by, żeby odszukały w sali przedmioty w tych barwach
Inne umiejętności i postawy i do nich podeszły lub je wskazały.

Uczeń: • Powiedz: Listen, point and say – wykonaj gest nakręcania uszu,
• wie, co to jest indyjskie święto Holi, a następnie podnieś podręcznik i pokaż zdjęcie chłopców.
• poznaje zwyczaje związane z Festiwalami
• Włącz nagranie. W trakcie słuchania dzieci wskazują na fotogra-
Kolorów odbywającymi się w Polsce. fii odpowiednie kolory.

Słownictwo czynne • Zapytaj: What are the boys’ names? What colours do the boys
like?. Zapisz imiona na tablicy i powtórz je z uczniami. Zapytaj
Hello!., It’ s nice to see you., See you next time., dzieci o ich ulubione kolory: What are your favourite colours? .
Goodbye., friends, blue, yellow, red, purple,
green, pink. • Sprawdź, czy uczniowie rozumieją znaczenie słowa friends. Po-
leć dzieciom, żeby przybiły piątkę z wybranymi osobami i jedno-
Słownictwo bierne cześnie głośno wypowiedziały wyraz friends.

• Włącz ponowie nagranie – zatrzymaj je po każdym zdaniu i po-
proś o powtórzanie.

Stand up., Sit down., Listen, point and say., Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 2. Poleć uczniom, żeby po-
Look and say., What can you see in the picture?, kolorowali tylko te rysunki, które potrafią nazwać po
What colour are the boys’ faces?, What are the boys’ angielsku. Po wykonaniu zadania poproś ochotników
names?, What colours do the boys like?, What are o nazwanie kolorowych obrazków. Jeżeli któryś element nie
your favourite colours?, What can you name in został przez nikogo pokolorowany, możesz podać jego nazwę.
the picture?, What colour is it?, Touch blue.

Środki dydaktyczne 2 Listen, point and say. 1/10
Podręcznik (s. 8–9), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 2–3).
2 Listen, point and say.
Używanie języka angielskiego na lekcjach Woman: The boys like colours. Look at them.
The boys are yellow, blue, purple.

Wielu uczniów traci poczucie bezpieczeństwa, gdy nauczy- • Włącz nagranie i poproś o wskazanie odpowiednich kolorów na
ciel mówi po angielsku. Może to spowodować takie zacho- fotografii.
wania, jak: wygłupy, bunt, histeryczne dopytywanie, o co
chodzi i chęć potwierdzenia swojej interpretacji po polsku. • Zapytaj uczniów, co jeszcze potrafią nazwać na zdjęciu: What
Dlatego na początku zajęć wyjaśnij, że będziesz mówić po can you name in the picture?.
angielsku, ale dzieci wszystko zrozumieją, jeśli będą uważ-
nie patrzeć i słuchać. Powiedz Look i wspólnie wykonajcie • Odtwórz nagranie ponownie. Zatrzymaj je po każdym zdaniu
gest przecierania oczu, żeby je przygotować do patrzenia, i poproś o powtórzenie.
a następnie poleć Listen i udawajacie, że „nakręcacie
uszy”, aby je przyszykować do słuchania. Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 3. Poproś uczniów, żeby pokoloro-
wali kontur twarzy ulubionymi kolorami. Zapytaj: What colour
Rozgrzewka is your face?. Następnie to samo pytanie ochotnik może zadać
kolejnej osobie – wtedy zwraca się w jej stronę i głośno wypo-
wiada odpowiednie imię.

• Powiedz Stand up i wykonaj gest zachęcjający dzieci 3 Look and say. Copyright © Nowa Era 2017
do wstania. Następnie poleć: Sit down i pokaż uczniom, żeby
usiedli. Powtórz zwroty kilkakrotnie w coraz szybszym tempie • Wskazuj na fotografii elementy w różnych kolorach i pytaj dzie-
i pochwal dzieci za zrozumienie poleceń. Przywitaj się, mówiąc ci: What colour is it?.
Hello! i poczekaj aż uczniowie odpowiedzą .
Ćwiczenie dodatkowe
• Zaśpiewaj z dziećmi piosenkę powitalną. • Poleć uczniom, żeby wyszli z ławek. Następnie głośno wypowia-

1 Listen, point and say. daj polecenie: Touch [blue], Touch [pink] – zadaniem dzieci jest
znaleźć w sali element w danym kolorze i go dotknąć.
1 Listen, point and say. Zakończenie
Boy: Hello! We are friends. My name is Ranak • Zaśpiewaj z uczniami piosenkę pożegnalną. Pamiętaj o pochwa-
and this is Nirek. We like colours. We like blue, łach: Very good! Nice! OK!
yellow, red and purple. • Pożegnaj się z dziećmi, mówiąc: Goodbye.

24 Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 3. Poleć uczniom, aby obejrzeli
obrazki i określili, co ukazane na nich dzieci mogły powiedzieć
w przedstawionych sytuacjach.

Materiał do kopiowania Copyright © Nowa Era 2017

25

Young Explorer 1 – wypróbuj w klasie!

Unit 1 1 Hello
Opener

1 Pokoloruj rysunki, które potrafisz już nazwać w języku angielskim.

Copyright © Nowa Era 2017

1. Uczeń koloruje tylko te rysunki, które potrafi nazwać po angielsku.

2

26

Materiał do kopiowania

2 Pokoloruj twarz swoimi ulubionymi kolorami. Powiedz koleżance

lub koledze, jakie to kolory.

3 Przyjrzyj się obrazkom i powiedz, co dzieci mogłyby powiedzieć

w każdej sytuacji.

??

Copyright © Nowa Era 2017

2. Uczeń koloruje twarz w dowolny sposób. Następnie nazywa kolory, których użył. 3
3. Uczeń określa, co bohaterowie scenek mogliby powiedzieć w sytuacjach ukazanych na rysunkach.
27

II ETAP EDUKACYJNY: Junior Explorer, klasy IV–VI

Seria Junior Explorer dla klas IV–VI to:

• Autentyczne materiały oparte na zasobach National Geographic.
• Łagodne i jasne wprowadzanie gramatyki dzięki puzzlom gramatycznym.
• Bogaty, kolorowy zeszyt ćwiczeń, który zapewnia niezbędną praktykę do każdej lekcji.
• Przemyślane dostosowanie podręcznika do wymogu wieloletniości – szablony do pisania

zamieszczono w zeszycie ćwiczeń.
• Dodatkowe treści multimedialne dostępne dla ucznia pod kodami QR, które umożliwiają pracę

z nimi również w domu.
28

junior

Oferta dla nauczyciela:

Książka nauczyciela CD Audio Filmy Oprogramowanie
na tablicę interaktywną

Kompleksowe MIXED ABILITY PACK Diagnoza
testy

Oferta dla ucznia:

Podręcznik Zeszyt ćwiczeń • Dodatkowe ćwiczenia powtórzeniowe
z płytą CD Audio z elementami samooceny.

• Learn More – jeszcze więcej ćwiczeń
z nowym słownictwem i ciekawostkami
językowymi.

• Kody QR do wybranych nagrań, tekstów
i wyjaśnień z zakresu gramatyki.

29

JUNIOR EXPLORER 4 – wypróbuj w klasie!

Listen, point and say.

Cele lekcji

Uczniowie ćwiczą umiejętność rozumienia ze słuchu pra-
cując z filmem.

Rozgrzewka

Zapytaj: Do we have a traditional dance in Poland?. Wskaż
rysunek, aby pomóc uczniom zrozumieć, co masz na my-
śli. Zachęć ich do opowiedzenia o znanych im tańcach lu-
dowych i zapytaj, czy ktoś nie chciałby zademonstrować,
jak się je tańczy. Następnie zapytaj: Do we have a traditio-
nal costume too?. Zachęć uczniów do opisania strojów lu-
dowych, po polsku, jeśli to konieczne.

Przed obejrzeniem filmu

Ćwiczenie 1 Podczas oglądania Copyright © Nowa Era 2017

Poproś uczniów o przeczytanie tytułu filmu oraz przyjrzenie Ćwiczenie 3
się obrazkowi. Zapowiedz im, że obejrzą film DVD o hula.
Wyjaśnij, że jest to tradycyjny taniec na Hawajach. Najpierw Poproś uczniów o przeczytanie zdań przed obejrzeniem
przeczytaj słowniczek, wyraźnie wymawiając każde słowo filmu DVD, żeby wiedzieli, jakich informacji szukać pod-
i prosząc uczniów o powtórzenie słów całą grupą jak i indy- czas jego oglądania. Wyjaśnij wszystkie słowa, które mogą
widualnie. Napisz słowo costume na tablicy i wyjaśnij, że sprawiać im trudność i wytłumacz, że powinni wybrać od-
jest to ubranie, które zakładamy na specjalne okazje i nie powiedzi na podstawie tego, co zobaczą na filmie. Muszą
powinno być ono mylone z garniturem (suit). Zapytaj: Have uważnie oglądać i słuchać, aby wstawić litery w wyrazy,
you got any costumes (perhaps for a carnival or a fancy które uzupełnią zdania. Przed odtworzeniem nagrania
dress party)? When do you wear it and why?. Następnie po- poproś uczniów o ponowne zajrzenie do słowniczka pod
proś uczniów o odpowiedzenie na dwa pytania z ćwiczenia obrazkiem. Odtwórz nagranie. Po jego zakończeniu poproś
1. Zachęć uczniów do podnoszenia rąk w celu podzielenia uczniów o porównanie swoich odpowiedzi z kolegą/kole-
się odpowiedzą z całą klasą. żanką i przedyskutowanie odpowiedzi, które się różnią.
Sprawdź odpowiedzi poprzez zaproszenie jednej osoby do
Odpowiedzi: 1 Yes, they are. 2 Własna odpowiedź ucznia. tablicy i poproszenie jej o napisanie pierwszego słowa oraz
wyznaczenie następnej osoby, która napisze kolejną odpo-
Ćwiczenie 2 wiedź i wyznaczy kolejną osobę, itd.

Przeczytaj na głos słowa z ramki i poproś uczniów o ich po- Odpowiedzi:1 legends 2 hundred 3 dancing 4 schools
wtórzenie całą grupą a następnie indywidualnie. Poprawiaj 5 teacher 6 competition
ich wymowę, jeśli to konieczne i upewnij się, że ucznio-
wie rozumieją słowo practise. Następnie poproś grupę
o zapoznanie się ze znaczeniami słów i wytłumacz, że ich
zadaniem jest połączenie słów z ramki z ich znaczeniami.
Poproś uczniów o wykonanie tego ćwiczenia samodzielnie,
ale sprawdź odpowiedzi w grupie zachęcając ich do zgła-
szania się z odpowiedzią.

Odpowiedzi: 1 copy 2 island 3 wave 4 practise 5 costume

30

Materiał do kopiowania

Po obejrzeniu

Ćwiczenie 5

Poproś uczniów o uważne przeczytanie pytań zanim wy-
biorą swoją odpowiedź a następnie o ponowne przeczyta-
nie pytań i odpowiedzi, żeby sprawdzić poprawność swo-
jego wyboru. Poproś ich o samodzielne wykonanie tego
ćwiczenia, ale odpowiedzi sprawdź w grupie zachęcając
uczniów do zgłaszania się z odpowiedzą.

Odpowiedzi: 1 a 2 b 3 b 4 b

Ćwiczenie 4 Zabawa Copyright © Nowa Era 2017

Poproś uczniów o przeczytanie zdań przed obejrzeniem Zapytaj: Do you know what a riddle is?. Uzyskaj wyjaśnie-
nagrania. Zapytaj ich, czy znają już niektóre odpowiedzi. nie lub wyjaśnij grupie, że zagadka, to pytanie, które wy-
Jeśli tak, poproś uczniów o ich zakreślenie. Odtwórz nagra- daje się niemożliwe lub niemądre, ale na które jest mą-
nie ponownie i poproś uczniów o słuchanie i zakreślanie dra lub śmieszna odpowiedź. Przeczytaj na głos pierwszą
odpowiednich słów. Poproś ich o samodzielne wykonanie zagadkę i poproś uczniów o połączenie się w czwórki,
ćwiczenia, ale sprawdź odpowiedzi w grupie zachęcając przyjrzenie się zagadce z książki i wymyślenie odpowie-
uczniów do zgłaszania się z odpowiedzą. dzi. Ustal 5 minut jako czas na wymyślenie rozwiązania
a po jego upływie zapytaj o propozycje odpowiedzi. Wy-
Odpowiedzi: 1 old 2 friend 3 dancers 4 islands 5 flowers pisz pomysły uczniów na tablicy. Powtórz to samo z dru-
6 Today gą zagadką i zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy. Na
koniec powiedz im, które z ich odpowiedzi do dwóch za-
gadek są prawidłowe – jeśli udało im się zgadnąć – lub
powiedz, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jeśli uczniowie
nie rozumieją odpowiedzi, wytłumacz je. Następnie zapy-
taj: Can you write a riddle?. Pozostaw uczniów w grupach
czteroosobowych, żeby popracowali nad przygotowaniem
zagadki. Obserwuj i pomagaj grupom, jeśli jest taka ko-
nieczność. Następnie poproś grupy o zapisanie swojej za-
gadki i wymienienie się nią z inną grupą, żeby zobaczyć,
czy potrafią ją oni rozwiązać. Po zakończeniu wymiany za-
gadek, poproś grupy o przeczytanie swoich zagadek całej
klasie, żeby inne grupy, które jeszcze ich nie słyszały mo-
gły spróbować odgadnąć odpowiedź.

Odpowiedzi: 1 island 2 flower

Praca domowa

Jako pracę domową możesz zadać napisanie zagadki lub
zagadek. Uczniowie będą mieli więcej czasu niż na lekcji
i dzięki temu mogą wpaść na bardzo ciekawe pomysły.

31

JUNIOR Explorer 4 – wypróbuj w klasie!

CDLVUDB

The story of the hula

Glossary HHawawaiai ii Copyright © Nowa Era 2017

legend – legenda copy – naśladować, kopiować
wave – fala
island – wyspa competition – konkurs
judge – juror, sędzia
the hula – hawajski taniec hula sand – piasek

beach – plaża

92

32

Materiał do kopiowania

Before you watch After you watch

1 Odpowiedz na pytania. 5 Zakreśl właściwe odpowiedzi.

1 Are the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean? 1 How old is the hula?
2 Do you like dancing? a More than 300 years
b More than 200 years
2 Dopasuj wyrazy do ich objaśnień.
2 What do Hi’iaki and Hopoe copy with
wave costume island their hands?
copy practise a The fish
b The waves
1 do the same thing
2 land with water all around it 3 Do people want to study Hawaiian
3 moving water in the sea culture today?
4 do many times to get better a No, they don’t.
5 special clothes for a show b Yes, they do.

While you watch Watch 4 What do the judges observe in the
docwiczenia.pl competition?
Kod: E4BB35 a Only the dance
b The dance, the costumes and the flowers

3 Obejrzyj film. Wpisz w wyrazach brakujące

litery.

1 Hawaii is a place of l — g — — ds. Fun Time
2 The hula is more than three h — — dr — d
Czy potrafisz odgadnąć
years old. poniższe zagadki?
1 Everywhere I look I can see the sea.
3 This is a film of people d — — — ing the hula
a long time ago. Sometimes I’m a mountain and
sometimes I’m only sand. What am I?
4 Many people go to halaus. Halaus are 2 I can be one colour or many colours Copyright © Nowa Era 2017
s — h — — ls. but I’m never black. Sometimes I’m on
the ground and sometimes I’m in a tree.
5 Kumano Palani Kulala is a hula t — a — — er. What am I?
6 Every year there is an important hula Czy potrafisz wymyślić podobną zagadkę?

c — mp — t — t — on in Hawaii. 93

4 Obejrzyj ponownie film. Zakreśl wyrazy,

które słyszysz.

1 A very old / new story tells of a special dance
called the hula.

2 The story says that a girl Hi’iaki and her
sister / friend Hopoe one day go to the beach.

3 The dancers / teachers practise the dance for
many hours.

4 Dancers from all the Hawaiian beaches / islands
come to the dance festival.

5 They also look at the style and colours
of the costumes, and the hats / flowers
the dancers wear.

6 Every year / Today in Hawaii, the hula is again
part of everyday life.

33teen

Oferta dla nauczyciela:

Książka nauczyciela CD Audio Filmy Oprogramowanie
na tablicę interaktywną

Kompleksowe MIXED ABILITY PACK Diagnoza
testy

Oferta dla ucznia:

Podręcznik Zeszyt ćwiczeń • Zeszyt ćwiczeń 1:1 skorelowany z podręcznikiem.
z płytą CD Audio • Dodatkowe sekcje powtórkowe utrwalają leksykę

i gramatykę.
• Rozbudowane sekcje poświęcone przygotowaniu

do egzaminu, zawierające przekrojowe zadania
typu egzaminacyjnego i wskazówki dotyczące
technik uczenia się.

35

TEEN EXPLORER 7 – wypróbuj w klasie!

66TThheePPlalacceetotoBBee

RReeaaddiningg AA BB
AALoLookokatatthtehesigsingsn. sW. Whehrerme imghigthytoyuosueseetehethme?m?
PlePalseeasSHeOSWHOERWER DD
DiDscisucsussws iwthitha apapratnrtenrearnadnmd amtcahtcthhethmemtottohethpelapclaecs.es.
BEBFOEFROERE PleaPslearseeturentuarlln all
1 1liblribaray ry 4 4hohspoistaplital ENTEERNITNEGRPINOGOPLOOL boobkosowkhsewnhyeonuyou
2 2schscohoolol 5 5oldolbdubilduinldging CC
3 3cacrapraprakrk 6 6swsimwimmimnginpgopool ol PAYPA&YD&ISDPILSAPYLAY havehafivneisfhineidshed
usinugstinhgemthem
BBLoLookokatatthtehesigsingsnisninA Aagaaginaiannadnadnasnwsewretrhethqeuqeusetisotniosn. s. 9-5 p9m-5 CpmHACRHGAERSG7ESDA7YSDAYS
UPTUOPT2O0 M2i0nsMinsFREFEREE FF
WWhihchichsigsingntetllesllysoyuou……? ? UPTUOPT1OHO1UHROSUR5S0p 50p
WeWlceolcmoemteo to
1 1whwyhyyoyuomu umsut sntont omt amkaekae naonisoeise EE ThTohrnorCnaCsatlsetle
2 2totwoawsahs(h2(s2igsnigsn) s)
3 3hohwowmumcuhcyhoyuohuahvaevteo tpoapyatoy tdoodsoomsoemtheitnhging Zeskanuj kod
4 4whwehreryeoyuoaureare i pobierz materiały
5 5whwahtatot tdoodwoiwthitshosmoemtheitnhginagftaefrteyrouyohuahveavueseudseidt it do lekcji

CC FiFnidndthtehseesewowrodrsd/sp/hprharsaesseisnitnhethseigsnigsn. sW. rWitreittehethmem

ininyoyuorunr ontoetbeobookoskasnadndtratrnasnlastleattehethme.m.

rerteutrunrn clecalenan enetenrteinrgingdisdpislapylayin ipnropgroregsresss

DDReRpelpalcaecethtehewowrodrsd/sp/hprharsaesseisnibnobldolwd iwthitah wa owrodr/dp/hprahsraesferofmrom QUQIUEITET

C Cwiwthiththtehesasmame me meaenaingin.g. ExaEmxasmins in
propgrroegsrsess

1 1PlePalesaes(egi(vgeivbeabcakc)k…) …thethtentennisnrisacrakectkseatsftaefrteyrouyohuahveavueseudsetdhetmhe.m.

2 2(W(Wasahs)h…) …yoyuoruhrahnadnsdbsebfoerfeorpereppreaprianrginfgoofodo. d.

3 3TaTkaekoeffoaffllajlel wjeewllelrlyer(yrin(rgins,gsn,enckelcakclaesc)ebs)ebfoerfeor(ege(gtteinttginigntion)to…) …thethheothtoutbt.ub.

4 4PlePalesaes(esh(sohwo)w…) …yoyuoruidr eidnetintytictyacrdaradt aret crepcetipotnio. n.

5 5PlePalesaesdeodnoont oetnetenrte–r a– gahgohstotsot utor uorf othfethceasctalestilse (ihs a(hpappepneinnginngonwo)w…) …. .

EE ReRaedadthtehestostroyraybaobuotuat atotuoruorfoaf caacsatlset.leW. WhahtadtodeoseLsisLaishaehaer?ar?

TThheeGGhhoossttooffNNieieddzzicicaa

LisLaiswaawsavsisvitiisnitginDguDnuanjeacjeCcaCstalestilne NinieNdiezidczaica saisda,i‘dth, e‘thseadsasdtosriteosriteosotkoopklapcleahceerhee.re.
witwhithhehremr omthoethr.eTr.hTehyeliystleisntendetdo tohethtoeutor ur TheTrheehreavheavbeeebneemnamnyanreyproerptsorotsf ao fg ah ogsht.ost.
gugidueidtealtkalakbaobuot uthtethheishtoisrtyoroyf othfethceasctales.tle. PeoPpeolep slea ysaityisitthisethgehogshtoosft porfinpcrienscsess
‘Th‘Tehceacsatlestlien iNniNediezidczaicias oisnoenoef othfethoeldoeldstest BruBnrhuinldhaild, wa,hwohwoaws asvaervyesrhyosrht-otertm-tepmerpeedred
in iPnoPlaonladn.dIt.wItawsabsubilut ailt athtethbeebgeingnininnging wowmoamnaanndanqduaqruraerleredlewdithwihthishhius shbuasnbdand
of othf ethXeIVXIcVencetunrtyu.rMy.aMnaynpyopwoewrfeurlfaulriastroisctroactrsatsBoBgousgłuaswłaswcrsecarmeainmginagll athllethtiemteim. Beo. gBuosgłauwsław
owonwendeidt.’it.’ waws aasvaiovleionltemntamn,asno, sooneondeaydadyurdinugring
thet hqeu aqruraerlrheel hpeusphuesdhehderhaenr dansdheshfaellfall
ThTehveisvitiosirtsorwsewreerien itnhethheuhguegbeabnaqnuqetu heat hll.all. thrtohurgohugthethweinwdionwdoawndanfadllfainlltointthoethweelwl.’ell.’ WWoordrdFoFcoucsus Copyright © Nowa Era 2017
ThTehrerweewreerpeapinatintginsgosf oPof lPisohlisahnadnd
HuHnugnagriaarniaanriastroisctoraccray coynotnhethweawllsa.lls. LisaLiseanteenretedreadsamsamll,adlla, rdkarrokormoo.mTh.eThroeormoom toutor ugrugiduei:dpee: rpseornsownhowhshooswhsowyosuyou
LisLais tah othuoguhgt hthtethyeayllahllahdacdraczryazeyyeesyes feltfeslptospookyokayndansdheshdeiddni’dt nli’ktelikite. Situ.dSduedndley,nly, somsoemwhewerheearendantedllsteyllosuyoauboaubtoiut t it
anadn fda cfaesc.eTs.hTehnesnheshneontiocetidceadcalocsleodseddodoor or sheshheeahredarsdomsoemoneeonscerescarmeainmgi,nbgu, tbtuhtetrheere babnaqnuqetuheat lhl:aall:vaervyelrayrglaergdeindininging
atatht ethfearfaernednodf othfethreooromo.mA.sAigsnigonnoitn it waws ansonooneonine tihnetrhee.rIet .dIitddni’dt nso’tusnodunfrdiefnridelnydly roormooimn aincasctlaestoler aorpaalpaacelace
sasidai‘dN‘oN Eon Etrnyt!r’y.!‘’T.h‘Taht alotolokos kinsteinrteesrteinsgtin,’g,’ at altl.aSllh. eShtreietdrietod otopeonpethnethdeoodro, obru, tbiut wt iat ws as loclkoecdk:edw:hwenhesonmsoemtheinthgincgancaonnloynbley be
thothuoguhgt hLits Lai.saS.hSehweewnet ntotwtoawrdasrdthsethdeodoor or loclkoecdk!edO!hO, nho, !nWo!hWathwataws ahsaphpaepnpienngi?ng? opeonpeednewdithwitthhethcoercreocrrtekcetykey
vevrye rqyu qieutileytalynadnsdloswlolywolypoepnendeidt. it. OuOtsuidtsei,dteh,ethgeuigdueidweaws astsillstaillktainlkgi.n‘gP.eo‘Ppeloeple shoshuotinugtin: gsp:esapkeiankginvgervyelroyuldoluydly
m‘nTIhnicaT‘nmeIeXrhnic,vagIeXeebXru,vlgIucilXedobeutleuuncialdosettccueunacborsotccanyucbrotnrAdioanyqinrtnnuuAdidngqeeinrnudutzdtgeoeehrtdojtaztoHehhltlojaea.otHhlTlrtlklea.vhoagalTerlketvbhhcaganeoatebbduhscnu,otta’lbdietuslhttu,httl’etoieethlhtto hciglestaoekhusso cigitsadkleusse.itdlee.eswotoavnhiyfieswto loot.anvhtn’hhihydefiL loat.ai nht’sdathvhdeaLot aeahwi sdoatvehaatrot ea,hweygosrbaehahtoraeur,eyoguddrtbashttoneutrhsooudodhstefstcnorthostrohouhsseenfcactaoreiotrrnthmuesenhrgcataaoeiserntmma,eoahrgaanmorsesdndma,oaadbanmhbrysydndemaaidtbrhnhb.yasyegemaSonirtirhhnsun.yaseegngSonrlidhfsuny.eseanglddfh.sad babnagninggin: ghi:tthinitgtinsogmsoemtheinthginvegryvery
harhdamrdomreotrheatnhaonncoence

101000

36

Najważniejsze zmiany w systemie
oświaty od września 2017 roku:

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone
na dwa etapy edukacyjne:
• I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja

wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
• II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej – nauczanie

przedmiotowe.

Uczniowie kończący VI klasę w roku szkolnym 2016/2017 staną się uczniami
VII klasy szkoły podstawowej.

W klasie I, IV i VII szkoły podstawowej będzie obowiązywać nowa podstawa
programowa.

W szkole podstawowej zostaną wprowadzone nowe przedmioty – geografia,
biologia, chemia, fizyka, geografia od V klasy oraz doradztwo zawodowe
od VII klasy.

W klasach I–VI szkoły podstawowej uczniowie będą się uczyli jednego
nowożytnego języka obcego, a w klasach VII–VIII – dwóch nowożytnych
języków obcych.

W nowym systemie na koniec VIII klasy zostanie wprowadzony egzamin
ósmoklasisty. Pierwszy raz zostanie przeprowadzony na koniec roku
szkolnego 2018/2019.

Nie będzie prowadzony nabór do gimnazjów, ponieważ będą one stopniowo
przekształcane w inny typ szkoły lub wygaszane. Całkowite zaprzestanie
kształcenia w gimnazjach nastąpi w roku 2019.

Najlepsze wsparcie w okresie zmian!

Nowa Era angielskiego to program z bogatą bazą materiałów informacyjnych
oraz merytorycznych przygotowanych z myślą o nauczycielach języka angielskiego.

CYKL FILMÓW TŁUMACZĄCYCH POMYSŁY NA EFEKTYWNE WEBINARIA DLA NAUCZYCIELI
KROK PO KROKU ZMIANY ROZWIĄZANIA W NAUCZANIU I INFORMACJE O NASZEJ
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO OFERCIE

INTERESUJĄCE ARTYKUŁY CIEKAWE I ANGAŻUJĄCE dedykowana strona internetowa:
O TRENDACH W NAUCZANIU KONKURSY Z WARTOŚCIOWYMI www.nowaeraangielskiego.pl
NAPISANE PRZEZ EKSPERTÓW ELT NAGRODAMI

www.facebook.com Nowa Era angielskiego www.nowaeraangielskiego.pl
/nowaeraangielskiego

www.nowaera.pl [email protected]

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Procedures for Estimating Pork Carcass Composition
Next Book
CB AA TT Arch Otolaryngol Head Neck Surg Plast Reconstr ...