The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by POKEMONFORB, 2019-11-29 01:30:37

ACTION MOVIE

ACTION MOVIE

1

ACTION MOVIE

2

3

คำนำ

รายงานเลม่ น้ีจดั ทาข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของวิชา การสร้าง
หนงั สือออนไลน์ ช้นั 3/1 เพ่ือให้ไดศ้ ึกษาหาความรู้ใน
เร่ือง Action Movie และไดศ้ ึกษาอยา่ งเขา้ ใจเพื่อเป็น
ประโยชน์กบั การเรียน

ผจู้ ดั ทาหวงั วา่ รายงานเลม่ น้ีจะเป็นประโยชน์กบั
ผอู้ า่ น หรือนกั เรียน นกั ศึกษา ที่กาลงั หาขอ้ มูลเร่ืองน้ีอยู่
หากมีขอ้ แนะนาหรือขอ้ ผดิ พลาดประการใด ผจู้ ดั ทาขอ
นอ้ มรับไวแ้ ละขออภยั มาณ ที่น้ีดว้ ย

4

สำรบญั

คงิ ส์แมน โคตรพิทกั ษบ์ ่มพยคั ฆ์ .............................6
Captain America……………………………....…14
Kingsman: The Golden Circle..............................11
Captain America: The Winter Soldier ..................18
Guardians Of The Galaxy ....................................21

5

6

คงิ ส์แมน โคตรพิทกั ษบ์ ่มพยคั ฆ์

เร่ืองยอ่ :ระหว่างปฏิบตั ิการในตะวนั ออกกลาง สายลบั ลี
อนั วิน ผสู้ มคั รสายลบั ตาแหน่ง "ลานเซลอต" ไดส้ ละชีวิต
เพื่อปกป้องสายลบั คนอื่น ๆ แฮร์รี ฮาร์ท หรือ "กาลาฮดั "
หน่ึงในสายลบั ท่ีอยใู่ นเหตกุ ารณ์ไดม้ อบเหรียญกลา้ หาญ
ให้แก่มิเชลและเอก็ ซี ภรรยาและลูกชายของลีและบอกกบั
ครอบครัวเธอวา่ เม่ือไหร่ก็ตามที่ตอ้ งการความชว่ ยเหลือ
ให้ใชเ้ บอร์โทรศพั ทบ์ นเหรียญโทรหาเขา 17 ปี ต่อมา
ศาสตราจารย์ เจมส์ อาร์โนลดถ์ ูกลกั พาตวั โดยมหาเศรษฐี
ริชมอนด์ วาเลนไทน์ "ลานเซลอต" หน่ึงในเพื่อนสายลบั
ของฮาร์ทบุกเขา้ ไปช่วยอาร์โนลด์ แตก่ ลบั ถูกกาเซล
ลกู นอ้ งของวาเลนไทน์ฆ่าตาย วาเลนไทน์ไดพ้ บกบั ผนู้ า
ประเทศและบุคคลสาคญั หลายคน และมีแผนจะแจกจ่าย
ซิมการ์ดที่โทรและใชอ้ ินเทอร์เนต็ ไดฟ้ รีตลอดชีพแก่คน
ทวั่ ไป

7

เวลาน้นั เอง ฮาร์ทไดพ้ บความเกี่ยวขอ้ งระหว่างวาเลนไทน์
กบั การหายตวั ไปของบคุ คลสาคญั หลายคน เขาตามไปจน
พบอาร์โนลดแ์ ละสอบถาม แต่อาร์โนลดถ์ ูกไมโครชิพใน
สมองระเบิดจนเสียชีวิต ฮาร์ทจึงเขา้ หาวาเลนไทน์แทน
ดว้ ยการปลอมตวั เป็นเศรษฐีเพ่ือสืบหาเบ้ืองหลงั ของ
แผนการ

ท่ีลอนดอน เอก็ ซี อนั วินเป็นวยั รุ่นท่อี าศยั อยกู่ บั มิเชล ผเู้ ป็น
แม่ นอ้ งสาวตา่ งพ่อและดีน พอ่ เล้ียงที่เขาไม่ชอบ เอก็ ซีออก
จากการฝึกนาวิกโยธินและใชช้ ีวิตอยา่ งไร้จุดหมาย วนั
หน่ึงเขาถกู จบั ขอ้ หาขโมยรถ จึงโทรหาเจา้ ของเบอร์
โทรศพั ทบ์ นเหรียญ ฮาร์ทมาประกนั ตวั เขาและบอกวา่ พ่อ
ของเอก็ ซีทางานใหก้ บั องคก์ ารสายลบั "คิงส์แมน" ฮาร์ท
ชวนเขาใหม้ าร่วมการทดสอบเพอ่ื หาสายลบั "ลานเซลอต"
คนใหม่ แต่เขาสอบตกในการทดสอบสุดทา้ ย โรซี ผเู้ ขา้
ทดสอบอีกคนหน่ึงไดร้ ับตาแหน่งลานเซลอตคนใหมแ่ ทน

8

ต่อมาฮาร์ทไดไ้ ปที่โบสถแ์ ห่งหน่ึงซ่ึงวาเลนไทนใ์ ชท้ าการ
ทดสอบ เขาปลอ่ ยสญั ญาณไปที่ซิมการ์ด ทาใหท้ กุ คนใน
โบสถร์ วมถึงฮาร์ทเกิดอาการคลมุ้ คลงั่ และฆ่ากนั เอง
สุดทา้ ยฮาร์ทซ่ึงเป็นผรู้ อดชีวิตคนเดียวออกมาพบกบั วา
เลนไทน์ และถูกวาเลนไทน์ยงิ ท่ีศีรษะหลงั เปิ ดเผยแผนการ
ท้งั หมด

เอก็ ซีกลบั ไปที่ศนู ยบ์ ญั ชาการคิงส์แมน และพบว่าอาร์เธอร์
ผนู้ าคิงส์แมนเป็นพวกกบั วาเลนไทน์ อาร์เธอร์อธิบายวา่ วา
เลนไทน์จะปลอ่ ยสญั ญาณไปที่ซิมการ์ดเพื่อใหม้ นุษยท์ วั่
โลกคลุม้ คลงั่ และฆา่ กนั เอง จนเหลือแต่คนที่เขาเลือกจะให้
อยตู่ ่อ อาร์เธอร์พยายามจะฆา่ เอก็ ซีดว้ ยบร่ันดีผสมยาพิษ
แตเ่ อก็ ซีรู้ทนั จึงสลบั แกว้ ทาใหอ้ าร์เธอร์ตาย เอก็ ซีร่วมมือ
กบั เมอร์ลินและโรซี โดยโรซีจะข้ึนไปยิงดาวเทียมของวา
เลนไทน์ก่อนท่ีมนั จะปล่อยสญั ญาณ ส่วนเอก็ ซีและเมอร์
ลินจะบุกไปที่ฐานทพั ของวาเลนไทน์ แมโ้ รซีจะทาลาย
ดาวเทียมไดส้ าเร็จ แต่วาเลนไทนก์ ใ็ ชด้ าวเทียมสารอง

9

ปล่อยสญั ญาณ ทาให้ท้งั โลกเกิดความวนุ่ วาย เมอร์ลินแฮค
เขา้ ระบบเพื่อก่อกวนสญั ญาณแลว้ จดั การกบั ทกุ คนท่ีร่วม
แผนการกบั วาเลนไทน์ ส่วนเอก็ ซีตอ่ สู้กบั กาเซลและฆ่าวา
เลนไทน์ไดส้ าเร็จ

ในฉากหลงั เครดิต เอก็ ซีซ่ึงตอนน้ีเป็นสายลบั คิงส์แมน
ไดม้ าหาแมแ่ ละชวนใหม้ าอยดู่ ว้ ยกนั แตด่ ีนและลูกนอ้ งเขา้
มาหาเร่ืองเอก็ ซี เขาจึงจดั การกบั อีกฝ่ ายแบบเดียวกบั ท่ี
ฮาร์ททาก่อนหนา้ น้ี

วนั ที่ฉาย : 12 กมุ ภาพนั ธ์ ค.ศ. 2015

นาแสดง :โคลิน เฟิ ร์ธ ผกู้ ากบั : แมทธิว วอห์น

ซามเู อล แอล. แจ็กสนั

ไมเคิล เคน

มาร์ก สตรอง

ทารอน เอเกอร์ตนั

10

11

Kingsman: The Golden Circle จะเดินเรื่องต่อจาก
เหตุการณ์การโจมตีทว่ั โลกในทา้ ยภาคแรก โดยท่ี เอก็ ซ์ซี่
(ทารอน อีเกอร์ตนั ) และ เมอร์ลิน (มาร์ค สตรอง) มุ่งหนา้
ไปยงั สหรัฐอเมริกา เพ่ือร่วมทีมกบั ฝ่ังสานกั งานใหญใ่ น
อเมริกาช่วยกนั กอบกโู้ ลก ซ่ึงทางฝั่งสหรัฐอเมริกาน้นั กไ็ ด้

นกั แสดงอยา่ ง ฮลั ลี่ เบอร์ร่ี มานาทีมดว้ ย

นกั แสดง : ทารอน เอเกอร์ตนั รับบท เอก็ ซี อนั วนิ สายลบั คิงส์

แมน

โคลิน เฟิ ร์ธ รับบท แฮร์รี ฮาร์ต สายลบั คิงส์แมน ผเู้ ช่ือว่าเสียชีวิต
ไปแลว้ ในภาคก่อน

จูเลยี น มวั ร์ รับบท ป็อปปี อดมั ส์ หวั หนา้ กล่มุ คา้ ยารายใหญ่ท่ีสุด
ในโลก

มาร์ก สตรอง รับบท เมอร์ลนิ ฝ่ ายเทคนิคของคิงส์แมน

ฮลั ลี เบอร์รี รับบท จิงเจอร์ เอล ฝ่ ายเทคนิคของสเตตส์แมน

เปโดร ปาสกาล รับบท วสิ กี สายลบั สเตตส์แมน

แชนนิง เททมั รับบท เตกีลา สายลบั สเตตสแ์ มน

12

เจฟฟ์ บริดเจส รับบท แชมเปญ "แชมป์ " หวั หนา้ กลุ่มสเตตส์แมน
เอลตนั จอหน์ รับบท เอลตนั จอห์น (รับบทเป็นตวั ของเขาเอง)
เอดเวิร์ด โฮลครอฟต์ รับบท ชาร์ลี เฮสเก็ธ อดีตผสู้ มคั ร
สายลบั คิงสแ์ มนและคู่ปรับของเอก็ ซี หน่ึงในสมนุ ของป็อปปี
ฮนั นา อลั สเตริม รับบท เจา้ หญิงทิลดา แฟนสาวของเอก็ ซี

วนั ท่ีฉาย : 20 กนั ยายน ค.ศ. 2017
ผกู้ ากบั : แมทธิว วอห์น

13

14

เร่ืองยอ่ Captain America

กปั ตนั อเมริกา อเวนเจอร์ที่ 1 เป็นเร่ืองราวในยคุ แรก
ของอาณาจกั รซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวล ซ่ึงนายทหารหนุ่ม
สตีฟ โรเจอร์ (คริส อีแวนส์) ไดอ้ าสาสมคั รเขา้ สู่โปรแกรม
ทดลองที่จะทาใหเ้ ขากลายเป็นทหารท่ีมีพลงั พเิ ศษ ที่
เรียกว่า กปั ตนั อเมริกา ซ่ึงไดร้ วมทีมกบั บคั ก้ี บาร์นส์ (เซ
บาสเตียน สแตน) และ เพค็ ก้ี คาร์เตอร์ (เฮลีย์ แอทเวล) เขา้
ร่วมในสงครามตอ่ ตา้ นองคก์ รร้ายท่ีชื่อวา่ ไฮดร้า ซ่ึง
ปกครองโดย เรด สกลั ปิ ศาจกระโหลกแดง (ฮูโก้ วีฟวิ่ง)

สตีฟ โรเจอร์ เดก็ ชายข้ีโรคทเ่ี ติบโตข้ึนมาในช่วง
สภาวะเศรษฐกิจตกต่า ช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ดว้ ยความ
ท่ีมีฐานะยากจน และร่างกายท่ีอ่อนแอ ทาให้เขาตอ้ งตอ่ สู้
ชีวิตอยา่ งยากลาบาก และเม่ือสงครามโลกขยายขอบเขต
มาถึงอเมริกาเขาสมคั รเขา้ เป็นทหาร เพื่อรับใชช้ าติ แต่
เนื่องดว้ ยสภาพร่างกายที่ออ่ นแอ เขาถกู ปฏิเสฐจากทาง

15

กองทพั แต่ความมุ่งมนั่ ของโรเจอร์ ไปเขา้ ตานายพลเช
สเตอร์ ฟิ ลปิ

นายพลเชสเตอร์ ชวนโรเจอร์ มาเขา้ ร่วมโครงการ
ลบั "operation rebirth" โปรเจคทที่ ดลองเก่ียวกบั การสร้าง
สุดยอดทหารดว้ ย super soldier serum ทาใหโ้ รเจอร์
กลายเป็นสุดยอดทหาร ท่ีมีใจรักชาติเตม็ เปี่ ยม และถกู
ส่งไปร่วมรบท่ีสมรภมู ิที่ยโุ รป ตอ่ ตา้ นกองทพั ของฮิตเลอร์

เขาถกู เดก็ วยั รุ่นคนหน่ึงรู้ถึงตวั ตนที่แทจ้ ริง เดก็ คน
น้นั คือ บคั ก้ี บาร์นส์ ซ่ึงภายหลงั โรเจอร์ไดร้ ับเขาเป็นคู่หู
ระหวา่ ง การรบกบั Baron Heinrich Zemo ทาให้ บคั ก้ี
บาร์นส์ หายสาบสูญ ส่วนตวั โรเจอร์ตกลงในมหาสมทุ ร
Arctic ทาใหร้ ่างกายของเขาถกู แช่แขง็ มาตลอดห้าสิบปี
ก่อนท่ีจะถกู ตน้ พบโดยเหลา่ Avengers ตื่นข้ึนสู่ยคุ ปัจจุบนั
!!!

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีจะมีเร่ืองราวเก่ียวโยงกนั กบั
ซูเปอร์ฮีโร่อื่น ๆ ที่มาร์เวลไดน้ ามาสร้างเป็นภาพยนตร์

16

นบั จาก ไอรอนแมน ท้งั 2 ภาค ต่อดว้ ย ธอร์ เทพเจา้ สายฟ้า
ท่ีจะเขา้ ฉายทวั่ โลก 28 เมษายนน้ี เป็นตน้ ไป และ กปั ตนั
อเมริกา จะเขา้ ฉาย 28 กรกฎาคม น้ี และ การรวมทีมของ ดิ
อเวนเจอร์ จะข้ึนจอภาพยนตร์ 4 พฤษภาคม 2012

กาหนดฉาย : 28 กรกฎาคม 2554

นาแสดง : คริส อีแวนส์, Tommy Lee Jones, ฮูโก้ วฟี ว่ิง,
เฮลีย์ แอทเวล, เซบาสเตียน สแตน, Dominic Cooper,
Toby Jones, Neal McDonough, Derek Luke, and Stanley

Tucci

กากบั : Joe Johnston

17

18

Captain America: The Winter Soldier

เน้ือเร่ืองยอ่

คริส อีแวนส์ (Chris Evans) หวนกลบั มารับบท สตฟี โร
เจอร์ส (Captain America/Steve Rogers) สุดยอดทหาร
จากยคุ สงครามโลกคร้งั ท่ี 2 ที่ตอ้ งรับมือกบั บททดสอบ
และความยากลาบากของโลกยคุ ปัจจุบนั และดว้ ยความ
ชว่ ยเหลือจาก นิค ฟิ วรี่ หวั หนา้ หน่วยชีลด์ (Samuel L.
Jackson) สตีฟตอ้ งกลบั มาสวมชุดกปั ตนั อเมริกาอีกคร้ัง
โดยร่วมกบั แบลก็ วโิ ดว์ นกั ฆา่ สาวสุดเซ็กซี่ (Scarlett
Johansson) และ ฟัลคอน ค่หู ูคนใหม่ (Anthony Mackie)
เพื่อโคน่ อานาจผนู้ าระดบั สูงของหน่วยชีลด์ ซ่ึงได้ โรเบิร์ต
เรดฟอร์ด (Robert Redford) นกั แสดง-ผกู้ ากบั ระดบั
ตานานของฮอลลีวูด ให้เกียรติมารับบทบาท นอกจากน้ี
สตีฟยงั ตอ้ งเผชิญหนา้ กบั ศตั รูท่ีร้ายกาจอยา่ ง "วินเทอร์

โซลเยอร์" อีกดว้ ย

19

ฉาย 13 มีนาคม ค.ศ. 2014

นำแสดง

คริส อีแวนส์
สการ์เลตต์ โจแฮนส์สนั

เซบาสเตียน สแตน
แอนโทนี แมก็ กี
โคบี สมลั เดอส์
แฟรงก์ กริลโล
เอมิลี แวนแคมป์
เฮยล์ ีย์ แอตเวลล์
โรเบริ ์ต เรดฟอร์ด
แซมมวล แอล. แจก็ สนั
กากบั :แอนโทนี รุสโซ ,โจ รุสโซ

20

21

Guardians Of The Galaxy

เร่ืองยอ่
Guardian of the galaxy จะกล่าวถึงอาชญากรชื่อดงั Star-
lord (ท่ีท้งั จกั รวาลแทบไมม่ ีใครรู้จกั ) ไดไ้ ปขโมย Orb มา

จากวิหารโบราณ แต่เม่ือไดม้ าแลว้ เขากลบั ทรยศตอ่
Yondu ผเู้ ป็นหวั หนา้ ท่ีสงั่ การมา อีกท้งั Orb ยงั เป็นของ
สาคญั ที่ Ronan แห่ง Kree ตอ้ งการเป็นอยา่ งมากเพ่อื
ทาลายดาว Xandar จึงเกิดการไลล่ า่ ตามจบั Peter Quill ไป
ทว่ั จกั รวาล ท้งั Gamora นกั ฆา่ ท่ี Ronan ส่งมาค่หู ูนกั ลา่
คา่ หวั Rocket & Groot ท่ีหวงั เงินค่าหวั ที่ Yondu ต้งั ไว้
เรื่องราวจะเป็นยงั ไงตอ่ ไป Orb ท่ีวา่ มีความสาคญั ยงั ไง
สุดทา้ ยใครจะไดไ้ ป ติดตามไดใ้ น Guardian of the galaxy

ฉบบั ภาพยนตร์

ผกู้ ากบั ภาพยนตร์ : James Gunn

22

นกั แสดงนา : Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Coppe
กาหนดฉาย : 31 กรกฎาคม 2557

23

อา้ งอิง
https://www.metalbridges.com/guardians-of-the-

galaxy-review/

https://www.sanook.com/movie/67725/
https://www.wikipedia.org/


Click to View FlipBook Version