The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanyarat1826fern, 2022-07-11 10:44:02

ektc-1_merged

ektc-1_merged

สบทด.2/1

ทคโนโลย
ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล

ห นั ง สื อ ท ำ เ นี ย บ รุ่ น 2 0 2 2

ธั ญ ญ รั ต น์ วิ เ ศ ษ ริ น ท อ ง

ม า รู้ จั กช่างแต่งหน้า
เ พื่ อ น ข อ ง ฉั น

เ ขี ย น โ ด ย

ธัญญรัตน์ วิเศษรินทอง

สบทด.2/1

กนกวรรณ
บุ ญ เ ด ช

นั กศึ กษาระดั บชั้ น ปวส. 2

ภ า พ ร ว ม ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ ป ร ะ วั ติ ก า ร ใ น ก า ร ฝึ ก ง า น
ร ะ ดั บ ป ว ช
ฉันเพิ่ งจบการศึกษาระดับวิทยาลัย ตอนนี้กำลังมองหา ที่ ว่ า ก า ร อำ เ ภ อ เ มื อ ง อุ บ ล ร า ช ธ า นี
งานประจำในองค์กรที่ฉันสามารถแสดงทักษะอันโดด
เด่นด้านการจัดการข้อมูลและงานวิจัยของฉัน

ทำงานเกี่ยวกับจดทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,เปลี่ยนชื่อ,คัดสำเนา
ลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่มอบหมายให้

ส า ข า ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ ร ะ ดั บ ป ว ส

- การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ ว่ า ก า ร อำ เ ภ อ เ มื อ ง อุ บ ล ร า ช ธ า นี
- การจัดการข้อมูล
- การตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกคำร้องขอจัดงานพิ มพ์ งานเกี่ยวกับโรคระบาดของโควิด19
- สร้างกราฟิกดีไซน์ ออกเลขส่ง รับเลขส่ง ทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้ทำ
- การประเมินโปรแกรม
- ออกแบบเว็บไซต์

ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า

โทรศัพท์: 0653396304 วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
อีเมล: [email protected]
Line: 0653396304 ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ช
ที่อยู่: 21 ม.11 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี กำ ลั ง ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ส
34150
facebook : กนกวรรณ บุญเดช

ง า น อ ดิ เ ร ก แ ล ะ ค ว า ม ส น ใ จ

- อ่านนิยายแต่งนิยาย
- การท่องเที่ยว
- ออกกำลังกาย
- เล่นเกมส์
- ฟังเพลงดูหนัง

KKAAMMOONNRRAATT EDUCATION
SSAATTTTHHAAMM
2017 - 2020 :
POLICE Ubon Ratchathani Vocational College
Business Computer
GENERAL STAFF SUB-DIVISION
2020 - present :
supervisor assistance In seeking Ubon Ratchathani Vocational College
information, possible operational guidelines digital business technology
to be used as information in making
decisions about any action of the EXPERIENCE
supervisor in order to achieve the
objectives according to the desired goals 2018 - 2019
Internship at Ubon Ratchathani
CONTACT Provincial Public Relations Office

0952093509 2022
6430204000[email protected] Internship at the Ubon Ratchathani
63 moo.12 nongkhon, mueang, Ubon Area Revenue Branch Office
Ratchathani 34000
POLICE

able to work on documents
Fluent in Microsoft Word
Able to use basic computer programs
Able to send and receive basic e-mails
Working agile, agile and meticulous
Able to speak basic English
good-natured and well-behaved
work fast
Being responsible and patient with high work
Have a positive attitude

SKILLS

Microsoft World 90%
Microsoft Excel 85%
power point 80%
photoshop 75%

JONGPHISUT LAKHARN

AGE: 20
C: 064-304-4354
L: 10 M: 5 H: rope D: Nong Khon
E: [email protected]
I: pvkhwan

ABOUT EXPERIENCES

Extensive experience working in 2018 - Ubon Ratchathani Area
the civil service system both in Revenue Branch Office
accounting, service, preparation of 2019 - Ubon Ratchathani Area
meeting documents easily and Revenue Branch Office
experience with the stressful status 2022 - Muang District Office
of attending the meeting.
CONTACT
EDUCATION 064-304-4354

2017-2020 : UVC [email protected]
Ubonratchathani Vocational College Business Computer
2020-2022 : UVC jong_phisut
Ubonratchathani Vocational College Digital Business
Technology05
PROFILE

NATTIYA JAIHAN

ชื่อ : นางสาว ณัฐธิยา ประสบการณ์การ การฝึกงาน
นามสกุล : ใจหาญ
ชื่อเล่น : ปาล์มมี่ พนักงานแผนกธุรการ ปี 2019- 2020
ศาสนา : พุทธ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี
อายุ : 19 ปี
เกิดวันที่ : 07/08/2002 รับเอกสารเข้า ถ่ายเอกสาร เดินงาน ไปรับเอกสารนอกพื้นที่
สถานที่เกิด : โรงพยาบาลวารินชำราบ เช่น สนามบินและขนส่ง กรอกข้อมูลลงระบบ จ่ายค่าไฟ
ส่วนสูง : 167 ซม.
น้ำหนัก : 51 กม. พนักงานแผนกธุรการ ปี 2022 - 2022

รายละเอียดติดต่อ สำนักงานกรมชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
F : Palmy Nattiya
IG : Palmy0708 เปิดเมล์รับเข้าเอกสาร ส่งให้ผู้บริหารเซ้น รับเอกสาร ส่งเอกสาร
T : 0619590440 ไปตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เบิกสินค้าให้พนักงาน จัดโต๊ะการ
ประชุม
โรงเรียนที่เข้ารับการศึกษา

โรงเรียน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

สำเร็จการศึกษาปี 2017

โรงเรียน เซนเอมิลี

สำเร็จการศึกษาปี 2013

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ปัจจุบัน)
แผนก พาณิ ชยกรรม
สาขา เทคโนโลยี ธุ รกิ จดิ จิ ทั ล

ทักษะและความเชี่ยวชาญ
-โปรแกรม Adobe Dreamweaver
-โปรแกรม Adobe Photoshop
-โปรแกรม Adobe Indesign
-โปรแกรม canva

ธัญญรัตน์ ก า ร ศึ ก ษ า
วิเศษรินทอง
2017-2020 : UVC
ชื่ อ เ ล่ น : เ ฟิ ร์ น Ubonratchathani Vocational College
Business Computer
เกิดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2545
ปัจจุ บันอายุ 20ปี กรุ๊ปเลื อด AB 2020-2022 : UVC
Ubonratchathani Vocational College
ช่อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ Digital Business Technology

082-112-2790 ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
[email protected]
www.reallygreatsite.com 2018 - 2019
6 Moo 12 Nongkhon Sub-area The Revenue Department
Meaung District Ubon Ratchathani of Ubon Ratchathani Province
Province 34000 Thailand 2022
The Revenue Department
of Ubon Ratchathani Province

งานอดิเรก

Watch movie
Watch series
Listen to music
Play a game

ความสามารถ

Microsoft Word 85%
Microsoft Excel 80%

Adobe Photoshop 75%
PowerPoint , Canva 75%

EDUCATION MANIDA
SRISUK
2020
Ubon Ratchathani Vocational Web design
College
Hello, I'm a web design
Business computer who's love to engaging
and interacting with people
2022 through social media as much as
Ubon Ratchathani Vocational the analytics that go with it.
College
EXPERIENCE
Digital business technology
2019-2020, 2022
SKILL 90% Revenue Department
80% Intern
Web Design 77%
Photoshop 80% tax records
Coder Sales of stamp duty
Excell Take tax documents
Advice to taxpayers
20
19,2020
UBRU.
Excel skill race
Gold medal Level 1st place winner
Gold medal Level 2st place winner

CONTACT

063-6577-1226
[email protected]
Manida Srisuk
8 khueang Nai Ubonratchathani city

08 MANITA
THONKUNTOD

ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ทำ ง า น

ชื่อ มานิตา ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
นามสกุล ทนขุนทด ฝ่ายงานทะเบียนราชฎร
ชื่อเล่น ครีม
วันเดือนปีเกิด 18 /01/2546 2019 - 2020
อายุ 19 ปี ทำบัตรประชาชน
สัญชาติ ไทย เดินเอกสาร
เชื้อชาติ ไทย ทำทะเบียนบ้าน
ศาสนา พุทธ บันทึกประวัติการเกิด-การตาย

สถานที่เกิด โรงพยาบาล สำนักงานชลประทานที่ 7
อุบลรักษ์ ฝ่ายแผนงาน
ส่วนสูง 147
น้ำหนัก 40 2022- 2022
หมู่เลือด A
รับเอกสาร
คีย์ข้อมูลไตรมาส
เดินเอกสาร

ก า ร ศึ ก ษ า ก่ อ น ห น้ า

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 2013
โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2017
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนเซ็นต์เอเมลี

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2019

ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ ฉั น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

บ้าน: 08-1234-5678 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
มือถือ: 08-1234-5678
อีเมล: [email protected] คณะบริหารธุรกิจ
เว็บไซต์: www.deesite.co.th
เฟซบุ๊ก: @deesite ประเภทพาณิชยกรรม
อินสตาแกรม: @deesite
สาขาเทคโนดลยีธุรกิจดิจิทัลศิริกานต์
จิตสว่าง

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ส . 2

ประสบการณ์ การทำงาน ติ ด ต่ อ ฉั น ที่

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ ที่อยู่: 259/172 ม.9
ซอย7/6 อ.เมือง จังหวัด
- ปริ้นพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า อุบลราชธานี
- ลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเทศไทย 34190
[email protected]
องค์การบริหารส่ วนตำบลหนองกินเพล
sirikan jitsawang
- ออกเลขรับ-เลขส่ง
- พิมพ์หนั งสือราชการ เ ป้ า ห ม า ย ใ น ชี วิ ต
- เดินเอกสาร
- พิมพ์ดีดหนั งสือ อยากเป็นนายตัวเองอยากสำเร็จในอาชีพ
- ถ่ายเอกสาร ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ออกแบบเว็บไซต์ สร้างกราฟิกดีไซน์

งานอดิเรกแะความสนใจ ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า

- เล่นเกมส์ วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว อุ บ ล ร า ช ธ า นี
- ฟังเพลง
- อ่านนิ ยาย ระดับชั้น ปวช.
- วาดรูป กำลังศึ กษาระดับ ปวส.
- เรียนรู้ทำขนม

SirChilaalakuisaeng

ข้อมูลส่ วนตัว ประสบการณ์ฝึ กงาน


ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ ฉลวยแสง
ชื่อเล่น บิ๋ม (BIM) ทีโอที
(TOT) สาขาวนารมย์
ต.ค
2562 - ก.พ 2563
ที่ทำการไปรษณีย์ เขื่องใน

อายุ 19 ปี มี.ค 2
565 - พ.ค 2565
เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545
กำลังศึกษาอยู่ วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี

เลือดกรุ๊ป : O แผนก เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


ระดับชั้น ปวส.2 สบทด.2/1
094-5420484

299/2 บ.หนองใส ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

ศิริวิภา ด้วงคำสี

นั ก ศึ ก ษ า

ประวัติของฉัน ป ร ะ วั ติ ก า ร ฝึ ก ง า น

ฉันเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากำลัง ชั้นปวช.2
ศึกษาอยู่ชั้นปวส.2 ที่แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ว่าการปกครองอำเภอวารินชำราบ| 4เดือนปี2562

ความสามารถพิเศษ - ออกเลขส่งเอกสาร,ออกเลขรับเอกสาร
- ออกพื้นที่กับท่านนายอำเภอ
ซอฟต์แวร์: Photoshop, Illustrator, Word, Excel, - พิมพ์เอกสาร
Web Design, PowerPoint ,Access
ชั้นปวส.1
ติดต่อฉันที่: ที่ว่าการปกครองอำเภอวารินชำรารบ | 2เดือนปี2565

โทรศัพท์: 06-5318-6008 - จัดเก็บพินัยกรรม,ค้นพินัยกรรม
มือถือ: 06-5318-6008 - กรอกข้อมูลความพึงพอใจ
- จัดงานประชุม
ที่อยู่: 53 บ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 34190 ประวัติการศึกษา

อีเมล: [email protected] โรงเรียนบ้านคำขวาง
มัธยมศึกษาปีที่1-3

- นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง
- จบการศึกษาเกียรตินิยมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.65
- สมาชิกคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา
- การอ้างอิงความเป็นผู้นำ

วิท ย า ลั ย อ า ชีว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปี 2561-ปัจจุบัน

- จบการศึกษาระดับ ปวช.ด้วยผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.52
- การอ้างอิงโดยผู้อำนวยสำหรับความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้านการกีฬา

ความสนใจหลัก

- การสร้างแบรนด์
- ตกแต่งภาพด้วยPhotoshop
- การถ่ายภาพ (ภาพคนและทิวทัศน์)
- ออกแบบอนิเมชั่น
- กีฬา
- วอลเลย์บอลเปตอง

Ariya
Thumban

ชื่อ-สกุล : นางสาวอริยา ทุมบาล
ชื่อเล่น : บีม
วันเกิด : 17 กันยายน 2545
อายุ : 19
คติประจำใจ : พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้

SKILL

0825831833 Microsoft word 90%
PowerPoint 80%
[email protected] Adobe Photoshop CS6 77%
Microsoft Excel 80%
อริยา า. Canva 88%
166 หมู่10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

EDUCATION WORK EXPERIENCE

ม.1 - ม.3 โรงเรียนบ้านนามึน 2563 ฝึกประสบการณ์ ที่ห้องแนะแนว
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2565 ฝึกประสบการณ์ ที่ ห้องธุรการ
องค์ การบริหารส่วนตำบลไร่น้ อย

GPA (SCI-MATH)

ปวส.1 เทอม 1 3.58
เทอม 2 3.33
เทอม s 4.00

F O R E V E Rช่างแต่งหน้า

ฝ น ก น ก ว ร ร ณ บุ ญ เ ด ช
น ว ล ก ม ล รั ต น์ สั ต ย ธ ร ร ม
ข วั ญ จ ง พิ สุ ท ธิ์ ห ลั ก ห า ญ

แ ก้ ม ชี วิ ต า พิ ม พ์ โ ค ต ร
ป า ล์ ม มี่ ณั ฐิ ย า ใ จ ห า ญ
เ ฟิ ร์ น ธั ญ ญ รั ต น์ วิ เ ศ ษ ริ น ท อ ง

ก บ ม นิ ด า ศ รี สุ ข
ค รี ม ม า นิ ต า ท น ขุ น ท ด

ฟ้ า ศ ศิ ธ ร ช่ ว ง ชั ย
จุ๋ ม ศิ ริ ก า น ต์ จิ ต ส ว่ า ง
บิ๋ ม ศิ ริ ลั ก ษ ณ์ ฉ ล ว ย แ ส ง
ไ ห ม ศิ ริ วิ ภ า ด้ ว ง คำ ศ รี
ป๊ อ ป สุ ร วิ ดี อิ น ท วั ฒ น์
เ พ ช ร อ ม ร เ ท พ พุ ท ธ ขั น ธ์

บี ม อ ริ ย า ทุ ม บ า ล

Ubonratchathani Vocational College

THANK
Y O U

DIGITAL BUSINESS
TECHNOLOGY 2022 UVC

If you haven’t learned the meaning of friendship,
you really haven’t learned anything.

ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้ความหมายของมิตรภาพ แสดงว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจริงๆ

BY : 06TANYARAT WISETRINTONG


Click to View FlipBook Version